Hotărârea nr. 430/2016

Hotãrârea nr. 430 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Clubului Sportiv Municipal Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 430


privind aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Ploiești


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Viceprimarului municipiului Ploiești domnul Ganea Cristian Mihai și Raportul de Specialitate al Clubului Sportiv Municipal Ploiești avizat de către serviciul Resurse Umane, Organizare și Administrativ și Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești prin care se propune aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Ploiești ca urmare a aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.380 /29.11.2016 și reorganizarea activității instituției prin majorarea cu 14 posturi a numărului maxim de posturi respectiv de la 100 de posturi la 114 posturi din care 47 de posturi pentru activitatea funcțională a instituției și de administrare a bazelor sportive, 22 de posturi pentru activitatea sportivă din cadrul instituției și 45 de posturi pentru implementarea proiectului „Modernizarea/extinderea funcțională a Hipodromului din Ploiești” SMIS nr.47690;

având în vedere prevederile art.III, alin.l din O.G. nr.63/2010, modificată și completată pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare care reglementează: „Pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege, la stabilirea numărului de posturi din aparatul de specialitate al primarului, aparatul de specialitate al consiliului județean, precum și din instituțiile publice locale înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative, autoritățile administrației publice locale se încadrează în numărul maxim de posturi determinat potrivit anexei care face parte integrantă din ordonanța de urgență’ ’;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 20.12.2016, raportul Comisiei de specialitate nr. 6 - Comisia pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport din data de 20.12.2016 și raportul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 21.12.2016;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. „a” și alin.(3) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Aprobă organigrama, statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Ploiești, ca urmare a aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 380/29.11.2016 și a reorganizării instituției, conform anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. începând cu aceeași dată prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 330/25.09.2015 și a Hotărârii Consiliului Local nr. 204/22.07.2016 își încetează aplicabilitatea.

Art.3. Clubul Sportiv Municipal Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 21 decembrie 2016ează Secretar, ia Măntoiu
ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVEla hotărârea privind aprobarea organigramei, statului de funcții Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Prevederile art.III, alin.l din O.G. nr.63/2010, modificată și completată pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare reglementează: „Pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege, la stabilirea numărului de posturi din aparatul de specialitate al primarului, aparatul de specialitate al consiliului județean, precum și din instituțiile publice locale înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative, autoritățile administrației publice locale se încadrează în numărul maxim de posturi determinat potrivit anexei care face parte integrantă din ordonanța de urgență”.

Pentru a duce la îndeplinire prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.380/29.11.2016 se impune reorganizarea activității Clubului Sportiv Municipal Ploiești ca urmare a majorării cu 14 posturi a numărului maxim de posturi respectiv de la 100 de posturi la 114 posturi din care 47 de posturi pentru activitatea funcțională a instituției și de administrare a bazelor sportive, 22 de posturi pentru activitatea sportivă din cadrul instituției și 45 de posturi pentru implementarea proiectului „Modemizarea/extinderea funcțională a Hipodromului din Ploiești” SMIS nr.47690.

Prevederile art. 28 din Legea nr.284/2010 reglementează: „Autoritățile, instituțiile publice și unitățile bugetare pot include în statele de funcții și unele funcții specifice altor domenii de activitate bugetară, prevăzute în anexele la prezenta lege, care se dovedesc a fi necesare desfășurării activității”.

Astfel se impune aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale instituției, în urma numărului de posturi repartizat de către Consiliul Local Ploiești și reorganizarea activității Clubului Sportiv Municipal Ploiești. Fiecare dintre bazele sportive va funcționa cu un post de șef birou și un post de inspector de specialitate, după cum urmează:

 • 1. Comasarea administrării activității din Baza Sportivă „Vega” și de la sediul central al instituției și redenumirea noii structuri în Baze Sportive „Vega” și „Doroftei” care va funcționa cu structură de un post de șef birou nou înființat și opt posturi de execuție :

 • - un post de inspector de specialitate - studii superioare prin transformarea postului vacant de administrator imobile din actuala Bază Sportivă „Vega”;

 • - două posturi de muncitor calificat și două posturi de îngrijitor din actuala Bază Sportivă „Vega”;

 • - un post de muncitor calificat - electrician de întreținere și reparații, un post de muncitor calificat - instalator și un post de îngrijitor din actualul serviciu Achiziții Publice, Tehnic întreținere și Organizare Competiții.

 • 2. Baza sportivă „Ilie Oană” va funcționa cu structură de un post de șef formație muncitori și cinci posturi de execuție:

 • - un post de administrator din actuala bază sportivă

 • - trei posturi de muncitor calificat din actuala bază sportivă.

 • - un post de îngrijitor din actuala bază sportivă.

Doua posturi de îngrijitor din care unul vacant, un post de fochist și un post de electrician întreținere și reparații, ambele vacante, vor fi desființate.

 • 3. Complexul „Hipodrom” va funcționa cu aceeași structura de 45 de posturi ca urmare a implementării proiectului „Modemizarea/extinderea funcțională a Hipodromului din Ploiești”

S.M.I.S. nr.47690.

 • 4. Baza Sportivă Sala „Olimpia” va funcționa cu structură de un post de șef birou și șapte posturi de execuție ca urmare a reorganizării actualei structuri de un post de șef birou și 11 posturi de execuție prin desființarea unui post vacant de îngrijitor si trei posturi de muncitor necalificat din care unul vacant.

 • 5. Serviciul Financiar Contabilitate va funcționa cu aceeași structură de un post de șef serviciu și opt posturi de execuție.

 • 6. Biroul Juridic, Resurse Umane, Administrativ, Protecția Muncii și Protecție Civilă va funcționa cu aceeași structură de un post de șef birou și 5 posturi de execuție.

 • 7. Serviciul Achiziții Publice, Tehnic întreținere și Organizare Competiții cu actuala structură de un post de șef serviciu și zece posturi de execuție se va reorganiza în Biroul Achiziții Publice și Organizare Competiții și va funcționa cu un post de șef birou și cinci posturi de execuție din care patru posturi de inspector de specialitate și un post de șofer.

Diferența de cinci posturi de execuție este evidențiată prin :

 • - preluarea unui post de muncitor calificat - electrician de întreținere și reparații, unui post de muncitor calificat - instalator și unui post de îngrijitor la Baze Sportive „Vega” și „Doroftei”;

 • - desființarea unui post vacant de șofer;

 • - desființarea unui post vacant de fochist.

 • 8. înființarea Structurii Sportive care va funcționa în subordinea directorului instituției cu structură de un post de șef birou și 22 posturi de antrenori.

Conform anexei nr.I Familia ocupațională de funcții bugetare „Administrație” la lit.E. Unități Sportive - punctul „II. Salariul de bază pentru funcțiile de specialitate din alte unități sportive” este reglementată funcția de Antrenor, pentru care „Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al ministrului" conform precizărilor.

Având în vedere aceste considerente propun spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre anexat.

VICEPRIMAR,

GANEA CRISTIAN MIHAI

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI

RAPORT DE SPECIALITATE      x X ? X

la hotărârea privind aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Prevederile art.HI, alin.l din O.G. nr.63/2010, modificată și completată pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare reglementează: „Pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege, la stabilirea numărului de posturi din aparatul de specialitate al primarului, aparatul de specialitate al consiliului județean, precum și din instituțiile publice locale înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative, autoritățile administrației publice locale se încadrează în numărul maxim de posturi determinat potrivit anexei care face parte integrantă din ordonanța de urgență”.

Pentru a duce la îndeplinire prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.380/29.11.2016 se impune reorganizarea activității Clubului Sportiv Municipal Ploiești ca urmare a majorării cu 14 posturi a numărului maxim de posturi respectiv de la 100 de posturi la 114 posturi din care 47 de posturi pentru activitatea funcțională a instituției și de administrare a bazelor sportive, 22 de posturi pentru activitatea sportivă din cadrul instituției și 45 de posturi pentru implementarea proiectului „Modernizarea/extinderea funcțională a Hipodromului din Ploiești” SMIS nr.47690.

Prevederile art. 28 din Legea nr.284/2010 reglementează: „Autoritățile, instituțiile publice și unitățile bugetare pot include în statele de funcții și unele funcții specifice altor domenii de activitate bugetară, prevăzute în anexele la prezenta lege, care se dovedesc a fi necesare desfășurării activității”.

Astfel se impune aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale instituției, în urma numărului de posturi repartizat de către Consiliul Local Ploiești și reorganizarea activității Clubului Sportiv Municipal Ploiești. Fiecare dintre bazele sportive va funcționa cu un post de șef birou și un post de inspector de specialitate, după cum urmează:

 • 1. Comasarea administrării activității din Baza Sportivă „Vega” și de la sediul centrai al instituției și redenumirea noii structuri în Baze Sportive „Vega” și „Doroftei” care va funcționa cu structură de un post de șef birou nou înființat și opt posturi de execuție :

 • - un post de inspector de specialitate - studii superioare prin transformarea postului vacant de administrator imobile din actuala Bază Sportivă „Vega”;

 • - două posturi de muncitor calificat și două posturi de îngrijitor din actuala Bază Sportivă „Vega”;

 • - un post de muncitor calificat - electrician de întreținere și reparații, un post de muncitor calificat - instalator și un post de îngrijitor din actualul serviciu Achiziții Publice, Tehnic întreținere și Organizare Competiții.

 • 2. Baza sportivă „Uie Oană” va funcționa cu structură de un post de șef formație muncitori și cinci posturi de execuție:

 • - un post de administrator din actuala bază sportivă

 • - trei posturi de muncitor calificat din actuala bază sportivă.

 • - un post de îngrijitor din actuala bază sportivă.

Doua posturi de îngrijitor din care unul vacant, un post de fochist si un post de electrician întreținere și reparații ambele vacante, vor fi desființate.

 • 3. Complexul „Hipodrom” va funcționa cu aceeași structura de 45 de posturi ca urmare a implementării proiectului „Modernizarea/extinderea funcțională a Hipodromului din Ploiești”

S.M.I.S. nr.47690.

 • 4. Baza Sportivă Sala „Olimpia” va funcționa cu structură de un post de șef birou și șapte posturi de execuție ca urmare a reorganizării actualei structuri de un post de șef birou și 11 posturi de execuție prin desființarea unui post vacant de îngrijitor si trei posturi de muncitor necalificat, din care unul vacant.

5. Serviciul Financiar Contabilitate va funcționa cu aceeași structură de un post de șef -i ' A

serviciu și opt posturi de execuție.


li r,’                           •-’?

6. Biroul Juridic, Resurse Umane, Administrativ, Protecția Muncii și Protecție Civilă va


’L'i •'                '       •                      ’’ V-Z,.r •’

funcționa cu aceeași structură de un post de șef birou și 5 posturi de execuție.                 ••

 • 7. Serviciul Achiziții Publice, Tehnic întreținere și Organizare Competiții cu actuala structură o/ de un post de șef serviciu și zece posturi de execuție se va reorganiza în Biroul Achiziții Publice și Organizare Competiții și va funcționa cu un post de șef birou și cinci posturi de execuție din care patru posturi de inspector de specialitate și un post de șofer.

- un post vacant de inspector de specialitate gr IA se transforma in gr. II.

Diferența de cinci posturi de execuție este evidențiată prin :

 • - preluarea unui post de muncitor calificat - electrician de întreținere și reparații, unui post de muncitor calificat - instalator și unui post de îngrijitor la Baze Sportive „Vega” și „Doroftei”;

 • - desființarea unui post vacant de șofer;

 • - desființarea unui post vacant de fochist.

 • 8. înființarea Structurii Sportive care va funcționa în subordinea directorului instituției cu structură de un post de șef birou și 22 posturi de antrenori.

Conform anexei nr.I Familia ocupațională de funcții bugetare „Administrație” la lit.E. Unități Sportive - punctul „II. Salariul de bază pentru funcțiile de specialitate din alte unități sportive” este reglementată funcția de Antrenor, pentru care „Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al ministrului” conform precizărilor.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.


ridic elania


AVIZAT:

Direcția Administrație Publică

Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte Director executiv

Cristea Andreea Mihaejla

Inspector de specialitate Tătaru ElenaȘef Serviciu Resurse Umane,  Organjzâre șj£Administrativ

Ang


na - Daniela


CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI

ORGANIGRAMA

■- A? ’ z/


Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Director (1)Structura Sportiva (22)


Director adjunct (1)Baze Sportive „Vega" si „Doroftei"

1

8


Baza Sportiva „llie Oana"

1

5


Complex Hipodrom

2

43


Baza Sportiva Sala „Olimpia"

1

7


Serviciul Financiar Contabilitate

1

8


Biroul Juridic, Resurse Umane, Administrativ, Protecția Muncii și Protecție Civilă 5


Biroul Achiziții Publice si Organizare Competiții

1

5


Total posturi : din care

114

posturi de conducere

11

posturi de execuție

103


CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI


Anexa nr.2 la H.C.Lnr. *1


STAT DE FUNCȚII


Nr. Crt.

Nr. Crt.

Denumire Compartiment Funcție - post

Nivel studii

Grad profesional

profesionala*

1. CONDUCERE

1

1

Director

S

2

2

Director adjunct

S

11. BAZE SPORTIVE „VEGA" SI „DOROFTEI"

3

1

Sef Birou

s

4

1

inspector de specialitate

s

II

5

2

Muncitor calificat - Electrician de întreținere si reparații

1

6

3

Muncitor calificat mecanic utilaj

1

7

4

Muncitor calificat lacatus mecanic

1

8

5

Muncitor calificat - Instalator

1

9

6

îngrijitor

10

7

îngrijitor

11

8

îngrijitor

111. BAZA SPORTIVA „ILIE OANA"

12

1

Sef formație muncitori

M

13

1

Administrator

M

14

2

Muncitor calificat electrician pentru utilizarea energiei electrice

1

15

3

Muncitor calificat lacatus mecanic de întreținere si reparații

1

16

4

Muncitor calificat lacatus mecanic de întreținere si reparații

1

17

5

Îngrijitor

IV COMPLEX HIPODROM

18

1

Sef Serviciu

s

19

1

Inspector de specialitate

s

l-A

20

2

Inspector de specialitate

s

l-A

21

3

Administrator

M

1

22

4

Paznic

23

5

Paznic

24

6

Paznic

25

7

Paznic

26

8

Paznic

27

9

Paznic

28

10

Paznic

29

11

Paznic

30

12

îngrijitor (femeie de serviciu)

31

13

Muncitor necalificat lucrator pentru salubrizare

1

32

14

Muncitor necalificat

1

33

15

Inspector de specialitate

S

l-A

34

16

Inspector de specialitate

S

l-A

35

17

Inspector de specialitate - medic veterinar

S

l-A

36

18

Inspector de specialitate - specialist in PR&marketing

s

l-A

37

19

Sef formație - paza, PSI, întreținere

38

20

Muncitor calificat electrician

1

39

21

Muncitor calificat electrician

1


o / ’î'-


•* Nr.

Nr.

Denumire Compartiment

Nivel

Grad

/Treapta

Crt.

Crt.

Funcție - post

studii

profesional

profesionala

40

22

Muncitor calificat instalator

i                    '               ■

41

23

Șofer - tractor

M’ 1 .           ’ i

42

24

Muncitor necalificat - plasator

43

25

Muncitor necalificat - plasator

\ .-.'XI -

44

26

Muncitor necalificat - plasator

45

27

Muncitor necalificat - plasator

i"" ■

46

28

Muncitor necalificat - plasator

i

47

29

Muncitor necalificat - plasator

i

48

30

îngrijitor

49

31

Îngrijitor

50

32

îngrijitor

51

33

îngrijitor

52

34

Îngrijitor

53

35

îngrijitor

54

36

Îngrijitor

55

37

îngrijitor

56

38

Casier pentru vanzarî bilete

M

57

39

Casier pentru vanzarî bilete

M

58

40

Casier pentru vanzarî bilete

M

59

41

Paznic

60

42

Paznic

61

43

Paznic

62

44

Paznic

V. BAZA SPORTIVA SALA „OLIMPIA"

63

1

Sef Birou

S

64

1

Inspector de specialitate

S

II

65

2

Muncitor calificat - Electronist

i

66

3

Muncitor calificat - Electrician de întreținere si reparații

i

67

4

Muncitor calificat - Electrician pentru utilizarea energiei

i

68

5

Muncitor calificat lacatus de întreținere si reparații

ii

69

6

Muncitor necalificat -amenajator baza sportiva

i

70

7

Muncitor necalificat

VI. SERVICIUL FINANCIAR, CONTABILITATE

71

1

Sef Serviciu

s

72

1

Inspector de specialitate

s

l-A

73

2

Inspector de specialitate

s

II

74

3

Referent

M

IA

75

4

Casier încasator

M

76

5

Casier

M

77

6

Casier

M

78

7

Casier

M

79

8

Casier

M

VII. BIROUL JURIDIC, RESURSE UMANE, ADMINISTRATIV, PROTECȚIA MUNCII SI PROTECȚIE CIVILA

80

1

Sef Birou

S

81

1

Consilier juridic

S

l-A

82

2

Inspector de specialitate

s

l-A

83

3

Inspector de specialitate

s

1

84

4

Inspector de specialitate

s

1

85

5

Magaziner

MNr.

Nr.

Denumire Compartiment

Nivel

Grad    ,

^CTpeapta * z' profesionala

Crt.

Crt.

Funcție - post

studii

profesionalul

VIII BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE SI ORGANIZARE COMPETIȚII

S zi

86

1

Sef Birou

S

V

'1?': ■■vîili

87

1

Inspector de specialitate

S

88

2

Inspector de specialitate

s

1

89

3

inspector de specialitate

S

11

90

4

Inspector de specialitate

s

II

91

5

Șofer

i

IX STRUCTURA SPORTIVA

92

1

Sef Birou

s

93

1

Antrenor

94

2

Antrenor

95

3

Antrenor

96

4

Antrenor

97

5

Antrenor

98

6

Antrenor

99

7

Antrenor

100

8

Antrenor

101

9

Antrenor

102

10

Antrenor

103

11

Antrenor

104

12

Antrenor

105

13

Antrenor

106

14

Antrenor

107

15

Antrenor

108

16

Antrenor

109

17

Antrenor

110

18

Antrenor

111

19

Antrenor

112

20

Antrenor

113

21

Antrenor

114

22

Antrenor


Anexa} la HCL nr. 7;

ii


î.l

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI

CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. Clubul Sportiv Municipal Ploiești, înființat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 108/31.08.2004, este persoană juridică de drept public organizată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, ca serviciu public de interes local privind promovarea și susținerea sportului de performanță, încurajarea sportului de masă în Municipiul Ploiești și administrarea bazelor sportive și de agrement.

Art. 2. Sediul Clubului Sportiv Municipal Ploiești este în municipiul Ploiești, str.Milcov, nr. 1, județul Prahova - Sala de Sport „Leonard Doroftei”, iar activitatea se desfășoară în clădirile, bazele sportive și zonele de agrement date spre administrare.

Art. 3. Culorile Clubului Sportiv Municipal Ploiești sunt: alb, galben, albastru.

CAPITOLUL II - OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 4. Obiectul principal de activitate al Clubului Sportiv Municipal Ploiești îl constituie ACTIVITĂȚI SPORTIVE RECREATIVE și DISTRACTIVE (diviziunea 93), Activități ale bazelor sportive (grupa 931) din Nomenclatorul CAEN.

Art. 5. Activitatea Clubului Sportiv Municipal Ploiești constă în:

 • 1. Activități ale cluburilor sportive (clasa 9312 - cod CAEN), realizate prin:

 • a.      selecția, pregătirea și participarea la competiții interne și internaționale a secțiilor de sport ce activează în cadrul instituției;

 • b.     promovarea și susținerea sportului de performanță și a celui de masă prin secția „Sportul pentru Toți” la nivelul Municipiului Ploiești;

 • c.      obținerea unor rezultate de performanță în activitatea sportivă în baza obiectivelor propuse prin asigurarea mijloacelor financiare și materiale;

 • d.     promovarea valențelor educative ale sportului;

 • e.      inițierea, promovarea, organizarea de acțiuni și programe sportive în vederea atragerii cetățenilor în practicarea sportului;

 • f.      organizarea de competiții sportive la nivelul Municipiului Ploiești.

 • 2. Activități ale bazelor sportive (clasa 9311— cod CAEN), realizate prin:

 • a.      întreținerea și exploatarea bazelor sportive și zonelor de agrement potrivit scopului în care au fost edificate;

 • b.      furnizarea către populație, cluburi și asociații sportive, alte persoane juridice a serviciilor sportive si de agrement, punerea la dispoziție a bazelor sportive concomitent cu asigurarea serviciilor complementare de deservire si comerț producătoare de venituri;

 • c.      închirierea bazelor sportive pentru organizarea evenimentelor, competițiilor, spectacolelor sportive și de agrement;

Art.6. Clubul Sportiv Municipal Ploiești poate desfășura și alte activități conform clasificării activităților din economia națională, astfel:

1

Diviziune

Grupa

Clasa /CAEN

A/'    V

Mențiuni 1^1

32

323

3230

Fabricarea articolelor pentni^j^iO'W 4?./

47

471

4719

Comerțul cu amănuntul în ma^^b^e-^^^ nespecializate

49

493

4931

Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

4939

Alte transporturi terestre de călători

84

841

8411

Servicii de administrație publică generală

93

930

9304

Activități de întreținere corporală

931

9313

Activități ale centrelor de fitness

9319

Alte activități sportive

932

9321

Bâlciuri și parcuri de distracții

9329

Alte activități recreative și distractive

94

941

9411

Activități ale organizațiilor economice și patronale

CAPITOLUL III - PATRIMONIUL

Art. 7. (1) Patrimoniul Clubului Sportiv Municipal Ploiești, se constituie din bunuri încredințate, aparținând domeniului public al Municipiului Ploiești în vederea realizării obiectului de activitate și bunuri proprii.

 • (2) Bunurile aparținând domeniului public al Municipiului Ploiești sunt:

 • a. Sala de Sport “Leonard Doroftei”, situată în Ploiești str. Milcov nr.l și teren aferent acesteia;

 • b. Baza sportivă "Bazin Vega” situată în Ploiești str. Vega nr.8 - cu dotările aferente;

 • c. Baza sportivă "Ilie Oană” situată în Ploiești str. Stadionului nr.26 — cu dotările aferente;

 • d. Baza sportivă "Sala Olimpia” situată în Ploiești, Parcul Tineretului ~ cu dotările aferente;

 • e. Complexul "Hipodrom", situat în Ploiești, str. Ghighiului, nr.2 - cu dotările aferente;

 • f. Autobuz model Probus 750 BX culoare alb, cu numărul de inventar 4026 și având numărul de înmatriculare PH - 34 - PMP;

Art 8. (1) Bunurile aflate în administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești se întrețin și se exploatează cu diligența unui bun proprietar;

 • (2) în activitatea de administrare, gestionare și exploatare a bunurilor Clubul Sportiv Municipal Ploiești percepe tarife aprobate de Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

 • (3) Bunurile proprietate publică sunt inalienabile, insesizabile, imprescriptibile, nu se află în circuitul civil și potrivit legii ele se evidențiază în mod distinctiv în patrimoniul clubului;

 • (4) Bunurile proprietate publică pot fi concesionate sau închiriate în condițiile legii, numai cu aprobarea prealabilă a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

CAPITOLULIV-FINANȚAREA                  p.. ,f.- .      /;

Art.9. Clubul Sportiv Municipal Ploiești își desfășoară âdți^itatdL>în^baza bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Consiliul Local.

Art.10. Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale clubului s^ăâfgură din următoarele surse:

o venituri proprii;

o subvenții alocate de la bugetul local;

o cotizații și contribuții bănești sau în natură ale simpatizanților;

o donații și sume sau bunuri primite prin sponsorizări;

o venituri obținute din reclamă și publicitate;

o venituri pentru care se datorează impozite pe spectacole;

o venituri obținute din valorificarea bunurilor;

o venituri obținute din participarea la competițiile și demonstrațiile sportive;

o venituri obținute din transferurile si asocierile sportive.

în vederea realizării scopului principal, C.S.M. Ploiești poate desfășura activități economice dintre cele cu caracter accesoriu.

CAPITOLUL V - ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII SI COMPETENTELE PERSONALULUI

Art.ll. Supravegherea și controlul C.S.M. Ploiești se fac de către Consiliul Local al municipiului Ploiești, Primarul municipiului Ploiești și de către organismele cu atribuții de control în domeniu.

Conducerea și organizarea activității Clubului Sportiv Municipal Ploiești este asigurată de un consiliul administrativ, un director, un director adjunct și alti șefi servi ciu/birou.

Art.12. Consiliul Local al municipiului Ploiești are următoarele atribuții legate de Clubul Sportiv:

 • a) aprobă bugetul anual de venituri și cheltuieli;

 • b) aprobă alocarea de la bugetul local de fonduri în vederea finanțării Clubului Sportiv, în condițiile legii;

 • c) aprobă asocierea clubului cu persoane fizice sau juridice;

 • d) aprobă obținerea de împrumuturi și credite de către Clubul Sportiv;

 • e) numește si revocă membrii consiliului administrativ al Clubului si președintele acestuia;

 • g) aprobă dizolvarea și lichidarea clubului;

 • h) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al C.S.M. Ploiești;

 • i) orice alte atribuții prevăzute de lege.

Art.13. Primarul are următoarele atribuții legate de clubul sportiv:

 • a) propune Consiliului Local aprobarea bugetului anual de venituri și cheltuieli, după avizarea acestuia de către Consiliul Administrativ al clubului, la propunerea directorului CSM;

.y' ■ L-'                                  * f \

</


 • b) propune alocarea de la bugetul local de fonduri în vederea fițjâgțării clubului;* sportiv, în condițiile legii;


 • c) numește directorul C.S.M. Ploiești, in condițiile legii;

Art. 14. - Consiliul Administrativ

 • (1) Activitatea Clubului Sportiv Municipal Ploiești este supravegheata de un Consiliu Administrativ, numit prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Ploiești format din:

 • a)  5 membri din care 4 (patru) consilieri locali si un reprezentant Serviciul Public Finanțe Locale nominalizat prin decizia directorului;

 • b)  Secretar - consilierul juridic al C.S.M. Ploiești.

 • (2) Consiliul Administrativ fiind neremunerat, nu este cuprins în statul de funcții deoarece nu face parte din numărul de posturi alocat instituției potrivit prevederilor O.G. nr. 63/2010.

 • (3) Atribuțiile Consiliului Administrativ al Clubului Sportiv Municipal Ploiești:

 • a) avizează inante de a fi supuse aprobării Consiliului Local organigrama, statul de funcții, precum și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale clubului sportiv;

 • b) avizează propunerile directorului clubului referitoare la aprobarea și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli;

 • c) avizează cuantumurile minime si maxime ale onorariilor ce pot fi acordate sportivilor, antrenorilor, altor persoane incadrate cu convenție civila de prestări servicii;

 • d) avizează transferurile sportivilor;

 • e) avizează cuantumul premierilor si bonificațiilor pentru sportivi si angajatii CSM, conform legii;

 • f) avizează si controlează managementul clubului;

 • g) avizează actele juridice în numele clubului privind parteneriate cu persoane fizice sau juridice in vederea dezvoltării activitatii clubului;

 • h) verifică activitatea financiar contabilă a clubului precum si modul de respectare a reglementarilor privind achizițiile publice de bunuri si servicii;

 • i) asigură aplicarea Hotărârilor Consiliului Local privind activitatea C.S.M. Ploiești și supraveghează respectarea acestora;

 • j) avizează Regulamentul de Ordine Interioară al clubului, pe secții;

 • k) avizează proiectele, programele și planurile de activitate ale clubului, calendarul competițional anual intern și internațional și analizează periodic stadiul realizării acestora, precum și execuția bugetară;

 • l)  avizeaza structura de personal si structura sportiva a clubului;

 • m) supraveghează si controlează structura sportiva a CSM Ploiești si activitatea acesteia;

 • n) avizeaza planul de investiții al clubului înainte de a fi supus aprobării Consiliului Local al municipiului Ploiești;

 • o) avizează programele anuale de dezvoltare a sportului de masa in municipiul Ploiești si stabilește calendarul competițiilor sportive de masa ;

 • p)  alte atribuții privind susținerea activității C.S.M. Ploiești în relația cu Consiliul Local ori stabilite de acesta.

 • (4) Consiliul Administrativ se întrunește o dată pe lună sau ori dez/Gâte;orî''esțeA

nevoie, la solicitarea directorului, a președintelui consiliului administrativ ăâu/ a'v.. majorității membrilor consiliului.                                       £   7 'y

 • (5) Convocarea se face în scris de către directorul Clubului cufâinim'i;2?'zil'e£# înainte de ședința Consiliului Administrativ, însoțită de comunicarea ordimi£le^iș££ X

 • (6) In cadrul ședințelor Consiliului Administrativ, hotărârile se adoptă" cu majoritate simplă.

 • (7) Ședințele Consiliului de Administrație sunt conduse de către Președinte si sunt statutar întrunite prin prezența a minim 3 persoane cu drept de vot.

 • (8) In lipsa presedintului Consiliului Administrativ, membrii acestuia vor stabili un alt președinte de ședința.

Art.15.- Directorul Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Directorul asigura conducerea executiva a clubului si își desfășoară activitatea conform atribuțiilor, responsabilităților, obligațiilor și drepturilor stabilite prin Fișa postului și Contractul Individual de Munca, coroborate cu actele normative în vigoare:

 • a.  organizează și conduce activitatea instituției și răspunde de îndeplinirea obiectivelor stabilite.

 • b.  emite decizii si dispoziții scrise cu caracter obligatoriu;

 • c.   asigură elaborarea regulamentului intern al instituției și asigură respectarea acestuia de care personalul angajat;

 • d.  reprezintă personal sau prin delegat clubul în relațiile cu organismele sportive interne și/sau internaționale, cu celelalte instituții publice sau private, organe jurisdicționale, organizații sau agenți economici, precum și cu persoanele fizice sau juridice române sau străine

 • e. elaborează programele de dezvoltare pe termen mediu și scurt a clubului în concordanță cu strategia națională de dezvoltare a activității sportive,

 • f. încheie contracte și alte acte juridice de angajare ale clubului, conform dispozițiilor legale si ale hotărârilor Consiliului Local al municipiului Ploiești si cele ale Consiului Administrativ;

 • g. asigură aducerea la îndeplinire a măsurilor pentru paza bunurilor si valorilor clubului;

 • h. în calitate de ordonator terțiar de credite, îndeplinește împreună cu șeful serviciului Financiar - Contabilitate toate atribuțiile ce îi revin, conform dispozițiilor legale în vigoare și răspunde potrivit prevederilor legale de:

 • 1.    utilizarea creditelor bugetare;

 • 2.    realizarea veniturilor proprii;

 • 3.    folosirea eficientă, economicoasa și eficace a sumelor primite de la bugetul local;

 • 4.     integritatea bunurilor primite spre folosință gratuită de către club;

 • 5.    organizarea și ținerea la zi a contabilității conform Legii nr.82/1994 repulicată;

 • 6.    prezentarea la zi a dărilor de seamă contabile, asupra execuției bugetare;

 • 7.    respectarea legislației privind angajarea cheltuielilor si respectarea normelor legale privind achizițiile publice de bunuri si servicii ;


  8. alte atribuții conținute în fișa postului;


l i

 • h. stabilește și deleagă atribuții pe trepte ierarhice și funcții perso^âlq^î^f^ subordine, având în vedere prezentul regulament de organizare și functionar^^Lj^''

 • i. analizează periodic, împreună cu antrenorii și coordonatorii secțiilor sportive, precum si cu coordonatorul structurii sportive a clubului stadiul îndeplinirii obiectivelor de performanță stabilite și rezultatele realizate de sportivi legitimați la club,

 • j. urmărește derularea calendarului competițional ;

 • k. participa si urmărește evoluția sportivilor la competițiile oficiale si amicale cuprinse in calendarul intern si internațional;

 • l. asigură actualizarea permanentă a fondului documentar și a băncii de date a instituției;

 • m. aprobă următoarele documente privind activitatea sportivă :

 • - regulamentele interne ale secțiilor sportive;

 • - programele de dezvoltare pe termen mediu si scurt pe ramuri sportive.

m. conduce activitatea de PSI si NTSM in cadrul clubului ;

 • n. ține evidența sportivilor legitimați, clasificată pe ramuri sportive, precum și rezultatele obținute de sportivii proprii la competițiile interne și internaționale;

 • o. dispune măsuri pentru promovarea spiritului de fair-play și pentru combaterea și prevenirea violenței și dopajului în activitatea sportivă;

 • p. asigură și răspunde de integritatea, întreținerea și funcționarea în condiții optime a bazei materiale, sportive din patrimoniul clubului;

 • q.  răspunde de asigurarea întreținerii bunurilor care constituie patrimoniul clubului, în raport cu reglementările autorităților și organismelor în materie, precum și a propriilor obiective stabilite;

 • r. răspunde de asigurarea transportului, cazării, mesei pentru sportivi și echipa de tehnicieni pe timpul competițiilor, jocurilor de verificare și pregătirii sportive;

 • s. asigura echipamentului de joc și antrenament, în conformitate cu reglementările autorităților și organismelor în materie;

 • t. răspunde de asigurarea asistenței medicale pentru competițiile organizate de club.

 • u. Răspunde de realizarea programelor de investiții aprobate de Consiliul Local al municipiului Ploiești.

Art.16. - Directorul adjunct al Clubului Sportiv Municipal Ploiești:

Directorul adjunct își desfășoară activitatea conform atribuțiilor, responsabilităților, obligațiilor și drepturilor stabilite prin Fișa postului și Contractul Individual de Munca, coroborate cu actele normative în vigoare:

 • a) Coordonează, organizează și conduce activitatea de administrare a bazelor sportive primite în administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești, cu respectarea prevederilor legale,

 • b) Preia atributile directorului in lipsa acestuia din instituție;

 • c) Se preocupă de aducerea la îndeplinire prin serviciile și compartimentele subordonate a hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Ploiești în vederea realizării obiectului de activitate,


  fA v

  d) Reprezintă și angajează bazele sportive de care răspunde în relațiile              v


ej Asigură și urmărește utilizarea creditelor bugetare care au fost repartizate de/ | la bugetul local pentru realizarea obiectului de activitate al instituției'\in; ceea ce ggy privește administrarea bazelor sportive în condițiile lenii.                   x /<■ , -

competență și responsabilitățile acestuia;

 • g) Fundamentează proiectele de hotărâri din domeniul de activitate de care răspunde

 • h) Asigură relația cu presa în probleme de sesizări, articole, materiale pentru promovarea bazelor sportive;

 • i) Se preocupă de realizarea inventarierii generale a patrimoniului bazelor sportive din cadrul instituției, conform prevederilor legale;

 • j) Organizează recepția și punerea în funcțiune a mijloacelor fixe noi, primite în dotare, conform prevederilor legale;

 • k) Se preocupă de existența instrucțiunilor tehnice de utilizare și întreținere a utilajelor, instalațiilor și mașinilor din dotare, precum și cunoașterea acestora de către personalul care le utilizează;

 • l) Ia măsuri pentru limitarea pagubelor provocate de calamități naturale, avarii ale instalațiilor, utilajelor sau mașinilor din dotare;

 • m) Răspunde pentru certificarea privind realitatea, regularitatea și legalitatea operațiunilor înscrise în documentele elaborate, conform prevederilor legale;

 • n) întocmește și prezintă directorului instituției propuneri și programe de lucru privind activitatea de administrare a bazelor sportive,

 • o) întocmește și prezintă directorului instituției situații și rapoarte de activitate ori de câte ori îi sunt solicitate;

 • p) Stabilește măsurile ce se impun pentru organizarea pazei bazelor sportive din administrare, precum și programul de lucru al personalului din subordine și condițiile de acces în incinta bazelor sportive,

 • q) Aduce la cunoștința personalului din subordine legislația în vigoare specifică activității pe care o desfășoară;

 • r) întocmește fișa de post pentru personalul de conducere din subordine și contrasemnează fișa de post pentru personalul de execuție, angajat în baza contractului individual de muncă, stabilind atribuții, responsabilități și competențe ce constituie sarcini obligatorii de serviciu pentru fiecare salariat;

 • s) întocmește fișele de evaluare a performanțelor profesionale ale personalului de conducere din subordine și contrasemnează fișele de evaluare a personalului de execuție din subordine;

 • t) propune și aprobă avansarea în grade/trepte profesionale și premierea personalului angajat în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • u) Exercită și alte sarcini stabilite prin legi, alte acte normative, hotărâri ale Consiliului Local, dispoziții ale primarului, hotatari ale Consiliului Administrativ și decizii ale directorului instituției.

Art.17 (1) Coordonatorul structurii sportive a clubului are ca principala atribuție coordonarea si controlul activi tatii desfășurată în cadrul secțiilor sportive, precum și a sportivilor, antrenorilor, celorlalți tehniceni, a medicilor si specialiștilor

sportivi din cadrul clubului, în vederea realizării scopului și obiectuluL;de activitate CSM Ploiești.                                        ’         /fe' fe^fe

 • (2) Coordonatorul structurii sportive a clubului are următoarele âtfibutii â

principale:                                           .     .         .

 • a) elaborează si inainteaza spre avizare Consiliului Administrativ pfp^îțțd^db dezvoltare pe termen mediu si scurt, pe ramuri sportive ;

 • b) elaborează si inainteaza spre avizare Consiliului Administrativ programe anuale de dezvoltare a sportului de masa in municipiul Ploiești si stabilește calendarul competițiilor sportive de masa ; răspunde de realizarea acestor programe ;

 • c) asigura selecția sportivilor si a echipelor de tehnicieni competenți conform structurii sportive și în raport cu obiectivele stabilite;

 • d) asigura si verifică funcționarea comisiilor de evaluare sportiva si de negociere stabilite prin hotărârile consiliului local;

 • e) formulează un punct de vedere si propune comisiei de negociere din cadrul CSM Ploiești contravaloarea prestațiilor sportivilor, antrenorilor, tehnicenilor sportivi in raport de criteriile stabilite de comisia de evaluare sportiva ;

 • f) Stabilește obiectivele de performanta pentru fiecare secție sportiva ;

 • g) avizează planurile de pregătire sportiva propuse de antrenorii/coordonatorii secțiilor sportive;

 • h) organizează si supraveghează cantonamentele sportive ;

 • i) asigura colaborarea cu alte structuri externe pe linie sportiva ;

 • j) organizează activitatea de selecție sportiva, pe ramuri de sport ;

 • k) răspunde de stadiul îndeplinirii obiectivelor de performanță stabilite și rezultatele realizate de sportivi legitimați la club,

 • l) răspunde de respectarea regulamentelor interne ale secțiilor sportive

' m) răspunde de organizarea si desfasurarea competițiilor sportive pe ramura de sport, incluzând si organizarea de competiții sportive la nivel școlar ;

n) alte atribuții si sarcini stabilite de Consiliul Administrativ si directorul clubului.

 • (3) Coordonatorul structurii sportive a clubului se subordonează pe linie ierarhica directorului clubului si Consiliului Administrativ.

Art.18. Principalele atribuții și responsabilități ale compartimentelor si serviciilor de administrare baze sportive și de agrement sunt întreținerea și dezvoltarea bunurilor din administrarea instituției și asigurarea accesului utilizatorilor persoane fizice sau juridice la serviciile oferite.

Art.19. Accesul la serviciile bazelor sportive si de agrement se face în baza următoarelor documente:

 • - chitanță, bon fiscal pentru accesul la serviciile bazelor sportive;

 • - contracte de închiriere;

 • - tabele nominale emise sportivilor aparținând cluburilor sau asociațiilor sportive cărora conducerea instituției le-a acordat drept de folosință gratuit a bazelor sportive.

Art.20. Baze sportive „Vega” si “Doroftei” - subordonat din punct de vedere administrativ Directorului adjunct și este coordonată de Șeful de Birou: :

8


 • a) Se preocupă de întreținerea și menținerea în stare normală/d^/funcționăre ?a imobilului Bazin ”Vega” - cu dotările aferente si de imobilul sala dejsport “Leonard

  Doroftei” cu terenul eferent acestuia;


 • b) Urmărește fluctuațiile nejustificate ale consumului de enefgie electrică, termică, apă - canal și salubrizare aferent imobilului, respectiv ia măstiiCpentru clarificarea acestora.

 • c) Colaborează cu instituțiile abilitate pentru prevenirea și stoparea activităților infracționale;

 • d) Stabilește regulile de acces a sportivilor în sala de joc si în sălile de antrenamente împreuna cu antrenorii secțiile sportive din instituție și asigura respectarea acestora prin personalul de paza;

 • e) Asigură buna desfășurare a competițiilor sportive ce se desfășoară la bazin si in sala de sport.

 • f) Urmărește și verifică respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă și P.S.I. de către personalul din subordine;

 • g) Verifică accesul sportivilor și a beneficiarilor în incinta bazelor sportive conform orarului și condițiilor de acces stabilite;

 • h) Derulează activități pentru asigurarea condițiilor optime necesare desfășurării activității personalului de conducere si a personalului serviciilor funcționale in birourile clădirii si a competițiilor sportive si a antrenamentelor sportivilor secțiilor din instituție in spațiile cu aceasta destinație.

 • i) întocmește programul bazelor sportive în funcție de solicitări, respectiv zilele si orele când au loc antrenamente, zilele si orele când se poate inchiria de către cetățeni săli/terenuri pentru activități sportive, zilele si orele când se derulează proiecte pentru persoane cu probleme speciale si alte acțiuni sportive;

 • j) Se preocupă de menținerea ordinii și curățeniei în incinta sălii de sport;

 • k) Se preocupă de funcționarea corespunzătoare a instalațiilor sanitare și termice;

 • l) Gestionează bunurile imobiliare și execută lucrările de reparații în conformitate cu prevederile legale;

 • m) Ia măsuri pentru întreținerea în bune condiții a bazinului “Vega”:

 • 1. funcționarea instalațiilor de alimentare și recirculare a apei;

 • 2. tratarea apei si verificarea concentrațiilor de substanțe de tratare a apei;

 • 3. funcționarea centralei termice;

 • 4. asigurarea temperaturii apei permanent între 26-28 grade C.

 • 5. curățarea și igienizarea bazinelor;

 • 6. asigurarea curățeniei în spațiile destinate publicului, sportivilor, antrenorilor, vestiare, grupuri sanitare, sală tehnică, tribune, întreg perimentrul interior și exterior aferent bazinului si a sălii de sport “Leonard Doroftei”;

 • n) îndeplinește si alte atribuții stabilite de șeful de birou pentru sala de sport “Leonard Doroftei”.

 • o) întocmește fișa de post pentru personalul de execuție, angajat în baza contractului individual de muncă, stabilind atribuții, responsabilități și competențe ce constituie sarcini obligatorii de serviciu pentru fiecare salariat;

A

 • p) întocmește fișele de evaluare a performanțelor profesionale ale personalului de execuție și propune avansarea în grade/trepte profesionale si premierea personalului angajat în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

  instituției;


 • q) Exercită și alte sarcini stabilite prin legi, alte acte normative și/ddMfrddtbrul țo!Si.

  ... -y '•

  ......\ A

  I                      "

  *?X


  Art.21. Bază sportivă „Ilie Oană”, este subordonată din p'unpț^^^iieț^ administrativ Directorului adjunct și este coordonată de Șeful Formațier^^ăfc^j^/


FWț

 • a. Se preocupă de întreținerea și menținerea în stare normală de Wi^pndr^ a imobilului Stadion ”Ilie Oană” aflat in administrarea CSM - cu dotările aferente;

 • b. Urmărește fluctuațiile nejustificate ale consumului de energie electrică, termică, apă - canal și salubrizare aferent imobilului, respectiv ia măsuri pentru clarificarea acestora.

 • c. Colaborează cu instituțiile abilitate pentru prevenirea și stoparea activităților infracționale;

 • d. Urmărește și verifică respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă și P.S.I. de către personalul din subordine;

 • e. întocmește fisa de post pentru personalul de execuție, angajat în baza contractului individual de muncă, stabilind atribuții, responsabilități și competențe ce constituie sarcini obligatorii de serviciu pentru fiecare salariat;

 • f. întocmește fișele de evaluare a performanțelor profesionale ale personalului de execuție și propune avansarea în grade/trepte profesionale si premierea personalului angajat în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • g. Se preocupă de menținerea ordinii și curățeniei în incinta bazei sportive;

 • h. Se preocupă de funcționarea corespunzătoare a instalațiilor sanitare și termice;

 • i. Gestionează bunurile imobiliare și execută lucrările de reparații în conformitate cu prevederile legale;

 • j. Exercită și alte sarcini stabilite prin legi, alte acte normative și de directorul instituției;

Art.22. Baza sportivă Sala „Olimpia”, este subordonată din punct de vedere administrativ Directorului adjunct și este coordonată de Șeful de Birou:

 • a)  Se preocupă de întreținerea și menținerea în stare normală de funcționare a imobilului sala de sport "Olimpia” și a terenurilor aferente acesteia;

 • b)  Urmărește fluctuațiile nejustificate ale consumului de energie electrică, termică, apă - canal și salubrizare aferent imobilului, respectiv ia măsuri pentru clarificarea acestora.

 • c)  Stabilește măsurile ce se impun pentru organizarea pazei și condițiile de acces în incinta sălii; accesul pe suprafață de joc se face numai cu echipament corespunzător;

 • d)  Verifică accesul sportivilor și a beneficiarilor în incinta sălii conform orarului și condițiilor de acces stabilite;

 • e)  întocmește programul sălii de sport în funcție de solicitări;

 • f)   Se preocupă de menținerea ordinii și curățeniei în incinta sălii de sport;

 • g)  Se preocupă de funcționarea corespunzătoare a instalațiilor sanitare și termice;

 • h)  Colaborează cu instituțiile abilitate pentru prevenirea și stoparea activităților infracționale;

 • i)  Asigură buna desfășurare a competițiilor sportive ce se desfășoară în sală;

 • j)   Urmărește și verifică respectarea normelor de sănătate și securitaț^îp^irSîn'că z <

și P.S.I. de către personalul din subordine;                                FfV .

 • k)  întocmește fisa de post pentru personalul de execuție, angajat în baza

contractului individual de muncă, stabilind atribuții, responsabilități și competențe cfe F constituie sarcini obligatorii de serviciu pentru fiecare salariat;              -    / Ț -FF

 • l)   întocmește fișele de evaluare a performanțelor profesionale ale personalului ' de execuție și propune avansarea în grade/trepte profesionale si premierea personalului angajat în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • m) Exercită și alte sarcini stabilite prin legi, alte acte normative și de directorul instituției.

Art. 23. Complexul „Hipodrom”, este subordonat din punct de vedere administrativ Directorului adjunct și este coordonat de Șeful Serviciului:

 • a) Se preocupă de întreținerea și menținerea în stare normală de funcționare a imobilului complex „Hipodrom” și a terenului aferent acestuia;

 • b) Urmărește și verifică periodic modul de exploatare și întreținere a clădirilor, terenurilor aferente, a instalațiilor electrice, termice, etc. aferente;

 • c) Urmărește fluctuațiile nejustificate ale consumului de energie electrică, termică, apă d) canal și salubrizare aferent imobilului, respectiv ia măsuri pentru clarificarea acestora.

 • d) Se ocupa de organizarea pazei si întocmirea Planului de paza conform Legii 333/2003;

 • e) Colaborează cu instituțiile abilitate pentru prevenirea și stoparea activităților infracționale;

 • f) Asigură buna desfășurare a curselor ce se desfațoară pe pista hipică;

 • g) Asigură buna desfășurare a evenimentelor sportive și de agrement ce se desfășoară în complex.

 • h) Urmărește și verifică respectarea nomelor de sănătate și securitate în muncă și P.S.I. de către personalul din subordine;

 • i) Se preocupă de menținerea ordinii și curățeniei în incinta complexului;

 • j) Se preocupă de funcționarea corespunzătoare a instalațiilor sanitare și termice;

 • k) Gestionează bunurile imobiliare și execută lucrările de reparații în conformitate cu prevederile legale;

 • l) întocmește programul curselor de trap ce se organizeză pe Hipodrom și îl prezintă spre avizare conducerii instituției înainte de a fi publicat;

 • m) Transmite și pune la dispoziția organizatorului de pariuri programul curselor pe suport magnetic în vederea redactării și distribuirii lui către agențiile de pariuri;

 • n) Se preocupă de completarea Registrului de performanțe și transmiterea datelor către autoritatea hipică abilitată;

 • o) Urmărește antrenamentul cailor și rezultatelor la antrenamente pentru o bună întocmire a programelor de curse;

 • p) Ține evidența documentelor de origine a cailor ce participă la curse;

 • q) Organizează cursuri și examinări anuale pentru obținerea licențelor de driver și antrenori;

 • r) Asigură legătura cu organismele'și organizațiile hipice din tarâ^sr străinătate - ’'

•                                    • •                                                                                                      //             i A'4 - ’V             '

pentru organizarea de reuniuni și mitinguri hipice internaționale, exp^ții/țargthîi ș£ ț demonstrații hipice;

 • s) Formulează proiecte de hotărâri și rapoarte de specialitate în

activitate.

 • t) Respecta masurile impuse de D.J.V. in ceea ce privește cazarea cailor in incinta Hipodromului;

 • u)        Exercită și alte sarcini stabilite prin legi, alte acte normative și directorul instituției;

Art.24.(l) Serviciul Financiar Contabilitate, este subordonat din punct de vedere administrativ Directorului și este coordonat de Șeful Serviciului Financiar Contabilitate.

(2) Atribuțiile și responsabilitățile Serviciului Financiar Contabilitate sunt:

 • a. Organizeză și conduce evidența contabilă în conformitate cu prevederile legislative în vigoare;

 • b. Organizeză evidența analitică și sintetică a tuturor conturilor, verificarea lunară a soldurilor analitice cu cele sintetice din balanța de verificare;

A

 • c. întocmește trimestrial și anual darea de seamă împreună cu bilanțul contabil și anexe;

 • d. Exercită controlul financiar preventiv în conformitate cu prevederile legale;

 • e. Aplică prevederile legale privind plata cheltuielilor din bugetul aprobat al clubului.

 • f.  Organizează evidența și raportarea angajamentelor bugetare legale, controlul financiar- preventiv al operațiunilor de angajare - lichidare - ordonantare și plată a cheltuielilor bugetare;

 • g. Asigură evidența surselor de finanțare ale activităților clubului în conformitate cu bugetul de venituri și cheltuieli;

 • h. Asigură utilizarea rațională a resurselor bănești în vederea achitării la termen a obligațiilor de plată ale clubului, prin emiterea ordinelor de plată în vederea efectuării plăților în baza documentelor și actelor care atestă legalitatea plăților;

 • i. Urmărește încasarea contravalorii prestațiilor de servicii către terți prin trezorerie, bănci sau casieria clubului, în baza confirmării de realitate dată de serviciile de specialitate din cadrul instituției.

 • j. Urmărește efectuarea plăților, obligațiilor fiscale către Bugetul Statului, Bugetul Local, Bugetul Asigurărilor Sociale și alte fonduri speciale;

 • k. Urmărește modul de angajare și efectuare a cheltuielilor și încadrarea acestora în bugetul aprobat;

A

 • l. întocmește zilnic registrul de casa în baza documentelor care atestă operațiuni economice de incasări și plăți;

 • m. Verifică zilnic încasările și plățile efectuate prin trezorerie sau casieria clubului;

 • n. Organizează, verifică modul de efectuare a inventarierii anuale, respectiv punerea de acord a situației scriptice din contabilitate cu datele înscrise în listele de inventariere a mijloacelor fixe, mijloacelor circulante, alte bunuri și valori materiale;

fa, /____ -    \.'v

 • o. Elaborează, fundamentează și întocmește proiectul bugetuluLde' venituri^ cheltuieli, care este supus aprobării Consiliului Local al MunicipiulubJ?loiești; f ]

 • p. Asigură întocmirea situațiilor financiar contabile privind execuția bugetară>îif cadrul lunii de raportare și cumulat de la începutul anului;

 • q. Răspunde de aplicarea prevederilor legale în vigoare în domeniul (le-ăbtivilate;

 • r. Urmărește și verifică respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă și P.S.L de către personalul din subordine;

 • s. întocmește fisa de post pentru personalul de execuție, angajat în baza contractului individual de muncă, stabilind atribuții, responsabilități și competențe ce constituie sarcini obligatorii de serviciu pentru fiecare salariat;

 • t. întocmește fișele de evaluare a performanțelor profesionale ale personalului de execuție și propune avansarea în grade/trepte profesionale si premierea personalului angajat în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • u. Exercită orice alte atribuții stabilite de Directorul Clubului Sportiv Municipal Ploiești, relevante specificului activității serviciului;

Art.25. (1) Birou Juridic, Resurse Umane, Administrativ, Protecție Muncii si Protecție Civila este subordonat Directorului, este coordonat de Sef Birou.

(2) Atribuțiile și responsabilitățile Birou Juridic, Resurse Umane, Administrativ, Protecție Muncii si Protecție Civila sunt:

 • a.   Reprezintă instituția în fața instanțelor judecătorești și în raporturile cu persoanele juridice și fizice pe baza delegației date de conducerea instituției;

 • b.  Asigură asistență juridică privind legislația în vigoare la solicitarea compartimentelor din cadrul instituției;

 • c.   întocmește proiectele de regulamente, decizii, hotărâri și a oricăror acte și instrucțiuni emise de conducerea instituției;

 • d.  Inițiază acțiuni în justiție pe baza documentației primite de la compartimentele instituției, formulează întâmpinări și concluzii scrise în cauzele aflate pe rolul instanțelor de judecată și exercită în termen căile de atac pentru aprărarea intereselor clubului;

 • e.  întocmește dosarele în vederea obținerii titlurilor executorii pentru recuperarea debitelor clubului;

£ Urmărește apariția și aplicarea actelor normative;

 • g.  Rezolvă problemele cu caracter juridic legate de activitatea de personal;

 • h.  Avizează asupra legalității actelor care angajează din punct de vedere juridic instituția în relațiile cu persoane fizice și juridice;

 • i.   Păstrează în evidență dosarele personale ale angajaților și transmite fiecărui angajat sub semnătură fișa postului întocmită de șeful ierarhic superior și aprobată de director;

 • j.   întocmește conform legislației în vigoare documentele legate de activitatea de personal respectiv: angajare de personal, modificarea raporturilor de munca ale salariaților, încetarea activității personalului, dosare de pensionare, dosare pentru suspendarea raporturilor de muncă pentru concediu pentru creșterea copilului conform prevederilor legale, promovarea salariaților, evaluarea salariaților, întocmirea statelor de funcții și a statelor de personal;

A

 • k. întocmește documentația aferentă demarării organizării vederea angajării și/sau promovării pe post potrivit legii;

L Vizează contractele civile de prestări servicii cu sportivii și al echipelor sportive din cadrul secțiilor sportive

conc^siffffe^în^ Â

per®orialulUehhic^</


m.  Elaborează instrucțiuni proprii pentru aplicarea reglementărilor de^eeurit'afe și sănătate în muncă și de apărare împotriva incendiilor;

A

n.  întocmește tematicile privind instruirea în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă și situațiile de urgență a salariaților instituției;

o.  Controlează respectarea reglementărilor privind securitatea și sănătatea în muncă și apărarea împotriva incendiilor la locurile de muncă;

p.  Asigură planificarea și coordonarea activității și a măsurilor în domeniul protecției civile din instituție;

q. Asigură gestionarea și păstrarea în bune condiți a bunurilor și valorilor materiale;

r.      Exercită orice alte atribuții stabilite de Directorul Clubului Sportiv Municipal Ploiești și de către Consiliul Administrativ relevante specificului activității biroului;

Art.26.(l) Birou Achiziții publice si Organizare Competiții este subordonat Directorului și este coordonat de Sef Birou.

(2) Atribuțiile și responsabilitățile Birou Achiziții publice si Organizare Competiții sunt:

 • a. Stabilește programul anual al achizițiilor publice pe care îl supune aprobării Directorului;

 • b. încheie contracte comerciale cu terții pentru prestări servicii, cu respectarea legislației în vigoare;

 • c. Asigură recepția cantitativă și calitativă a bunurilor și valorilor materiale care fac obiectul programului anual de achiziții publice și al aprovizionării curente;

 • d. Organizează și urmărește desfășurarea cu respectarea prevederilor legale în vigoare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică;

 • e. Stabilește documentația pentru tarife și prestări servicii care sunt în competența de aprobare a Consiliului Local;

 • f. Asigură evidența și urmărirea contractelor economice și comerciale din punct de vedere al obligațiilor părților contractuale și recepția lucrărilor și serviciilor prestate de terți;

 • g. Stabilește procedurile de lucru privind achizițiile cu respectarea legislației în vigoare privind achizițiile publice;

 • h. Asigură desfășurarea activităților sportive (pregătire sportivă, cantonamente, competiții și turnee sportive) sub directa coordonare a Directorului, din punct de vedere logistic și al angajării cheltuielilor stabilite și aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli al activităților sportive, astfel:

 • i. Stabilește împreuna cu coordonatorul structurii sportive a clubului si cadrele tehnice ale echipelor ce activeaza în cadrul secțiilor sportive programul anual, programele lunare și săptămânale a acțiunilor de pregătire sportivă, competiții și turnee sportive, alte acțiuni sportive;

> 'y

 • j. Urmărește modul de realizare a programelor și acțiunilor^ stabilite/ de j

federațiile naționale de specialitate pe ramură de sport la care sunt^afijiâte secțiile 7 sportive ce activează în cadrul Clubului Sportiv Municipal Ploiești;       /-7 7^77^

 • k. întocmește documentațiile solicitate de federațiile naționale de "speGialîfate privind afilierea secțiilor sportive pe ramură de sport;

 • l. Asigură actualizarea și aplicarea instrucțiunilor și nomelor stabilite de federațiile naționale de specialitate pe ramură de sport pentru activitatea secțiilor sportive cu privire la: regulamentul de organizare și desfășurarea activităților sportive, regulamentul de transferări, statutul antrenorilor și sportivilor;

 • m. Centralizează documentele legate de activitatea competițională a secțiilor sportive ale clubului, rapoartele de joc întocmite de corpul tehnic, întocmește referatele de necesitate privind angajarea cheltuielilor și orice alte documente legate de acțiunile sportive ale clubului (pregătire fizică, competiții, turnee sportive și alte acțiuni sportive);

 • n. Organizează activitatea de secretariat și registratură a clubului;

 • o. Asigura desfășurarea competițiilor sportive in condiții bune impreuna cu personalul de specialitate din cadrul secțiilor de profil,

 • p. Conduce activitatea de transport persoane in interes propriu si reprezintă instituția in relațiile cu Autoritatea Rutiera Romana.

 • q. Urmărește și verifică respectarea nomelor de sănătate și securitate în muncă și P.S.I. de către personalul din subordine;

Al

 • r. întocmește fisa de post pentru personalul de execuție, angajat în baza contractului individual de muncă, stabilind atribuții, responsabilități și competențe ce constituie sarcini obligatorii de serviciu pentru fiecare salariat;

 • s. întocmește fișele de evaluare a performanțelor profesionale ale personalului de execuție și propune avansarea în grade/trepte profesionale si premierea personalului angajat în confomitate cu prevederile legale în vigoare;

 • t. Exercită și alte sarcini stabilite prin legi, alte acte nomative și de directorul instituției;

Art. 27. (1) “Structura Sportiva”, este subordonată din punct de vedere administrativ Directorului instituției și este coordonată de Șeful de Birou.

(2) Atribuțiile și responsabilitățile Biroului Achiziții publice si Organizare Competiții sunt:

a) sa realizeze pregătirea si perfecționarea sportivilor, pentru realizarea performantei sportive;

 • a) sa îndeplinească cu profesionalism obiectivele de performanta stabilite de conducerea structurii sportive unde este salariat;

 • b) sa urmărească și sa sprijine participarea sportivilor la competițiile naționale și internaționale;

 • c) sa participe la elaborarea calendarului sportiv competițional al clubului și sa umăreasca derularea acestuia;

 • d) sa organizeze acțiunile din calendarul sportiv propriu;

 • e) sa respecte statutul si regulamentele federației sportive naționale in care isi desfasoara activitatea;

 • f) sa aplice in procesul de antrenament linia metodica si cerintel^^^U^B^ federația sportiva naționala in care isi desfasoara activitatea;

 • g) sa cunoască si sa respecte normele de securitate, de protecti^Ș^de^gien^ a| *

muncii;                                   . BW.T

 • h) sa inițiaze măsurile necesare pentru prevenirea violenței laVmănifest^lfe^'

sportive, precum și a dopajului în sport;                                          ,j;T-

 • i) sa elaboreze planuri colective si individuale, unde este cazul, pentru buna desfășurare a activitatilor sportive impreuna cu coordonatorul secției.

 • j) sa organizeaze și sa ține la zi baza de date a activității secțiilor pe ramură de sport și sa urmăresca evaluarea și raportarea indicatorilor prevăzuți în programele sportive proprii;

Art. 28. în cadrul Clubului Sportiv Municipal Ploiești funcționează în prezent 15 secții sportive pe următoarele discipline:

1   - Secția de handbal;

 • 2.  - Secția de fotbal;

 • 3.  - Secția de fotbal de sală;

 • 4.  - Secția de volei;

 • 5.  - Secția de baschet;

6   - Secția “ Sportul pentru Toți “ ;

 • 7.  - Secția de sah;

 • 8.  - Secția de patinaj viteză;

 • 9.  - Secția de gimnastică ritmică;

 • 10. - Secția de box;

 • 11. - Secția de hochei pe gheță;

 • 12.  - Secția de Karate tradițional;

 • 13. - Secția de Judo;

 • 14.  - Secția de atletism;

 • 15.  - Secția de natație (înot).

Art. 29. Secțiile sportive sunt coordonate din punct de vedere al activității pe care o desfășoară de către coordonatorul structurii sportive a clubului iar pe linie administrativa sunt subordonate Directorului CSM, și sunt compuse din:

 • - Sportivi de performanta legitimați în cadrul clubului;

 • - Sportivi (juniori I, II, III și IV copii) legitimați în cadrul clubului;

 • - Copii care se afla în programul de pregătire sportivă pentru sportul de performanță nelegitimați;

 • - Cadrele tehnice ale secției sportive și ale echipelor care activează în cadrul secțiilor sportive: antrenor principal, antrenor secund, cercetător științific sau metodist sportiv, medic, asistent medical, maseuri, alți specialiști.

Art. 30. Obligațiile și drepturile ce revin părților contractante sunt stabilite atât în contractul civil de prestări servicii, precum și în Regulamentul intern al fiecărei secții sportive, având în vedere statutul și regulamentul de organizare al federațiilor naționale pe ramură de sport, statutul antrenorilor și sportivilor, regulamentului intern

al secțiilor sportive, precum și prevederile prezentului Regulamentele Organizare și Funcționare.                                                                            //■■■            '■

CAPITOLUL VI - DISPOZIȚII FINALE

\’


Art.31. Litigiile de orice fel apărute între instituție și persoanele fizice sau juridice române sau străine, sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

Art.32. Cunoașterea prevederilor prezentului Regulament de Organizare și Funcționare și aplicarea acestuia pentru asigurarea bunei desfășurări a activității clubului este obligatorie pentru toți salariații instituției, precum și pentru sportivii și cadrele tehnice ale secțiilor sportive.

Art.33. Prevederile prezentului regulament se completează cu legislația în vigoare referitoare la domeniul de activitate.

Art.34. Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Ploiești poate fi modificat și completat în conformitate cu cadrul legislativ în vigoare, numai prin hotărâre emisă de Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

fi

ir-?

*|C c:. i ;,.t“ i

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI 9 PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE          !

R_APO_R Ț

Comisia a luat în discuție Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Ploiești


PREȘEDINTE, Paul Palas

9


SECRETAR,

Gheorgâe AndreiData: 2?' ^2- 2 p I £

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘIRECLAMAȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Ploiești


j                                          i

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CULTURĂ, CULTE, TINERET ȘI SPOR T           T,\

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Ploiești
SECRETAR, Larisa Băzăvan