Hotărârea nr. 429/2016

Hotãrârea nr. 429 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ( 7 •

HOTĂRÂRE NR. 429

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești - dl. Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești prin care se propune stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017;

Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.l”Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze a Consiliului Municipiului Ploiești din data de 20.12.2016;

în conformitate cu prevederile art.l, art.2 alin. (2) lit.h), precum și cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.38 alin.(2), art.l62, art.l85 alin.(l) lit.a) și alin.(6), art.266 alin.(5) și alin.(6) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale coroborate cu prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 2980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificata prin Legea nr. 199/1997;

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. a), art. 16 alin. (2), art. 20 alin.

 • (1) lit. b), art. 27 și ale art. 30 din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 27, art. 36 alin. (4) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobă nivelul impozitelor și taxelor locale prevăzute pentru anul 2017, conform Anexei nr. 1 - parte integrantă la prezenta hotărâre, după cum urmează:

 • a) impozitul si taxa pe clădiri:

 • - impozitul pe clădiri datorat de persoane fizice - tabelul nr. 1;

 • - impozitul și taxa pe clădiri datorate de persoane juridice - tabelele 2, 3;

 • b) impozitul și taxa pe teren:

 • - impozitul și taxa pe teren datorate de persoane fizice - tabelele 4, 5, 6;

 • - impozitul și taxa pe teren datorate de persoanele juridice - tabelele 7, 8, 9;

c) impozitul pe mijloacele de transport:


 • - impozitul pe mijloacele de transport datorat de

tabelele 10,11, 12, 13, 131;

 • d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autori|iîiildrftâbelble^

14 si 15;

 • e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama și publicitâfe)^

 • - taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate

 • - taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate - tabelul 16;

 • f) impozitul pe spectacole: tabelul 17;

 • g) taxe speciale:

- taxe pentru prestarea serviciilor în regim de urgentă,

în interesul persoanelor fizice si juridice;

 • h) alte taxe locale:

 • - taxe pentru depozitarea de materiale, realizarea unor lucrări, pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului in piețe, in târguri, in oboare, in standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcari sau in alte locuri anume stabilite prin hotarari ale consiliilor locale, ocuparea terenului cu chioșcuri, tonete închise, suporți pentru obiecte de publicitate si pentru manifestări ocazionale s.a.- tabelul 18;

-taxa pentru utilizarea domeniului public in vederea distribuirii de materiale publicitare se datoreaza de către contribuabilii persoane fizice/juridice, in funcție de numărul de zile pentru care se solicita si se aproba ocuparea domeniului public.Taxa pentru utilizarea domeniului public in vederea distribuirii de materiale publicitare datorata de către persoanele fizice este in suma de 0,5 lei/ zi, iar in cazul persoanelor juridice taxa datorata este in suma de 1 leu/zi.

 • - taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativa este in suma de 500 lei;

 • - taxa de reabilitare termică;

 • - taxe judiciare si extrajudiciare de timbru- tabelul nr. 19 si tabelul nr.20.

Art. 2. Aprobă stabilirea cotei de impozitare pentru următoarele impozite și taxe:

 • a) cota prevăzută la art.457 alin.(l) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reprezentând impozit pe clădirile rezidențiale și clădirile anexă aflate în proprietatea persoanelor fizice, se stabilește la 0,09%.

 • b) cota prevăzută la art. 458 alin.(l) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reprezentând impozit pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, se stabilește la 0,2%.

 • c) . cota prevăzută la art. 460 alin.(l) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reprezentând impozit/taxa pe clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice, se stabilește la 0,18%.

 • d) pentru persoanele juridice care dețin în proprietate două sau mai multe clădiri rezidențiale, de la a doua proprietate în sus, se stabilește cota de 0,2% prevăzută art. 460 alin.(l) din Legea nr. 227/2015.

 • e) cota prevăzută la art. 460 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reprezentând impozit/taxa pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice, se stabilește la 1,3%.

 • f) pentru proprietarul (persoană juridică) al clădirii nerezidențiale, care nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.

 • g) cota prevăzută la art. 477, alin.(l) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, referitoare la taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă si publicitate, se stabilește in cota de 3 % asupra valorii serviciilor de reclama si publicitate, care se regăsește in contract, exclusiv taxa pe valoarea adaugata;                '

Art.3. Aprobă stabilirea cotelor adiționale prevăzute la 0M^9^aTin7(2)\'âin

Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, după cum urmează :


Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, după cum urmează :     plj p:/. /L f 7

 • a) . Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile nerezidențîâle^ aflate în proprietatea persoanelor juridice, determinat în condițiile prevăzute la^art/Lîit.e), ‘ din prezenta hotărâre, se aplică cota adițională de 4% ;

 • b) . Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile nerezidențiale ale persoanelor juridice, a cărui valoare impozabilă a clădirii nu a fost actualizată, de către proprietarul clădirii, în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, se aplică cota adițională de 50%, în condițiile art.2 lit.f), din prezenta hotărâre;

 • c) . Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale ale persoanelor juridice, care dețin în proprietate doua sau mai multe clădiri rezidențiale, de la a doua proprietate în sus, se aplică cota adițională de 35%, în condițiile prevăzute la art.2 lit.d).

 • d). Pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate, atât pentru afișajul situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, cât și în cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărei altei structuri de afișaj pentru reclamă și publicitate, se aplică cota adițională de 20%.

Art. 4. Aprobă stabilirea impozitului pe cote diferențiate de impozitare pe clădirile rezidențiale, în funcție de numărul acestora, în cazul persoanelor fizice, care dețin cel puțin o clădire rezidențială în afara celei de domiciliu, pe raza municipiului Ploiești, după cum urmează:

 • - aplicarea cotei de 0,15 % , pentru prima clădire în afara celei de domiciliu;

 • - aplicarea cotei de 0,2 % pentru a doua clădire și următoarele, în afara celei de la adresa de domiciliu.

Nu intră sub incidența prezentei prevederi clădirile dobândite prin moștenire.

Ordinea numerică a proprietăților se determina in funcție de anul dobândirii clădirii, indiferent sub ce formă, rezultat din documentele care atesta calitatea de proprietar.

în aceste cazuri contribuabilii au obligația de a depune o declarație specială de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri, la compartimentele de specialitate ale autorităților administrației publice locale în raza cărora își au domiciliul, în termen de 30 zile de la data dobândirii clădirii rezidențiale.

Art.5. Aprobă majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirile și/sau terenurile neîngrijite, situate în intravilanul municipiului Ploiești.

Criteriile de încadrare sunt stabilite prin HCL 445/2015 privind aprobarea unei proceduri de lucru cu stabilirea criteriilor de identificare si încadrare a imobilelor (terenuri/clădiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești.

Art. 6. Bonificația prevăzută la art.462 alin.(2), art.467 alin.(2), art.472 alin.(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru plata integrală cu anticipație a impozitelor locale, până la 31 martie de către contribuabili, se stabilește după cum urmează:

-10% în cazul impozitului pe clădiri;

-10% în cazul impozitului pe teren;

<1 O


-10% în cazul impozitului pe mijloacele de transport.

Impozitul anual datorat aceluiași buget local de către contripu^bțl^P^rspaiie^ fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până iă^primul termen de plată.

Art.7.(l). Aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădire și a impozitului/taxei pe teren, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare nete sunt mai mici sau egale de 650 lei (inclusiv pentru persoanele fără venituri), pentru clădirea folosită ca domiciliu și terenul aferent acesteia, în suprafață de maxim 500 mp.

Contribuabilul datorează impozit pentru diferența dintre suprafața de teren deținută (dacă este mai mare de 500mp) și cei 500 mp scutiți prin prezenta hotărâre.

Scutirea se acordă doar pentru cota deținută de contribuabili și cu condiția ca acesta să dețină în proprietate un singur imobil.

Scutirea se acorda pe baza unei cereri temeinic justificată, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2017, pe baza unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

Locuința deținută la adresa de domiciliu, pentru care se acorda scutire de la plata impozitului pe clădire trebuie sa îndeplinească condițiile privind suprafețele minimale, in funcție de numărul de persoane, prevăzute de Legea locuinței nr.l 14/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 1 (una) persoana- 58mp ;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 2 (doua) persoane- 81mp ; suprafața construita a locuinței familiei formate din 3 (trei) persoane- 102mp ;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 4 (patru) persoane- 115mp ;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 5 (cinci) persoane- 135mp ;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 6 (sase) persoane- 144mp ;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 7 (șapte) persoane- 166mp ;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 8 (opt) persoane- 171mp.

 • (2). Aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădire și a impozitului/taxei pe teren, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor orfane aflate în evidența autorității tutelare, pentru clădirea folosită ca domiciliu și terenul aferent acesteia.

Scutirea se acordă pe baza unei cereri temeinic justificată, însoțită de acte doveditoare, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2017, a unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

 • (3). Aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădire și pe terenul de sub construcția clădirii clasate ca monument istoric, pentru clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice și care, potrivit legii, sunt clasate, ca monumente istorice.

Scutirea se acordă pe baza unei cereri temeinic justificată, însoțită de acte doveditoare, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2017, a unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

 • (4) . Aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădire și a impozitului/taxei pe

teren, pentru o singură proprietate (clădire și teren), aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor care sunt internate și au domiciliul permanenț.îmcenffele de îngrijire pe perioadă nedeterminată.                                ///>/''/ ..

Scutirea se acordă pe baza unei cereri temeinic justificată/ însoțită' de aete doveditoare, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2017, .a unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si âprdbaf/de conducerea instituției.

 • (5) . Aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădire, pentru clădirile aflate în proprietatea persoanelor juridice și care, potrivit legii, sunt clasate ca muzee.

Scutirea se acordă doar pentru clădirea în care se desfășoară o activitate benefică pentru comunitatea locală, pe baza unei cereri temeinic justificata, însoțită de acte doveditoare, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2017, pe baza unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

 • (6) . Aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădire și a impozitului pe teren, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Scutirea se acordă pentru clădirea folosită ca domiciliu și terenul aferent acesteia, în suprafață de maxim 500 mp.

Contribuabilul datorează impozit pentru diferența dintre suprafața de teren deținută (dacă este mai mare de 500mp) și cei 500 mp scutiți prin prezenta hotărâre.

Pentru contribuabilii care nu au depuse documentele care să ateste această calitate la organul fiscal, scutirea se acorda pe baza unei cereri temeinic justificată, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2017, pe baza unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

 • (7) . Aprobă scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădire și a impozitului/taxei pe teren pentru clădirile și terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvemamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ.

Scutirea se acordă pe baza unei cereri temeinic justificată, însoțită de acte doveditoare, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2017, a unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

Procedura de acordare a facilităților prevăzute la acest articol este prevăzută în Anexa nr. 2l.

Art.8. Aprobă procedura privind acordarea de facilitați fiscale agentilor economici care isi desfasoara activitatea in parcul industrial, in condițiile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice nr.2980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a masurilor de sprijin pentru investițiile realizate in parcurile industriale, cu modificările și completările ulterioare - Anexa nr.22.

Art.9. Aprobă procedura privind acordarea eșalonării la plată a sumelor rezultate în urma unor acțiuni de inspecție fiscală efectuate de către Serviciul Public

5

Finanțe Locale Ploiești- Anexa nr.23,

3                                                3

Art. 10. Aprobă procedura de calcul a taxelor pentru dcnțmture^demâteriale, realizarea unor lucrări, pentru desfacerea de produse ce fac ofi^chJKggîprt^m in piețe, in târguri, in oboare, in standuri situate de-a lungul drumi^^\j^fe^|n)f^ari sau in alte locuri anume stabilite prin hotarari ale consiliilor loc^l^dăpâfia^reAilui cu chioșcuri, tonete inchise, suporți pentru obiecte de publicitate ^^i^t^dMnifestari ocazionale s.a.- prevăzută în capitolul ALTE TAXE din Anexa nr.

Art.ll. Aprobă stabilirea drept criteriu de încadrare în categoria „marilor contribuabili” respectiv a „contribuabililor mijlocii” - impozitul mediu anual datorat bugetului local al municipiului Ploiești, calculat ca medie a tuturor impozitelor și taxelor datorate la deschiderea fiecărui an fiscal din perioada de prescriere a creanțelor fiscale.

Astfel contribuabili care în ultimi 5 ani, au datorat un impozit mediu anual mai mare sau egală cu suma de 300.000 lei vor fi încadrați în categoria „ mari contribuabili” iar contribuabili care în ultimi 5 ani, au datorat impozit mediu anual cuprins între 50.000 lei și 299.999 lei vor fi încadrați în categoria „contribuabili mijlocii”.

încadrarea contribuabililor aflați, la data de 30.09.2016, în evidențele fiscale ale Serviciului Public Finanțe Locale în categoria „marilor contribuabili” respectiv a „contribuabililor mijlocii” în urma aplicării criteriului menționat anterior este redată în Anexa nr. 3.

Art.12. Stabiliește ca la persoanele juridice care nu dețin în proprietate bunuri imobile impozabile declarate pe raza municipiului Ploiești și pentru care s-a dispus deschiderea procedurii de insolvență, să nu se efectueze inspecția fiscală.

Art. 13. (1). Aprobă stabilirea modalității de comunicare pentru deciziile referitoare la obligațiile de plată accesorii, după cum urmeaza:

 • -  Pentru persoanele fizice, deciziile referitoare la obligațiile de plată accesorii vor fi afișate pe site-ul www.spfl.ro;

 • -  în cazul persoanelor juridice, vor fi afișate pe site-ul www.spfl.ro, doar deciziile referitoare la obligațiile de plată accesorii al căror cuantum nu depășește suma de 100 lei.

Celelalte decizii pentru sume mai mari de 100 lei vor fi comunicate în conformitate cu prevederile legale.

 • (2). Trimestrial, în vederea recuperării obligațiilor fiscale neachitate, va fi afișată pe site-ul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, lista debitorilor somați, care înregistrează obligații fiscale restante :

 • - în cazul persoanelor fizice, pentru sume mai mari de 1000 lei;

 • - în cazul persoanelor juridice, pentru sume mai mari de 10000 lei.

Art.14. Stabilește la 40 lei plafonul creanțelor fiscale restante aflate in soldul rolurilor nominale unice inactive, la data de 31.12.2016 și neachitate până la data aplicării prezentei hotărâri, creanțe care vor fi anulate.

Prin rol inactiv se înțelege acel rol pentru care nu mai există bunuri urmăribile și pentru care nu se mai calculează impozite și taxe în anul curent.

Art.15. (1) Aprobă modelul de cerere - declarație pentru scutiri de impozite si taxe conform Anexei nr. 4.

(2) Aprobă modelul de declarație pentru stabilirea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor fizice care dețin în proprietate mai multe clădiri cu destinație rezidențială pe raza municipiului Ploiești, în afara celei de domiciliu, conform Anexei nr.5.

Art.16. (1). Aprobă achitarea unei singure taxe speciale pentru eliberarea in regim de urgență a Certificatului de atestare fiscală, în cazul instrainarii bunurilor mobile si imobile aflate in coproprietate.

(2). Aproba achitarea unei singure taxe speciale pentru lucrările privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, efectuate in regim de urgenta, in cazul bunurilor mobile si imobile aflate in coproprietate.

Art.17. Aprobă limitele minime și maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice și juridice, după cum urmează :

Limitele minime și maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice

Art. 493 alin. (3)

Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la lit. b) cu amendă de la 279 de lei la 696 de lei

Art. 493 alin. (4)

încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 325 de lei la 1.578 lei.

Limitele minime si maxime ale amenzilor în cazul persoanelor juridice

Art. 493 alin.

(5)

- Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă de la 280 lei la 1.116 lei, iar cele de la lit. b) cu amenda de la 1.116 lei la2.784 lei.

încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.300 lei la 6.312 lei

Art.18. Prezenta hotărâre intra în vigoare de la 01.01.2017, dată de la care își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local nr. 407/2015 privind impozitele și taxele locale pentru anul 2016, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 487/2015 și Hotărârea Consiliului Local nr. 5/2016.

Art.19. (1). Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești și celelalte instituții cu atribuții în aplicarea hotărârii vor duce la îndeplinire prevederile prezentei.

Art.20. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

loiești, astăzi, 21 decembrie 2016

P dp cpdinfăLșf f          i Ti


Dată în


Președinte de ședință, i. j George-țȘordn-Niculae Botez


Contrasemn

^Anabell Olin


;ă Secretar, 1/Măntoiu


ROMÂNIA

JUDEȚUL.PRAHOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind impozitele și taxele locale pentru anul 2017

în conformitate cu principiul autonomiei locale, care corespunde Cartei europene a autonomiei locale adoptată la Strasbourg la 15 octombrieU985, ratificată de România prin Legea nr. 199/1997 ;

Având în vedere prevederile art.5 alin.(l) lit.a), art.16 alin.(2), art.20 alin(l) lit.b), art.27 și ale art.30 din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.27, art.36 alin.(4) lit.c) și art.45 alin.(2) lit.c) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Q         Potrivit prevederilor art.20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea și

funcționarea parcurilor industriale coroborate cu prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.2980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.38 alin.(2), art.162, art.185 alin.(l) lit.a) și alin.(6), art.266 alin.(5) și alin.(6) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art.l, art.2 alin. (2) lit.h), precum și cele ale titlului /A din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare:

Pentru o impozitare cât mai echitabilă și o relaxare fiscală a contribuabililor, pentru stimularea mediului de afaceri și creșterea calității vieții în Municipiul Ploiești, care să satisfacă într-o proporție cât mai mare nevoile actuale ale cetățenilor O municipiului Ploiești, pentru anul 2017 propun:

 • 1. Reducerea cu 3% față de anul 2016 a nivelului impozitului/taxei pentru clădirile rezidențiale deținute de persoane fizice și juridice, pentru clădirile nerezidențiale deținute de persoanele juridice a căror valoare impozabilă a fost actualizată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal, precum și a impozitului/taxei pe teren curți construcții deținute de persoane fizice și juridice, în limitele stabilite de Codul fiscal;

 • 2. Având în vedere faptul în anul 2016 nu s-au acordat facilități fiscale pentru pentru clădirile și terenurile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ, iar reprezentanții acestor asociații/ fundații s-au prezentat în audiență la autoritățile legislative și deliberative ale Municipiului Ploiești, unde au susținut și au demonstrat că se află într-o situație financiară dificilă și și-au exprimat dorința ca pentru anul 2017 să se revină la această facilitate fiscală, propun scutirea de la

/k   \ x.^z \

plata impozitului/taxei pe clădire și a impozitului/taxei pe teren pentru clădirile și terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ.

 • 3. La impozitul pe mijloacele de transport, deși, ca și în cazul celorlalte impozite și taxe pe proprietate, se puteau aplica majorări de până la 50%, propun menținerea acestora la nivelul anului 2016.

 • 4. Propun ca restul taxelor și impozitelor să rămână la nivelul anului 2016, având în vedere faptul că o parte dintre ele sunt la nivelul minim prevăzut de lege.

Având în vedere prevederile legale menționate mai sus, precum și Raportul de specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești la proiectul de hotărâre privind impozitele și taxele locale pentru anul 2017, propun Consiliului Local al municipiului Ploiești spre aprobare, prezentul proiect de hotărâre.MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

RAPORT DE SPECIALITATE j(“?ț / . -1 W la proiectul de hotărâre privind impozitele și taxele locale pdnțlru anul;20L7f /

Impozitele și taxele locale, reglementate de Titlul IX din Legea’.nr. '227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, constituie venituri proprii ale bugetelor unităților administrativ teritoriale și au ca surse: impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizațiilor, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate, impozitul pe spectacole, taxe speciale, taxele judiciare de timbru si taxele extrajudiciare de timbru.

Pentru anul 2017, propunerile pentru stabilirea nivelului impozitelor și taxelor locale s-au realizat în conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Stabilirea nivelului impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport, a taxei pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate, a impozitului pe spectacole, a taxelor speciale și a altor taxe

1. Impozitul și taxa pe clădiri

 • I. (1) Orice persoană care are în proprietate o clădire cu destinație rezidențială, nerezidențială sau mixtă, situată în municipiul Ploiești datorează anual impozit pentru acea clădire, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

Clădirea rezidențială este construcția alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependințele, dotările și utilitățile necesare, care satisface cerințele de locuit ale unei persoane sau familii;

Clădirea nerezidențială reprezintă orice clădire care nu este rezidențială;

Clădirea cu destinație mixtă reprezintă clădirea folosită atât în scop rezidențial, cât și nerezidențial.

 • (2) Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, oricăror entități, altele decât cele de drept public, se stabilește taxa pe clădiri, care se datorează de concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință, după caz, în condiții similare impozitului pe clădiri. în cazul transmiterii ulterioare altor entități a dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosință asupra clădirii, taxa se datorează de persoana care are relația contractuală cu persoana de drept public.

 • (3) Impozitul prevăzut la alin. (1), denumit impozit pe clădiri, precum și taxa pe clădiri prevăzută la alin. (2) se datorează către bugetul local al comunei, al orașului sau al municipiului în care este amplasată clădirea.

 • (4) în cazul clădirilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosință ce se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe clădiri se stabilește proporțional cu numărul de luni pentru care este constituit dreptul de


concesiune, închiriere, administrare ori folosință. Pentru fracțiunile mai mici de o luna, taxa se calculează proporțional cu numărul de zile din luna respectea.^^^^.

 • (5) în cazul clădirilor care fac obiectul unor contracte de^^^eăîâS^^i^iriere, administrare sau folosință ce se referă la perioade mai mici de ;^lținăjyg^pe clădiri se datorează proporțional cu numărul de zile sau de ore prevăzut^îțxjdoâffî®/

 • (6) Pe perioada în care pentru o clădire se plăteșteți^^^^^adii^^iu se datorează impozitul pe clădiri.

 • (7) în cazul în care pentru o clădire proprietate publică sau^yjvWJ^^tului ori a unității administrativ-teritoriale se datorează impozit pe clădiri, iar în cursul unui an apar situații care determină datorarea taxei pe clădiri, diferența de impozit pentru perioada pe care se datorează taxa pe clădiri se compensează sau se restituie contribuabilului în anul fiscal următor.

 • (8) în cazul în care o clădire se află în proprietatea comună a două sau mai multe persoane, fiecare dintre proprietarii comuni ai clădirii datorează impozitul pentru spațiile situate în partea din clădire aflată în proprietatea sa. în cazul în care nu se pot stabili părțile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru clădirea respectivă.

 • (9) . în cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii și datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 • (10) în cazul în care dreptul de proprietate asupra unei clădiri este transmis în cursul unui an fiscal, impozitul va fi datorat de persoana care deține dreptul de proprietate asupra clădirii la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează.

(1 l)Impozitul pe clădiri se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie, inclusiv.

 • (12) Pentru plata integrala cu anticipație a impozitului pe clădiri, datorat pentru intreg anul 2017 de către contribuabili, persoane fizice si juridice, pana la data de 31 martie se acorda o bonificație de 10%.

 • (13) Impozitul anual datorat aceluiași buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plătește integral pana la primul termen de plata.

 • (14) Pentru neplata la termen a impozitului pe clădiri se datoreaza majorări de întârziere conform dispozițiilor legale.

 • (15) . 1. Taxa pe clădiri este datorată de persoanele fizice sau persoanele juridice, altele decât cele de drept public, care dețin dreptul de administrare, folosință închiriere sau concesiune asupra clădirii, stabilit în condițiile legii.

 • 2. în cazul în care persoanele prevăzute la alin. (1) transmit ulterior altor persoane dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau-folosință a clădirii, taxa pe clădiri va fi datorată doar de prima entitate care nu este de drept public, care a primit dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosință.

' (16). Impozitul pe clădiri și taxa pe clădiri se stabilesc în funcție de destinația finală a clădirii, care poate fi rezidențială, nerezidențială sau mixtă, pe baza declarației pe propria răspundere a contribuabilului, și se calculează în conformitate cu prevederile art. 457 - 460 din Codul fiscal.

 • (17) . 1. în cazul clădirilor proprietate publică sau privată a staț^lȘfp^fa^inităților

administrativ-teritoriale, care fac obiectul unor contracte de conc'dsiUnc;?Qnehjriere, administrare sau folosința, care se referă la intervale de timp <măY mărf'de-a lîmă, se aplică următoarele reguli:                                           f ț 1:'./   < • î

 • a) taxa pe clădiri se datorează de concesionar, locatar, administratorsau utilizator,

după caz;                                                                          ' ■<      .......;;

 • b) taxa se calculează proporțional cu numărul de luni prevăzute'în coîitract; pentru fracțiunile mai mici de o lună, taxa se calculează proporțional cu numărul de zile;

 • c) concesionarul, locatarul, administratorul sau utilizatorul, după caz, depune o declarație la organul fiscal până la data de 25 a lunii următoare intrării în vigoare a contractului;

 • d) concesionarul, locatarul, administratorul sau utilizatorul, după caz, are obligația să plătească taxa pe clădiri la bugetul local lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.

 • 2. în cazul clădirilor proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosință care se referă la intervale de timp mai mici de o lună, se aplică următoarele reguli:

 • a) taxa pe clădiri se datorează de concesionar, locatar, administrator sau utilizator, după caz;

 • b) taxa se calculează proporțional cu numărul de zile sau de ore, după caz, prevăzute în contract; fracțiunile de oră se rotunjesc la oră;

 • c) persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, după caz, are obligația să depună o declarație la organul fiscal până la data de 25 a lunii următoare intrării în vigoare a contractului;

 • d) persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosință are obligația să colecteze taxa pe clădiri de la concesionar, locatar, administrator sau utilizator, după caz, și să o verse la bugetul local, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.

 • 3. Valoarea la care se calculează taxa pe clădiri este valoarea înregistrată în contabilitatea persoanei de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, după caz.

 • (18) . în cazul în care pentru o clădire proprietate publică sau privată a statului ori a unității administrativ-teritoriale se datorează impozit pe clădiri, iar în cursul anului apar situații care generează datorarea taxei pe clădiri, atunci în anul fiscal următor diferența de impozit pentru perioada de datorare a taxei se va compensa cu obligații datorate aceluiași buget sau se va restitui.

 • (19) în cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, diferența de taxă față de cea stabilită conform art.460 alin. (1) sau (2), după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii.

 • (20) Taxa pe clădiri se plătește lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință.

 • (21) în cazul unei situații care determină modificarea taxei pe clădiri datorate, persoana care datorează taxa pe clădiri are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență, se află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat situația respectivă.

. (22) Declararea clădirilor în scop fiscal nu este condiționată/.de mregistrarea acestor imobile la oficiile de cadastru și publicitate imobiliară.         :

 • (23) Depunerea declarațiilor fiscale reprezintă o obligație și în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe clădiri. :

 • (24) . Pentru rapoartele de evaluare cu data de referință 31.12.2016,-termenul de depunere al declarațiilor, stabilit conform Codului fiscal, este 31 martie 2017< Acest termen este obligatoriu, nerespectarea având drept consecință aplicarea. sâncțiunii corespunzătoare de către organul fiscal.

 • (25) . în cazul clădirilor cu destinație mixtă și a clădirilor nerezidențiale deținute de persoane fizice și juridice, declarațiile fiscale la care se anexează un raport de evaluare care reflectă valoarea clădirii la 31 decembrie 2016, se depun până la primul termen de plată, respectiv 31 martie 2017, depunerea după această data, va avea drept consecință aplicarea sancțiunii corespunzătoare de către organul fiscal.

 • II. Pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilanul municipiului Ploiești, propunerea este de menținere Ia nivelul anului 2016 a impozitului pe clădiri majorat cu 500%.

Criteriile de încadrare sunt stabilite prin HCL 445/2015 privind aprobarea unei proceduri de lucru cu stabilirea criteriilor de identificare si, încadrare a imobilelor (terenuri/clădiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești.

- impozitul pe clădiri datorat de persoane fizice

1. Calculul pentru clădirile rezidențiale

Potrivit art. 457 alin.l din Codul fiscal, pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08%-0,2%, asupra valorii impozabile a clădirii.

Pentru anul 2016, la nivelul municipiului Ploiești, prin HCL 407/2015 a fost stabilită cota de 0,1%.

Pentru anul 2017, propunerea este de reducere cu 3% a acestei cote și stabilirea cotei de 0,097%.

Impozitul pe clădirile rezidențiale și clădirile anexă in cazul persoanelor fizice se calculează prin aplicarea cotei de impozitare asupra valorii impozabile pe metru patrat de suprafața construita desfasurata a clădirii, determinata potrivit tabelului nr. 1 din Anexa nr. 1.

Exemplu de calcul al impozit pentru clădirea rezidențiala pentru un apartament cu 2 camere in suprafața construita de 60 mp, situat in zona A in cadrul localității:

Nr. crt.

Denumire indicator

Anul fiscal 2016

Anul fiscal 2017

1

Suprafața construită apartament

60

60

2

Norma din lege

1000

1000

3

Coeficient corecție zona

__________________________________________>- ■                      ■—

2,5

2,5

4

Cota de impozitare

0,1%

0,097%

5

Impozit pe clădire

150 Iei

6

Diferența de impozit pe clădire 2017/2016 (redus cu 3% față de anul 2016)

4 lei

Isl
In cazul contribuabililor care dețin mai multe clădiri rezjdenriale^e^raza municipiului Ploiești pentru anul 2017, propunerea este de menrincre^lariiivelul anului 2016 a cotei diferențiate de impozitare pe clădirile rezidențiale , în funcție

de numărul acestora, în cazul persoanelor fizice, care dețin cel puțin o clădire rezidențială în afara celei de domiciliu, după cum urmează:

 • - aplicarea cotei de 0,15 %, pentru prima clădire în afara celei de domiciliu;

 • - aplicarea cotei de 0,2 % pentru a doua clădire și următoarele, în afara celei de

la adresa de domiciliu.

Nu intră sub incidența prezentei prevederi clădirile dobândite prin moștenire.

Ordinea numerică a proprietăților se determina in funcție de anul dobândirii clădirii, indiferent sub ce formă, rezultat din documentele care atesta calitatea de proprietar.

In aceste cazuri contribuabilii au obligația de a depune o declarație speciala de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri, la compartimentele de specialitate ale autoritatii administrației publice locale, în termen de 30 zile de la data dobândirii clădirii rezidențiale.

 • 3. Calculul impozitului pentru clădirile nerezidentiale

Potrivit art.458 alin.l din Codul fiscal, pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2-1,3% .

Pentru anul 2016, la nivelul municipiului Ploiești, prin HCL 407/2015 a fost stabilită cota de 0,2%.

Pentru anul 2017, propunerea este de menținere la nivelul anului 2016 a cotei minime de 0,2%.

Exemplu de calcul al impozit pentru clădirea nerezidentiala:

pentru un apartament cu 3 camere, dobândit in ultimii 5 ani anteriori anului 2017, la un preț de achiziție de 45.000 E curs de schimb -4,5 lei, cota aplicata asupra valorii impozabile -0,2%:

Impozitul datorat: 45000 EUR(valoarea de achiziție) *4,51ei(curs schimb)*0,2%(cota de impozitare)^ 405 Iei.

Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2%, asupra valorii care poate fi:

 • a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, până la primul termen de plată;

 • b) valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință;

 • c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă djqptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anulbi-de tefețință.

în cazul în care valoarea unei clădiri nerezidentiale detinuta. de o persoana fizica nu poate fi calculată conform acestor prevederi, impq:zițdb se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate?-în condiții rezidențiale;

Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nicio activitate economică, impozitul se calculează similar impozitului pentru clădirile rezidențiale. în situația in care contribuabilul nu depune declarație si acte justificative din care sa reiasa ca nu desfasoara activitate economica, impozitul se calculează similar cu impozitul pentru clădiri nerezidentiale.

 • 4. Calculul impozitului pentru clădirile cu destinație mixta

în cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial, cu impozitul determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial.

Delimitarea suprafețelor pentru stabilirea impozitului, în funcție de destinația rezidențială sau nerezidențială, rezultă din documentul anexat la declarația depusă de contribuabil la organul fiscal local competent, care poate fi, după caz:

 • a) contractul de închiriere, în care se precizează suprafața transmisă pentru desfășurarea activității economice;

 • b) contractul de comodat încheiat conform art. 2.146 - 2.157 din Codul civil, în care se precizează suprafața în care se precizează suprafața transmisă pentru desfășurarea activității economice;

 • c) autorizația de construire și/sau de desființare, după caz, privind schimbarea de destinație a clădirii, în condițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • d) documentația cadastrală;

$) orice documente doveditoare, altele decât cele prevăzute la lit. a) - d);

f) declarația pe propria răspundere a proprietarului clădirii înregistrată la organul fiscal, în cazul în care nu există alte documente doveditoare.

în aplicarea prevederilor art. 459 alin. (1) din Codul fiscal, pentru calculul impozitului/taxei pe clădiri atunci când suprafețele folosite în scop rezidențial și cele folosite în scop nerezidențial rezultă din alte documente decât din documentația cadastrală și au fost puse la dispoziția organului fiscal prin declarația pe propria răspundere a proprietarului se efectuează următoarele operațiuni:

 • a) se determină suprafața construită desfășurată a clădirii. Suprafața construită desfășurată a clădirii care nu poate fi măsurată pe conturul exterior se stabilește prin măsurarea suprafeței utile, delimitată de conturul interior al încăperilor, iar rezultatul se înmulțește cu coeficientul de transformare de 1,4;

 • b) se determină suprafața construită desfășurată a încăperilor care sunt folosite în

scop nerezidențial;                                                      ,

 • c) se determină cota procentuală din clădire care corespunde încăperilor care sunt

folosite în scop nerezidențial, prin împărțirea suprafeței prevăzute la lit. b) la suprafața prevăzută la lit. a);                                                      f..\ U/'.

 • d) se determină valoarea încăperilor care sunt folosite în scop-nerezidențial, prin

înmulțirea valorii clădirii rezultată dintr-un raport de evaluare rierezidențial, cu cota procentuală determinată la lit. c);                                      :

 • e) se determină impozitul pe clădiri corespunzător încăperilor care sunt folosite în scop rezidențial, în conformitate cu prevederile art. 457 din Codul fiscal;

 • f) se determină impozitul pe clădiri corespunzător încăperilor care sunt folosite în scop nerezidențial, în conformitate cu prevederile art. 458 din Codul fiscal;

 • g) se determină impozitul total, prin însumarea impozitului determinat la lit. e) cu impozitul determinat la lit. f) și aplicarea rotunjirilor, conform pct. 11 lit. n) din prezentele norme.

- impozitul /taxa pe clădiri datorate de persoane juridice

Impozitul pe clădiri datorat de persoanele juridice a reprezentat și reprezintă una din cele mai importante surse a veniturilor la bugetul local.

1) Potrivit art. 460. alin.(l) din Codul fiscal, pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08%-0,2% asupra valorii impozabile a clădirii.

Pentru anul 2016, la nivelul municipiului Ploiești, prin HCL 407/2015 a fost stabilită cota de 0,2%.

Pentru anul 2017, propunerea este de reducere cu 3% a acestei cote și stabilirea cotei de 0,19%.

Exemplu :

- pentru o clădire rezidențială deținută de o persoană juridică, cu valoare impozabilă înregistrată în evidența organului fiscal, în sumă de 100.000 lei:

Nr. crt

Denumire indicator

Anul fiscal 2016

Anul fiscal 2017

1

Valoare impozabilă

100.000

100.000

2

Cota de impozitare

0,2%

0,19 %

3

Impozit pe clădiri

200 lei

190 lei

4 ‘

Diferența de impozit pe clădire 2017/2016 (redus cu 3% față de anul 2016)

10 lei

Pentru anul 2016, în cazul persoanelor juridice, care dețin în proprietate două sau mai multe clădiri rezidențiale, de la a doua proprietate în sus, la nivelul municipiului Ploiești, prin HCL 407/2015 a fost stabilită cota de 0,3% (la cota de 0,2% s-a aplicat cota adițională de 50%).

Pentru anul 2017, propunerea este de reducere a impozitului cu 3%. In aceste condiții, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,29% (la cota de 0,2% s-a aplicat cota adițională de 45,5%).

Exemplu :

- în cazul în care agentul economic deține mai multe clădiri rezidențiale, pentru a doua clădire rezidențială, cu valoare impozabilă înregi§^fe^în;/^idența organului fiscal, în sumă de 100.000 lei:                                 A

----T”                    ■                         ”                          I "                               ' ' ’                        r/ !• / i tV A f ■ : \ l _          . ±L

Nr. crt

Denumire indicator

Anul fiscal 2016        1/

l

^ÂntfF'.Ș!șc(al 2\JJ7

.4 KSSii Mi

1

Valoare impozabilă

100.000

2

1

Cota de impozitare

0,3% (la cota de 0,2% s-a aplicat cota adițională de 50% -conform art 489 alin.(2) -Cod fiscal)

de 0,2%‘^s-n’^iplicat cota adițională de 45,5% -conform art 489 alin.(2) - Cod fiscal)

3

Impozit pe clădiri

300 Iei

290 lei

4

Diferența de impozit pe clădire 2017/2016 (redus cu 3% față de anul 2016)

10 Iei

2) Potrivit art. 460. alin.(2) din Codul fiscal, pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2%-l,3%, inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii.

Pentru anul 2016, pentru clădirile a căror valoare impozabilă a fost actualizată în ultimii 3 ani, la nivelul municipiului Ploiești, prin HCL 407/2015 a fost stabilită cota de 1,5% (la cota de 1,3% s-a aplicat cota adițională de 16%).

Pentru anul 2017, propunerea este de reducere a impozitului cu 3%.

In aceste condiții, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 1,45% (la cota de 1,3% s-a aplicat cota adițională de 11.54%).

Exemplu :

- pentru o clădire nerezidentială a cărei valoare a fost actualizată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal deținută de o persoană juridică, cu valoare impozabilă rezultată în urma unui raport de evaluare, în sumă de 100.000 lei:

Nr. crt

Denumire indicator

Anul    fiscal

2016

Anul fiscal 2017

1

Valoare impozabilă

100.000

100.000

2

Cota de impozitare

1,5%

1,45%

3

Impozit pe clădiri

1500 lei

1450 lei

4

Diferența de impozit pe clădire 2017/2016 (redus cu 3% față de anul 2016)

50 lei

3) Potrivit art. 460. alin.(2) din Codul fiscal, pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2%-l ,3%, inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii.

Potrivit Codului fiscal, pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa și poate fi:

 • a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidențele organului fiscal; \

 • b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit\de -un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoareyla data evaluării;

 • c) valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilormoi,. construite în cursul anului fiscal anterior;

 • d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă„dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;

 • e) în cazul clădirilor care sunt finanțate în baza1 unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

 • f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii și comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosință, după caz..

4) Potrivit art. 460. alin.(8) din Codul fiscal, în cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.


în cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, diferența de taxă față de cea stabilită (de la 1,3% la 5%), după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii.

Pentru anul 2016, în cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, cota impozitului/taxei pe clădiri, prin HCL 407/2015 a fost stabilită cota de 7,5% (la cota de 5% a fost apli'cată cota adițională de 50%).

Pentru anul 2017, propunerea este de menținere la nivelul anului 2016 a cotei de 7,5% (la cota de 5% a fost aplicată cota adițională de 50%).

Exemplu :

- pentru o clădire nerezidențială deținută de o persoană juridică, cu valoare impozabilă ce nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani, în sumă de 100.000 lei.

Impozitul pe clădire datorat = 100.000 lei (valoarea impozabilă) *7, 5% (în conformitate cu prevederile art.489 alin.(2) din Codul fiscal, la cota de 5% s-a aplicat cota adițională de 50%)=7500 lei.

Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se caloulează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

în cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial, cu impozitul calculat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial.

In situația in care contribuabilul nu depune declarație si acte justificative din care sa reiasa ca nu desfasoara activitate economica, impozitul se calculează similar cu impozitul pentru clădiri nerezidentiale.

Direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Ploiesti au bbligatia^de a remite Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești in termen de maximtim 3Oe^i|e de la data incheierii contractelor de inchiriere pentru clădiri, copii alfc'aceșțbr>acte.\

I

Structura de specialitate cu atribuții în domeniul urbanism ti lu ^amenajării teritoriului și autorizării executării lucrărilor de construcții din^c^rul;iPrimariei municipiului Ploiești care întocmește procesele-verbale menționate xl^arfc"4^ 1 ■ din Codul fiscal, are obligația de a transmite, Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, în termen de 3 zile de la întocmire, procesele-verbale de recepție precum si situația clădirilor finalizate la data expirării autorizațiilor de construire al căror proces verbal de recepție se încheie peste termenul de 15 zile prevăzut de lege.

 • 2. Impozitul / taxa pe teren

Pentru anul 2017, propunerea este de reducere cu 3% față de anul 2016 a nivelului impozitului/taxei pentru terenurile curți- construcții, iar pentru celelalte categorii de terenuri menținerea la nivelul anului 2016 stabilite prin HCL 407/2015.

în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

Impozitul/taxa*) pe terenurile amplasate în intravilan - terenuri cu construcții -lei / ha -

Zona în cadrul localității

Nivelurile pentru anul 2016 conform HCL 407/2015

Nivelurile pentru anul 2017

Persoane fizice

Persoane juridice

Persoane fizice

Persoane juridice

0

j

2

3

4

A

8597

10312

8339

10003

B

6499

7795

6304

7561

C

4447

5334

4314

5174

D

2113

2535

2050

2459

Exemplu calcul impozit pe teren:

Teren curți construcții - in suprafața de 500 mp, din care suprafața libera = 300mp, situat in zona A de impozitare a localității:

Nr.prt

Denumire indicator

Anul fiscal 2016

Anul fiscal 2017

1

Suprafața teren

500

500

2

Norma prevăzută de lege (lei/mp)

0,8597

0,8339

3

Impozit pe teren

430 lei

417 lei

4

Diferența de impozit pe teren 2017/2016 (redus cu 3% față de anul 2016)

13 lei

io

 • (1) Orice persoană care are în proprietate teren sitUEOîrf^p'iunicipml^Ploiești

datorează pentru acesta un impozit anual, exceptând cazurile m^are/înjleg^^evede altfel.                                                                                 ) 4

 • (2) Pentru terenurile proprietate publică sau privată ®tșțu^;p^i ^/unităților administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în admirw^|£olă4M©losință, după caz, oricăror entități, altele decât cele de drept public, se stab3jg|^>Sa pe teren, care se datorează de concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare sau de folosință, după caz, în condiții similare impozitului pe teren. în cazul transmiterii ulterioare altor entități a dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosință asupra terenului, taxa se datorează de persoana care are relația contractuală cu persoana de drept public.

 • (3) Impozitul prevăzut la alin. (1), denumit în continuare impozit pe teren, precum și taxa pe teren prevăzută la alin. (2) se datorează către bugetul local al comunei, al orașului sau al municipiului în care este amplasat terenul.

 • (4) în cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosință ce se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe teren se stabilește proporțional cu numărul de luni pentru care este constituit dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință. Pentru fracțiunile mai mici de o lună, taxa se calculează proporțional cu numărul de zile din luna respectivă.

 • (5) în cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosință ce se referă la perioade mai mici de o lună, taxa pe teren se datorează proporțional cu numărul de zile sau de ore prevăzute în contract.

 • (6) Pe perioada în care pentru un teren se plătește taxa pe teren, nu se datorează impozitul pe teren.

 • (7) în cazul în care pentru o suprafață de teren proprietate publică sau privată a statului ori a unității administrativ-teritoriale se datorează impozit pe teren, iar în cursul unui an apar situații care determină datorarea taxei pe teren, diferența de impozit pentru perioada pe care se datorează taxa se compensează sau se restituie contribuabilului în anul fiscal următor.

 • (8) Impozitul pe teren este anual și se datorează începând cu data de 1 ianuarie, până la data de 31 decembrie a anului fiscal.

 • (9) Impozitul pe teren se determină pentru un an fiscal conform situației existente la data de 31 decembrie a anului anterior.

 • (10) Impozitul pe teren este datorat de:

 • a) titularul dreptului de proprietate asupra terenului la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, indiferent unde este situat terenul în România și de categoria de folosință, în intravilan sau extravilan;

 • b) locatar, în cazul în care terenul face obiectul unui contract de leasing financiar la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent;

 • c) fiduciar, în cazul în care terenul face parte dintr-un patrimoniu fiduciar la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, conform art. 488 din Codul fiscal.

 • (11) Se consideră proprietari de terenuri și acei contribuabili cărora, în condițiile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, li s-a constituit ori reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole sau forestiere, după caz, de la data punerii în posesie constatată prin procese-verbale, fișe sau orice alte documente de punere în posesie. întocmite de comisiile locale, potrivit dispozițiilor legale în vigoare, chiar dacă nu este emis titlul de proprietate.

 • (12) Taxa pe teren se datorează de persoanele fizice sau peișoăhele'jtiiyhice,

altele decât cele de drept public, care dețin dreptul de închAeri&;-^^irrffi^’are, folosință sau concesiune, stabilit în condițiile legii.                /             '

 • (13) Taxa pe teren se stabilește proporțional cu perioada dirfarțpentru care se constituie dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosit

 • (14) în cazul în care persoanele prevăzute la alin. (1) transmît(ulteripr: dreptul de închiriere, administrare, folosință sau concesiune asupra terenului, “făxâ'zpe Teren se datorează de prima persoană de drept privat care are relația contractuală cu persoana de drept public și se calculează în mod similar impozitului pe teren, în conformitate cu prevederile art. 465 din Codul fiscal.

 • (15) Taxa pe teren se stabilește proporțional cu perioada din an pentru care se constituie dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosință.

 • (16) în cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, care se referă la intervale de timp mai mari de o lună, se aplică următoarele reguli:

 • a) taxa pe teren se datorează de concesionar, locatar, administrator sau utilizator, după caz;

 • b) taxa se calculează proporțional cu numărul de luni prevăzute în contract; pentru fracțiunile mai mici de o lună, taxa se calculează proporțional cu numărul de zile;

 • c) titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, după caz, are obligația să depună o declarație la organul fiscal până la data de 25 a lunii următoare intrării în vigoare a contractului;

 • d) titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, după caz, are obligația să plătească taxa pe teren la bugetul local, lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.

 • (17) în cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de închiriere care se referă la intervale de timp mai mici de o lună, se aplică următoarele reguli:

 • a) taxa pe teren se datorează de locatar, concesionar, administrator sau utilizator;

 • b) taxa se calculează proporțional cu numărul de zile sau de ore, după caz, prevăzute în contract; fracțiunile de oră se rotunjesc la oră;

 • c) persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, după caz, depune o declarație la organul fiscal până la data de 25 a lunii următoare intrării în vigoare a contractului;

 • d) persoana juridică de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosință colectează taxa pe teren de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare ori folosință și o varsă lunar până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.

 • (18) . în cazul în care terenul, proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice, este închiriat, concesionat sau arendat în baza unui contract de închiriere, de concesiune ori de arendare, după caz, impozitul pe teten se datorează de către proprietar, cu excepția cazurilor prevăzute la pct. 66 din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare.

.  (19) Dacă un teren se află în proprietatea comună a două sau mai multor

persoane, la stabilirea impozitului datorat se au în vedere următoarele:

 • a) cotele-părți sunt prezumate a fi egale, până la proba contrară. Fiecare dintre coproprietari datorează un impozit egal, rezultat în urma împărțirii imp^tiftjdatorat pentru întregul teren;

 • b) în cazul în care cotele-părți din dreptul de proprietate asugrațterepulu^stLht determinate, fiecare coproprietar datorează impozitul corespunzătprfebbtefpărti. deținute. .

 • (20) In cazul terenului care este deținut în comun de douăz|aiCmax^âilte persoane, fiecare proprietar datorează impozit pentru partea din^ef^&^âta" în proprietatea sa. în cazul în care nu se pot stabili părțile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru terenul respectiv.

 • (21) Pentru suprafețele de teren acoperite de o clădire se datorează impozit/taxa pe teren.

Prin sintagma suprafața de teren care este acoperită de o clădire se înțelege suprafața construită la sol a clădirilor.

 • (22) în cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul acestuia are obligația să depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se afla terenul, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, și datorează impozit pe teren începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 • (23) în cazul în care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis în cursul unui an fiscal, impozitul este datorat de persoana care deține dreptul de proprietate asupra terenului la data de 31 decembrie a anului 'fiscal anterior anului în care se înstrăinează.

 • (24) Dacă încadrarea terenului în funcție de rangul localității și zonă se modifică în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe teren, impozitul se calculează conform noii situații începând cu data de 1 ianuarie a anului următor,

 • (25) în cazul modificării categoriei de folosință a terenului, proprietarul acestuia are obligația să depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află terenul, în termen1 de 30 de zile de la data modificării folosinței, și datorează impozitul pe teren conform noii situații începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 • (26) în cazul terenurilor la care se constată diferențe între suprafețele înscrise în actele de proprietate și situația reală rezultată din măsurătorile executate în condițiile Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafețele care corespund situației reale, dovedite prin lucrări de cadastru. Datele rezultate din lucrările de cadastru se înscriu în evidențele fiscale, în registrul agricol, precum și în cartea funciară, iar impozitul se calculează conform noii situații începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se înregistrează la organul fiscal local lucrarea respectivă, ca anexă la declarația fiscală.

 • (27) Declararea terenurilor în scop fiscal nu este condiționată de înregistrarea acestor terenuri la oficiile de cadastru și publicitate imobiliară.

 • (28) Depunerea declarațiilor fiscale reprezintă o obligație și în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe teren.

 • (29) Impozitul pe teren se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv.

 • (30) Pentru plata integrala cu anticipație a impozitului pe teren, datorat pentru întreg anul 2017 de către contribuabili, persoane fizice si juridîce, pana la data de 31 martie se acorda o bonificație de 10%.             Â

Impozitul anual datorat aceluiași buget local de către contribuabili,^ persoane fizice sau juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plătește integral pana la primul termen de plata.                                                           x J

Pentru neplata la termen a impozitului/taxei pe teren se dâțoreâza;?mâjbrâfi de intarziere conform dispozițiilor legale.

 • (21) Taxa pe teren se plătește lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință.

 • (22) Direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Ploiești au obligația de a remite Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești in termen de maximum 30 de zile de la data incheierii contractelor de închiriere pentru terenuri, copii ale acestor acte.

 • (23) Pentru terenurile neîngrijite situate în intravilanul municipiului Ploiești, impozitul pe teren, propunerea pentru anul 2017 este de menținere la nivelul anului 2016 a impozitului majorat cu 500% .

Criteriile de încadrare sunt stabilite prin HCL 445/2015 privind aprobarea unei proceduri de lucru cu stabilirea criteriilor de identificare si încadrare a imobilelor (terenuri/clădiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești.

 • (24) în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții, precum și terenul înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții în suprafață de până la 400 m2, inclusiv, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută de lege, pentru terenul curți construcții.

Exemplu calcul impozit pe teren:

- Teren în suprafață totală de 1000 mp, din care: teren (curți construcții)- in suprafața de 700 mp și teren arabil - în suprafață de 300 mp, situat in zona A de impozitare a localității:

Impozit pe teren = (700 mp +300mp)* 0,83391ei/mp( nivelul impozitului pentru curți constructii)= 833,9 lei.

(25) în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, pentru suprafața care depășește 400 m2, calculată o singură dată, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută in tabelul următor:

Zona /

Categorie de folosința

Nivelurile pentru anul 2016 conform HCL 407/2015 (inclusiv coeficientul de corecție -5.00)

Nivelurile

pt. an^ZOJ^. (inclusiv coefîSjeliîtul de corecție -

■ Uf

Zona

A

Zona B

Zona

C

Zona

D

Zona A

Zona /

w

w )

Â

?Zona

V

-

0

5

6

7

8

9

# 12

Teren arabil

140

105

95

75

140

îoMZ'

■*' 75

Pășune

105

95

75

65

105

95

65

Fâneața

105

95

75

65

105

95

75

65

Vie

230

175

140

95

230

175

140

95

Livada

265

230

175

140

265

230

175

140

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

140

105

95

75

140

105

95

75

Teren cu ape

75

65

40

X

75

65

40

X

Drumuri si cai ferate

X

X

X

X

X

X

X

X

Teren neproductiv

X

X

X

X

X

X

X

X

Exemplu calcul impozit pe teren:

- Teren în suprafața totală de 1000 mp: teren curți- construcții - in suprafața de 500 mp și teren arabil - in suprafața de 500 mp, situat in zona A de impozitare a localității:

Impozit pe teren = (500mp* 0,8339 lei/mp( nivelul impozitului pentru teren curți constructii)+(400 mp*0,8339 lei/mp(nivelul impozitului pentru teren curți construcții)+ 100(teren arabil)*281ei/ha * 5(coefîcientul de corecție orespunzător rangului localității)=416,95 lei +333,56 lei +l,41ei =751,91 lei.

(26) în cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:____________

Nr. crt.

Categorie de folosința/ Zona

Nivelurile pentru 2016 conform HCL 407/2015 (inclusiv coeficientul de corecție)

Nivelurile pt. anul 2017 (inclusiv coeficientul de corecție- 5.00)

A

A

0

i

2

3

1.

Teren cu construcții

155

155

2.

Arabil

250

250

3.

Pășune

140

140

4.

Faneata

140

140

5.

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.5.1.

275

275

5.1.

Vie pana la intrarea pe rod

0

0

6.

Livada pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.6.1.

280

280

6.1.

Livada pana la intrarea pe rod

0

.

7.

Pădure sau alt teren cu vegetație forestiera, cu excepția celui prevăzut la 7.1.

80

.....

e / r-.... \z \ / ■-               \ v.;7 \

80 / w/

.T          A? /

7.1.

Pădure in vărs ta de pana la 20 de ani si pădure cu rolde protecție

0

K-i'

8.

Teren cu apa, altul decât cel cu amenajari piscicole

30

30

8.1.

Teren cu amenajari piscicole

170

170

9.

Drumuri si cai ferate

0

0

10.

Teren neproductiv

0

0

Nota : Hotararea Consiliului Local nr.553/2011 reglementează numai zona de fiscalitate a intravilanului municipiului Ploiești fara a face referire la terenurile aflate in extravilan. Astfel, pentru terenurile amplasate in extravilan, potrivit Hotărârii Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se Stabilește o singura zona de impozitare, respectiv zona A.

 • 3. Impozitul pe mijloacele de transport

Pentru anul 2016, la nivelul municipiului Ploiești, prin HCL 407/2015 au fost stabilite nivelurile minime prevăzute de lege pentru impozitul pe mijloacele de transport

Pentru anul 2017, propunerea este de menținere la nivelul anului 2016 a nivelurilor pentru impozitul pe mijloacele de transport

în cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, care sunt înregistrate sau înmatriculate, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcție de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulțirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracțiune din aceasta cu suma corespunzătoare :

Tipul mijlocului de transport

Nivelurile 2016 conform HCL 407/2015

Nivelurile pt. anul 2017

- lei / an / 200 cm3 sau fracțiune -

- lei / an / 200 cm3 sau fracțiune -

I.     Vehicule înmatriculate

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv

8

8

Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3

9

9

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cmc si 2000 cm3 inclusiv

18

18

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cmc si 2600 cm3 inclusiv

72

72

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cmc si 3000 cm3 inclusiv

144

144

Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste

3.001 cmc

290

290

Autobuze, autocare, microbuze

24

Alte autovehicule 17um asa totala maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv

30

Tractoare înmatriculate

18

n.Vehicule înregistrate

1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică

Lei/200cm

/ Z

1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cmc

2-4

1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cmc

4-6

5

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată

50-150

150

Exemplu:

- pentru un mijloc de transport cu capacitatea cilindrica de 1400 cmc: Impozit asupra mijloacelor de transport: 1400/200*8 =56 lei/an.

Potrivit prevederilor art. 468 din Codul fiscal, impozitul pe mijloacele de transport este datorat de:

 • a) persoana care are în proprietate un mijloc de transport înmatriculat/înregistrat în România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior;

 • b) locatar, în cazul în care mijlocul de transport face obiectul unui contract de leasing, la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior;

 • c) proprietarii navelor fluviale de pasageri, ai bărcilor și luntrelor folosite în alte scopuri decât pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în unitățile administrativ-teritoriale din Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei și Insula Balta Ialojniței, la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior;

 • d) fiduciarul, în cazul în care mijlocul de transport face parte dintr-un patrimoniu fiduciar, la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, conform art. 488 din Codul fiscal.

 • 2. Contribuabilii ale căror mijloace de transport fac obiectul înregistrării, din punct de vedere fiscal, se supun acelorași obligații ca și cei ale căror mijloace de transport fac obiectul înmatriculării și, implicit acelorași sancțiuni.

 • 3. în cazul contractelor de leasing financiar, locatarul, persoana fizică sau persoana juridică, după caz, are obligația depunerii declarației fiscale la organele fiscale locale în a căror rază este înregistrat mijlocul de transport, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului de leasing, însoțită de o copie a acestuia.

 • 4. în cazul contractelor de leasing financiar care se reziliază, impozitul pe mijloacele de transport este datorat de locator începând cu data de 1 ianuarie a anului următor încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing.

în cazul contractelor de leasing financiar care se finalizează cu transferul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport, locatarul are obligația declarării acestuia la organul fiscal local competent, în termen de 30 de zile și datorează impozit pe mijlocul de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor celui în care a avut loc predarea-primirea mijlocului de transport.

 • (5) în cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%.

 • (6) în cazul unui ataș, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.

 • (7) Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care deține dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat / înregistrat în România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterjibr?;c

 • (8) în cazul dobândirii unui mijloc de transport în cursul^ânuluj,-pr'oprietarul

acestuia are obligația să depună o declarație la organul fîscal'^^^înt^ăniiyTază teritorială de competență are domiciliul, sediul sau punctul                      în

termen de 30 de zile de la data dobândirii și datorează impbzftĂjfe^piîjloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următo^înmațrjjcul^ii’ sau înregistrării mij locului de transport.

Contractele de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport vor fi întocmite conform model 2016 ITL -054 de către vânzătorul mijlocului de transport in 5 exemplare ( un original și 4 fotocopii conforme cu originalul semnate olograf atât de vânzător cât și de cumpărător).

 • (9) în cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România, proprietarul acestuia are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz și datorează impozit începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării acestuia în România.

în cazul mijloacelor de transport dobândite și înmatriculate în circulație pe teritoriul altei țări (pe numele contribuabillului), se va solicita dovada radierii din circulație, data dobândirii fiind în acest caz data radierii din circulație. în lipsa documentului de radiere, contribuabilul va da o declarație pe propria răspundere că nu deține acel act și va menționa data la care vehiculul a intrat pe teritoriul României, aceasta fiind si data dobândirii.

 • (10) în cazul radierii din circulație a unui mijloc de transport, proprietarul are obligația să depună o declarație la organul fiscal în a cărui rază teritorială de competență își are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data radierii, și încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 • (11) în cazul oricărei situații care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport, inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, contribuabilul are obligația depunerii declarației fiscale cu privire la mijlocul de transport la organul fiscal local pe a cărei rază teritorială își are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile, inclusiv, de la modificarea survenită, și datorează impozitul pe mijloacele de transport stabilit în noile condiții începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 • (12)  Depunerea declarațiilor fiscale reprezintă o obligație și în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului pe mijloacele de transport.

 • (13) Impozitul pe mijlocul de transport se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv.

 • (14) Pentru plata integrala cu anticipație a impozitului pe mijloacele de transport, datorat pentru intreg anul 2017 de către contribuabili, persoane fizice si juridice, pana la data de 31 martie se acorda o bonificație de 10%.

Impozitul anual datorat aceluiași buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plătește integral pana la primul termen de plata.

Pentru neplata la termen a impozitului pe mijloacele de tranșp^^WdWireaza majorări de intarziere conform dispozițiilor legale.

 • (15) Persoanele fizice și juridice care la data de 31 ^^yp^H^^pl'^aețin mijloace de transport radiate din circulație conform prevederil^le^al^wYyihoniul circulației pe drumurile publice au obligația să depună o însoțită de documente justificative, la compartimentele de spemfete^alp^^oîității publice locale, până la data de 31 martie 2017.

Impozitul pe mijloacele de transport pentru persoane fizice si juridice se stabilește in suma fixa pentru fiecare 200 cm3 sau fracțiune din aceștia, pentru fiecare mijloc de transport in parte, conform tabelului nr. 10.

Impozitul pe mijloacele de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone apartinand persoanelor fizice este anual si se stabilește in stima fixa in lei/an/autovehicul, conform tabelului nr. 11.

Impozitul pentru combinații de autovehicule (articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone, este anual si se stabilește in suma fixa, in lei/an/autovehicul, conform tabelului nr. 12.

Impozitul pentru remorci, semiremorci si rulote este anual si se Stabilește in suma fixa in lei/an, in mod diferențiat in funcție de capacitatea acestora, in baza cârtii de identitate, indiferent in ce combinație circula, iar propunerile sunt redate in tabelul nr.13.

 • 4. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate

- Taxa pentru servicii de reclama si publicitate, cu excepția celor realizate prin mijloace de informare in masa scrise si audiovizuale.

. Orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă și publicitate în România în baza unui contract sau a unui alt fel de înțelegere încheiată cu altă persoană datorează plata taxei prevăzute în prezentul articol, cu excepția serviciilor de reclamă și publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise și audiovizuale.


In municipiul Ploiești reclama si publicitatea se efectuează in baza contractelor sau a altor intelegeri incheiate in acest sens de către contribuabilii care beneficiază sub diverse forme de aceste servicii cu cel care efectuează reclama si publicitatea

Taxa se plătește lunar, pana la data de 10 a lunii următoare celei in care a fost încheiat contractul, de cel care efectuează reclama si publicitatea, pe toata perioada desfășurării acestuia.

Potrivit art.477- Cod fiscal, taxa pentru servicii de reclamă și publicitate se calculează prin aplicarea cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclamă și publicitate. Cota taxei se stabilește de consiliul local, fiind cuprinsă între 1% și 3%.

Pentru anul 2016, la nivelul municipiului Ploiești, prin HCL 407/2015 a fost stabilită cota de 3%.

Pentru anul 2017, propunerea este de menținere la nivelul anului 2016 a cotei de 3 %, cotă aplicată asupra valorii serviciilor de reclama si publicitate, care se regăsește in factura fiscala, exclusiv taxa pe valoarea adaugata..

- Toxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate

j sau o.stfu-c^țCT^afișaj :ră sub^îricîdentă^â‘rf^477, căreia^ căruia xste^amplasat r I ii. -   -•/ -s-'j 1 vO 'r


Orice persoană care utilizează un panou, un afiș: pentru reclamă și publicitate, cu excepția celei care ir datorează plata taxei anuale către bugetul local în raza

panoul, afișajul sau structura de afișaj respectiv.                    r.;,

Valoarea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publici țâțelecalculează"anual prin înmulțirea numărului de metri pătrați sau a fracțiunii de metn^:pațrat <:șu^aieței afișajului pentru reclamă sau publicitate.

Taxa se calculează pentru un an fiscal în funcție de numărul de luni în care se afișează în scop de reclamă și publicitate. Fracțiunile mai mici de o lună se rotunjesc la lună.

Pentru anul 2017, propunerea este de menținere la nivelul anului 2016 a taxei stabilită prin HCL 407/2015:

Taxa se stabilește in funcție de dimensiunea acestora pentru fiecare metru patrat sau fracțiune de metru patrat a suprafeței afișajului pentru reclame, conform următorului tabel:

Tabelul nr.16

Categorie

Nivelurile conform HCL 407/2015

Nivelurile pt. anul 2017

Afisaj situat Ia locul in care persoana derulează o activitate economica

38

38

Orice alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate

27

27

Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate se recalculează pentru a reflecta numărul de luni sau fracțiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se afișează în scop de reclamă și publicitate.

Taxa pentru afișajul în scop de reclamă și publicitate se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv. In municipiul Ploiești reclama si publicitatea prin afisaj, panou sau structura de afisaj se efectuează numai pe amplasamentele stabilite de către Primărie.

Taxa pentru afișajul în scop de reclama și publicitate se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv.

5. Impozitul pe spectacole

Acest impozit se datoreaza de către contribuabilii persoane fizice sau juridice care organizează manifestări artistice, competiții sportive, activitati artistice si distractive.

Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare și a abonamentelor.

Pentru anul 2017, propunerea este de menținere a


Felul activitatii artistice sau distractive

Nivelul impozitului pentru anul 2016 conform      HCL

407/2015

pent/^antif zbi;^ 7®

S, -î VI

0

i

Pentru manifestări artistice de teatru, de opera, de opereta, concert filarmonic    sau altă

manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportiva interna sau internaționala;

2%

2%

Pentru manifestări artistice sau distractive de genul : festivaluri, concursuri, cenacluri, serate, recitaluri sau alte manifestări artistice ori distractive care au caracter ocazional sau permanent

5%

5%Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligația de a depune o declarație la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale, până la data stabilită pentru fiecare plată a impozitului pe spectacole.

Plătitorii impozitului pe spectacole pentru manifestările artistice si competiile sportive au obligația de a depune declarație privind veniturile realizate din aceste activitati la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, de a calcula si de a achita impozitul datorat, lunar, pana la data de 10 inclusiv a lunii următoare celei in care se a avut loc spectacolul.

Pentru neplata la termen se datoreaza majorări de întârziere, conform legislației in vigoare.

 • 6. Taxe speciale

Pentru anul 2017 propunerea este de menținere la nivelul anului 2016 a taxelor speciale pentru următoarele servicii prestate în interesul persoanelor fizice și juridice:

 • a) pentru certificate de atestare fiscala eliberate în cursul zilei de la înregistrarea cererii la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, taxa in regim de urgenta in suma de:

 • - 55 lei pentru persoane fizice;

 • - 115 lei pentru persoane juridice.

 • b) a serviciilor pentru efectuarea lucrărilor privind stabilirea impozitelor și taxelor în regim de urgență (clădiri, terenuri, mijloace de transport), in 48 de ore de la înregistrarea cererii la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești:

 • - 85 lei pentru persoane fizice;

 • - 170 lei pentru persoane juridice.

 • c) pentru servicii către contribuabili la cererea acestora:

c.l. - efectuarea de fotocopii de pe^acte 0,5 lei pagina format A4 si 1 leu format A3;

c.2. - fotocopii după documentele din arhiva - 1 leu pagina; .

c.3. - fotocopii procese-verbale de amenda - 1 ,leu pagina;/-..<--??;..,

'........ \

Taxele speciale se achita anticipat, prin virament in contul mstituticî des'chiș la Trezoreria Ploiești sau in numerar, la casieriile Serviciului Public.Finanțe Locale Ploiești situate in str. Bulevardul Independentei nr.16, str. Basarabi nr. 5?sau/in;cazul persoanelor fizice - str. Șoseaua Vestului nr. 19.

în caz de rezolvare peste termenul stabilit sau nerezolvare a cererii depuse de contribuabilii persoane fizice sau juridice, taxa achitată anticipat se restituie sau se compensează, după caz, cu alte obligații către bugetul local.

Instituțiile publice sunt scutite de taxe speciale pentru servicii prestate în regim de urgență.

7. Alte taxe locale

In conformitate cu art. 486 alin 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, consiliile locale, in exercitarea atribuțiilor ce le revin in administrarea domeniului public si privat al unităților administrativ teritoriale, pot institui taxe pentru ocuparea temporara a locurilor publice si pentru vizitarea muzeelor, a caselor memoriale sau a monumentelor istorice, de arhitectura si arheologice si altele asemenea. Acestea sunt:

 • l.Taxe pentru depozitarea de materiale si realizarea unor lucrări si pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului, in piețe, in târguri, in oboare, in standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcari sau in alte locuri anume stabilite prin hotarari ale consiliilor locale, ocuparea terenului cu chioșcuri, tonete inchise, cabine telefonice cu suporți pentru obiecte de publicitate, ocuparea terenului pentru manifestări ocazionale, ocuparea terenului in scopul desfășurării unor activitati de ecologizare, ocuparea terenului pentru realizarea unor cai de acces, prevăzute in tabelul nr.18.

Aceste taxe se stabilesc conform art.486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, in lei/mp/zi.

 • -  2. Taxa pentru utilizarea domeniului public in vederea distribuirii de materiale publicitare se datoreaza de către contribuabilii persoane fizice/juridice, in funcție de numărul de zile pentru care se solicita si se aproba ocuparea domeniului public.

 • - Taxa pentru utilizarea domeniului public in vederea distribuirii de materiale publicitare datorata de către persoanele fizice este in suma de 0,5 lei pe zi, iar in cazul persoanelor juridice taxa datorata este in suma de 1 leu/zi.

 • 3. Taxa pentru indeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativa este in suma de 500 lei.

Pentru anul 2017, propunerea este de menținere a acestor taxe la nivelul anului 2016.

4. Taxa de reabilitare termică

- în conformitate cu prevederile art.486 alin.(6) - Cod fiscal, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.2 și art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 180/2014, se instituie taxa de reabilitare termică în sarcina proprietarilor, în


‘ - în cazul în care în cursul celor 5 ani, proprietarul înstrăinfeaza^âpartâșjentul, la data înstrăinării este obligat să aibă achitată integral taxa de reabilitară1 2 3®"^*'

 • - asociațiilor de proprietari le revine obligația ca, în termen de maxim 15 zile de la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor să transmită Municipiului Ploiești hotărârea de adoptare a sumelor defalcate pe fiecare proprietate individuală.

 • - în cazul nerespectării obligației prevăzute la alineatul precedent, Direcția Tehnic Investiții împreună cu Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului va proceda la calcularea sumelor ce revin fiecărui apartament proporțional cu cota - parte indiviză din proprietatea comună aferentă fiecărei proprietăți individuale.

 • - Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești va proceda la impunerea din oficiu a taxei de reabilitare termică, pe baza unei hotărâri a consiliului local ce va fi adoptată după data finalizării lucrărilor de intervenție.

• - Urmărirea și executarea silită a taxei pentru reabilitare termică se face în conformitate cu prevederile Legii nr.207/2015- Cod de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, termenele de plată fiind 31 martie, respectiv 30 septembrie a fiecărui an fiscal, neachitarea la termenele stabilite generând calculul majorărilor de întârziere în cuantumul stabilit de Codul de procedură fiscală, aflat în vigoare pe parcursul celor 5 ani, pentru obligațiile fiscale datorate bugetelor locale, până la data plății integrale a debitului.

5. Taxe judiciare si extrajudiciare de timbru

Taxele judiciare de timbru sunt prezentate in tabelul nr. 19.

Taxele extrajudiciare de timbru sunt prezentate in tabelul nr. 20.

 • 6. în temeiul prevederilor cuprinse la alin.(5)-(8) ale art.489 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru anul 2017, propunerea este de menținere la nivelul anului 2016, a impozitului majorat cu 500 %, pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan.

Criteriile de încadrare sunt stabilite prin HCL 445/2015 privind aprobarea unei proceduri de lucru cu stabilirea criteriilor de identificare si încadrare a imobilelor (terenuri/clădiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești.

-10% în cazul impozitului pe mijloacele de transport.

Impozitul anual datorat aceluiași buget local de către cmtribuabHi, persoane fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integrâfnănătlMrîtal termen de plată.

10. Pentru anul 2017 propunerile pentru ConsiliulfMcaKpnvind abordarea facilităților fiscale contribuabililor care se incadreaza in ^prevederilc icgale. sunt:


V'"


A. Facilități fiscale acordate persoanelor fizice:                    '

 • a) Scutire de la plata impozitului pe clădire și a impozitului/tăxei pe teren, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare nete sunt mai mici sau egale de 650 lei (inclusiv pentru persoanele fără venituri), pentru clădirea folosită ca domiciliu și terenul aferent acesteia, în suprafață de maxim 500 mp.

Contribuabilul datorează impozit pentru diferența dintre suprafața de teren deținută (dacă este mai mare de 500mp) și cei 500 mp scutiți prin prezenta hotărâre.

Scutirea se acordă doar pentru cota deținută de contribuabili și cu condiția ca acesta să dețină în proprietate un singur imobil.

Scutirea se acorda pe baza unei cereri temeinic justificată, însoțită de acte doveditoare, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2017, pe baza unui referat intocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

Locuința deținută la adresa de domiciliu, pentru care se acorda scutire de la plata impozitului pe clădire trebuie sa îndeplinească condițiile privind suprafețele minimale, in funcție de numărul de persoane, prevăzute de Legea locuinței nr.1‘14/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 1 (una) persoana- 58mp ;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 2 (doua) persoane- 81 mp ;

suprafața construita a locuinței familiei formate din 3 (trei) persoane- 102mp ;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 4 (patru) persoane- 115mp ;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 5 (cinci) persoane- 135mp ;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 6 (sase) persoane- 144mp ;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 7 (șapte) persoane- 166mp ;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 8 (opt) persoane- 171mp.

 • b) Scutire de la plata impozitului pe clădire și a impozitului/taxei pe teren pentru orfanii aflați în în evidența autorității tutelare.

Scutirea se acordă pe baza unei cereri temeinic justificată, însoțită de acte doveditoare, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2017, a unui referat intocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

Scutirea se acordă pentru clădirea folosită ca domiciliu și terenul aferent acesteia.

 • c) Scutire de la plata impozitului pe clădire și pe terenul de sub construcția clădirii clasate ca monument istoric, pentru clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice și care, potrivit legii, sunt clasate, ca monumente istorice.

Scutirea se acordă pe baza unei cereri temeinic justificată, însoțită de acte doveditoare, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2017, a unui referat intocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

 • d) Scutire de la plata impozitului pe clădire și a impozitului pe teren, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare..

Scutirea se acordă pentru clădirea folosită ca domiciliu VșPterenu^ aferent acesteia, în suprafață de maxim 500 mp.                   $’ A

Contribuabilul datorează impozit pentru diferența ^tre 'suprăfâța\de teren deținută (dacă este mai mare de 500mp) și cei 500 mp scuti^rin prezenta hotărâre.

Scutirea se acorda pe baza unei cereri temeinic justificată, însoțită -de acte doveditoare, depusă de contribuabil până la data de 31 martie; 2017^ pe baza unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

 • e) Scutire de Ia plata impozitului pe clădire și a impozitului/taxei pe teren, pentru o singură proprietate (clădire și teren), aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor care sunt internate și au domiciliul permanent în centrele de îngrijire pe perioadă nedeterminată.

Scutirea se acordă pe baza unei cereri temeinic justificată, însoțită de acte doveditoare, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2017, a unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

B. Facilități fiscale acordate persoanelor juridice:

 • a) Scutire de la plata impozitului pe clădire, pentru clădirile aflate în proprietatea persoanelor juridice și care, potrivit legii, sunt clasate ca muzee.

, Scutirea se acordă doar pentru clădirea în care se desfășoară o activitate benefică pentru comunitatea locală, pe baza unei cereri temeinic justificata, depusă de contribuabil, pe baza unui referat intocmit de inspectorul de sector, verificat de setul de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

 • b) Scutire de la plata impozitului/taxei pe clădire și a impozitului/taxei pe teren pentru clădirile și terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, de organizații nonprofît folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ.

Menționăm că, în anul 2015, facilitățile fiscale acordate acestor entități prin-hotărâri ale consiliului local au fost în sumă de 145.886 lei.

Scutirea se acordă pe baza unei cereri temeinic justificată, însoțită de acte doveditoare, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2017, a unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

Procedura de acordare a facilităților fiscale menționate la literele a) și b) este prevăzută în Anexa nr. 2l

 • c) Scutirea de la plata impozitului pentru clădirile și terenurile din parcul industrial conform procedurii privind acordarea de facilitați fiscale agentilor economici care isi desfasoara activitatea in parcul industrial, in condițiile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice nr.2980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a masurilor de sprijin pentru investițiile realizate in parcurile industriale, cu modificările și completările ulterioare- Anexa nr.22.

 • 11. în urma aplicării prevederilor art.38 alin.2 din Codul de procedură fiscală, autoritatea locală este obligată să stabilească criterii în funcție de care se stabilesc contribuabilii mari sau, după caz, contribuabilii mijlocii, pr^j^f^^^fețde cu respectivii contribuabili.                                                            \

Pentru anul 2017, propunerea este de stabilire ca și criteriu de^ncadrâre în categoria „marilor contribuabili” respectiv a „contribuabililor^^jlOcii” -țimpozituL mediu anual datorat bugetului local al municipiului Ploiești,_calc^lă^â^m^die a^tuțuror impozitelor și taxelor datorate la deschiderea fiecărui an fisG^^di^-p;e/io^dFâ de prescriere a creanțelor fiscale.                                '

Astfel contribuabili care în ultimi 5 ani, au datorat un impozit mediu anual mai mare sau egală cu suma de 300.000 lei vor fi încadrați în categoria „ mari contribuabili” iar contribuabili care în ultimi 5 ani, au datorat impozit mediu anual cuprins între 50.000 lei și 299.999 lei vor fi încadrați în categoria „contribuabili mijlocii”.

încadrarea contribuabililor aflați, la data de 30.09.2016, în evidențele fiscale ale Serviciului Public Finanțe Locale în categoria „marilor contribuabili” respectiv a „contribuabililor mijlocii” în urma aplicării criteriului menționat anterior este redată în Anexa nr.3, din prezenta hotărâre.


12. Având în vedere prevederile Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei și de insolvență, coroborate cu volumul mare de lucru și numărul mic de personal din cadrul Serviciului Inspecție Fiscală, pentru anul 2017, propunerea este ca pentru persoanele juridice care nu dețin în proprietate bunuri imobile impozabile declarate pe raza municipiului Ploiești si pentru care s-a dispus deschiderea procedurii de insolvență, sa nu se efectueze inspecția fiscală.

 • 13. 1.Având în vedere numărul mare al deciziilor referitoare la obligațiile de plată accesorii, pentru anul 2017, propunerea este ca acestea să fie comunicate după cum urmeaza:

 • -  Pentru persoanele fizice, deciziile referitoare la obligațiile de plată accesorii vor fî afișate pe site-ul www.spfl.ro;

 • -  în cazul persoanelor juridice, vor fi afișate pe site-ul www.spfl.ro, doar deciziile referitoare la obligațiile de plată accesorii al căror cuantum nu depășește suma de 100 lei.

în conformitate cu art. 162 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, organele fiscale au obligația de a publica pe pagina de internet proprie lista debitorilor persoane fizice și juridice care înregistrează b obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații. Lista se publică trimestrial, până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare și cuprinde obligațiile fiscale restante la sfârșitul trimestrului și neachitate la data publicării listei, al căror plafon se stabilește prin hotărâre a consiliului local.

 • 2. în vederea recuperării obligațiilor fiscale neachitate, pentru anul 2017, propunerea este ca trimestrial, să se afișeze pe site-ul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, lista debitorilor somați, care înregistrează obligații fiscale restante:

 • - în cazul persoanelor fizice, pentru sume mai mari de 1000 lei;

 • - în cazul persoanelor juridice, pentru sume mai mari de 10000 lei.

 • 14. în conformitate cu prevederile art.266 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, conducătorul organului de executare poate aproba anularea debitelor mai mici sau egale cu suma de 40 lei.

Pentru anul 2017, propunerea este de stabilire la 40 lei plafonul creanțelor fiscale restante aflate in soldul rolurilor nominale unice inactive, la data de 31.12.2016 și neachitate, creanțe care vor fi anulate.

Prin rol inactiv se înțelege acel rol pentru care nu mai există bunuri urmăribile și pentru care nu se mai calculează impozite și taxe în anul curent.

Față de cele menționate înaintăm spre aprobare proiectul de Hotarare alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV,siMorwj^)
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

^=ssm\ A

'A DOMENIULUI


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRA

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Anexa nr.l

(tabelul nr.l,2,3)

a) impozitul și taxa pe clădiri

 • (1) Orice persoană care are în proprietate o clădire cu destinație rezidențială, nerezidențială sau mixtă, situată în municipiul Ploiești datorează anual impozit pentru acea clădire, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

Clădirea rezidențială este construcția alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependințele, dotările și utilitățile necesare, care satisface cerințele de locuit ale unei persoane sau familii;

Clădirea nerezidențială reprezintă orice clădire care nu este rezidențială;

Clădirea cu destinație mixtă reprezintă clădirea folosită atât în scop rezidențial, cât și nerezidențial.

 • (2) . Impozitul pe clădiri se determină pentru un an fiscal conform situației existente la data de 31 decembrie a anului anterior.

 • 1) Impozitul pe clădiri este datorat, după caz, de:

 • a) titularul dreptului de proprietate asupra clădirii la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent;

 • b) locatar, în cazul în care la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, clădirea face obiectul unui contract de leasing financiar;

 • c) fiduciar, în cazul în care la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, clădirea face obiectul unui contract de fiducie.

 • 2) Dacă o clădire se află în proprietatea comună a două sau mai multor persoane, la stabilirea impozitului datorat se au în vedere următoarele:

 • a) cotele-părți sunt prezumate a fi egale, până la proba contrară. Fiecare dintre coproprietari datorează un impozit egal, rezultat în urma împărțirii impozitului datorat pentru întreaga clădire;

 • b) în cazul în care cotele-părți din dreptul de proprietate asupra clădirii sunt determinate, fiecare coproprietar datorează impozitul corespunzător cotei-părți deținute.

 • c) în organizarea evidenței fiscale organul fiscal reflectă dreptul de proprietate în cote-părți pe baza actelor doveditoare. Evidența respectivă nu are implicații cu privire la datorarea și plata obligațiilor fiscale;

 • d) în cazul existenței a doi sau mai mulți coproprietari, în actele administrative fiscale se vor indica și ceilalți coproprietari, cu caracter informativ.

 • (3) Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, oricăror entități, altele decât cele de drept public, se stabilește taxa pe clădiri, care se datorează de concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință, după caz, în condiții similare impozitului pe clădiri. în cazul transmiterii ulterioare altor entități a dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosință asupra clădirii, taxa se datorează de persoana care are relația contractuală cu persoana de drept public.

1) Taxa pe clădiri este datorată de persoanele fizice sau persoanele juridice, altele decât cele de drept public, care dețin dreptul de administrare, folosință închiriere sau concesiune asupra clădirii, stabilit în condițiile legii.

X"            A

XsXJa\ n cazu^ *n care Persoanele prevăzute la alin. (1) transmit ulterior altor persoane dreptul de concesiune, închiriere, administrare (                       a clădirii, taxa pe clădiri va fi datorată doar de prima entitate care nu este de drept public, care a primit dreptul de

i *7 \d;eohcMiunc, închiriere, administrare sau folosință.

V xT         Taxa pe clădiri se stabilește proporțional cu perioada pentru care este constituit dreptul de concesiune, închiriere, administrare

'        în cazul clădirilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosință ce se referă la perioade mai

mari de o lună, taxa pe clădiri se stabilește proporțional cu numărul de luni pentru care este constituit dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință. Pentru fracțiunile mai mici de o lună, taxa se calculează proporțional cu numărul de zile din luna respectivă.

în cazul clădirilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosință ce se referă la perioade mai mici de o lună, taxa pe clădiri se datorează proporțional cu numărul de zile sau de ore prevăzute în contract.

 • (5) . în cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii și datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 • (6) în cazul în care dreptul de proprietate asupra unei clădiri este transmis în cursul unui an fiscal, impozitul va fi datorat de persoana care deține dreptul de proprietate asupra clădirii la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează.

 • (7) Impozitul pe clădiri se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie, inclusiv.

 • (8) Pentru plata integrala cu anticipație a impozitului pe clădiri, datorat pentru intreg anul 2017 de către contribuabili, persoane fizice si juridice, pana la data de 31 martie se acorda o bonificație de 10%.

Impozitul anual datorat aceluiași buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată.

Pentru neplata la termen a impozitului/taxei pe clădiri se datoreaza majorări de întârziere conform dispozițiilor legale.

 • (9) Taxa pe clădiri se plătește lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință.

 • (10) . 1) în cazul clădirilor proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, care se referă la intervale de timp mai mari de o lună, se aplică următoarele reguli:

 • a) taxa pe clădiri se datorează de concesionar, locatar, administrator sau utilizator, după caz;

 • b) taxa se calculează proporțional cu numărul de luni prevăzute în contract; pentru fracțiunile mai mici de o lună, taxa se calculează proporțional cu numărul de zile;

 • c) concesionarul, locatarul, administratorul sau utilizatorul, după caz, depune o declarație la organul fiscal până, la data de 25 a lunii următoare intrării în vigoare a contractului;

 • d) concesionarul, locatarul, administratorul sau utilizatorul, după caz, are obligația să plătească taxa pe clădiri la bugetul local


  ____,.^^&țaxa pe clădiri se datorează de concesionar, locatar, administrator sau utilizator, după caz;

  taxa se calculează proporțional cu numărul de zile sau de ore, după caz, prevăzute în contract; fracțiunile de oră se rotunjesc la oră;


 • c) persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, după caz, are obligația să depună o declarație la organul fiscal până la data de 25 a lunii următoare intrării în vigoare a contractului;

 • d) persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosință are obligația să colecteze taxa pe clădiri de la concesionar, locatar, administrator sau utilizator, după caz, și să o verse la bugetul local, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.

 • 3) Valoarea la care se calculează taxa pe clădiri este valoarea înregistrată în contabilitatea persoanei de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, după caz.

 • (11) . în cazul în care pentru o clădire proprietate publică sau privată a statului ori a unității administrativ-teritoriale se datorează impozit pe clădiri, iar în cursul anului apar situații care generează datorarea taxei pe clădiri, atunci în anul fiscal următor diferența de impozit pentru perioada de datorare a taxei se va compensa cu obligații datorate aceluiași buget sau se va restitui.

 • (12) în cazul unei situații care determină modificarea taxei pe clădiri datorate, persoana care datorează taxa pe clădiri are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat situația respectivă.

 • (13) Declararea clădirilor în scop fiscal nu este condiționată de înregistrarea acestor imobile la oficiile de cadastru și publicitate

  imobiliară.

  (14) Depunerea declarațiilor fiscale reprezintă o obligație și în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata


impozitului sau a taxei pe clădiri.

(15) Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice și juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice

cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiție.


(16) Impozitul/taxa pe clădiri nu se datoreaza pentru clădirile si construcțiile prevăzute la art.456 alin.(l) din Legea nr. 227/2015


privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(17) Contribuabilii sunt obligați sa depună declarație de impunere la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești in termen de 30 de zile

de la data dobândirii clădirilor, de la data când preiau in administrare sau folosința, incheie contract de concesiune, închiriere pentru

clădirile proprietate publica sau privata a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, de la data când intervin schimbări privind domiciliul sau sediul, de la data când se realizează lucrări ce conduc la modificarea impozitului/taxei pe clădiri sau de la data

când intervin schimbări privind situația juridica a contribuabilului ce conduc la modificarea impozitului/taxei pe clădiri, menționând ^'țap§Jj^aceeasi obligație de depunere o au si contribuabilii care construiesc si instraineaza clădiri.

? î)jre,ch;jle de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Ploiești au obligația de a remite Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești nS^riperi /ejmaximum 30 de zile de la data încheierii contractelor de închiriere pentru clădiri, copii ale acestor acte.

feritru clădirile nou-construite, data dobândirii clădirii se consideră după cum urmează: clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în autorizația de construire, data întocmirii procesului-dar nu mai târziu de 15 zile de la data terminării efective a lucrărilor;

45)pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut în autorizația de construire, data din aceasta, cu obligativitatea întocmirii procesului-verbal de recepție în termenul prevăzut de lege;

c) pentru clădirile ale căror lucrări de construcții nu au fost finalizate la termenul prevăzut în autorizația de construire și pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilității autorizației, în condițiile legii, la data expirării acestui termen și numai pentru suprafața construită desfășurată care are elementele structurale de bază ale unei clădiri, în speță pereți și acoperiș. Procesul-verbal de recepție se întocmește la data expirării termenului prevăzut în autorizația de construire, consemnându-se stadiul lucrărilor, precum și suprafața construită desfășurată în raport cu care se stabilește impozitul pe clădiri.

Structura de specialitate cu atribuții în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului și autorizării executării lucrărilor de construcții


din cadrul Primăriei municipiului Ploiești care întocmește procesele-verbale menționate la art.461 din Codul fiscal, are obligația de a transmite, Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, în termen de 3 zile de la întocmire, procesele-verbale de recepție precum si situația clădirilor finalizate la data expirării autorizațiilor de construire al căror proces verbal de recepție se încheie peste termenul de 15 zile prevăzut de lege.

 • (19) în cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:

 • a) impozitul pe clădiri se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost încheiat contractul;

 • b) în cazul încetării contractului de leasing, impozitul pe clădiri se datorează de locator, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing;

 • c) atât locatorul, cât și locatarul au obligația depunerii declarației fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing însoțită de o copie a acestor documente.

 • (20)  în cazul în care dreptul de proprietate asupra unei clădiri este transmis în cursul unui an fiscal, impozitul va fi datorat de persoana care deține dreptul de proprietate asupra clădirii la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează.

 • (21) în cazul extinderii, îmbunătățirii, desființării parțiale sau al altor modificări aduse unei clădiri existente, inclusiv schimbarea integrală sau parțială a folosinței, care determină creșterea sau diminuarea valorii impozabile a clădirii cu mai mult de 25%,

  obligația să depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află Xpclădirea/îp^ermen de 30 de zile de la data modificării respective, și datorează impozitul pe clădiri determinat în noile condiții începând iL^. ctSȘf^ae^f^ațiuarie a anului următor.

  Im '                    unor modernizări consecutive pragul de 25% este depășit contribuabilul este obligat sa declare modernizările in

  \ O^terinenAde zile de la data la care pragul a fost depășit.

  S^’jo^^i^cazul desființării unei clădiri, proprietarul are obligația să depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a caftiLi-aza teritorială de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data demolării sau distrugerii și încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor, inclusiv în cazul clădirilor pentru care nu s-a eliberat autorizație de desființare.

  • (23) Dacă încadrarea clădirii în funcție de rangul localității și zonă se modifică în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe clădiri, impozitul se calculează conform noii situații începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

  • (24) In cazul clădirilor la care se constată diferențe între suprafețele înscrise în actele de proprietate și situația reală rezultată din


măsurătorile executate în condițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafețele care corespund situației reale, dovedite prin lucrări de cadastru.

Datele rezultate din lucrările de cadastru se înscriu în evidențele fiscale, în registrul agricol, precum și în cartea funciară, iar impozitul se calculează conform noii situații începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se înregistrează la organul fiscal local lucrarea de cadastru, ca anexă la declarația fiscală.

 • (25) Pentru depunerea cu intarziere a declarației pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri sau pentru nedepunerea acestei declarații contribuabilii persoane fizice sau persoane juridice sunt sancționați conform prevederilor legale in vigoare.

 • (26) . Pentru rapoartele de evaluare cu data de referință 31.12.2016, termenul de depunere al declarațiilor, stabilit conform Codului fiscal, este 31 martie 2017. Acest termen este obligatoriu, nerespectarea având drept consecință aplicarea sancțiunii corespunzătoare de către organul fiscal.

 • (27) . în cazul clădirilor cu destinație mixtă și a clădirilor nerezidențiale deținute de persoane fizice și juridice, declarațiile fiscale la care se anexează un raport de evaluare care reflectă valoarea clădirii la 31 decembrie 2016, se depun până la primul termen de plată, respectiv 31 martie 2017, depunerea după această data, va avea drept consecință aplicarea sancțiunii corespunzătoare de către organul fiscal.

 • (28) Pentru clădirile neîngrijite, impozitul pe clădiri se majorează cu 500% .

Criteriile de încadrare sunt stabilite prin HCL 445/2015 privind aprobarea unei proceduri de lucru cu stabilirea criteriilor de identificare si încadrare a imobilelor (terenuri/clădiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești.


- impozitul pe clădiri in cazul persoanelor fizice

îv.

Iu Impozitul pe clădiri, se datorează de către proprietarii clădirilor rezidențiale, nerezidențiale sau mixte, y Se datoreaza impozit pe clădiri si in cazul clădirilor care au fost construite fara autorizație de construire.

Impozitul pe clădiri se datoreaza de contribuabilii persoane fizice, pentru:

 • - construcții cu destinația de locuința situate la subsol, parter, etaj, mansarda, mezanin, cu sau fara dependințe sau spatii de deservire;

- construcții anexe (bucătărie, camara, pivnița, grajd, magazie, garaj, altele asemenea) situate in afara corpului principal al clădirii;

 • - construcții gospodărești (patule, hambare pentru cereale, surele, fanarii, remize, soproane si altele asemenea).

 • 4) Se acorda facilitați fiscale pentru:

  • 4.1. - Categoriile de clădiri aparținând persoanelor fizice menționate la art.456 alin.(l) din Codul fiscal;

  • 4.2. - Următoarele categorii de clădiri deținute în proprietate de persoane fizice prevăzute la art.456 alin. (2) din Codul fiscal:

 • a) clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor fizice ale căror venituri lunare nete sunt mai mici sau egale de 650 lei (inclusiv pentru persoanele fără venituri):

- scutire de la plata, impozitului pe clădire, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare nete sunt mai mici sau egale de 650 lei (inclusiv pentru persoanele fără venituri), pentru clădirea folosită ca domiciliu. Scutirea se acordă doar pentru cota deținută de contribuabili și cu condiția ca acesta, să dețină în proprietate un singur imobil. Scutirea se acorda pe baza unei cereri temeinic justificată, însoțită de acte doveditoare, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2017, pe baza unui referat intocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

Locuința deținută la adresa de domiciliu, pentru care se acorda scutire de la. plata impozitului pe clădire trebuie sa indeplineasca condițiile privind suprafețele minimale, in funcție de numărul de persoane, prevăzute de Legea locuinței nr.l 14/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 1 (una) persoana- 58mp;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 2 (doua) persoane- 81 mp;

suprafața construita a locuinței familiei formate din 3 (trei) persoane- 102mp ;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 4 (patru) persoane- 115mp;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 5 (cinci) persoane- 135mp ;

 • -  suprafața construita a. locuinței familiei formate din 6 (sase) persoane- 144mp ;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 7 (șapte) persoane- 166mp;

 • -  suprafața construita, a locuinței familiei formate din 8 (opt)         persoane- 171mp.

clădirile care, potrivit legii, sunt clasate, ca monumente istorice, aflate în proprietatea persoanelor fizice.

IfffflS/j f Scutirea se acordă pe baza unei cereri temeinic justificată, însoțită de acte doveditoare, depusă de contribuabil până la data de 2017, a unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.341/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Scutirea se acordă doar la clădirea de domiciliu și pentru cota deținută.

Scutirea se acorda pe baza unei cereri temeinic justificată, însoțită de acte doveditoare^ depusă de contribuabil până la data. 31 martie 2017, pe baza, unui referat intocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

 • d) clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea. persoanelor orfane aflate în evidența autorității tutelare.

Scutirea se acordă doar la clădirea de domiciliu și pentru cota deținută.

Scutirea se acordă pe baza unei cereri temeinic justificată, însoțită de acte doveditoare, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2017, a unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

 • e) clădirea aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor care sunt internate și au domiciliul permanent în centrele de îngrijire pe perioadă nedeterminată..

Scutirea se acordă pentru o singură clădire și doar pentru cota, deținută.

Scutirea se acordă, pe baza, unei cereri temeinic justificată, însoțită de acte doveditoare, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2017, a. unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea, instituției.

Procedura de acordare a facilităților fiscale prevăzute la literele a) - e) este in Anexa nr. 2/

5) Calcului impozitului pentru clădirile rezidențiale

Impozitul pe clădirile rezidențiale și clădirile anexă in cazul persoanelor fizice se calculează prin aplicarea cotei de 0,09% (cotă redusă cu 10% fată de anul 2016) asupra valorii impozabile pe metru patrat de suprafața construita desfasurata a clădirii, determinata potrivit tabelului nr. 1:


Tabelul nr.l


VALORILE IMPOZABILE

pe metru pătrat de suprafață construită desfășurată la clădiri, in cazul persoanelor fizice

Felul clădirilor și al altor construcții impozabile

NIVELURILE PT. ANUL 2016 conform HCL 407/2015

NIVELURILE PT. ANUL 2017

Valoarea impozabilă

- lei/m2 -

Valoarea impozabilă

- lei/m2 -

Clădire cu instalații, de apă, canalizare electrica si încălzire (condiții cumulative)

Clădire fara instalații de apă, canalizare electrice sau de încălzire

Clădire cu instalații, de apă, canalizare electrica si încălzire (condiții cumulative)

Clădire fara instalații de apă, canalizare electrice sau de încălzire

0

i

2

3

4

5

A.

Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă, arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic

1000

600

1000

600

B.

Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatra naturala, din cărămidă nearsa, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic

300

200

300

200

C.

Cladire-anexa cu cadre din beton armat cu pereți exteriori din cărămidă arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic

200

175

200

175

D.

Cladire-anexa cu pereții exteriori din lemn, din piatra naturala, din cărămidă nearsa, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic

125

75

125

75

E.

In cazul contribuabilului care deține la aceeași adresa încăperi amplasate Ia subsol, la demisol si/sau la mansarda, utilizate ca locuința, in oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

F.

In cazul contribuabilului care deține la aceeași adresa încăperi amplasate la subsol, la demisol si/sau Ia mansarda, utilizate in alte scopuri decât cel de locuința, in oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit A-D

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii


X V

f j f â clădiriLse determină prin înmulțirea suprafeței utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4. te X:;; ■     "

W                              “ — XXX —         XXX XUUVUV —      XVVUXXL^»       XXX        CXXXX^X^


■ uv

J^\/Ș)acă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fî efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafața construită desfășurată " 'șe determină prin înmulțirea suprafeței utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4.

^ây/y^Joarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcție de rangul localității și zona în care este amplasată clădirea, prin înmulțirea

mn                                                                                        ’ 1

X^v|d0'^|^€terminate conform normei cu coeficientul de corecție corespunzător, prevăzut în tabelul următor:

-X^Zona în cadrul localității

Rangul localității

I

II

III

IV

V

A

2,50

2,40

2,30

1,10

1,05

B

2,40

2,30

2,20

1,05

1,00

C

2,30

2,20

2,10

1,00

0,95

D

2,20

2,10

2,00

0,95

0,90

6. Calculul impozitului pentru clădirile nerezidentiale

Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,2% asupra valorii care poate fi:

 • a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit .de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință;

 • b) valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință;

 • c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință.

In cazul în care valoarea unei clădiri nerezidentiale deținuta de o persoana fizica nu poate fi calculată conform acestor prevederi, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate ca si când clădirea ar fi fost rezidențiala;

Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

In cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nicio activitate economică, impozitul se calculează similar impozitului pentru clădirile rezidențiale.

In situația in care contribuabilul nu depune declarație si acte justificative din care sa reiasa ca nu desfasoara activitate economica, impozitul se calculează similar cu impozitul pentru clădiri nerezidentiale.

Declarațiile vor fi însoțite de declarația proprietarului din care să reiasă că în imobilul/spațiul respectiv se desfășoară

^âua'nji activitate economică și că utilitățile nu sunt deduse de persoana juridică și orice alte acte doveditoare care să ateste r - veridic^tea unor stări de fapt specifice (certificate constatatoare emise de Oficiul Registrului Comerțului, unde sunt evidențiate ; 13?activitățile desfășurate, locația - sediul social/sediul secundar, contracte de comodat etc.).

\ f                rapoartele de evaluare cu data de referință 31.12.2016, termenul de depunere al declarațiilor, stabilit conform Codului fiscal,

^^..^^e^z^f^artie 2017. Acest termen este obligatoriu, nerespectarea având drept consecință aplicarea sancțiunii corespunzătoare de către

‘*«aaB5^jn cazul clădirilor cu destinație mixtă deținute de persoane fizice, declarațiile fiscale la care se anexează un raport de evaluare care reflectă valoarea clădirii la 31 decembrie 2016, se depun până la primul termen de plată, respectiv 31 martie 2017, depunerea după această data, va avea drept consecință aplicarea sancțiunii corespunzătoare de către organul fiscal.

7. Calculul impozitului pentru clădirile cu destinație mixta

In cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial, cu impozitul determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial;

Delimitarea suprafețelor pentru stabilirea impozitului, în funcție de destinația rezidențială sau nerezidențială, rezultă din documentul anexat la declarația depusă de contribuabil la organul fiscal local competent, care poate fi, după caz:

 • a) contractul de închiriere, în care se precizează suprafața transmisă pentru desfășurarea activității economice;

 • b) contractul de comodat încheiat conform art. 2.146 - 2.157 din Codul civil, în care se precizează suprafața în care se precizează suprafața transmisă pentru desfășurarea activității economice;

 • c) autorizația de construire și/sau de desființare, după caz, privind schimbarea de destinație a clădirii, în condițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • d) documentația cadastrală;

 • e) orice documente doveditoare, altele decât cele prevăzute la lit. a) - d);

 • f) declarația pe propria răspundere a proprietarului clădirii înregistrată la organul fiscal, în cazul în care nu există alte documente doveditoare.

în aplicarea prevederilor art. 459 alin. (1) din Codul fiscal, pentru calculul impozitului/taxei pe clădiri atunci când suprafețele folosite în scop rezidențial și cele folosite în scop nerezidențial rezultă din alte documente decât din documentația cadastrală și au fost puse la dispoziția organului fiscal prin declarația pe propria răspundere a proprietarului se efectuează următoarele operațiuni:

â) se determină suprafața construită desfășurată a clădirii. Suprafața construită desfășurată a clădirii care nu poate fi măsurată pe conturul exterior se stabilește prin măsurarea suprafeței utile, delimitată de conturul interior al încăperilor, iar rezultatul se înmulțește cu coeficientul de transformare de 1,4;

 • b) se determină suprafața construită desfășurată a încăperilor care sunt folosite în scop nerezidențial;

 • c) se determină cota procentuală din clădire care corespunde încăperilor care sunt folosite în scop nerezidențial, prin împărțirea suprafeței prevăzute la lit. b) la suprafața prevăzută la lit. a);

io

z

determină valoarea încăperilor care sunt folosite în scop nerezidențial, prin înmulțirea valorii clădirii rezultată dintr-un raport de

 • l. : ' evâiîîare ncrezidențial, cu cota procentuală determinată la lit. c);

liSSy^.dkermină impozitul pe clădiri corespunzător încăperilor care sunt folosite în scop rezidențial, în conformitate cu prevederile art. ^X^45^iJ&^odul fiscal;


*          determină impozitul pe clădiri corespunzător încăperilor care sunt folosite în scop nerezidențial, în conformitate cu prevederile

art. 458 din Codul fiscal;

 • g) se determină impozitul total, prin însumarea impozitului determinat la lit. e) cu impozitul determinat la lit. f) și aplicarea rotunjirilor, conform pct. 11 lit. n) din prezentele norme.

8. Stabilirea impozitului pe clădiri pe cote diferențiate de impozitare pe clădirile rezidențiale, în funcție de numărul acestora, în cazul persoanelor fizice, care dețin cel puțin o clădire rezidențială în afara celei de domiciliu, pe raza municipiului Ploiești, după cum

urmează:

 • - aplicarea cotei de 0,15 % , pentru prima clădire în afara celei de domiciliu;

 • - aplicarea cotei de 0,2 % pentru a doua clădire și următoarele, în afara celei de la adresa de domiciliu.

Nu intră sub incidența prezentei prevederi clădirile dobândite prin moștenire.

Ordinea numerică a proprietăților se determina in funcție de anul dobândirii clădirii, indiferent sub ce formă, rezultat din documentele care atestă calitatea de proprietar.

In aceste cazuri contribuabilii au obligația de a depune o declarație speciala de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri, la compartimentele de specialitate ale autoritatii administrației publice locale.

Pentru rapoartele de evaluare cu data de referință 31.12.2016, termenul de depunere al declarațiilor, stabilit conform Codului fiscal, este 31 martie 2017. Acest termen este obligatoriu, nerespectarea având drept consecință aplicarea sancțiunii corespunzătoare de către organul fiscal.

în cazul clădirilor nerezidențiale deținute de persoane fizice, declarațiile fiscale la care se anexează un raport de evaluare care reflectă valoarea clădirii la 31 decembrie 2016, se depun până la primul termen de plată, respectiv 31 martie 2017, depunerea după această data, va avea drept consecință aplicarea sancțiunii corespunzătoare de către organul fiscal.

- impozitul si taxa pe clădiri datorate de persoane juridice

 • 1. Impozitul pe clădiri, precum și taxa pe clădiri se datorează către bugetul local în care este amplasată clădirea. Taxa pe clădiri se stabilește proporțional cu perioada pentru care este constituit dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință.

 • 2. In cazul persoanelor juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii impozabile a clădirii, astfel:

0,18% (cotă redusă cu 10% față de anul 2016) pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice ; p—.....0,2% pentru persoanele juridice care dețin doua sau mai multe căldiri rezidențiale, de Ia a doua proprietate în sus, la

' - care se: aplică, în condițiile art.489 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cota adițională de 35%( impozit redus cu 10%);

iv - < c);dd; 1,3% pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice, la care se aplică, în condițiile art.489 alin.(2) ^din^L.egea;<rir.227/2015 privind Codul fiscal, cota adițională de 4 % (impozit redus cu 40% față de anul 20.16);

^J^fc^ă^de 5% pentru clădirile nerezidențiale al căror proprietar, nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, la care se aplică, în condițiile art.489 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cota adițională de 50%.

Tabelul nr.2

COTA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI stabilit asupra valorii impozabile a clădirilor apartinand persoanelor juridice

Categorie

COTA conform Legii nr.227/2015

COTA conform HCL 407/2015 PENTRU ANUL 2016

Cota pentru anul 2017

Pentru clădiri rezidențiale

Pentru clădiri nerezidentiale

Pentru clădiri rezidențiale

Pentru clădiri nerezidentiale

Pentru clădiri rezidențiale

Pentru clădiri nerezidentiale (reducere cu 10% față de anul 2016)

Pentru prima clădire

Pentru persoanele juridice care dețin doua sau mai multe căldiri rezidențiale, de la a doua proprietate în sus

Pentru prima clădire

Pentru persoanele juridice care dețin doua sau mai multe căldiri rezidențiale, de la a doua Dronrietate în sus reducere cu 10% față de anul 2016

1

2

3

4

5

6

7

Persoane juridice

. 0,08-0,2%

0,2-1,3%

0,2%

0,2%+ cota adiționala . 50%

1,3% + cota adiționala 16%

0,19%

0,2%+ cota adiționala 35%

1,3% + cota adiționala 4%

 • 3. Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

 • 4. în cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial, cu impozitul calculat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial.

Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este

* ^ătbapWc Ia 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa și poate fi:

, p—;_^,2^«ima valoare impozabilă înregistrată în evidențele organului fiscal;

1 -' ^V^bifvkloarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a * ■;  . VbunîgjW-Aate în vigoare la data evaluării-;

-v. J^S^aloarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior;

c^diril°r care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului "fiscal anterior;

 • e) în cazul clădirilor care sunt finanțate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

 • f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii și comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosință, după caz.

 • 6. Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării. Aceste prevederi nu se aplică în cazul clădirii oricare aparțin persoanelor față de care a fost pronunțată o hotărâre definitivă de declanșare a procedurii falimentului.

 • 7. în cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, diferența de taxă față de cea stabilită conform art.460 alin. (1) sau (2), după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii.

 • 8. In cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.

Tabelul nr.3

Categoria

Cota stabilita conform HCL 407/2015

Cota stabilită pentru anul 2017

0

i

2

în cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referință

5%+ cota adițională de 50%

5%+ cota adițională de 50%

9. Pentru depunerea cu intarziere a declarației pentru stabilirea impozitului si taxei pe clădiri sau pentru nedepunerea acestei declarații persoanele juridice sunt sancționate conform prevederilor legale in vigoare.

’yr


Pentru rapoartele de evaluare cu data de referință 31.12.2016, termenul de depunere al declarațiilor, stabilit conform Codului <!' -'fiscâl^șW; 31 martie 2017. Acest termen este obligatoriu, nerespectarea având drept consecință aplicarea sancțiunii corespunzătoare de •,gcătref)rganul fiscal.

>    '■ r ^ ^J^În cazul clădirilor cu destinație mixtă și a clădirilor nerezidențiale deținute de persoane juridice, declarațiile fiscale la care se

un raport de evaluare care reflectă valoarea clădirii la 31 decembrie 2016, se depun până la primul termen de plată, respectiv 31 ^^martîe 2017, depunerea după această data, va avea drept consecință aplicarea sancțiunii corespunzătoare de către organul fiscal.

10) Se acorda facilitați fiscale :

 • - persoanelor juridice prevăzute la art.456 alin. 1 din Codul fiscal;

 • - următoarele facilități fiscale prevăzute la art.456 alin.2 din Codul fiscal:

 • a) scutire de la plata impozitului pe clădire, pentru clădirile aflate în proprietatea persoanelor juridice și care, potrivit legii, sunt clasate ca muzee.

Scutirea se acordă doar pentru clădirea în care se desfășoară o activitate benefică pentru comunitatea locală, pe baza unei cereri temeinic justificata, depusă de contribuabil, pe baza unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

 • b) scutire de la plata impozitului/taxei pe clădire pentru clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvemamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ.

Scutirea se acordă pe baza unei cereri temeinic justificată, însoțită de acte doveditoare, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2017, a unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

Procedura de acordare a facilităților de la literele a) și b) este prevăzută în Anexa nr.2}.

Anexa nr.l

,y 7/j;7-y .(o                                                                                                                                     (tabelele nr.4,5,6,7, 8,9)

j—                                                 b) impozitul si taxa pe teren

*7ijdb%^a1) Orice persoană care are în proprietate teren situat în municipiul Ploiești datorează pentru acesta un impozit anual, exceptând eăzurile în care în legea prevede altfel.

 • (2) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, oricăror entități, altele decât cele de drept public, se stabilește taxa pe teren, care se datorează de concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare sau de folosință, după caz, în condiții similare impozitului pe teren. în cazul transmiterii ulterioare altor entități a dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosință asupra terenului, taxa se datorează de persoana care are relația contractuală cu persoana de drept public.

 • (3) Impozitul prevăzut la alin. (1), denumit în continuare impozit pe teren, precum și taxa pe teren prevăzută la alin. (2) se datorează către bugetul local al comunei, al orașului sau al municipiului în care este amplasat terenul.

 • (4) în cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosință ce se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe teren se stabilește proporțional cu numărul de luni pentru care este constituit dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință. Pentru fracțiunile mai mici de o lună, taxa se calculează proporțional cu numărul de zile din luna respectivă.

 • (5) în cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosință ce se referă la perioade mai mici de o lună, taxa pe teren se datorează proporțional cu numărul de zile sau de ore prevăzute în contract.

 • (6) Pe perioada în care pentru un teren se plătește taxa pe teren, nu se datorează impozitul pe teren.

 • (7) în cazul în care pentru o suprafață de teren proprietate publică sau privată a statului ori a unității administrativ-teritoriale se datorează impozit pe teren, iar în cursul unui an apar situații care determină datorarea taxei pe teren, diferența de impozit pentru perioada pe care se datorează taxa se compensează sau se restituie contribuabilului în anul fiscal următor.

 • (8) Impozitul pe teren este anual și se datorează începând cu data de 1 ianuarie, până la data de 31 decembrie a anului fiscal.

 • (9) Impozitul pe teren se determină pentru un an fiscal conform situației existente la data de 31 decembrie a anului anterior.

 • (10) Impozitul pe teren este datorat de:

 • a) titularul dreptului de proprietate asupra terenului la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, indiferent unde este situat terenul în România și de categoria de folosință, în intravilan sau extravilan;

 • b) locatar, în cazul în care terenul face obiectul unui contract de leasing financiar la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent;

 • c) fiduciar, în cazul în care terenul face parte dintr-un patrimoniu fiduciar la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, conform art. 488 din Codul fiscal.

 • (11) Se consideră proprietari de terenuri și acei contribuabili cărora, în condițiile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, li s-a constituit ori reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole sau forestiere,

^a data punerii în posesie constatată prin procese-verbale, fișe sau orice alte documente de punere în posesie întocmite de j7 \ îcbmiMiledo^ale, potrivit dispozițiilor legale în vigoare, chiar dacă nu este emis titlul de proprietate.

Pe teren se datorează de persoanele fizice sau persoanele juridice, altele decât cele de drept public, care dețin dreptul de ^O^mSpci^^administrare, folosință sau concesiune, stabilit în condițiile legii.

Taxa pe teren se stabilește proporțional cu perioada din an pentru care se constituie dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosință.

 • (14) în cazul în care persoanele prevăzute la alin. (1) transmit ulterior dreptul de închiriere, administrare, folosință sau concesiune asupra terenului, taxa pe teren se datorează de prima persoană de drept privat care are relația contractuală cu persoana de drept public și se calculează în mod similar impozitului pe teren, în conformitate cu prevederile art. 465 din Codul fiscal.

 • (15) Taxa pe teren se stabilește proporțional cu perioada din an pentru care se constituie dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosință.

 • (16) în cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, care se referă la intervale de timp mai mari de o lună, se aplică următoarele reguli:

 • a) taxa pe teren se datorează de concesionar, locatar, administrator sau utilizator, după caz;

 • b) taxa se calculează proporțional cu numărul de luni prevăzute în contract; pentru fracțiunile mai mici de o lună, taxa se calculează proporțional cu numărul de zile;

 • c) titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, după caz, are obligația să depună o declarație la organul fiscal până la data de 25 a lunii următoare intrării în vigoare a contractului;

 • d) titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, după caz, are obligația să plătească taxa pe teren la bugetul local, lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.

 • (17) în cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de închiriere care se referă la intervale de timp mai mici de o lună, se aplică următoarele reguli:

 • a) taxa pe teren se datorează de locatar, concesionar, administrator sau utilizator;

 • b) taxa se calculează proporțional cu numărul de zile sau de ore, după caz, prevăzute în contract; fracțiunile de oră se rotunjesc la oră;

 • c) persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, după caz, depune o declarație la organul fiscal până la data de 25 a lunii următoare intrării în vigoare a contractului;

 • d) persoana juridică de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosință colectează taxa pe teren de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare ori folosință și o varsă lunar până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.

 • (18) . în cazul în care terenul, proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice, este închiriat, concesionat sau arendat în baza unui contract de închiriere, de concesiune ori de arendare, după caz, impozitul pe teren se datorează de către proprietar, cu excepția

  7 cazuriîor^r^văzute lapct. 66 din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare.

  ' ,S(;19JJ^acă un teren se află în proprietatea comună a două sau mai multor persoane, la stabilirea impozitului datorat se au în vedere VfemătoaireO

  a) mtcre^-părti sunt prezumate a fi egale, până la proba contrară. Fiecare dintre coproprietari datorează un impozit egal, rezultat în Î^^m^îrțirii impozitului datorat pentru întregul teren;

  bjm cazul în care cotele-părți din dreptul de proprietate asupra terenului sunt determinate, fiecare coproprietar datorează impozitul


'^o •             ......

'^^rfi^^^rțirii impozitului datorat pentru întregul teren;

Cazul în care cotele-părți din dreptul de proprietate asupra terenului sunt determinate, fiecare coproprietar datorează impozitul corespunzător cotei-părți deținute.

 • (20) In cazul terenului care este deținut în comun de două sau mai multe persoane, fiecare proprietar datorează impozit pentru partea din teren aflată în proprietatea sa. în cazul în care nu se pot stabili părțile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru terenul respectiv.

 • (21) Pentru suprafețele de teren acoperite de o clădire se datorează impozit/taxa pe teren.

Prin sintagma suprafața de teren care este acoperită de o clădire se înțelege suprafața construită la sol a clădirilor.

 • (22) In cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul acestuia are obligația să depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află terenul, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, și datorează impozit pe teren începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 • (23) In cazul în care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis în cursul unui an fiscal, impozitul este datorat de persoana care deține dreptul de proprietate asupra terenului la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează.

 • (24) Dacă încadrarea terenului în funcție de rangul localității și zonă se modifică în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe teren, impozitul se calculează conform noii situații începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 • (25) In cazul modificării categoriei de folosință a terenului, proprietarul acestuia are obligația să depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află terenul, în termen de 30 de zile de la data modificării folosinței, și datorează impozitul pe teren conform noii situații începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 • (26) In cazul terenurilor la care se constată diferențe între suprafețele înscrise în actele de proprietate și situația reală rezultată din măsurătorile executate în condițiile Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafețele care corespund situației reale, dovedite prin lucrări de cadastru. Datele rezultate din lucrările de cadastru se înscriu în evidențele fiscale, în registrul agricol, precum și în cartea funciară, iar impozitul se calculează conform noii situații începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se înregistrează la organul fiscal local lucrarea respectivă, ca anexă la declarația fiscală.

 • (27) Declararea terenurilor în scop fiscal nu este condiționată de înregistrarea acestor terenuri la oficiile de cadastru și publicitate imobiliară.

Depunerea declarațiilor fiscale reprezintă o obligație și în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata ^^.■^i^p.pziju|iii sau a taxei pe teren.

Impozitul pe teren se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv.

x^...„^...^^v(3'0) Pentru plata integrala cu anticipație a impozitului pe teren, datorat pentru intreg anul 2017 de către contribuabili, ^ypfrscmne fizice si juridice, pana la data de 31 martie se acorda o bonificație de 10%.

Impozitul anual datorat aceluiași buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plătește integral pana la primul termen de plata.

Pentru neplata la termen a impozitului/taxei pe teren se datoreaza majorări de întârziere conform dispozițiilor legale.

 • (21) Taxa pe teren se plătește lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință.

 • (22) Pentru terenurile neîngrijite situate în intravilanul municipiului Ploiești, impozitul pe teren se majorează cu 500% .

Criteriile de încadrare sunt stabilite prin HCL 445/2015 privind aprobarea unei proceduri de lucru cu stabilirea criteriilor de identificare si încadrare a imobilelor (terenuri/clădiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești.

- impozitul si taxa pe teren in cazul persoanelor fizice

(1) în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții, precum și terenul înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții în suprafață de până la 400 m2, inclusiv, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul nr.4: .


IMPOZJTUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN - TERENURI CU CONSTRUCȚII '                 in cazul persoanelor fizice

-lei / ha -

Zona în cadrul localității

■>

Nivelurile prevăzute de Legea nr.227/2015

Nivelurile perțtru anul 2016 conform HCL 407/2015

Nivelurile pentru anul 2017

(reducere 10% față de annul 2016)

0

1

2

3

A

6878-17194

8597

7737

B

5199-12998

6499

5849

C

3558-8894

4447

4002

D

1690-4226

2113

1902


în cazul unui contribuabil care deține mai multe terenuri situate în intravilanul aceleiași unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, suprafața de 400 m2 prevăzută la alin. (1) se calculează o singură dată, prin însumarea suprafețelor terenurilor, în ordine descrescătoare.


în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, pentru suprafața care depășește 400 m2, calculată o singură dată, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută in tabelul nr. 5:IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN

-ORICE ALTA CATEGORIE DE FOLOSINȚA DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCȚII-in cazul persoanelor fizice

- Iei / ha -

Zona /

Categorie de folosința

Nivelurile conform Legii nr.227/2015 (inclusiv coeficientul de corecție - 5.00)

Nivelurile pentru anul 2016 conform HCL 407/2015 (inclusiv coeficientul de corecție -5.00)

NIVELURILE

PT. ANUL 2017

(inclusiv coeficientul de corecție - 5.00)

Zona

A

Zona B

Zona C

Zona

D

Zona

A

Zona B

Zona C

Zona

D

Zona

A

Zona B

1    Zona

C

Zona D

0

i

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ii

12

Teren arabil

140

105

95

75

140

105

95

75

140

105

95

75

Pășune

105

95

75

65

105

95

75

65

105

95

75

65

Fâneața

105

95

75

65

105

95

75

65

105

95

75

65

Vie

230

175

140

95

230

175

140

95

230

175

140

95

Livada

265

230

175

140

265

230

175

140

265

230

175

140

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

140

105

95

75

140

105

95

75

140

105

95

75

Teren cu ape

75

65

40

X

75

65

40

X

75

65

40

X

Drumuri si cai ferate

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Teren neproductiv      |

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


In cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul nr.6:IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN *n cazu* persoanelor fizice

'                                              -lei/lia-

Nr.crt.

Categorie de folosința/ Zona

Nivelurile conform

Legii nr.227/2015 (fara coeficientul de corecție))

Nivelurile pentru 2016 conform HCL 407/2015 (inclusiv coeficientul de corecție)

NIVELURILE

PT. ANUL 2017

(inclusiv coeficientul de corecție- 5.00)

A

A

A

0

i

2

3

4

1.

Teren cu construcții

22-31

155

155

2.

Arabil

42-50

250

250

3.

Pășune

20-28

140

140

4.

Faneata

20-28

140

140

5.

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.5.1.

48-55

275

275

5.1.

Vie pana la intrarea pe rod

0

0

0

6.

Livada pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.6.1.

48-56

280

280

6.1.

Livada pana la intrarea pe rod

0

0

0

7.

Pădure sau alt teren cu vegetație forestiera, cu excepția celui prevăzut la 7.1.

8-16

80

80

7.1.

Pădure in varsta de pana la 20 de ani si pădure cu rolde protecție

0

. 0

0

8.

Teren cu apa, altul decât cel cu amenajari piscicole

1-6

30

30

8.1.

Teren cu amenajari piscicole

170

170

170

9.

Drumuri si cai ferate

0

0

0

10.

Teren neproductiv

0

0

0

Nota: Hotararea Consiliului Local nr.553/2011 reglementează numai zona de fiscalitate a intravilanului municipiului Ploiești fara a face referire la terenurile aflate in extravilan. Astfel, pentru terenurile amplasate in extravilan, potrivit Hotărârii Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se stabilește o singura zona de impozitare, respectiv zona A.


;/ > G' < 7             facilități fiscale:

\G7Jj^per^j^pelor fizice prevăzute la art.464 alin.l din Codul fiscal;

iS^^uri^ațdarele facilități fiscale prevăzute la art.464 alin.2 din Codul fiscal:


' ^^âtire de la plata impozitului impozitului/taxei pe teren, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri sunt mai mici sau egale de 650 lei (inclusiv pentru persoanele fără venituri), pentru terenul aferent clădirii de domiciliu, în suprafață de maxim 500 mp. Contribuabilul datorează impozit pentru diferența dintre suprafața de teren deținută (dacă este mai mare de 500mp) și cei 500 mp scutiți prin prezenta hotărâre.Scutirea se acordă doar pentru cota deținută de contribuabili și cu condiția ca acesta să dețină în proprietate un singur imobil.Scutirea se acorda pe baza unei cereri temeinic justificată, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2017, pe baza unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

 • b) scutire de la plata impozitului pe teren, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare. Scutirea se acordă pentru terenul aferent clădirii de domiciliu în suprafață de maxim 500 mp. Contribuabilul datorează impozit pentru diferența dintre suprafața de teren deținută (dacă este mai mare de 500mp) și cei 500 mp scutiți prin prezenta hotărâre. Scutirea se acorda pe baza unei cereri temeinic justificată, însoțită de acte doveditoare, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2017, pe baza unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

 • c) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor orfane aflate în evidența autorității tutelare. Scutirea se acordă doar la terenul aferent clădirii de domiciliu și pentru cota deținută.Scutirea se acordă pe baza unei cereri temeinic justificată, însoțită de acte doveditoare, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2017, a unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de setul de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

 • d) scutire de la plata impozitului/taxei pentru terenurile aflate sub construcția clădirii clasată ca monument istoric. Scutirea se acorda pe baza unei cereri temeinic justificată, însoțită de acte doveditoare, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2017, pe baza unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

 • e) scutire de la plata impozitului/taxei pentru un terenul aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor care sunt internate și au domiciliul permanent în centrele de îngrijire pe perioadă nedeterminată.’ Scutirea se acordă doar pentru un singur teren și pentru cota deținută. Scutirea se acordă pe baza unei cereri temeinic justificată, însoțită de acte doveditoare, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2017, a unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

Procedura de acordare a facilităților fiscale prevăzute la literele a) - e) este in Anexa nr.21 .

'1 &■

h’


- Impozitul si taxa pe teren in cazul persoanelor juridice


iCjn cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții, iggși terenul înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții în suprafață de & 400 m4, inclusiv, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul nr.7:

Tabelul nr.7

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN - TERENURI CU CONSTRUCȚII in cazul persoanelor juridice

-lei / ha -

Zona în cadrul localității

Nivelurile prevăzute de Legea nr.227/2015

Nivelurile pentru anul 2016 conform HCL 407/2015

Nivelurile

pt. anul 2017

(reducere 10% fată (le annul 2016)

0

i

2

3

A

6878-17194

10312

9281

B

5199-12998

7795

7016

C

3558-8894 t

5334

4801

D

1690-4226

2535

2282


Tabelul nr.8

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN

-ORICE ALTA CATEGORIE DE FOLOSINȚA DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCTII-’n cazu* persoanelor juridice

- lei / ha -

Zona /

Categorie de folosința

Nivelurile conform Legii nr.227/2015 (inclusiv coeficientul de corecție - 5.00)

Nivelurile pentru anul 2016 conform HCL 407/2015 (inclusiv coeficientul de corecție -5.00)

NIVELURILE

PT. ANUL 2017

(inclusiv coeficientul de corecție - 5.00)

Zona

A

Zona B

Zona C

Zona D

Zona

A

Zona B

Zona C

Zona

D

Zona

A

Zona B

Zona C

Zona D

0

i

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Teren arabil

140

105

95

75

140

105

95

75

140

105

95

75

Pășune

105

95

75

65

105

95

75

65

105

95

75

65

Fâneața

105

95

75

65

105

95

75

65

105

95

75

65

Vie

230

175

140

95

230

175

140

95

230

175

140

95

Livada

265

230

175

140

265

230

175

140

265

230

175

140

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

140

105

95

75

140

105

95

75

140

105

95

75

Teren cu ape

■75   ■

65

40

X

75

65

40

X

75

65

40

X

Drumuri si cai ferate

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Teren neproductiv

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


(3) Ca excepție de la prevederile alin. (1) - (2), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor alin. (4) numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții: a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură; b) au înregistrate în evidența contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri și cheltuieli din desfășurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a).

(4) în cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul nr.9:


24Tabelul nr.9

/£?//

f <1 h

IMPOZnUL/TAXA) PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN in cazul persoanelor juridice -lei / ha-

C ><-'■

Nr.crt.

Categorie de folosința/ Zona

Nivelurile conform

Legii nr.227/2015 (fara coeficientul de corecție))

Nivelurile pentru 2016 conform HCL 407/2015 '

(inclusiv coeficientul de

corecție)

NIVELURILE        ' ’

PT. ANUL 2017

(inclusiv coeficientul de corecție- 5.00)

A

A

A

0

i

2

3

4

l.

Teren cu construcții

22-31

155

155

2.

Arabil

42-50

250

250

3.

Pășune

20-28

140

140

4.

Faneata

20-28

140

140

5.

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.5.1.

48-55

275

275

5.1.

Vie pana la intrarea pe rod

0

0

0

6.

Livada pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.6.1.

48-56

280

280

6.1.

Livada pana la intrarea pe rod

0

0

0

7.

Pădure sau alt teren cu vegetație forestiera, cu excepția celui prevăzut la 7.1.

8-16

80

80

7.1.

Pădure in varsta de pana la 20 de ani si pădure cu rolde protecție

0

0

0

8.

Teren cu apa, altul decât cel cu amenajari piscicole

1-6

30

30

8.1.

Teren cu amenajari piscicole

170

170

170

9.

Drumuri si cai ferate

0

0

0

10.

Teren neproductiv                   |

0

0

0

Nota : Hotararea Consiliului Local nr.oo3/2011 reglementează numai zona de fiscalitate a intravilanului municipiului Ploiești fara a face referire la terenurile aflate in extravilan. Astfel, pentru terenurile amplasate in extravilan, potrivit Hotărârii Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se Stabilește o singura zona de impozitare, respectiv zona A.


Se acorda facilitați fiscale :

- A) persoanelor juridice prevăzute la art.464 alin.l din Codul fiscal.

25'X/

B) în conformitate cu prevederile art.464 alin.2 din Codul fiscal se acordă scutire de la plata impozitului/taxei pe teren pentru utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvemamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de Ij^SSkipf/âociale, de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ.

________se acordă pe baza unei cereri temeinic justificată, însoțită de acte doveditoare, depusă de contribuabil până la data de 31 ^'pnarîie 2017, a unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

Procedura de acordare este prevăzută în Anexa nr.21.

Anexa nr.l

■(tabelele nr. 10,11,12,13,131)


nr-

c) impozitul pe mijloacele de transport


|t. _........,

PotpiVMrevederilor art. 468 din Codul fiscal, impozitul pe mijloacele de transport este datorat de: ’%@/^^oatfa care are în proprietate un mijloc de transport înmatriculat/înregistrat în România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior;

 • b) locatar, în cazul în care mijlocul de transport face obiectul unui contract de leasing, la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior;

 • c) proprietarii navelor fluviale de pasageri, ai bărcilor și luntrelor folosite în alte scopuri decât pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în unitățile administrativ-teritoriale din Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei și Insula Balta Ialomiței, la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior;

 • d) fiduciarul, în cazul în care mijlocul de transport face parte dintr-un patrimoniu fiduciar, la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, conform art. 488 din Codul fiscal.

 • 2. Contribuabilii ale căror mijloace de transport fac obiectul înregistrării, din punct de vedere fiscal, se supun acelorași obligații ca și cei ale căror mijloace de transport fac obiectul înmatriculării și, implicit acelorași sancțiuni.

 • 3. în cazul contractelor de leasing financiar, locatarul, persoana fizică sau persoana juridică, după caz, are obligația depunerii declarației fiscale la organele fiscale locale în a căror rază este înregistrat mijlocul de transport, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului de leasing, însoțită de o copie a acestuia.

 • 4. în cazul contractelor de leasing financiar care se reziliază, impozitul pe mijloacele de transport este datorat de locator începând cu data de 1 ianuarie a anului următor încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing.

în cazul contractelor de leasing financiar care se finalizează cu transferul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport, locatarul are obligația declarării acestuia la organul fiscal local competent, în termen de 30 de zile și datorează impozit pe mijlocul de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor celui în care a avut loc predarea-primirea mijlocului de transport.

 • (5) în cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%.

 • (6) în cazul unui ataș, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respect^^^^^^

 • (7) Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care deține dreptul detorpprțg Sg asupra unui mijloc de transport înmatriculat / înregistrat în România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. MM

 • (8) In cazul dobândim unui mijloc de transport m cursul anului, proprietarul acestuia are obligația sa depună M^arație^/^# la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în W^ffcje

O          o

30 de zile de la data dobândirii și datorează impozit pe mijloacele de transport începWj cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării mijlocului de transport.

Contractele de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport vor fi întocmite conform model 2016 ITL -054 de către vânzătorul mijlocului de transport in 5 exemplare ( un original și 4 fotocopii conforme cu originalul semnate olograf atât de vânzător cât și de cumpărător).

 • (9) în cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România, proprietarul acestuia are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz și datorează impozit începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării acestuia în România.

în cazul mijloacelor de transport dobândite și înmatriculate în circulație pe teritoriul altei țări (pe numele contribuabillului), se va solicita dovada radierii din circulație, data dobândirii fiind în acest caz data radierii din circulație. în lipsa documentului de radiere, contribuabilul va da o declarație pe propria răspundere că nu deține acel act și va menționa data la care vehiculul a intrat pe teritoriul României, aceasta fiind si data dobândirii.

 • (10) în cazul radierii din circulație a unui mijloc de transport, proprietarul are obligația să depună o declarație la organul fiscal în a cărui rază teritorială de competență își are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data radierii, și încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 • (11) în cazul oricărei situații care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport, inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, contribuabilul are obligația depunerii declarației fiscale cu privire la mijlocul de transport la organul fiscal local pe a cărei rază teritorială își are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile, inclusiv, de la modificarea survenită, și datorează impozitul pe mijloacele de transport stabilit în noile condiții începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 • (12) Depunerea declarațiilor fiscale reprezintă o obligație și în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului pe mijloacele de transport.

 • (13) Impozitul pe mijlocul de transport se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv.

 • (14) Pentru plata integrala cu anticipație a impozitului pe mijloacele de transport, datorat pentru intreg

de către contribuabili, persoane fizice si juridice, pana la data de 31 martie se acorda o bonificație de 10%.            -

Impozitul anual datorat aceluiași buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de pana ia 50fW^indW§F/ ț se plătește integral pana la primul termen de plata.                                                                              /

Pentru neplata la termen a impozitului mijloacele de transport se datoreazaQjorari de intarziere conform dispozițiilor legale.

 • (15) Se acorda facilitați fiscale persoanelor prevăzute la art.469 alin.l din Codul fiscal.

- Impozitul pe mijloacele de transport pentru persoanele fizice si juridice:

în cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, care sunt înregistrate sau înmatriculate, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcție de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulțirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracțiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul nr.10.

Tabel nr.10

Tipul mijlocului de transport

NIVELURILE conform Legii nr.227/2015

NIVELURILE pt. anul 2016 conform HCL 407/2015

NIVELURILE PT.

ANUL 2017

- lei / an / 200 cm3 sau fracțiune -

- Iei / an / 200 cm3 sau fracțiune -

- lei / an / 200 cm3 sau fracțiune -

I.Vehicule înmatriculate

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv

8

8

8

Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3

9

9

9

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cmc si 2000 cm3 inclusiv

18

18

18

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cmc si 2600 cm3 inclusiv

72

72

72

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cmc si 3000 cm3 inclusiv

144

144

144

Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cmc

290

290

290

Autobuze, autocare, microbuze

24

24

24

Alte autovehicule cu tracțiune mecanica cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv

30

30

30

Tractoare înmatriculate

18

18

18

II.Vehicule înregistrate

1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică

Lei/200cm

X

X

1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cmc

2-4

3

3

1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cmc

4-6

5

5

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată

50-150 lei/an

150

150 lei/an

 • 2) In cazul unui autovehicul de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe/ de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută in tabelul nr. 11                                            J

Tabel nr.ll

Numărul de axe si greutatea bruta incarcata maximă admisa

Impozitul

(in lei/an) conform Legii nr.227/2015

Impozitul

(in lei/an) pentru anul 2016 conform HCL 407/2015

Impozitul (in lei/an) pentru anul 2017

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatica sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatica sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatica sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

0

1

2

3

4

5

6

I. două axe

1. Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mica de 13 tone

0

133

0

133

0

133

2. Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mica de 14 tone

133

367

133

367

133

367

3. Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mica de 15 tone

367

517

367

517

367

517

4. Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mica de 18 tone

517

1169

517

1169

517

1169

S.Masa de cel puțin 18 tone

517

1169

517

1169

517

1169

II. trei axe

1. Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mica de 17 tone

133

231

133

231

133

231

2. Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mica de 19 tone

231

474

231

474

231

474

3. Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mica de 21 tone

474

615

474

615

474

615

4. Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mica de 23 tone

615

947

615

947

615

5. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mica de 25 tone

947

1472

947

1472

947

6. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mica de 26 tone

947

1472

947

W72

947

1472

7. Masa de cel puțin 26 tone

947

1472

947

1472

947

1472

III. patru axe

1. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mica de 25 tone

615

623

615

623

615

623

2. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mica de 27 tone

623

973

623

973

623

973

3. Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mica de 29 tone

973

1545

973

1545

973

1545

4. Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mica de 31 tone

1545

2291

1545

2291

1545

2291

5. Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mica de 32 tone

1545

2291

1545

2291

1545

2291

6. . Masa de cel puțin 32 tone

1545

2291

1545

2291

1545

2291

 • 3) în cazul unei combinații de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul nr. 12 :

O          o

Tabel nr.12

Numărul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa

Impozitul

(in lei/an) conform Legii nr.227/2015

Impozitul

(in lei/an) conform HCL 407/2015

Impozitul (in lei/an) pentru anul 2017

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatica sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatica sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatica sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I. 2+1 axe

1. Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mica de 14 tone

0

0

0

0

0

0

2. Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mica de 16 tone

0

0

0

0

0

0

3. Masa de cel puțin 16 tone, dai’ mai mica de 18 tone

0

60

0

60

0

60

4. Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mica de 20 tone

60

137

60

137

60

137

5. Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mica de 22 tone

137

320

137

320

137

320

6. Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mica de 23 tone

320

414

320

414

320

414

7. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mica de 25 tone

414

747

414

747

414

747

8. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mica de 28 tone

747

1310

747

1310

747

1310

9.Masa de cel puțin 28 tone

747

1310

747

1310

747

1310

II. 2+2 axe

1. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mica de 25 tone

128

299

128

299

128

2. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mica de 26 tone

299

491

299

491

299

x

3. Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mica de 28 tone

491

721

491

721

491

4. Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mica de 29 tone

721

871

721

-

871

721

871

5. Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mica de 31 tone

871

1429

871

1429

871

1429

6. Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mica de 33 tone

1429

1984

1429

1984

1429

1984

7. Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mica de 36 tone

1984

3012

1984

3012

1984

3012

8. Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mica de 38 tone

1984

3012

1984

3012

1984

3012

9. Masa de cel puțin 38 tone

1984

3012

1984

3012

1984

3012

III. 2+3 axe

1 .Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mica de 38 tone

1579

2197

1579

2197

1579

2197

2.Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mica de 40 tone

2197

2986

2197

2986

2197

2986

3.Masa de cel puțin 40 tone

2197

2986

2197

2986

2197

2986

IV. 3+2 axe

l.Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mica de 38 tone

1395

1937

1395

1937

1395

1937

2.Masa de cel puțin 38 tone, dai* mai mica de 40 tone

1937

2679

1937

2679

1937

2679

3.Masa de cel puțin 40 tone, dai* mai mica de 44 tone

2679

3963

2679

3963

2679

3963

4. Masa de cel puțin 44 tone

2679

3963

2679

3963

2679

3963

V. 3+3 axe

1 .Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mica de 38 tone

794

960

794

960

794

960

2.Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mica de 40 tone

960

1434

960

1434

960

1434

3.Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mica de 44 tone

1434

2283

1434

2283

1434

2283&^~

HW/

4. Masa de cel puțin 44 tone

1434

2283

1434

2283

1434

,'2283'.

 • 4) In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinație de autovehicule preyazută-la.'] punctul 3, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul nr. 13:

33                                                                                              -

Tabel nr. 13

Masa totala maxima autorizata

NIVELURILE CONFORM LEGII 227/2015

NIVELURILE CONFORM HCL 407/2015

NIVELURILE PT. ANUL 2017

a) Pana la 1 tona inclusiv

9

9

9

b) Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone

34

34

34

c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

52

52

52

d) Peste 5 tone

64

64

64

 • 5) In cazul mijloacelor de transport pe apa, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul nr.131

Tabel nr.131

Mijlocul de transport pe apa apartinand persoanelor fizice/juridice

Nivelurile conform Legii nr.227/2015

Nivelurile pt. anul 2016 conform HCL 407/2015

NIVELURILE PT. ANUL 2017

Impozit - lei/an -

Impozit - lei/an -

Impozit - lei/an -

0

2

2

3

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit si uz personal

21

21

21

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

56

56

56

3. Bărci cu motor

210

210

210

4. Nave de sport si agrement

Intre 0 si 1119

X

X

a) ambarcațiune de agrement deschisă fără punte

X

144

144

b) ambarcațiune de agrement cu punte fără cabină de locuit

X

216

216

c) ambarcațiune de agrement cu cabine de locuit până la 6 locuri inclusiv

X

259

259

d) ambarcațiune de agrement cu cabine de locuit între 7-13 locuri inclusiv

X

360

360

e) ambarcațiune de agrement cu cabine de locuit între 14-40 locuri inclusiv

X

576

576

f) ambarcațiune de agrement cu cabine de locuit peste 41 de locuri

X

964

964^.^.

5. Scutere de apa

210

210

6. Remorchere si impingatoare:

X

X

a) pana la 500 CP inclusiv

559

559

b) peste 500 CP si pana la 2000 CP inclusiv

909

909


c) peste 2000 CP si pana la 4000 CP inclu<k—/

13Q

1398

1398

d) peste 4000 CP

2237

2237

2237

7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracțiune din aceasta

182

182

182

8. Geamuri, șlepuri și barje fluviale:

X

X

X

a) cu capacitatea de incarcare până la 1.500 tone inclusiv

182

182

182

b) cu capacitatea de incarcare de peste 1.500 tone si pana la 3000 tone

280

280

280

c) cu capacitatea de incarcare de peste 3000 tone

490

490

490
Anexa nr.l

(tabelele nr. 14,15)


d) taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizațiilor


A. Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizațiilor


1) Taxele prevăzute in domeniul construcțiilor se stabilesc in funcție de valoarea acestora sau a instalațiilor, de suprafața terenurilor sau de natura serviciilor prestate conform tabelului nr.l4.


Tabelul nr.14


A. în domeniul construcțiilor taxele se stabilesc în funcție de valoarea acestora sau a instalațiilor, dc suprafața terenurilor sau de natura serviciilor prestare, astfel:

NIVELURILE

PT. ANUL 2016 conform HCL 407/2015

NIVELURILE PT. ANUL 2017

- lei -

- lei -

1. Pentru eliberarea certificatului de urbanism, în funcție de suprafața pentru care se solicită:

X

X

1.1. în mediul urban:

X

X

a) până la 150 m2 inclusiv

6

6

b) între 151 și 250 m2 inclusiv

7

7

c) între 251 și 500 m2 inclusiv

9

9

d) între 501 și 750 m2 inclusiv

12

12

e) între 751 și 1.000 m2 inclusiv

14

14

1) peste 1.000 m2

16+0,01 leu/ m2

pentru fiecare mp care depășește 1.000 m

16+0,01 leu/m2

pentru fiecare mp care depășește 1.000 m

2. Pentru eliberarea autorizației de foraje și excavări,

9 inclusiv pentru fiecare mp afectat

9 inclusiv pentru fiecare mp afectat

3. Pentru eliberarea autorizației de construire pentru chioșcuri, tonele, cabine, spații de expunere, situate pe căile și în spațiile publice, precum și pentru amplasarea corpurilor și a panourilor de afișaj, a firmelor și reclamelor, taxa datorată este:

9 inclusiv, pentru fiecare mp de suprafața ocupata de construcție

9 inclusiv, pentru fiecare mp de suprafața ocupata de construcție

4. Pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu taxa datorată pentru fiecare racord este

15 inclusiv, pentru fiecare racord

15 inclusiv, pentru fiecare racord

5. Pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenajarea teritoriului de către primari ori structurile de specialitate din cadrul consiliului județean, taxa datorată este cuprinsă între:

17

17

6. Pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă

10

10 .2) Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire care urmeaza a fi folosita ca locuințe^ locuința este egala cu 0,5 % din valoarea autorizata a lucrărilor de construcții.


 • 3) Taxa pentru eliberarea autorizației n^esare pentru lucrările de organizare șantier in vederea realizării unei construcții, care nu sunt incluse in alta autorizație de construC^ este de 3% din valoarea autorizata aCjrarilor de organizare șantier.

 • 4) Taxa pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi, căsuțe sau rulote ori campinguri datorata este de 2% din valoarea autorizata a lucrărilor de construcție.

 • 5) Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru orice alta construcție este egala cu 1% din valoarea autorizata a lucrărilor de construire, inclusiv instalațiile aferente.

 • 6) Pentru eliberarea autorizației de desființare parțiala sau totala, a construcțiilor si a amenajărilor taxa datorata este de 0,1% din valoarea impozabila a acestora. In cazul desființării parțiale a unei construcții taxa pentru eliberarea autorizației se modifica astfel incat sa reflecte suprafața construita a clădirii supusa demolării.

 • 7) Pentru prelungirea certificatului de urbanism, precum si a autorizațiilor de construire taxa este de 30% din valoarea taxei inițiale.

 • 8) Taxa datorata se stabilește pe baza valorii lucrărilor de construcție declarate de persoana care solicita avizul si se plătește anticipat.

 • 9) In termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcție, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expira autorizația respectiva persoana care a obtinut autorizația este obligata sa depună o declarație privind valoarea lucrărilor de construcție la compartimentul de specialitate al autoritatii administrației publice locale, in vederea stabilirii impozitului pe clădiri si a regularizării taxei de autorizare.

 • 10) Pana in cea de-a 15-a zi inclusiv de la data la care compartimentul de specialitate al autoritatii administrației publice locale a emis valoarea stabilita pentru taxa, trebuie plătită orice suma suplimentara datorata de către persoana care a primit autorizația sau orice suma care trebuie rambursata de autoritatea administrației publice locale.

 • 11) In cazul unei autorizații de construire emise pentru o persoana fizica valoarea reala a lucrărilor de construcție nu poate fi mai mica decât valoarea impozabila a clădirii.

 • 12) Regularizarea taxei se face de către compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești in funcție de valoarea reala a lucrărilor efectuate comparativ cu valoarea impozabila calculata conform Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal.

 • 13) Termenul de plata al diferenței rezultate in urma regularizării taxei pentru eliberarea autorizației de construire este de 15 zile de la data la care compartimentul de specialitate al autoritatii administrației publice locale a emis valoarea finala stabilita

pentru taxa.

 • 14) In cazul construcțiilor efectuate cu autorizație de construire, valoarea Înscrisa in actele eliberate de catrea Direcția Generala Dezvoltare Urbana nu poate fi mai mica decât valoarea impozabilă a clădirii.


B.Taxe pentru eliberarea altor auf izatii si certificate decât cele prev/^ute la litera A, precum si pentru viza anuala sau trimestriala a acestora

Taxele pentru eliberarea altor autorizații si certificate decât cele prevăzute la litera A, se stabilesc conform tabelului nr.15.

Tabelul nr.15

B. Pentru eliberarea altor autorizații și certificate decât cele prevăzute la liLA, se datorează următoarele taxe:

NIVELURILE

PT. ANUL 2016 conform HCL 407/2015

NIVELURILE PT. ANUL 2017

Taxa - Ici -

Taxa - Iei -

0

1

2

1. Pentru eliberarea de: copîî heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deținute de consiliile locale, pentru fiecare m2 de plan:

X

X

a.1. la scara 1:500

a.2. la scara 1:1,000

38 pe mp sau fracțiune de mp

38 pe mp sau fracțiune de mp

a.3. la scara 1:2.000

2. Pentru eliberarea atestatului de producător

50

50

3. Taxa pentru eliberarea Carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol

20

20

4.Taxa pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza legii fondului funciar, republicată nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor pentru terenurile agricole și forestiere

15

15

A. Persoanele a căror activitate este înregistrată în grupele 561- Restaurante și 563 Baruri și alte activități de servire a băuturilor, potrivit clasificării activităților din economia națională —CAEN, actualizată prin Ordinul Președintelui Institutului Național de Statistică nr.33 7/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională -CAEN, cu modificările și completările ulterioare, datoreaza bugetului local o taxă de eliberare/ viză anuala a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică, în funcție de suprafața aferentă activităților respective, după cum urmează:

 • a) pentru unitățile cu suprafața aferentă activităților de alimentație publică de până la 25 mp : 280 lei;

 • b) pentru unitățile cu suprafața aferentă activităților de alimentație publică cuprinsă între 25,1 mp și 50 mp : 420 lei;

 • c) pentru unitățile cu suprafața aferentă activităților de alimentație publică cuprinsă între 50,1 mp și lOOmp :


 • d) pentru unitățile cu suprafața aferentă activităților de alimentație publică cuprinsă între 100,1 mp și 500mp            /Wn

 • e) pentru unitățile cu suprafața aferentă activităților de alimentație publică ce depășește 500,1 mp : 4000 lei.

B. Persoanele a căror activitate este înregistrată în grupa - 932 - Alte activitrti recreative și distractive (clasele CAEN 9321 - Bâlciuri și parcuri de distracții și CWsN 9329 - Alte activități recreative ^distractive) datorează o taxă de eliberare / viză anuală a autorizației privind desfășurarea acestor activități în cuantum de 500 lei.

Agenții economici care desfășoară activități de alimentație publică încadrate în prevederile art.475 alin.(3) și care nu achită taxele legale în perioada stabilită prin lege, urmează a fi impuși din oficiu cu o taxă al cărei cuantum va fi de 550 lei. Ulterior depunerii documentelor taxa va fi recalculată la valoarea aferentă suprafeței menționate în declarația notarială.

Taxa de viză anuală are un cuantum egal cu al taxei de eliberare și se plătește anticipat eliberării autorizației, indiferent de perioada rămasă până la sfârșitul anului.

Vizarea autorizațiilor se face până la data de 31 decembrie anul curent, pentru anul următor.

Suprafața pentru care se va face calculul și implicit se va plăti taxa va fi cea din declarația pe propria răspundere dată de fiecare comerciant odată cu depunerea documentației de eliberare/viză a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică.

Serviciul Public Finanțe Locale asigură încasarea acestei taxe, ca urmare a plății benevole, a recuperării taxei prin executare silită, numai pe baza documentației transmise de Direcția Gestiune Patrimoniu care sa cuprindă toate elementele de identificare ale plătitorilor, inclusiv cuantumul taxei și accesoriile aferente.

e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate

 • (1) Orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă și publicitate în România în baza unui contract sau a unui alt fel de înțelegere încheiată cu altă persoană datorează plata taxei prevăzute în prezentul articol, cu excepția serviciilor de reclamă și publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise și audiovizuale.

 • (2) Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru servicii de reclamă și publicitate, se plătește la bugetul local al unității administrativ-teritoriale în raza căreia persoana prestează serviciile de reclamă și publicitate.

 • (3) Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate se calculează prin aplicarea cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclamă și publicitate.

 • (4) Taxa se Stabilește prin aplicarea cotei procentuale de 3% la valoarea serviciilor de reclamă și publicitate.

 • (5) Valoarea serviciilor de reclamă și publicitate cuprinde orice plată obținută sau care urmează a fi obținută pentru serviciile de reclamă și publicitate, cu excepția taxei pe valoarea adăugată.

 • (6) Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate prevăzută la alin. (1) se declară și se plătește de către prestatorul serviciului de reclamă și publicitate la bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă și publicitate.

Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate

 • (1) Orice persoană care utilizează un panou, un afișaj sau o structură de afișaj pentru reclamă și publicitate, cu excepția celei care intră sub incidența art. 477, datorează plata taxei anuale către bugetul local în raza căreia/căruia este amplasat panoul, afîșajul sau structura de afișaj respectiv.

 • (2) Valoarea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate se calculează anual prin înmulțirea numărului de metri pătrați sau a fracțiunii de metru pătrat a suprafeței afișajului pentru reclamă sau publicitate.

 • (3) Taxa se calculează pentru un an fiscal în funcție de numărul de luni în care se afișează în scop de reclamă și publicitate. Fracțiunile mai mici de o lună se rotunjesc la lună.

 • (4) Taxa se stabilește in funcție de dimensiunea acestora pentru fiecare metru patrat sau fracțiune de me frmjfâtr ât a-.,

suprafeței afișajului pentru reclame, conform tabelului nr.l6 :                                                                  I \

4 'S- A'

Tabelul nr.16

Categorie

Nivelurile conform HCL 407/2015

NIVELURILE PT. ANUL 2017

Afisaj situat Ia locul in care persoana derulează o activitate economica

38

38

Orice alt panou, afîșaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate

27

27

 • (5) Taxa pentru afîșaj în scop de reclamă și publicitate se recalculează pentru a reflecta numărul de luni sau fracțiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se afișează în scop de reclamă și publicitate.

 • (6) Taxa pentru afișajul în scop de reclamă și publicitate se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afișajul în scop de reclamă și publicitate, datorată aceluiași buget local de către contribuabili, persoane fizice și juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată.

 • (7) Taxa este plătită de utilizatorul final și se face venit la bugetul local.

 • (8) Persoanele care datorează taxa pentru afîșaj în scop de reclamă și publicitate sunt obligate să depună o declarație la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale în termen de 30 de zile de la data amplasării structurii de afîșaj.

 • (9) Contribuabilii persoane fizice sau juridice au obligația sa depună declarația de impunere privind taxa pentru afîșaj in scop de reclama si publicitate la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești in termen de 30 de zile de la data amplasarii/desfiintarii.

 • (10) Pentru depunerea cu intarziere a declarației sau pentru nedepunerea acestei declarații contribuabilii sunt sancționați conform prevederilor legale in vigoare.

 • (11) Pentru neplata in termen a taxei pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate se datoreaza majorări de intarziere.

e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate

 • (1) Orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă și publicitate în România în baza unui contract sau a unui alt fel de înțelegere încheiată cu altă persoană datorează plata taxei prevăzute în prezentul articol, cu excepția serviciilor de reclamă și publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise și audiovizuale.

 • (2) Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru servicii de reclamă și publicitate, se plătește la bugetul local al unității administrativ-teritoriale în raza căreia persoana prestează serviciile de reclamă și publicitate.

 • (3) Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate se calculează prin aplicarea cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclamă și publicitate.

 • (4) Taxa se stabilește prin aplicarea cotei procentuale de 3% la valoarea serviciilor de reclamă și publicitate.

 • (5) Valoarea serviciilor de reclamă și publicitate cuprinde orice plată obținută sau care urmează a fi obținută pentru serviciile de reclamă și publicitate, cu excepția taxei pe valoarea adăugată.

 • (6) Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate prevăzută la alin. (1) se declară și se plătește de către prestatorul serviciului de reclamă și publicitate la bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă și publicitate.

Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate

 • (1) Orice persoană care utilizează un panou, un afișaj sau o structură de afișaj pentru reclamă și publicitate, cu excepția celei care intră sub incidența art. 477, datorează plata taxei anuale către bugetul local în raza căreia/căruia este amplasat panoul, afișajul sau structura de afișaj respectiv.

 • (2) Valoarea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate se calculează anual prin înmulțirea numărului de metri pătrați sau a fracțiunii de metru pătrat a suprafeței afișajului pentru reclamă sau publicitate.

 • (3) Taxa se calculează pentru un an fiscal în funcție de numărul de luni în care se afișează în scop de reclamă și publicitate. Fracțiunile mai mici de o lună se rotunjesc la lună.

 • (4) Taxa se stabilește in funcție de dimensiunea acestora pentru fiecare metru patrat sau fracțiune de met^pă^^^ suprafeței afișajului pentru reclame, conform tabelului nr.l6 :


  Tabelul nr.16

  ——--------------

  Categorie

  Nivelurile conform HCL 407/2015

  NIVELURILE

  PT. ANUL 2017

  Afisaj situat la locul in care persoana derulează o activitate economica

  38

  38

  Orice alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate

  27

  27


 • (5) Taxa pentru afîșaj în scop de reclamă și publicitate se recalculează pentru a reflecta numărul de luni sau fracțiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se afișează în scop de reclamă și publicitate.

 • (6) Taxa pentru afîșajul în scop de reclamă și publicitate se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afîșajul în scop de reclamă și publicitate, datorată aceluiași buget local de către contribuabili, persoane fizice și juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată.

 • (7) Taxa este plătită de utilizatorul final și se face venit la bugetul local.

 • (8) Persoanele care datorează taxa pentru afîșaj în scop de reclamă și publicitate sunt obligate să depună o declarație la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale în termen de 30 de zile de la data amplasării structurii de afîșaj.

 • (9) Contribuabilii persoane fizice sau juridice au obligația sa depună declarația de impunere privind taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești in termen de 30 de zile de la data amplasarii/desfiintarii.

 • (10) Pentru depunerea cu întârziere a declarației sau pentru nedepunerea acestei declarații contribuabilii sunt sancționați conform prevederilor legale in vigoare.

 • (11) Pentru neplata in termen a taxei pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate se datoreaza majorări de intarziere.

f) impozitul pe spectacole

Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiție sportivă sau altă activitate distractivă în România are obligația de a plăti impozitul prevăzut în prezentul capitol, denumit în continuare impozitul pe spectacole.

Impozitul pe spectacole se plătește la bugetul local al unității administrativ-teritoriale în raza căreia are loc manifestarea


artistică, competiția sportivă sau altă activitate distractivă.

 • (1) Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare și a abonamentelor.

 • (2) Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele plătite de organizatorul

  spectacolului în scopuri caritabile, conform contractului scris intrat în vigoare înaintea vânzării biletelor de intrare sau a abonamentelor.


  a înregistra biletele de intrare și/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice


 • (3) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu prezentul articol au obligația de: locale care își exercită autoritatea asupra locului unde are loc spectacolul;

 • b) a anunța tarifele pentru spectacol în locul unde este programat să aibă loc spectacolul, precum și în orice alt loc în care se vând bilete de intrare și/sau abonamente;

 • c) a preciza tarifele pe biletele de intrare și/sau abonamente și de a nu încasa sume care depășesc tarifele precizate pe biletele de intrare și/sau abonamente;

 • d) a emite un bilet de intrare și/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori;

 • e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autorității administrației publice locale, documentele justificative privind calculul și plata impozitului pe spectacole;

 • f) a se conforma oricăror altor cerințe privind tipărirea, înregistrarea, avizarea, evidența și inventarul biletelor de intrare și a abonamentelor, care sunt precizate în normele elaborate în comun de Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării

r>; A                                              rU Ă/litnicfnriil Pnl+iirn ci ’M’inictp.ml Tinp.rAtiihii di Slnnrtiilni ^^<3     <

 • (5) Orice persoană care datorează Impozitul pe spectacole are obligația de-a depune o declarație la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale, până la data stabilită pentru fiecare plată a impozitului pe spectacole. Formatul declarației se precizează în normele elaborate în comun de Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

 • (6) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole răspund pentru calculul corect al impozitului, depunerea la timp a declarației și plata la timp a impozitului.

 • (7) Pentru depunerea cu intarziere a declarației sau pentru nedepunerea acestei declarații contribuabilii sunt sancționați conform prevederilor legale in vigoare.

 • (8) Pentru neplata la termen a impozitului pe spectacole se datoreaza majorări de intarziere conform dispozițiilor legale.

 • (9) Impozitul pe spectacol se calculează prin aplicarea cotei prevăzută în tabelul nr.17

Tabel nr.17

Felul activitatii artistice sau distractive

NIVELUL IMPOZITULUI PENTRU ANUL 2016 conform HCL 407/2015

NIVELUL IMPOZITULUI PENTRU ANUL 2017

0

1

2

Pentru manifestări artistice de teatru, de opera, de opereta, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportiva interna sau internaționala;

2%

2%

Pentru manifestări artistice sau distractive de genul: festivaluri, concursuri, cenacluri, serate, recitaluri sau alte manifestări artistice ori distractive care au caracter ocazional sau permanent

5%

5%

Anexa nr.l

 • g) taxe speciale

I. PENTRU SERVICIILE PRESTATE DE CĂTRE SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI:

 • 1. în conformitate cu prevederile art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, Consiliul Local stabilește taxe speciale pentru următoarele servicii prestate în regim de urgență, în interesul persoanelor fizice și juridice de :

 • a) pentru certificate de atestare fiscala eliberate în cursul zilei de la înregistrarea cererii la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești:

 • - 55 lei pentru persoane fizice;

-115 lei pentru persoane juridice.

 • b) pentru efectuarea lucrărilor privind stabilirea impozitelor și taxelor în regim de urgență (clădiri, terenuri, mijloace de transport), in 48 de ore de la înregistrarea cererii la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești:

 • - 85 lei pentru persoane fizice;

-170 lei pentru persoane juridice.

 • c) servicii către contribuabili la cererea acestora:

c. 1. - efectuarea de fotocopii de pe acte 0,5 lei pagina format A4 si 1 leu format A3;

c.2. - fotocopii după documentele din arhiva -1 leu pagina;

c.3. — fotocopii procese-verbale de amenda - 1 leu pagina.

 • 2. Taxele speciale se datoreaza de către contribuabilii care solicita prestarea serviciilor prevăzute la pct. 1 .

 • 3. Taxele speciale se achita anticipat, în numerar, la casieriile Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești sau prin virament in contul instituției deschis la Trezoreria Ploiești —R059TREZ52121G330800XXXX.

 • 4. în caz de rezolvare peste termenele stabilite sau nerezolvare a cererii depuse de contribuabilii persoane fizice sau juridice, taxa achitată anticipat se restituie sau se compensează, după caz, cu alte obligații către bugetul local.

 • 5. Taxele speciale instituite potrivit prezentei hotărâri au ca destinație acoperirea cheltuielilor de întreținere și

funcționare a Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești și duc la o mai bună autofinanțare și la limitarea subvențiilor . provenite de la bugetul local.                                                                                                  C ’ ‘

\V z-\                ■

______-piX’-r ■■■■ " ■c c

II. PENTRU SERVICIILE PkUtATE DE CĂTRE SERVK II I -^LBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTĂ A PERSOANELOR PLOIEȘTI:

în conformitate cu prevederile art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;

în baza Ordonanței nr.84/2001 privind înființarea și organizarea serviciilor publice locale comunitare de evidență a persoanelor;

In conformitate cu prevederile Legii 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată:

 • 1. 100 Iei - taxa pentru oficierea căsătoriei în zilele de sâmbătă și duminică la sediul SPCLEP Ploiești la ora preferențială, după orele de program (9 00-12 00), între orele 13 00 -16 00 sâmbăta și între orele 13 00 — 14 00 duminica, în funcție de numărul mare de căsătorii/solicitări;

 • 2. 50 lei - taxa oficiere căsătorie în zilele de sâmbătă;

 • 3. 115 lei - taxa oficiere căsătorie în zilele de duminică sau sărbători legale;

 • 4. 50 lei - taxa încheiere căsătorie înaintea termenului legal de 10 zile, cu excepția cazurilor prevăzute de lege (starea de sănătate a unuia dintre soți, sarcina viitoarei soții);

 • 5. 250 lei - taxa pentru oficierea căsătoriei la sediul SPCLEP Ploiești pentru soții care nu au domiciliul sau reședința pe raza municipiului Ploiești, numai în cazuri excepționale (dovedite cu acte);

 • 6. 50 lei - taxa de eliberare a certificatelor duplicate în regim de urgență;

 • 7. 10 lei - taxa pentru operațiunile fotosau video realizate de persoane din familie, rude sau alte persoane;

 • 8. 0,5 lei - pagina format A4 și 1 leu pagina format A3 pentru efectuarea de copii xerox de pe acte.

Taxele speciale se datorează de către contribuabilii care solicită prestarea serviciilor prevăzute mai sus.

Taxele de urgență și tarifele instituite vor fi încasate, în numerar, la casieria Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești.

Taxele speciale și cele de urgență instituite potrivit prezentei hotărâri au ca destinație acoperirea cheltuielilor jde întreținere și funcționare a Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești și duc la o^mar autofinanțare și la limitarea subvențiilor provenite de la bugetul local.

 • III. PENTRU SERVICIILE PRESTATE DE CĂTRE DIRECȚIA"7GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ PLOIEȘTI:

Consiliul Local stabilește pentru serviciile prestate de către Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, in anul 2017, următoarele taxe speciale:

Nr .cr t.

Tip taxa speciala

Valoare (lei) propusă

Termen de emitere

1.

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în regim de urgență pentru relații informații, operațiuni notariale

500

5 zile lucratoare

2.

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în regim de urgență pentru construire

1.000

10 zile lucratoare

3.

Taxa pentru eliberarea autorizației de construire în regim de urgență

1.500 lei + 10% din cuantumul taxei de autorizare pentru investiții de până la 1.000.000 lei

10 zile lucratoare

4.

Taxa pentru eliberarea autorizației de construire în regim de urgență

1.500 lei + 5% din cuantumul taxei de autorizare pentru investiții cuprinse între 1.000.001 lei și 8.500.000 lei

10 zile lucratoare

5.

Taxa pentru eliberarea autorizației de construire în regim de urgență

1.500 lei + 2,5% din cuantumul taxei de autorizare pentru investiții de peste 8.500.000 lei

10 zile lucratoare

TAXE S.D.U.M

Nr. crt.

Tip taxa speciala

Valoare (lei)

1.

Taxă aviz Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism pentru studii de oportunitate

/4oo;:.'";:t

Taxă aviz Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului si Urbanism pentru Plan Urbanistic Zonal

i;\400

2.

Taxă aviz Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism pentriM*ian Urbanistic de Detaliu

350

3.

Taxă Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism pentru Studii de Amplasament, Documentații Tehnice pentru Autorizarea Construcțiilor

300

4.

Taxă aviz Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism pentru Consultare

500 lei(fără a fi valabilă și pentru avizarea efectivă a documentației)

5.

Analizare documentație privind publicitatea stradală

50

6.

Analizare documentație privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat

50

Taxa speciala Serviciul Cadastru și GIS :

Taxa pentru eliberare copii de pe planurile cadastrale sau alte asemenea planuri deținute de Consiliul Local al municipiului Ploiești:

 • - 100,00 lei/mp de hartă format pdf, scara 1 :1000 (adică 120 lei /format hârtie A3, scara 1 :1000, echivalent pdf);

 • - 200,00 lei/ha teren format dxf, scara 1 :1000 (adică 2.4001ei/format A3 harta dxf, scara 1 :1000- echivalent 12 ha teren).

Anexa nr.l

(tabelul nr.l8,19, 20)

 • h) alte taxe locale

 • I. Taxe pentru depozitarea de materiale, realizarea unor lucrări, pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului in piețe, in târguri, in oboare, in standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcari sau in alte locuri anume stabilite prin hotarari ale consiliilor locale, ocuparea terenului cu chioșcuri, tonete inchise, suporți pentru obiecte de publicitate si pentru manifestări ocazionale s.a.

- Procedura de calcul si incasare -

 • 1) Taxele pentru utilizarea temporara a locurilor publice pentru depozitarea de materiale, realizarea unor lucrări, pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului, in piețe, in târguri, in oboare, in standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcari sau in alte locuri anume stabilite prin hotarari ale consiliilor locale (inclusiv terase de vara, aparate de inghetata, vitrine frigorifice s.a.), ocuparea terenului cu chioșcuri, tonete inchise, cabine telefonice si suporți pentru obiecte de publicitate, ocuparea terenului pentru manifestări ocazionale (expoziții, spectacole in aer liber etc.), ocuparea terenului in scopul desfășurării unor activitati de ecologizare, ocuparea terenului pentru realizarea unor cai de acces, se stabilesc conform art.486 alin.(l) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, in lei/mp/zi (Tabelul nr.l8).

 • 2) - Taxa pentru depozitarea de materiale se achita la data obținerii autorizației de la structura specializata in domeniul amenajării teritoriului si al urbanismului, a cărei eliberare se face pe baza de cerere.

 • - Taxa pentru realizarea unor lucrări se achita la data obținerii autorizației de structura specializata in domeniul amenajării teritoriului si al urbanismului, a cărei eliberare se face pe baza de cerere.

 • - Taxa pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului in piețe, in târguri, in oboare, in standuri situate de-a lungul

drumurilor publice, in parcari sau in alte locuri anume stabilite prin hotarari ale consiliilor locale (inclusiv terase                  de

inghetata, vitrine frigorifice s.a.), ocuparea terenului pentru manifestări ocazionale (expoziții, spectacole in aer lib^â^^taxâ-pe^tru ocuparea terenului in scopul desfășurării unor activitati de ecologizare, taxa pentru ocuparea terenului pentru realizarea unor cai--de acces, se achita zilnic sau pe baza de convenție sau contract pentru o perioada mai mare de o zi, caz in care taxă se achita alâ eliberarea convenției.                                                                                                        r; •,

 • - Taxa pentru ocuparea terenurilor cuQistructii provizorii (chioșcuri, tonete A^jhise, cabine telefonice s.a.) si suporți pentru obiecte de publicitate existente la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent se~ăchita in condițiile si la termenele prevăzute pentru impozitul pe teren.

 • - Taxa pentru ocuparea terenurilor cu construcții provizorii (chioșcuri, tonete inchise, cabine telefonice s.a.) si suporți pentru obiecte de publicitate realizate in cursul anului fiscal se achita, pentru perioada cuprinsa intre data autorizării si finele anului fiscal curent, in condițiile si la termenele prevăzute pentru impozitul pe teren.

- Pentru sistemele publicitare cu structuri de susținere amplasate pe domeniul public al municipiului Ploiești, utilizatorul, respectiv prestatorul de servicii de reclama si publicitate va plăti pe langa taxele pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate stabilite in conformitate cu legea si taxa aferenta utilizării domeniului public stabilita prin prezenta hotarare, in baza unei convenții incheiate pentru folosința temporara a terenului.

 • 3) Pentru zona B taxa se reduce cu 10%, pentru zona C taxa se reduce cu 20%, iar pentru zona D taxa se reduce cu 30% in cazul desfacerii de produse ce fac obiectul comerțului, in piețe, in târguri, in oboare, in standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcari sau in alte locuri anume stabilite prin hotarari ale Consiliului Local Ploiești (inclusiv terase de vara, aparate de inghetata, vitrine frigorifice s.a.), ocupării terenului cu chioșcuri, tonete inchise, cabine telefonice, cu suporți pentru obiecte de publicitate, ocupării terenului pentru manifestări ocazionale (expoziții, spectacole in aer liber etc.), ocupării terenului in scopul desfășurării unor activitati de ecologizare, ocupării terenului pentru realizarea unor cai de acces.

 • 4) Taxele pentru depozitarea de materiale si realizarea unor lucrări si pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului, in piețe, in târguri, in oboare, in standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcari sau in alte locuri anume stabilite prin hotarari ale consiliilor locale, (inclusiv terase de vara, aparate de inghetata, vitrine frigorifice s.a.), ocuparea terenului cu chioșcuri, tonete inchise, cabine telefonice, cu suporți pentru obiecte de publicitate, ocuparea terenului pentru manifestări ocazionale (expoziții, spectacole in aer liber etc.), ocuparea terenului in scopul desfășurării unor activitati de ecologizare, ocuparea terenului pentru realizarea unor cai de acces, se stabilesc conform tabelului nr.18.

Tabelul nr.18

Denumire taxa

Taxa stabilita pentru anul 2016 conform HCL 407/2015 -lei/mp/zi-

NIVELURILE TAXELOR PT. ANUL 2017 -lei/mp/zi-

pt.domeniul public

pt.domeniul privat

pt.domeniul public

pt.domeniul privat

1

Depozitarea de materiale si realizarea unor lucrări

Zona A

-panala lOOmp- 1,5 -100-1 OOOmp - 0,7

- peste lOOOmp - 0,4

Zona A

-panala lOOmp- 1,5 -100-1 OOOmp - 0,7 - peste 1 OOOmp - 0,6

Zona A

-panala lOOmp- 1,5 -lOO-lCOOmp - 0,7 - peste lOOOmp - 0,4

Zona A

 • - panala lOOmp - 1,5 -100-1 OOOmp - 0,7

 • - peste I OOOmp - 0,6

Zona B

-panala lOOmp- 1

-100-1 OOOmp - 0,5

- peste lOOOmp - 0,3

Zona B

-panala lOOmp- 1 -lOO-lOOOmp - 0,5 -peste lOOOmp - 0,3

ZonaB

-panala lOOmp- 1

 • - lOO-lCOOmp - 0,5

 • - peste lOOOmp - 0,3

ZonaB

-panala lOOmp- 1 -100-1 OOOmp - 0,5

- peste 1 OOOmp - 0,3

Zona C

 • - pana la lOOmp- 0,7

 • - lOO-lOOOmp - 0,3

 • - peste lOOOmp - 0,2

ZonaC

-panala lOOmp- 0,7 -lOO-lOOOmp - 0,3 - peste lOOOmp - 0,2

Zona C

 • - pana la lOOmp- 0,7

 • - lOO-lOOOmp - 0,3

 • - peste lOOOinp - 0,2

ZonaC

-panala lOOmp- 0,7

 • - lOO-lOOOmp - 0,3

 • - peste lOOOmp - 0,2

Zona D

-panala lOOmp- 0,5 -lOO-lOOOmp - 0,2 -peste lOOOmp - 0,1

Zona D

-panala lOOmp- 0,5 -100-1 OOOmp - 0,2 - peste I OOOmp - 0,1

Zona D

-panala lOOmp- 0,5 -lOO-lCOOmp - 0,2 - peste lOOOmp - 0,1

Zona D

 • - panala lOOmp- 0,5

 • - lOO-lOOOmp - 0,2

 • - peste lOOOmp - 0,1

2

Desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului, in piele, in târguri, in oboare, in standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcari sau in alte locuri anume stabilite prin hotarari ale consiliilor locale (inclusiv aparate de inghetata, vitrine frigorifice s.a.)

2

2

2

2

Ocuparea terenului pentru terase de vară

1

1

1

1

3

Ocuparea terenului cu chioșcuri, tonele închise, cabine telefonice s.a.

2

2

2

2

4

Ocuparea terenului cu suporți pentru obiecte de publicitate

4

4

4

4

5

Ocuparea terenului pentru manifestări ocazionale (expoziții, târguri, spectacole in aer liber ctc.)

3

3

3

3

6

Ocuparea terenului in scopul desfășurării unor activitati de ecologizare

0,2

0,2

0,2

0,2

7

Ocuparea terenului pentru realizarea unor cai de acces

-calc de acces pentru spațiu comercial

0,4

0,4

0,4

0,4

-cale de acces pentru balcon construit aferent locuinței

0,05

0,05

0,05

0,05

II. Taxa pentru utilizarea domeniului public in vederea distribuirii de materiale publicitare si promotionale

Ocuparea domeniului public pentru activitati de distribuire materiale publicitare de orice fel, se face cu avizul Politiei Locale, respectiv a Comisiei pentru Avizarea Cererilor de Organizare a Adunărilor Publice din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești. ■ ;.

Taxa pentru utilizarea domeniului public in vederea distribuirii de materiale publicitare se datoreaza de către contribuâj?iln persoane fizice/juridice, in funcție de numărul de zile pentru care se solicita si se aproba ocuparea domeniului public. ... ș

Taxa pentru utilizarea domeniului pub?z~"jn vederea distribuirii de materiale pv~ ^citare datorata de către persoanele fizice este in suma de 0,5 lei pe zi, iar in cazul persoanelor juridice taxa datorata este in suma deYleu/zi.

Contribuabilii au obligația, ca pana la data de 10 a lunii următoare obținerii avizului, sa declare (Anexa nr.6) si să achite aceasta taxa la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești.

Pentru neplata la termen a taxei pentru utilizarea domeniului public in vederea distribuirii de materiale publicitare se datoreaza majorări de Întârziere.

III. Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă.

Taxa pentru indeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativa este în cuantum de 500 lei. Taxa se achita la casieriile Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești.

IV, Taxa de reabilitare termică

 • 1. în conformitate cu prevederile art.486 alin.(6) - Cod fiscal, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.2 și art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 180/2014, se instituie taxa de reabilitare termică în sarcina proprietarilor, în vederea recuperării sumelor avansate de către Municpiul Ploiești pentru asigurarea cotei de contribuție proprie a asociațiilor de proprietari și care nu au fost achitate din fondul de reparații.

 • 2. Taxa de reabilitare termică va fi achitată în termen de 5 ani, cu începere din data de 1 a lunii următoare încheierii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

 • 3. în cazul în care în cursul celor 5 ani, proprietarul înstrăinează apartamentul, la data înstrăinării este obligat să aibă achitată integral taxa de reabilitare.

 • 4. Asociațiilor de proprietari le revine obligația ca, în termen de maxim 15 zile de la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor să transmită Municipiului Ploiești hotărârea de adoptare a sumelor defalcate pe fiecare proprietate individuală.

 • 5. în cazul nerespectării obligației prevăzute la alineatul precedent, Direcția Tehnic Investiții împreună cu Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului va proceda la calcularea sumelor ce revin fiecărui apartament proporțional cu cota - parte indiviză din proprietatea comună aferentă fiecărei proprietăți individuale.

 • 6. Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești va proceda la impunerea din oficiu a taxei de reabilitare termică, pe baza unei hotărâri a consiliului local ce va fi adoptată după data finalizării lucrărilor de intervenție.

 • 7. Urmărirea și executarea silită a taxei pentru reabilitare termică se face în conformitate cu prevederile Legfi^r^2a7?2QL^-Cod de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, termenele de plată fiind 31 martie, respecti^^ept^abHe^ fiecărui an fiscal, neachitarea la termenele stabilite generând calculul majorărilor de întârziere în cuantumul stafegt^gfGd|^l jde|. procedură fiscală, aflat în vigoare pe parcursul celor 5 ani, pentru obligațiile fiscale datorate bugetelor locale, papajâ^taă'p^ăț^ integrale a debitului.

V.Taxele judiciare de timbru

Tabel nr,19

NIVELURILE PENTRU ANUL 2016

Art. 3. Acțiunile și cererile evaluabile în bani, introduse la instanțele judecătorești, se taxează astfel:

X

a) până Ia valoarea de 500 lei

8% dar nu mai puțin de 20 lei

b) între 501 lei și 5000 lei

40 lei + 7% pentru ce depășește 500 lei

c) între 5.001 lei și 25.000 lei

335 lei+ 5% pentru ce depășește 5000 lei

d) între 25.001 lei și 50.000 lei

1.355 lei +3% pentru ce depășește 25.000 lei

e) între 50.001 lei și 250.000 lei

2.105 lei +2% pentru ce depășește 50.000 lei

f) peste 250.000 lei

6.105 lei+1% pentru ce depășește 250.000 lei

Art.4. (1) în cazul acțiunilor posesorii taxă judiciară:

20% din valoarea bunului a cărui posesie se solicită

(2). Pentru acțiunile care au ca obiect:

X

Un dezmembrământ al dreptului de proprietate

20% din valoarea bunului asupra căruia se poartă dezmembrământul

Servituți

20% din valoarea imobilului asupra căruia se solicită constituirea servituții

Art.5. (1). Cererile în materia partajului judiciar:

X

Stabilirea bunurilor supuse împărțelii

3% din valoarea acestora

Stabilirea calității de coproprietar și stabilirea cotei părți ce se cuvine fiecărui coproprietar

50 lei pentru fiecare coproprietar

Creanțe pe care coproprietarii le au unii față de alții, născute în starea de proprietate comună

3% din valoarea creanțelor a căror recunoaștere se solicită

Cererea de raport

3% din valoarea creanțelor a căror raportare se solicită

Cererea de reducțiune a liberalităților excesive

3% din valoarea părții de rezervă supusă reîntregirii prin reducțiunea liberal ităților

Cererea de partaj propriu - zis

3% din valoarea masei partajabile

(2). Dacă cererile în materia partajului judiciar prevăzute la (1) se formulează în cadrul aceleiași acțiuni, se taxează o singură taxă

5% din valoarea masei partajabile

Art.6. (1). Cererile de valoare redusă, soluționate potrivit procedurii speciale

50 lei dacă valoarea cererii nu depășește 2.000 lei;

200 lei dacă valoarea cererii depășește 2.000 lei

(2). Cererile privind ordonanța de plată

200 lei                    ,. <•< x

(3). Cererile de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fără drept

100 Iei

(4). Cererile formulate pe cale de ordonanță președințială

.A : ~

Când sunt neevaluabile în bani

20 lei                       /'./    -■> Z

Când sunt evaluabile în bani

50 lei, dacă valoarea cererii nu depășește 2.o6p4e‘i f

200 lei, dacă valoarea cererii depășește 2.000Âlei;Z,  ; \/

Art.7. Acțiunile privind stabilirea și acordarea de desiz 7biri pentru daunele morale aduse onoarei, demnității sau reputației unei pcrsoancSrzicc

O          100 lei

Art.8. (1). acțiuni și cereri introduse la instanțele judecătorești:

x

a) cereri pentru constatarea existenței sau inexistenței unui drept nepatrimonial;

100 lei

b) cereri în anularea sau în constatarea nulității unui act juridic nepatrimonial;

100 lei

c) cereri care privesc dreptul de folosință a bunului închiriat sau arendat, dacă acestea nu privesc și plata anumitor sume de bani;

100 lei

d) acțiunile în grănițuire; în ipoteza în care prin aceeași cerere se revendică și o porțiune de teren, la taxa judiciară de timbru stabilită pentru acțiunea în grănițuire se adaugă și taxa corespunzătoare valorii suprafeței revendicate.

100 lei

(2) Cererea privind repunerea părților în situația anterioară, când nu este accesorie acțiunii în constatarea nulității, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial

50 lei, dacă valoarea cererii nu depășește 5.000 lei;

300 lei, pentru cererile a căror valoare depășește 5.000 lei.

Art.9. Următoarele cereri formulate în cursul procesului sau în legătură cu un proces se taxează astfel:

X

a) cereri de recuzare în materie civilă - pentru fiecare participant la proces - pentru care se solicită recuzarea

100 lei;

b) cereri de strămutare în materie civilă

100 lei

c) cereri de repunere în termen

20 lei

d) cereri de perimare

20 lei

e) cereri de reexaminare împotriva încheierii prin care au fost stabilite amenzile judiciare și despăgubirile potrivit art. 190 din Codul de procedură civilă

20 lei

f) cereri de reexaminare împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare în judecată, formulate potrivit art. 200 alin. (4) din Codul de procedură civilă

20 lei

g) cereri pentru repunerea pe rol, când suspendarea judecării se datorează părților

-50% din taxa judiciară de timbru pentru cererea sau acțiunea a cărei judecare a fost suspendată;

hjcereri pentru refacerea înscrisurilor și a hotărârilor dispărute

50 lei

i) cereri pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile aflate la dosar, atunci când sunt efectuate de către instanță

0,20 lei/pagină

j) cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de copie

1 leu/pagină

k) cereri pentru eliberarea oricăror altor certificate prin care se atestă fapte sau situații rezultate din evidențele instanțelor de judecată ori cu privire la dosarele aflate în arhiva acestora

1 leu/pagină

1) cereri pentru eliberarea de către instanțele judecătorești de copii de pe hotărârile judecătorești, cu mențiunea că sunt definitive

5 lei pentru fiecare exemplar de copie.

Art.l 0. (1) în materia executării silite, următoarele cereri se taxează astfel:

/          .-Of

a) cereri pentru încuviințarea executării silite, pentru fiecare titlu executoriu

20 lei                 ■ e          X \ tS

b) cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării provizorii

50 lei                  J

---'---V           T7-..-X ■----1—77

(2) în cazul contestației la executarea silită, taxa se c^^lează la valoarea bunurilor a căror urmărire se contestă sau la valoarea debitului\«-niăril, când acest debit este mai mic decât valoarea bunurilor urmărite. Taxa aferentă acestei contestații nu poate depăși suma de 1.000 lei, indiferent de valoarea contestată.

O

în cazul în care obiectul executării silite nu este evaluabil în bani, contestația la executare

100 lei

(4) Cererile de întoarcere a executării silite

50 lei, dacă valoarea cererii nu depășește 5.000 lei;

300 Iei, pentru cererile a căror valoare depășește 5.000 lei

Art.l 1. a) cereri prin care părțile solicită instanței pronunțarea unei hotărâri care să consfințească înțelegerea părților, inclusiv când este rezultată din acordul de mediere

20 lei;

în cazurile în care înțelegerea sau acordul de mediere privește transferul dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra unuia ori mai multor bunuri imobile

20 lei+ 50% din valoarea taxei care s-ar datora pentru acțiunea în revendicare a bunului cu valoarea cea mai mare dintre bunurile care fac obiectul dreptului real transferat.

în cazul în care înțelegerea sau acordul de mediere are ca obiect partajul

la taxa fixă se adaugă 50% din valoarea taxei calculate potrivit art. 5;

b) cereri în legătură cu măsurile asigurătorii

100 lei

când cererile au ca obiect instituirea de măsuri asigurătorii asupra navelor și aeronavelor

1.000 lei

c) contestația privind tergiversarea procesului și plângerea împotriva încheierii de soluționare a contestației

20 lei.

Art.12. Cererile pentru dobândirea personalității juridice, pentru autorizarea funcționării și pentru înregistrarea unor persoane juridice se taxează după cum urmează:

X

a) cereri privind înregistrarea partidelor politice sau pentru modificarea statutului acestora

300 lei

b) cereri pentru dobândirea personalității juridice de către organizațiile prevăzute în Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările ulterioare, precum și pentru modificarea actelor constitutive ale acestora

200 lei

c) cereri pentru dobândirea personalității juridice de către asociațiile fără scop lucrativ, fundații, uniuni și federații de persoane juridice fără scop lucrativ, precum și pentru modificarea actelor constitutive ale acestora

100 lei.

Alt. 13. Acțiunile formulate în domeniul dreptului de proprietate intelectuală se taxează după cum urmează:

X

a) pentru recunoașterea dreptului de autor și a drepturilor conexe, pentru constatarea încălcării acestora și repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor și a sumelor cuvenite pentru opere de artă, precum și pentru luarea oricăror măsuri în scopul prevenirii producerii unor pagube iminente, pentru asigurarea reparării acestora ori pentru restabilirea dreptului atins

- V-

100 lei                               - ' P

b) pentru recunoașterea calității de inventator, de '^yar de brevet, a drepturilor născute din brevetul de invenție, din contractele de cesiune și licență, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului

100 lei

c) cererile neevaluabile în bani privitoare la drepturile conferite de marcă, desene și modele industriale

300 iei

Art. 14. 1) Acțiunile, cererile, obiecțiunile, contestațiile introduse la instanțele judecătorești în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, al Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituțiilor de credit, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 287/2004, cu modificările și completările ulterioare, și al Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, cu modificările și completările ulterioare

200 lei.

(2) Cererile de competența instanțelor judecătorești având ca obiect înregistrări în registrul comerțului

100 lei.

Art. 15. Taxele judiciare de timbru pentru unele acțiuni și cereri referitoare la raporturile de familie sunt următoarele:

/      x

a) pentru cererea de divorț întemeiată pe prevederile art. 373 lit. a) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Codul civil

200 lei

b) pentru cererea de divorț întemeiată pe prevederile art. 373 lit. b) și c) din Codul civil

100 lei

c) pentru cererea de divorț întemeiată pe prevederile art. 373 lit. d) din Codul civil

50 lei

d) cererea privind acordarea despăgubirilor sau pentru stabilirea prestației compensatorii

5C lei

e) pentru cererile care nu sunt accesorii unei cereri de divorț și care au ca obiect stabilirea locuinței copilului, exercitarea autorității părintești, stabilirea contribuției părinților la cheltuielile de creștere și educare a copiilor, dreptul părintelui sau al altor persoane decât părinții de a avea legături personale cu copilul, locuința familiei

20 lei fiecare cerere

f) orice altă cerere neevaluabilă în bani

20 lei, dacă nu sunt scutite, potrivit legii, de taxă de timbru.

Art. 16. în materia contenciosului administrativ, cererile introduse de cei vătămați în drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorități administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege se taxează după cum urmează:

X

a) cererile pentru anularea actului sau, după caz, recunoașterea dreptului pretins, precum și pentru eliberarea unui certificat, a unei adeverințe sau a oricărui altui înscris

50 lei

cf /x x

b) cererile cu caracter patrimonial, prin care se solicită și repararea pagubelor suferite printr-un act administrativ

10% din valoarea pretinsă, dar nu mai mult de 30$ lei. X      \

:                                     ] ’p

Vi <h-u^?yțx ^S- i n O ,'sfi

Art. 17. Cererile formulate potrivit Legii notarilor           a activității notariale nr.

36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, se taxeaza după cum urmează:

/ >              X

a) contestația împotriva deciziei Colegiului director al Camerei Notarilor Publici sau, după caz, a Biroului executiv al Consiliului Uniunii Notarilor Publici prin care au fost soluționate conflictele de competență dintre notarii publici

100 lei

b) plângerile împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui act notarial

20 lei

Art. 18. Cererile formulate potrivit Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, republicată, cu modificările ulterioare:

 • a)  cereri pentru soluționarea conflictelor de competență între birourile executorilor judecătorești;

 • b) plângeri împotriva refuzului executorului judecătoresc de a-și îndeplini atribuțiile prevăzute de lege;

 • c)  cereri pentru supralegalizarea semnăturii și a ștampilei executorului judecătoresc

20 lei

Art. 19. In materie contravențională, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției, precum și calea de atac împotriva hotărârii pronunțate

20 lei

Art. 20. Acțiunile și cererile în materie de carte funciară, când nu pun în discuție fondul dreptului

50 lei

Art. 21. Cererea privind înregistrarea asociațiilor de proprietari, de locatari sau mixte și apelul împotriva încheierii judecătorului-delegat

20 lei

Art.22. Cererile adresate Ministerului Justiției se taxează după cum urmează:

x

a) cereri pentru supralegalizarea înscrisurilor sau copiilor de pe înscrisuri, destinate a fi utilizate în străinătate

10 lei pentru fiecare înscris ori copie

b) cereri pentru autorizarea traducătorilor și interpreților

300 lei

c) cereri în vederea atestării titlului oficial de calificare român de consilier juridic și a experienței dobândite în România, în vederea admiterii și practicării acesteia în celelalte state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European; pentru atestarea calificării de traducător și interpret autorizat, în vederea exercitării acesteia în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ori în Confederația Elvețiană; pentru atestarea calificării de expert tehnic judiciar în vederea exercitării acesteia în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ori în Confederația Elvețiană

100 lei

d) cereri adresate Ministerului Justiției în vederea recunoașterii calificării profesionale de traducător și interpret autorizat sau expert tehnic judiciar, în condițiile Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare

100 lei

°

Art. 23. (1) Cererile pentru exercitarea apelului împotriva hotărârilor judecătorești

50% din taxa^ 'orată pentru cererea sau acțiunea neevaluabilă în bani, soluții__de prima instanță, dar nu mai puțin de 20 lei;

50% din taxa datorată la suma contestată, în cazul cererilor și acțiunilor evaluabile în bani, dar nu mai puțin de 20 lei.

Art. 24. (1) Recursul împotriva hotărârilor judecătorești dacă se invocă unul sau mai multe dintre motivele prevăzute la art. 488 alin. (1) pct. 1-7 din Codul de procedură civilă.

100 lei

(2) în cazul în care se invocă încălcarea sau aplicarea greșită a normelor de drept material, pentru cereri și acțiuni evaluabile în bani, recursul;

50% din taxa datorată la suma contestată, dar nu mai puțin de 100 lei

pentru cererile neevaluabile în bani, cererea de recurs

100 lei

Art.25. (1). Cererile pentru exercitarea apelului sau, după caz, a recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătorești:

 • a) încheierea prin care s-a dispus vânzarea bunurilor în acțiunea de partaj;

 • b) încheierea de suspendare ajudecării cauzei;

 • c) hotărârile de anulare a cererii ca netimbrată, nesemnată sau .pentru lipsa calității de reprezentant.

20 lei

(2). Cererile pentru exercitarea apelului sau, după caz, recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătorești:

 • a) hotărârile prin care s-a respins cererea ca prematură, inadmisibilă, prescrisă sau pentru autoritate de lucru judecat;

 • b) hotărârea prin care s-a luat act de renunțarea la dreptul pretins;

 • c) hotărârea prin care s-a luat act de renunțarea la judecată;

 • d) hotărârea prin care se încuviințează învoiala părților.

50 lei

(3) Cererea pentru exercitarea căii de atac care vizează numai considerentele hotărârii se timbrează, în toate situațiile

100 lei

Art. 26. (1) Pentru formularea contestației în anulare

100 lei

(2). Cererea de revizuire

100 lei pentru fiecare motiv de revizuire invocat

Art. 27. Orice alte acțiuni sau cereri neevaluabile în bani, cu excepția celor scutite de plata taxei judiciare de timbru potrivit legii

20 lei

QVI. Taxele extrajudiciare de

Tabelul nr.2O


TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU

NIVELURILE PT. ANUL 2017

CAP. 1. Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanțe, Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție și de notarii publici, precum și pentru alte servicii prestate de unele instituții publice

X

1. Eliberarea de către organele administrației publice centrale și locale, de alte autorități publice, precum și de instituții de stat, care, în exercitarea atribuțiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situații de fapt, a certificatelor, adeverințelor și a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situație, cu excepția acelor acte pentru care se plătește o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare

Abrogat prin OUG 41/2016

2. Eliberarea certificatului de producător

X

3. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:

Abrogat prin OUG 41/2016

- pentru animale sub 2 ani

Abrogat prin OUG 41/2016

- pentru animale peste 2 ani

Abrogat prin OUG 41/2016

4. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietății asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate:

x

- pentru animale peste 2 ani

5

5, Eliberarea certificatelor fiscale

Abrogat prin art.lpct.144 din Legea nr. 174/2004

6. Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale și a altor certificate medicale folosite în justiție

Abrogat prin OUG 41/2016

7. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar

Abrogat prin OUG 41/2016

8. înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui și a sexului

15

9. înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei

Abrogat prin OUG 41/2016

10. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de autoritățile străine

Abrogat prin OUG 41/2016

11 .Reconstituirea și întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă

Abrogat prin OUG 41/2016

12,Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate

Abrogat prin OUG 41/2016

CAP.2. Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate și înscrierea mențiunilor în acestea, precum și pentru eliberarea permiselor de vânătoare și de pescuit

X

1. Acte de identitate:

X

a) preschimbarea actelor de identitate pentru cetățenii români, precum și înscrierea mențiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reședinței cetățenilor romani

5

b) înscrierea mențiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reședinței

Abrogat prin OUG nr.70/2009

c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetățenilor străini și ale persoanelor fără cetățenie

Abrogat prin OUG 41/2016

d) eliberarea unor noi cărți, buletine, carnete de identitate și legitimații provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorate

Abrogat prin OU(Tnr.70/2069--:

2. înregistrarea cererilor persoanelor fizice și juridice privind furnizarea unor date din Registrul permanent de evidență a populației

Abrogat prin (?)XJGt/bri7Q/2009 ‘

3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare

HA w

4. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit

Abrogat prmtC^J-CK4T/2016.. /   />, /

\1 xs T^r \          i ;'h • -/                      ■

CAP.3. Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule/ tclerca obținerii permiselor de conducere

X

1. Taxe pentru examinarea candidaților care au absolvit o școală ckrcbnducători de autovehicule:

X

a) obținerea permisului de conducere pentru autovehiculele din categoriile si subcategoriile A, Al, B, Bl, B+E

6

b) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A

Abrogat prin OUG nr.70/2009

c) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparținând uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, Bl, B+E

Abrogat prin OUG nr.70/2009

d) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile si subcategoriile C,C1, Tr, D, Dl, C+E, D+E, Cl+E, Dl+E, Tb, Tv

28

e) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparținând uneia dintre categoriile sau subcategoriile Cl+E, Dl+E, C, D, Tb, Tv

Abrogat prin OUG nr.70/2009

f) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C+E, D+E

Abrogat prin OUG nr.70/2009

2. Taxe pentru examinarea persoanelor carora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse in permisul anulat, precum si a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obținerea aceleiași categorii a permisului de conducere, precum si pentru persoanele care nu au absolvit o școală de conducători de autovehicule, cu excepția celor pentru categoria B, Bl, B+E

84

3. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora Ie-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat

Abrogat prin OUG nr.70/2009

4. Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru obținerea aceleiași categorii a permisului de conducere

Abrogat prin OUG nr.70/2009

CAP.4. Taxe de înmatriculare a autovehiculelor și remorcilor, autorizare provizorie de circulație și autorizare de circulație pentru probe

X

1. Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor și remorcilor:

X

a)autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3500 kg inclusiv

60

b)autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg inclusiv și 3.500 kg inclusiv

Abrogat prin OUG nr.70/2009

c)autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg

145

2. Taxe de autorizare provizorie a circulației autovehiculelor și remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar

9

3. Taxe de autorizare a circulației pentru probe a autovehiculelor și remorcilor

414

CAP.4J Taxa pentru furnizare date

X

înregistrarea cererilor persoane fizice si juridice privind furnizarea unor date din Registrul național de evidenta a persoanelor, precum si din Registrul național de evidenta a permiselor de conducere si certificatelor de înmatriculare si dîn registrele județene de evidenta a permiselor de conducere si a certificatelor de înmatriculare

5

CAP.5. Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar, republicata nr.18/19912 republicata, cu modificările si completările ulterioare

X

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar, republicata nr.18/19912 republicata, cu modificările si completările ulterioare, cu excepția celor pentru terenurile agricole si forestiere

15

& o

’J

Anexa nr.2

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

C. Q ■ :

Procedura de acordare a scutirilor/facilităților fiscale de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului/taxei pe teren pentru persoane fizice și juridice prevăzute la art.7 din Hotărâre

1. Scutire/reducere de la plata impozitului pe clădire gi a impozitului/taxei pe teren, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare nete sunt mai mici sau egale de 650 lei (inclusiv pentru persoanele fără venituri), pentru clădirea folosită ca domiciliu și terenul aferent acesteia, în suprafață de maxim 500 mp.

 • a). Pentru a beneficia de această facilitate, contribuabilii persoane fizice trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiții:

 • - să nu realizeze niciun venit, sau veniturile sale nete lunare să fie mai mici sau egale cu suma de 650 lei;

 • - să nu dețină în proprietate un alt bun imobil în afara celui de la adresa de domiciliu;

 • - suprafața construită a locuinței în funcție de numărul de persoane cum este reglementată în Legea nr.l 14/1996 privind Legea locuinței, cu modificările și completările ulterioare, să nu depășească :

-suprafața construita a locuinței familiei formate din 1 (una) persoana- 58mp ;

 • - suprafața construita a locuinței familiei formate din 2 (doua) persoane- 81 mp ;

 • - suprafața construita a locuinței familiei formate din 3 (trei) persoane- 102mp ;

 • - suprafața construita a locuinței familiei formate din 4 (patru) persoane- 115mp ;

 • - suprafața construita a locuinței familiei formate din 5 (cinci) persoane- 135mp ;

 • - suprafața construita a locuinței familiei formate din 6 (sase) persoane- 144mp ;

 • - suprafața construita a locuinței familiei formate din 7 (șapte) persoane- 166mp ;

 • - suprafața construita a locuinței familiei formate din 8 (opt) persoane- 171mp.

 • b). Dosarul pentru acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădire și a impozitului/taxei pe teren trebuie să cuprindă :

 • -  Cerere pentru acordarea scutirii - model prevăzut în Anexa nr.4 la prezenta hotărâre ;

 • -  Copii după actele de identitate ale proprietarilor, membrilor familiei, care atestă faptul că aceștia își au domiciliul la locuința pentru care se solicită scutire;

 • -  Dovada veniturilor lunare (cupon de pensie, adeverință de salariu,

 • -  Dovada veniturilor solicitantului eliberată de Administrația^înanțelbr^ufelice Prahova’ .

 • -  Declarație pe propria răspundere că nu deține în proprietaie^alte imobile;Jî

 • -  Orice alte documente care să ateste veridicitatea unor stări fapt specifice/

 • c). Contribuabilul datorează impozit pentru diferența dintre suprafața de teren deținută (dacă este mai mare de 500mp) și cei 500 mp scutiți prin prezenta hotărâre.

Scutirea se acordă doar pentru cota deținută de contribuabili și cu condiția ca acesta să dețină în proprietate un singur imobil.

Scutirea se acorda pe baza unei cereri temeinic justificată, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2017, pe baza unui referat intocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

Scutirea/reducerea de la plata impozitului pe clădiri și/sau teren se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana a depus documentele menționate mai sus.

Pentru a beneficia de scutire pentru întregul an 2017, contribuabilii trebuie să depună cerere însoțită de documente justificative, până la data de 31 martie 2017.

 • (2).Scutire/reducere de la plata impozitului pe clădire și a impozitului/taxei pe teren, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor orfane aflate în evidența autorității tutelare, pentru clădirea folosită ca domiciliu și terenul aferent acesteia.

 • a) . Pentru a beneficia de această facilitate, contribuabilii persoane fizice trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- să dețină în proprietate sau copropietate clădire și/sau teren la adresa de domiciliu.

 • b) . Dosarul pentru acordarea scutirii/reducerii de la plata impozitului pe clădire și a impozitului/taxei pe teren trebuie să cuprindă :

 • -  Cerere pentru acordarea scutirii - model prevăzut în Anexa nr.4 la prezenta hotărâre;

 • -  Copii după actele de identitate ale proprietarilor/coproprietarilorcare atestă faptul că aceștia își au domiciliul la locuința pentru care se solicită scutire;

 • -  Documente eliberate de autoritatea tutelară care să ateste situația de fapt;

 • -  Orice alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.

Scutirea se acorda pe baza unei cereri temeinic justificată, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2017, pe baza unui referat intocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat ti^^pbndiic.erea instituției.

Scutirea/reducerea de la plata impozitului pe clădiri și/saxif^eren .se apl.iță-7 începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care pe^baria^â^epu^/ documentele menționate mai sus.

Pentru a beneficia de scutire pentru întregul an 2017, contribuabilii4r^uîe^să depună cerere însoțită de documente justificative, până la data de 31 martie 2017.

 • (3) .Scutire de la plata impozitului pe clădire și a impozitului/taxei pe teren, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelorcare sunt internate și au domiciliul permanent în centrele de îngrijire pe perioadă nedeterminată. Scutirea se acordă pentru un singur imobil (clădire și teren).

Dosarul pentru acordarea scutirii/reducerii de la plata impozitului pe clădire și a impozitului/taxei pe teren trebuie să cuprindă :

 • -  Cerere pentru acordarea scutirii - model prevăzut în Anexa nr.4 la prezenta hotărâre;

O - Copii după actele de identitate ale proprietarilor/coproprietarilor ;

 • -  Documente eliberate de autoritatea tutelară care să ateste situația de fapt;

 • -  Orice alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.

Scutirea se acorda pe baza unei cereri temeinic justificată, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2017, pe baza unui referat intocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

Scutirea/reducerea de la plata impozitului pe clădiri și/sau teren se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana a depus documentele menționate mai sus.

Pentru a beneficia de scutire pentru întregul an 2017, contribuabilii trebuie să depună cerere însoțită de documente justificative, până la data de 31 martie 2017.

O

 • (4) . Scutire de la plata impozitului pe clădire și a impozitului/taxei pe terenul de sub construcție, pentru clădireași terenul de sub construcția clădirii - monument istoric, aflate în proprietatea persoanelor fizice și care, potrivit legii, sunt clasate, ca monumente istorice.

Clasarea monumentelor istorice în grupe se face prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național, la propunerea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice

Bunul imobil se clasează prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național.

Dosarul pentru acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădire și a impozitului/taxei pe teren trebuie să cuprindă :

 • -  Cerere pentru acordarea scutirii - model prevăzut în Anexa nr^Tla^pfezehta hotărâre;

 • -  Copii după actele de identitate ale proprietarilor;                             'Vv

 • -  Documente care să ateste statutul de monument istoric eliberatede-âutprită^le^/ competente în domeniu;

 • -  Orice alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de

Scutirea se acorda pe baza unei cereri temeinic justificată, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2017, pe baza unui referat intocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

Scutirea/reducerea de la plata impozitului pe clădiri și/sau teren se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana a depus documentele menționate mai sus.

Pentru a beneficia de scutire pentru întregul an 2017, contribuabilii trebuie să depună cerere însoțită de documente justificative, până la data de 31 martie 2017.

 • (5). Scutirede la plata impozitului pe clădire, pentru clădirile aflate în proprietatea persoanelor juridice și care, potrivit legii, sunt clasate ca muzee.

 • a). Pentru a beneficia de această facilitate, contribuabilii persoane juridice trebuie șă îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • - să dețină în proprietate clădire care, potrivit legii, este clasată în categoria muzeu;

 • - în clădire să se desfășoare o activitate benefică pentru comunitatea locală.

 • b). Dosarul pentru acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădire și a impozitului/taxei pe teren trebuie să cuprindă :

 • -  Cerere pentru acordarea scutirii - model prevăzut în Anexa nr.4 la prezenta hotărâre;

 • -  Documente care să ateste statutul de muzeu, eliberate de autoritățile competente în domeniu;

 • -  Orice alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.

Scutirea se acorda pe baza unei cereri temeinic justificată, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2017, pe baza unui referat intocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

Scutirea de la plata impozitului pe clădiri și/sau teren se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana a depus documentele menționate mai sus.

Pentru a beneficia de scutire pentru întregul an 2016, contribuabilii trebuie să depună cerere însoțită de documente justificative, până la data de 31 martie 2017.

 • (6) . Scutire de la plata impozitului pe clădire și a impozitului pe teren, aflate ? în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin, (ff'lit. b) și art.

4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare?’ ■

 • a). Pentru a beneficia de această facilitate, contribuabilii persoanfefizi^^5 trebuie șă îndeplinească cumulativ, următoarele condiții:

 • - să se încadreze în categoria persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  să dețină în proprietate sau copropietate clădire și/sau teren la adresa de domiciliu.

 • b). Dosarul pentru acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădire și a impozitului/taxei pe teren trebuie sa cuprindă :

 • -  Cerere pentru acordarea scutirii - model prevăzut în Anexa nr.4 la prezenta hotărâre ;

 • -  Copii după actele de identitate care ateste faptul că contribuabilii își au domiciliul la locuința pentru care se solicită scutire;

 • -  Copii după certificatul eliberat de Secretariatul de Stat care să ateste calitatea de revoluționar;

 • -  Orice alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.

 • c). Contribuabilul datorează impozit pentru diferența dintre suprafața de teren deținută (dacă este mai mare de 500mp) și cei 500 mp scutiți prin prezenta hotărâre.

Scutirea se acorda pe baza unei cereri temeinic justificată, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2017, pe baza unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

Scutirea/reducerea de la plata impozitului pe clădiri și/sau teren se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana a depus documentele menționate mai sus.

Pentru a beneficia de scutire pentru întregul an 2017, contribuabilii trebuie să depună cerere însoțită de documente justificative, până la data de 31 martie 2017.

 • b) Scutirea se acordă pentru clădirea și terenul folosite exclusiv^peîțțțu

activități fără scop lucrativ.                                                r- - _

 • c) Pentru a beneficia de scutire de la plata impozitului/ta^p pe? clădire ișraj’ț

impozitului/taxei pe teren, asociațiile și fundațiile trebuie l®\îndepli^4șc'ă/ următoarele condiții:                                                  ______-^^7

 • - asociația sau fundația să desfășoare activitățile menționate la litera^;0

 • - clădirile și terenul să fie folosite exclusiv pentru activități fără scop lucrativ ;

 • - activitățile în cadrul asociației/fundației să aibă caracter continuu, să se desfășoare pe întreg anul fiscal.

 • d) Scutirea se acordă pe baza cererii depuse la organul fiscal, însoțită de următoarele documente :

 • - statutul asociației/fundației;

 • - copie balanță de verificare întocmită (la data de 30.06, respectiv la data de 31.12) în anul anterior solicitării scutirii;

 • - declarație notarială din care să reiasă faptul că în locația pentru care se solicită scutire nu se desfășoară activitate economică;

 • - alte documente considerate relevante în susținerea cererii.

Scutirea/reducerea de la plata impozitului pe clădiri și/sau teren se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana a depus documentele menționate mai sus.

Pentru a beneficia de scutire pentru întregul an 2017, contribuabilii trebuie să depună cerere însoțită de documente justificative, până la data de 31 martie 2017.

 • (8). Modelul de cereri pentru acordarea facilităților fiscale prevăzute Ia punctele (l)-(7)din prezenta Procedură este prevăzut în Anexa nr.4.

Anexa nr.22 //A>Î_;.............

Procedura privind acordarea de facilitat! fiscale agentilor econonîici care^zy^

c                                                î • j j. •—i  •„     „ j•j            j•   *'1'“ • A*  >-3ii

isi desfasoara activitatea in parcul industrial, in condițiile Ordinului Mimstruluig^j Dezvoltării Regionale si Administrației Publice nr.2980/2013 privhîd aprobarea? y


condițiilor de acordare a masurilor de sprijin pentru investițiile realizate, parcurile industriale, cu modificările și completările ulterioa^e^^l c

 • I. Procedura privind acordarea ajutorului de minimis sub forma scutirii de la plata impozitului pe terenul aferent parcului industrial si a impozitului pe clădire ce face parte din infrastructura parcului industrial, pentru investițiile realizate de agenții economici care isi desfasoara activitatea in parcul industrial, in condițiile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice nr.2980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a masurilor de sprijin pentru investițiile realizate in parcurile industriale, cu modificările și completările ulterioare.


Pentru a beneficia de ajutor de minimis, în temeiul schemei, persoanele juridice trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • a) își desfășoară activitatea într-un parc industrial cu titlu acordat conform Legii nr. 186/2013, cu modificările și completările ulterioare sau Ordonanței Guvernului nr. 65/2001 cu modificările și completările ulterioare, ori declarat prin hotărâre a Guvernului;

 • b) desfășoară activitate economică;

 • c) valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în curs) nu depășește echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro în cazul solicitanților care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost), indiferent de sursa de finanțare; în cazul în care solicitantul face parte dintr-o întreprindere unică, în sensul definiției prevăzute la art. 3 lit. 1), pentru verificarea îndeplinirii acestui criteriu se vor lua în considerare ajutoarele de minimis acordate întreprinderii unice.;

 • d) prezintă un studiu de fezabilitate/plan de investiții pentru care se solicită finanțarea, cu evidențierea cheltuielilor eligibile;

 • e) nu intră în categoria «întreprinderilor în dificultate» potrivit prevederilor cap. 2 secțiunea 2.2 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor non-financiare aflate în dificultate, în vigoare începând cu 1 august 2014;

 • f) nu a fost emisă împotriva lor o decizie de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care o asemenea decizie a fost emisă, aceasta a fost executată și creanța a fost integral recuperată.

Acordul de principiu este emis de către structura de specialitate a unității administrativ-teritoriale.

în vederea obținerii acordului de principiu, solicitantul transmite aparatului de specialitate al unității administrativ-teritoriale în raza căreia este constituit parcul industrial următoarele documente:

 • a) cerere de acord de principiu privind ajutorul de minimis, completată în limba română, prin tehnoredactare, semnată în original de persoana autorizată să reprezinte, legal întreprinderea solicitantă, al cărei model, este prevăzut în schema din ordin;" \

 • b) opis cu documentele anexate cererii de acord;             Ă. "

 • c) certificat constatator, după caz, în original, emis cu ocaziâ 'depunerircererii de acord de principiu de oficiul registrului comerțului de pe lângă tribuna^ui^i^J^își are sediul întreprinderea solicitantă, în care să se menționeze următoarele informații: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociații și reprezentanții legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal și toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale întreprinderii, data ultimei mențiuni înscrise în registru și obiectul acesteia, activitatea desfășurată în parcul industrial, cu menționarea codului CAEN corespunzător;

 • d) studiu de fezabilitate sau plan de investiții, cu evidențierea cheltuielilor eligibile, prezentat în format tabelar, cu detalierea pe elemente de active. Studiul de fezabilitate sau planul de investiții depus trebuie sa fi fost intocmit cu cel mult 6 luni înainte de depunerea cererii de acord de principiu;

 • e) extras de carte funciară pentru informare;

 • f) o declarație scrisă a reprezentantului legal, sub sancțiunea prevăzută în Codul penal privind falsul în declarații, referitoare la toate ajutoarele de minimis primite de solicitant pe parcursul precedenților 2 ani fiscali și al anului fiscal în curs;

 • g) împuternicire prin act notarial, în original, în cazul în care o altă persoană decât reprezentantul legal al întreprinderii solicitante semnează cererea de acord pentru finanțare și documentația aferentă;

 • h) certificate de atestare fiscala, care sa ateste achitarea obligațiilor fiscale datorate bugetului local si bugetului de stat, la zi;

 • i) documente prin care sa se ateste evoluția numărului de angajați de la înființare si pana in momentul depunerii cererii;

 • j) studiul de impact asupra mediului, emis de organele competente in acest domeniu, intocmit cu cel mult 6 luni înainte de depunerea cererii de acord de principiu;

 • k) documente prin care sa faca dovada contribuției la dezvoltarea locala, întocmite cu cel mult 6 luni înainte de depunerea cererii de acord de principiu;

 • l) angajament privind menținerea numărului de salariati pe perioada acordării ajutorului (in caz contrar se retumeaza ajutorul);

 • m) declarație pe propria răspundere, însoțită de documente justificative din care să reiasă faptul că nu desfășoară activități de export către țări terțe sau către state membre ale Uniunii Europene, și anume, legate direct de cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție ori de alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

Documentele emise de persoana juridica solicitantă în original sunt datate și semnate de persoana autorizată să reprezinte legal persoana juridica. Documentele prezentate în copie poartă pe fiecare pagină mențiunea "Conform cu originalul" și semnătura persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea.

Pentru a beneficia de acest ajutor de minimis, persoanele juridice vor depune aceste documente in perioada 04.01-20.01.2017. Nedepunerea completa a acestor documente si in termenul stabilit are ca efect neacordarea ajutorului de minimis.

Prin schemă nu se acordă ajutoare destinate activității de export.către țări^terțe sau către state membre ale Uniunii Europene, și anume ajutoarel^/jlegate dn^ctde cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție brUde^ălțe^ cheltuieli curente legate de activitatea de export.                       \

Un solicitant care își desfășoară activitatea atât în sectoare/d^menii;^igibile^ cât și în sectoare/domenii neeligibile, așa cum sunt acestea definite confojfeFp^zârtei scheme, poate beneficia, pentru sectoarele eligibile, de scutire de la plata impozitului pe clădire și a impozitului pe teren, cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea activităților sau o distincție între costuri astfel încât activitățile desfășurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al prezentei scheme nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în baza acesteia

II. Procedura privind acordarea ajutorului de stat regional ,sub forma

Pentru a beneficia de ajutor de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale, administratorul parcului industrial sau rezidenții trebuie să obțină un acord de principiu al autorității administrației publice locale, prevăzut la art. 6 alin. (4) lit. h), respectiv la art. 17 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 186/2013, cu modificările și completările ulterioare. Pentru administratorul parcului industrial care se dorește a fi înființat în baza Legii nr. 186/2013, cu modificările și completările ulterioare, acordul de principiu al autorității administrației publice locale se obține înainte de data depunerii documentației pentru obținerea titlului de parc industrial.

A

In vederea obținerii acordului de principiu pentru acordarea ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale, înainte de data începerii lucrărilor întreprinderea solicitantă transmite aparatului de specialitate al municipiului Ploiești următoarele documente:

 • a) cerere de acord de principiu privind ajutorul de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale, completată în limba română, prin tehnoredactare, semnată în original de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea solicitantă;

 • b) opis cu documentele anexate cererii de acord de principiu;

 • c) certificat constatator, în original, emis cu ocazia depunerii cererii de acord de principiu, unde este cazul, de oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul întreprinderea solicitantă, în care să se menționeze următoarele informații: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociații și reprezentanții legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal și toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale întreprinderii, data ultimei mențiuni înscrise în registru și obiectul acesteia, activitatea desfășurată în parcul industrial, cu menționarea codului CAEN corespunzător;

 • d) studiu de fezabilitate sau plan de investiții, cu evidențierea cheltuielilor eligibile, prezentat în format tabelar, cu detalierea pe elemente de activ. Totodată, aceste documente trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 6 din actul normativ sus menționat privind efectul stimulativ;

 • e) o declarație care să specifice ajutorul de stat/de minimis primit deja pentru alte proiecte în ultimii 3 ani;

 • f) o declarație care să specifice ajutorul primit sau care urmează să fie primit pentru același proiect din partea altor furnizori de ajutor de stat;

 • g) împuternicire prin act notarial, în original, în cazul în care o altă persoană decât reprezentantul legal al întreprinderii solicitante semnează cererea de acord pentru finanțare și documentația aferentă;

 • h) extras de carte funciară pentru informare;

 • i) declarație pe propria răspundere, însoțită de documente justificative,^in^căr^ să

reiasă faptul că nu desfășoară activități de export către țări terț,^sau;^căff^fă^e membre ale Uniunii Europene, și anume, legate direct de cantițațilp ekpbftateAd^ înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție ori de alte cheltuieli^rențe^gaf^' de activitatea de exporti                                                               "J


 • j)  declarație pe propria răspundere, însoțită de documente justificative<,djji)caf să reiasă faptul că, în cei 2 ani care au precedat depunerea cererii sale pentru acordarea de ajutoare regionale de investiții nu a închis aceeași activitate sau o activitate similară în Spațiul Economic European sau că, în momentul depunerii cererii de ajutor, are planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de 2 ani după finalizarea investiției inițiale pentru care solicită ajutoare, în zona în cauză.

Documentele emise de întreprinderea solicitantă în original sunt datate și semnate de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea. Documentele prezentate în copie poartă pe fiecare pagină mențiunea "Conform cu originalul" și semnătura persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea.

Pentru a beneficia de ajutor de stat regional, în temeiul schemei, persoanele juridice trebuie sa îndeplinească cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:

 • a) își desfășoară activitatea într-un parc industrial cu titlu acordat conform Legii nr. 186/2013, cu modificările și completările ulterioare sau Ordonanței Guvernului nr. 65/2001, cu modificările și completările ulterioare sau declarat prin hotărâre a Guvernului;

 • b) desfășoară activitate economică;

 • c) intenționează să realizeze o investiție inițială într-un parc industrial;

 • d) nu intră în categoria întreprinderilor în dificultate, potrivit prevederilor cap. 2 secțiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate.

 • e) nu a fost emisă împotriva lor o decizie de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care o asemenea decizie a fost emisă, aceasta a fost executată și creanța a fost integral recuperată;

 • f) nu au solicitat/primit alte tipuri de ajutor de stat/ajutoare de minimis pentru costurile eligibile pentru care solicită ajutor de stat în baza prezentei scheme.

Dacă lucrările cu investiția încep anterior depunerii cererii de acord de principiu privind ajutorul de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale, prevăzută la art. 10 alin. (2) lit. a) din actul normativ sus menționat, proiectul se va considera neeligibil pentru acordarea ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale.

Potrivit prevederilor Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice nr.2980/2013, cu modificările și completările ulterioare, investițiile eligibile trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • a) sa fie considerate investiții inițiale conform prevederilor art. 2 lit. k);

 • b) să facă dovada viabilității proiectului de investiții și a eficienței economice a întreprinderii pe baza studiului de fezabilitate sau planului de afaceri potrivit prevederilor art. 2 lit. g) și h);

 • c) să facă dovada contribuției la dezvoltarea regională potrivit art. 2 lit. i).

Ajutorul de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale se acordă dacă are un efect stimulativ, respectiv documentația depusă de

întreprindere trebuie să demonstreze îndeplinirea unuia sau a mai multoradintre următoarele criterii:                                                                   .

 • a) o creștere substanțială a dimensiunii investiției/activității ca urmarcxa2acordării

ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate/în'pm‘curilev industriale;                                                                           ; / 2U

 • b) o creștere substanțială a domeniului de aplicare a investiției/actiyîtății cteurmare^. a acordării ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiăle^tenlizăte’4n parcurile industriale;

 • c) o creștere substanțială a valorii totale a costurilor suportate de întreprindere pentru proiect/activitate ca urmare a acordării ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale;

 • d) o creștere substanțială a ritmului de finalizare a investiției/activității în cauză;

 • e) investiția nu ar fi fost realizată în regiunea asistată în cauză în absența acordării ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale.Beneficiarii sunt obligați să mențină investiția pentru care au beneficiat de ajutor de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale pe o perioadă minimă de 5 ani de la finalizarea acesteia, dacă sunt întreprinderi mari, respectiv pe o perioadă minimă de 3 ani, dacă sunt întreprinderi mici și mijlocii.

Pentru a beneficia de acest ajutor de stat regional, persoanele juridice vor depune aceste documente in perioada 04.01-20.01.2017. Nedepunerea completa a acestor documente si in termenul stabilit are ca efect neacordarea ajutorului de stat regional.

Prin schemă nu se acordă:

- ajutoare destinate activității de export către țări terțe sau către state membre ale Uniunii Europene, și anume ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție ori de alte cheltuieli curente legate de activitatea de export.

-ajutoare regionale individuale pentru investiții realizate de o întreprindere care a închis aceeași activitate sau o activitate similară în Spațiul Economic European în cei 2 ani care au precedat depunerea cererii sale pentru acordarea de ajutoare regionale de investiții sau care, în momentul depunerii cererii de ajutor, are planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de 2 ani după finalizarea investiției inițiale pentru care solicită ajutoare, în zona în cauză.

Anexa nr.26


PROCEDURA


privind acordarea eșalonării la plată a sumelor rezultate în urma unor acțiwii\desmspe,cbi^^cală efectuate de către Serviciul Public Finanțe Locale PloiesffeK

1. Beneficiarii eșalonării

*

Prezenta procedură se aplică agenților economici, cărora li s-au stabilit diferențe de plată în urma efectuării inspecției fiscale de către Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești.

2. Obiectul eșalonării

*

 • (1) Obiectul eșalonării îl reprezintă sumele rezultate, ca diferență de obligații bugetare, din rapoartele de inspecție fiscală efectuate de către Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești.

 • (2) Eșalonarea la plată se acordă doar pentru sume mai mari de 100.000 lei.

'  (3) La cererea temeinic justificată a contribuabilului - persoană juridică, organul fiscal poate

acorda eșalonări,după cum urmează:

 • -  pentru sume cuprinse între 100.000 - 500.000 lei, plata se poate efectua eșalonat, lunar, pe o perioadă de maxim 12 luni;

 • -  pentru sume mai mari de 500.000 lei, plata se poate efectua eșalonat, lunar, pe o perioadă de maxim 24 luni.

 • (4) Eșalonarea la plată se acordă pe o perioadă de maxim 24 luni, în conformitate cu prevederile art. 185 alin.(2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

 • (5) Nu se acordă eșalonare la plata obligațiilor bugetare curente și nici a majorărilor de întârziere calculate pentru neachitarea la termen a acestora. Acestea se vor achita la termenele .prevăzute de lege (31.03 și 30.09).

Să nu li se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 și 26. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căii,or administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fo.st.achitată,

condiția se consideră îndeplinită.


*

'" lj i i

4. Cererea de acordare a eșalonării

9


Z

(1). Cererea de acordare a eșalonării la plată a obligațiilor bugetare, ihclusiy^cele;prevăzute de art. 184, alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fisbăla^eu-modificările și completările ulterioare, se depune la registratura instituției de către debitorul care a fost supus unei inspecții fiscale în sarcina căruia au fost stabilite creanțe bugetare finalizate prin emiterea Deciziei de impunere.

(2). Cererea de acordare a eșalonărilor la plata obligațiilor bugetare va cuprinde următoarele elemente:

a) Datele de identificare ale debitorului: denumirea societății, reprezentantul legal al acesteia, domiciliul fiscal, codul unic de identificare, date de contact (telefon, fax, e-mail).

' b) Perioada pentru care se solicită eșalonarea la plată, perioadă care nu poate fi mai mare de 24 lunide la data emiterii acordului de principiu (vezi punctul 2 alin.3 din prezenta procedură).

 • c) Suma totală pentru care se solicită eșalonarea la plată prevăzută în Decizia de impunere.

 • d) Justificarea stării de dificultate generate de lipsa temporară de disponibilități bănești.

 • e) Data și semnătura reprezentantului legal al societății.

 • f) Acceptul solicitantului privind comunicarea acordului de principiu pe email.

 • (3). Documentele justificative anexate cererii de acordare a eșalonării la plată.

La cererea de acordare a eșalonărilor la plata a obligațiilor bugetare rezultate din diferențe de obligații principale, respectiv obligații accesorii, stabilite prin Raportul de inspecție fiscală, se vor anexa următoarele documente:

a) Copie după ultima situație financiară anuală;

J b) Extras de cont;

 • c) Situația încasărilor și plăților pe ultimele 6 (șase) luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a eșalonării;

 • d) Copie după ultima balanță contabilă;

 • e) Orice alte documente pe care debitorul le consideră oportune.

5. Modul de soluționare a cererii

*

Cererea contribuabilului se soluționează în termen de 30 zile de la data depunerii tuturor documentelor prevăzute în prezenta procedură, prin decizie de eșalonare la plată sau decizie de respingere de eșalonare la plată (modele prevăzute în Anexele nr.2 și 3 la prezenta procedură).

In termen de 5 (cinci) zile de la data înregistrării cererii de acordare a eșalonării, organul fiscal local poate solicita debitorului si alte documente pe care le considera necesare in vederea

soluționării cererii, urmând ca debitorul sa comunice aceste documente in termen de 10 (zece) jzile de la data comunicării solicitării.                                                 î

După analiza documentației, dacă solicitantul întrunește toate con^ijleT^ut^^|nta procedură, Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești în termen de 10 zile $3® 'fiaffi^d^^nbrii tuturor documentelor solicitate, va emite acordul de principiu (model prevăzut învĂriex^ njă la prezenta procedură) care va cuprinde toate condițiile prevăzute la pun^ul\3 dirt2pr^rita procedură. Comunicarea acordului de principiu către solicitant se va realiz1ă^p^ma^^)€ntru scurtarea timpilor de răspuns.                                                      ~ J

în acordul de principiu organul fiscal precizează:perioada de eșalonare;data până la care debitorul trebuie să constituie garanția (consemnarea de mijloace bănești la o unitate a Trezoreriei Statului; scrisoare de garanție emisa de o instituție de credit sau polița de asigurare de garanție emisa de o societate de asigurare; ipoteca asupra unor bunuri imobile sau mobile din tara -în acest caz contribuabilul va prezenta raportul de evaluare al bunului in cauza, extras de carte funciara care sa confirme ca bunul este liber de sarcini si acordul beneficiarului eșalonării

>                                                                                3

de-al oferi drept garanție în favoarea municipiului Ploiești prin Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești: -în termen de 10 zile de la data comunicării acordului); precum și cuantumul garanției.

~ De asemenea, în acordul de principiu se vamenționa că eșalonarea va fi anulată pentru Vmeplata la zi a obligațiilor bugetare născute după data eșalonării.

In conținutul acordului de principiu, organul fiscal local va instiinta debitorul asupra obligației acestuia de a-si achita si obligațiile cu termene scadente pe toata perioada eșalonării,obligații necuprinse in conținutul graficului de eșalonare, in conformitate cu prevederile art. 154 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare.

Solicitantul eșalonării își va exprima în scris acordul final privind condițiile de eșalonare în termen de 48 de ore de la data comunicării acordului de principiu.

Cuantumul și termenele de plată a ratelor de eșalonare se stabilesc prin grafice de eșalonare care fac parte integrantă din decizia de acordare a eșalonării la plată.

Termenul de plată a ratelor de eșalonare este ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, data prevăzută în documentul de plată. Eșalonarea la plată întră în vigoare începând cu data de întâi a lunii următoare emiterii deciziei de acordare a eșalonării și are termen de plată în ultima zi ducrătoare a lunii respective.

1 Cererea se soluționează prin decizie de respingere în cazul în care nu sunt respectate condițiile prevăzute de prezenta procedură.

6.Emiterea deciziei de eșalonare la plată

Eșalonarea la plata se acorda pe o perioada de cel mult 24 luni de la data emiterii deciziei de eșalonare.

3

Conform art. 185 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, pe perioada pentru care s-a aprobat eșalonarea la plata, pentru obligațiile bugetare principale eșalonate se datoreaza suplimentar pe lângă majorările de întârziere prevăzute de art. 183 din Codul de procedura fiscală, componenta de penalizare de 0,5% pe luna sau fracțiune de luna reprezentând echivalentul lipsei folosinței sumelor respective la termenul scadent. Pe perioada eșalonării, jumătate din componenta de penalizare a obligațiilor bugetare eșalonate se amână la plată și, după stingerea sumelor eșalonate, acestea se anulează.

In cazul in care debitorul intruneste toate condițiile prevăzute in prezenta procedură, Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești va emite decizia de eșalonare, careva.fi-'comunicată debitorului impreuna cu graficul de eșalonare. Graficul de eșalonare va cdntirief temenele de plata, debit - diferența de plata stabilita prin decizie de impunere conform raportului de inspecție fiscala, majorări - prevăzute in decizia de accesorii conform ^raportului d;e inspecție fiscala, penalitatea de 0,25 % (partea din componenta de penalizare neamâriată Ia platăj)țpe luna sau fracțiune de luna reprezentând echivalentul lipsei folosinței sumelor respective: lartermenul scadent, majorarea in cuantum de 1% pe luna sau fracțiune de luna calculaterimcoriditiile art. 183, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare, obligațiile de plata ramase de achitat, rata lunara de plata.

Decizia de eșalonare se emite după garantarea creanțeiin favoarea Municipiul Ploiești prin Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară.

7.Garantii

1. In termen de 10 de zile de la data comunicării acordului de principiu debitorii trebuie să constituie garanții.

}   2. Garanția trebuie să acopere totalul sumelorrezultate, ca diferență, din raportul de inspecție

fiscală, eșalonate la plată, majorările de întîrziere datorate pe perioada eșalonării plus procentul de 50% din majorările de întârziere reprezentând componenta de penalizare.

3. Garanția se constituie in condițiile legii, prin:

 • - Consemnarea de mijloace bănești la o unitate a Trezoreriei Statului;

 • - Scrisoare de garanție emisa de o instituție de credit sau polița de asigurare de garanție emisa de o societate de asigurare;

 • - Ipoteca asupra unor bunuri imobile sau mobile din tara; în acest caz contribuabilul va prezenta raportul de evaluare al bunului in cauza, extras de carte funciara care sa confirme ca bunul este liber de sarcini, și acordul beneficiarului de-al oferi drept garanție în favoarea Municipiului Ploiești prin Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești și de a sprijini organul fiscal în întocmirea documentației necesare intabulării garanției.

3. Termenul de 10 de zile se consideră îndeplinit dacă documentele necesare intabulării

) garanției sunt depuse în interiorul acestuia la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

A

 • 4. In cazul în care garanția nu a fost utilizată, după finalizarea eșalonării, aceasta va fi eliberată.

8. Condiții de menținere a valabilității eșalonării la plată

Eșalonarea acordată își menține valabilitatea dacă se respectă cuantumul, termenele de plată din graficul de eșalonaresi toate condițiile prevăzute in prezenta procedura.

9. Majorări de întârziere

Pe perioada eșalonării se datorează majorării de întârziere ce reprezintă componenta de penalitate in cuantum de 0,25% pe luna/fracțiune de luna conform art. 185, alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, precum și majorări de intarșiereip^uantum de 1% pe luna sau fracțiune de luna, in condițiile art. 183, alin. (2) din același xâ>§ormatjv/UA

O / A’'1"*

10. Pierderea valabilității eșalonării la plată                                {/ • '? /

Neplata unei rate din graficul de eșalonare sau a obligațiilor de ’plată cuferiW’^pante, atrage după sinepierderea acestei facilități fiscale.

Nerespectarea termenelor si condițiilor prevăzute in prezenta procedurâ^âtrage'diipa sine Încetarea eșalonării la plata și i se va aduce la cunoștința debitorului de către Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești prin emiterea Deciziei de constatare a pierderii valabilității la plată (model prevăzut în Anexa nr.5).

Pierderea valabilității eșalonării la plată are drept consecință începerea și/sau continuarea, după caz, a executării silite pentru întreaga sumă nestinsă.

11. Executarea garanțiilor

In cazul pierderii valabilității eșalonării la plată, compartimentul de specialitate din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești va executa garanțiile în contul sumelor nestinse.

Ol2. Suspendarea executării silite

După emiterea acordului de principiu si întocmirea graficului de eșalonare, Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești va aplica intocmai prevederile art. 203 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare, cu privire la suspendarea masurilor de executare silita pe perioada acordării eșalonării la plata.

13. Emiterea certificatului de atestare fiscală

în cazul în care beneficiarul eșalonării va solicita eliberarea unui certificat de atestare fiscală în această perioadă, în documentul emis se va menționa faptul că este beneficiarul unei facilități fiscale și va putea fi folosit la orice tranzacție sau operațiune, conform art. 157 și 159 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

14. Dispoziții finale

' Dispozițiile prezentei proceduri se completează în mod corespunzător cu prevederile Codului de procedură fiscala. In cazul finalizării eșalonării la plata prin respectarea tututor condițiilor prervăzute in prezenta procendură, compartimentul de specialitate, transmite contribuabilului, în termen de 30 de zile de la data finalizării eșalonării, o adresa prin care i se va aduce la cunoștință acest fapt.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

CERERE DOAMNA DIRECTOR,


Subscrisa...................

IF............................,

cu sediul in localitatea


,C


............................. județul ......................, str. nr. ... bl. ... sc. ... et. ... ap. ... cod postai .........,

e-mail.............................,            reprezentată

............................................., domiciliat în localitatea

nr. ...

....,e-


nr. tel ./fax

r-Aprin.......

v J......................................județul......................, str.........................

SC.


bl. ... sc. ... et. ... ap. ... cod postai ............, nr.tel..

mail.............................., legitimat cu BI/CI seria ...... nr.

CNP.................................... eliberat de...................................solicit acordarea eșalonării

la plată a sumei totale de.............................rezultată, ca diferență ca diferență de obligații

bugetare, din raportul de inspecție fiscală nr.....din data de....., pe o perioadă de.......luni, din care:

 • - suma de......................lei - obligație principală reprezentând......................

 • - suma de......................lei - obligații accesorii (majorări de întârziere) aferente

Declar pe propria răspundere că:

 • •  Societatease află în dificultate generată de lipsa temporară a disponibilităților bănești;

 • •  Voi constitui garanții în termenul și condițiile prevăzute de art. 211 din Legea nr. 207/2015

privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare coroborate cu prevederileHCL nr....../2016;

Q* Solicit comunicarea acordului de principiu la adresa de email....................................

De asemenea, cunosc ca declararea de date si fapte care nu corespund adevărului constituie infracțiunea de fals in declarații prevăzută si pedepsita de Codul Penal.

Anexez la prezenta următoarele:

DATA

CONTRIBUABIL-

Reprezentant legal al SC.....,

Nume - prenume (semnătură)


MUNICIPIUL PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE B-dul Independentei, nr.16 Tel.0372/133.873; 0372/133.874; fax:0244-546711 Operator de date cu caracter personal nr.21443


Nr.______________/______________

DECIZIE

de acordare a eșalonării Ia plată a obligațiilorbugetare rezultate, ca diferență, din raportul de inspecție fiscală nr.....din data de.....,

O

Datele de identificare a contribuabilului Denumirea..................................

Adresa.......................................

Cod de identificare fiscală.................


Datele de identificare ale împuternicitului

Nume- prenume..............................

Domiciliul....................................

CNP............................................


în temeiul prevederilor art.185 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Consiliului Local nr....../2016 privind aprobarea

Procedurii de acordare a eșalonării la plată a sumelor rezultate în urma unor acțiuni de inspecție fiscală efectuate de către Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești;

Având în vedere cererea dumneavoastră înregistrată la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești sub nr........din data de............;

Luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute în Procedura privind acordarea eșalonării la plată a sumelor rezultate în urma unor acțiuni de inspecție fiscală efectuate de către Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, aprobată prin HCL nr....../2016, se emite următoarea decizie:

Se acordă eșalonarea la plată pe o perioadă de.....luni a obligațiilorbugetare rezultate, ca diferență,

(2^in raportul de inspecție fiscală nr.....din data de....., în sumă totală de............. reprezentând :

Nr. crt.

Denumirea obligației bugetare

Suma datorată

Debit

Accesorii

Total obligații

0

1

2

3

4=2+3

Cuantumul și termenele de plată a ratelor de eșalonare se stabilesc prin graficul de eșalonare, care face parte integrantă din prezenta decizie.

împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 zile de la data sub sancțiunea decăderii.Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

o

Anexă Ia DECIZIA

de acordare a eșalonării nr..../.....

*


GRAFIC EȘALONARE PLATĂ

Suma totală.............lei pentru care se acordă eșalonarea, din care:

Debit

Majorări

Penalități

NR CRT.

TERMEN DE PLATĂ

NATURA

DEBITULUI

DEBIT

MAJORĂRI 1

PENALITĂȚI

MAJORĂRI 2

REST DEBIT

REST MAJORĂRI

REST TOTAL

TOTAL RATĂ

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DEBIT= diferența de plată stabilită prin decizia de impunere conform raportului de inspecție fiscală

MAJORĂRI 1 - majorări prevăzute în decizia de accesorii conform raportului de inspecție fiscală

PENALITĂȚI = cota de 0,25% reprezentând echivalentul prejudiciului, conform art.185 alin.(3) din Codul de procedură fiscală

MAJORĂRI 2= accesorii în cuantum de 1% calculate conform art.183 alin.(2) din Codul de procedură fiscală_________________

DIRECTOR EXECUTIV,MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

B-dul Independentei, nr.16

Tel.0372/133.873; 0372/133.874; fax:0244-546711

Operator de date cu caracter personal nr.21443


Nr.______________/______________

DECIZIE

de respingere a eșalonării la plată a obligațiilorbugetare rezultate, ca diferențădin raportul de inspecție fiscală nr.....din data de......

ODatele de identificare a contribuabilului

Denumirea..................................

Adresa.......................................

Cod de identificare fiscală.................


Datele de identificare ale împuternicitului

Nume- prenume..............................

Domiciliul....................................

CNP............................................


în temeiul prevederilor art.185 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Consiliului Local nr....../2016 privind aprobarea

Procedurii de acordare a eșalonării la plată a sumelor rezultate în urma unor acțiuni de inspecție fiscală efectuate de către Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești i;

Având în vedere cererea dumneavoastră înregistrată la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești sub nr........din data de............;

Luând în considerare că NU sunt îndeplinite condițiile prevăzute în Procedura privind acordarea eșalonării la plată a sumelor rezultate în urma unor acțiuni de inspecție fiscală efectuate de către Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, aprobată prin HCL nr......72016, SE RESPINGE CEREREA DE EȘALONARE

LA PLATĂ:

Motivele de fapt:

o.......................................................................................................................................................................

Temeiul de drept:

Mențiuni privind audierea contribuabilului:

împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 zile de la data sub sancțiunea decăderii.Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

B-dul Independentei, nr.16

Tel.0372/133.873; 0372/133.874; fax:0244-546711

Operator de date cu caracter personal nr.21443

.<■'                        L"' 'C'’ 1

y'-'■ ■' I

** *EURO* *CERT* ic ic


Nr.______________I_______________

ACORD DE PRINCIPIU

Datele de identificare a contribuabilului Denumirea..................................

Adresa.......................................

Cod de identificare fiscală.................

Datele de identificare ale împuternicitului

Nume- prenume..............................

Domiciliul....................................

CNP............................................

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr....../2016 privind aprobarea Procedurii de

acordare a eșalonării la plată a sumelor rezultate în urma unor acțiuni de inspecție fiscală efectuate de către Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești;

Având în vedere cererea dumneavoastră înregistrată la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești sub nr........din data de............;

Luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute în Procedura privind acordarea eșalonării la plată a sumelor rezultate în urma unor acțiuni de inspecție fiscală efectuate de către Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, aprobată prin HCL nr....../2016, se emite următorul acord de principiu privind:

1. Eșalonarea la plată a obliga țiilorbugetare rezultate, ca diferență, din raportul de inspecție fiscală nr...............din data de.............. pe o perioadă de.....luni, în sumă totală de

2

Nr. crt.

Denumirea obligației bugetare

Suma datorată

Debit

Accesorii

Total obligații

0

1

2

3

4=2+3


2. în termen de 10 zile de la data comunicării prezentului acord de principiu trebuie să constituiți garanții:consemnarea de mijloace bănești la o unitate a Trezoreriei Statului; scrisoare de garanție emisa de o instituție de credit sau polița de asigurare de garanție emisa de o societate de asigurare; ipoteca asupra unor bunuri imobile sau mobile din tara -în acest caz contribuabilul va prezenta raportul de evaluare al bunului in cauza, extras de carte funciara care sa confirme ca bunul este liber de sarcini și acordul beneficiarului eșalonării de-al oferi drept garanție în favoarea municipiului Ploiești prin Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești;

Cuantumul și termenele de plată a ratelor de eșalonare se stabilesc prin graficul de eșalonare, care face parte integrantă din decizia de eșalonare;

Pentru obligațiile necuprinse în conținutul graficului de eșalonare, cu termene scadente pe perioada eșalonării, aveți obligația achitării acestora, în conformitate cu prevederile art.154 din Legea nr.205/2015 privind Codul de procedură fiscală, coroborate cu prevederile HCL nr.../2016.

Eșalonarea va fi anulată, pentru neplata la zi a obligațiilor bugetare născute după data acordării eșalonării;

în termen de 48 ore de la data comunicării prezentului acord de principiu aveți obligația de a vă exprima acordul final în scris privind condițiile eșalonării.

7. Decizia de eșalonare se emite după garantarea creanței in favoarea municipiul Ploiești prin Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară.


3.


4.


5.


6.


DIRECTOR EXECUTIV,


MUNICIPIUL PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE B-dul Independentei, nr.16 TeI.0372/133.873; 0372/133.874; fax:0244-546711 Operator de date cu caracter personal nr.21443


Nr._____________/_______________

DECIZIE de constatare a pierderii valabilității eșalonării la plată a obligațiilorbugetare rezultate, ca diferență, din raportul de inspecție fiscală nr.....din data de......


Datele de identificare a contribuabilului

Denumirea..................................

Adresa.......................................

Cod de identificare fiscală.................


Datele de identificare ale împuternicitului

Nume- prenume..............................

Domiciliul....................................

CNP............................................


în temeiul prevederilor art.185 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Consiliului Local nr....../2016 privind aprobarea

Procedurii de acordare a eșalonării la plată a sumelor rezultate în urma unor acțiuni de inspecție fiscală efectuate de către Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești;

Având în vedere cererea dumneavoastră înregistrată la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești sub nr........din data de

Vă comunicăm că eșalonarea la plată, aprobată prin Decizie de eșalonare la plată nr...../

și-a pierdut valabilitatea, începând cu data de

„Motivele de fapt pentru care s-a constatat pierderea valabilității eșalonării la plată: o...................................................................................................................................

Temeiul de drept:

Consecințele pierderii valabilității eșalonării la plată:

Mențiuni privind audierea contribuabilului:

împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 zile de la data sub sancțiunea decăderii.Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

LISTA CONTRIBUABILI PE CATEGORII
CIF

NUME CONTRIBUABIL

CATEGORIE^M'. / CONTRIBUABIL

15991149

SC KAUFLAND ROMANIA SOCIETATE IN COMANDITA

MARE

1860712

S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A.

MARE

474152

COCA-COLA HBC ROMANIA SRL

MARE

11054529

COMPANIA NAȚIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCUREȘTI

MARE

12412404

COMPANIA DE TRANSPORT FEROVIAR BUCUREȘTI SA

MARE

1350659

SC PETROTEL LUKOILSA

MARE

22338275

SC WIN MAGAZIN SA

MARE

15412557

SCYAZAKI ROMANIA SRL

MARE

7134646

S.C. PIRITEX S.A.

MARE

1323964

SC CAMERON ROMANIA SRL

MARE

1590082

S.C. OMV PETROM S.A.

MARE

6608725

SC BERGENBIERSA

MARE

7095210

SC BRITISH - AMERICAN TOBACCO ROMANIA INVESTMENT SRL

MARE

17576904

SC METROPOL CONSULT SRL

MARE

14622062

SC JOHNSON CONTROLS ROMANIA SRL

MARE

11894259

SCUNILEVER ROMANIA SA

MARE

3196778

SCTIMKEN ROMANIA SA

MARE

2844260

SPITALUL OBSTETRICA GINECOLOGIE

MARE

1350365

SC UPETROM-1 MAI SA

MARE

20844047

SC VEROSKIP TRADING SRL

MARE

1333674

SC VALDORSRL

MARE

6194577

SC SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA SRL

MARE

1357410

S.C. INSPETS.A.

MARE

18774586

S.C. CALSONIC KANSEI ROMANIA S.R.L.

MARE

427320

S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.

MARE

14156698

S.C. ROMPETROL LOGISTICS S.R.L

MARE

11805367

S.C. SELGROS CASH & CARRY S.R.L.

MARE

1360687

SC WEATHERFORD ATLAS GIP SA

MARE

18500831

SC PRAMAC GROUP SRL

MARE

14506181

F.D.E.E. ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD SA

MARE

6484554

S.C. AQUILA PART PROD COM S.R.L

MARE

27449967

SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI SRL

MARE

24355272

BCR REAL ESTATE MANAGEMENT SRL

MARE

18734905

S.C. REAL ESTATE INVESTMENTS S.R.L.

MARE

2698644

SCWIiyi BOSMAN SRL

MARE

3196905

SC DOROBANTULSA

MARE

18725133

SC KREMSMUELLER ROMANIA SRL

MARE

14361269

SC ELECTROMECANICA PLOIEȘTI SA

MARE

3193984

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU UTILAJ PETROLIER IPCU

MARE

11054545

SOCIETATEA NAȚIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI-CFR CALATORI SA

MARE

1354740

SC DE TURISM, HOTELURI SI RESTAURANTE PRAHOVA SA RADIATA ORC/07.12.2015

MARE

1355770

SC TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA

MARE

16372612

VEOLIA ENERGIE PRAHOVA SRL

MARE

13331847

S.C. URBAN ELECTRIC S.R.L

MARE

1350020

SC CONPET SA

MARE

18684882

SC NEW CENTURY DEVELOPMENT SRL

MARE

1343872

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI RA

MARE

1346828

SC RAFINAR1A ASTRA ROMANA SA

|mare

17329505

SC FILIALA DE ÎNTREȚINERE SI SERVICII ENERGETICE ELECTRICA SERV SA

MARE

fi ‘ fi® —

12523780

SC SEGEZHA PACKAGING SRL

MARE

22271604

SC IMO PROPERTY INVESTMENTS BUCUREȘTI SA

MARE

V.

1350845

S.C. CABLUL ROMANESC S.A.

MARE

1352846

SC UZTELSA

MARE

361579

BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

MARE

15773756

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. MEDIAȘ - S.T.T.M. TARGU MUREȘ - PUNCT LUCRU PLOIEȘTI

MARE

14528066

S.C.ARTSANI COMS.R.L.

MARE

1343309

S.C. CRAMELE HALEWOOD S.A.

MARE

23640173

SC KOPTIMMO IMOB SRL

MARE

11589115

SCVODYLASSRL

MARE

1352145

SC EXTRAPAN S.A. PLOIEȘTI

MARE

14512353

SC PETROTRANS SA

MARE

11515592

S.C. COLUMBUS ACTIVE S.R.L.

MARE

1354332

SC PIMEX SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA

MARE

16128066

S.C. REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMANIA S.R.L - ATENTIE : SCRISOARE GARANȚIE

MARE

9429864

S.C. SIGUR INDUSTRIAL CONSTRUCT S.R.L.

MARE

1359038

SC AMPLO SA PLOIEȘTI

MARE

1343554

SC UZUCSA PLOIEȘTI

MARE

21723078

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. MEDIAȘ SUCURSALA PLOIEȘTI

MARE

13102711

SC APA NOVA PLOIEȘTI SRL

MARE

1348950

S.C. PRINTEXS.A.

MARE

20850081

SC BAS DEVELOPMENT PROJECT SRL

MARE

6696816

S.C. PINK FOODS INTERNATIONAL S.R.L.

MARE

6719278

SC MEGAIMAGESRL

MARE

13093222

ENGIE ROMANIA SA

MARE

6101373

ÎNTREPRINDEREA CONSTRUCȚII INSTALAȚII MONTAJE SA

MARE

1348896

SC START ERG BURNERS SRL-SOC.RADIATA

MARE

23117086

YUNCHENG PLATE-MAKING(RO) S.R.L.

MARE

13990040

S.C. ASESOFT INTERNATIONAL S.A.

MARE

1344444

SC CIOCIRLIA SA PLOIEȘTI

MARE

2844790

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE PLOIEȘTI

MARE

5165590

SC NOVA CONS'SRL

MARE

404416

SC BANCPOST SA BUCUREȘTI

MARE

28931122

SC EUROPEAN RAIL TRANSPORT FEROVIAR SRL

MARE

18725150

FELIX DEVELOPMENT SRL

MARE

4737286

S.C. PROCONSTRUCT S.R.L.

MARE

1351085

S.C. POLISERVJG (PJG) S.R.L.

MARE

15750450

S.N.G.N. ROMGAZ S.A.-S.I.R.C.O.S.S. MEDIAS-PUNCT DE LUCRU PLOIEȘTI

MARE

1328759

SC TERA SA DESCH PROCEDURA FALIMENT 08.10.2015

MARE

14344926

S.C. RENTRITS.A.

MARE

16395551

SC ELETTRA COMMUNICATIONS SA

MARE

11524043

SC IMOBILIAR NETWORK 2002 SA

MARE

14679301

SC BAljIMIXSRL

MARE

1346607

S.C. ROMPETROLWELL SERVICES S.A.

MARE

13691471

S.C. REDEXPRO S.A.

MARE

1356830

SC BASTI SA PLOIEȘTI

MARE

15300120

UDL ROMANIA SCS

MARE

2844855

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

MARE

14167239

SC TRIUMF CONSTRUCT SA

MARE

15667143

SCNOVADEX&CAS.R.L.

MARE

1356295

SC HALE SI PIEȚE SA

MARE

18230517

SC EDKAT DENT SRL-RADIATA LA 02.11.2011

MARE

12788922

S.C. TERQUA S.R.L

MARE

1343490

SC 24 IANUARIE SA

MARE

1354804

SC BUCEG1SA

MARE     Â

2993822

SC CONDORII SULTSRL

MARE     /:.=/■■   ;

3648067

SC SMART SRL

MARE j      ;

1360296

S.C. PETROSTAR S.A.

MARE         -

427410

COMPANIA NAȚIONALA POSTA ROMANA SA

MARE    \\... x

11201891

S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.

MARE          '

1358067

S.C. XENIA S.A.- IN REORGANIZARE

MARE        "

1348411

CONFECȚIA SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA

MARE

2816464

SC DEDEMAN SRL

MARE

200718

S.C. METEX BIG S.A.

MARE

17498040

SCMARYO & CARMEN SRL

MARE

15974350

SC NATLOG SRL

MARE

22469408

SCGENESY IMOBILIAR SRL

MARE

8772898

S.C. PECEF TEHNICA S.R.L.

MARE

5522170

SC UMĂR GLASSROM SRL

MARE

8997181

SC CONTROLTRADING SRL

MĂRE

1343503

SC FOROFFICESRL

MARE

14600820

UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA

MARE

5840696

S.C.COMGAZ STEEL S.A.

MARE

1359259

SCMEDIMFARMSA

MARE

25378711

PETROCONSULT INVESTSRL

MARE

17042060

SC TEHNOSTRADESRL

MARE

15589967

SC GLAR CONSTRUCT SRL

MARE

1347483

SC CALLIOPE SRL

MARE

361897

CEC BANK S.A. BUCUREȘTI

MARE

21931230

WEATHERFORD INTERNATIONAL EASTERN EUROPE SRL

MARE

17151997

SCVERMORELSRL

MARE

12106146

SC AS’IT SERVICES SRL

MARE

8429459

SC EKĂTRUST SRL

MARE

1555115

SC TIAB SA

MARE

12553268

S.C. NEPMAR AUTO IMPORT EXPORT S.R.L.-RADIATA ORC

MARE

13782359

S.C. MOLDOCONS GRUP S.R.L. IN REORGANIZARE

MARE

6850671

S.C. ROMBEER CRINGASU S.R.L

MARE

15139385

SC LIDL IMOBILIARE ROMANIA MANAGEMENT SCS

MARE

21329139

S.C. RODIȘI INTERNATIONAL S.R.L.

MARE

14512361

S.C. INTERIO INVESTMENT EUROPE S.R.L

MARE

1590236

REGISTRUL AUTO ROMAN R.A.

MARE

3347315

SC MECCA PLAST SERVICE SA

MARE

14064659

S.C. ROMARTA S.A.

MARE

1301427

SC APROMATSA

MARE

22087629

STANDARD INVESTMENTS & DEVELOPMENTS S.R.L.

MARE

5613006

SCTRANS P.E.C. SA

MARE

1568522

SC SOCIETATEA DE CONSTRUCȚII CCCF BUCUREȘTI SA FALIMENT 09.12.2015

MARE

14197680

SC PETROLAND SRL

MARE

12397185

COMPANIA NAȚIONALA "LOTERIA ROMANA"S.A.

MARE

11021882

S.C. W.YLZE LOGISTIK S.R.L

MARE

3283068

ASOCIAȚIA HANDICAPAȚI LOR PRAHOVA

MARE

11655790

SC FOTBAL CLUB PETROLUL S.A.

MARE

15961091

S.C. FORTISMOB S.R.L.

MARE

1352412

MODEXIM SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA

MARE

1360920

SC ASIGURAREA ROMANEASCA-ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA BUCUREȘTI

MARE

1354650

SC TRANSPORT AUTO PLOIEȘTI 1 SA

MARE

6219272

SC MAXIGELSRL

MARE

17866509

SC IASAGRO SISTEM SRL

MARE

11054537

SOCIETATEA NAȚIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFA CFR MARFA SA

MARE■■.Q

2993997

SC ICERP SA

MARE

14380546

S.C. PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC S.A.

MARE       'f

12751583

S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.

MARE        /

6000034

S.C. CARTRANS PREDA S.R.L.

MARE      \ /

13302779

S.C. ARENA AUTO S.R.L.

MARE W\

1357177

SC DE CONSTRUCȚII SI REPARAȚII PLOIEȘTI SA

MARE    Vtt J.

26692134

KAROM PLUS S.R.L

MARE    %

19053812

SC MOTORMANIA IMPEX SRL

MARE

14927997

S.C. ROMFARMACHIM S.A.

MARE

14289503

SC KLASSE KORREKT SRL

MARE

6611291

S.C. ALEEA RAICU S.R.L.

MARE

2845427

LICEUL DE ARTA CARMEN SYLVA PLOIEȘTI

MARE

1355605

UTIL MOD SCM

MARE

25825895

SC IDCON SERVICES S.R.L

MARE

1353256

TROMET SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA

MARE

17724911

S.C. DISBEV SERV S.R.L.

MARE

26289655

SC PERJN1 LANG HOLDING SA

MARE

12525284

SC VERTICAL DESIGN SRL

MĂRE

13173178

DE CONSTRUCT.il, INVESTIȚII SI COMERȚ IMPORT EXPORT SRL-SOC RADIATA LA 29.06

MARE

1314923

SEMINA SA

MARE

27787860

COMPANIA NAȚIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALAȚIILOR DE RIDICA

MARE

28113840

SC INCAF LOGISTICS SERVICES SRL

MARE

8988728

SC MADAGOS SRL

MARE

9147065

SC SITMETAL SA-RADIATA

MARE

1353140

ESTETIC MODERN SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA

MARE

18880781

HSLINVESTSRL

MARE

1345873

SCAGROCOM LEGUME FRUCTE SA

MARE

6212568

S.C. ROOLS.A.

MARE

6922786

SC SCHIESTEL IMPEX SRL-RADIATA

MARE

10547022

SC LUKOIL ROMAN IA SRL

MARE

1346992

SC CIPROM S.A. RADIATA ORC

MARE

8394083

SC Dl BAS AUTO SRL

MARE

16466555

S.C. MIDTOWN RETAIL S.R.L.

MARE

8188318

SC COMCEREAL SA

MARE

9108260

FUNDAȚIA PENSIONARILOR ROMANI

MĂRE

5522510

SC SECA DISTRIBUTION SRL

MARE

1347947

SCGEPROSRL ‘

MARE

15082572

SC SCIRA SRL-SOC RADIATA LA 21.12.2015

MARE

10699381

SC AUTOMAR SRL

MARE

5920612

SCANA MARIA POP SRL

MARE

1352528

S.C. ATM-CONSTRUCT S.A.

MARE

2991945

SC ANCO STAR SA

MARE

28909028

ELECTRICA FURNIZARE SA

MARE

1350977

SC ELCANI SRL

MARE

6260000

SC SERPO PROD IMPEX SRL

MARE

22159261

SC BRYANA EURO INVEST SRL

MARE

32844377

S.C. UPETROM 1 MAI TRADING S.R.L.

MARE

3754580

SC BISOCEANU & IDRICEANU SRL

MARE

26316725

SC CRÂNG TERMINAL SRL

MARE

11765688

SC EUROPROIECTSRL

MARE

6484597

SC CENTRUL MEDICAL MEDIURG SRL

MARE

14179560

SC BAUMEISTER UTILAJE ECHIPAMENTE SRL

MARE

24600584

SYGMA MEDICAL CENTER SRL

MARE

22112668

SC VIGOHOTEL INVEST SRL-FAL1MENT DIN 18.03.2016

MARE

1358555

SCUMERVASA

MARE

5072725

S.C. POLITEHS.A.

MARE   .

14116995

S.N.G.N. ROMGAZS.A. MEDIAȘ SUCURSALA TARGU MUREȘ

MARE

7904486

SC TISAL EXIM SRL

MARE i

6659915

S.C. LILI'S GREEN HOTELS PLOIEȘTI S.R.L.

MARE          ....

22672673

S.C. INTERCORA PROPERTY S.R.L

MARE      \ .

1352790

SC P.B.C. BUSINESS CENTER S.R.L.

MARE       'V .!

2809076

EUROAV1POSA

MARE         .

1345407

SC FLINTAB SRL

MARE

8529679

SC VALROM INDUSTRIE SRL

MARE

25698457

SC COOL CONFORT STAR SRL

MARE

7810411

CAMERA NOTARILOR PUBLICI

MARE

6660120

SCMAXXMUSICPRODSRL                                        !

MARE

1590120

REGIA NAȚIONALA A PĂDURILOR - ROMS1LVA R.A.

MARE

2864518

SC ALTEX ROMANIASRL

MARE

14704430

SC LAMORA DESIGN SRL

MARE

16143740

S.C. INCONEX COM S.R.L RADIATA

MARE

4929117

SC BEGA UTILAJE CONSTRUCȚII SA

MARE

14702714

COMPANIA DE CERCETĂRI APLICATIVE SI INVESTIȚII SA

MARE

4497540

SC ARTDECOSRL

MARE

15505702

SC GIFAMO CONSTRUZIONI SRL

MARE

4315966

CREDIT EUROPE BAN K( ROMAN IA)SA BUCUREȘTI

MARE

15071212

SC PIRAEUS LEASING ROMANIA IFN SA

MARE

1356597

SC CAMION SERVICE CENTER SA

MARE

11013871

S.C. METATOOLS S.R.L

MARE

4000500

S.C. PAULUSS.R.L.

MARE

5990324

S.C. ROMSTALIMEX S.R.L

MARE

1353523

S.C. ONIRO S.R.L.

MARE

1346585

SC INDUSTRIAL CONEX V.M.C. SRL

MARE

16108263

SC LAROCA SRL

MARE

2707530

SC TRANSMARJN SRL

MARE

12908530

S.C. OZTASAR S.R.L

MARE

1356619

S.C. REMAT PRAHOVA S.A.

MARE

14868769

SC CR1SMAN CASH & CARRY SRL

MARE

6539544

SC ZADO PRODSRL

MARE

13494585

SC PRADIS SRL

MARE

31715846

SC BARTENDERS DISTILLERIES SRL

MARE

6088703

SC DAN SEPSJ SRL PLOIEȘTI

MARE

13899180

SC ELCA AUTO SRL

MARE

1348721

S.C. CONSPROIECTS.A. PLOIEȘTI

MARE

30009338

S.C. ASESOFTTECHNOLOGIES S.R.L

MARE

6260085

SC BOCRIS SERV SRL

MARE

13014130

S.C. SCHNELL LEITUNG S.A.

MARE

16020780

S.C. GLOBAL EYE INVESTMENTS S.R.L

MARE

6141467

SC MARC COM SRL

MARE

6028515

S.C. FIRENZE COM S.R.L.

MARE

22147607

S.C. PO-LARI AMP S.R.L

MARE

9430125

S.C. TEHNOINSTRUMENT IMPEX S.R.L                                       ‘

MARE

11679382

SC CFR SSVAC SA

MARE

1590120

REGIA NAȚIONALA A PĂDURILOR - ROMSILVA R.A.

MARE

16673720

S.C. PABLO DESIGNED S.R.L.

MARE

1351530

SC TURIST SA

MARE

4089168

SC ACAPULCO DUPLEX SRL

MARE

18817342

SC SINCLAIR GROUP SRL

MIJLOCIU

1589754

SC UNIQA ASIGURĂRI DE VIATA SA

MIJLOCIU

1310859

SCCONI SRL

MfJLOCIU


26052364

SC G10RG1SIM0B SERV SRL

MIJLOCIU        '

15933202

S.C. SOLEXPERT COMPANY S.R.L.

MIJLOCIU/i.7

11972373

S.C. RAIFFEISEN LEASING IFN S.A.

MIJLOCIU;^; '

1343422

S.C. MONTIN S.A. PLOIEȘTI

MIJLOCIUivJÂ""

15117182

S.C. SILCOTUB S.A.

MIJLOCIU^ >•

1364425

IGIENA LUX SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA

MIJLOCIU      ~ <

5136144

SCTESSUT1 FIORENTINI SRL

MIJLOCIU      "

7882434

SC BORD1N LUCIANO ÎMPEX SRL

MIJLOCIU

1351751

SC CHRIS COM SRL

MIJLOCIU

13873015

SC GRUP TRANSPORT FEROVIAR SA

MIJLOCIU

10063103

SCINTERPAN SRL

MIJLOCIU

1362238

ATCOM PRAHOVA SCM

MIJLOCIU

1357622

S.C. MURNICTRPC S.R.L.

MIJLOCIU

17924740

SCHOMBURG ROMANIA SRL

MIJLOCIU

16395314

ALD1NI INVESTIMENTI SRL

MIJLOCIU

16775453

SC AMC OIL & GAS ROM SRL

MIJLOCIU

8925614

SC ETANSARI GRAFEX SRL

MIJLOCIU

1352854

S.C. PEX S.R.L

MIJLOCIU

3283858

SC B & B SRL

MIJLOCIU

19080620

SC ASCENT ACTIV DEVELOPMENT SA

MIJLOCIU

6205722

PREMIER RESTAURANTS ROMANIA SRL

MIJLOCIU

7384561

SC SALUBSA

MIJLOCIU

7745470

SC MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S

MIJLOCIU

14946204

S.C. A&M ARHIVE CENTER S.R.L.

MIJLOCIU

23660987

SC EGNA IMOBILIARE SRL

MIJLOCIU

5473441

S.C. FREE STAR S.R.L.

MIJLOCIU

1346801

SC I.P.I.P. SA

MIJLOCIU

5136012

SC TOTAL TRANSSRL

MIJLOCIU

16010540

S.C. REMATHOLD1NG CO. S.R.L.

MIJLOCIU

17290030

CREDIT EUROPE LEASING IFN S.A

MIJLOCIU

1581009

S.C. NETWORK PRESS CONCEPT S.A.

MIJLOCIU

9378655

SCSENSIBLU SRL

MIJLOCIU

15012585

SCVISPESTI PRODSRL

MIJLOCIU

22936619

SC WOMA ECOSERV CONSTRUCT S.R.L

MIJLOCIU

16720962

SCENOLGRUPSA

MIJLOCIU

18402418

SCBAUPARTNERSRL

MIJLOCIU

6697285

SCKEIRON L0G1STICSSRL

MIJLOCIU

29479662

A&A MEDICAL LOG1ST1CS SRL

MIJLOCIU

12982049

SC KARMPAROL CONS SRL-SOC RADIATA LA 25.02.2016

MIJLOCIU

9853249

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA TELEPRECIZIA

MIJLOCIU

27305260

SCGETREALIMOBSRL

MIJLOCIU

24140389

SC DELTA VENTURE S.P.V. SRL

MIJLOCIU

12749320

SC SOLETANS CONS S.R.L

MIJLOCIU

16448044

SC EUROCASTELSRL

MIJLOCIU

16354101

SC AMROMCO ENERGY SRL

MIJLOCIU

4620811

SCBLUE BIRD PASARE ALBASTRA SRL

MIJLOCIU

1348195

S.C. INDUSTRIAL MONTAJ S.A.

MIJLOCIU

1358091

SC PRAHOVEANA SA

MIJLOCIU

23366826

SC STIZO INDUSTRIAL SERVICES SRL

MIJLOCIU

1356635

S.C. INDUSTRIE MICA PRAHOVA S.A.

MIJLOCIU

402911

S.C. ROMAQUA GROUP S.A.

MIJLOCIU

5719547

SC INDUSTRIAL GP SRL

MIJLOCIU

12674049

S.C. PĂMAS TRADING S.R.L

MIJLOCIU

1349786

S.C. PHOENIXY S.R.L.

MIJLOCIU

1356422

SC DOINA N SRL

MIJLOCIU15999304

SC MONTUBING SRL

MIJLOCIU

14528007

SC V1GAFONSRL

MIJLOCIU

8145422

BANCA COMERCIALA ÎNȚESA SANPAOLO ROMANIA S.A.

MIJLOCIU^/ J-

18766419

SILVERTIM - COM SRL-RADIATA

mulociUI^I < ;■

6305489

SC SUCADO IMPEXSRL

MIJLOCIU\\„ \  '•

5462698

SC EXFOR SA BUCUREȘTI

MIJLOCIU        .

7876327

SC YAN LUCK TOTAL SERVICES SRL

MIJLOCIU        ?

6016944

SC PRODCOM NARCIS SRL

MIJLOCIU       *

13894417

SC GREEN TREE 1NVEST SRL

MIJLOCIU

15285526

SCAMP INVESTSRL

MIJLOCIU

7950890

SC VASTRUM TRANSCOM SRL

MIJLOCIU

2267978

IRMEX SA

MIJLOCIU

14305226

SC NORDEXIM COFFEE SERVICES SRL

MIJLOCIU

14934137

SC EUROPP ENERGOCONS SRL

MIJLOCIU

21536614

KRAFTANLAGEN ROMANIA S.R.L.

MIJLOCIU

10415161

SC SHR DISTRIBUTIONS SRL

MIJLOCIU

14360018

S.C. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.

MIJLOCIU

11228897

S.C. CERAMICA BIANCA S.R.L

MIJLOCIU

1345733

CAMERA DE COMERȚ SI INDUSTRIE

MIJLOCIU

6432490

SC DRUMURI SI PODURI PRAHOVA SA REORGANIZARE

MIJLOCIU

14166080

SC BALKOTEX SRL RADIATA

MIJLOCIU

4621450

S.C. AL-CARINA S.R.L.

MIJLOCIU

9714798

SC UNITEHNICA SA

MIJLOCIU

24504374

SC TAGA INVESTMENT S.R.L

MIJLOCIU

13904073

S.C. TEAMNET INTERNATIONAL S.A.

MIJLOCIU

18616497

SCTCINDSERVSRL

MIJLOCIU

1345008

S.C. COMREPS.A. PLOIEȘTI

MIJLOCIU

5042635

ASOCIAȚIA BISERICII LUI ISUS HRISTOS A SFINȚILOR DIN ZILELE DIN URMA

MIJLOCIU

25825224

AUTOKLASS CENTER SRL BUCU RESTI-SU CURSA LA PLOIEȘTI

MIJLOCIU

16045335

S.C. PANITAL CONSTRUCT S.R.L

MIJLOCIU

16616571

SC BERICAP ROMANIA SRL

MIJLOCIU

14663429

SC AVIPROD 2002 SRL-SOC.RADIATA

MIJLOCIU

14456970

SC ANETTE DESIGN SRL

MIJLOCIU

16308024

SCTECHNIK GRUP IND SRL

MIJLOCIU

8974048

S.C. FIMPLAST IMPEX S.R.L

MIJLOCIU

7454578

SC VALRAS PRODSRL

MIJLOCIU

1343686

SC CONEX PRAHOVA SA

MIJLOCIU

1355788

SC ELECTRO VOX SRL

MIJLOCIU

23197174

BETACONS COMPANY SRL

MIJLOCIU

18893617

SCTACROM SERVICES SRL

MIJLOCIU

8781667

SUPREMO CORPORATION SRL

MIJLOCIU

16854930

SC KASRO CONSULT SRL

MIJLOCIU

14344934

SC SOLAR SA

MIJLOCIU

1351808

SC ANTECO SA ‘

MIJLOCIU

14157715

SC MIVALGROUPSRL

MIJLOCIU

1356627

SCUBEMARSA

MIJLOCIU

15815207

SC A.J.REALTY INTERNATIONAL DEVELOPMENT S.R.L

MIJLOCIU

2786487

SCT.M.U.C.B. SA BUCUREȘTI

MIJLOCIU

6070129

SC WINDSOR IMPEX SRL

MIJLOCIU

6760684

S.C. LUBRICANT ROM S.R.L

MIJLOCIU

12980625

SC BINIA FORESTSRL

MIJLOCIU

5235377

SC CARDINAL MOTORS SRL REORGANIZARE 13.03.2015

MIJLOCIU

1351611

CONCIV SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA

MIJLOCIU

10150684

S.C. PLASTINVEST S.A.

MIJLOCIU

1344207

SC PRQ SANASRL

MIJLOCIU

20632702

SC I.K.A.T. S.R.L.

MIJLOCIU      '/

15265600

SC MIHALPRO SRL

MIJLOCIU/'/;? x y

19231430

SC TUV AUSTRIA ROMANIA SRL

MIJLOCIU//- ' .

9025092

SC CAMASTRA COM SRL

MIJLOCIU. ; j <

15185560

S.C. FAXMEDIA CONSULTING S.R.L.

MIJLOCIU . \   . /

1347424

SC BADGAZ SRL

MIJLOCIU,        ''

6760463

MARAGET PROD S.R.L.

MIJLOCIU■’

1352366

ARTEX SOCIETATE COOPERATIVA MEȘTEȘUGAREASCA

MIJLOCIU

16559662

CLUB LAGUNA SRL

MIJLOCIU

6641918

SC A&A MEDICAL SRL

MIJLOCIU

15146846

SC COSMIDIA SRL RADIATA ORC

MIJLOCIU

18423801

SC1NDYS-CONSTSRL

MIJLOCIU

6660260

SCAXONSRL

MIJLOCIU

15608120

SCNEFERTITI CLUB SRL

MIJLOCIU

3282739

SC VICTOR BEBIEN IMPEXSRL

MIJLOCIU

1351174

SC AGROINDUSTRIALA CERES SA

MIJLOCIU

6460326

SC TEL GEORGE JUNIOR SRL

MIJLOCIU

5186576

S.C. ROMBERF1L S.R.L.

MIJLOCIU

15805246

S.C. NIKO AUTO COM S.R.L.

MIJLOCIU

361269

CRH AGREGATE BETOANE SA

MIJLOCIU

29397961

FRAMAN SRL

MIJLOCIU

5681540

S.C. INSCONS S.R.L.

MIJLOCIU

12253732

SC HOLCIM(ROMANIA) SA

MIJLOCIU

27576324

SC VIGOGEO COSBUC PROPERTY SRL

MIJLOCIU

17067935

SC CAMPION BROKER DE ASIGURARE SRL

MIJLOCIU

16054368

COMPANIA NAȚIONALA DE AUTOSTRĂZI SI DRUMURI NAȚIONALE DIN ROMANIA SA

MIJLOCIU

12151457

SC CARPHONE WAREHOUSE SRL

MIJLOCIU

17094085

SC SPARTA SECURITY SRL

MIJLOCIU

6212614

SC EDITURA LVS CREPUSCUL SRL

MIJLOCIU

2994097

SC Bl N SRL

MIJLOCIU

14252091

SC LUCLEAN IMPEXSRL

MIJLOCIU

13530904

SCIMOBPRAHOVA SRL

MIJLOCIU

15034095

SC TELECOMUNICAȚII CFR SA

MIJLOCIU

1360105

MOBICOM SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA

MIJLOCIU

4000461

SC GLOBNOVA SERV SRL

MIJLOCIU

7454780

S.C. PROFIPET COM S.R.L.

MIJLOCIU

19226530

ASOCIAȚIA ROMANA DE LUPTA ÎMPOTRIVA DROGURILOR

MIJLOCIU

15961237

S.C. EKO MP S.R.L.

MIJLOCIU

15465268

DEATE.CH IMPEXSRL

MIJLOCIU

13918982

GLOBAL PLAST SRL

MIJLOCIU

13068733

SOCIETATEA NAȚIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA

MIJLOCIU

1354871

SC CONSTILS.A.

MIJLOCIU

22979962

CANADIAN GERMAN INVESTMENT SRL

MIJLOCIU

9813422

SC SIPEX COMPANYSRL

MIJLOCIU

16098011

SC TRASH COM SRL

MIJLOCIU

5420420

S.C. MULTISERVICE G&G S.R.L.

MIJLOCIU

1356155

SC GRAFICA PRAHOVEANA SA

MIJLOCIU

14608483

SC TOP SERVICES SRL

MIJLOCIU

17534089

EXP COMERCIAL SRL

MIJLOCIU

5407227

S.C. RAPTV CABLU S.R.L

MIJLOCIU

15573235

GESTAZ SRL-SOC RADIATA LA 20.02.2015

MIJLOCIU

9E+12

AMBASADA ITALIEI LA BUCUREȘTI

MIJLOCIU

17063283

S.C. ROMGRUP INSTAL CONSTRUCT S.R.L.

MIJLOCIU

1323409

SC WILLIS S.R.L.

MIJLOCIU

1345288

FEDERALCOOP PRAHOVA SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM

MIJLOCIU

6646117

SC CALOREX INTERNATIONAL TRADE SRL

MIJLOCIU

/fe'-

4986139

SC CON & CON SRL

MIJLOCIU

22606580

SCTRIUMPH DELUXE CONSTRUCTION SRL

MIJLOCIU

TT.

1363705

SC GOPA SRL

MIJLOCIU

18634850

SC LORAINESRL

MIJLOCIU       *

3347641

SC PROMPT SRL

MIJLOCIU

^9

7926069

OTP BANK ROMANIA S.A.

MIJLOCIU

15004388

S.C.BAF'S CONSTRUCTION DEVELOPMENT S.R.L

MIJLOCIU

16592421

DESALL ART SRL

MIJLOCIU

16691484

SC PUICA COM SRL

MIJLOCIU

8066523

S.C. RITECH SERVICE S.R.L. PLOIEȘTI

MIJLOCIU

19135564

SC ADRIVAL COM SRL

MIJLOCIU

3754254

SC UNICSEM1N IMPEX SRL

MIJLOCIU

17785269

FEDERALCOOP PRAHOVA SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM SC SUCURSALA PLO

MIJLOCIU

1364018

S.C. LABORATOARELE TONN1E S.R.L.

MIJLOCIU

31110216

SC JOHN EVANS SRL

MIJLOCIU

1366299

S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L.

MIJLOCIU

4986244

S.C. CORAL IMPEX S.R.L.

MIJLOCIU

17289990

SC MESHICA GRUP SRL

MIJLOCIU

15942600

SC AUTOKAT SRL

MIJLOCIU

10967336

SC STILET SRL

MIJLOCIU

14095051

SC UK PROPRIETĂȚI SRL

MIJLOCIU

18647086

SCTATUS1 COMPANYSRL

MIJLOCIU

1344940

SC MIKOS SRL RADIATA ORC 23.01.2010

MIJLOCIU

17654522

SC MODRICONSSRL

MIJLOCIU

4022079

SC TEHNOLOGICA RADION SRL

MIJLOCIU

28416267

SCVAROKUBSRL

MIJLOCIU

3520784

S.C. KATEX IMPEX S.R.L.

MIJLOCIU

1344002

SC S1NVEX MULTISERVICE SRL

MIJLOCIU

25115944

SCMAVIPETPRODSRL

MIJLOCIU

9593092

PRINCIPAL COMPANY SA

MIJLOCIU

42324

SC ARENA SRL

MIJLOCIU

9233794

SCSCUDOSERVSRL

MIJLOCIU

17588470

SC KATO SERVICE SRL

MIJLOCIU

16062514

SC APERENTSRL

MIJLOCIU

13046883

SC URBAN CONSULT SRL

MIJLOCIU

15077304

SC FAGIAM SRL

MIJLOCIU

1361445

SCINDCOOPSA                                                    >

MIJLOCIU

24784959

S.C. NETBRIDGE SERVICES S.R.L.

MIJLOCIU

7E+12

TEST1JUR

MIJLOCIU

14896793

SC ALiyiECO INTERNATIONAL SRL

MIJLOCIU

5340801

SC ARABESQUE SRL

MIJLOCIU

11307036

SCBES ROMANIA SRL.

MIJLOCIU

25692675

SUPORT COLECT SRL

MIJLOCIU

9225732

SC SAFINAROM SRL

MIJLOCIU

2351458

R.A.D.E.F. ROMANIAFILM

MIJLOCIU

10452399

SC COMAT GRUP SRL

MIJLOCIU

5221142

ORGANIZAȚIA UMANITARA CONCORDIA

MIJLOCIU

21732840

S.C. PRAGOSA ROMANIA S.R.L.

MIJLOCIU

398284

SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT SRL

MIJLOCIU

1348098

S.C. ROMCONSTRUCT S.A. - INTERDICȚIE

MIJLOCIU

10238817

CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR

MIJLOCIU

4840523

S.C. DAAS IMPEX S.R.L.

MIJLOCIU

6406416

SC AMIT MARKETING SRL

MIJLOCIU

14331020

SC SYRONI PRODSRL

MIJLOCIU19990081

S.C. VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU S.A.

MIJLOCIU / .' L

4986171

SC TOTAL CONSTRUCT CONSTRUCȚII CIVILE INDUSTRIALE SI AGRICOLE SRL

MIJLOCIM///' .

2844634

DIRECȚIA SANITAR VETERINARA SI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR

MIJLOCIU;/ />';

13428921

SC UNIVERSAL METAL SRL

MIJLOdiU (       ..

4214937

SC DOLY SUPER MARKET SRL                                             '

mijlociu        ;

16871183

ANALIZING MARKET DATE SRL

MIJLOCIU.-.        v

29221069

SC TUDORS HOTEL SRL

MIJLOCIU        ’

14012099

SC BUlfROM GAS IMPEX SRL

MIJLOCIU        ;

23081004

ACANTO IMOBILIARE SRL

MIJLOCIU

3648962

SC DON INTERNATIONAL IMPEX SRL

MIJLOCIU

13400041

SC ATXCOMPUTERS GROUP SRL

MIJLOCIU

17645591

SCCRONOSCARSRL

MIJLOCIU

10306490

S.C.DENY& RAFY’ 98 CARNCOMPANY S.R.L.

MIJLOCIU

16868293

SC SEQUO1A COSMETICS SRL-RADIATA DIN ORC DIN 03.08.2015

MIJLOCIU

3170255

SC ESPERANDZA COM IMPEX SRL

MIJLOCIU

330904

SOCIETATEA ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A.

MIJLOCIU

1345067

SC PROFESIONAL AUTO SERVICE SA

MIJLOCIU

15205942

SC HORMIGONSRL

MIJLOCIU

11998713

SC INTERNET CITY DOI SA

MIJLOCIU

16108212

S.C. LECARRO AUTOMOBILE S.R.L.

MIJLOCIU

9724589

SC NANCY PROD COM SRL

MIJLOCIU

7801855

SCDURISCOMSRL

MIJLOCIU

12629170

S.C. RAVMANN S.R.L

MIJLOCIU

16096959

CLUBUL SPORTIV PETROLUL 95

MIJLOCIU

5819899

SC AVA SRL

MIJLOCIU

15285437

SC AQtJILA CONSTRUCTSRL

MIJLOCIU

10528454

SC DYTIV SRL

MIJLOCIU

8910699

SCSANTARIN COM SRL

MIJLOCIU

1358601

SC COMPORSA SA-SOC RADIATA LA 11.11.2015

MIJLOCIU

18462010

SC DRADEEA IMPEX SRL RADIATA ORC

MIJLOCIU

8971726

SC VODAFONE ROMANIA SA

MIJLOCIU

8405689

S.C. PEGAMONT S.A.- SECHESTRU 6 AUTO AFP+ SECHESTRU BEJ DIVO1U MARIA 49 AL,

MIJLOCIU

1349301

S.C. ROBERT AUGUSTIN S.R.L

MIJLOCIU

361536

UNICREDIT BANK SA

MIJLOCIU

11369705

S.C. MARCA TELECOM S.R.L.

MIJLOCIU

11198370

S.C. RAY CO TRADING S.R.L

MIJLOCIU

14949421

SC SERVTRANS TRAVERSE SA

MIJLOCIU

14884160

SCATCHIMSRL

MIJLOCIU

5500414

SCIMAXIMSRL

MIJLOCIU

14232728

SC SMART SA

MIJLOCIU

18868036

SC LUKOIL ENERGY & GAS ROMANIASRL

MIJLOCIU

2709280

SCALMYOSRL -SOC.IN FALIMENT

MIJLOCIU

7801898

SC SISTEMATIC IMPEX SRL

MIJLOCIU

15396400

SC LASALLA CLASS SRL

MIJLOCIU

368356

S.C. PROTAN S.A.

MIJLOCIU

9113887

SCI.R. COLOURS PROD SRL

MIJLOCIU

12090872

SC DYAFULL COM SRL

MIJLOCIU

14286140

SC HOYA MANUFACTURING SRL

MIJLOCIU

8210601

SC BACOSMI IMPEX SRL

MIJLOCIU

4000666

S.C. FARMACHIM 10 S.R.L

MIJLOCIU

10984787

SC ANVELOSSRL

MIJLOCIU

13135212

S.C. UTILNRG CARGO S.R.L.

MIJLOCIU

6811931

ALKA CO SRL

MIJLOCIU

22804952

S.C. ORION IMOBILIARE S.R.L - INSOLVENTA

MIJLOCIU

17789562

S.C. VIGROUP HOLDING S.A-SOC RADIATA LA 02.11.2015

MIJLOCIU

24304112

S.C. ALLIANSO BUSINESS PARK S.R.L.

MIJLOCIU

10985057

ASOCIAȚIA FILIALA DIN PLOIEȘTI A U.A.P.

MIJLOCIU

26504419

SC AVEDISIS PAN SRL

MiJLOCiu/OZ

5420013

SC BOGMAN AUTO SRL-SOC RADIATA LA 26.11.2015

MIJLOC#4**/ f/. -7

17821345

S.C. REFIN DEVELOPMENT S.R.L.

MIJLOC^. J \\

566

SC ELECTROMONTAJ SA

mijloc#

5500430

ASOCIAȚIA FEMEILOR DIN PRAHOVA

MIJLOClC#c?^K

1349255

S.C. PETROREP S.A. PLOIEȘTI

MIJLOCIU

4742371

SC TARGOVISTE-NEW YORK BM SRL

MIJLOCIU

14475069

SC LYFSTAR SRL

MIJLOCIU

6768572

SC IONDRAS COMPANY PRODEXIM SRL

MIJLOCIU

1304172

SC UNITRANS SA

MIJLOCIU

15012690

S.C. URANUS DISTRIBUTION S.R.L.

MIJLOCIU

3876634

SC HANI COMIMPEX SRL-SOC RADIATA

MIJLOCIU

4620838

SC FARMAVET SA SUC PLOIEȘTI

MIJLOCIU

1359577

SC ICIM NOVA SA-SOC RADIATA LA 29.02.2016

MIJLOCIU

10757199

SCNILUSSRL

MIJLOCIU

2994658

SC SAVA SRL

MIJLOCIU

28113867

PRAHOVA LOGISTIC SERVICES SRL

MIJLOCIU

27576316

SC V1GO SVILUPPO SRL-SOC RADIATA LA 18.01.2016

MIJLOCIU

9955800

SC VYPOSOLARIS COM SRL

MIJLOCIU

23918653

SC TONY FARM S.R.L.

MIJLOCIU

1364255

TRICOTEXIM SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA

MIJLOCIU

14609020

SCABROAD WORK SRL

MIJLOCIU

13505307

S.C. GEODAN TRANS S.R.L.

MIJLOCIU

21842923

SC TRANSPECO LOGISTICS & DISTRIBUTION SA

MIJLOCIU

22213182

SC MODPACK SYSTEM SRL

MIJLOCIU

6696883

SC DE^OFLEX IND SRL

MIJLOCIU

8226390

SC UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE SA

MIJLOCIU

2708330

S.C. PREMIS IMPEX S.R.L.

MIJLOCIU

18519877

S.C. FEMETALRO S.R.L.

MIJLOCIU

15983820

S.C. ROWA DANY TRAVEL AGENCY S.R.L.

MIJLOCIU

6824893

SC SCONS SERV SRL

MIJLOCIU

13396943

COMPANIA NATDETRANSP ALENERG ELTRANSELECTRICA BUCUREȘTI

MIJLOCIU

9785853

SC PROGAMA SERV SRL

MIJLOCIU

14329063

SCEMNO MOD SRL

MIJLOCIU

12075937

S.C. INFORMEDIA CASH SYSTEM S.R.L.

MIJLOCIU

3877362

SCEMVICON PAN SRL

MIJLOCIU

7090701

SC BORSA COM SRL

MIJLOCIU

27846738

SC TELECONSTRUCT1A LUCRĂRI GENERALE BUCUREȘTI SA

MIJLOCIU

7831449

SCMDVTM PRODSRL

MIJLOCIU

3196921

UNIUNEA TERITORIALA JUDEȚEANĂ A CASELOR DE AJUTOR RECIPROC ALE SALARIAT!

MIJLOCIU

6811583

MOL RETAIL COMERȚ SRL

MIJLOCIU

8479295

VENETO BANCA S.P.A. ITALIA MONTEBELLUNA SUCURSALA BUCUREȘTI

MIJLOCIU

11368882

S.C. FAOXIM S.R.L.

MIJLOCIU

1355443

SC COFETĂRIA NARCISA SRL

MIJLOCIU

11792127

SC CRISCOSERV SRL

MIJLOCIU

18914809

SC ACME 007 SRL-SOC RADIATA LA 20.08.2015

MIJLOCIU

7502896

SC POLYNAFTSRL

MIJLOCIU

1353086

S.C. CONȚI S.A.

MIJLOCIU

3282933

SC CONDORGPSRL

MIJLOCIU

16240182

SC STOMICONS SRL-RADIATA DIN 03.08.2015

MIJLOCIU

13318953

SCTEAM OILSRL

MIJLOCIU

1355273

SCSUDARCSRL

MIJLOCIU

21474236

SC MULTILATERAL INVESTMENT UNIT SRL RADIATA ORC 13.11.2013

MIJLOCIU
o


8973999

SC BALEXIM COM SRL

mijlociu.::;' ■

13031670

S.C. VARIOLINE S.R.L.                                                               /

MIJLOCIU...........X 1

4621485

SC CASTOR INDUSTRY SRL                                              /

MIJLOCIU

17916135

SCGARANTREI SRL

MIJLOCIU ;

6850949

SCTOP-RDSRL

MIJLOCIU        {

1351514

UNIREA NEVAZATORILOR SOCOM                                      X

MfJLOCiu       ;

1350080

SCMETCHIMSA

l^lXLpClU VA.’^v >

5967488

SC DIOGHENIS INTERNATIONAL SRL

MIjtO'GluXiX''

1354715

S.C. APRODEM S.A.

MIJLOCIU

13835569

SC FERM CON SULT ING SRL

MIJLOCIU

22118571

SC MODUL UNEA SRL

MIJLOCIU

5352032

SCGEROMTRANS SA

MIJLOCIU

22046912

DESTINE HOLDING SA

MIJLOCIU

1596697

SCTELEMOBILS.A.

MIJLOCIU

14663348

SCDACMEDSRL

MIJLOCIU

1356341

SC ABC PRESS SRL

MIJLOCIU

14970075

SCAMESISSRL

MIJLOCIU

8682590

SC PIESE SCHIMB SI MATERIALE SRL

MIJLOCIU

1962437

S.C. ROPHARMAS.A.

MIJLOCIU

7328456

SC PETROCONDUCT S.A.

MIJLOCIU

1349360

SC PASSIONSRL

MIJLOCIU

8689130

SC PLASTIDRUM SRL

MIJLOCIU

6291812

SCGROUPAMAASIGURĂRI S.A.

MIJLOCIU

11958280

SC CARPAT BETON SRL

MIJLOCIU

15056328

SCTOGESSERVSRL

MIJLOCIU

14218910

SC MIGDAL CONSULTING SRL

MIJLOCIU

3650296

SC ENY DUPLEX SRL

MIJLOCIU

18124460

ALGEDA PAN SRL

MIJLOCIU

24121638

DR DEVELOPMENTSRL

MIJLOCIU

29921909

SC PRAHOVA VALLEY INTERNATIONAL CONSULT SRL

MIJLOCIU

10716741

SC LATIENDASRL

MIJLOCIU

7478925

SC ZADUMIT COM PROD SRL

MIJLOCIU

16876199

SC VEYARYSRL

MIJLOCIU

16079010

SC FLEXON-ALLSRL

MIJLOCIU

9944037

SCSEFAM GRUP SRL

MIJLOCIU

7529980

CURATCHIM SOCIETATE COOPERATIVA MEȘTEȘUGAREASCA

MIJLOCIU

4400751

UNIUNEA ELENA DIN ROMANIA

MIJLOCIU

361323

BANCA CENTRALA COOPERATISTA CREDITCOOP

MIJLOCIU

13830316

SC DANORI SRL-SOC RADIATA LA 09.01.2014

MIJLOCIU

16502925

EDU MOB-INVESTSRL

MIJLOCIU

25791164

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUN1TARA POLUL DE CREȘTERE PLOIEȘTI PRAH

MIJLOCIU

10916472

FUNDAȚIA CARITATEA

MIJLOCIU

6088746

SC LARI COMPROD SRL PLOIEȘTI

MIJLOCIU

5669856

SC COMPLEX EUROPA LG SRL

MIJLOCIU

11679374

S.C. ECHIPA HORSE S.R.L

MIJLOCIU

8375022

SC FARMEC ULY COM SRL

MIJLOCIU

6884372

S.C. MEDIA ONE S.R.L.

MIJLOCIU

ÎTISmi

S.C. BIpTEHNICA VALEA CALUGARESCA S.R.L

MIJLOCIU

1344460

SC ARTA SRL PLOIEȘTI

MIJLOCIU

9703039

SC CLINIMEDIS DIAGNOSTICS SRL

MIJLOCIU

17524042

UCTRUCKSSRL

MIJLOCIU

11937112

S.N. RADIOCOMUNICATII S.A. BUCUREȘTI

MIJLOCIU

13013550

SCUTILREPSERVSRL

MIJLOCIU

1347092

SCSINCOSRL

MIJLOCIU

9568528

S.C. OMONYAN COMSERV S.R.L

MIJLOCIU
/fi

7025592

SC PIRAEUS BANK ROMANIA SA

MIJLOCIU

1365030

SC L1D0 GIRBEA SRL

MIJLOCIU Hof / r ■-

13661411

SC ALTINROM MAK SRL

MIJLOClUtU î

4986228

SCIDASTARCOM SRL

MIJLOCIU^     \

17507726

ALFA DEVELOPMENT COMPANY SRL

MIJLOCIU \

1347190

S.C. OK SERVICE CORPORATION S.R.L.

MIJLOCIU

2707580

SC ANDALUZA CONT SRL

MIJLOCIU       -

8044851

TINCOB CONSTRUCT SA

MIJLOCIU

2701359

SC DEKOMTE DE TEMPLE MANUFACTURING SRL

MIJLOCIU

14271808

SC DALASOILSRL

MIJLOCIU

1356929

SC SIVES SA

MIJLOCIU

4964530

SCELVANISRL

MIJLOCIU

4621388

SC BIBI TOUR1NG SRL

MIJLOCIU

7423580

SC TONIVIAD SERV SRL

MIJLOCIU

15501140

SC ASBAUMSRL

MIJLOCIU

13092871

SC FENSTER CONSTRUCTSRL

MIJLOCIU

23127772

SCW1NI IMOBILI SA

MIJLOCIU

8103010

UNIUNEA JUDEȚEANĂ CNSLR FRATIA - FILIALA PH

MIJLOCIU

14388175

SC DYOMEDICA SERV SRL

MIJLOCIU

1345482

SCDENTOVALSRL

MIJLOCIU

15942693

SCSIATI SRL

MIJLOCIU

6696980

SCSIRUSCOM SRL

MIJLOCIU

11914089

S.C. ROMG1PEX S.R.L.

MIJLOCIU

1364441

ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ A VÂNĂTORILOR SI PESCARILOR SPORTIVI PRAHOVA

MIJLOCIU

1350608

SC HERMAN SRL

MIJLOCIU

17117790

SC FARMACLEM SRL

MIJLOCIU

1356724

SC IRIS VAL DO SRL

MIJLOCIU

1361992

SC CONSTRUCȚII MUNTENIA SRL

MIJLOCIU

5351886

SCCIAOMONDO LTD SRL

MIJLOCIU

1358024

SC COMAT PRAHOVA SA RADIATA ORC

MIJLOCIU

5420315

SC UNGUREANU INSTALCOM SRL

MIJLOCIU

14946069

SC DRILCO SRL

MIJLOCIU

7426179

CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZAT! DIN ROMANIA

MIJLOCIU

3520954

SCCOMPEXINSA

MIJLOCIU

13741812

S.C. ROGIP S.R.L.

MIJLOCIU

13092995

S.C. HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS S.R.L.

MIJLOCIU

1344924

S.C. RAPP PAULS.N.C.

MIJLOCIU

8474050

SCCESAIMPEXSRL

MIJLOCIU

22804944

VIDAM GAZ SRL

MIJLOCIU

2706712

SCELCAS PRODIMPEXSRL

MIJLOCIU

5737047

S.C. OYL COMPANY S.R.L.

MIJLOCIU

351290

SCSEMROM MUNTENIA SA

MIJLOCIU

21985257

S.C. OXYGENE4U S.R.L.

MIJLOCIU

15368540

SC DENTISIM SRL

MIJLOCIU

1349352

SC VITORO SRL

MIJLOCIU

29763442

SC CLEVER INTERPOWER SRL

MIJLOCIU

26736826

UNILEVER DISTRIBUTION SRL

MIJLOCIU

6303542

SC LIXI COM SRL-SOC RADIATA LA 11.04.2012

MIJLOCIU

14506394

STEREP ELECTRO PH SRL

MIJLOCIU

29236418

SC TRUCK SUPPLY EUROPE SRL

MIJLOCIU

13455306

SC STUDIO HARRYSRL

MIJLOCIU

6212681

SC MULTISUD PROD SRL

MIJLOCIU

9429961

SC TEHNOMARSRL

MIJLOCIU

6611178

SC CACTUS COMIMPEX SRL

MIJLOCIU

11511680

S.C. JEREMY PROMASTER S.R.L

MIJLOCIU5119976

SC ADEPLAST SA

MIJLOCIU

1346852

S.C. FARMACIA FARMEX DL S.R.L.

MIJLOCIU '

9785870

SC SQ.UAD COMPPILSA

MIJLOCIU       ■ r

16632720

SC HEVECO SRL

MIJLOCIU ’

14388299

SC COLEN IMPEXSRL

MIJLOCIU.

6016960

SC IRENE OPTIK SRL

MIJLOCIU

12920860

SC 2K TELECOM SRL

MIJLOCIU? £ ^7' ;

1345024

SC M & M COMPUTERS SRL

mijlociu'M^.. .

13606603

SC LORANTUS SRL

MIJLOCIU

26480921

SC ZEDEKA ADVERTISING SRL

MIJLOCIU

13708425

SC SAFATRADING SRL

MIJLOCIU

13612710

SCTRATAQUA SERV SRL

MIJLOCIU

1351131

SC ISTIN SRL

MIJLOCIU

1366078

SC EGAL SRL-SOCIETATE RADIATA LA 23.02.2016

MIJLOCIU

10466106

SC ANGHEL POPESCU CONSULTING SRL

MIJLOCIU

15485834

SCSINDGAZSRL

MIJLOCIU

5940857

SC DAVID COM SRL-SOC.RADIATA

MIJLOCIU

6088851

SC INEDIT COMPANYSRL

MIJLOCIU

111

TEST JURIDIC 1

MIJLOCIU

13334819

S.C. RTI GRUP S.R.L - RADIATA

MIJLOCIU

16295501

DEKOFLEX GLASS DESIGN S.R.L

MIJLOCIU

1317857

SC BYAMAX GROUP SRL

MIJLOCIU

8340385

LIGA NAȚIONALA A LUPTĂTORILOR DIN DECEMBRIE 1989 PLOIEȘTI

MIJLOCIU

14733540

SUNART CONCEPT SRL

MIJLOCIU

14912724

S.C. GRUP CONS EXPERT S.R.L.

MIJLOCIU

4211817

SC DARCO IMPEXSRL

MIJLOCIU

1351697

SC CONJUSTSRL

MIJLOCIU

6696972

SC KASTEPHY-COM SRL

MIJLOCIU

13370498

SCGENEN GALAXY SRL

MIJLOCIU

14175584

ASOCIAȚIA "ÎNAPOI LA MUNCA"

MIJLOCIU

18138902

APMER DESIGN S.R.L.

MIJLOCIU

1355818

S.C. PRODCOM MIXT S.R.L.

MIJLOCIU

9587090

FUNDAȚIA IRENE

MIJLOCIU

6697943

SCARINA IMPEXSRL

MIJLOCIU

7328960

SC STOCOL SET SRL

MIJLOCIU

10204032

SC PLOLAR PROD SRL

MIJLOCIU

8340369

SC TIOVA SERVICE SRL

MIJLOCIU

7854701

CASA DE CULTURA A SINDICATELOR

MIJLOCIU

24175557

SC STINARI TOURSRL

MIJLOCIU

1346500

SC ASTRA ȘOFERI AMATORI SA

MIJLOCIU

17851362

SC IMO PRO INVESTMENT SRL

MIJLOCIU

1359410

SC MERIDIANA SRL

MIJLOCIU

1359950

SC NIKO SERVICE AUTO SRL

MIJLOCIU

5522609

SCPANACEA IMPEXSRL

MIJLOCIU

9882821

SC LODIAS TRANSSRL

MIJLOCIU

1349433

SC FARMACIA CESIMA SRL

MIJLOCIU

10415226

BANCA COOPERATISTA FLAMURA PLOIEȘTI

MIJLOCIU

353070

S.C. OPEN S.R.L.

MIJLOCIU

13372847

SC 1TALINVEST 2000 SRL

MIJLOCIU

1345075

SC GEOBAZ SA PLOIEȘTI

MIJLOCIU

16215715

SC SANDCOMPANY SRL-SOC RADITA LA 19.01.2016

MIJLOCIU

1348683

SC L-LINE SRL

MIJLOCIU

25237780

S.C. PARCEL EXPRESS DELIVERY S.R.L.

MIJLOCIU

24012037

SC IDEAL INVEST CONSULTING SRL

MIJLOCIU

10577309

SC MOTORMANIASRL

MIJLOCIU
7791417

5.C. CAPRIFAN COM S.R.L. RADIATA ORC

MIJLOCIU/^,. t

14527893

SC ANERCONST SRL

MULOCI0</X .

6484589

SC EXPERT SERV SRL

MIJLOCIU;/X'1' '

4090995

SC DOROBANTU LOS ANDES SRL INTERDICȚIE BEJ MUSAT MIHAELA

MiJLoțțju i        ,

15961350

S.C. RAY SYSTEM S.R.L

MlJLO^țuX ■v;

17840037

SC CARMENSIMI GRUP SRL

MIJLOdU,

3520938

SC ELLIS 92 SRL

MIJLOCIU'Xg’1 i R

8188326

S.C. RUCAREX COM S.R.L.

MIJLOCIU       =

14153314

S.C. MOBISISTEM CONSULT S.R.L.

MIJLOCIU

15192397

S.C. ROMALIM INTERNATIONAL S.R.L.

MIJLOCIU

1355931

SC AUREL SRL

MIJLOCIU

7722930

SC INTERAGRO SA

MIJLOCIU

15056514

S.C. SOTHEBYS REALTY S.R.L.

MIJLOCIU

1344983

S.C. COMPUTER SERVICE S.R.L. RADIATA ORC

MIJLOCIU

9993471

S.C. ENERGY INDUSTRIAL MACHINES ROMANIA SRL

MIJLOCIU

3569869

SC PĂLTINIȘ FARM IMPEX SRL

MIJLOCIU

8603961

SC DIAXCOM SRL

MIJLOCIU

18633056

ANSR - FILIALA SURZILOR PLOIEȘTI

MIJLOCIU

1349581

SC VAN1COS SRL

MIJLOCIU

5427615

ASOCIAȚIA FOȘTILOR DEȚINUȚI POLITICI DIN ROMANIA-FILIALA PRAHOVA

MIJLOCIU

32740651

SC BRINITY ACTIV SRL

MIJLOCIU

14456865

S.C.OPOGETE IMPEX S.R.L.

MIJLOCIU

10379328

SC EXPOTEHNICASRL

MIJLOCIU

21594950

SC MVS LOGISTIC SRL

MIJLOCIU

6141556

S.C. PRODMAR S.R.L.

MIJLOCIU

26850340

SC IPM-PARTNERS ROMANIA SA

MIJLOCIU

5840670

SCGELIA PRODSRL

MIJLOCIU

24103313

CASUTA CU POVESTI SRL

MIJLOCIU

15413404

GRAL MEDICAL SRL

MIJLOCIU

15046499

S.C. NRG PETROL CONSULT S.R.L

MIJLOCIU

1586014

S.C. IMOB INVESTMENTS MANAGEMENT PROIECT S.R.L.

MIJLOCIU

1349166

SC DOMINO SRL

MIJLOCIU

1353884

SC HELP 92 SRL

MIJLOCIU

4388879

SC INCON REPSRL

MIJLOCIU

3520466

SC WECA SRL

MIJLOCIU

15983839

SC TOTAL TRANS COMPANY SRL

MIJLOCIU

14937338

SC CA^ATEX SRL

MIJLOCIU

20152402

SC NIBO SERV S.R.L

MIJLOCIU

10699373

S.C. FOT MID TRANSCON S.R.L.

MIJLOCIU

33587689

S.C. RIAVI PREST INVEST S.R.L.

MIJLOCIU

17534011

SC TROMIK CONS S.R.L.

MIJLOCIU

22891860

LIDLDISCOUNT S.R.L.

MIJLOCIU

1361135

SC COMALIMENT ALICE SRL

MIJLOCIU

9525497

SC NUOVA DIANA ROM 1997 SRL

MIJLOCIU

15991165

SC MARFIN LEASING IFN ROMANIA SA

MIJLOCIU

18292137

SC LARDO MOTORS SRL

MIJLOCIU

14218979

SC ELBUSTOURSRL

MIJLOCIU

16451651

SC BRAZI INDUSTRIAL PARC SA

MIJLOCIU

14428660

S.C. PSV COMPANY S.A.

MIJLOCIU

11805650

S.C. NEW LOOK ADVERTISING S.R.L

MIJLOCIU

26329911

SC ZAMALA CONSTRUCT S.R.L

MIJLOCIU

25393070

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PARTENERIATUL PENTRU MANAGEI

MIJLOCIU

22179552

EOLSOL ENERGY SRL

MIJLOCIU

23458954

SCTACROM DRILLING S.R.L

MIJLOCIU

21458230

ELECTRIFICARE C.F.R. SA BUCUREȘTI -SUCURSALA ELECTRIFICARE BUCUREȘTI

MIJLOCIU15205950

S.C. SPINVOLTA S.R.L.

MIJLOCIU

15296398

S.C. APOGAZ SERV S.R.L.

MIJLOCIU

1351883

SCTEHCOM SRL

MIJLOCIU,.-

1350527

S.C. RO-MA FARM S.R.L.

MIJLOCIU V. \

15407305

S.C GIRAM IMPEX S.R.L

MIJLOCIU-; V ;

10559523

SC INTRANET SRL PLOIEȘTI

MIJLOCIU

24600479

SC SELINUNTE GROUP SRL

MIJLOCIU

3648350

SC ANA STATE SRL

MIJLOCIU

Anexa nr.4-1-Persoane cu venit mai mici sau egale cu 650 lei

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALECERERE-DECLARATIE

DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul (titular de rol)............................

localitatea.....................județul......................, str.....................................

nr. ... bl. ... sc. ... et. ... ap. ... cod postai............, nr.telefon..............................,

e-mail..............,    legitimat        cu BI/CI seria ...... nr...............

CNP.................................... eliberat        de        .............. ......

.............................................solicit scutirea de la plata impozitului pe clădiri si/sai a impozitului/taxei pe teren, la adresa de domiciliu, conform H.C.L. nr. .. 72016 pentru: - clădirea si/sau terenul situate(ă) in str.............................................................

Declar pe propria răspundere ca:

 • •  nu realizez venituri lunare nete mai mari de 650 lei;

 • •  nu dețin alta cladire/teren in Ploiești sau in alta localitate;

 • •  declarație pe propria răspundere că în clădire nu se desfășoară activități economice și n se obțin venituri din închiriere

 • •  clădirea pentru care solicit scutire de la plata impozitului deservește un num;

de...........persoane (familie).

In cazul in care intervin schimbări care conduc la modificarea condițiilor in care s acorda scutirile prevăzute de H.C.L. nr......./2016, ma oblig sa comunic acest fapt in 30 c

zile de la apariția schimbărilor.

De asemenea, cunosc ca declararea de date si fapte care nu corespund adevărul constituie infracțiunea de fals in declarații prevăzută si pedepsita de Codul Penal.

Anexez următoarele:

- cupon pensie, adeverința salariu, cupon ajutor șomaj, copie foaie de evidenta, adeverin A.S.S.C, copie carte identitate.

Nedepunerea documentelor prevăzute de prezenta atrage după sine clasarea cererii.

DATA


CONTRIBUABIL-DECLARANT,

(semnătură)

Anexa nr.4~2-Persoanele orfane, persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004; Persoanele care dețin clădiri monumente istorice,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

CERERE-DECLARATIE

DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul(ă) (titular de rol)..................................................domiciliara

in localitatea.....................județul......................, str.............................

nr. ... bl. ... sc. ... et. ... ap. ... cod postai............, telefon..............., e-mail....1.....

legitimat cu BI/CI seria......nr................ CNP....................................elibera


de ................................................................. solicit scutirea de la plat;

*................................................, conformH.C.L. nr. .../2016 pentru:

- clădirea si terenul situat(ă) in str.............................................................

In cazul in care intervin schimbări care conduc la modificarea condițiilor in care s acorda scutirile prevăzute de H.C.L. nr......./2016, ma oblig sa comunic acest fapt in 30 d

zile de la apariția schimbărilor.

De asemenea, cunosc ca declararea de date si fapte care nu corespund adevaruh constituie infracțiunea de fals in declarații prevăzută si pedepsita de Codul Penal.

Anexez următoarele :

 • -  acte doveditoare care să ateste situația de fapt;

 • -  declarație pe propria răspundere că în clădire nu se desfășoară activități economice nu se obțin venituri din închiriere;

copie carte identitate.

Nedepunerea documentelor prevăzute de prezenta atrage după sine clasarea cererii.

DATA

CONTRIBUABIL-DECLARANT,

(semnătură)

Notă *:

Impozitului pe clădire și teren ;

în cazul clădirilor monumente istorice , scutirea la impozitul /taxa pe pe teren se acordă doar pentru terenul de construcția clădirii - monument istoric

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE


Anexa nr.4-3- Persoanele care sunt internate și au domiciliul permanent în centrele de îngrijire pe perioadă nedetenriinate


CERERE-DECLARATIE DOMNULE DIRECTOR,Subsemnatul (titular de rol)..................................................domiciliat ii

localitatea.....................județul......................, str.....................................

nr. ... bl. ... se. ... et. ... ap. ... cod postai............, nr.telefon..............................,

e-mail..............,    legitimat        cu BI/CI seria ...... nr...............

CNP.................................... eliberat       de       .............. .....

.............................................solicit scutirea de la plata impozitului pe clădiri si/sai a impozitului/taxei pe teren, conform H.C.L. nr. .../2016 pentru:

, - clădirea si/sau terenul situate(ă) in str.............................................................

In cazul in care intervin schimbări care conduc la modificarea condițiilor in care S' acorda scutirile prevăzute de H.C.L. nr......./2016, ma oblig sa comunic acest fapt in 30 d

zile de la apariția schimbărilor.

De asemenea, cunosc ca declararea de date si fapte care nu corespund adevarulr constituie infracțiunea de fals in declarații prevăzută si pedepsita de Codul Penal.

Anexez următoarele documente care să ateste că sunt persoană vârstnică internată î: centrele de îngrijire pe perioadă nedeterminată :

Nedepunerea documentelor care să ateste această calitate atrage după sine clasare cererii.

O

DATA


CONTRIBUABIL-DECLARANT,

(semnătură)

Notă *:

scutirea de la plata impozitului pe clădire și a impozitului/taxei pe teren se acordă pentru o singură proprietate (clădi și teren), pe cota deținută de persoană.

Anexa nr.4-4-Persoanele juridice care dețir

în proprietate clădiri clasate ca muzee


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

CERERE-DECLARATIE

DOMNULE DIRECTOR,


Subscrisa .......................................cod unic de identificare................o

sediul in localitatea.....................județul......................, str...........................

nr. ... bl. ... sc. ... et. ... ap. ... cod postai........., telefon........., e-mail....................

Reprezentată prin dl/dna...................în calitate de....................., domiciliat^

în ................, posesor al BI/CI, seria........., nr........., CNP........................., pri

prezenta solicit scutire de la plata * ................................pentru imobilul situat î

..........................., conform H .C.L. nr. .../2016.

La prezenta cerere anexez următoarele:

documente care să ateste statutul de muzeu, eliberate de autoritățile competente i domeniu :

- acțe doveditoare privind desfășurarea unei activități benefice pentru comunitate locală .

In cazul in care intervin schimbări care conduc la modificarea condițiilor in care : acorda scutirile prevăzute de H.C.L. nr......./2016, ma oblig sa comunic acest fapt in 30 <

zile de la apariția schimbărilor.

De asemenea, cunosc ca declararea de date si fapte care nu corespund adevărul constituie infracțiunea de fals in declarații prevăzută si pedepsita de Codul Penal.

Nedepunerea documentelor prevăzute de prezenta atrage după sine clasarea cererii.

DATA

CONTRIBUABIL-DECLARANT,

(semnătură)

Anexa nr.4-5- Organizațiile ne guvernamentale și întreprinderi sociale ca fumizorj^e^^icii sociale : Asociatiile^nâatnle<nbn-profi' folosite exclusiv pentru activitatile/fără scopducratn


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

CERERE-DECLARATIE

DOMNULE DIRECTOR,

Subscrisa .......................................cod unic de identificare................c

sediul in localitatea.....................județul......................■> str...........................

nr. ... bl. ... sc, ... et. ... ap. ... cod postai........., telefon........., e-mail....................


Reprezentată prin dl/dna...................în calitate de....................., domiciliat^

în ................, posesor al BI/CI, seria........., nr........., CNP........................., pri

prezenta solicit scutire de la plata * ................................pentru imobilul situat î

..........................., conform H .C.L. nr. .../2016.

La prezenta cerere anexez următoarele:

 • - statutul asociației/fundației;

~ copie balanță de verificare întocmită (la data de 30.06, respectiv la data de 3l.E în anul anterior solicitării scutirii;

 • - declarație notarială din care să reiasă faptul că în locația pentru care se soliei scutire nu se desfășoară activitate economică;

 • - alte documente considerate relevante în susținerea cererii.

3

In cazul in care intervin schimbări care conduc la modificarea condițiilor in care acorda scutirile prevăzute de H.C.L. nr......./2016, ma oblig sa comunic acest fapt in 30 <

zile de la apariția schimbărilor.

De asemenea, cunosc ca declararea de date si fapte care nu corespund adevaru] constituie infracțiunea de fals in declarații prevăzută si pedepsita de Codul Penal.

Nedepunerea documentelor prevăzute de prezenta atrage după sine clasarea cererii.

DATA

CONTRIBUABIL-DECLARANT,

(semnătură)Codul de identificare fiscală: .*......................

Adresă/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

ROMÂNIA

Municipiul Ploiești Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești

Anexa nr. 5

Nr........./20....

DECLARAȚIA


pentru stabilirea impozitului pe clădiri, în cazul persoanelor fizice care dețin în proprietate mai multe clădiri rezidențiale pe raza municipiului Ploiești

Subsemnatul(a)............................................. identificat prin C.I./B.I. /C.I.P./Pașaport seria.......nr................ C.I.F.*)...................................... domiciliat în

ROMÂNIA/.............................. județul ........................................... codul poștal ..................... municipiul/orașul/comuna..........................................satul/sectorul ...............................

str..................................................................................., nr........., bl............ sc........, et ap , tel./fax....................................., e-mail...........................................................

declar că dețin în proprietate următoarele clădiri, înscrise în ordinea numerică determinată în funcție de anul dobândirii :

Nr. cri.

Județul / Municipiul Localitatea / Sectorul

Adresa

unde este situată clădirea

Suprafața utilă -m2-

Supr.constr. desfășurată -m2-

Cotă parte din proprietate fracție / %

Din total col.4, suprafața închiriată -m2-

Supr.constr. Ia sol-rn2-

Anul dobândirii

0

1

2

3

4

5

6

1.

bl........, sc....... etaj........, ap........

2.

str......................................................................................... nr.........,

bl........, sc....... etaj........ ap........

str........................................................................................., nr..........

bl........ sc........etaj........, ap........

4.

str.........................................................v..............................., nr.........,

bl........ sc....... etaj........ ap........

5.

str......................................................................................... nr.........,

bl........ sc....... etaj........, ap........

6.

-

str............................................................. nr.........,

bl........ sc......., etaj........ ap........

 • * Declar că la adresa de domiciliu sunt proprietar / NU sunt proprietar conform actelor anexate

 • * Prin semnarea prezentei am luat la cunoștință că declararea necorespunzătoare adevărului se pedepsește conform legii penale, cele declarate fiind corecte și complete.

 • * în cazul în care în același an se dobândesc mai multe clădiri, ordinea numerică este determinată de data dobândirii.

 • * în cazul în care la aceeași dată se dobândesc mai multe clădiri, ordinea numerică este cea pe care o declară contribuabilul respectiv.

 • * Pentru determinarea suprafeței construite desfățurate, în cazul clădirilor care nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, asupra suprafeței utile se aplică coeficientul de transformare 1,4.

  Data


Semnătura


Anexa nr.6MUNICIPIUL PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE B-dul Independentei, nr.16

Tel._0372/133.873; 0372/133.874; fax:0244-546711 Operator de date cu caracter personal nr.21443 www.spfl.ro Email: spfl@ploiesti.ro

fW cl

X,


înreg.sub nr.______________I________________________

La organul fiscal

DECLARAȚIE

Privind taxa pentru utilizarea domeniului public in vederea distribuirii de materiale publicitare si promotionale


DATE DE IDENTIFICARE

DENUMIREA CONTRIBUABILULUI_______________________________________

Cod unic de iregistrare/CNP_______________________________________

Judetul/Sectoru 1__________________________________Lo cal itatea___________________________________________

Strada________________________________________________Nr._______BL._______Sc.____Et.____Ap.____

Te 1 efon_____________________________________Adresa de e-m ai 1________________________________________

Cont IBAN______________________________Deschis la________________________________________

Nr.crt.

Aviz nr.si data

Nr.zile

Cuantum lei/zi

Suma datorata (lei)

Prin semnarea prezentei am luat cunoștință că declararea necorespunzătoare se pedepsește conform legii, cele declarate fiind corecte și complete.

Data completării__________________________________________

DIRECTOR,


Șef compartiment contabilitate,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT


Data: 2^

1

în conformitate cu prevederile art.462 alin.(2), art.467 alin.(2), art.472 alin.(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru anul 2017, propunerea este de menținere la nivelul anului 2016, a bonificației acordate, pentru plata integrală cu anticipație a impozitelor locale, până la data de 31 martie, după cum urmează:

2

 • - 10% în cazul impozitului pe clădiri;

3

 • - 10% în cazul impozitului pe teren;

4

în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, pentru suprafața care depășește 400 m4, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută, în tabelul nr.8, exprimate în lei pe hectar:

5

.Scutire de la plata impozitului/taxei pe clădire și a impozitului/taxei pe teren pentru clădirile și terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvemamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ.

 • a) Facilitatea fiscală se acordă pentru organizațiile neguvemamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, pentru asociațiile și fundațiile care au ca activitate de servicii sociale care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate.

6

Condiții de acordare a eșalonării

Pentru acordarea eșalonării la plată pentru obligațiile bugetare rezultate, ca diferență, din rapoarte de inspecție fiscală, contribuabilii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • -  Să depună o cerere (model prevăzut în Anexa nr.l la prezenta procedură);

 • -  Să se afle în dificultate generată de lipsa temporară a disponibilităților bănești;

 • -  Să aibă achitate la zi toate obligațiile bugetare restante și/sau curente la data depunerii cererii de eșalonare, cu excepția sumelor reprezentând diferențe de impozite și taxe stabilite în urma raportului de inspecție fiscală;

 • -  Să constituie garanții în conformitate cu art. 210 și art. 211 Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

 • -  Să nu se afle în procedura insolvenței;

 • -  Să nu se afle în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare;