Hotărârea nr. 436/2016

Hotãrârea nr. 436 privind aprobarea listei de priorități pentru atribuirea în folosință gratuită a unor loturi de teren conform prevederilor Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, cuprinzând dosarele depuse până la data de 30.06.2016, inclusiv, și a documentelor depuse în sustinerea acestora până cel tarziu la data de 31.10.2016, inclusiv, conform Hotărârii nr.282/30.08.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA                           J

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 436 privind aprobarea listei de priorități pentru atribuirea în folosință gratuită a unor loturi de teren conform prevederilor Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, cuprinzând dosarele depuse până la data de 30.06.2016, inclusiv, și a documentelor depuse în susținerea acestora până cel târziu la data de

  • 31.10.2016, inclusiv, conform Hotărârii nr.282/30.08.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Minea Constantin-Gabriel, Neagu Florin Daniel, Stanciu Marilena, Văduva Sorin și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu, prin care se propune aprobarea listei de priorități pentru atribuirea în folosință gratuită a unor loturi de teren conform prevederilor Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, cuprinzând dosarele depuse până la data de 30.06.2016, inclusiv, și a documentelor depuse în susținerea acestora până cel târziu la data de 31.10.2016, inclusiv, conform Hotărârii nr.282/30.08.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești;

în conformitate cu Raportul din data de 14.12.2016 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare prevederile art.l, alin.(3) și art.5 din Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor art. 1, art. 4 și art.5 din Hotărârea Guvernului României nr.896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/2003;

în temeiul art.36 alin.2 litera c) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă lista de priorități pentru atribuirea în folosință gratuită a unor loturi de teren conform prevederilor Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, cuprinzând dosarele depuse până la data de 30.06.2016, inclusiv, și a documentelor depuse în susținerea acestora până cel târziu la data de

  • 31.10.2016, inclusiv, conform Hotărârii nr.282/30.08.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, potrivit Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Ia act de lista cu dosarele respinse, listă ce constituie Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3. Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 21 decembrie 2016

Președinte de ședință, Georg
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru atribuirea în folosință gratuită a unor loturi de teren conform prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, cuprinzând dosarele depuse până Ia data de 30.06.2016, inclusiv, și a documentelor depuse în susținerea acestora până cel târziu la data de 31.10.2016, inclusiv, conform Hotărârii nr.282/30.08.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești

Potrivit prevederilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare se pot depune cereri pentru atribuirea unui teren din domeniul privat al localității, la sediul unității administrativ teritoriale în care solicitantul își are domiciliul.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.230/28.07.2016 privind stabilirea componenței Comisiei pentru identificarea și inventarierea terenurilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 15/2003, analizarea dosarelor depuse conform acestui act normativ și propunerea soluțiilor individuale motivate conform legislației în vigoare au fost desemnați membrii comisiei care, in conformitate cu pevederile art. 1 si art.4 din Hotararea Guvernului României nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003 are ca sarcini identificarea si inventarierea terenurilor pentru punerea in aplicare a dispozițiilor Legii nr. 15/2003, analizarea dosarelor depuse conform acestui act normativ si propunerea soluțiilor individuale motivate conform legislației in vigoare.

în acest sens, Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat prin Hotărârea nr.282/30.08.2016 modificarea articolului nr. 2, alin. (1) si alin. (2) al Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 140/26.04.2016 privind aprobarea unor masuri referitoare la punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală astfel incat potrivit hotărârii sus menționate, pentru anul 2016, vor fi luate in considerare cererile depuse pana la data de 30.06.2016, inclusiv, si a documentelor depuse in susținerea acestora pana cel târziu la data de 31.10.2016, inclusiv.

Conform acestei hotarari, persoanele interesate au procedat la actualizarea dosarelor cu documente justificative, pe baza carora comisia sus menționata a procedat la analizarea acestora in vederea întocmirii listei de priorități pentru atribuirea in folosința gratuita a unor loturi de teren conform

prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru !) construirea unei locuințe proprietate personală, ce constituie Anexa'erir.J la prezentul proiect de hotarare.


prezentul proiect de hotarare.

Totodată comisia menționata mai sus a respins din lista de pi a ~ dosarele ale căror titulari dețin imobile in proprietate, lista ce constituie ?

nr. 2 la prezentul proiect de hotarare.


Ca atare, potrivit art. 36 alin.(2) si (6) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, supunem spre analiză și aprobare prezentul proiect de hotărâre.

Consilieri:pentru atribuireaîn folosință gratuită a unor loturi de teren conform prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, cuprinzând dosarele depuse până la data de 30.06.2016, inclusiv, și a documentelor depuse în susținerea acestora până cel târziu la data de 31.10.2016, inclusiv, conform Hotărârii nr.282/30.08.2016

a Consiliului Local al municipiului Ploiești

In conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personala, republicata, cu modificările si completările ulterioare, tinerii cu varsta cuprinsa intre 18 si 35 ani pot depune cerere pentru atribuirea unui teren din domeniul privat al localității, la sediul unitatii administrativ teritoriale in care solicitantul isi are domiciliul.

In momentul de fata, in evidentele instituției sunt inregistrate un număr de aproximativ 1.300 solicitări de atribuire de terenuri in baza Legii nr. 15/2003.

Potrivit Hotărârii nr.282/30.08.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/26.04.2016 privind aprobarea unor masuri referitoare la punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, în vederea atribuirii terenurilor în folosință gratuită conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, pana la data de 31.10.2016 au fost actualizate cu documentele necesare un număr de 150 de dosare pentru care a fost calculat punctajul aferent in conformitate cu actul normativ sus menționat.

Potrivit hotărârii sus menționate, pentru anul 2016, vor fi luate in considerare cererile depuse pana la data de 30.06.2016, inclusiv si a documentelor depuse in susținerea acestora depuse pana cel târziu la data de

  • 31.10.2016, inclusiv.

Dosarele actualizate au fost analizate de către Comisia constituita in baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.230/28.07.2016 privind stabilirea componenței Comisiei pentru identificarea și inventarierea


analizarea dosarelor depuse conform acestui act normativ si propuhergfp^fșf soluțiilor individuale motivate conform legislației in vigoare prin procesele verbale din data de: 15.12.2016, 16.12.2016 si 19.12.2016.

Totodată precizam faptul ca nu au fost incluse in lista de priorități dosarele pentru care titularii acestora nu au depus declarația pe proprie răspundere sau aceasta a fost depusa neconforma (nesemnata, nedatata).

Menționam faptul ca au fost respinse din lista de priorități un număr de

3 dosare intrucat titularii acestora dețin in proprietate imobile si astfel nu mai indeplinesc criteriile stabilite prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 140/2016 cu modificările ulterioare, lista ce constituie Anexa nr. 2 la prezentul proiect de hotarare.

Direcția Gestiune Patrimoniu

Director Executiv, Carmen Daniela Bucur


Director Executiv Adjunct

Amedeo Florin TabarcaȘef Serviciu, Gabriela Mîndruțiu

VIZAT,

Serviciul Juridic-Coi

Șef Serviciu^ Roland DoriamEi

Contracte


Direcția Economica Director Executiv, Nicoleta CrăciunoiuCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

r /'

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE ^DEȚUV c oj>z

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiectul de hotarare privind aprobarea listei de priorități pentru atribuirea în folosință gratuită a unor loturi de teren conform prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, cuprinzând dosarele depuse până la data de 30.06.2016, inclusiv, și a documentelor depuse in susținerea acestora pana cel târziu la data de 31.10.2016 , inclusiv, conform O Hotărârii nr.282/2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești

Și a emis:

_

------Județul Prahova - Municipiul Ploiești

Direcția Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

PUNCT DE VEDERE CONSULTATIV FAȚĂ DE OBSERVAȚIILE COMISIEI PENTRU IDENTIFICAREA ȘI INVENTARIEREA TERENURILOR PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A DISPOZIȚIILOR Legii nr. 15/2003

Poziția nr. 51 - actele doveditoare se depun la dosar în termen, și trebuie să respecte toate criteriile stabilite.

Poziția nr. 54 - actele doveditoare se depun la dosar în termen, și trebuie să respecte toate criteriile stabilite.

Poziția nr. 65 - declarația trebuie să fie conform legii

Poziția nr. 68 - certificatul fiscal este necesar pentru stabilirea punctajului

Poziția nr. 77 - conform legii, trebuie să aibă un domiciliu stabil.

Poziția nr. 90 - conform legii, nu trebuie să aibă vreo locuință în proprietate

Poziția nr. 98- pentru respectarea termenului de depunere și pentru dovedirea acestuia, actele trebuie să fie datate.

Poziția nr. 111 - pentru a se lua în considerarea, actele depuse la dosar trebuie să fie întocmite cu respectarea tuturor criteriilor.

Poziția nr. 125 - pentru a se lua în considerarea, actele depuse la dosar trebuie să fie întocmite cu respectarea tuturor criteriilor.

Poziția nr. 130 - pentru a se lua în considerarea, actele depuse la dosar trebuie să fie întocmite cu respectarea tuturor criteriilor.

întocmit Consilier juridic

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU


ANEXA nr.l la H.C.L.

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI


Lista de priorități pentru atribuirea în folosință gratuită a unor loturi de teren conform prevederilor Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate peijstfrială,"^ cuprinzând dosarele depuse până la data de 30.06.2016, inclusiv, și a documentelor depuse în susținerea acestora până cel târziu la data de 31.10.2016, inclusiv, conform Hotărârii nr.282/30.08.2016 a Consiliultigg— Local al municipiului Ploiești

Nr. Crt

Numele si prenumele

Număr cerere

Venit mediu net lunar/ membru de familie

Bonitate financiara

Punctaje obținute pentru criteriile de ierarhizare

Tineri instituționali zati sau care provin din case de ocrotire

Situații deosebite

Certificat de atestare fiscala

Certificat de incadrare in grad de handicap permanent

TOTAL

OBSERVAȚII

Situația locativa actuala

Stare civila

Număr de persoane in întreținere (copii)

Alte pers.

Vechimea cererii

Nivelul de studii

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Gheorghe Marian Valentin

16566

25.09.2007

20

40

10

10

3

0

10

15

0

10

15

0

133

2

Arsene Cristian Gabriel

17364

20.09.2014

30

40

7

10

6

0

5

15

0

0

15

0

128

3

Bănică Mihai

11594

08.07.2013

25

40

7

10

3

0

10

15

0

0

15

0

125

4

Zommer Liliana Alina

295429

25.06.2004

20

40

7

10

6

0

10

15

0

0

15

0

123

5

Ghita Leonardo Daniel

21092

19.11.2014

30

40

7

10

6

0

5

10

0

0

15

0

123

6

Fumea Ana Maria

16127

26.09.2013

30

40

0

10

6

0

10

10

0

0

15

0

121

7

Dumitru Elena Camelia

8669

12.05.2014

30

40

10

6

0

0

5

15

0

0

15

0

121

8

Bolocanu Andrei Marius

10053

18.05.2016

30

40

10

6

0

0

5

15

0

0

15

0

121

9

Badea Sebastian

536415

31.10.2005

20

40

7

10

3

0

10

15

0

0

15

0

120

10

Ștefan Vasile Ciprian

959

28.01.2003

20

40

7

10

6

0

10

10

0

0

15

0

118

11

Ogrezeanu Adrian Ciprian

215046

04.11.2003

20

40

7

10

6

0

10

10

0

0

15

0

118

12

Ștefan Stelian

278684

05.05.2004

25

40

7

6

0

0

10

15

0

0

15

0

118

13

Ion Otniel

295431

25.06.2004

30

40

7

6

0

0

10

10

0

0

15

0

118

14

Iorga Sorina Cătălină

11648

22.05.2009

30

40

0

6

0

0

10

15

0

0

15

0

116

15

Nita Elena Daniela

11159

13.06.2008

10

40

7

10

6

0

10

15

0

0

15

0

113

16

Ionita Costin lonut

3775

19.02.2009

20

40

7

6

0

0

10

15

0

0

15

0

113

17

Costean Alexandra Manuela

5027

22.03.2011

10

40

7

10

6

0

10

15

0

0

15

0

113

18

Voica Marian Cătălin

8674

16.05.2013

20

40

7

6

0

0

10

15

0

0

15

0

113

19

Tomescu Tiberiu Constantin

12496

24.06.2016

10

40

10

10

6

0

5

15

0

0

15

0

111

20

Radu Adrian Cătălin

7029

20.04.2010

15

40

7

10

3

0

10

10

0

0

15

0

110

21

Ghita Ionel Cristian

21030

29.10.2015

20

40

10

10

0

0

5

10

0

0

15

0

110

22

Ghica George Sebastian

482233

13.04.2005

15

40

7

6

0

0

10

15

0

0

15

0

108

23

Pavel Valentina Georgiana

16649

04.10.2013

15

40

7

10

6

0

5

10

0

0

15

0

108

24

Popescu Adreea Cristina

9544

11.05.2016

10

40

7

6

0

0

5

15

10

0

15

0

108

25

Ionita Cristian Mihail

13401

30.10.2006

10

40

10

6

0

0

10

15

0

0

15

0

106

26

Bănică Ana Maria

17700

15.10.2007

10

40

0

10

6

0

10

15

0

0

15

0

106

27

Horoba Dragos Cristian

3288

13.02.2009

10

40

7

6

3

0

10

15

0

0

15

0

106

28

Ene Laurentiu Cristian

14858

28.07.2015

20

40

10

6

0

0

5

5

0

0

15

5

106

Domnul Ene Laurentiu Cristian este reprezentat prin tutore Ene Eugen lonut

29

Ion Roxana Nicoleta

8721

27.04.2016

15

40

7

6

3

0

5

15

0

0

15

0

106

30

Puchea Loredana

1960

30.01.2008

10

40

7

10

3

0

10

10

0

0

15

0

105

31

Stoica Alexandru Cosmin

17184

01.10.2010

10

40

7

10

3

0

10

10

0

0

15

0

105

32

Banița Mihaita Gabriel

17439

22.09.2011

10

40

7

10

3

0

10

10

0

0

15

0

105

33

Balalia Petrica Florin

3127

16.02.2012

10

40

7

10

3

0

10

10

0

0

15

0

105324233


4357


4217


10387


188284


15375


5530


12759


11695


12450


12703


12771


24874


359661


22699


16065


12707


6361


11034


17515


8673


9678


10476


316430


23582


4358


12384


9192


18098


3880


21262


12545


11773


23238


316500


17243


21029


12633


21919


218548


276312Are declarație de venit dar fara acte doveditoare. Conform actelor depuse la dosar, C.I. a soției este expirata. Membrii comisiei solicita punct de vedere al Serviciului Juridic referitor la documentul de identitate al soției care este expirat.
75

Constantinescu Nicolae

12880

30.06.2016

0

0

7

10

3

0

5

15

0

0

15

0

55

76

Cristache Madalina Luiza

500877

13.06.2005

0

0

7

6

0

0

10

15

0

0

15

0

53

// CV-/     ----♦ A* rA

77

Feraru Cristian

12426

09.07.2007

0

0

10

10

3

0

10

5

0

0

15

0

53

Deoarece titularul are contrat dednchi’rierc (o cameia^fă^V adresa str.Mihai Bravu nr.239)'' râr in (p^fe^iltajadresdj^^' *. membrii comisiei solicita punc^dcjvcdere'din partea b > " ! Serviciului Juridic.                 V               J       1

78

Pletea Vasile Razvan

12690

12.07.2007

0

0

7

10

6

0

10

5

0

0

15

0

53

79

Zamfir Adrian Costin

15240

07.08.2008

0

0

7

6

0

0

10

15

0

0

15

0

53

80

Neacsu Ionut Alexandru

12127

13.07.2011

0

0

7

6

0

0

10

15

0

0

15

0

53

81

Dumitru Ana Maria

12555

27.06.2016

10

0

7

10

0

0

5

0

0

0

15

5

52

82

Bivolaru Laura Alina

12290

22.06.2016

10

0

0

6

0

0

5

15

0

0

15

0

51

83

Zamfir Georgiana Petruta

11985

05.07.2012

0

0

7

6

6

0

10

5

0

0

15

0

49

84

Petre Alina Maria

12422

23.06.2016

10

0

0

6

3

0

5

10

0

0

15

0

49

85

Selaru Andra Luiza

3710

17.02.2015

0

0

7

6

0

0

5

15

0

0

15

0

48

86

lonita Bogdan

7924

14.06.2006

10

0

0

10

6

0

10

10

0

0

0

0

46

87

Stoica Raluca Stefania

12787

30.06.2016

10

0

3

10

3

0

5

0

0

0

0

0

46

88

Conda (Mazilu) Ionela

2759

09.02.2012

0

0

7

10

3

0

10

15

0

0

0

0

45

89

Nedelcu Radu

10450

25.05.2016

0

0

0

10

0

0

5

15

0

0

15

0

45

90

Niculîcea Bogdan Florian

21844

14.11.2003

0

0

0

6

3

0

10

10

0

0

15

0

44

Titularul deține conf. contract vanzare cumpărare 38 mp teren plus camere la etajul construcției, membrii comisiei solicita punct de vedere din partea Serviciului Juridic.

91

Raducanu Adelin

10591

09.06.2008

0

0

3

6

0

0

10

0

10

0

15

0

44

92

lonita Marian Gabriel

3235

13.02.2007

0

0

0

10

10

3

10

10

0

0

0

0

43

93

Mihail Florin Cristian

11556

09.06.2015

0

0

7

6

0

0

5

10

0

0

15

0

43

94

Popescu Diana Ioana

20299

20.11.2012

0

0

0

6

0

0

10

10

0

0

15

0

41

95

Petre Vasile

19543

14.11.2007

0

0

7

10

3

0

10

10

0

0

0

0

40

96

Moise Georgian

22039

21.11.2007

0

0

7

10

3

0

10

10

0

0

0

0

40

97

Catanescu Ecaterina

14500

19.08.2010

10

0

3

6

6

0

10

5

0

0

0

0

40

98

Raducanu (Dorisor) Roxana

10605

09.06.2008

0

0

3

10

6

0

10

0

10

0

0

0

39

Deoarece Declarația pe proprie răspundere nu este datata,membrii comisiei solicita punct de vedere din partea Serviciului Juridic.

99

Pavel Octavian Irinel

555

11.01.2008

0

0

7

6

0

0

10

0

0

0

15

0

38

100

Brotac Cristian

5769

01.04.2011

0

0

0

10

3

0

10

0

0

0

15

0

38

101

Fieraru Nicoleta

14362

06.08.2014

10

0

0

10

3

0

0

15

0

0

0

0

38

102

Fica Florin Alexandru

12731

29.06.2016

10

0

10

3

0

5

10

0

0

0

0

0

38

103

Melniceanu Bogdan Gabriel

4603

15.03.2010

0

0

10

6

0

0

10

10

0

0

0

36

104

Ion Elena Andreea

12425

19.07.2011

0

0

0

10

6

0

10

10

0

0

0

0

36

105

Prisnel Valentin Gheorghe

1460

21.01.2014

0

0

0

10

6

0

5

15

0

0

0

0

36

106

Stan Nela Georgiana

4795

03.03.2015

10

0

0

10

6

0

5

5

0

0

0

0

36

107

Totu Andrei George

12453

24.06.2016

0

0

0

6

0

0

5

10

0

0

15

0

36

108

Hoaban Dragos Ionut

9224

18.05.2012

0

0

0

10

0

0

10

15

0

0

0

0

35

109

Toma Florentina Roxana

12720

29.06.2016

0

0

7

10

3

0

5

10

0

0

0

0

35

110

Negutu Cristian Gabriel

16740

28.09.2007

0

0

7

10

6

0

10

0

0

0

0

0

33

111

Micuța Ionut Iulian

3724

26.02.2008

0

0

7

10

6

0

10

0

0

0

0

0

33

Deoarece C.I. a soției este expirata, membrii comisiei solicita punct de vedere din partea Serviciului Juridic.

112

Manea Narcis Ionut

3543

17.02.2009

0

0

0

10

3

0

10

10

0

0

0

0

33

113

Ariciu Marius Laurentiu

23243

26.10.2009

0

0

7

10

6

0

10

0

0

0

0

0

33

114

Dumitru Florin Gabriel

3112

19.02.2010

0

0

0

10

3

10

0

10

0

0

0

0

33

115

Lungu Alexandru

9971

11.05.2016

0

0

7

6

0

0

5

15

0

0

0

0

33

116

Dinu Cristiana

361763

25.01.2005

0

0

3

10

6

0

10

2

0

0

0

0

31

117

Ghica Razvan

8302

09.05.2008

0

0

7

10

6

0

10

0

0

0

0

0

31

118

Bobeica Andrei Vasile

10553

10.06.2010

0

0

0

6

0

0

10

15

0

0

0

0

31

119

Tataru Ionut Lucian

15032

30.08.2012

0

0

0

6

0

0

10

0

0

0

15

0

31

120

Savu Vasile Alin

10173

19.05.2016

0

0

7

6

3

0

5

10

0

0

0

0

31

121

Ion (Pantilimonescu) Claudia

23727

26.11.2008

0

0

3

10

6

0

10

0

0

0

0

0

29

122

Rusu Andreea Roxana

2760

09.02.2012

0

0

3

6

0

0

10

10

0

0

0

0

29

123

Mihail Elena Angela

19023

23.10.2014

0

0

7

6

0

0

5

10

0

0

0

0

28

124

Burtea (Nichita) Gabriela

217573

12.11.2003

0

0

0

10

6

0

10

0

0

0

0

0

26

125

Neculai Luminița Rita

337801

25.11.2004

0

0

0

10

6

0

10

0

0

0

0

0

26

Deoarece din certificatul fiscal reiese ca deține proprietate fara acte, iar Declarația pe proprie răspundere nu este datata si semnata, membrii comisiei solicita punct de vedere din partea Serviciului Juridic.

126

Marcu Nicolae Florin

11957

25.09.2006

0

0

0

10

6

0

10

0

0

0

0

0

26

127

Ghica Doina

20500

18.11.2010

0

0

0

10

6

0

10

0

0

0

0

0

26

128

Ilie Ramona Chesarina

3339

18.02.2011

0

0

7

6

3

0

10

0

0

0

0

0

26

129

Mafteiu Claudiu Viorel

19834

25.11.2013

0

0

0

6

0

0

5

0

0

0

15

0

26

130

Raducanu George

7205

13.04.2007

0

0

0

10

3

0

10

0

0

0

0

0

23

Deoarece Declarația pe proprie răspundere ca nu deține teren sau locuința NU este conform legii, membrii comisiei solicita punct de vedere din partea Serviciului Juridic.

131

Alexiu Daniel Petru

5265

23.03.2010

0

0

0

10

3

0

10

0

0

0

0

0

23

132

Stancu Sabau Antonio

15004

23.08.2007

0

0

0

6

6

0

10

0

0

0

0

0

22

133

Ene Razvan

17182

04.10.2012

0

0

0

6

6

0

10

0

0

0

0

0

22

134

Bobeica Ștefan Iustinian

12893

30.06.2016

0

0

0

6

0

0

5

10

0

0

0

0

21

135

Anghel Iuliana Gabriela

4832

17.03.2011

0

0

0

6

0

0

10

0

0

0

0

0

16

136

Moise Veronica Raluca

12733

29.06.2016

0

0

0

6

3

0

5

0

0

0

0

0

14

137

Anghel Teodora Maria

10624

26.05.2016

0

0

0

6

0

0

5

0

0

0

0

0

11

138

Dragomir Dragos Daniel

11296

06.06.2016

0

0

0

6

0

0

5

0

0

0

0

0

11

139

Dragomir Marius Adrian

11295

06.06.2016

0

0

0

6

0

0

5

0

0

0

0

0

11

140

Merlan Mihaita

12417

23.06.2016

0

0

0

6

0

0

5

0

0

0

0

0

11

141

Dumitrescu Lucian

12495

24.06.2016

0

0

0

6

0

0

5

0

0

0

0

0

11

| 142

Anghel George

10625

26.05.2016

0

0

0

6

0

0

5

0

0

0

0

0

11

NOTA : Nu au fost incluse in lista de priorități dosarele ale căror titulari nu au depus declarația pe proprie răspundere sau aceasta a fost depusa neconforma (nesemnata, nedatata).

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

ANEXA nr.2 la H.C.L. nr.TABEL

cu dosarele respinse de către Comisia pentru identificarea si inventarierea terenurilor pentru punerea in aplicare a dispozițiilor Legii nr. 15/2003

Nr,

Crt

Numele si prenumele

Număr cerere

Data cerere

OBSERVAȚII

0

1

2

3

4

1

Bolozan Constantin Cătălin

22265

23.11.2007

Soția deține imobil in proprietate.

2

Avram Sorina Maria

12481

24.06.2016

Soțul deține imobil in proprietate.

3

Dumitrache (Macoveî) Tica

15328

08.08.2008

Deține locuința achizitionata prin programul - „PRIMA CASA".