Hotărârea nr. 438/2016

Hotãrârea nr. 438 privind modificarea poziţiilor 29, 138, 186, 187, 669 şi 1212 (referitoare la imobilele situate în Ploieşti, str. C.T Grigorescu nr. 22, Italiană nr.8, Nicolae Bălcescu nr. 33, Traian nr. 18 şi Trompetei nr.1B ) din Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul Bunurilor care alcătuiesc domeniul Privat al municipiului Ploieşti si modificarea articolului 1(2) din Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr.75/25.02.2016

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 438


privind modificarea pozițiilor 29,138,186,187, 669 și 1212 (referitoare la imobilele situate în Ploiești, str. C.T Grigorescu nr. 22, Italiană nr.8, Nicolae Bălcescu nr. 33, Traian nr. 18 și Trompetei nr.lB ) din Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006privind includerea unor imobile în Inventarul Bunurilor care alcătuiesc domeniul Privat al municipiului Ploiești si modificarea articolului 1(2) din Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești

nr. 75/25.02.2016

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri: Dragulea Sanda, Stanciu Marilena, Dănescu Ștefan, Mateescu Marius Nicolae, Vîscan Robert-Ionuț și Hodorog Bogdan precum și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu prin care se propune modificarea pozițiilor 29, 138, 186, 187, 669 și 1212 (referitoare la imobilele situate în Ploiești, str. C.T Grigorescu nr. 22, Italiană nr.8, Nicolae Bălcescu nr. 33, Traian nr. 18 și Trompetei nr.lB ) din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești;

Luând în considerare faptul că părțile din imobilele din strada: C.T Grigorescu nr. 22, Italiană nr.8, Calomfîrescu nr. 1, Nicolae Bălcescu nr. 33, Traian nr. 18 și Trompetei nr.lB care fac obiectul prezentei hotărâri se află în domeniul privat al municipiului Ploiești potrivit Anexei nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești;

/\

In conformitate cu Raportul din data 07.12.2016 al Comisiei nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

/X

In baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (2), litera c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l). Aprobă modificarea pozițiilor 29, 138, 186, 187, 669 și 1212 (referitoare la imobilele situate în Ploiești, str. C.T Grigorescu nr. 22, Italiană nr.8, Nicolae Bălcescu nr. 33, Traian nr. 18 și Trompetei nr.lB ) precum și a anexei 5 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 109/29.03.2016 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești.

 • (2) . Imobilul situat în strada C.T Grigorescu nr. 22 se identifică potrivit releveului întocmit de persoană fizică autorizată- Feraru C. Cornel în anul 2016, care constituie Anexa nr. 2 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (3) . Imobilul situat în strada Italiană nr.8 se identifică potrivit planului de amplasament și delimitare întocmit de către P.F.A. Ion Ștefan și a extrasului de carte funciară pentru informare nr.86081/15.09.2016, eliberat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova care constituie Anexa nr. 3 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (4) . Imobilul situat în strada Nicolae Bălcescu nr. 33 se identifică potrivit planului de amplasament și delimitare a imobilului întocmit de persoană fizică autorizată-Oancea D. Costin Liviu în anul 2016, care constituie Anexa nr. 4 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (5) . Imobilul situat în strada Traian nr. 18 se identifică potrivit planului de amplasament și delimitare întocmit de persoană fizică autorizată- Manafi Traian și avizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova, care constituie Anexa nr. 5 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (6) . Imobilul situat în strada Trompetei nr. 1B se identifică potrivit releveului întocmit de persoana autorizată Ioniță Camelia și avizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova, în anul 2004 și planului de amplasament și delimitare întocmite de S.C Ramboll South East Europe SRL, în anul 2015 care constituie Anexa nr. 6 și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1). Aproba modificarea articolului 1(2) din Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.75/25.02.2016, în sensul înlocuirii numărului cadastral 126979 cu numerele cadastrale 126980 și 126982.

(2). Aprobă înlocuirea Anexei 2 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.75/25.02.2016 cu Anexa nr. 7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 3. Celelalte prevederi ale Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 și nr. 75/2016 rămân neschimbate.

Art 4. Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art 5. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 21 decembrie 2016

~ o'Președinte de\ședință,  George-SoVKn-^i<\ulae Botez


Contrasemnează Secretar,

Anabell Oii

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE FOND LOCATIV


TABEL

la proiectul de hotărâre privind modificarea pozițiilor 29, 186, 187, 669 și 1212 (referitoare la imobilele situate în Ploiești, str. C.T Grigorescu nr. 22, Nicolae Bălcescu nr. 33, Traian nr. 18 și Trompetei nr.lB) din Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul Bunurilor care alcătuiesc domeniul Privat al municipiului Ploiești si modificarea articolului 1(2) din Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 75/25.02.2016

J„NR.

Ort.

ADRESA

IMOBIL

NUME ȘI PRENUME

CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

Supraf. (mp)

OBS.

29.

Strada

C.T

Grigorescu nr. 22

Stan Simona

Magdalena

- teren curte -

- 95,65 mp cotă indiviză din totalul de 701,94 mp

Plăiașu Adriana

- teren curte -

- 216 mp cotă indiviză din totalul de 701,94 mp

Imobil aflat în

O

Răileanu

Constanța-Aurelia

- teren curte -

- 143,64 mp cotă indiviză din totalul de 701,94 mp

domeniul privat al Municipiului Ploiești

Brătulescu Maria-

- teren curte -

- 122,43 mp cotă indiviză din totalul de 701,94 mp

Carmen

-teren garaj-

-12,30 mp cotă exclusivă

NR.

CRT.

ADRESA

IMOBIL

NUME ȘI PRENUME CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

Supraf. (mp)

138

O

Strada

Italiană nr. 8

STROESCU

CLAUDIU

- teren curte -

- 509 mp

NR. CRT.

ADRESA

IMOBIL

NUME ȘI PRENUME

CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

Supraf. (mp)

OBS.

187

Strada

Nicolae Bălcescu nr.

33

BARBU CRISTIAN

- teren curte -

- 37 mp cotă exclusivă, poligonul 5,6,7,8,16 din planul de amplasament întocmit de Oancea Costin Liviu.

Imobil aflat în domeniul privat al Municipiului

NR. CRT.

ADRESA IMOBIL

NUME ȘI PRENUME

CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

Supraf. (mp)

OBS.

9

669

Strada

Traian, nr.18

NICULAE GHEORGHE/ NICULAE ELENA DOINA

-teren-curte

S.exclusivă-

566 mp

Imobil aflat în domeniul privat al Municipiului Ploiești

NR. CRT.

ADRESA IMOBIL

NUME ȘI PRENUME

CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

Supraf. (mp)

OBS.

3

1212

Str. Trompetei nr.

1B

UNGUREANU

SORIN

MARIUS

-Locuință -(nr. inventar 1-1 SI 0029)

S.utilă-

compusă din :

-bucătărie -12,53 mp -cămară -5,53 -cameră-13,66 -cameră-13,24 -WC -3,40

Imobil aflat în domeniul privat al Municipiului Ploiești

-teren situat sub construcția CI

- 63 mp în exclusivitate

-teren-curte

-198 mp în exclusivitate

BECIU NARCIS CĂTĂLIN


- teren curte -


- 177 mp cotă exclusivă, poligonul/ 3,4,5,16,8,9,10,11 W ,13,14,15,16,1,3 dig planul de amplasament X întocmit de Oancea Costin Liviu din care am eliminat numărul cadastral 8762.


Ploiești

i 4

V              fi

RELEVEU GARAJ

Scara 1: 100—------^TȚT-—

BOc •'■' ■• ■

Model Anexa nr. 1.37/

Regulament 700/2014


Regim de inaltime: PARTER

Nr. cadastral al terenului

Suprafața (mp)

Adresa imobilului

mun. Ploiești, str. CT Grigorescu, nr.22, jud. Prahova

Qgrtss Funciara colsctiva nr._

UAT          I           PLOIEȘTI

Cod unitate individuala (UI)

CF individuală        j                                                             ;Nr. încăperii

Denumirea încăperii

Suprafața (mp) >

1

Garaj

12,30

Suprafața utilă

12,30(12)* |

Suprafața totala

12,30(12)* i

1

i

‘Suprafețele totale rotunjite la mp, cf. art.36, d) si Anexei nr. 1.37/ <

Regulament 700/ 2014 m.cdif. 11.01.2016.                        |

------------------------------------j


'            d/CoCOXdî tij

Data

1

; PERSOANĂ rlz.'CA AU 1 OrtiZSrfĂȚ

FERARli C. CORNEL

j Aut Sr. RO-PH-F, Nr. wS '               AX

CERTIFICAT

_ *

---

•    <.        /.n ., rZâlJTORsSe&RE      io\

(^OjL.2016

ii

Feraru C.

\ xî>               /“S            5              -O /

|                  Cornel Jț/

i

1                       '-Arecnrw’j

Recepționat?

Data

I

I

I

î

I

|

<

I

I

I

__.0__.2016

i

i

i


18981813


9Sr

1ĂNCP.L

A G r. Ș'T'-M * A t ■<’ & $ Â ». A

C A o A -V T * U $1

7 fjaj, Jf. F£ 1 Wî &.E


EXTRAS

PENTRU


Carte Funciară Nr. 137370


DE CARTE FUNCIARA

INFORMARE


Ploiești

Z^r. H

86Q81

Ziua

15 '

/• Luna /

09

Anul

2016

4-\


Oficiul de

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești


Cadastru și Publicitate Imobiliară PRAHOVA


A. Partea I. Descrierea imobiluluiNr. CF vechi:5098/l(e:5098/l)

Nr. cadastral vechi:5957

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Ploiești, Str Italiana, Nr. 8, Jud. Prahova

Nr.

Crt

Nr cadastral Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

137370

Din acte:-Masurata: 829

Construcția CI înscrisa in CF 137370-C1;

B. Partea 11. Proprietari și acte

înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

65984 / 16/11/2007

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 4569, din 15/11/2007 emis de NP MEIROSU M.GABRIEL;

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare ca bun comun asupra terenului in suprafața de 164, 74 mp aferent ap. cu nr. cad. 5957/Cl;p;a; 5957/l/Cl;p;d; 5957/l/Cl;-l;d, dobândit prin Convenție, cota actuala 165/829, cota inițiala 1.65/829

Al

 • 1) STROESCU CLAUDIU

 • 2) STROESCU MIHAELA, (soți)

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 5098/l(e:5098/l))

75382 / 17/07/2015

Act Notarial nr. 269, din 16/07/2015 emis de NP COSMA ANDREEA;

B7

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare ca bun comun asupra terenului in suprafața de 97, 41 mp aferent ap cu nr. cadastral 5957/l/Cl;p;c ; 5957/l/Cl;-l;c, dobândit prin Convenție, cota actuala 97/829, cota inițiala 97/829

Al

 • 1) STROESCU CLAUDIU

 • 2) STROESCU MIHAELA

75392 / 17/07/2015

Act Notarial nr. 270, din 16/07/2015 emis de NP COSMA ANDREEA;

B8

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare ca bun comun asupra terenului in suprafața de 58, 30 mp aferent apartamentului cu nr. cadastral 5957/l/Cl;m;b , 5957/l/Cl;-l;b , 5957/l/Cl;p;b, dobândit prin Convenție, cota actuala 58/829, cota inițiala 58/829

Al

 • 1) STROESCU CLAUDIU

 • 2) STROESCU MIHAELA

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Anexa Nn 1 La Partea I

Nr cadastral

Suprafața masurata (mp)*

Observații / Referințe      ir- r--:   /r,     X \ **

li-'’      > .

137370

829

'■ . . '// ! r.Date referitoare Ia teren

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

{mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

-

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în pian.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(m)

1

2

18.009

2

3

14.736

3

4

28.093

4

5

19.509

5

6

25.15


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(m)

6

7

12.796

7

1

5.889


--------------—------------------------------------------------------------------------------ ‘ /<■- .<■' ■ r"' ** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la :10.cenți metri., *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât vaigareâ.lb centinîetri.

..... /

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală'Apăstfâf&J8â>ăcest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 60 RON, -Chitanța externa nr.122200/14-09-2016 in suma de 60, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 242.                                                 /

Data soluționării,

22-09-2016

Data eliberării,

/ /


(parafa și semnătbra)


27.- SEP 2Q16


■ Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii

Pagina 3 din 3
PLAN AMPLASAMENT SI DELIMITARE IMOBIL scara 1 :500


Adresa : strad ITALIANA nr.8-PLOIESTI

Beneficiar: Stroescu Claudiu

Suprafața din măsurători imobil = 829 mp ( puncte contur 1-2-3-4-5-6-7-8-9-1) Suprafața construcție C1 = 320 mp

Suprafața teren curte = 509 mp


Nr.cadastral 137709


Nr.cadastral 137709

Școala Gimnaziala " Sfanta Vineri"întocmit:

\swiaR?^st.


Plan de amplasament si delimitare a imobilului Anexa la HCL NR.........................


Scara 1:<200>


Suprafața masurata a imobilului (mp)


Adresa imobilului


Nr. carte funciara


Intravilan Ploiești, UAT Ploiești, STR NIICOLAE BALCESCU.nr. 33, jud

____________________Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)_______
<^-\rR. CADASTRAL 123293

CONSTRUCȚIENr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

CC

417

TOTAL

417

B. Date referitoare la construcțiiCod constr.


I DestinațiaSuprafața construita la sol (mp)

203


Mențiuni


LOCUINȚA C1 PROPRIETATE BECIU NARCIS CĂTĂLIN SI BECIU RODICA ECATERINA ARE NR. CADASTRAL 8762.


TOTAL


203Suprafața totala masurata a imobilului = 417 mp

£__Suprafața din act = 417 mp

OANCEA COSTIN LIVIU              |

£\Jnume, prenume)


ărea mas^\torilor la teren, corectitudinea întocmirii respondenta acesteia cu realitatea din teren.


5Q, Serrgiltura si stampilae-mail: costinoancea@gmail.com TEL: 0721.233.224; 0244.525188


-ftEJET-A Kn<0 HCL

0^/2% holP

CARTE FUNCIARA NR. 142031 Comuna/Oras/Municipiu: Ploiești f

Nr, cerere

65123

Ziua

04

Luna

07

Anul

2016EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară PRAHOVA Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești

A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI

TEREN intravilan

Adresa: Ploiești, Strada Traian, nr. 18

Nr crt

Nr.cadastral Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

142031

566

-

B. Partea II. PROPRIETAR si ACTE

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

Observații / Referințe

65123 / 04.07.2016

Act administrativ nr. 75, din 25.02.2016, emis de CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI, act administrativ nr. 17017/10-11-2010 emis de PRIMĂRIA PLOIEȘTI; act administrativ nr. 14253/11-02-2014 emis de PRIMĂRIA PLOIEȘTI;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, CIF: 2844855, (domeniul privat)

-

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

Observații / Referințe

NU SUNT

D-----

.......

CARTE FUNCIARA NR. 142031 Comut^/Q/a's/Munidipiu^ Ploiești

Anexa Nr. 1 la Partea I


TEREN intravilan

Adresa: Ploiești, Strada Traian, nr. 18

a; i

Nr. cadastral

Suprafața ma surata (mp)*

Observații / Referințe

1 ......

a ț.

142031

566

-

Nr. crt

Categorie folosința

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr. parcela

Nr. ropografic

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

566

-

-----1-----

-

-

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție in plan.

Punct inceput

Punct sfarsit

Lungime segment(m)

1

2

19,279

2

3

34,971

3

4

2,883

4

5

9,367

5

6

5,736

6

7

12,951

7

8

3,863

8

9

3,876

9

10

2,724

10

11

2,476

11

12

2,718

12

13

0,49

P<?«

1;^


L

• <1£?


sfi--

Sfj •CARTE FUNCIARA NR. 142031 Comuna/Oras/Municipiu:-'P/di^stf ^


1 Lungime Segmente


Kl) Valorile lungimilor segmentelor j sunt obținute din proiecție in plan.

Punct început

Punct sfarsit

Lungime segmentr* (m)

13

14

17,316

14

15

4,544

~~    15

16

10,165

16

17

2,435

17

1

11,889


£&':

•&,r.

.♦» Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiecție Stereo 70 si sunt rotunjite la milimetru, te*** Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.^Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată g£de acest birou.

^Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice ||prin care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate fcșiint susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

fts-a achitat tariful de 0 RON, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 211,

țipata soluționării,

03/08/20 16

B '■

■®§Data eliberării,

l_/_V—

Șg&VJ-ie/.T •

KMI6.2016

fete

ISW’ft

w-

Bfete

MBȘte

■frfe

Bte

te


Asistent-registrator,

ILEANA MIHAELA VASILE
fe&


te


g|p un!We date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 3 din 3


fc
RELEVEU LOCUINȚA

Sc.: 1:100rahava

iul adm. PLOIEȘTI — intravilan imobilului: StrTrompetei nr,1B ztari:

■ui Local al Munc. Ploiești proprietar:

Republicii nr.2 ct de închiriere

h-- '

Nota:

Se înstrăinează :

ȚCor^tTvjotia C1 cu Sc=63.34 mp      rP.

lerenul de sub constructi respectiv 63:34


PERSOANA FIZICA AUTORIZATĂ.

CAMELIA IONITA

_

Executant

Camelia Ioiiita Aut.O.K.C.G.C.

Seria B. nr. 2461

------------------*---

provizoriu al bunului imobil.....

VIZA T 0. J. C. G. C. - Prahova

...   ; s <

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară - Prahova i/2 n/,<) Nr. de înregistrare/.f.^.Ifcdata.

Verificat și recepționat


RECAPITULATIV

Nr.

Denumire

Suprafața

utila (mp)

1

BUCĂTĂRIE

12.53

2

CAMARA

5.53

3

CAMERA

13.66

4

CAMERA

13.24

5

WC

3.40

SUPRAFAȚA UTILA

48.83

TSUPRAF. CONSTRUITA

63.34


CARACTERISTICI. CONSTRUCȚIE

fundație

piatra

pereți

cărămidă

planseu

’.emn tencuii

invelitoare

tabla

instalați

electrica, gaze

pardoseli reci

ciment

pardoseli calde

dușumea

tamplarie ert.si int.

lemn

an construcție

1915


Beneficiar:

Consiliul Local al Munic. Ploiești

Dobanditor:

UNGUREANU SORIN- MARIUS


f _____________________«   ______________________M&z £ M'H©/ PLAN DE AMPLASAMENT SY DELIMITARE A IMOBILULUI I    /V .

SCARA 1:50-0                      §      ' '   L


Nr. cadastral

Suprafața masurata

------

Z/c Adresa imobilului

261 mp

Strada Trompetei Nr. lB,T357,Cc52,Mun.Ploiesti

Cartea Funciara nr.

U.A.T.      Mun.Ploiesti - IntravilanNr.

parcela


Cod constr.

ci


381750


381700


■î


Categoria de folosința


ȚȚ


A.Date referitoare la teren

Suprafața din măsurători (mp)

261


Mențiuni


Teren delimitat cu garduri


7&T


B.Date referitoare la construcții

Destinația


CL


Suprafața masurata la sol (mp)

63    -


Mențiuni


63


Suprafața totala masurata a imobilului = 261mp Suprafața din act = 259mp


_____ Executant

'Ram’BbirSoiith East Europe SRL

Lpnflrmaexecu&eâ'măsurătorilor TaȚ.eren cdrbcțitudineaiirtfb&i^i ^c^mentati&r’jbâdastraleStampila BCPI v)/?r. hiS holfa

CARTE FUNCIARA NR. 126980 Comuna/Oras/MunicfipiLJ: Ploiești


EXTRAS de carte funciara pentru INFORMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară PRAHOVA Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești


A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI


M intravilan ploiești,


Nr. cerere

"110200

.....’02"...-

' "'tuna .

. ......11 < .

' .Anul

2*015\ .., nr. 1

5

1^126980

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Din acte: 71;

CONSTRUCȚIILE: CI IN CF 126980-C1CONSTRUCTIA CI IN CF 126980-C1

Masurata:71


B. Partea II. PROPRIETAR si ACTE

privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

Observații / Referințe

. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

—TTTOi?7AA. din 04.03.2008, emis de PRIMĂRIA PLOIE5TI

Bl

B2

__

392

FȚV^Tdrept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 37 / 71

Al         |

Wconstructie de locuințe

-

e deschide carte funciara colectiva la cererea lui Zamfirescu Vasile

Al

(provenita din conversia CF 54624)

31 / 30.09.2015

ârf notarial nr. 2471/din 29.09.2015, emis de NP MINEA OCTAVIAN

; 11/1 !|tn

Intabulare, drept de'PROPRIETATE, cumpărare ca bun comun, asupra terenului in suprafața de 33,70 mp indiviz din 70,60 mp, aferent apartamentului nr 2, dobândit prin Convenție, cota actuala 34/71

Al         1

 • 1) CONSTANTIN NICOLAE

 • 2) CONSTANTIN MARILENA


C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

Observații / Referințe

NU SUNT
CARTE FUNCIARA NR. 126980 Comuna/Oras/M


Anexa Nr. 1 3a Partea I tcrEN intravilan

TC,     Ploiești, Strada Calomfirescu, nr. 1

?c- “j 'e

pir. cadastral

Suprafața masurata (mp)*

Observații / Referințe

'■ r -1 -j-

m980

71

CONSTRUCȚIILE: CI IN CF 126980-C1CONSTRUCTIA

CI IN CF 126980-01""^“'*" 1

“^^taestedeterminata in planul de proiecție Stereo 70.

——   “                    DETALII LII

«ARE IMOBIL

g


1 99939


Nr. crt

Categorie folosința

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr. parcela

Nr.

topografic

Observații / Referințe

1

curți

construcții

DA

Din acte:

Masurata: 71

-

-

-

-referitoare

Număr


___1

* Aceasta construcție este Lungime Segmente


126980-C1

uurmruci Destinația construcție

I!

Supraf. (mp)

Situație juridica

Observații / Referințe

construcții de locuințe

Din acte:

Masurata: 71

Cu acte in CF colectiva 126980-C1

CI - LOCUINȚE in suprafața de 71 mp

inscrisa intr-o carte funciara proprie

Mim U- HCL


CARTE FUNCIARA NR. 126980 Comuna/Oras/Municiprjtf;. Ploiești


gime segmente


.orile lungimilor segmentelor fktînute din proiecție in plan.

șunt oSpunct început

punct sfarsit

Lungime segment (m)

5

6

4,7

7

4,0

8

1,7

---8

9

0,4

"    9

10

2,1

" 10

11

0,6

■""'''''11

1

2,5
Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. PHP199171/02-11-2015,


pentru serviciul de publicitate


utilă! <1 (MP)' ■fan (și i iportate efectuate ' întocmite' )Referent,


(parafa și semnăturii

Pagina 3 din 3■M4EKA WL.-4 M H6l


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară PRAHOVA Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești


Nr.cerere

110203

02 ' -

Ziua

■’tXna

1.1

Anul

201.5A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI                    ../>z .

- ' Nr. CF vechi: 54626

Nr. cadastral vechi: ]03165


țEREN intravilan

: Ploiești, Strada Calomfirescu, nr. 1

Nr.cadastral Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

126982

Din acte: 25;

Masurata:25

CONSTRUCȚIILE: CI IN CF 126982-C1CONSTRUCTIA CI IN CF 126982-C.l


B. Partea II. PROPRIETAR si ACTE

---

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

Observații / Referințe

71736 / 12.05.2003                              ...

Dispoziție nr. 12768, din 04.03.2008, emis de PRIMĂRIA PLOIEȘTI

Bl

se deschide carte funciara colectiva la cererea lui Zamfirescu Vasile

Al..........1

TT

Intabuiare, drept de PROPRIETATE, lege, dobândit prin Lege, cota actuala 18 / 25

.. «” ' l .

1) CONSTRUCȚIA C 1

(provenita din conversia CF 54626)

99219 / 30.09.2015

Act notarial nr. 2471, din 29.09.2015', emis de NP MINEA OCTAVIAN

~B3

Intabuiare, drept de PROPRIETATE, cumpărare ca bun comun asupra terenului in

Al '

suprafața de 6,77 mp aferent imobilului cu nr.cadastral 126982-C1-U1, dobândit prin Convenție, cota actuala 7/25

1) CONSTANTIN NICOLAE

2) CONSTANTIN MARILENA

-                          C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembi amintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

Observații / Referințe


i’O M(M IA

CARTE FUNCIARA NR. 126982 Comuna/Or^/Mu/i


Anexa Nr. 1 ia Partea ITEREN intravilan

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)*

~  '----IUX-. J-UA--.-----------X--------:-----„

.  ^7 Li

?        Observații / Referințe

.                                • V ■ 'l'lk C.

1 - - -

126982

25

CONSTRUCȚIILE: CI IN CF 126982- C1CONSTR.UCT1A CT^'CF 126982-^-^

* Suprafața estedeterminata in

proiecțieNr. crt

Categorie folosința

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr.

parcela

Nr.

Fopografic

w

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

Din acte: Măsură ta :25

-


Date referitoare la construcții


Nr. Crt.

Număr

Destinația construcție

Supraf. (mp)

Situație juridica

Observație / Referințe

MJ.l

126982-C1

construcții de locuințe

Din acte:

Măsură ta: 25

Cu acte in CF colectiva ,.126982-țN

LOCUINȚE

* Aceasta construcție este înscrisa intr-o carte funciara proprie


Lungime Segmente


1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție in plan.

Punct

Punct

Lungime

început

sfarsit

segment(rn)

1

2

2,9

2

3

8,2

3

4

3,0

4

1

8,4sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. PHP199172/02-11-2015, pentru serviciul de publicitate imobiliara cu codul nr. 272,

Data soluționării,

02/11/2015


Asistent-registrator,

ELENA CRINUTA LUPOIU


Referent,


Data eliberării,MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind modificarea pozițiilor 29, 138, 186, 187, 669 și 1212 (referitoare la imobilele situate în Ploiești, str. C.T Grigorescu nr. 22, Italiană nr.8, Nicolae Bălcescu nr. 33, Traian nr. 18 și Trompetei nr.lB ) din Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul Bunurilor care alcătuiesc domeniul Privat al municipiului Ploiești si modificarea articolului 1(2) din Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 75/25.02.2016

Potrivit prevederilor art. 4 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate privată, cu modificările și completările ulterioare, domeniul privat al municipiului Ploiești este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea municipiului care nu fac parte din domeniul public, asupra acestor bunuri municipiul având drept de proprietate privată.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 au fost incluse în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului mai multe categorii de bunuri, în Anexa nr.l fiind incluse locuințele supuse închirierii și terenurile aferente, înscrierea în anexele la hotărâre facându-se în baza elementelor de identificare cu care acestea au figurat în evidențele municipalității, fără a se efectua măsurători de specialitate.

• La poziția 29 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești se află înregistrate următoarele părți din imobilul situat în strada C. T Grigorescu nr. 22:

 • - terenul cu destinația de curte în suprafață de 95,65 m.p titular Stan Simona;

 • - terenul cu destinația de curte în suprafață de 216,00 m.p titular Plăiașu Adriana;

 • - terenul cu destinația de curte în suprafață de 143,64 m.p titular Răileanu Constanța;

 • - terenul cu destinația de curte în suprafață de 134,00 m.p titular Brătulescu Maria Carmen;

 • - terenul cu destinația de curte în suprafață de 50,24 m.p titular Iliescu Doina;

 • - terenul cu destinația de curte în suprafață de 73,98 m.p titular Iliescu Elena;

In prezent situația contractelor de închiriere de la adresa poștală C. T Grigorescu nr. 22 este următoarea:

 • - terenul cu destinația de curte, cotă indiviză în suprafață de 95,65 m.p este deținut în baza contractului de închiriere nr. 508474/13.07.2015, (prelungit prin act adițional nr.

11151/21.08.2014, cu termen de valabilitate pana la data de 26.07.2017^630^1x^^^1 Simona Magdalena;                                               $\...

 • - terenul cu destinația de curte, cotă indiviză în suprafață de 216,p0|țnp este deținut în baza contractului de închiriere nr. 8842/03.08.2010, (prelungit princact aditional .hr. 9525/03.06.2016, cu termen de valabilitate pana la data de 03.06.2019)\dh către Plăiașu Adriana;

 • - terenul cu destinația de curte, cotă indiviză în suprafață de 143,64 mp este deținut în baza contractului de închiriere nr. 1360/09.03.2016, cu termen de valabilitate pana la data de 19.02.2019 de către Răileanu Constanța-Aurelia;

 • - terenul cu destinația de curte, cotă indiviză în suprafață de 122,43 mp, (întrucât s-a scăzut suprafața de 12,30 mp situată sub garaj) este deținut în baza contractului de închiriere nr. 13697/22.10.2010, (prelungit prin act adițional nr. 19235/24.11.2016 cu termen de valabilitate pana la data de 21.10.2019) de către Brătulescu Maria-Carmen;

 • - terenul cu destinația de curte, cotă indiviză în suprafață de 124,22 m.p este deținut în baza contractului de închiriere nr. 2073/03.03.2016, cu termen de valabilitate pana la data de 29.11.2018 de către Iliescu Elena, care a dobândit și locuința doamnei Iliescu

-x Doina, potrivit certificatului de moștenitor autentificat sub numărul 5/27.01.2016 de către ' Societatea Profesională Notarială „Botezatu”, astfel cumulandu-se suprafețele din cele doua contracte de închiriere (50,24+73,98);

Prin cererea nr. 12278/21.06.2016 doamna Brătulescu Maria Carmen a solicitat schimbarea destinației unei suprafețe deținută din cota de teren-curte pentru suprafața de 15,00 m.p deoarece în baza autorizației de construire nr. 1444/27.12.2004 a construit un garaj (construcție cu caracter provizoriu).

Aceasta solicitare a fost supusa analizei Comisiei nr. 2 Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale. Potrivit procesului-verbal din data de 15.09.2016, solicitarea doamnei Brătulescu a primit aviz favorabil.

Ca atare, sunt necesare următoarele modificări:

eliminarea paragrafului 5 de la poziția 29 și introducerea unui nou paragraf cu teren-garaj- titular Brătulescu Maria Carmen, restul paragrafelor rămânând neschimbate ;

O

• La poziția 138, Italiană nr.8, din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești se află înregistrate următoarele:

 • - terenul cu destinația de curte în suprafață de 160.92 mp titular Grădișteanu Edvina;

 • - terenul cu destinația de curte în suprafață de 92.58 mp titular Grădișteanu Emanuel-Bogdan;

 • - terenul cu destinația de curte în suprafață de 162.40 mp titular Joița Răzvan;

 • - terenul cu destinația de curte în suprafață de 71.10 mp titular Joița Constantin.

în prezent situația contractului de închiriere nr. 15685/13.09.2016 de la adresa poștală Italiană nr. 8, titular domnul Stroescu Claudiu este următoarea:

STROESCU CLA UDIU

NR. CRT.

SUPRAFAȚA DIN

CONTRACT ÎNCHIRIERE (MP)

SUPRAF/^^-  <>IN

persoană i^icaș' âujorizată!-Ion StefariK          'z /' /

exclusivă

indiviză

SUPRAFAȚA CURTE

415,90

509-......

Prin mai multe contracte de vânzare-cumpărare, domnul Stroescu Claudiu a dobândit apartamentele părți din construcție precum și cotele indivize din terenul situat sub construcție însumând o suprafață totală de 320 mp.

Potrivit extrasului de carte funciară pentru informare nr.86081 eliberat la data de 27.09.2016 a fost înscris terenul în suprafață totală de 829 mp, având număr cadastral 137370, construcția pe apartamente și terenul aferent acestora în cote de 165/829, 97/829, respectiv 58/829 ce reprezintă cotele indivize de teren aferente apartamentelor părți din construcția înscrisă cu nr. cadastral 137370-C1.

Prin adresa nr.21314/26.10.2016, P.F.A. Ion Ștefan a transmis documentația cadastrală cuprinzând planul de amplasament și delimitare al imobilului, spre verificare cu următoarele mențiuni:

»

imobilul are suprafața din măsurători de 829 mp și construcția CI are suprafața de 320 mp, suprafețe similare cu extrasul de carte funciară a acestui imobil;

-... dl. Stroescu Claudiu este proprietar al construcției CI și a cotei de teren de 320 mp indiviz din 829 mp, rezultă că restul cotei de teren de 509 mp indiviz din 829 mp este proprietatea privată a municipiului Ploiești;

-... se poate intabula cota indiviză deținută de Primăria Municipiului Ploiești în cartea funciară nr. 137370 fără documentație cadastrală întocmită de către persoană autorizată, doar cu cerere către OCPI Prahova, actul de proprietate și certificat fiscal.”

De asemenea, domnul Stroescu Claudiu solicită, prin adresa nr.19352/03.10.2016 intabularea terenului curte deținut de primăria Municipiului Ploiești în suprafață de 509 mp indiviz din 829 mp și actualizarea contractului de închiriere.

Prin adresa nr.308688/06.12.2016, Serviciul de Cadastru și G.I.S. din cadrul C3 Direcției Generale de Dezvoltare Urbană a confirmat, în urma verificării documentației cadastrale întocmite de către P.F.A. Ion Ștefan, faptul că imobilul corespunde cu lucrarea de introducere în cadastru edilitar.

Aceste caracteristici tehnice ale imobilului de la adresa poștală Italiană nr. 8, care fac obiectul prezentului proiect de hotărâre vor face obiectul actului adițional la contractul de închiriere încheiate între Municipiul Ploiești și domnul Stroescu Claudiu.

• La poziția 186 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești se află înregistrate următoarele părți din imobilul situat în strada Nicolae Bălcescu nr. 33, (eronat redactat Nicolae Bălcescu nr. 31), imobil care nu a figurat vreodată in evidența municipalității:

- terenul cu destinația de curte în suprafață de 32,00 m.p titular Barbu Alecu;

• La poziția 187 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al^^igipjului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul^bunurilor^are alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești se află înregistrate următoarele părți din-imobilul situat în strada Nicolae Bălcescu nr. 33:                             7-;              ''

 • -  terenul cu destinația de curte în suprafață de 55,72 m.p titular Tudoraclie

Alexandru;                                                             \ :

 • - terenul cu destinația de curte în suprafață de 63,26 m.p titular Beciu Narcis; '

 • - terenul cu destinația de curte în suprafață de 90,80 m.p titular Bercovici Elena;

 • - terenul cu destinația de curte în suprafață de 34,75 m.p titular Ariciu Teodor;

Situația contractelor de închiriere de la adresa poștală Nicolae Bălcescu nr. 33 este următoarea:

 • -  terenul cu destinația de curte în suprafață de 32,00 m.p cotă indiviză este deținut în baza contractului de închiriere nr.2992/28.04.2014, cu termen de valabilitate pana la data de 27.04.2017, de către Barbu Cristian, moștenitorul domnului Barbu Alecu, în baza certificatului de moștenitor autentificat sub numărul 492/29.08.2006 de Biroul Notarului Public Ivan Constantin;

 • -  terenul cu destinația de curte în suprafață de 244,53 m.p cotă indiviză este deținut în baza contractului de inchiriere nr.23156/17.12.2014, cu termen de valabilitate pana la data de 16.12.2017, de către Beciu Narcis Cătălin, care a cumpărat locuințele și terenul de sub acestea de la domnii: Tudorache Alexandru, Bercovici Elena, Ariciu Teodor si a devenit chiriaș al suprafeței totale de teren ce a fost deținută de cei mai sus menționați;

Prin cererea nr. 10326/23.05.2016, domnul Beciu Narcis Cătălin, solicită actualizarea actului de proprietate al Municipiului Ploiești, pentru imobilul de la adresa poștală Nicolae Bălcescu nr. 33; la această cerere s-a atașat planul de amplasament și delimitare a imobilului întocmit de persoană fizică autorizată - Oancea D. Costin Liviu în anul 2016.

Prin adresa nr. 15661/12.08.2016, am solicitat persoanei fizice autorizate - Oancea D. Costin Liviu, clarificarea anumitor aspecte tehnice; prin adresa nr. 10326/11.10.2016, au fost clarificate aceste aspecte tehnice.

Prin adresa nr. 10326/16.11.2016, având în vedere situația din incintă, configurația acestui teren-curte, faptul că s-a edificat gard despărțitor precum și modul de utilizare de comun acord cu familia Beciu de-a lungul timpului, am solicitat domnului Barbu Cristian să ne prezinte o declarație notarială din care să rezulte că dorește ca în continuare ca relațiile contractuale să aibă ca obiectiv doar terenul-curte de la adresa poștală Nicolae Bălcescu nr. 33, situat între punctele: 5,6,7,8,16 de pe planul de amplasament și delimitare, teren în suprafață de 37 mp.

Cu ocazia verificării documentelor transmise de persoană fizică autorizată- Oancea D. Costin Liviu în anul 2016, s-au identificat suprafețe diferite față de cele menționate în actele de proprietate ale municipiului Ploiești pentru acest imobil, după cum urmează:

BARBU CRISTIAN

NR. CRT.

SUPRAFAȚA DIN

CONTRACT ÎNCHIRIERE

(MP)

SUPRAFAȚA UTILĂ DIN MĂSURĂTORI    (MP)

persoană fizică autorizată-Oancea D. Costin Liviu

exclusivă

comună

SUPRAFAȚA CURTE

32

37

BECIU NARCIS CĂTĂLIN

NR.

CRT.

SUPRAFAȚA DIN

CONTRACT ÎNCHIRIERE (MP)

MASURÂtW'Tq^IW) persoană fizică autorizată-Oancea D. Costin Liviu

exclusivă

comună

SUPRAFAȚA CURTE

244,53

177


Precizăm faptul că diferențele de suprafață constatate nu se datorează unor modificări ale limitelor de proprietate, ci provin ca urmare a metodelor și instrumentelor de măsurare care se utilizau la data preluării, spre deosebire de actualele măsurători efectuate cu aparatură electronică de specialitate.

Aceste caracteristici tehnice ale imobilului de la adresa poștală Nicolae Bălcescu nr. 33, care fac obiectul prezentului proiect de hotărâre vor face obiectul actelor adiționale la contractele de închiriere încheiate între Municipiul Ploiești și domnii Barbu Cristian și Beciu Narcis Cătălin.

Ca atare, sunt necesare următoarele modificări:

eliminarea poziției 186 întrucât imobilul de la adresa poștală Nicolae Bălcescu nr. 31 nu a figurat în evidențele instituției noastre;

eliminarea paragrafelor 1, 3 și 4 de la poziția 187 și introducerea unui nou paragraf aferent suprafeței de teren deținută de domnul Barbu Cristian;

actualizarea poziției aferente domnului Beciu Narcis Cătălin în sensul precizării suprafeței totale de teren;

• La poziția 669 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești se află înregistrată următoarea parte din imobilul situat în strada Traian nr. 18:

 • - terenul cu destinația de curte în suprafață de 451 m.p titular Ionescu Mihai;

în prezent situația contractelor de închiriere de la adresa poștală Traian nr. 18 este următoarea:

 • - terenul cu destinația de curte, cotă exclusivă în suprafață de 451 m.p este deținut în baza contractului de închiriere nr. 17017/10.09.2010, (prelungit prin act adițional nr. 14253/11.02.2014, cu termen de valabilitate pana la data de 09.11.2016) de către Niculae Gheorghe și Niculae Elena, actualii proprietari ai construcțiilor și ai terenului de sub acestea, în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub numărul 1199/14.09.2009 de către Biroul Notarului Public Tomescu Alice Cristina;

Prin Hotararea Consiliului Local nr. 75/25.02.2016 a fost actualizat actul de proprietate al Municipiului Ploiești pentru suprafața de 570 mp, pe baza planul de amplasament și delimitare întocmit de persoană fizică autorizată- Manafi Traian.

Prin adresa nr. 559/16.08.2016, am solicitat domnului Niculae Gheorghe să ne transmită documentația cadastrală pentru terenul-curte de la adresa poștală, Traian nr. 18, proprietate privată a Muncipiului Ploiești.

0 Zl-7

Prin adresa nr. 17181/06.09.2016, persoana fizică autorizată- Manăfi'Traiâh.ne^a transmis încheierea nr. 65123/2016 și extrasul de Carte Funciară pentru terenul cu destinația de curte de la adresa poștală Traian nr. 18, pentru suprafața de Ș66 mp, ocazie cu > care ne-a fost adus la cunoștiință faptul că diferența de suprafață se datorează repoziționării întregului imobil pentru ca documentația să poată fi avizată de Oficiul de -;Ca^șțfu'"și Publicitate Imobiliară Prahova.                                             s

NICULAE GHEORGHE / NICULAE ELENA

NR. CRT.

SUPRAFAȚA DIN

CONTRACT ÎNCHIRIERE (MP)

SUPRAFAȚA UTILĂ DIN MĂSURĂTORI (MP) -Manafi Traian

exclusivă

comună

1.

TEREN CURTE

451

-

566

O        Aceste caracteristici tehnice ale imobilului de la adresa poștală Traian nr. 18, care

fac obiectul prezentului proiect de hotărâre vor face obiectul actului adițional la contractul de închiriere încheiate între Municipiul Ploiești și domnii Niculae Gheorghe și Niculae Elena.

• La poziția 1212 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești se află înregistrată următoarea parte din imobilul situat în strada Trompetei nr. 1B:

 • - spațiul cu destinația de locuință, în suprafață utilă de 38,40 m.p-titular Ungureanu Sorin;

Situația contractului de închiriere de la adresa poștală Trompetei nr. 1B, este următoarea:

 • - spațiul cu destinația de locuință, în suprafață utilă de 45,05 m.p și o cotă exclusivă Qj din terenul cu destinația de curte sunt deținute în baza contractului de inchiriere nr.

10464/09.06.2009, (prelungit prin act adițional nr. 9144/04.06.2014, cu termen de valabilitate pana la data del8.05.2019 de către Ungureanu Sorin;

Prin adresa nr.83/04.02.2016, Serviciul Intabulări Bunuri ne-a transmis extrasul de Carte Funciara si încheierea nr. 1445/27.01.2016 pentru imobilul de la adresa poștală Trompetei nr. 1B.

Prin adresa nr,218/25.02.2016, Compartimentul Publicitate, Valorificare Patrimoniu, ne-a comunicat ca există diferențe de suprafață între extrasul de Carte Funciara, încheierea nr. 1445/27.01.2016 și actul de proprietate al Municipiului Ploiești și ca atare se impune actualizarea acestuia.

Cu ocazia verificării documentelor transmise de SC Blom Romania SRL, s-au identificat suprafețe diferite față de cele menționate în actele de proprietate ale municipiului pentru acest imobil.


Suprafețele încăperilor și cota exclusivă de teren-curte prevăzute în contractul de


închiriere, diferă față de cele reieșite din măsurătorile întocmite de SC^I|_mMomania


SRL, după cum urmează:


UNGUREANU SORIN MARIUS

NR.

CRT.

DENUMIREA

ÎNCĂPERILOR

SUPRAFAȚA UTILĂ DIN

CONTRACT ÎNCHIRIERE (MP)

SUPRAFAȚĂ^r UTII^^^'^DIN MĂSURĂTORI (MP) - SC Blom Romania

exclusivă

comună

1.

CAMERĂ

13,65

-

13,66

2.

CAMERĂ

12,25

-

13,24

3.

CĂMARĂ

6,90

-

5,53

4.

BUCĂTĂRIE

12,25

-

12,53

8.

WC

-

3,40

SUPRAFAȚA CURTE

151,62

198

Aceste suprafețe au făcut obiectul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 109/29.03.2016, a cărei anexa nr. 5 a fost redactată eronat.

Ca atare, se impune corectarea acesteia, conform documentației cadastrale avizată de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Prahova.


• La poziția 32 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești se află înregistrate părți din imobilul situat în strada Calomfirescu nr. 1, care au fost modificate prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 75/25.02.2016, prin:

- eliminarea pozițiilor 3 și 4 întrucât, această parte din imobil a fost restituită potrivit prevederilor Legii nr. 10/2001 prin Dispoziția nr. 12768/04.03.2008, pentru care s-a întocmit procesul-verbal de punere în posesie nr. 8642/13.09.2010;

introducerea a două noi paragrafe: cotă indiviză de 36,90 mp din suprafața totală de 70,60 mp a terenului situat sub construcție corp A și cotă indiviză de 18,23 mp din suprafața totală de 25 mp a terenului situat sub construcție corp B;

actualizarea adreselor poștale pentru pozițiile: 1, 2, 5 și 6 și a numelui titularului de la poziția 5, urmând ca după efectuarea măsurătorilor de specialitate de la adresa poștală-Calomfirescu nr. IA, să se actualizeze corespunzător și suprafețele;

Prin cererea nr. 12816/30.06.2016, domnii Constantin Nicolae și Constantin Marilena au solicitat acordul de principiu in vederea intabulării suprafeței de teren rămasă în proprietatea Municipiului Ploiești de la adresa poștală Calomfirescu nr. 1. Prin adresa nr. 12816/13.09.2016 instituția noastră a eliberat acordul de principiu.

Prin cererea nr. 23835/25.11.2016, domnul Constantin Nicolae a solicitat modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 75/25.02.2016, anexând referatul din data de 03-11-2016 al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova, potrivit căruia există o neconcordanță între hotărârea de consiliu și anexa în privința numărului cadastral corect al imobilului.

Ca atare, se impune modificarea articolului 1 (2) din Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.75/25.02.2016, în sensul înlocuirii numărului cadastral 126979 cu numerele cadastrale 126980 și 126982 și înlocuirea Anexei 2 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.75/25.02.2016 cu anexa nr. 7 la prezentul proiect de hotărâre.                                                                             fioAVIZAT,DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ JURIDIC- CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE CONTRACTE

DIRECTOR,

Andreea Mihaela Cristea


DIRECȚIA ECONOMICĂ,

DIRECTOR,

Nicoleta Crăciunoiu1 2 -12- 2016întocmit:

OanaStoia Neagu Ralnca

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind modificarea pozițiilor

1212 (referitoare la imobilele situate în Ploiești, str. C.T Grigorescu nr. 22, Italiană nr.8, Nicolae Bălcescu nr. 33, Traian nr. 18 și Trompetei nr.lB) din Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul Bunurilor care alcătuiesc domeniul Privat al municipiului Ploiești si modificarea articolului 1(2) din Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 75/25.02.2016

Domeniul privat al municipiului Ploiești este alcătuit, potrivit prevederilor Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, din bunuri aflate în proprietatea sa și care nu fac parte din domeniul public al localității.

A

In Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești sunt cuprinse imobile aflate în domeniul privat al municipiului Ploiești, înscrierea în anexele la hotărâri facându-se în baza elementelor de identificare cu care acestea au figurat în evidențele dosarelor tehnice, fără a se realiza măsurători cadastrale.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 339/11.09.2013 s-a aprobat „ regulamentul privind vânzarea spațiilor cu destinația de locuință construite din fondurile statului, imobilelor cu destinația de locuințe preluate în proprietatea statului și a celor achiziționate de municipiul Ploiești, garaje, terenurilor aferente locuințelor, terenurilor curți/grădini închiriate proprietarilor de construcții aferente locuințelor vândute in baza Decretului - Lege nr. 61/1990 și a Legii nr. 85/1992, aflate în patrimoniul privat al municipiului Ploiești ”.

Cu ocazia verificării documentațiilor întocmite pentru imobilele de la adresele poștale C.T Grigorescu nr. 22, Italiană nr.8, Calomfirescu nr. 1, Nicolae Bălcescu nr. 33, Traian nr. 18 și Trompetei nr.lB s-au identificat suprafețe diferite față de cele menționate în actele de proprietate ale Municipiului Ploiești pentru aceste imobile, diferențe care nu se datorează unor modificări ale limitelor de proprietate, ci provin ca urmare a metodelor și instrumentelor de măsurare care se utilizau la data preluării, spre deosebire de actualele măsurători efectuate cu aparatură electronică de specialitate.

Ca atare, în vederea înscrierii în Cartea Funciara a municipiului Ploiești a acestor imobile, în vederea corectei valorificări, este necesară modificarea articolului 1(2) din Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.75/25.02.2016 și actualizarea pozițiilor 29, 138, 186, 187, 669, 1212 (referitoare la imobilele situate în Ploiești, str. C.T Grigorescu nr. 22, Italiană nr.8, Nicolae Bălcescu nr. 33, Traian nr. 18 și Trompetei nr.lB) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc

domeniul privat al municipiului Ploiești, sens în care supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești prezentul proiect de hotărâre.
Hodorog Bogdan

"A

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI,-.! /

SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE


l q &

RAPORT

Comisia a luat în discuție Proiectul de hotărâre privind modificarea pozițiilor 29, 138, 186, 187, 669, 1212 (referitoare la imobilele situate în Ploiești, str. C.T Grigorescu nr. 22, Italiană nr.8, Nicolae Bălcescu nr. 33, Traian nr. 18 și Trompetei nr.lB) din Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul Bunurilor care alcătuiesc domeniul Privat al municipiului Ploiești si modificarea articolului 1(2) din Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 75/25.02.2016