Hotărârea nr. 440/2016

Hotãrârea nr. 440 privind preluarea din administrarea Spitalului de Pediatrie Ploieşti a unei locuinţe de serviciu proprietatea municipiului Ploieşti, situată în Ploieşti, strada Cameliei, nr. 20, bloc 22A, scara C, et. 4, ap. 59

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI i

privind preluarea din administrarea Spitalului de Pediatrie Ploiești a unei locuințe de serviciu proprietatea municipiului Ploiești, situată în Ploiești, strada Cameliei, nr. 20, bloc 22A, scara C, et. 4, ap. 59

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Drăgulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu la proiectul de hotărâre prin care se propune preluarea din administrarea Spitalului de Pediatrie Ploiești a unei locuințe de serviciu proprietatea municipiului Ploiești, situată in Ploiești, strada Cameliei, nr.20, bloc 22A, scara C, et.4, ap.59 ;

în conformitate cu Raportul din data de 14.12.2016 al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale ;

în baza prevederilor art. 2, litera d din Legea nr. 114/1996 - privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. 1, alin. 5 lit. a, alin 6, lit a punctul 17 și art. 123 alin. 1 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă preluarea din administrarea Spitalului de Pediatrie Ploiești a locuinței de serviciu situată în Ploiești, strada Cameliei, nr.20, bl.22A, scara C, et.4, ap.59,

Art.2. Aprobă modificarea corespunzătoare a anexelor la contractul de administrare nr.2652/03.02.2015 încheiat cu Spitalul de Pediatrie Ploiești, potrivit prevederilor art. 1.

Art.3. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze actul adițional la contractul de administrare nr. 2652/03.02.2015, încheiat între municipiul Ploiești și Spitalul de Pediatrie Ploiești, potrivit prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 4. Direcția de Gestiune Patrimoniu, Direcția Economica și Spitalul de Pediatrie Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată îm loiești, astăzi, 21 decembrie 2016

1                                    a                     ■■ -o\

\'i a

Contrasemnează Secretar,

AnabellPreșețlinte\de ședință, George-        icțflae Botezfi.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


V

Cristi:                aRAPORT DE SPECIALITATE


La proiectul de hotărâre privind preluarea din administrarea Spitalului de Pediatrie Ploiești a unei locuințe de serviciu proprietatea municipiului Ploiești, situată în Ploiești, strada Cameliei, nr.20, bloc 22A, scara C, et.4, ap.59

Potrivit art. 2, litera d din Legea nr. 114/1996 - privind locuințele, cu modificările și completările ulterioare, locuința de serviciu este destinată funcționarilor publici, angajaților unor instituții sau agenți economici , acordată în condițiile contractului de muncă, potrivit predeverilor legale.

Articolul 36 alin 1 si alin 6, lit.a, punct 17 din Legea nr. 215/2001 administrației publice locale republicată și actualizată prevede Consiliul local are inițiativă și hotarește, în condișiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale și asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru funcționarea serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale și celelalte unități administrativ-teritoriale sau în administrarea sa. "

Prin cererea nr.7665/10.11.2015, înregistrată la municipiul Ploiești sub nr.22053/11.11.2015, Spitalul de Pediatrie Ploiești a solicitat transmiterea în administrare a unei locuințe cu titlu de locuință de serviciu în vederea închirierii acesteia unui medic ce își desfășoară activitatea în cadrul acestuia.

Având in vedere ca în evidențele Compartimentului Evidență și Administrare Fond Locativ exista un spațiu liber, situat în Ploiești, strada Cameliei, nr.20, bl.22A, scara C, et.4, ap.59, compus din trei camere în suprafață de 40,28 m.p. și dependințe în suprafață de 19,00 m.p. , s-a constatat necesitatea stabilirii destinației de locuință de serviciu pentru acest apartament și transmiterea acestuia în administrarea Spitalului de Pediatrie Ploiești.

Ca atare, a fost emisa Hotărârea Consiliului Local a municipiului Ploiești nr.453/25.11.2015 privind stabilirea destinației de «locuință de serviciu» a imobilului , proprietatea municipiului Ploiești, situat în Ploiești, strada Cameliei, nr.20, bl.22A, sc,C, et.4, ap.59 și transmiterea acestuia în administrarea Spitalului de Pediatrie Ploiești, în baza careia a fost perfectat actul adițional nr 1/22.02.2016 la contractul de administrare nr.2652/03.02.2015 încheiat între municipiul Ploiești și Spitalul de Pediatrie.

Prin adresa nr. 22511/10.11.2016 Spitalul de Pediatrie Ploiești ne face cunoscut că renunță la locuința de serviciu situată în Ploiești, strada Cameliei, nr.20, bl.22A, sc.C, et.4, ap.59.

lfA /Ă a', Q       i\;

Pentru repunerea în circuitul civil, este necesară preluarea din administrarea Spitalului de Pediatrie Ploiești a locuinței de serviciu, proprietatea municipiului Ploiești, situată în Ploiești, strada Cameliei, nr.20, bloc 22A, scara C, et.4, ap.59.

In data de 14.12.2016 , Comisia 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale a analizat situația sus menționată și a acordat aviz favorabil promovării proiectului de hotărâre corespunzător.

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Daniela BucurDIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Amedeo Florin Tăbîrcă

AVIZAT

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV, Andreea Mihaela Cristea

DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV, Nicoleta Crăciunoiu
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

La proiectul de hotărâre privind preluarea din administrarea Spitalului de Pediatrie Ploiești a unei locuințe de serviciu proprietatea municipiului Ploiești, situată în Ploiești, strada Cameliei, nr.20, bloc 22A, scara C, et.4, ap.59

Potrivit prevederilor art.2, lit. d din Legea nr. 114/1996, modificată și republicată - legea locuinței, locuințele de serviciu fac parte din patrimoniul instituțiilor publice sau agenților economici și se administrează în interesul acestora prin închiriere salariaților proprii, contractul de închiriere fiind accesoriu la contractul individual de muncă.

Conform Hotărârii   Consiliului   Local a municipiului Ploiești

nr.453/25.11.2015 s-a stabilit destinația de «locuință de serviciu»   imobilului

5                                                     5

proprietatea municipiului Ploiești, situat în Ploiești, strada Cameliei, nr.20, bl.22A, sc,C, et.4, ap.59 și transmiterea acestuia în administrarea Spitalului de Pediatrie Ploiești. în baza acestei hotărâri a fost perfectat actul adițional nr. 1/22.02.2016 la contractul de administrare nr.2652/03.02.2015 încheiat între municipiul Ploiești și Spitalul de Pediatrie.

Prin adresa nr. 22511/10.11.2016 Spitalul de Pediatrie Ploiești a comunicat faptul că renunță la locuința de serviciu situată in Ploiești, strada Cameliei, nr. 20, bl. 22A, sc. C, et.4, ap.59.

Pentru repunerea în circuitul civil, este necesara preluarea din administrarea Spitalului de Pediatrie Ploiești a locuinței de serviciu, proprietatea municipiului Ploiești, situată in Ploiești, strada Cameliei, nr.20, bloc 22A, scara C, et.4, ap.59.

Față de cele prezentate mai sus, supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.

LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI NR.

NR. CRT.

ADRESA SPAȚIULUI LOCATIV

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

REGIMUL JURIDIC

1.

str. Cameliei,nr. 20, bl. 22A, sc. C, et.4, ap. 59 ,

trei camere în suprafață de 40.28 m.p și dependințe în suprafață exclusivă de 19.00 mp.

Construit din fondurile statului -domeniul privat al municipiului Ploiești conform HCL 267/2006-Anexa 1-poziția 500

» CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIE{TI

'■ COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ, PROMOVARE OPERA TIUNI COMERCIALE

9

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind preluarea din administrarea Spitalului de Pediatrie Ploiești a unei locuințe de serviciu proprietatea municipiului

Ploiești, situată în Ploiești, strada Cameliei, nr.20, bloc 22A, scara C, et.4, ap.59PRESEDINTEf'

Dănescu Ștejfo W

Dala:


SECRETAR,  StanciuMariJena


Adresa: Str.Mihai Eminescu nr.4-6, Ploiești, jud. Prahova

Tel: 0244/592805, Fax :0244/ 518415

Cod fiscal 15513888,

Cod IBAN: RO 64 TREZ 5215041XXX000259

Trezoreria Ploiești


CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


10-11-2016 municipiul ploiești ~~ înregistrare „..... -;  22511

7t

/’          Având in vedere ca prin actul adițional nr.l la contractul de administrare

*A/     nr.2652/03.02.2015 s-a inclus o poziție noua, respectiv spațiul cu destinația de locuința dc

serviciu situat in Ploiești, strada Cameliei, nr.20, bl.22A, sc.C, et.4, ap.5 compus din trei camere in suprafața de 40,28 mp si dependințe in suprafața de 19.00 mp conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.453/2015 a municipiului Ploiești, va solicitam modificarea contractului de administrare nr.2652/03.02.2015 prin act adițional conform Cap.VIII Dispoziții finale art.9, deoarece dorim sa renunțam la locuința de serviciu datorita stării de uzura in care se afla si care ar necesita alocarea de resurse financiare prea mari.

Menționam ca locuința de serviciu repartizata spitalului necesita lucrări de refacere a hidroizolatiei terasei intregului imobil aceasta fiind situata la etajul IV.

Locuința de serviciu la interior necesita următoarele lucrări de reparații, după cum

urmeaza:

refacere hidroizolatie terasa imobil;

- refacere instalație electrica;

refacere instalație de alimentare cu apa si canalizare;

refacere instalații de incalzire;

refacere tencuieli si zugrăveli;

reparații la balcon;

înlocuirea ușilor si ferestrelor care sunt deteriorate.

Spitalul nu dispune de resurse financiare pentru executarea lucrărilor menționate anterior.

MANAGER,

DR.VISEAN CĂTĂLIN


-CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


Purism.

•••'*                   i

■ -■<? /'


Coniikia nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale

PROCES VERBAL

al ședinței din data 14.12.2016

Comisia este compusa din domnii consilieri: Danescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert, Dragulea Sanda, Mateescu Marius, Văduvă Sorin, Hodorog Bogdan.

La ședința au participat reprezentanții Direcției Gestiune Patrimoniu

SECȚIUNEA A - PROIECTE DE HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței unor unități locative ^proprietatea municipiului Ploiești situate în imobilele din Ploiești, str. C.T. Grigorescu nr. 2, și str. I. L Caragiale, nr. 58, prin extinderea acestora cu spații locative' disponibile -proprietatea Municipiului Ploiești, eliberate pe parcursul exploatării.

COMISIE

Aviz pozitiv

Aviz negativ

Abținere

Precizări

.       7)

Danescu Ștefan

\

4^ Mi/ww ..

Stanciu Marilena

\

rr

Vîscan Robert

\

Dragulea Sanda

z

\

Mateescu Marius

y

Văduvă Sorin

\

\ \

Hodorog Bogdan

<

’----- 2. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Spitalului de

Pediatrie Ploiești a unei locuințe de serviciu proprietatea municipiului Ploiești, situata in Ploiești, strada Cameliei, nr.20, bloc 22A, scara C, et.4, ap.59.

COMISIE

Aviz pozitiv

Aviz negativ

Abținere

Precizări

Danescu Ștefan

x

a             i)                 a

Stanciu Marilena

Vîscan Robert

z

\

Dragulea Sanda

r

\

Mateescu Marius

\

Văduvă Sorin

\

\

Hodorog Bogdan

\


f

1 Ca atare, intre Municipiul Ploiești si Parchetul de pe Langa Curtea de^AgMTloiesivX i s-a ificheiat contractul de Închiriere nr.8484/17.12.2001 prelungit prin acjffel'e adiționale^ nr.14051/22.01.2007,  nr.17103/19.12.2011 si nr.5892/21.03.2016., rtemenid

'valabilitate fiind 15.12.2016.

Menționam ca la acest moment nu inregistreza debite la plata chiriei.      ;

Prin adresa nr.21041/24.10.2016 înregistrata la Primăria municipiului Ploiești, Parchetul de pe Langa Curtea de Apel Ploiești cu sediul in str.Buna Vestire, nr.lA, solicita prelungirea contractului de închiriere.

întocmit :Elena Baumann

7. Cu privire la cererea nr.22511/10.11.2016 a Spitalului de Pediatrie Ploiești prin care solicita sa predea spațiul cu destinația de ” locuința de serviciu ”, situat in Ploiești, strada Cameliei, nr.20, bl.22A, sc.C, et.IV, ap.59, va comunicam următoarele:

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.453/25.11.2015, s-a stabilit destinația de “ locuința de serviciu “ unei locuințe situata in Ploiești, strada Cameliei, nr.20, bl.22A, sc.C, et.IV, ap.59, compusa din trei camere in suprafața de 40.28 m.p. si dependințe in suprafața de 19.00 m.p. si s-a aprobat transmiterea acesteia in administrarea Spitalului de Pediatrie Ploiești.

Ca atare, a fost perfectat actul adițional nr.l la contractul de administrare nr.2652/03.02.2015 Încheiat intre municipiul Ploiești si Spitalul de Pediatrie Ploiești.

Prin cererea nr.22511/10.11.2016, Spitalul de Pediatri Ploiești ne face cunoscut ca - jnunta la locuința de serviciu situata la adresa de mai sus, motivând ca nu dispune de rresurse financiare pentru repararea acesteia.

Ca atare, se impune inițierea unui proiect de hotarare privind preluarea din administrarea Spitalului de Pediatrie Ploiești a unei locuințe de serviciu proprietatea municipiului Ploiești, situata in Ploiești, strada Cameliei, nr.20, bloc 22A, scara C, et.4, ap.59.

întocmit :Nicoleta David

COMISIE

Aviz pozitiv

Aviz negativ

Abținere

Precizări

Danescu Ștefan

\

T—

a  /     „o

Stanciu Marilena

\

A—

'/w-       V

Vîscan Robert

\

1

‘A /

Dragulea Sanda

\

\

Mateescu Marius

\

V

Văduvă Sorin

\

—V

Hodorog Bogdan

\