Hotărârea nr. 428/2016

Hotãrârea nr. 428 privind transformarea gradului profesional din superior în principal al unui post vacant de funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I din cadrul Compartimentului Încasări şi Plăţi, al Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 428privind transformarea gradului profesional din superior în princip al unui post vacant de funcție publică de execuție de consilier, clasa I din cadrul Compartimentului încasări și Plăți, al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Primarului municipiului Ploiești, domnul Dobre Adrian Florin și Raportul de Specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, avizat de Serviciul Resurse Umane, Organizare și Administrativ și Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, prin care se propune transformarea gradului profesional din superior în principal al unui post vacant de consilier, clasa I, din cadrul Compartimentului încasări și Plăți, al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești;

în baza prevederilor art. 36 alin. (2), lit.„a” și alin. (3), lit.„b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată in 2007, cu modificările și completările ulterioare, reglementează atribuțiile Consiliului Local privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului și a instituțiilor și serviciilor publice aflate în subordine, aprobând, în condițiile legii, la propunerea primarului, modificări ale statului de funcții al acestora.

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 1- Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 20.12.2016 și de raportul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții, si reclamații din data de 21.12.2016;

în temeiul art. 36 alin. (2), lit “a” și alin. (3), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în anul 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă transformarea gradului profesional din superior în principal al unui post vacant de consilier, clasa I, din cadrul Compartimentului încasări și Plăți al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, începând cu data de 01.01.2017.

Art.2. începând cu aceeași dată prevederile anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 319/29.09.2016, modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 347/31.10.2016, se modifică în mod corespunzător.

Art.3. Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești va duce la îndeplinire prevederile

prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.elor interesați pre1

a

v\

.....:

< /■

Contrasemnează Sec

Anabell Olimpia M^


oiești, astăzi, 21 decembrie 2016

-o

Ke A

V


dint^ de ședință, oftinl-Niculae Botez
MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind transformarea gradului


din superior în principal al unui post vacant de funcție publică de execuție de consilier, clasa I, din cadrul Compartimentului încasări și Plăți, ai Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești

Prevederile art.36 alin.(2), lit.„a” și alin.(3), lit.„b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată in 2007, cu modificările și completările ulterioare, reglementează atribuțiile Consiliului Local privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului și a instituțiilor și serviciilor publice aflate în subordine, aprobând, în condițiile legii, la propunerea primarului, modificări ale statului de funcții al acestora.

Având în vedere vacantarea unui post de consilier clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Compartimentului încasări și Plăți, precum și necesitatea asigurării continuității activității serviciului, solicităm transformarea gradului profesional din superior în principal având în vedere următoarele aspecte:

  • -  pentru realizarea atribuțiilor ce revin acestui post, respectiv încasarea taxelor și impozitelor, precum și gestionarea banului public, este necesară experiență în acest domeniu de activitate de minimum 5 ani;

  • -  afluența mare a contribuabililor în perioadele în care expiră termenul de încasare a taxelor și a impozitelor presupune ca ocupantul postului să aibă experiență și să poată gestiona întreaga activitate de încasare și de relații cu publicul;

  • -  vechimea aferentă actualului grad profesional al postului vacant de consilier, acela de superior, este de minimum 9 ani, condiție mult prea selectivă, care ar putea duce la neînscrierea candidaților.

Acestă modificare se efectuează conform prevederilor legale cu încadrarea în numărul total de 149 de posturi aprobate și în cheltuielile de personal aprobate în buget conform Hotărârii Consiliului Local nr.44/01.02.2016.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.


Serviciul Publi       _____

D met tor ExecujȚy^.. DolniceaL^W"''^pna Elena

7

Șef Birou Juridic Conte /Resurse Umane./Contestații, Facilități, Control Inter ,                documentelor

Zamfir CristianaAVIZAT:

Direcția Administrație Publică,

Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Director Executiv, Cristea Andreea Mihjaela

rse Umane,

Organizară și Administrativ

Angkna- Daniela
ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind transformarea gradului profesional din superior în principal al unui post vacant de funcție publică de execuție de consilier, clasa I, din cadrul Compartimentului încasări și Plăți, al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești

Prevederile art.36 alin.(2), lit.„a” și alin.(3), lit.„b:: din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată in 2007, cu modificările și completările ulterioare, reglementează atribuțiile Consiliului Local privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului și a instituțiilor și serviciilor publice aflate în subordine, aprobând, în condițiile legii, la propunerea primarului, modificări ale statului de funcții al acestora.

Având în vedere vacantarea unui post de consilier clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Compartimentului încasări și Plăți, precum și necesitatea asigurării continuității activității serviciului, se impune transformarea gradului profesional din superior în principal având în vedere că pentru îndeplinirea atribuțiilor ce revin acestui post, respectiv încasarea taxelor și impozitelor, precum și gestionarea banului public, este necesară experiență în acest domeniu de activitate de minimum 5 ani.

Urmare celor menționate mai sus, propun transformarea gradului profesional din superior în principal al unui post vacant de consilier, clasa I din cadrul Compartimentului încasări și Plăți al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești.

Având în vedere aceste considerente, propun spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre anexat.


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuție Proiect de hotărâre privind transformarea gradului profesional din superior în principal al unui post vacant de funcție publică de execuție de consilier, clasa I din cadrul Compartimentului încasări și Plăți, al Serviciului Public Finanțe Locale PloieștiData: ’2(? . 2o I CAX<X

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI

LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII v w


______y________y_____________________X-.   i'V*!!

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind transformarea gradului profesional din superior în principal al unui post vacant de funcție publică de execuție de consilier, clasa I din cadrul Compartimentului încasări și Plăți, al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești


..„4 George Sorin NData:    I '     < 2,0