Hotărârea nr. 433/2016

Hotãrârea nr. 433 privind încheierea actului adiţional nr. 1 la contractul de comodat nr. 817/02.09.2014 încheiat în temeiul Hotărârii Consiliului Local nr. 260/24.07.2014

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTĂRÂREA NR. 433 privind încheierea actului adițional nr. 1 la contractul de comodat nr. 817/02.09.2014 încheiat în temeiul

Hotărârii Consiliului Local nr. 260/24.07.2014

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Stanciu Marilena, Băzăvan Larisa, Sorescu Florina Alina, Dinu Marius Andrei, Văduva Sorin și Raportul de Specialitate al Direcției Tehnic-Investiții prin care se propune încheierea actului adițional nr.l la contractul de comodat nr.817/02.09.2014 încheiat în temeiul Hotărârii Consiliului Local nr.260/24.07.2014 privind transmiterea în folosința gratuită către asociația de părinți, «Asociația Sf. Mucenic Mina» a unui spațiu în suprafață de 72 mp din cadrul Grădiniței cu program prelungit „Sf. Mucenic Mina”.

în baza prevederilor art.1270 din Codul Civil;

A

In baza adresei înregistrate la Municipiul Ploiești la nr.l3428/08.07.2016 a Grădiniței cu program prelungit „Sf. Mucenic Mina”;

A

In baza adresei nr. 919/12.09.2016 a Direcției Administrație Publica, Juridic - Contencios, Achiziții publice, Contracte;

Ținând cont de raportul favorabil al Comisiei nr. 6 pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport din data de 14.12.2016;

în temeiul art.36, alin. (2), lit „c” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă încheierea actului adițional nr.l la contractul de comodat nr.817/02.09.2014 încheiat în temeiul Hotărârii Consiliului Local nr.260/24.07.2014 privind transmiterea în folosința gratuită către asociația de părinți, «Asociația Sf. Mucenic Mina» a unui spațiu în suprafață de 72 mp din cadrul Grădiniței cu program prelungit „Sf. Mucenic Mina”, conform actului adițional nr.l, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2. împuternicește reprezentanți ai aparatului de specialitate al primarului să vizeze actul adițional;

Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr.260/24.07.2014 rămân neschimbate;

Art.4. Grădiniță cu program prelungit „Sf. Mucenic Mina” va asigura aducerea la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va duce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 21 decembrie 2016ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind încheierea actului adițional nr.l la contractul de comodat nr.817/02.09.2014 încheiat în temeiul Hotărârii Consiliului Local nr.260/24.07.2014

Potrivit art.112 alin.(2) din Legea nr.l, Legea educației naționale: „Terenurile si clădirile unităților de educație timpurie, de invatamant preșcolar, școlilor primare, gimnaziale si liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de invatamant din cadrul acestora, înființate de stat, fac parte din domeniul public local si sunt administrate de către consiliile locale”.

In contextul tendințelor actuale, in mai multe unitati de invatamant din municipiul Ploiești s-au infîintat asociații de părinți care au caracter educativ, social, nonguvernamental, democratic, independent, non - profit si apolitic.

In anul 2014, prin adresa inregistrata la Municipiul Ploiești la nr. 12182, Grădiniță cu program prelungit „Sf. Mucenic Mina” solicita acceptul Municipiului Ploiești pentru punerea la dispoziție a unui spațiu in suprafața de 72 mp din incinta unitatii de invatamant, asociației de părinți, in vederea desfășurării activitatii administrative.

Urmare adresei mai sus menționate, in ședința ordinara din data de 24.07.2014 a Consiliului Local fost adoptata Hotărârea nr.260/24.07.2014 privind transmiterea în folosința gratuită către asociația de părinți, «Asociația Sf. Mucenic Mina» a unui spațiu în suprafață de 72 mp din cadrul Grădiniței cu program prelungit „Sf. Mucenic Mina”. Scopul înființării asociației de părinți «Asociația Sf. Mucenic Mina» este acela de a implica părinții alaturi de cadrele didactice in activitatile unitatii de invatamant.

Astfel, in temeiul Hotărârii Consiliului Local nr.260/24.07.2014, la data de 02.09.2014 a fost încheiat contractul de comodat nr.817.

Prin adresa inregistrata la Municipiul Ploiești la nr.l3428/08.07.2016, conducerea unitatii de invatamant solicita încheierea actului adițional nr.l la contractul de comodat nr.817/02.09.2014, deoarece Asociația Sf. Mucenic Mina funcționează doua ore pe luna, exceptând lunile de vacanta, iulie si august.

Prin urmare, ținând cont de punctul de vedere al Serviciului Juridic-Contencios Contracte, propunem spre adoptare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.

Dna Stanciu Marilena

Dna Bazavan Larisa

Dna Sorescu Florina Alina

Dnul Dinu MariusAndrei

Dnul Văduvă Sorin


DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII


RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotărâre privind încheierea actului adițional nr.l la contractul de comodat nr.817/02.09.2014 încheiat în temeiul Hotărârii Consiliului Local nr.260/24.07.2014

Potrivit art.112 alin.(2) din Legea nr.l, Legea educației naționale: „Terenurile si clădirile unităților de educație timpurie, de invatamant preșcolar, școlilor primare, gimnaziale si liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de invatamant din cadrul acestora, infiintate de stat, fac parte din domeniul public local si sunt administrate de către consiliile locale”.

In contextul tendințelor actuale, in mai multe unitati de invatamant din municipiul Ploiești s-au infiintat asociații de părinți care au caracter educativ, social, nonguvemamental, democratic, independent, non - profit si apolitic.

In anul 2014, prin adresa inregistrata la Municipiul Ploiești la nr.l2182, Grădiniță cu program prelungit „Sf. Mucenic Mina” solicita acceptul Municipiului Ploiești pentru punerea la dispoziție a unui spațiu in suprafața de 72 mp din incinta unitatii de invatamant, asociației de părinți, in vederea desfășurării activitatii administrative.

Urmare adresei mai sus menționate, in ședința ordinara din data de 24.07.2014 a Consiliului Local fost adoptata Hotărârea nr.260/24.07.2014 privind transmiterea în folosința gratuită către asociația de părinți, «Asociația Sf. Mucenic Mina» a unui spațiu în suprafață de 72 mp din cadrul Grădiniței cu program prelungit „Sf. Mucenic Mina”. Scopul infiintarii asociației de părinți «Asociația Sf. Mucenic Mina» este acela de a implica părinții alaturi de cadrele didactice in activitatile unitatii de invatamant.

Astfel, in temeiul Hotărârii Consiliului Local nr.260/24.07.2014, la data de 02.09.2014 a fost incheiat contractul de comodat nr.817.

Prin adresa inregistrata la Municipiul Ploiești la nr.l3428/08.07.2016, conducerea unitatii de invatamant solicita incheierea actului adițional nr. 1 la contractul de comodat nr.817/02.09.2014, deoarece Asociația Sf. Mucenic Mina funcționează 2 (doua) ore pe luna, exceptând lunile de vacanta, iulie, august.

Ținând cont de solicitarea unitatii de invatamant cat si de punctul de vedere al Serviciului Juridic-Contencios Contracte, propunem spre aprobare proiectul de hotarare alaturat.

Director Executiv, Sorina SOMDirector Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUN


Avizat,

Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte Director Executiv, Andreea CRIST

Anexa nr.l la HCL nr.

Act adițional nr.l încheiat la contractul de comodat nr.817/02.09.2014

A

încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local nr. /

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1. Grădiniță cu program prelungit „Sf. Mucenic Mina” cu sediul în Ploiești, str. Marian Moldoveanu nr.l4 județul Prahova, reprezentat de doamna director Stan Daniela Elena în calitate de comodant, pe de o parte,

Și

 • 2. Asociația Sfanțul Mucenic Mina, cu sediul în Ploiești, str. Charles Darwin, nr.20, cod fiscal 30084860, cont nr.R086BTRL03001205U62629XX, deschis la BTRL, reprezentat de Condrea Ștefan Lucian în calitate de comodatar,

Convin, in temeiul art.1270 cod civil asupra următoarei modificări contractuale:

Art.l. Articolul 2.1 din contract va avea următorul conținut:

Comodantul transmite in folosința gratuita comodatarului, spațiul in suprafața de 72 mp situat in Ploiești, spațiu unde isi desfasoara activitatea, timp de 2 (doua) ore/luna, exceptând lunile de vacanta iulie, august.

Restul clauzelor prevăzute in contractul de comodat nr.817/02.09.2014 raman neschimbate.

Prezentul act adițional conține 1 (una) pagina si s-a întocmit in 3 (doua) exemplare originale, un exemplar pentru fiecare parte contractanta si unul pentru Municipiul Ploiești in calitatea de proprietar.

COMODANT, Grădiniță cu program prelungit „Sf. Mucenic Mina” Director,

Stan Daniela


COMODATAR, Asociația Sf. Mucenic Mina

Președinte, Condrea Ștefan Lucian


VIZAT, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Direcția Tehnic- Investiții

Director Executiv,

Director Executiv Adjunct,


Direcția Administrație Publică, Juridic- Contencios, Contracte Director Executiv,


■         ■          ’• z^G Jrt ■■’ -

-- ■        , V «r;

------------ - ; u',i i: i i irî ■ r./.-

pi

V. <; . \v-- ■;*


MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

B-dul Republicii nr. 2                    OYZ?'<®'*^â* -

100008 - Ploiești                              ;

TEL; 0244 / 516699 ; 0244 / 515982          "


FAX: 0244 / 513829

Direcția Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

^c-cLQ


Nr. g/g            12-09-2016


2-^.'2/7/^,


13».


CĂTRE,

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

Sc^ ?

Ca urmare a adresei dvs. nr. 4629/08.08.2016 prin care solicitați sa va comunicam daca pentru incheierea actului adițional la contractul de comodat nr. 817/02.09.2014, aprobat prin HCL nr. 26/2014 este necesara intocmirea unui proiect de hotarare, va facem următoarele precizări:

Unul dintre principiile esențiale care guvernează dreptul civil este principiul simetriei actelor juridice, cunoscut și sub denumirea de principiul simetriei formelor (în contracte), în virtutea căruia, orice modificare adusă uneia ori alteia dintre clauzele unui act juridic civil trebuie să îmbrace aceeași formă ca și actul modificat.

In consecința, avand in vedere cele menționate mai sus, intrucat incheierea contractului a fost aprobata de Consiliul Local al Municipiului Ploiești, si actul adițional trebuie supus aprobării aceleiași autoritari publice deliberative.

Director executiv, Georgiana ț


PLOîEȘTi


întocmit si tehnoredactat Consilier juridic, Mihaela ZahariaDIRECȚIA TEHNIC - INVESTIȚII

îciul dezvoltare administrare unitati de invatamant si sanatâte


[ Telefon/fax: 510 731

Nr. înregistrare: ^(129 /  0% <0%. 2olQ


-8 -08- 2016

Către,

Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte Serviciul Juridic Contencios, Contracte

O Urmare adresei transmise de Grădiniță cu program prelungit „Sf. Mucenic Mina’ ’ înregistrata la Municipiul Ploiești la nr.13428/08.07.2016, va aducem la cunoștința următoarele aspecte:

-in temeiul Hotărârii Consiliului Local nr.260/24.07.2014 intre Grădiniță cu P.P. „Mucenic Mina” si asociația de părinți, Asociația Sf. Mucenic Mina a fost incheiat contractul de comodat nr.817/02.09.2014;

-obiectul contractului il constituie transmiterea in folosința gratuita a spațiului in suprafața de 72 mp din incinta grădiniței către Asociația Sf. Mucenic Mina, pentru desfasurarea activitatii administrative (întâlniri, ședințe, sa);

Prin adresa mai sus menționata, unitatea de invatamant a solicitat încheierea unui act adițional la contractul de comodat nr.817/02.09.2014 in sensul completării art.2.1 astfel: comodantul transmite in folosința gratuita comodatarului, spațiul in suprafața de 72 mp timp de 2ore/luna cu excepția vacantelor școlare.

Având in vedere cele menționate mai sus si ținând cont de faptul ca, contractul de comodat a constituit anexa nr.l la HOL nr.260/24.07.2014, va solicitam ca in cel mai scurt timp de la primirea prezentei sa ne comunicați daca pentru încheierea actului adițional este necesar întocmirea unui proiect de hotarare.

Atașam la prezenta următoarele:

- contract comodat nr.817/02.09.201 ;

-adresa nr.13428/08.07.2016 transmisa de grădiniță cuPP „Sf. Mucenic Mina”

Va mulțumim pentru colaborare.

Director Executiv,

Sorina SOM •

întocmit: Nitu Carm

Mitrea Daniela      __

Director Executiv Adjunct,

Grădinița cu program prelungit ” Sfântul Mucenic Mina”, Municipiul Ploiești Str, Marian Moldoveanu, nr.14 Tel/fax 0244555604

"Ploiosti INTRARE,/! ESI RE AnuIfl^^Lunax^. Ziua.jffi.


Către,

Primăria Municipiului Ploiești

Direcția Tehnic-Investitii Serviciul Dezvoltare,

Al                                                                 A

întreținere Unităti de Cultură, învățământ, Sănătate, .A. !

MUNICIPIUI/PLOIEȘTI I

ÎNREGISTRARE

13.42 8.rl8'07:^L

Prin prezenta vă solicităm încheierea unui act adițional la contractul de comodat

nr.817/02.09.2014 încheiat între Primăria Ploiești, Grădinița cu PP Sf.Mucenic Mina Ploiești q; și Asociația Sfântul Mucenic Mina Ploiești, din care să reiasă timpul efectiv de utilizare a

spațiului specificat în contract de către Asociația Sfanțul Mucenic Mina, respectiv 2 ore/luna, exceptând lunile de vacanță-iulie, august.

Solicităm aceasta în urma primirii adresei cu nr. 19/03.06.2016 din partea asociației, aprobată în Consiliul de Administrație din data de 07.06.2016, anexată în copie prezentei.

k.liP 7pș'i3

Anexa nr.l la HCL nr.


260/24.07.2004

’V> . '’ ; ■' ■■ >

V* /’. .;.

'w / '<

CONTRACT DE COMODAT

nr.          din /2^

încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 260/24.07.2014

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1. Grădiniță cu program prelungit „Sf. Mucenic Mina” cu sediul în Ploiești, str. Marian Moldoveanu nr.14 județul Prahova, reprezentat de doamna director Stan Daniela-Elena în calitate de comodant, pe de o parte,

și

 • 2. Asociația Sfanțul Mucenic Mina, cu sediul în Ploiești, str. Charles Darwin, nr.20, cod fiscal 30084860, cont R086BTRL03001205U62629XX, deschis la BTRL, reprezentat de Condrea Stefan-Lucian în calitate de comodatar, au convenit să încheie prezentul contract de comodat, cu respectarea următoarelor clauze:

H. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2.1. Comodantul transmite în folosință gratuită comodatarului, spațiul in suprafața de 72 mp situat în Ploiești, spațiu unde isi desfasoara activitatea.

IH. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3.1. Contractul de comodat este valabil pe o perioada de 5 (cinci) ani, începând cu data semnării acestuia, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional.

Art. 3.2. Predarea-primirea spațiului se face pe baza de proces-verbal ce se va încheia în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea contractului.

IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4.1. Obligațiile comodatarului sunt următoarele:

 • a. Să folosească spațiul potrivit destinației prevăzute în contract;

 • b. Să nu schimbe destinația spațiului dat în comodat;

 • c. Să nu efectueze nici un fel de modificări, amenajări sau construcții clădirii pentru orice lucrare de reparație (curentă său capitală) necesară pentru buna desfășurare a activității centrului, fără aprobarea scrisă a comodantului. Lucrările vor fi executate pe cheltuiala comodatarului și vor rămâne la încheierea contractului de comodat, fără plată compensatorie (indemnizație) în propietatea comodantului;

 • d. Să nu afecteze structura de rezistență a imobilului din care face parte spațiul dat

în comodat, răspunde dacă clădirea se deteriorează din vina sa;


 • e. Să respecte normele sanitare și igienice, normele de prevenire și incendiilor și de protecție a mediului înconjurător.

Pe linia prevenirii și stingerii incendiilor comodatarul iși va procura pe cheltuKa55 sa, stingătoarele de incendiu necesare ce vor fi verificate și rșîncărcate periodic. De asemenea comodatarul iși va procura și celelalte mijloace de P.S.L (accesorii pentru dotarea hidranților, dispozitive de semnalizare a incendiilor etc.) necesare. Verificarea și întreținerea mijloacelor de P.S.L din spațiul respectiv se va face pe cheltuiala comodatarului.

Comodatarul iși va obține, înainte de începerea activității în spațiul pus la dispoziție, avizul, autorizația, sau punctul de vedere P.S.L de la organele abilitate. Obținerea avizelor și/sau autorizațiilor P.S.L necesare se va face pe cheltuiala comodatarului, iar comodatarul are obligația de a întocmi planul de evacuare. Comodatarul va purta integral răspunderea în cazul unor eventuale incendii produse în spațiul respectiv sau a altor evenimente ce pot conduce la producerea de pagube sau alte prejudicii unității de învățământ;

 • f. Să informeze imediat pe comodant asupra oricăror accidente și stricăciuni care s-au produs asupra clădirii;

 • g.     Să protejeze clădirea contra efracției, asigurarea bunurilor și obiectelor proprii din clădire, revenindu-i în totalitate comodatarului;

 • h. Să-și asume propria răspundere civilă față de terți pentru evenimente produse în incinta clădirii;

 • i. Să predea clădirea liberă și dotările pe care le-a preluat conform procesului verbal, (anexa la contract) la terminarea sau rezilierea contractului de comodat în buna stare de funcționare, ținându-se cont de uzura normală;

 • j. Să permită accesul reprezentanților comodantului în spațiu pentru a verifica folosirea spațiului conform contractului;

 • k. Să plătească taxele și impozitul pentru spațiul dat în comodat prevăzute de lege, dacă este cazul;

 • l. Să nu afecteze sau să blocheze în nici un fel, prin activitatea sa, spațiile comune din cadrul unității de învățământ în care se află spațiul dat în comodat;

 • m. Să anunțe comodantului orice modificare în statutul juridic, act de înființare, etc. în termenul limita de 48 ore;

r. Să efectueze reparațiile curente necesare în spațiul dat în comodat și să asigure curățenia, igienizarea spațiului și a părților de folosință comună pe toată durata contractului. Comodatarul va asigura permanent curățenia în spațiul folosit efectuând dezinfecția, dezinsecția și deratizarea în conformitate cu normele

'SXv^X,

L,-      . ,J

A---  .' ' "!


/& k7p ll igienico-sanitare,                                                         V'-.

toodată asigurând evacuarea și transportul reziduurilor rezultate dîn prestarea j/ activității.                                                                                        '

Art. 4.2. Obligațiile comodantului sunt următoarele:

 • a) se obligă să pună la dispoziție comodatarului spațiul dat în comodat;

 • b) să permită comodatarului instalarea unui post telefonic la cererea scrisă și pe cheltuiala acestuia;

V. ÎNCETAREA contractului

Art. 5.1,

 • a) prin acordul scris al părților;

 • b) distrugerea clădirii;

 • c) în caz de forță majoră cum este^definită de legea română;

Art. 5.2. Pactul comisoriu: în caz de neexecutare culpabila a unei obligații de către una din părți, contractul se va desființa de drept fără necesitatea îndeplinirii oricărei alte formalități.

Art. 5.3. Comodatarul se obligă ca la încetarea prezentului contract să elibereze și să predea comodantului spațiul în termen de 48 de ore;

Art. 5.4. In situația în care intervin reglementări de natură patrimonială, care depăseșc limitele de competență ale comodantului, durata contractului se poate scurta, părțile convenind asupra modalităților concrete de conciliere.

Art. 5.5. Denunțare unilaterală la inițiativa conducerii Primăriei Municipiului Ploiești și a unității de învățământ, dacă aceasta are nevoie de clădire pentru procesul instructiv-educativ sau pentru nevoi cu caracter social sau dacă actele normative emise ulterior de organele ierarhic superioare vor prevedea aceasta;

Art. 5.6. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părți, cu cel puțin 10 (zece) zile înainte de data la care încetarea urmează sa-și producă efectele.

VI. CLAUZE SPECIALE

Art. 6.1. Sunt strict interzise subînchirierea, cedarea sau cesiunea contractului în totalitate sau în parte altor persoane.

Art. 6.2. Prevederile de baza ale contractului, legate de coabitare, întreținere curentă și de plată a obligațiilor financiare convenite vor fi analizate în comun sau ori de câte ori este nevoie în vederea aplicării corecțiilor și pentru aducerea lor, neîntârziată, la nivelul stabilit.

Art. 6.3. Clauzele contractuale pot fi modificate prin act adițional,'potrivit voințer părților.

VIL NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI                     J ;

Art. 7.1.’ In accepțiunea părților contractante, orice notificare adres'ață\ de una> dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresă/sediul< prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

A

Art. 7.2. In cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

VIII. LITIGII

Art. 8.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract, să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

A

Art. 8.2. In cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

Art. 8.3. Contractul de comodat vă fi interpretat în conformitate cu dreptul român;

IX. CLAUZE FINALE

Art. 9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între

părțile contractante.

Art. 9.2. Prezentul contract a fost încheiat în trei exemplare, un exemplar pentru fiecare parte contractanta, si unul pentru Municipiului Ploiești in calitate de unitate deținătoare a imobilului.


Direcția Tehnic- Investiții


Director executiv. &

Ma dalinsR&aciunDirecția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte


Director executiv,


1 Simona AlbuROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL ĂL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR.260 privind transmiterea m folosința gratuită către asociația de părinți, «Asociația Sfântul Mucenic Mina» a unui spațiu îh suprafață de 72 mp din cadrul Grădiniței cu program prelungit „Sf. Mucenic Mina”

Consiliul Local ăl Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a primarului Municipiului Ploiești Iulian Bădescu șl Raportul de Specialitate al Direcției Tehnic-Investiții prin care se propune, transmiterea în folosință, gratuita către asociația de părinți «Asociația Sfântul Mucetiic MinaJ ’» a unui y        spațiu în suprafață de 72 mp din incinta Grădiniței cu program prelungit „Sf. Mucenic

Mina” cu destinația de sediu.

în conformitate caartlȚ2j alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011;

în baza adresei nr. 12182/04.07.2014 a Grădiniței cu program prelungit „Sfanțul Mucenic Mina”;

Ținând cont, de raportul Comisiei nr.6 pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport din data de 22.07;2.014;

în temeiul art.3 6, alin. (2), lit „c” din. Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizata;

HOT ĂRĂȘTE:

ArLL Aprobă transmiterea în folosința gratuită .către asociația de părinți «Asociația Sfântul Mucenic Mina» a unui spațiu în suprafață de 72 mp din imobilul îh care funcționează Grădiniță cu program prelungit ,,Sf. Mucenic Mina”, pe o perioadă de 5 (cinci) ani, cu destinația de sediu, conform contractului de comodat, anexa nr. 1 ce face

Art.2. împuternicește directorul Grădiniței cu program prelungit „Sf. Mucenic Mina” să semneze contractul de comodat.

Art.3. Grădiniță cu program prelungit. ,”Sf. Mucenic Mina » va asigura aducerea la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


ArM* Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va duce la cunoștința celor interesați prevederile, prezentei hotărâri:.

Data in Ploiești, astazi, 24 iulie 2014.

Contrasemnează Secreta Qana Cristîna Iacul/


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 6


COMISIA PENTRUINVATAMANT, SANATATE, STIINTA, CULTURA, CUL TE, TINERET SI SPORT

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind încheierea

actului adițional nr.l la contractul de comodat nr.817/02.09.2014 încheiat în temeiul Hotărârii Consiliului Local nr.260/24.07.2014
SECRETAR Baza van Larisa