Hotărârea nr. 435/2016

Hotãrârea nr. 435 privind repartizarea de locuințe sociale

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI iV

4       1

P

HOTĂRÂREA NR. 435


privind repartizarea de locuințe sociale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a domnilor consilieri Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Paulica Drăgușin, Cristina Ana -Maria Enache, Tudor Eduard Emilian și Raportul de Specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune repartizarea de locuințe sociale;

ținând cont de Raportul Comisiei de Specialitate nr. 5, pentru protecție și asistență socială din data de 29.11.2016;

în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 388/30 octombrie 2015, privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a criteriilor de repartizare a locuințelor sociale și Hotărârea Consiliului Local nr. 15/29 ianuarie 2016, privind aprobarea Listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale;

având în vedere prevederile art. 43 din Legea nr. 114/1996, republicată și actualizată, Legea privind locuințele și prevederile art. 22 din Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000, actualizată, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței;

în temeiul art. 36, alin. 6, lit. a ), pct. 17 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată.

HOTĂRĂȘTE:


Nr, crt.

Nume și Prenume

Nr. Cameră

Observații

1.

Gogolan Mariana

13, în suprafață de 10,3 mp. și dependințe în folosință comună.

D-na. Gogolan ocupă poziția 21 în Lista cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale pe anul 2016.

Str. Mihai Bravu, nr. 231

Nr. crt.

Nume și Prenume

Nr. Cameră

Observații

1.

Simion Ioana

24, în suprafață de 21,22 mp. și dependințe în folosință comună.

D-na. Simion ocupă poziția 23 în Lista cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale pe anul 2016.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE Serviciul Locuințe Sociale


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind repartizarea de locuințe sociale

Potrivit art. 43 din Legea nr. 114 / 1996, Legea privind locuințele, republicată și actualizată, coroborat cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1275 / 2000, actualizată privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114 / 1996, locuințele sociale se repartizează de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

In sensul conferit de Legea nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, legea privind locuințele, prin termenul de locuință socială se înțelege locuința care se atribuie cu chirie subvenționată unor persoane sau familii a căror situație economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 15 / 29.01.2016 s-a aprobat lista cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale valabilă pe anul 2016.

Comisia nr. 5 a Consiliului Local Ploiești, privind protecția și asistența socială, în ședința din data de 29.11.2016 a analizat situația locativă și social - economică a solicitanților de locuințe sociale și, în temeiul Listei de priorități privind locuințele sociale valabilă pentru anul 2016, a formulat următoarele propuneri de repartizare:

  • -  Unitatea locativă numărul 13 situată în Ploiești, str. Al. Cătinei, nr. 5, bl. 27A, compusă din o cameră în suprafață de 10,3 mp. și dependințe în folosință comună, d-nei Gogolan Mariana. Locuința socială a devenit liberă în urma renunțării la beneficiul de contract de către fostul chiriaș, Costache Mihai Alberto. D-na Gogolan s-a născut în municipiul Ploiești, jud. Prahova, în data de 28.11.1957, locuiește singură și realizează un venit din pensie în valoare de 814 lei. D-na Gogolan ocupă poziția 21 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2016 pentru locuințele sociale și și-a exprimat în scris acordul pentru repartizarea acestei unități locative.

  • -  Unitatea locativă numărul 24 situată în Ploiești, str. Mihai Bravu, nr. 231, compusă din o cameră în suprafață de 21,22 mp, și dependințe în folosință comună, d-nei Simion Ioana. Locuința socială a devenit liberă în urma părăsirii imobilului de către fostul chiriaș, Chiriac Florinei. D-na Simion s-a născut în corn. Gornet - Cricov, jud. Prahova, în data de 24.06.1963 și locuiește împreună cu fiul său, Ștefanescu Dan Robert, în vârstă de 28 ani. Veniturile familiei se compun din salariul d-nei Simion în valoare de 771 lei și salariul fiului, în valoare de 1980 lei. D-na Simion Ioana ocupă poziția 23 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2016 pentru

    locuințele locative.


sociale și și-a exprimat în scris acordul pentru repartizai'

DIRECTOR GENERAL,

Ion Dan Dinu


ȘEF SERVICIU,

Ovidiu Bădulescu


SERVICIUL JURIDIC, AUTORITATE TUTELARĂ, a Chiva
VIZAT

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

DIRECTOR EXECUTIV,

Andreea Cristea

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind repartizarea unei locuințe soci^^t " A /

în exercitarea atribuțiilor ce-i revin în baza Legii nr. 215 / 2001, rifipgțli^MȘjșil’ actualizată Consiliul Local asigură, potrivit competențelor sale și în conformitW^cu.fe^Wj cadrul necesar furnizării serviciilor publice de interes local privind locuințele s&c^șffg^L^ în conformitate cu art. 43 din Legea nr. 114 / 1996 și a Hotărârii de

1275 / 2000, actualizată privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996, locuințele sociale se repartizează de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 15 / 29.01.2016 s-a aprobat lista cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale valabilă pe anul 2016.

Comisia nr. 5 a Consiliului Local Ploiești, privind protecția și asistența socială, în ședința din data de 29.11.2016, a analizat situația locativă și social - economică a solicitanților de locuințe sociale și, în temeiul Listei de priorități privind locuințele sociale valabilă pentru anul 2016, am formulat următoarele propuneri de repartizare:

- Unitatea locativă numărul 13 situată în Ploiești, str. Al. Cătinei, nr. 5, bl. 27A, compusă din o cameră în suprafață de 10,3 mp. și dependințe în folosință comună, d-nei Gogolan Mariana. Locuința socială a devenit liberă în urma renunțării la beneficiul de contract de către fostul chiriaș, Costache Mihai Alberto. D-na Gogolan ocupă poziția 21 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2016 pentru locuințele sociale și și-a exprimat în scris acordul pentru repartizarea acestei unități locative.

- Unitatea locativă numărul 24 situată în Ploiești, str. Mihai Bravu, nr. 231, compusă din o cameră în suprafață de 21,22 mp. și dependințe în folosință comună, d-nei Simion Ioana. Locuința socială a devenit liberă în urma părăsirii imobilului de către fostul chiriaș, Chiriac Florinei. D-na Simion ocupă poziția 23 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2016 pentru locuințele sociale și și-a exprimat în scris acordul pentru repartizarea acestei unități locative.

Față de cele expuse supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.


Consilieri:

Robert lonuț Vîscan


Data: 29.11.2016