Hotărârea nr. 427/2016

Hotãrârea nr. 427 privind schimbarea destinatiei unei suprafete de teren de 1198,43 mp. situata in Ploiesti, str. Grivitei, din “Parcare Bariere”, in “Piata Agroalimentara” privind transformarea gradului profesional din superior în principal al unui post vacant de funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I din cadrul Compartimentului Încasări şi Plăţi, al Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIprivind schimbarea destinației unei suprafețe de teren de

  • 1198,43 mp. situata in Ploiești, str. Grivitei, din “Parcare Bariere”, in “Piața Agroalimentara”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive a domnilor consilieri Palas Alexandru Paul si Danescu Ștefan, precum si Raportul de specialitate al S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești referitoare la schimbarea destinației unei suprafețe de teren de 1198,43 mp. situata in Ploiești, str. Grivitei, din “Parcare Bariere”, in “Piața Agroalimentara”;

In baza avizului favorabil dat de Comisia pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultura si promovare operațiuni comerciale a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 21.12.2016;

In temeiul art. 36 alin. 2, lit. a), c) si d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Aproba schimbarea destinației unei suprafețe de teren de 1198,43 mp., situata in Ploiești, str. Grivitei, din “Parcare Bariere”, in “Piața Agroalimentara”, conform planului de situație, anexa nr. 1 la prezenta hotarare.

Art. 2 - Restul suprafeței de teren, ramane cu destinația de “Parcare Bariere”.

Art. 3 - Prezenta hotarare isi produce efectele, incepand cu data demarării lucrărilor de construire a construcției (Copertine), pe terenul de 1198,43 mp., situat in Ploiești, str. Grivitei.

Art. 4 - S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești se insarcineaza cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Art. 5 - Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștința publica prevederile prezentei hotarari.

Dată în Ploiești, astăzi, 21 decembrie 2016
EXPUNERE DE MOTIVE


.**"/""" y. \ *T7’* privind schimbarea destinației unei suprafețe de teren de

  • 1198,43 mp. situata in Ploiești, str. Grivitei, din “Parcare Bariere”/ in “Piața Agroalimentara”        \

•xp’/toîfcV Z

" A '___

In prezent, S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești administrează toate piețele agroalimentare aflate pe domeniul public al Municipiului Ploiești, inclusiv Piața Centrala.

In urma controlului efectuat de către I.S.C. Prahova, la obiectivul Piața Centrala Ploiești, ca urmare a evenimentului din data de 09.05.2016, la sectorul interior destinat comercializării florilor, au fost dispuse următoarele masuri :

  • a. Expertiza tehnica pentru cerința B1 - siguranța in exploatare la clădirea in care funcționează Piața Centrala;

  • b. Expertiza tehnica pentru cerința A2 - rezistenta mecanica si stabilitate la clădirea in care funcționează Piața Centrala.

Concluzia ce rezulta in urma efectuării acestor doua expertize o reprezintă faptul ca Piața Centrala Ploiești se incadreaza in grad seismic I.

Prin urmare, fata de cele mai sus expuse, se impune realizarea unor lucrări de intervenție realizate in scopul creșterii nivelului de siguranța la acțiuni seismice a construcției existente, sau demolarea actualei construcții si realizarea unei construcții noi.

In vederea realizării acestor lucrări este necesara relocarea comerciantilor si producătorilor particulari din Piața Centrala, pe un teren unde sa-si desfasoare activitatea.

Dintre toate suprafețele de teren pe care le deține S.C. Hale si Piețe S.A., singurul care se pretează la organizarea unei piețe agroalimentare provizorii, il reprezintă terenul din Ploiești, str. Grivitei, care in prezent are destinația de “Parcare Bariere”, asa cum a fost preluat de S.C. Hale si Piețe S.A. de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., in baza HCL nr. 173 din 29.04.2013.

Acest teren are o suprafața totala de 1789 mp., iar suprafața necesara pentru realizarea unei piețe agroalimentare provizorii este de 1198,43 mp.

Fata de aceste aspecte, va inaintam proiectul de ho tarare privind schimbarea destinației unei suprafețe de teren de 1198,43 mp. situata in Ploiești, str. Grivitei, din “Parcare Bariere”, in “Piața Agroalimentara”.

CONSILIERI,

PALAS ALEXANDRU PAUL

DANESCU ȘTEFAN


SC HALE si PIEȚE SA

Cod fiscal: RO 1356295;

Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0372/05 69 60;


Zx;-aPx              .

Ploiești, Str. Griviței Nr.lȘZ^w Nr.Reg.Com.: J29/496/19p£[        "

R057RNCB020504487696d^l^<„ " f Fax: 0372 / 05 69 61 V

A L

RAPORT DE SPECIALITATE privind schimbarea destinației unei suprafețe de teren de

  • 1198,43 mp. situata in Ploiești, str. Griviței, din “Parcare Bariere”, in “Piața Agroalimentara”

Prin HCL nr. 191 / 2009, a fost aprobat contractul de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de intretinere, administrare si exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor si oboarelor din Municipiul Ploiești si a Halelor Centrale, către operatorul S.C. “Hale si Piețe” S.A.

In momentul de fata, S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești administrează toate piețele agroalimentare aflate pe domeniul public al Municipiului Ploiești, inclusiv Piața Centrala.

In urma controlului efectuat de către I.S.C. Prahova, la obiectivul Piața Centrala Ploiești, ca urmare a evenimentului din data de 09.05.2016, la sectorul interior destinat comercializării florilor, a fost incheiat procesul verbal de control nr. 7136 din 11.05.2016 prin care au fost dispuse următoarele masuri:

  • a. Expertiza tehnica pentru cerința Bl- siguranța in exploatare la clădirea in care funcționează Piața Centrala;

  • b. Expertiza tehnica pentru cerința A2 - rezistenta mecanica si stabilitate la clădirea in care funcționează Piața Centrala.

Concluzia ce rezulta in urma efectuării acestor doua expertize, o reprezintă faptul ca, Piața Centrala Ploiești se incadreaza in grad seismic I.

Conform prevederilor art. 2, alin (6A1) din Ordonanța Guvernullui nr. 20 /1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, se interzic organizarea și desfășurarea de activități permanente și/sau temporare în spatiile prevăzute la art. 2 alin. (5) lit. a) și altele asemenea, care implică aglomerări de persoane, până la finalizarea lucrărilor de intervenție realizate în scopul creșterii nivelului de siguranță la acțiuni seismice a construcției existente ”.

Articolul nr. 2 alin. (5), lit. (a) din ordonanța sus menționata, prevede următoarele :

In sensul prezentei ordonanțe, sintagmele de mai jos au următoarele semnificații:

a) spații publice cu altă destinație decât cea de locuință - spațiile realizate în scopul desfășurării de activități care implică aglomerări de persoane,


precum: săli de spectacol, de expoziții, de lectură, spații pe


structuri turistice de cazare și alimentație publică și prestări de servicii, asistență socială și medicală, administrație publică și altele asemenea, indiferent dacă aceste spații sunt rezultatul concepției inițiale a construcției ori, după caz, al unor amenajări ulterioare.                                  - ‘

Prin urmare, fata de cele mai sus expuse, se impune realizarea unor lucrări de intervenție realizate in scopul creșterii nivelului de siguranța la acțiuni seismice a construcției existente, sau demolarea actualei construcții si realizarea unei construcții noi.

In vederea realizării acestor lucrări, este necesara relocarea comerciantilor si producătorilor particulari din Piața Centrala, pe un alt teren, unde sa-si desfasoare activitatea.

Dintre toate suprafețele de teren pe care le deține S.C. Hale si Piețe S.A., singurul care se pretează la organizarea unei piețe agroalimentare provizorii, il reprezintă terenul din Ploiești, str. Grivitei, care in prezent are destinația de “Parcare Bariere”, asa cum a fost preluat de S.C. Hale si Piețe S.A. de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., in baza HCL nr. 173 din 29.04.2013.

Acest teren are o suprafața totala de 1789 mp., iar suprafața necesara pentru realizarea unei piețe agroalimentare provizorii, este de 1198,43 mp.

Fata de aceste aspecte, va inaintam proiectul de hotarare privind schimbarea destinației unei suprafețe de teren de 1198,43 mp. situata in Ploiești, str. Grivitei, din “Parcare Bariere”, in “Piața Agroalimentara”.CAUTAT»* • . Bjuwrowu*

WJK

AfMM'RmA

AKH. WWIt

MWKCTAT

AflHrfONMAFttn

MSEHAT ■

*K>1.*OȴNA J1ATE


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotarare privind schimbarea destinației unei suprafețe de teren de 1198,43 mp. situata in Ploiești, str. Grivitei, din “Parcare Bariere”, in “Piața Agro alimentara”

Data:     , l!L.