Hotărârea nr. 424/2016

Hotãrârea nr. 424 privind aprobarea declanşării procedurii de selecţie şi evaluare pentru ocuparea a două posturi vacante de membri în cadrul Consiliului de Administraţie la SC Hale şi Pieţe SA Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 424


privind aprobarea declanșării procedurii de selecție și evaluare pentru ocuparea a două posturi vacante de membri în cadrul Consiliului de Administrație la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune aprobarea declanșării procedurilor de selecție și evaluare a două posturi vacante de membri în cadrul Consiliului de Administrație la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești;

Având în vedere raportul comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 21.12.2016;

Luând în considerare prevederile art. 29, alin. 1, alin. 3 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;

Având în vedere prevederile art. IV și art.V din Legea nr.l 11/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

In conformitate cu prevederile art.3 lit. b din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Nomelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

In baza art. 36, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea a două posturi vacante de membri în Consiliul de Administrație la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești.

Art. 2(1) Se aprobă constituirea comisiei de selecție și evaluare a candidaților înscriși pentru ocuparea celor două posturi vacante de membri în Consiliul de Administrație la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești, cu următoarea componență:

  • 1. Președinte: Andrei Gheorghe

  • 2. Membru: Viscan Robert

  • 3. Membru: Văduvă Sorin

  • 4. Membru: Staicu Zoia

  • 5. Membru: Tarcau Cristian Paul

  • (2) Comisia de selecție constituită la alin. (1) va fi asistată de un expert independent.

  • (3) Se împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să demareze procedura de achiziție pentru selectarea unui expert independent, conform prevederilor legale.

Art. 3 Se împuternicește Primarul Municipiului Ploiești cu efectuarea tuturor demersurilor necesare și derularea procedurilor legale în vederea selectării celor doi administratori în Consiliul de Administrație la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești, în condițiile reglementate de OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011.

Art. 4 Comisia constituită la art. 2 și S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 21 decembrie 2016


Președijnte de ședință,

George-Sofrin-.Niculae Botez

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind demararea procedurilor de selecție^^atH^fe

pentru ocuparea a două posturi de membri în cadrul Consiliului de Ad la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești


în prezent, în România își deșfașoară activitatea o serie de societăți cu capital unic sau majoritar public, acoperind un segment destul de important din structura economiei naționale.

9

Având în vedere aportul semnificativ pe care aceste societăți îl pot aduce la creșterea sustenabilă a economiei, a produsului intern brut, este necesară îmbunătățirea performanțelor lor în contextul unor piețe concurențiale, atât interne cât și externe.

Eficientizarea activității unui agent economic, cu atât mai mult a unei întreprinderi publice, depinde în mod determinant de managementul acestora, de corecta implementare a mecanismelor de guvernanță corporativă.

Pentru a crea un cadru legislativ corect, specific funcționării societăților cu capital public, Guvernul României a aprobat Ordonanța de Urgentă nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată ulterior de Parlamentul României prin Legea nr. 111/2016. Prin acest ultim act normativ s-au stabilit în mod concret competențele autorităților publice tutelare care exercită, în numele unităților administrativ - teritoriale, calitatea de acționar unic sau majoritar la întreprinderile publice.

Una din aceste competențe, de maximă importanță, este de a propune candidați pentru funcțiile de membri în consiliile de administrație cu respectarea condițiilor de calificare profesională și selecție a acestora.

Normele metodologice de aplicare a unor prevederi ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, stabilesc în mod clar că declanșarea procedurilor de selecție a membrilor consiliului de administrație la societățile la care unitatea administrativ - teritorială este acționar unic 9                                           9                                                                                                                                                                                       9

începe la data emiterii de către autoritatea publică tutelară a actului administrativ în acest sens, respectiv hotărâre a consiliului local.

Prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 204/28.09.2016 la S.C. Hale și Piețe S.A. au fost numiți administratori provizorii pentru un mandat de 4 luni, domnii Nica Adrian și Mateescu Radu Valentin.

Față de cele expuse mai sus, supun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind demararea procedurilor de selecție și evaluare pentru ocuparea a două posturi de membri în cadrul Consiliului de Administrație Ia S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești

Prin Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr. 111/2016, Guvernul României a reglementat cadrul necesar implementării unui management performant la societățile cu capital unic sau majoritar public.

De asemenea, prin Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 au fost aprobate normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție ale membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice, precum și stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai acestora.

Prin Hotărârea AGA de la S.C. Hale și Piețe S.A. nr. 304/28.09.2016, au fost numiți ca administratori provizorii dl. Nica Adrian și dl. Mateescu Radu Valentin, pentru un mandat de 4 luni, datorită demisiilor domnilor Mateescu Marius Nicolae și Andrei Gheorghe.

Având în vedere art. V, alin. 1 din Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice ”pentru întreprinderile publice la care nu a fost declanșată procedura de selecție a membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, se declanșează procedura de selecție, prin grija autorității publice tutelare, în termen de 50 de zile de la intrarea în vigoare a normelor metodologice prevăzute la art. IV. ”

Potrivit art. IV din Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice „ Normele metodologice prevăzute la art. 3A1 alin. (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 4 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. ”

Art. 3, lit. b din Hotărârea Guvernului nr.722/28.09.2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a

Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întremindeyilpr^publice prevede următoarele: ”    .....declanșarea procedurii de selecjiL:. ăffi^mb^il^

consiliului începe: în cazul societăților la care statul sau o unităfe-: administrativ-teritorială este acționar unic, la data la care autoritatea publică tutelară^emițe ac/ul administrativ în acest sens ”.

Conform art. 29, alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 ”Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor”.

Totodată, potrivit art. 29, alin. 3 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 „ La societățile prevăzute la art. 2, pct. 2, lit. b) și c) în cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele acționarului - stat sau unitate administrativ-teritorială, sau întreprinderea publică care deține o participație majoritară sau de control propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane. ”

Ținând cont de prevederile art. V, alin. 2 din Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, nerespectarea de către conducătorul autorității publice tutelare a termenului de declanșare a selecției prevăzut la alin. (1) de către întreprinderile publice aflate în subordine, coordonare sau în portofoliu constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre.

DIRECTOR EXECUTIV, Andreea Mihaela Cristea

c$-gr

4

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI, LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII


\ox

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiectul de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție și evaluare pentru ocuparea a două posturi vacante de membri în cadrul Consiliului de Administrație la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești


./'v ,•••     - -

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR Șt LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII

■A «se* ț               J i

WC'


RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție și evaluare pentru ocuparea a două posturi vacante de membri în cadrul Consiliului de Administrație la S.C. Hale și Piețe S.A. PloieștiSECRETAR,

Andrei Gheorghe