Hotărârea nr. 437/2016

Hotãrârea nr. 437 privind includerea unei locuinţe din fondul locativ al municipiului Ploieşti în fondul de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează să fie evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari şi repartizarea unor locuinţe din acest fond conform prevederilor legale

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTĂRÂREA NR. 437

privind includerea unei locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea unor locuințe din acest fond conform prevederilor legale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a domnilor consilieri Vîscan Robert Ionuț, Stanciu Marilena, Minea Constantin Gabriel, Drăgulea Sanda, Drăgușin Paulica, Enache Cristina Ana-Maria, Tudor Eduard Emilian, Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu și procesele verbale din 31.10.2016 și 15.11.2016 ale Comisiei nr. 5 pentru protecție și asistență socială prin care se propune repartizarea unor locuințe pentru chiriașii evacuați sau care urmează să fie evacuați din casele restituite foștilor proprietari;

A

In conformitate cu Raportul din data de 29.11.2016 al Comisiei nr. 5 pentru protecție și asistență socială;

în baza articolelor 26 și 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuință, aprobată prin Legea nr.241/2001 și articolelor 1 și 2 din Hotărârea de Guvern nr. 310/2007, privind actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spațiile cu destinația de locuință aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ teritoriale ale acestuia;

In conformitate cu prevederile articolului nr.l din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 68/13.09.2006 privind măsurile pentru dezvoltarea activității în domeniul construcțiilor de locuințe prin programe la nivel național, aprobată prin Legea nr. 515/2006;

Având în vedere prevederile articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 15/2016 privind aprobarea listelor de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințe sociale;

în baza articolului 1, alineatul 2, articolului 4 și articoluluil4 - (1) din Ordonanța de Urgență nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, aprobată prin Legea nr. 84/2008 cu modificările și completările ulterioare;

Având in vedere prevederile articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 454/31.10.2011 privind includerea unor locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea unor locuințe din acest fond conform prevederilor legale;

în temeiul art.36, alin (5) lit.”a” și alin (6) lit.”a”, pct.17 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările

ulterioare.


HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă includerea în fondul de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari a unității locative identificate în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă trecerea din domeniul privat al municipiului Ploiești în domeniul public al Municipiului Ploiești a unității locative identificate în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3. (1) Aprobă repartizarea spațiilor cu destinația de locuință disponibile, din fondul de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari persoanelor îndreptățite conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Persoanele îndreptățite au obligația ca, în termen de 15 zile de la

aducerea la cunoștință a prezentei hotărâri, să se prezinte în vederea semnării contractelor de închiriere.

Art. 4. Aprobă eliminarea poziției 569 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești.

Art. 5. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze contractele de închiriere, în baza repartițiilor care urmează sa fie emise.

Art. 6. Direcția de Gestiune Patrimoniu si Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


Dată în Ploiești, astăzi, 21 decembrie 2016


dință,

Ge<               lae Boteză Secretar, a Măntoiu


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

5
RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotărâre privind includerea unei locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea unor locuințe din acest fond conform prevederilor legale

în exercitarea atribuțiilor stabilite la art.36 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local asigură potrivit competențelor sale și în condițiile legii cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale și celelalte unitati locative aflate în administrarea sa.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 15/29.01.2016 s-au aprobat listele de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și lista cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale potrivit criteriilor aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 388/30.10.2015.

în baza art.l lit. „a” din Ordonanța de Urgență nr. 68/13.09.2006, fondul de locuințe destinat închirierii către chiriașii evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari se va constitui și prin redistribuirea cu prioritate a unor locuințe din fondul destinat închirierii, aflate în proprietatea unităților adminstrativ teritoriale și devenite vacante pe perioada exploatării.

Potrivit prevederilor Legii nr. 114/1996 - legea locuinței și a Hotărârii de Guvern nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii locuinței, locuințele se repartizează de către Consiliul Local.

Ordonanța de Urgentă nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari prevede că închirierea și administrarea locuințelor urmează regimul stabilit prin Legea nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar stabilirea chiriei nominale se face cu respectarea prevederilor cap.III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/1999 coroborat cu prevederile art.31, 32, 44 si 45 din Legea nr. 114/1996 republicată, la propunerea primarului, cu aprobarea Consiliului Local, urmând ca nivelul chiriei pe care o vor plăti beneficiarii repartițiilor să se stabilească odată cu încheierea contractului de închiriere.

A

In evidența Compartimentului Evidență și Administrare Fond Locativ se află o unitate locativă care a fost eliberată pe parcursul exploatării și potrivit legislației în vigoare această unitate locativă va fi inclusă în fondul de locuințe destinat închirierii către chiriașii evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari. In vederea repartizării acesteia, Comisia nr. 5 pentru protecție și asistență socială s-a întrunit în data de 15.11.2016 și a făcut următoarea propunere de repartizare:

Repartizarea către doamna Potîngă Elisabeta Anastasia care se află la poziția 2 în lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane, anexă la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 15/2016 a spațiului situat în str. General Eremia Grigorescu nr. 8, bl.29, sc.B, parter, ap.26, apartament format din 3 camere în suprafață de 30,85 mp și dependințe în suprafață de 9,40 mp.

Spațiul a devenit liber ca urmare a decesului fostei chiriașe Gheorghe Aurelia.

Doamna Potîngă Elisabeta Anastasia are dosar depus în vederea repartizării unei locuințe înregistrat sub numărul 30452/05.11.1998. Din actele aflate la dosar rezultă că aceasta s-a născut la data de 29.05.1974, în Ploiești. Petenta a locuit împreună cu familia compusă din trei persoane, în imobilul situat în Ploiești str. Pielari nr.47, imobil ce a fost restituit fostului proprietar în baza Dispoziției nr. 2828/20.07.2011 și Dispoziției nr. 3036/09.08.2011, emise de Primarul municipiului Ploiești.

Veniturile acestora sunt în sumă de 1511 lei.


Având în vedere cele de mai sus, se constată necesitatea includefii^îi locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari a unității locative sus menționată identificată în Anexa nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre, trecerii acestei unități locative din domeniul privat al municipiului Ploiești, în domeniul public al municipiului Ploiești, în conformitate cu prevederile art. 14 din Ordonanța de Urgență nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, aprobată prin Legea nr. 84/2008, cu modificările și completările ulterioare și repartizării locuinței sus menționată persoanelor îndreptățite conform propunerii Comisiei nr. 5 pentru protecție și asistență socială, propunere identificată în Anexa 2 la prezentul proiect de Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Ploiești. Totodată, având în vedere că această locuință trece din domeniul privat în domeniul public, este necesară eliminarea poziției 569 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești.

A doua locuință ce urmează să fie repartizată este transferată din domeniul privat al municipiului Ploiești în domeniul public și are destinația de locuință destinată chiriașilor evacuați, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 454/31.10.2011 privind includerea unor locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea unor locuințe din acest fond conform prevederilor legale.

Comisia nr. 5 pentru protecție și asistență socială s-a întrunit în data de 31.10.2016 și a făcut următoarea propunere de repartizare:pentu aceasta unitate locativă:

Repartizarea către domnul Beterez Tănase, care se află la poziția 3 în lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane, anexă la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 15/2016, a spațiului situat în str. Teleajen nr. IA, fostă str. B.P. Hașdeu nr. 26, compus dintr-o cameră în folosință exclusivă in suprafață de 11,74 mp, bucătărie în suprafață de 5,28 mp, baie cu cadă în suprafață de 3,64 mp, culoar în suprafață de 3,35 mp și teren curte în suprafața de 31 mp. Spațiul a devenit liber ca urmare a decesului fostului titular de contract și apoi a evacuării pe cale administrativă a persoanelor care l-au ocupat abuziv, conform Procesului verbal din data de 07.09.2016

Domnul Beterez Tănase are dosar depus în vederea repartizării unei locuințe înregistrat sub numărul 646/18.11.2015. Din actele aflate la dosar rezultă că acesta s-a născut la data de 05.12.1965 în Ploiești. Petentul a locuit împreună cu fiul său, în imobilul situat în Ploiești str. Mihail Kogălniceanu nr. 44, imobil ce a fost restituit


fostului proprietar în baza Dispoziției nr. 15151/03.06.2008 si a Prob^phii V'eț Punere în Posesie nr. 24046/23.12.2008.

Veniturile cumulate ale acestora sunt în sumă de 1446 lei.

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

DIRECTOR EXECUTIV,

Carmen Daniela Bucur cV


AVIZAT

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE

PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZITI PUBLICE CONTRACTE


DIRECȚIA ECONOMICĂ,

DIRECTOR EXECUTIV


DIRECTOR,


Andreea Mihaela CHstea


Nicoleta Crăciunoiu

0 5 -12- 2016CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

3


EXPUNERE DE MOTIVE privind includerea unei locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea unor locuințe din acest fond conform prevederilor legale

A

In exercitarea atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local asigură potrivit competențelor sale și în condițiile legii cadrul necesar furnizării serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale și celelalte unități locative aflate în proprietatea unității administrativ teritoriale sau în administrarea sa.

în conformitate cu prevederile art.l din Ordonanța de Urgență a Guvernului 68/2006 și Ordonanței de Urgentă nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele

9                                    3                                                                                                           9                                      9

retrocedate foștilor proprietari care prevăd că fondul de locuințe destinat închirierii persoanelor evacuate sau care urmează să fie evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari se constituie și prin redistribuirea cu prioritate a unei locuințe din fondul destinat închirierii, aflate în proprietatea unităților administrativ-teritoriale și devenite vacante pe perioada exploatării, precum și faptul că închirierea și administrarea locuințelor urmează regimul stabilit prin Legea nr.l 14/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare, se constată necesitatea completării fondului de locuințe destinat închirierii către chiriașii evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari ca urmare a aplicării legilor proprietății cu unitatea locativă din fondul de locuințe destinat închirierii devenită vacantă, locuință situată în Ploiești, Str. General Eremia Grigorescu nr. 8, bl.29, sc.B, parter, ap.26.

Cea de-a doua locuință disponibilă, situată în Ploiești str. Teleajen nr. IA, este transferată din domeniul privat al municipiului Ploiești în domeniul public și are destinația de locuință destinată chiriașilor evacuați, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 454/31.10.2011 privind includerea unor locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să


fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartiza din acest fond conform prevederilor legale.

Repartizarea celor două unități locative disponibile, identificată în Anexa nr. 2 la prezentul proiect de Hotărâre al Consiliului Local al municipiului Ploiești, se va realiza conform proceselor verbale din 31.10.2016 și 15.11.2016 ale Comisiei nr. 5 pentru protecție și asistență socială, întocmite conform listelor cu ordinea de prioritate pe anul 2016, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 15/29.01.2016.

Față de cele prezentate mai sus, supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.NR. CRT.

ADRESA SPAȚIULUI LOCATIV

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

REGIMUL JURIDIC

1.

Str. General Eremia Grigorescu nr. 8, bl.29, sc.B, parter, ap.26

Locuință formată din 3 camere în suprafață de 30,85 mp și dependințe in suprafață de 9.40 m.p.

Construit din fondurile statului

NR. CRT

NUMELE SI PRENUMELE

ADRESA

SPAȚIULUI LOCATIV

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

REGIMU L JURIDIC

1.

Potîngă Elisabeta Anastasia Poziția 2 pe lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane conform

HCL15/29.01.2016

Str. General Eremia Grigorescu nr. 8, bl.29, sc.B, parter, ap.26 1-2 S7 0079

Locuință formată din 3 camere în suprafață de 30,85 mp și dependințe in suprafață de 9.40 m.p.

Construit din fondurile statului

2.

Beterez Tănase Poziția 3 pe lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane conform HCL15/29.01.2016

Str. Teleajen nr. IA

Locuință formată dintr-o cameră în suprafață de 11,74 mp, bucătărie in suprafață       de

5,28mp, baie cu cadă in suprafață de 3,64 mp, culoar in suprafață de 3,35 mp și teren curte în suprafața de 31 mp.

Imobil preluat în baza Decretului 92/1950


ANEXA NR. 1 LA HCLNR.CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIE{TI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 5


COMISIA PENTRU PROTECȚIE SI ASISTENTĂ SOCIALĂ

9            9                                   9

RAPORT

Comisia a luat in discuție proiectul de hotărâre privind includerea unei locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea unor locuințe din acest fond conform prevederilor legale


C\

PREȘEDINTE, Vîscan Rdrfrert Ionut

SECRETAR Stanciu Marilena


PROCES VERBAL la ședința Comisiei nr. 5 pentru protecție și asistenț^^ftll^^^lata

15.112016           '

Comisia nr. 5 pentru protecție și asistență socială s-a întrunit în următțpa'Eșa Jț|^nie]^a:J


Președinte: Robert Ionuț Vîscan

Membrii: Minea Constantin Gabriel

Marilena Stanciu

Sanda Dragulea Paulica Drăgușin Crisțina Ana Maria Enache Tudor Eduard Emilian

ORDINEA DE ZI

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

 • 1) Proiect de hotarare privind repartizarea unei locuințe sociale.

 • 2) Proiect de hotarare privind alocarea sumei necesare pentru continuarea programului de evaluare a stării de sanatate dentara si dispensarizarea prescolarilor/elevilor din unitățile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești.

 • 3) Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, numărului de personal si statului de funcții pentru Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

 • 4) Cerere inscriere in audienta d-na Potanga Elisabeta,

 • 5) Cerere inscriere in audienta d-na Teodor Alina.

 • 6) Cerere inscriere in audienta d-na Oprea Maria.

 • 7) Cerere inscriere in audienta d-na Radu Elena.

 • 8) Cerere inscriere in audienta d. Gheorghe Ion.

 • 9) Cerere internare centru rezidențial - Rusin Marcel si Ptiu Constantin.

 • 10) Cerere ajutor financiar - Albu Stefania.


 • 1. Situația unităților locative disponibile spre a fi repartizate respectând ordinea de priorități aprobate prin Horararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 15/29.01.2016, chiriașilor evacuați sau care urmeaza a fi evacuați din imobilele restituite foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora.

 • 2. Cu privire la imobilul situat in str. Iuliu Maniu nr, 10:

Imobilul situat in Ploiești, strada Iuliu Maniu nr. 10 are regim de proprietate mixta, municipiul Ploiești deține in proprietate 5 unitati locative. Una dintre acestea sunt deținute de către chiriașul Ilie Vasile, termenul contractului de Închiriere este pana la data de 18.05.2019.

Precizam faptul ca patru unitati locative sunt spatii libere.

Doamna Aldea Nicoleta deține in proprietate locuința situata, la parterul imobilului de la adresa mai sus amintita in baza contractului de vanzare-cumparare nr. 978-N/20.03.1997. De asemnea, doamna Aldea deține cu chirie o cota parte din terenul-curte, in suprafața de 19.67 m.p., iar doamna Ilie Mariana deține in proprietate o camera, bucătărie si hol la etajul imobilului precum si o cota indiviza de teren de 25 mp.

Domnul Ilie Vasile deține in baza contractului de Închiriere nr.17133/01.10.2009, spațiul cu destinația de locuința format dintr-o camera in suprafața de 8,64 mp si dependințe (bucătărie-1,58 mp, hol-0,94 mp, WC-0,15 mp) in indiviziune cu Dumitru Ion, (care in prezent nu mai locuiește in acest spațiu) si teren-curte in suprfata de 5,64 mp. In contractul de Închiriere figurează inscrisa o singura persoana.

Imobilul situat in Ploiești, strada Iuliu Maniu nr. 10, a făcut obiectul notificării formulata de moștenitorii fostului proprietar in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001. Potrivit Dispoziției nr. 1707/2014 s-a respins cererea notiflcantilor.

Prin adresele nr, 3541/2014, nr.8064/2014 si nr. 8975/2014 doamna Aldea Nicoleta in calitate de proprietar a unui spațiu locativ situat in str. Iuliu Maniu nr. 10 ne face cunoscut ca imobilul se afla intr-o stare avansata de degradare si solicita sprijin din partea instituției noastre privind punerea in sigurata a imobilului si mutarea in alte locații a chiriașilor.

Facem precizarea ca intregul imobil situat in strada Iuliu Maniu nr. 10, se afla intr-o stare avansata de degradare. Potrivit fisei clădirii aflata la dosarul tehnic al imobilului a rezultat ca anul construcției imobilului este 1890. Având in vedere acest aspect, acest imobil a fost inclus in lista imobilelor ce urmeaza a fi expertizate, dar pana in prezent nu a fost expertizat.


a reieșit ca imobilul nu mai prezintă siguranța in exploatare fapt pentru evacuarea urgenta a chiriașilor si expertizarea imobilului in regim de ur$> {LldCr

Aceasta situație a fost supusa analizei Comisiei nr. 5 in data de 20.®6®(0LHȘ procesului-verbal din data de 20.06.2015, s-a propus repartizarea spațiul Panciu nr. 1, corp A către domnul Ilie Vasile.

Nici pana in prezent pentru acest spațiu nu s-a intocmit contract intrucat este ocupat fara forme legale de către Gheorghe Doru si Gheorghe FiloHăl:

Pentru valorificarea acestei locuințe si pentru, obținerea dispoziției de evacuare pe cale administrativa a familiei Gheorghe au fost întocmite formalitățile necesare si s-a emis Dispoziția nr.505/10.02.2014 a Primarului municipiului Ploiești.

In zilele de 22.10.2014, 05.08.2014, 29.10.2015 si 10.08.2016, membrii comisiei constituita prin Dispoziția nr.505/10.02.2014 s-au deplasat la imobilul situat in strada Panciu, nr.l, in vederea evacuării pe cale administrativa a familiei Gheorghe, acțiune ce nu a putut fi dusa la indeplinire doarece numita Gheorghe Filofteia, persoana in varsta de 82 ani, a avut probleme de sanatate fapt pentru care a fost necesara intervenția echipajului de salvare. întrucât aceasta si fiul sau Gheorghe Doru nu au fost de acord cu internarea, serviciul de ambulanta a refuzat transportul si internarea bolnavei in spital.

întrucât evacuarea pe cale administrativa a familiei Gheorghe nu a putut fi dusa la indeplinire instituția noastra a fost nevoita sa procedeze la promovarea unei acțiuni in instanța de judecata împotriva numitilor Gheorghe Doru si Gheorghe Filofteia, in conformitate cu prevederile art.1831 si art.1832 din Noul Cod Civil, privind evacuarea acestora din imobilul situat in Ploiești, str.Panciu, nr.l, proprietatea privata a Municipiului Ploiești si obligarea acestora la plata unei sume ce reprezintă contravaloarea lipsei de folosința pentru perioada ocupării fara forme legale a spațiului locativ, primul termen stabilit de Judecătoria Ploiești fiind data de 06.10.2016.

 • 3. Cu privire la spatiile libere din imobilul situat in str. Iuliu Maniu nr, 10:

Imobilul situat in Ploiești, strada Iuliu Maniu nr, 10 are regim de proprietate mixta, municipiul Ploiești deține in proprietate 5 unitati locative. Una dintre acestea sunt deținute de către chiriașul Ilie Vasile, termenul contractului de închiriere este pana la data de 18.05.2019.

Precizam faptul ca patru unitati locative sunt spatii libere.

Doamna Aldea Nicoleta deține in proprietate locuința situata, la parterul imobilului de la adresa mai sus amintita in baza contractului de vanzare-cumparare nr. 978-N/20.03.1997. De asemnea, doamna Aldea deține cu chirie o cota parte din terenul-curte, in suprafața de 19.67 m.p., iar doamna Ilie Mariana deține in proprietate o camera, bucătărie si hol la etajul imobilului precum si o cota indiviza de teren de 25 mp.

Domnul Ilie Vasile deține in baza contractului de inchiriere nr.l7133/01.10.2009, spațiul cu destinația de locuința format dintr-o camera in suprafața de 8,64 mp si dependințe (bucătărie-1,58 mp, hol-0,94 mp, WC-0,15 mp) in indiviziune cu Dumitru Ion, (care in prezent nu mai locuiește in acest spațiu) si teren-curte în suprfata de 5,64 mn.

Imobilul situat in Ploiești, strada Iul iu Maniu nr. 10, a făcut obiectuLfta^&carii formulata de moștenitorii fostului proprietar in conformitate cu prevedam^fe^liȘ^fe 10/2001. Potrivit Dispoziției nr. 1707/2014 s-a respins cererea notificantib^.^/^^^

Potrivit notelor de constatare Încheiate in datele de 20.08.2012, 20^9.2013 inP data de 23.10.2013 de către Compartimentul Valorificare Patrimonfe^'Dingeptie JsO Urmărirea in Timp a Construcțiilor, la solicitarea fam. Dumitru si a dneiMîcț^N-i^pl'^^/ a reieșit ca imobilul nu mai prezintă siguranța in exploatare fapt pentru c^e/^ih^ți^fe evacuarea urgenta a chiriașilor si expertizarea imobilului in regim de urgenta .

Prin adresa nr. 553/09.02.2016, Serviciul Juridic Contencios ne-a comunicat faptul ca locuințele expertizate cu unica soluție demolare se pot vinde, cu condiția sa le fie adus la cunoștința cumpărătorilor, anterior Încheierii contractului de vanzare-cumparare, faptul ca obiectul vanzarii, respectiv, spațiul cu destinația de locuința, este afectat de vicii. Pentru a se putea Încheia contractul de vanzare-cumparare, este necesar sa existe un contract de Închiriere valabil incheiat.

HOTĂRĂȘTE:

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

1)


Comisia decis......


2)


Comisia decis......


A/V............

.......


act


act


si


si


3)


Comisia decis......


A/;?


> luat           , act

............


si


4)


Comisia decis......


luat


act


si


Comisia

decis.........

D l'nio

6) Comisia decis.............


5)


&                luat                act                si               a

....../TU,...                                                 ...........


luat


act


si


 • 7) Comisia                                luat               act . si        < a

decis............. dTft...... C£.tt. ff.fl.l. 'C&.. /ÎMhdte/... ...ate.. .ee&if.te-.

 • 8) Comisia              a              luat

.................../V.\Ă?.ZU......

act

■,     / f /z f c


si z/^9) Comisia a luat act si a                             ,

decis          zZ?/£££££. r ^7//     ^z*?'/$/

.....■.......................... ’ ’ ......


10)Comisia a luat act si a

decis......Ăy/^2.......erfetfi.Q.           .-.DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


 • 1) Comisia              a              luat              act              si

decis........tt/xzr.h/G.fc......

P Oh .2 Cu\. C/.jb.. ../hei.       . .G^z’/X                  X-. • — •••/#?.       .....................

<77               .......y...^...y...            .. #£> • â. ■ z • •            ..r. .A*!. .<Sf

..........zZ/cX^/f ,

^<i)S pate                           >&

Âz cfti/cc/ W 34 ~ Col &e/fe O &cuy

 • 2) Comisia               a           . luat

decis......\Z X.C.....^C4?. /?./£.... .72.. j.........................................

C2x/ Cu/.. ..pec.Q/ii. O.M.:

 • 3) Comisia              a              luat              act

decis........P 3^........,. rX/L,..           Z\A\.............


si


__                ___ ~~ n         a

/<5 cut/p. b.....     /??.€£ fa&uk...     ,. Z.<?.. ,<Z?.............


siPROCES - VERBAL la ședința Comisiei nr. 5 pentru protecție și asiste.n^^ciîd^din data


de 31.10.2016


TFSS'^A Lz- w > n Comisia nr. 5 pentru protecție și asistență socială s-a întrunit în un^war^ț.^^poțjență:

Președinte: Robert Ionuț Vîscan Membrii: Marilena Stanciu

Sanda Dragulea

Constantin Gabriel Minea

Paulica Drăgușin

Cristina Ana Maria Enache

Tudor Eduard Emilian

ORDINEA DE ZI

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

 • 1) Cerere acordare ajutor financiar - Albu Stefania.

 • 2) Cerere primire in audienta - d-na Potanga Elisabeta.

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

 • 1. Situația unităților locative disponibile spre a fi repartizate respectând ordinea de priorități aprobate prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 15/29.01.2016, chiriașilor evacuați sau care urmeaza a fi evacuați din imobilele restituite foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora.

 • 2. Urmare cererii nr. 19908/10.10.2016 a doamnei Niculescu Laura din Ploiești, str. Munteniei nr. 24 prin care solicita repartizarea in regim de urgenta a imobilului in care locuiește cu titlu de chiriaș deoarece nu mai prezintă siguranța in exploatare, va facem cunoscute următoarele :

Doamna Niculescu Laura deține in baza contractului de inchiriere nr. 10810/10.10.2016 spațiul cu destinația de locuința de necesitate situat in strada Munteniei, nr.24. Spațiul cu destinația de locuința de necesitate este compus din doua camere in suprafața de 18.75 m.p., bucătărie in suprafața de 4.87 m.p. si pivnița in suprafața de 9.00 m.p. In contractul de inchiriere sunt înscrise opt persoane, ckms cv.r.s

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

Zz/X.'.. /?Z.-.. Z... .77.           .8$

t. _ Z .       A — /                    z                VvtJ
1) Comisia „         a           _ luat             ^act

zdecis......ă

.Q^...Q.rd‘j.^,C.Q-..... ZZc. ,/^ZZ.'(?<Z Zyă.              .Q^.C'.d.ZvZ... ZZZ<Zt2 G&.

,    . £>"f^r9           — Te&o/eA /)/. fiz ,

pn^ol a^Aa^’ ^cuah- /

 • 2)     Comisia               a t           luat . act               si

decis....£A6£.4?....î^î?....£<'..<7??.fi.zu 'Z.$./k..:.ZieUt...Z?cț.cs&C

............

C^lv^Un                         ^c/7 rfQufawetdf

fCxr        de~    OtlZ)                     p/WZc

 • 3)     Comisia               a            . luat              act              si              a

decis........................Z<2 ?fiȘL\. &•..........................................................................................................

-J


Membrii: Marilena Stanciu \Gabriel Constantin Miijea


Paulica Drăgușin

Cristina Ana Maria Enache

Tudor Eduard Emiliarî