Hotărârea nr. 432/2016

Hotãrârea nr. 432 pentru modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 502/15.12.2015 privind gestionarea câinilor cu şi fără deţinător de pe raza Municipiului Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

pentru modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 502/15.12.2015 privind gestionarea câinilor cu și fără deținător de pe raza Municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Ploiești, Ganea Cristian Mihai, si a domnilor consilieri Andrei Gheorghe, Botez George Sorin Niculae, Dinu Marius Andrei, Dragulea Sanda, Sorescu Florina Alina, Minea Gabriel, Danescu Ștefan, Ursu Razvan, Vâscan Robert, Stanciu Marilena si Raportul de specialitate al Administrației Parcului Memorial Constantin Stere, prin care se propune aprobarea gestionării câinilor cu și fără deținător din municipiul Ploiești;

Văzând avizul comisiei de specialitate nr. 7 al Consiliului Municipiului Ploiești din data de 21.12.2016;

în conformitate cu art. 17, alin 3 lit. “c” și “d” din Hotărârea Guvernului nr. 955/15.06.2004 pentru aprobarea regulamentului cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.

în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân aprobată prin Legea 227/2002 cu completările și modificările ulterioare.

în conformitate cu Legea 205/2004 privind protecția animalelor, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, art. 15 alin. 2, privind regimul juridic al contravențiilor.

în temeiul Legii nr. 215 din 27/05/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității veterinare

în temeiul art. 38(2), lit. d din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 502/15.12.2015 care va avea următorul conținut: „Se imputemiceste Administrația Parcului Memorial Constantin Stere Ploiești sa incheie un contract de prestări servicii medicale cu cabinete medicale veterinare in scopul gestionarii câinilor cu si fara deținător din Municipiul Ploiești, cu respectarea dispozițiilor legale privind achizițiile publice și în limita bugetului alocat pentru această activitate”.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii de Consiliu Local nr. 502/15.12.2015 rămân neschimbate.

Art. 3. Administrația Parcului Memorial Constantin Stere și Direcția Economică a Primăriei Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 21 decembrie 2016EXPUNERE DE MOTIVE


7 a/C \iM127y o <

în conformitate cu art.17, alin 3 lit. “c” și “d” din HG. nr. 955/15.06.2004 pentru aprobarea regulamentului cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare â domeniului public și privat de interes local, avand in vedere situația câinilor fara stapan^de pe raza Municipiului Ploiești, care in ciuda eforturilor administrației locale nu este pe cale a se ameliora semnificativ se impune adoptarea unor masuri unitare la nivel de unitate administrativ teritoriala care sa diminueze potențialul local al creșterii populației canine ce ajunge in final a afecta cetățenii, devenind câini fara stapan.

Necesitatea adoptării unor masuri la nivel de municipiu, indiferent de deținătorul animalelor este justificata din următoarele aspecte:

Indiferent de deținătorul legal populația canina se inmulteste intr-un ritm peste capacitatea de gestionare si cazare a actualelor facilitați existente la nivelul administrației locale.

Lipsa unor masuri la nivel de cauza conduce la efecte ce generează in mod continuu costuri suplimentare si nemulțumire la nivelul cetățenilor afectați de câinii fara stapan.

Masurile întreprinse in ultimii 15 ani pentru capturarea si cazarea ori eutanasierea câinilor fara stapan de pe domeniu public nu au dat rezultate datorita capacitatii de creștere a acesteia rezultata din înmulțirea câinilor care, deși inițial sunt deținuți de locuitori ai municipiului, după inmultire, o buna parte a animalalelor ce nu sunt de rasa sunt abandonați in diverse zone ale orașului devenind câini fara stapan.

Retumarea animalelor in teritoriu după sterilizare, vine sa responsabilizeze cetățenii si ONG-urile de profil, evitandu-se astfel asa-zis-ul abandon incriminat de lege. Practic, câinii fara stapan aflati pe teritoriul Ploiestiului pentru a fi sterilizați sunt luati de pe domeniul public si reintorsi in habitatul lor, ceea ce nu se poate considera un abandon ci o reintoarcere in teritoriu după sterilizare și vaccinare antirabică.

In contextul celor prezentate mai sus propunem, spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, proiectul de hotărâre alăturat.


CONSILIERI:

ANDREI GHEORGHE______

BOTEZ GEORGE SORIN NIC01AE

STANCIU MARILENA

DINU MARIUS_____

DANESCU ȘTEFAN__

URSU RAZVAN____

VASCAN ROBERT__

MINEA GABRIEL___

DRAGULEA SANDA_

SORESCU FLORINA

ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL „CONSTANTIN STERE”

PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE

pentru modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 502/15.12.2015 privind gestionarea câinilor cu și fără deținător de pe raza Municipiului Ploiești

Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești s-a organizat incepand cu 01.07.2002 în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 109/28.06.2016, avand ca obiect principal de activitate - administrarea si gestionarea bunurilor transmise ce aparțin domeniului public al Municipiului Ploiești.

Conform Hotărârii Consiliul Local nr. 310/19 decembrie 2002, isi completează obiectul de activitate cu Serviciul Ocrotirea Animalelor si Mediului. Astfel, fiind serviciu in cadrul unitatii noastre, s-au alocat cheltuieli (in funcție de referatul de necesitate) din bugetul instituției.

Lipsa unor masuri la nivel de cauza conduce la efecte ce generează in mod continuu costuri suplimentare si nemulțumire la nivelul cetățenilor afectați de câinii fara stapan, iar populația canina se inmulteste intr-un ritm peste capacitatea de gestionare si cazare a actualelor facilitați existente la nivelul administrației locale.

Ținând cont de cele menționate mai sus, este necesar încheierea un contract de prestări servicii medical veterinare având ca scop gestionarea câinilor cu și tară deținător din municipiul Ploiești.

Director,

Vizat,


Moagher Laura MihaelaDirecția Administrație Publica

Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII Ă\ fel-


RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii

Consiliului Local nr. 502/15.12.2015 privind gestionarea câinilor cu și fără deținător de pe raza Municipiului Ploiești