Hotărârea nr. 439/2016

Hotãrârea nr. 439 privind modificarea componenței unor unităţi locative proprietatea municipiului Ploiești situate în imobilele din Ploieşti, str. C.T. Grigorescu nr. 2, şi str. I. L Caragiale, nr. 58, prin extinderea acestora cu spații locative disponibile- proprietatea Municipiului Ploiești, eliberate pe parcursul exploatării

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI privind modificarea componenței unor unități locative

Ploiești situate în imobilele din Ploiești, str. C.T. Grigorescu nr. 2, și str. I. L Caragiale, nr. 58, prin extinderea acestora cu spații locative disponibile -proprietatea Municipiului Ploiești, eliberate pe parcursul exploatării

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri: Dănescu Ștefan , Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae și Văduva Sorin, precum și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu prin care se propune modificarea componenței unor unități locative proprietatea municipiului Ploiești situate în imobilele din Ploiești, str. C.T. Grigorescu nr. 2 și str. I. L Caragiale, nr. 58, prin extinderea acestora cu spații locative disponibile - proprietatea Municipiului Ploiești, eliberate pe parcursul exploatării;

Luând în considerare faptul că locuințele care fac obiectul prezentei hotărâri situate în imobilele din Ploiești, str. C.T. Grigorescu nr. 2 și str. I. L Caragiale, nr. 58, se află în domeniul privat al municipiului Ploiești potrivit Anexei nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.74/25.02.2016 privind aprobarea Procedurii de modificare a componenței unor locuințe, proprietatea municipiului Ploiești, prin extinderea acestora pe spații locative, proprietate a municipiului Ploiești, eliberate pe parcursul exploatării;

In conformitate cu Raportul din data 14.12.2016 al Comisiei nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale ;

In baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 36, alin. (2), litera c, alin (5) lit.b si art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă modificarea componenței unor unități locative proprietatea municipiului Ploiești situate în imobilele din Ploiești, str. C.T. Grigorescu nr. 2 și str. I. L Caragiale, nr. 58, prin extinderea acestora cu spații locative disponibile - proprietatea municipiului Ploiești, eliberate pe parcursul exploatării, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Aprobă modificarea pozițiilor 27 și 131 (referitoare la imobilele situate în Ploiești, str. C.T. Grigorescu nr. 2 și str. I. L Caragiale, nr. 58) din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești conform Anexei 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 rămân neschimbate.

Art. 4. Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 21 decembrie 2016


Președinte de ședință,  George-țȘori^-Niculae Botez


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

AVIZAȚ,


PRIMAR Cristia[hMițîai Ganea


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea componenței unor unități locative proprietatea municipiului Ploiești situate în imobilele din Ploiești, str. C.T. Grigorescu nr. 2, și str. I. L Caragiale, nr. 58, prin extinderea acestora cu spații locative disponibile -proprietatea Municipiului Ploiești, eliberate pe parcursul exploatării

Potrivit prevederilor art. 4 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate privată , cu modificările și completările ulterioare, domeniul privat al municipiului Ploiești este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea municipiului care nu fac parte din domeniul public, asupra acestor bunuri municipiul având drept de proprietate privată.

• La poziția 27 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești se află înregistrat imobilul situat în str. C.T. Grigorescu nr. 2, care este proprietate mixtă, iar spațiul proprietatea municipiului Ploiești se află în folosință comună, astfel :

  • - locuința cu suprafața utilă de 30,41 m.p - titular contract de închiriere Paleologu Valentina;

locuință cu suprafața utilă de 25,19 m.p - titular Cobzac Alexandrina (decedată) - în prezent spațiu liber ;

  • - locuință în suprafață utilă de 31,32 m.p titular Crețu Cornelia;

Fiecărei locuințe îi revine si o cotă indiviză din terenul situat la această adresă.

9                                  3

Doamna Paleologu Valentina deține în baza contractului de închiriere nr.6884/02.06.2009, modificat prin actele adiționale nr. 6971/2/20.07.2010 și nr. 8314/20.06.2014, un spațiu cu destinația de locuință, format dintr-o cameră în suprafață de 19,62 mp.,dependințe în comun cu familia Crețu și defuncta Cobzac ( din bucătărie, o cotă indiviză în suprafață de 2,10 mp. din 8,40 mp, din cămară o cotă indiviză în suprafață de 0,57 mp. din 2,07 mp, din baie o cotă indiviză în suprafață de 0,80 mp. din 4,90 mp, din culoar o cotă indiviză în suprafață de 1,07 mp. din 6,49 m.p, din culoar o cotă indiviză în suprafață de 6,00 mp din 18,44 mp, din wc o cotă indiviză în suprafață de 0,25 mp. din 1, 00 mp.).

Deasemenea, deține și o cotă indiviză de teren cu destinația de curte/rp'îȘ^ăfăță de 50,93 m.p din 272,41 m.p.                                                              '

Termenul contractului de închiriere este până la data de 18.05.20ț^par^epiielt^sunt achitate la zi.                                                            :.A 'fefc'A /&/

In contractul de închiriere figurează titulară Paleologu Valentina -

Spațiul rămas liber în urma decesului fostei chiriașei Cobzac Alexandrina-;jSoraLdbamnei Paleologu Valentina, este format dintr-o cameră în suprafață de 15,21 m.p. dependințe în comun (cu fam. Crețu și defuncta Paleologu) - bucătărie o cota indiviză în suprafață de 2,10 mp., din 8,40 mp, cămară cotă indiviză în suprafață de 0,50 mp., din 2,07 mp, baie cotă indiviză în suprafață de 0,80 mp., din 4,90 mp, culoar cotă indiviză în suprafață de 1,00 mp., din 6,49 mp, culoar cotă indiviză în suprafață de 5,33 mp., cotă indiviză din 18,44 mp, wc cotă indiviză în suprafață de 0,25 mp. cotă indiviză în suprafață de 1,00 m.p. și terenul curte în suprafață de 42,18 m.p., cotă indiviză din 272,41 m.p.

Prin cererea nr. 13262/06.07.2016 doamna Paleologu Valentina solicită aprobarea extinderii motivat de faptul că accesul în camera rămasă liberă se face prin camera deținută în exclusivitate de aceasta.


Solicitarea a fost analizată în ședința Comisiei nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 15.09.2016 și având în vedere faptul că au fost indeplinite condițiile generale prevăzute în ANEXA NR.1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 74/25.02.2016 - PROCEDURA privind aprobarea modificării componenței unor locuințe, proprietatea municipiului Ploiești, prin extinderea acestora pe spații locative, proprietate a municipiului Ploiești, eliberate pe parcursul exploatării a fost avizată favorabil.

Precizam ca deși ca și număr de camere de locuit, doamna Paleologu Valentina întrunește exigențele minimale ca și suprafețe ale celorlalte încăperi, aceste exigențe nu sunt îndeplinite.

• La poziția 131 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești, se află înregistrat apartamentul 16 situat în strada str. I. L Caragiale nr. 58, aflat în folosință comună, astfel:

  • - locuință - suprafață utilă de 25,85 m.p -titular contract de închiriere Ilie Denisa Raluca;

  • -  locuință cu suprafața utilă de 28,72 m.p - titular Dima Ecaterina (decedată)- în prezent spațiu liber.

Fiecărei locuințe îi revine și o cota indiviza din terenul situat la această adresă.

Doamna Ilie Denis deține in baza contractului de închiriere 27283/12.01.2001, modificat prin actele adiționale nr. 311438/14.10.2004, contract de închiriere nr.13739/15.08.2007, prelungit prin contractul de închiriere nr.73 82/24.06.2009 si actul adițional nr. 8306/22.07.2014, un spațiu cu destinația de locuința, format din una camera in suprafața de 19,25 mp., antreu in suprafața de 3,60 mp., culoar in suprafața de 2,35, wc in locuinței in suprafața de 0,65 m.p.si o cota indiviza in suprafața de 42,00 m.p. din terenul curte.

Termenul contractului de închiriere este pana la data de 18.05.2019.

In contractul de inchiriere figurează următorii: titularul - Ilie Denisa Raluca impreuna cu soțul Ilie Andrei, fiul sau Bran Andrei - născut in anul 1988 si fiica sa Ilie Ileana Valentina -născută in anul 1992.

Spațiul ramas liber in urma decesului Dima Ecaterina (soacra dnei. Ilie Denisa ) si este format dintr-o camera in suprafața de 16,00 m.p., bucătărie in suprafat de 5,74 m.p si dependințe in folosința comuna in suprafața de 12,72 m.p ( antreu - cota de 3,98 m.p din suprafața de 7,96 m.p, culoar - cota de 2,35 m.p din suprafața de 4,70 si w. C - cota de 0, 65m.p din suprafața de 1,30 m.) cota indiviza in suprafața de 65,60 m.p. din terenul curte.

Prin cererea nr.12642/10.07.2014 doamna Ilie Denisa domiciliata in Ploiești, str. Ion Luca Caragiale, nr. 58, solicita extindere pe spațiul ramas liber la aceeași adresa ca urmare a decesului soacrei sale Dima Ecaterina.

Solicitarea a fost analizată în ședința Comisiei nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 15.09.2016 și avand in vedere faptul ca au fost indeplinite condițiile generale prevăzute în ANEXA NR.l la HCL nr.74/25.02.2016 -PROCEDURA privind aprobarea modificării componenței unor locuințe, proprietatea Municipiului Ploiești, prin extinderea acestora pe spații locative, proprietate a municipiului Ploiești, eliberate pe parcursul exploatării, au fost avizate favorabil.

Având în vedere cele prezentate, se impune modificarea corespunzătoare a pozițiilor 27 și 131 (referitoare la imobilele situate în Ploiești, str.C.T.Grigorescu nr. 2, și str. I. L Caragiale nr. 58 ) din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești conform Anexei 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre în sensul precizării noilor caracteristici tehnice ale locuințelor rezultate în urma extinderilor, a terenurilor aferente acestora si celorlalte locuințe din imobilele sus menționate, actualizării numelor unor chiriași și modificarea componenței unor locuințe proprietatea municipiului Ploiești situate în imobilele din Ploiești, str. C.T. Grigorescu nr. 2 și str. I. L. Caragiale nr. 58, prin extinderea acestora pe spații locative proprietatea Municipiului Ploiești, eliberate pe parcursul exploatări, conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

DIRECTOR EXECUTIV,     DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Carmen Daniela Bucur                Amedeo Florii! Tabirca

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

DIRECȚIA ECONOMICĂ,

DIRECTOR,

Nicoleta Crăciuiipiu

2 0-12-2016


JURIDIC- CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE CONTRACTE

DIRECTOR,

Andreea Mihaela Criștea

întocmit: Oana Stoia


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE FOND LOCATIV


TABEL

la proiectul de hotărâre privind modificarea componenței unor unități locative proprietatea municipiului Ploiești situate în imobilele din Ploiești, str. C.T. Grigorescu nr. 2, și str. I. L Caragiale, nr. 58, prin extinderea acestora cu spații locative disponibile -proprietatea Municipiului Ploiești, eliberate pe parcursul exploatării

NR.

CR T.

ADRESĂ

IMOBIL

NUME ȘI PRENUME CHIRIAȘ CARE A SOLICITAT EXTINDEREA

SPAȚIUL DETINUT IN BAZA UNUI CONTRACT DE ÎNCHIRIERE DE SOLICITANTUL EXTINDERII

SPAȚIUL LIBER PE CARE SE SOLICITA EXTINDEREA

SPAȚIUL

REZULTAT

1.

)

Str. C.T.

Grigorescu

nr. 2

Paleologu

Valentina

-1 camera in suprafața utila de 22,18 mp, dependințe în cota indiviză în suprafața de 21,23 mp, pivniță în cota indiviză în suprafața de 7,12 mp și teren curte in cota indiviza de 58,91 mp.

-1 camera in suprafața utila de 15,77 mp, dependințe în cota indiviză în suprafața de 15,08 mp, pivniță în cota indiviză în suprafața de 5,06 mp și teren curte in cota indiviza de 41,87 mp

-2camere cu suprafața de 37,95 mp., dependințe în cotă indiviză in suprafața de 37,00 mp, pivniță în cotă indiviză în suprafața de 12,18 m.p. si teren curte în cotă indiviză în suprafața de 100,78 mp

2.

Str. I.L Caragiale nr.

58

Ilie Denisa

1 cameră în suprafață de 19,25 mp și dependințe în

1 cameră și bucătărie      cu

suprafață      de

- 2 camere in suprafața de 35,25 mp. și


cotă indiviză în suprafață de 6,60 mp. si teren curte in cota indiviza de 42 mp

21,74 m.p. dependințe     în;

cotă indivizăîn suprafață de m.p. si teren curte in cota indiviza de 65,60 mp

^dependinței, în în suprafață'.de 19,32 • m’jv/ si teren curte' in ;cota / indiviza de 107,60 mp
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE FOND LOCATIV


TABEL

la proiectul de hotărâre privind modificarea componenței unor unități locative proprietatea municipiului Ploiești situate în imobilele din Ploiești, str. C.T. Grigorescu nr. 2, și str. I. L Caragiale, nr. 58, prin extinderea acestora cu spații locative disponibile - proprietatea Municipiului Ploiești, eliberate pe parcursul exploatării

NR. CRT.

ADRESĂ

IMOBIL

NUME ȘI PRENUME

CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

Supraf. (mp)

OBS.

Locuința

(I-1-S2 0024)

87,13 mp

27.

Str. C.T. Grigorescu nr.

2

Paleologu

Valentina

Imobil aflat în domeniul privat al Municipiului Ploiești

Teren curte

100,78 mp cotă indiviză din suprafața de 262 mp

Teren sub construcția CI

92,74 mp cotă A indiviză din totalul de 128,64 indivizi din 262 mp V A

Xa

\ A te 5 • aa

■ ■

O//

’ i i-

- gard (nr. inventar nr.II-

2S2 0018)

cotă indiviză -5,46 ml din suprafața de 8 ml.

131.

Str. I. L Caragiale nr.

58

Ilie Denisa

Locuința (12 -S2 0092)

54,57 mp

Imobil aflat în domeniul privat al Municipiului Ploiești

Teren curte

107,60 mp cotă

indiviză

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind modificarea componenței unof unități locative proprietatea municipiului Ploiești situate în imobilele din Ploiești, str. C.T. Grigorescu nr. 2, și str. I. L Caragiale, nr. 58, prin extinderea acestora cu spații locative disponibile -proprietatea Municipiului Ploiești, eliberate pe parcursul

exploatării

Domeniul privat al municipiului Ploiești este alcătuit, potrivit prevederilor Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, din bunuri aflate în proprietatea sa și care nu fac parte din domeniul public al localității.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 74/25.02.2016 s-a aprobat Procedura de modificare a componenței unor locuințe, proprietatea municipiului Ploiești, prin extinderea acestora pe spații locative, proprietate a municipiului Ploiești, eliberate pe parcursul exploatării, ce se aplică tuturor solicitărilor privind extinderea unor unități locative aflate în evidența Direcției Gestiune Patrimoniu pe spații locative, proprietate a municipiului Ploiești, eliberate pe parcursul exploatării.

Având în vedere această hotarare, în ședința din data de 15.09.2016 a Comisiei 2 pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură și Promovare Operațiuni Comerciale au fost analizate și avizate favorabil următoarele cereri de extindere :

58.


- nr. 12642/10.07.2014 din partea numitei Ilie Denisa din Ploiești, str. I. L Caragiale, nr.

- nr.13262/06.07.2016 din partea numitei Paleologu Valentina din Ploiești, str. C.T. Grigorescu nr. 2 ;

Ca atare, se impune modificarea corespunzătoare a pozițiilor 27 și 131 (referitoare la imobilele situate în Ploiești, str. C.T. Grigorescu nr. 2, și str. I. L Caragiale, nr. 58), din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul Bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești, conform Anexei 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Față de cele mai sus prezentate, supunenzspre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești prezentul proiect de hotărâr


Consilieri:Dragulea Sanda COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE T

\

RAPORTComisia a luat în discuție Proiectul de hotărâre privind modificarea privind modificarea componenței unor unități locative proprietatea municipiului Ploiești situate în imobilele din Ploiești, str. C.T. Grigorescu nr. 2, și str. I. L Caragiale, nr. 58, prin extinderea acestora cu spații locative disponibile - proprietatea Municipiului Ploiești, eliberate pe parcursul exploatării