Hotărârea nr. 441/2016

Hotãrârea nr. 441 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. S.A., a unei suprafeţe de teren din incinta Spitalului Municipal Ploieşti, situată în Ploieşti, str.Ana Ipătescu nr. 59, în vederea realizării obiectivului de investiţii Construire centru radioterapie - Spitalul Municipal Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 441 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a unei suprafețe de teren din incinta Spitalului Municipal Ploiești, situată în Ploiești, str.Ana Ipătescu nr. 59, în vederea realizării obiectivului de investiții „Construire centru radioterapie - Spitalul Municipal Ploiești”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a unei suprafețe de teren din incinta Spitalului Municipal Ploiești, situată în Ploiești, str.Ana Ipătescu nr.59, în vederea realizării obiectivului de investiții „ Construire centru radioterapie - Spitalul Municipal Ploiești

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 16/19.08.2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” S.A.;

Potrivit Ordinului nr. 122/05.02.2016 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice privind aprobarea listei-sinteză a obiectivelor de investiții din cadrul Subprogramului „Unități sanitare din mediul urban” propuse a fi finanțate din Programul național de construcții de interes public și social;

Având în vedere faptul că suprafața de teren ce face obiectul prezentei hotărâri face parte din terenul în suprafață de 12586 mp, situat în Ploiești, str.Ana Ipătescu nr.59 - domeniu public al municipiului Ploiești, înscris în Cartea Funciară a U.A.T. Ploiești nr. 129412 cu număr cadastral 129412;

în conformitate cu Raportul din data de 07.12.2016 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Potrivit prevederilor art.3 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c), alin.6 lit. a), pct.3 din Legea

nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l) Aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a unei suprafețe de teren liberă de orice sarcini, din incinta Spitalului Municipal Ploiești, situat în Ploiești, str.Ana Ipătescu nr. 59, în suprafață de 850,70 mp, aflat în administrarea unității sanitare menționate mai sus, în vederea și pe perioada realizării obiectivului de investiții „Construire centru radioterapie - Spitalul Municipal Ploiești

(2) Terenul sus-menționat se identifică potrivit planului ce constituie Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art.3. Municipiul Ploiești se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului.

Art.4. Municipiul Ploiești se obligă ca după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., să mențină destinația acestuia și să îl intrețină pe o perioadă de minim 15 ani.

Art.5. împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze protocolul menționat la art. 1.

Art.6. Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Spitalul Municipal Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.7. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 21 decembrie 2016


ihează Secretar, îhîpia Măntoiu


Președinte de ședință, Georefe-S&rin-Niculae Botez

l

___:__;V$\       Zgf__-

- marcam? EGW

ț «uuf ‘ ■

SEiUMULM ♦

CKWU '

\-cjx ■ '"'Jy *

fi£^ur;£»£S®iwi/ma ■ \>

? -f

' **                              w

SPÎTÂLUL-WlUNlGIPAfPLOIE^TI

AMSt* ■ _>       '

Slr. Ana ipalascu, Nr. 59. Mup. Ploiești, Judi Praho'va

NtMMfW&X

„..72015

1 .

* .

*’

• ‘ ST.

•»

CCA'      ț, HB#?IBgJfr

■SEP FnOlîCT

IULIE 201*

* CONSTRUIRE CENTRU MEDICALDE RADIOTERAPIE


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a unei suprafețe de teren din incinta Spitalului Municipal Ploiești, situată în Ploiești, str.Ana Ipătescu nr.59, în vederea realizării obiectivului de investiții „ Construire centru radioterapie- Spitalul Municipal Ploiești ”

Ministerul Sanatatii Publice a demarat un proces amplu de reforma a sistemului sanitar romanesc care presupune realizarea unui sistem modern si performant, compatibil cu sisteme similare din Uniunea Europeana. Acest lucru a însemnat inițierea unui proces de dezvoltare a infrastructurii Spitalicești existente si investiții pentru modernizarea spitalelor existente.

Astfel, prin Compania Naționala de Investiții „C.N.I.”-S.A. se derulează printre alte programe specifice si Subprogramul " Unități sanitare din mediul urban", reglementat prin Anexa 3 la Ordonanța de Guvern nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.”-S.A., cu modificările si completările ulterioare.

Prin adresa nr. 10139/2016 Compania Naționala de Investiții a comunicat ce documente sunt necesare pentru intocmirea dosarului pentru realizarea obiectivului de investiții “Construire centru radioterapie — Spitalul Municipal P lo ies ti'\ printre acestea regasindu-se si Hotararea beneficiarului (Municipiul Ploiești) privind predarea amplasamentului destinat construcției, pe perioada realizării investiției, pe baza de protocol, liber de orice sarcini, către Ministerul Dezvoltării si Adiministratiei Publice prin Compania Naționala de Investiții, care va realiza investiția.

Spitalul Municipal Ploiești ocupa locul al doilea ca importanta si complexitate a activitatii medicale in municipiul Ploiești.

Imobilul, compus din construcții si terenul pe care sunt amplasate acestea, in care isi desfasoara activitatea aceasta unitate sanitara de interes local, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale, potrivit Legii nr.213/1998 privind privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare.

Amplasamentul propus in vederea realizării obiectivului de investiții menționat mai sus se afla in incinta Spitalului Municipal Ploiești din str.AnaDănescu Ștefan,


Mateescu Marius Nicolae


Văduva Sorin
MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

la proiectul de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a unei suprafețe de teren din incinta Spitalului Municipal Ploiești, situată în Ploiești, str.Ana Ipătescu nr.59, în vederea realizării obiectivului de investiții „ Construire centru radioterapie- Spitalul Municipal Ploiești”

Potrivit Legii nr.213/1998 privind privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniul public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Astfel printre bunurile ce se regăsesc în domeniul public al localității se numără și imobilele in care isi desfasoara activitatea unitățile sanitare de interes local.

Spitalul Municipal Ploiești ocupa locul al doilea ca importanță si complexitate a activitatii medicale in municipiul Ploiești, după Spitalul Județean de Urgență Ploiești.

Prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.”-S.A. se derulează Subprogramul "Unități sanitare din mediul urban", reglementat prin Anexa 3 la Ordonanța de Guvern nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.”-S.A., cu modificările si completările ulterioare. Terenurile destinate acestor construcții se preiau in folosința de către Compania Naționala de Investiții pe perioada realizării investiției, pe baza de protocol incheiat cu unitățile administrativ teritoriale.

Prin adresa nr. 10139/2016 Compania Naționala de Investiții a comunicat ce documente sunt necesare pentru întocmirea dosarului pentru realizarea obiectivului de investiții “Construire centru radioterapie — Spitalul Municipal Ploiești”, printre acestea regasindu-se si Hotararea beneficiarului (Municipiul Ploiești) privind predarea amplasamentului destinat construcției, pe perioada realizării investiției, pe baza de protocol, liber de orice sarcini, către Ministerul Dezvoltării si Adiministratiei Publice prin Compania Naționala de Investiții, care va realiza investiția.

Amplasamentul propus, domeniu public al Municipiului Ploiești transmis in administrarea Spitalului Municipal Ploiești, se afla in incinta unitatii sanitare din

str.Ana Ipatescu nr.59 si este înscris in Cartea Funciara a UAT Ploiești nr. 1/2^42 .CA cu număr cadastral 129412.                                                     J J

Prin adresele nr. 19802 din 07.10.2016 si 31.10.2016 Spitalul’ Municipal I. Ploiești a transmis extrasul de carte funciara actualizat si suportul topografic pentrju^V/ construire Centru de radioterapie.

După aprobarea proiectului de hotarare de predare către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. a suprafeței de teren din incinta Spitalului Municipal Ploiești, situată în Ploiești, str.Ana Ipătescu nr.59, identificata in anexa nr.l la prezentul proiect de hotarare, se va proceda la incheierea si semnarea unui Protocol de predare-primire al amplasamentului, potrivit prevederilor legale in vigoare.

Situația a fost prezentata Comisiei nr.2- Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale care, conform Procesului Verbal din data de 16.11.2016, a acordat aviz favorabil promovării proiectului de hotarare corespunzător.

Director Executiv, Carmen Daniela Bucur


Director Executiv Adjunct^

Amedeo FlorinTTabîrcăȘef Serviciu S.I.E.B Gabriela Mîndruțiu


AVIZAT,


Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte,

Director Executiv,

Andreea Mihaela Criștea


Direcția Economică,


Director Executiv,

Nicoleta Crăciunoiu0 7-12-2016

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotarare privind la proiectul de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a unei suprafețe de teren din incinta Spitalului Municipal Ploiești, situată în Ploiești, str.Ana Ipătescu nr.59, în vederea realizării obiectivului de investiții „ Construire centru radioterapie- Spitalul Municipal Ploiești’'

și a emis:
VERIFICATOR EXPERT

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT/ EXPERTIZA NR. / DATA

BENEFICIAR:

SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI

ADRESA:

Str. Ana Ipatescu, Nr. 59, Mun. Ploiești, Jud. Prahova

NUMĂR PROIECT:

.... /2015

FAZA:

S.F.

SPECIALITATEA

DATA:

IULIE 2015

TITLU PROIECT:

CONSTRUIRE CENTRU MEDICAL DE RADIOTERAPIE

NUMĂR PLANȘA:

SF100

SEF PROIECT

PROIECTAT

SCARA: ■.

1 :250

TITLU PLANȘA:

PLAN DE SITUAȚIE

DESENAT