Hotărârea nr. 431/2016

Hotãrârea nr. 431 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 431


privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Primarului municipiului Ploiești domnul Dobre Adrian Florin și Raportul de Specialitate al serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ, avizat de Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte, prin care se propune aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești ca urmare a aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.3 80/29.11.2016 și reorganizarea activității instituției prin micșorarea cu 14 posturi a numărului maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești respectiv de la 394 posturi la 380 posturi din care 314 posturi stabilite conform punctului 1 din anexă la O.U.G. nr.63/2010 actualizată și 66 posturi suplimentare din care 10 posturi au fost stabilite pentru personalul care implementează proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile numai pe perioada derulării acestor proiecte conform punctului 4 din anexă la O.U.G. nr.63/2010 actualizată și 56 posturi înființate pentru proiectele care au ca indicator de sustenabilitate postimplementare conform punctului 6 din anexă la O.U.G. nr.63/2010 actualizată;

având în vedere prevederile art.III, alin.l din O.G. nr.63/2010, modificată și completată pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare care reglementează: „Pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege, la stabilirea numărului de posturi din aparatul de specialitate al primarului, aparatul de specialitate al consiliului județean, precum și din instituțiile publice locale înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative, autoritățile administrației publice locale se încadrează în numărul maxim de posturi determinat potrivit anexei care face parte integrantă din ordonanța de urgență”;

în baza Avizului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 66760/2016;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 20.12.2016 și raportul Comisiei de specialitate nr. 7 Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 21.12.2016;

în temeiul art.36, alin.(2) lit.„a” și alin.(3) lit.„b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, actualizată ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă organigrama și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, ca urmare a aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.380/29.11.2016 și a reorganizării instituției, conform anexelor nr.l și nr.2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.începând cu aceeași dată prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.321/29.09.2016 își încetează aplicabilitatea.

Art.3. Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al municipiului Ploiești va fi aprobat ulterior.

Art.4.Aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5.Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

o

Dată în Ploiești, astăzi, 21 decembrie 2016George-ȘȘorin-./ . Oij

f

Contrasemnează Secretar,
ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMAR


EXPUNERE DE MOTIVE la hotărârea privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești

Potrivit prevederilor O.G. nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, modificată și completată, pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege, stabilirea numărului maxim de posturi din aparatul de specialitate al primarului, precum și din instituțiile publice locale înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative se încadrează în numărul maxim de posturi determinat potrivit anexei care face parte integrantă din ordonanță.

Pentru a duce la îndeplinire prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.380/29.11.2016 se impune reorganizarea activității ca urmare a micșorării cu 14 posturi a numărului maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești respectiv de la 394 posturi la 380 posturi din care 314 posturi stabilite conform punctului 1 din anexă la O.U.G. nr.63/2010 actualizată și 66 posturi suplimentare din care 10 posturi au fost stabilite pentru personalul care implementează proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile numai pe perioada derulării acestor proiecte conform punctului 4 din anexă la O.U.G. nr.63/2010 actualizată și 56 posturi înființate pentru proiectele care au ca indicator de sustenabilitate postimplementare conform punctului 6 din anexă la O.U.G. nr.63/2010 actualizată.

Astfel se vor desființa următoarele 14 funcții vacante din cadrul aparatului de specialitate a primarului muncipiului Ploiești:

 • - două funcții publice de execuție vacante din care o funcție publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior și o funcție publică de execuție vacantă de referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior - Serviciul Autorizații Construcții din cadrul Direcției Generale de Dezvoltare Urbană;

 • - o funcție publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant -Compartimentul Gestiune Date Urbane din cadrul Direcției Generale de Dezvoltare Urbană;

 • - o funcție publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional principal -Serviciul Cadastru și G.I.S. din cadrul Direcției Generale de Dezvoltare Urbană;

 • - o funcție publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional principal -Compartimentul Publicitate, Valorificare Patrimoniu din cadrul Direcției Gestiune Patrimoniu

 • - două funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, din care o funcție publică de execuție vacantă grad profesional superior și o funcție publică de execuție vacantă grad profesional principal - Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății din cadrul Direcției Gestiune Patrimoniu;

 • - o funcție publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional principal -Compartimentul Organizare Evenimente din cadrul Direcției Comunicare, Relații Publice ;

 • - trei funcții de personal contractual de execuție vacante - Compartimentul Administrativ întreținere din cadrul Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ din care două funcții de personal contractual de execuție vacante de îngrijitor și o funcție de personal contractual de execuție vacantă de muncitor calificat electrician;

 • - o funcție publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Control Financiar de Gestiune;

 • - două funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I din care o funcție publică de execuție vacantă grad profesional superior și o funcție publică de execuție vacantă grad profesional debutant - din actualul Serviciu Monitorizare Asociații de Proprietari din cadrul Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte.

Funcția publică de conducere vacantă de șef serviciu Monitorizare Asociații defiroprietari va fi transformată în funcție publică de conducere vacantă de șef birou Monitoriza^ Asociații! de-Proprietari ca urmare a modificării structurii.                                       ț$

Totodată pentru buna funcționare a activității instituției propun transf^marea^râdelor-;^ profesionale ale următoarelor funcții vacante:

 • - din grad profesional superior în grad profesional principal al funcției publice"d‘e^execUție vacantă de consilier, clasa I - Serviciul Autorizații Construcții din cadrul Direcției Generale de Dezvoltare Urbană;

 • - din grad profesional superior în grad profesional asistent al funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I — Compartimentul Evidenta și Administrare Fond Locativ din cadrul Direcției Gestiune Patrimoniu;

 • - din grad profesional principal în grad profesional superior al funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I - Compartimentul Publicitate, Valorificare Patrimoniu din cadrul Direcției Gestiune Patrimoniu;

 • - din grad profesional principal în grad profesional debutant al funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I - Serviciul Relația cu Consiliul Local, Reglementare din cadrul Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte.

Având în vedere aceste considerente propunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre anexat.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE ȘI ADMINISTRATIV


RAPORT DE SPECIALITATE la hotărârea privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești

Pentru anul 2016 prin adresa nr.7550/27.04.2016 Instituția Prefectului - Județul Prahova a stabilit și comunicat numărul maxim de 1074 posturi din care 43 de posturi la nivelul Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta Persoanelor Ploiești și 1031 posturi la nivelul aparatului de specialitate al primarului, precum și al instituțiilor publice locale înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative.

Numărul de 1031 posturi astfel stabilit a fost repartizat după cum urmează :

 • - 149 posturi pentru Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, aprobat prin H.C.L. nr.254/2010;

 • - 128 posturi pentru Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere”, aprobat prin H.C.L.

nr.145/2016;

 • - 114 posturi pentru Clubul Sportiv Municipal Ploiești aprobate prin H.C.L. nr.3 80/2016 din

care 47 de posturi pentru activitatea funcțională a instituției și de administrare a bazelor sportive, 22 de posturi pentru activitatea sportivă din cadrul instituției și 45 posturi pentru implementarea proiectului „Modemizarea/extinderea funcțională a Hipodromului din Ploiești” SMIS nr.4769;

 • -  16 posturi pentru Casa de Cultură „I.L. Caragiale” a municipiului Ploiești, aprobat prin H.C.L. nr.251/2010;

 • - 244 posturi pentru Politia Locală Ploiești, din care 240 posturi aprobate prin H.C.L. nr.7/2011

și 4 posturi suplimentare alocate potrivit prevederilor H.C.L. nr.502/2015;

 • - 380 posturi pentru aparatul de specialitate al primarului, aprobate prin H.C.L. nr.380/2016, din

care :

o 10 posturi au fost stabilite pentru personalul care implementează proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile numai pe perioada derulării acestor proiecte;

o 49 posturi pentru implementarea proiectului „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest inclusiv a căilor de acces și a rețelelor edilitare specifice - Parc Municipal Ploiești Vest” S.M.I.S. nr.32472;

o 7 posturi pentru implementarea proiectului „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest inclusiv a căilor de acces și a rețelelor edilitare specifice - Centru de Excelență în Afaceri pentru Tinerii întreprinzători” - S.M.I.S. nr.39328.

Pentru a duce la îndeplinire prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.380/29.11.2016 se impune reorganizarea activității instituției ca urmare a micșorării cu 14 posturi a numărului maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești respectiv de la 394 posturi la 380 posturi din care 314 posturi stabilite conform punctului 1 din anexă la O.U.G. nr.63/2010 actualizată și 66 posturi suplimentare din care 10 posturi au fost stabilite pentru personalul care implementează proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile numai pe perioada derulării acestor proiecte conform punctului 4 din anexă la O.U.G. nr.63/2010 actualizată și 56 posturi înființate pentru proiectele care au ca indicator de sustenabilitate postimplementare conform punctului 6 din anexă la O.U.G. nr.63/2010 actualizată.

Astfel modificările la nivelul structurii aparatului de specialitate al primaruluyd&niclpmlhiJ^^ Ploiești se referă numai la funcții vacante după cum urmează:                          §f          y ț

 • 1. La nivelul Direcției Generale de Dezvoltare Urbană au loc următoarele modificară fi!/ / Serviciul Autorizații Construcții din cadrul Direcției Generale de Dezvoltar^Uf^âhăyyy^fi^^f' funcționa cu structură de o funcție publică de conducere de șef serviciu și 8 funcții publice ca urmare a desființării a două funcții publice de execuție vacante din care o funcție publica de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior și o funcție publică de execuție vacantă de referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior. Totodată gradul profesional al funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I se va transforma din grad profesional superior în grad profesional principal.

  Compartimentul Gestiune Date Urbane va funcționa cu structură de două funcții publice de execuție ca urmare a desființării unei funcții publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant.

  Serviciul Cadastru și G.LS. va funcționa cu structură de o funcție publică de conducere de șef serviciu și 9 funcții publice de execuție ca urmare a desființării unei funcții publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional principal.


 • 2. La nivelul Direcției Gestiune Patrimoniu au loc următoarele modificări:

- transformarea gradului profesional al unei funcții publice de execuție vacantă de consilier, clasa I din grad profesional superior în grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Evidenta și Administrare Fond Locativ,

Compartimentul Publicitate, Valorificare Patrimoniu va funcționa cu structură de șapte funcții publice de execuție ca urmare a desființării unei funcții publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional principal. Totodată gradul profesional al funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I se va transforma din grad profesional principal în grad profesional superior.

Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății va funcționa cu structură de o funcție publică de conducere de șef serviciu și 9 funcții publice de execuție ca urmare a desființării unei funcții publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior și unei funcții publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional principal.

 • 3. La nivelul Direcției Comunicare, Relații Publice se va desființa o funcție publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Organizare Evenimente.

 • 4.  Compartimentul Administrativ întreținere din cadrul Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ va funcționa cu structură de unsprezece funcții de execuție de personal contractual ca urmare a desființării a două funcții de execuție de personal contractual vacante de îngrijitor și a unei funcții de execuție de personal contractual vacantă de muncitor calificat electrician.

 • 5. Compartimentul Control Financiar de Gestiune va funcționa cu structură de două funcții publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior ca urmare a desființării unei funcții publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior.

 • 6. La nivelul Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte au loc următoarele transformări:

 • - transformarea gradului profesional al unei funcții publice de execuție vacantă de consilier, clasa I din principal în debutant din cadrul serviciului Relația cu Consiliul Local, Reglementare',

 • - transformarea Serviciului Monitorizare Asociații de Proprietari cu structură de o funcție publică de conducere vacantă de șef serviciu și 7 funcții publice de execuție în Biroul Monitorizare Asociații de Proprietari care va funcționa cu structură de o funcție publică de conducere vacantă de șef birou și 5 funcții publice de execuție ca urmare a desființării a două funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I din care o funcție publică de execuție vacantă grad profesional superior și o funcție publică de execuție vacantă grad profesional debutant.

Funcționarii publici vor fi numiți în noile compartimente ca urmare a aplicării prevederilor art.100, lit.„d” din Legea nr. 188/1999 (r2) ca urmare a schimbării structurii compartimentului.

Prin structura modificată se respectă procentul de funcții publice de conducere de 12% din totalul funcțiilor publice aprobate, precum și structura specifică de birou, respectiv un post de conducere de șef birou și 5 funcții publice de execuție și structura specifică de serviciu, respectiv un post de conducere de șef serviciu și 7 funcții publice de execuție.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Șef Serviciu Resurse Umane, Organizare șiAdministrativ, Angelescu/Alaa - Daniela

AVIZAT:

Direcția Administrație Publică

Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Director executiv

Cristea Andreea Mihaela

O RGANIG RAMA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


ANEXA nr. 1 jq.

La Hotărârea nr. /2016


Funcționari publici


Personal contractual
2

2

8|“

o

h ii P h

3

11

8

Sg

8 BO

1

H 2 p gg Șg

og “a


SECRETAR1

10

1 7

!P

R w

IU

3§s

S i aț

’B

U > K mu w

CQ g

K

u
oS « o s °

,   . Funcționari Personal

Demnitari publici contractual

TOTAL 380  3_______291

CONDUCERE          36

EXECUȚIE           255

STAT DE FUNCȚII

Anexa nr.2 la H.C.L. nr.

Nr. Crt

Crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcția publica de

Clasa

Grad/ treapta profesionala

Nivel studii

Funcția contractuala de

Grad/ treapta profesionala

Nivel studii

conducere

execuție

conducere

execuție

1

1

PRIMAR

2

2

VICEPRIMAR

3

3

VICEPRIMAR

4

1

SECRETAR

I

S

5

1

ADMINISTRATOR PUBLIC

ADMINISTRATOR

PUBLIC

S

6

1

CABINET PRIMAR

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

7

2

CABINET PRIMAR

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

8

3

CABINET PRIMAR

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

9

4

CABINET PRIMAR

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

10

1

DIRECȚIA ECONOMICA

DIRECTOR EXECUTIV

I

S

11

1

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

SEF SERVICIU

I

s

12

1

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

CONSILIER.

I

superior

s

13

2

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

CONSILIER.

I

superior

s

14

3

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

CONSILIER.

I

superior

s

15

4

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

CONSILIER.

I

superior

s

16

5

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

CONSILIER.

I

superior

s

17

6

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

CONSILIER.

I

superior

s

18

7

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

CONSILIER.

I

superior

s

19

1

COMPARTIMENT CASIERIE

CASIER

M

20

1

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

SEF SERVICIU

I

s

21

1

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER.

I

superior

s

22

2

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER.

I

superior

s

23

3

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER.

I

superior

s

24

4

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER.

I

superior

s

25

5

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER.

I

superior

s

26

6

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER.

I

superior

s

27

7

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER.

I

superior

s

28

8

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER.

I

superior

s

29

9

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER.

I

superior

s

30

10

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER.

I

superior

s

31

11

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER.

I

asistent

s

32

12

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER.

I

debutant

s

33

1

DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA

ARHITECT SEF

I

s

34

1

D.G.D.U. DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DIR. EXECUTIV ADJ.

I

s

35

1

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

SEF SERVICIU

I

s

36

1

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

CONSILIER.

I

superior

s

37

2

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

CONSILIER.

I

superior

s

38

3

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

CONSILIER.

I

superior

s

39

4

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

CONSILIER.

I

superior

s

40

5

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

CONSILIER.

I

superior

s

41

6

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

CONSILIER.

I

superior

s

v

42

7

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

CONSILIER.

I

principal

s

5A ■■ .

43

8

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

REFERENT

III

asistent

M

44

1

COMPARTIMENT GESTIUNE DATE URBANE

CONSILIER.

I

superior

s

45

2

COMPARTIMENT GESTIUNE DATE URBANE

REFERENT

III

superior

M


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


Nr. Crf

■. Crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcția publica de

Clasa

Grad/ treapta profesionala

Nivel studii

Funcția contractuala de

Grad/ treapta profesionala

Nivel studii

conducere

execuție

conducere

execuție

46

1

COMPARTIMENT VERIFICARE SI EVALUARE DOCUMENTE TEHNICE

CONSILIER.

I

superior

S

47

2

COMPARTIMENT VERIFICARE SI EVALUARE DOCUMENTE TEHNICE

CONSILIER.

I

superior

s

48

3

COMPARTIMENT VERIFICARE SI EVALUARE DOCUMENTE TEHNICE

CONSILIER.

I

principal

s

49

4

COMPARTIMENT VERIFICARE SI EVALUARE DOCUMENTE TEHNICE

CONSILIER.

I

principal

s

50

1

SERVICIUL VERIFICARE SI CONTROL DOCUMENTAȚII PUBLICE

SEF SERVICIU

I

s

51

1

SERVICIUL VERIFICARE SI CONTROL DOCUMENTAȚII PUBLICE

CONSILIER.

I

superior

s

52

2

SERVICIUL VERIFICARE SI CONTROL DOCUMENTAȚII PUBLICE

CONSILIER.

I

superior

s

53

3

SERVICIUL VERIFICARE SI CONTROL DOCUMENTAȚII PUBLICE

CONSILIER.

I

superior

s

54

4

SERVICIUL VERIFICARE SI CONTROL DOCUMENTAȚII PUBLICE

CONSILIER.

I

superior

s

55

5

SERVICIUL VERIFICARE SI CONTROL DOCUMENTAȚII PUBLICE

CONSILIER.

I

superior

s

56

6

SERVICIUL VERIFICARE SI CONTROL DOCUMENTAȚII PUBLICE

CONSILIER.

I

principal

s

57

7

SERVICIUL VERIFICARE SI CONTROL DOCUMENTAȚII PUBLICE

CONSILIER.

I

asistent

s

58

1

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

SEF SERVICIU

l

s

59

1

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

CONSILIER.

I

superior

s

60

2

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

CONSILIER.

I

superior

s

61

3

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

CONSILIER.

I

superior

s

62

4

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

CONSILIER.

I

principal

s

63

5

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

CONSILIER.

I

asistent

s

64

6

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

CONSILIER.

I

debutant

s

65

7

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

CONSILIER.

i

debutant

s

66

1

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

SEF SERVICIU

I

s

67

1

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

CONSILIER.

I

superior

s

68

2

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

CONSILIER.

I

superior

s

69

3

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

CONSILIER.

I

superior

s

70

4

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

CONSILIER.

I

superior

s

71

5

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

CONSILIER.

I

principal

s

72

6

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

CONSILIER.

I

principal

s

73

7

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

CONSILIER.

I

asistent

s

74

8

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

REFERENT DE SPECIALITATE

II

superior

SSD

? >.

75

9

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

REFERENT

III

superior

M

76

1

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

DIRECTOR EXECUTIV

l

s

_

/

77

1

SERVICIUL CONTRACTE

SEF SERVICIU

I

s

ț

78

1

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER.

I

superior

s

-------L-c.-

79

2

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER.

I

superior

s

80

3

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER.

I

superior

s

81

4

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER.

l

superior

s

.

82

5

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER.

I

superior

s

_Nr. Crt

•. Crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcția publica de

Clasa

Grad/ treapta profesionala

Nivel studii

Funcția contractuala de

Grad/ treapta profesionala

Nivel Studii

conducere

execuție

■ conducere

execuție

83

6

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER.

1

superior

S

84

7

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER.

1

principal

S

85

8

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER.

1

principal

S

86

9

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER.

1

asistent

S

87

10

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER.

1

asistent

S

88

11

SERVICIUL CONTRACTE

REFERENT

111

superior

M

89

12

SERVICIUL CONTRACTE

REFERENT

III

superior

M

90

1

COMPARTIMENT AUTORIZAȚII SI PROGRAME DE FUNCȚIONARE

CONSILIER.

1

superior

S

91

2

COMPARTIMENT AUTORIZAȚII SI PROGRAME DE FUNCȚIONARE

CONSILIER.

1

principal

S

92

3

COMPARTIMENT AUTORIZAȚII SI PROGRAME DE FUNCȚIONARE

CONSILIER.

1

asistent

s

93

1

COMPARTIMENTUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

CONSILIER.

1

superior

s

94

2

COMPARTIMENTUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

CONSILIER.

1

superior

s

95

3

COMPARTIMENTUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

CONSILIER.

1

superior

s

96

4

COMPARTIMENTUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

CONSILIER.

1

superior

s

97

5

COMPARTIMENTUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

CONSILIER.

1

superior

s

98

6

COMPARTIMENTUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

CONSILIER.

1

principal

s

99

7

COMPARTIMENTUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

CONSILIER.

1

debutant

s

100

1

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DIR. EXECUTIV ADJ.

1

J

s

101

1

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

SEF SERVICIU

1

s

102

1

SERVICIUL INVENTARIERE Si EVIDENTA BUNURI

CONSILIER.

1

superior

s

103

2

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

CONSILIER.

1

superior

s

104

3

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

CONSILIER.

1

superior

s

105

4

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

CONSILIER.

1

principal

s

106

5

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

CONSILIER.

1

asistent

s

107

6

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

CONSILIER.

1

asistent

s

108

7

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

CONSILIER.

1

asistent

s

109

8

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

REFERENT

111

superior

M

110

1

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

SEF SERVICIU

1

s

' Țț .5"

111

1

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

CONSILIER.

1

superior

s

'-uvi-il 7

112

2

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

CONSILIER.

l

superior

s

113

3

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

CONSILIER.

1

asistent

s

!

114

4

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

CONSILIER.

1

asistent

s

i

115

5

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

CONSILIER.

1

asistent

s

1- -

116

6

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

CONSILIER.

1

asistent

s

A-

117

7

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

CONSILIER.

1

asistent

s

Xo^' A

118

1

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER.

1

superior

s

•rj—’ *

119

2

COMPARTIMENT EVIDENTA SI Ar\»jiMicTDADC criMn i nrâTlV

CONSILIER.

1

superior

sNr. Crt

Crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcția publica de

Clasa

Grad/ treapta profesionala

Nivel studii

Funcția contractuala de

Grad/ treapta profesionala

Nivel studii

conducere

execuție

conducere

execuție

120

3

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER.

I

superior

S

121

4

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER.

I

superior

S

122

5

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER.

I

superior

S

123

6

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER.

I

superior

S

124

7

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER.

l

superior

S

125

8

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER.

I

principal

S

126

9

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER.

I

asistent

S

127

10

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER.

I

asistent

S

128

11

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

REFERENT

III

superior

M

129

1

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

SEF SERVICIU

I

S

130

1

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

CONSILIER.

I

superior

S

131

2

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

CONSILIER.

I

superior

S

132

3

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

CONSILIER.

I

superior

S

133

4

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

CONSILIER.

I

superior

S

134

5

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

CONSILIER.

I

superior

S

135

6

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

CONSILIER.

I

principal

S

136

7

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

CONSILIER.

I

principal

S

137

8

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

REFERENT

III

superior

M

138

9

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

REFERENT

III

superior

M

139

1

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

DIRECTOR EXECUTIV

I

S

140

1

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DIR. EXECUTIV ADJ.

I

S

141

1

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE

SEF SERVICIU

I

S

142

1

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE

CONSILIER.

I

superior

S

143

2

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE

CONSILIER.

I

superior

S

Z

H J

JpXg

144

3

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE

CONSILIER.

I

superior

S

.....pU-

i ■*

145

4

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE

CONSILIER.

I

principal

S

w

146

5

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE

CONSILIER.

I

asistent

SNr. Crt

■. Crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcția publica de

Clasa

Grad/ treapta profesionala

Nivel studii

Funcția contractuala de

Grad/ treapta profesionala

Nivel studii

conducere

execuție

conducere

execuție

147

6

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE

REFERENT DE SPECIALITATE

II

superior

SSD

148

7

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE

REFERENT

III

superior

M

149

1

COMPARTIMENT MONITORIZARE SI AVIZARE CONTRACTE UNITATI DE INVATAMANT, SANATATE, CULTE

CONSILIER.

I

superior

S

150

2

COMPARTIMENT MONITORIZARE SI AVIZARE CONTRACTE UNITATI DE INVATAMANT, SANATATE, CULTE

CONSILIER.

I

asistent

S

151

3

COMPARTIMENT MONITORIZARE SI AVIZARE CONTRACTE UNITATI DE INVATAMANT, SANATATE, CULTE

CONSILIER.

I

asistent

s

152

1

SERVICIUL INVESTIT!!

SEF SERVICIU

I

s

153

1

SERVICIUL INVESTIT!!

CONSILIER.

I

superior

s

154

2

SERVICIUL INVESTIT!!

CONSILIER.

I

superior

s

155

3

SERVICIUL INVESTIȚII

CONSILIER.

I

superior

s

156

4

SERVICIUL INVESTIȚII

CONSILIER.

I

superior

s

157

5

SERVICIUL INVESTIȚII

CONSILIER.

I

superior

s

158

6

SERVICIUL INVESTIȚII

CONSILIER.

I

superior

s

159

7

SERVICIUL INVESTIȚII

CONSILIER.

I

principal

s

160

1

BIROUL MOBILITATE SI TRAFIC URBAN

SEF BIROU

l

s

161

1

BIROUL MOBILITATE SI TRAFIC URBAN

CONSILIER.

I

superior

s

162

2

BIROUL MOBILITATE SI TRAFIC URBAN

CONSILIER.

I

principal

s

163

3

BIROUL MOBILITATE SI TRAFIC URBAN

CONSILIER.

I

principal

s

164

4

BIROUL MOBILITATE SI TRAFIC URBAN

CONSILIER.

I

asistent

s

165

5

BIROUL MOBILITATE SI TRAFIC URBAN

REFERENT DE SPECIALITATE

II

superior

SSD

166

6

BIROUL MOBILITATE SI TRAFIC URBAN

REFERENT

III

superior

M

167

1

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

SEF SERVICIU

I

s

168

1

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

CONSILIER.

I

superior

s

169

2

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

CONSILIER.

I

superior

s

170

3

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

CONSILIER.

I

superior

s

171

4

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

CONSILIER.

I

superior

s

172

5

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

CONSILIER.

I

principal

s

173

6

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIT!! DRUMURI

CONSILIER.

l

principal

s

174

7

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

CONSILIER.

I

asistent

s

175

8

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

CONSILIER.

I

asistent

s

176

9

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

REFERENT DE SPECIALITATE

II

superior

SSD

177

10

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

REFERENT

III

superior

M

178

11

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

REFERENT

III

principal

M

' -z ■

M V,

..

179

1

COMPARTIMENT REȚELE EDILITARE

CONSILIER.

I

superior

s

180

2

COMPARTIMENT REȚELE EDILITARE

CONSILIER.

I

superior

s

181

3

COMPARTIMENT REȚELE EDILITARE

CONSILIER.

I

superior

sNr. Crt

Crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcția publica de

Clasa

Grad/ treapta profesionala

Nivel studii

Funcția contractuala de

Grad/ treapta profesionala

Nivel studii

conducere

execuție

conducere

execuție

182

4

COMPARTIMENT REȚELE EDILITARE

CONSILIER.

I

superior

S

183

5

COMPARTIMENT REȚELE EDILITARE

CONSILIER.

I

asistent

S

184

1

DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

DIRECTOR EXECUTIV

I

s

185

1

SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALA, O.N.G.

SEF SERVICIU

I

s

186

1

SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALA, O.N.G.

CONSILIER.

I

superior

s

187

2

SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALA, O.N.G.

CONSILIER.

I

superior

s

188

3

SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALA, O.N.G.

CONSILIER.

I

superior

s

189

4

SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALA, O.N.G.

CONSILIER.

I

superior

s

190

1

COMPARTIMENT O.N.G.

CONSILIER.

I

asistent

s

191

2

COMPARTIMENT O.N.G.

CONSILIER.

I

asistent

s

192

3

COMPARTIMENT O.N.G.

REFERENT DE SPECIALITATE

II

superior

SSD

193

1

COMPARTIMENT MANAGERI PROIECTE

CONSILIER.

I

asistent

s

194

2

COMPARTIMENT MANAGERI PROIECTE

CONSILIER.

I

asistent

s

195

3

COMPARTIMENT MANAGERI PROIECTE

CONSILIER.

I

asistent

s

196

4

COMPARTIMENT MANAGERI PROIECTE

CONSILIER.

I

asistent

s

197

5

COMPARTIMENT MANAGERI PROIECTE

CONSILIER.

I

asistent

s

198

6

COMPARTIMENT MANAGERI PROIECTE

CONSILIER.

I

asistent

s

199

7

COMPARTIMENT MANAGERI PROIECTE

CONSILIER.

I

asistent

s

200

8

COMPARTIMENT MANAGERI PROIECTE

CONSILIER.

I

asistent

s

201

9

COMPARTIMENT MANAGERI PROIECTE

CONSILIER.

I

asistent

s

202

1

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

SEF SERVICIU

S

203

1

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

204

2

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

205

3

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR CALIFICAT-ELECTRICIAN

I

206

4

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR CALIFICAT-INSTALATOR

l

207

5

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

208

6

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

209

7

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

210

8

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

211

9

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

212

10

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

< '’roî

213

11

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

214

12

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

215

13

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

A TTi

216

14

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

\/.

217

15

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

F x *■Nr. Crt

Crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcția publica de

Clasa

Grad/ treapta profesionala

Nivel studii

Funcția contractuala de

Grad/ treapta profesionala

Nivel studii

conducere ■.

execuție

conducere

execuție

218

16

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

219

17

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

220

18

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

221

19

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

222

20

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

223

21

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

224

22

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

225

23

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

226

24

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

227

25

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

228

26

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

229

27

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

230

28

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

231

29

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

I

232

30

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

.1

233

31

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

.1

234

32

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

.1

235

33

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

.1

236

34

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

.1

237

35

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

.1

238

36

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

.1

239

37

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

.1

240

38

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

.1

241

39

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

•i

fj

242

40

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

-1

‘ . .X

243

41

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

;-..i.

244

42

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

'<■

•>>! /S

X y

245

43

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

\.i v

f î

246

44

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

.1

-*^**i*:LF

Nr. Crt

•. Crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcția publica de

Clasa

Grad/ treapta profesionala

Nivel studii

Funcția contractuala de

Grad/ treapta profesionala

Nivel studii

conducere

execuție

conducere

execuție

247

45

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICA"

.I

248

46

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICA-

.[

249

47

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICA"

.1

250

48

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICA"

.1

251

1

COMPARTIMENT CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII INTEPRINZATORI

ADMINISTRATOR

1

.M

252

2

COMPARTIMENT CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII INTEPRINZATORI

REFERENT

IA

M

253

3

COMPARTIMENT CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII INTEPRINZATORI

REFERENT

IA

M

254

4

COMPARTIMENT CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII INTEPRINZATORI

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

255

5

COMPARTIMENT CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII INTEPRINZATORI

PAZNIC

256

6

COMPARTIMENT CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII INTEPRINZATORI

PAZNIC

257

7

COMPARTIMENT CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII INTEPRINZATORI

PAZNIC

258

1

DIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE

DIRECTOR EXECUTIV

I

S

259

1

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

SEF SERVICIU

i

s

260

1

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

CONSILIER.

I

superior

s

261

2

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

CONSILIER.

I

superior

s

262

3

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

CONSILIER.

I

superior

s

263

4

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

CONSILIER.

I

superior

s

264

5

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

CONSILIER.

I

principal

s

265

6

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

CONSILIER.

I

asistent

s

266

7

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

CONSILIER.

I

asistent

s

267

8

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

CONSILIER.

I

asistent

s

268

1

COMPARTIMENT PROTECȚIA MUNCII SI PROTECȚIE CIVILA

CONSILIER.

I

superior

s

269

2

COMPARTIMENT PROTECȚIA MUNCII SI PROTECȚIE CIVILA

CONSILIER.

I

superior

s

270

3

COMPARTIMENT PROTECȚIA MUNCII SI PROTECȚIE CIVILA

CONSILIER.

I

superior

s

271

1

COMPARTIMENT ORGANIZARE EVENIMENTE

CONSILIER.

I

superior

s

d v,:

272

2

COMPARTIMENT ORGANIZARE EVENIMENTE

CONSILIER.

I

superior

s

273

3

COMPARTIMENT ORGANIZARE EVENIMENTE

CONSILIER.

I

superior

s

274

4

COMPARTIMENT ORGANIZARE EVENIMENTE

CONSILIER.

I

principal

s

___i

275

5

COMPARTIMENT ORGANIZARE EVENIMENTE

CONSILIER.

I

principal

s

V - .

XZ

276

1

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV

SEF SERVICIU

I

sNr. Crt

Crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcția publica de .

Clasa

Grad/ treapta profesionala

Nivel studii

Funcția contractuala de

Grad/ treapta profesionala

Nivel studii

conducere

execuție ..

conducere..

execuție

277

1

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV

CONSILIER.

I

superior

S

278

2

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV

CONSILIER.

I

superior

S

279

3

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV

CONSILIER.

I

superior

S

280

4

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV

CONSILIER.

I

superior

S

281

5

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV

CONSILIER.

I

superior

S

282

6

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV

CONSILIER.

I

asistent

S

283

7

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV

CONSILIER.

I

asistent

S

284

1

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

MUNCITOR CALIFICAT-INSTALATOR

I.

285

2

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

MUNCITOR CALIFICAT-MECANIC

I.

286

3

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

MUNCITOR CALIFICAT

I.

287

4

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE

SERVICIU)

288

5

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

289

6

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

290

7

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

291

8

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

292

9

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

-

293

10

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

294

11

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

295

1

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

I

296

2

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

I

297

3

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

I

298

4

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

I

299

5

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

I

300

6

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

I

301

7

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

I

302

8

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

I

303

1

SERVICIUL INFORMATICA

SEF SERVICIU

I

S

304

1

SERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER.

I

superior

S

305

2

SERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER.

I

superior

S

306

3

SERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER.

I

superior

S

307

4

SERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER.

I

superior

S

308

5

SERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER.

I

asistent

S

/

309

6

SERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER.

I

asistent

S

310

7

SERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER.

I

asistent

S

(Q'"t I ■

311

8

SERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER.

I

debutant

S

Ac-

312

1

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

SEF SERVICIU

I

S

313

1

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

AUDITOR

I

superior.

S

V AsTX

xz

314

?

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

AUDITOR

I

superior.

S

315

3

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

AUDITOR

I

superior

S

V 1 v

316

4

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

AUDITOR

I

superior

S

Nr. Cri

Crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcția publica de

Clasa

Grad/ treapta profesionala

Nivel studii

Funcția contractuala de

Grad/ treapta profesionala

Nivel studii

conducere

execuție

conducere

execuție

317

5

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

AUDITOR

I

superior

S

318

6

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

AUDITOR

I

superior

S

319

7

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

AUDITOR

I

superior

S

320

1

COMPARTIMENT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

CONSILIER,

I

superior

S

321

2

COMPARTIMENT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

CONSILIER.

I

superior

S

322

1

COMPARTIMENTUL MONITORIZARE ÎNTREPRINDERI PUBLICE

CONSILIER

I

superior

S

323

2

COMPARTIMENTUL MONITORIZARE ÎNTREPRINDERI PUBLICE

CONSILIER

I

superior

S

324

1

COMPARTIMENT EXPERT LOCAL RROMI

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

325

1

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

SEF SERVICIU

I

S

326

1

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER.

I

superior

S

327

2

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER.

I

superior

S

328

3

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER.

I

superior

S

329

4

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER.

I

superior

S

330

5

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER.

I

superior

S

331

6

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER.

I

superior

S

332

7

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER.

I

superior

S

333

8

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER.

I

principal

S

334

9

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER.

I

debutant

S

335

10

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

REFERENT

III

superior

M

336

1

COMPARTIMENT SECRETARIAT, REGISTRATURA, ARHIVA

ARHIVAR

-■Mi

337

2

COMPARTIMENT SECRETARIAT, REGISTRATURA, ARHIVA

ARHIVAR

Gn

338

3

COMPARTIMENT SECRETARIAT, REGISTRATURA, ARHIVA

ARHIVAR

-

-M ;

339

4

COMPARTIMENT SECRETARIAT, REGISTRATURA, ARHIVA

CURIER

340

1

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC - CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

DIRECTOR EXECUTIV

I

SNr. Crt

Crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcția publica de

Clasa

Grad/ treapta profesionala

Nivel studii

Funcția contractuala de

Grad/ treapta profesionala

Nivel studii

conducere

execuție

conducere

execuție

341

1

SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE

SEF SERVICIU

I

S

342

1

SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE

CONSILIER,

I

superior

S

343

2

SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE

CONSILIER.

I

superior

S

344

3

SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE

CONSILIER.

I

superior

S

345

4

SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE

CONSILIER.

I

superior

S

346

5

SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE

CONSILIER.

I

principal

S

347

6

SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE

CONSILIER,

I

principal

S

348

7

SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE

CONSILIER.

I

debutant

S

349

1

BIROUL MONITORIZARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

SEF BIROU

I

S

350

1

BIROUL MONITORIZARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

CONSILIER.

I

superior

S

351

2

BIROUL MONITORIZARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

CONSILIER,

I

superior

S

352

3

BIROUL MONITORIZARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

CONSILIER,

I

principal

S

353

4

BIROUL MONITORIZARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

CONSILIER,

I

asistent

S

354

5

BIROUL MONITORIZARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

CONSILIER.

I

debutant

S

355

1

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

SEF SERVICIU

I

S

356

1

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC

I

superior

S

357

2

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC

I

superior

S

358

3

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC

I

superior

S

359

4

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC

I

superior

S

360

5

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC

I

superior

S

361

6

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC

I

superior

S

362

7

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC

I

superior

S

363

8

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC

I

principal

S

364

9

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC

I

principal

S

365

10

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC

I

asistent

S

366

11

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC

I

asistent

S

v •.

367

12

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC

I

asistent

s

368

13

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER.

I

principal

S

369

1

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DIR. EXECUTIV ADJ,

I

s

Nr. Crt

Crt

Structura.

Funcția de demnitate publica

Funcția publica de

Clasa

Grad/ treapta profesionala

Nivel studii

Funcția contractuala de

Grad/ treapta profesionala

Nivel studii

conducere

execuție

conducere

execuție

370

1

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

SEF SERVICIU

l

S

371

1

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

CONSILIER.

l

superior

S

372

2

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

CONSILIER.

I

superior

S

373

3

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

CONSILIER.

I

superior

S

374

4

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

CONSILIER.

I

superior

S

375

5

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

CONSILIER.

I

superior

S

376

6

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

CONSILIER.

I

principal

S

377

7

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

CONSILIER.

I

asistent

S

378

1

COMPARTIMENT ACHIZIȚII BUNURI

CONSILIER.

I

principal

S

379

2

COMPARTIMENT ACHIZIȚII BUNURI

CONSILIER.

I

principal

S

380

3

COMPARTIMENT ACHIZIȚII BUNURI

REFERENT

III

asistent

M


Operator de date cu caracter personal. înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 5129

Nr. 66760/2016

AVIZ

Având în vedere:

 • -   prevederile art. 112 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare,

prevederile art. XVI alin. (2) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare,

 • -  adresa Primăriei municipiului Ploiești, județul Prahova nr. 24821/2016, de solicitare a avizului pentru stabilirea funcțiilor publice, înregistrată la Agenția Națională a Funcționarilor Publici cu nr. 66760/2016,

în temeiul: art. 107 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare

Agenția Națională a Funcționarilor Publici acordă aviz

pentru funcțiile publice din cadrul

aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, județul Prahova

p. Președinte, Cristian BITEA

A DOCUMENT SEMNAT ELECTRONIC

conform legii 455/2001

*Notă: potrivit prevederilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, aveți obligația de a transmite Agenției, în termen de 10 zile lucrătoare, actul administrativ prin care s-au aprobat modificările intervenite în structura funcțiilor publice din cadrul autorității/instituției dumneavoastră.

Bd. Mircea Vodă, nr. 44, tronsonul III, sector 3, București


www.anfp.gov.ro; tel. 0374112 714; fax 021 312 44 04


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR, 1


t                  7/

....

• 'V

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre la hotărârea privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești

și a emis:


QA- COU.cG^ci câXrxfH
Data:    cffO kftJzVP

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7


'/ T/'

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII

C

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre Ia hotărârea privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești
Datezi    ?P^