Hotărârea nr. 434/2016

Hotãrârea nr. 434 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuinţele de necesitate de tip modul situate în Ploiești, str. Industriei, nr. 1C

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 434


privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele de _ j necesitate de tip modul situate în Ploiești, str. Industriei, nr. IC

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a domnilor consilieri Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel - Minea, Sanda Dragulea, Tudor Eduard Emilian și Raportul de Specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele de necesitate de tip modul situate în Ploiești, str. Industriei, nr. IC;

ținând cont de Raportul Comisiei de Specialitate nr. 5, pentru protecție și asistență socială din data de 15.12.2016;

în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 363/19 decembrie 2008 privind stabilirea destinației de locuințe de necesitate pentru un număr de 6 containere/module;

având în vedere prevederile art. 2, lit. f, art. 55 din Legea nr. 114/1996, republicată și actualizată, Legea privind locuințele și prevederile art. 22 din Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000, actualizată, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței;

în temeiul art. 36, alin.6, lit. a), pct. 17 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere pe o perioadă de șase luni, începând cu data de 21.01.2017 până în data de 20.07.2017, pentru locuințele de necesitate de tip modul, situate în Ploiești, str. Industriei, nr. IC, cu posibilitatea de prelungire în cazuri temeinic justificate.

Art. 2 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


EXPUNERE DE MOTIVE


privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele de necesitate de tip modul situate în Ploiești, str. Industriei, nr. IC

VSs

în exercitarea atribuțiilor ce îi revin în baza Legii nr. 215 / 2001, republicată și


actualizată, Consiliul Local asigură, potrivit competențelor sale și în conformitate cu legea, cadrul necesar furnizării serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale și de necesitate și aprobă repartizarea acestora.

Pentru soluționarea unor situații urgente în care se găsesc familii aflate în situații de risc social, Consiliul Local al Municipiului Ploiești a achiziționat un număr de șase containere / module; prin Hotărârea Consiliului Local nr. 363 / 19.12.2008 acestea au primit destinația de locuințe de necesitate și au fost transmise în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

La sfârșitul anului 2008 la nivelul Municipiului Ploiești exista o problemă stringentă, având în vedere că mai multe familii au fost evacuate din căminul de locuințe situat în str. Frăției, nr. 1, proprietate a S.C UZUC S.A.

Pentru a veni în sprijinul acestor familii Consiliul Local al Municipiului Ploiești, prin Hotărârea nr. 2 / 09.01.2009, a decis repartizarea acestor unități locative unui număr de șase familii aflate în situații sociale, economice și medicale deosebite.

în baza art. 55 din Legea nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, Legea locuinței, aceste locuințe de necesitate s-au închiriat temporar, contractele fiind încheiate de către

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare pe o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea de prelungire, în cazuri temeinic justificate.

Comisia nr. 5 a Consiliului Local Ploiești, pentru protecție și asistența socială s-a întrunit și a analizat situațiile sociale, economice, medicale ale cazurilor sociale reprezentate de cele șase familii; comisia a constatat că situația în care aceste familii se găsesc nu s-a ameliorat, ele aflându-se în continuare în situație de risc social, motiv pentru care am confirmat și avizat prelungirea contractelor de închiriere pentru o perioadă de șase luni.

Față de cele expuse supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.


Consilieri:

Robert Ionuț VîscanC

Marilena Stanciu,

Constantin Gabriei Minea,


Sanda Dragulea, ~ Pauiica Drăgușin, Cristina Ana - Marih Enache, Tudor Eduard Einilian.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE Serviciul Locuințe Sociale


RAPORT DE SPECIALITATE privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele de necesitate de tip modul situate în Ploiești, str. Industriei, nr. IC

Potrivit art. 55 din Legea nr. 114 / 1996, Legea privind locuințele, republicată și actualizată și a Hotărârii de Guvern nr. 1275 / 2000, actualizată privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114 / 1996, locuințele de necesitate se repartizează de către Consiliul Local.

Pentru soluționarea unor situații urgente în care se găsesc familii aflate în situații de risc social, Consiliul Local al Municipiului Ploiești a achiziționat un număr de șase containere / module; prin Hotărârea Consiliului Local nr. 363 / 19.12.2008 acestea au primit destinația de locuințe de necesitate și au fost transmise în administrarea Administației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

La sfârșitul anului 2008 mai multe familii au fost evacuate din căminul de locuințe situat în str. Frăției, nr. 1, proprietate a S.C UZUC S.A.

Pentru a veni în sprijinul acestor persoane, Consiliul Local al Municipiului Ploiești, prin Hotărârea nr. 2 / 09.01.2009, a decis repartizarea acestor unități locative unui număr de șase familii aflate în situații sociale, economice și medicale deosebite, după cum urmează:

  • -  Bărbuceanu Monica, persoană cu handicap, în vârstă de 39 de ani, chiriașă a locuinței de necesitate de tip modul nr.l; aceasta locuiește împreună cu fiul său Mutu Adrian, în vârstă de 9 ani; d-na Bărbuceanu este încadrată în grad de handicap accentuat. Singurele venituri al familiei le constituie indemnizația de handicap în valoare de 272 lei și alocația minorului, în valoare de 42 lei.

  • -  Vasile Vasilica, în vârstă de 53 ani, chiriașă a locuinței de necesitate de tip modul nr. 2; aceasta locuiește împreună cu cei 4 copii: Vasile Mariana, în vârstă de 17 ani, Vasile Alexandra Corina, în vârstă de 15 ani, Vasile Mihaela, în vârstă de 29 ani și Vasile Nicolae, în vârstă de 18 ani; veniturile familiei se compun din salariul d-nei Vasile Mihaela, în valoare de 647 lei și alocațiile copiilor, în valoare de 84 lei.


- Comișelu Valeriu, în vârstă de 43 ani, chiriaș al locuinței de necesitate^deTi nr. 3; acesta locuiește împreună cu soția sa, numita Comișelu Ionelă, îțy||| ani și copii lor, Comișelu Beatrice, în vârstă de 6 ani și Comișel de 10 ani. Veniturile familiei se compun din salariul d-lui Corni 1451 lei și alocațiile copiilor, în valoare de 84 lei.

  • -  Luncă Cristina, în vârstă de 44 ani, chiriașă a locuinței de necesitate de tip modul nr.4; aceasta locuiește împreună cu soțul său, numitul Luncă Ionel, în vârstă de 45 ani și copii: Luncă Bogdan, în vârstă de 6 ani și Luncă Cătălina, în vârstă de 17 ani; singurele venituri ale familiei le constituie salariul d-nei Luncă, în valoare de 566 lei și alocațiile copiilor, în valoare de 84 lei.

  • -  Bivolaru Gheorghe, în vârstă de 42 ani, chiriaș al locuinței de necesitate de tip modul nr. 5; aceasta locuiește împreună cu fii săi: Bivolaru David Daniel, în vârstă de 11 ani, Bivolaru Dalila, în vârstă de 16 ani, Bivolaru Ribana, în vârstă de 19 ani și Bivolaru Alondra, în vârstă de 14 ani; singurele venituri ale familiei le constituie alocațiile copiilor, în valoare de 126 lei.

- Niță Ionelia, în vârstă de 45 ani, chiriașă a locuinței de necesitate de tip modul nr. 6; aceasta locuiește împreună cu soțul său, numitul Niță Iulian, în vârstă de 44 ani și copii: Niță Ioana, în vârstă de 10 ani, Niță Cristian, în vârstă de 20 ani și Niță Mihaela, în vârstă de 21 ani; veniturile familiei se compun din salariul d-lui Niță, în valoare de 719 lei și al d-lui Niță Cristian, în valoare de 912 lei.

în baza art. 55 din Legea nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, legea locuinței, coroborat cu prevederile art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 363 / 19.12.2008 aceste locuințe de necesitate s-au închiriat temporar, pentru o perioadă de șase luni. Același cadru normativ conferă dreptul autorităților publice locale de a prelungi aceste contracte, în cazuri temeinic justificate, confirmate și avizate de comisia specială a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

începând din anul 2009 și până în prezent Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești a încheiat contracte de închiriere cu aceste persoane, pentru o perioadă de șase luni, prelungite prin acte adiționale succesive, în baza hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Ploiești; precizăm faptul că în data de 21.01.2017 durata actelor adiționale de prelungire a contractelor de închiriere expiră, motiv pentru care chiriașii au solicitat prelungirea contractelor.

în timpul scurs de la data încheierii contractelor de închiriere și până în prezent situația socială în care se găsesc aceste persoane nu s-a ameliorat, problema acestor familii constituind din nou o situație de risc social la nivelul Municipiului Ploiești.

Comisia nr. 5 a Consiliului Local Ploiești, pentru protecție și așjstență socială s-a întrunit și a analizat aceste cazuri sociale; punctul de vedere al acestei comisii se regăsește în Expunerea de Motive, parte componentă a prezentului proiect de holDIRECTOR GENERAL,
ȘEF SERVICIU,

Ovidiu Bădulescu


SERVICIUL JURIDIC* AUTORITATE TUTELARA,
VIZAT

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

DIRECTOR EXECUTIV,

Andreea Cristea


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 5COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele de necesitate de tip modul situate în Ploiești, str. Industriei, nr. IC

și a constatat:

Data: 15.12.2016