Hotărârea nr. 423/2016

Hotãrârea nr. 423 privind aprobarea declanşării procedurii de selecţie şi evaluare a postului vacant de membru în cadrul Consiliului de Administraţie la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI privind aprobarea declanșării procedurii de selecție și evaluare a postului vacant

HOTĂRÂREA NR. 423


de membru în cadrul Consiliului de Administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune aprobarea declanșării procedurii de selecție și evaluare a postului vacant de membru în cadrul Consiliului de Administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești;

Având în vedere raportul comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 21.12.2016;

Ținând cont de adresa Regiei Autonome de Servicii Publice nr. 7042/01.11.2016, înregistrată la Municipiul Ploiești cu nr. 21817/01.11.2016;

Având în vedere prevederile art. 3 alin. 1 și alin. 3, art. 5 alin. 5 și ale art. 644 alin. 1 din OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 36 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru postul vacant de membru în Consiliul de Administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești.

Art. 2(1) Se aprobă constituirea comisiei de selecție și evaluare a candidaților înscriși pentru ocuparea postului vacant de membru în Consiliul de Administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, cu următoarea componență:

 • 1. Președinte: Constantin Minea

 • 2. Membru: Gheorghe Sirbu

 • 3. Membru: Paul Palas

 • 4. Membru: Anabell Olimpia Mantoiu

 • 5. Membru: Sanda Dragulea

 • (2) Comisia de selecție constituită la alin. (1) va fi asistată de un expert independent.

 • (3) Se împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să demareze procedura de achiziție pentru selectarea unui expert independent, conform prevederilor legale.

Art. 3 Se împuternicește Primarul Municipiului Ploiești cu efectuarea tuturor demersurilor necesare și derularea procedurilor legale în vederea selectării noului administrator al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești în condițiile reglementate de OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011.

Art. 4 Comisia constituită la art. 2 și Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 21 decembrie 2016MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii

evaluare a postului vacant de membru în cadrul Consiliului de Administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

Autoritatea publică tutelară, respectiv Consiliul Local Ploiești aprobă numirea membrilor Consiliului de Administrație la regiile autonome de interes local și la societățile comerciale.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 3, pct. 1, lit. a și art. 5, alin. 6 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016, Autoritatea Publică Tutelară are următoarele competențe:

 • a) să întocmească scrisoarea de așteptări și să o publice pe pagina proprie de internet pentru a fi luată la cunoștință de candidații la postul de administrator sau director aflați pe lista scurtă;

 • b) să numească și să revoce membrii consiliului de administrație;

 • c) să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru consiliul de administrație;

 • d) să încheie contractele de mandat cu administratorii;

 • e) să monitorizeze și să evalueze performanța consiliului de administrație, pentru a se asigura, în numele statului sau al unității administrativ-teritoriale fondatoare, că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea regiei autonome;

 • f) să monitorizeze și să evalueze prin structurile de guvemanța corporativă proprii indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cuprinși în anexa la contractul de mandat;

 • g) să întocmească și să publice pe pagina proprie de internet lista administratorilor în funcțiune de la regiile autonome;

 • h) alte atribuții prevăzute de lege.

Potrivit art. 5 (5) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011, modificată și completată, “Desemnarea membrilor Consiliului de Administrație va fî făcută în baza unei evaluări sau selecții prealabile efectuate de o comisiei organizată la nivelul autorității publice tutelare (..

Având în vedere cele mai sus menționate supunem spre aprobare proiectul de hotărâre.


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC - CONTENCIQS' ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE


RAPORT DE SPECIALITATE


Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de evaluare a postului vacant de membru în cadrul Consiliului de Administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

Prin adresa nr.7042/01.11.2016, înregistrată la Municipiul Ploiești cu nr. 21817/01.11.2016 s-a adus la cunoștința autorității publice tutelare că la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești a survenit un post vacant de membru în cadrul Consiliului de Administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, respectiv expirarea mandatului doamnei Răducu Daniela Angelica începând cu data de 22.08.2016.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată, în exercitarea atribuțiilor ce-i revin, Consiliul Local hotărăște în numele unității administrativ teritoriale asupra tuturor aspectelor privind funcționarea serviciilor publice pe care le are în subordine, inclusiv cu privire la componența consiliilor de administrație, a regiilor autonome, a comitetelor de coordonare sau structura Adunării Generale a Acționarilor la societățile comerciale pe care le-a înființat.

Astfel, Consiliul Local hotărăște asupra înființării și reorganizării regiilor de interes local, înființează instituții publice, societăți comerciale și servicii publice de interes local și instituie norme de organizare și funcționare a acestora.

în conformitate cu prevederile art. 3, pct. 1 din OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea 111/2016, autoritatea publică tutelară are următoarele competențe:

1. la regiile autonome:

 • a) să întocmească scrisoarea de așteptări și să o publice pe pagina proprie de internet pentru a fi luată la cunoștință de candidații la postul de administrator sau director aflați pe lista scurtă;

 • b) să numească și să revoce membrii consiliului de administrație;

 • c) să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru consiliul de administrație;

 • d) să încheie contractele de mandat cu administratorii;

 • e) să monitorizeze și să evalueze performanța consiliului de administrație, pentru a se asigura, în numele statului sau al unității administrativ-teritoriale fondatoare, că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea regiei autonome;

 • f) să monitorizeze și să evalueze prin structurile de guvemanță corporativă proprii indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cuprinși în anexa la contractul de mandat;

 • g) să întocmească și să publice pe pagina proprie de internet lista administratorilor în

funcțiune de la regiile autonome;                                               z

 • h) alte atribuții prevăzute de lege.

Desemnarea membrului în Consiliul de Administrație se face în conformitate cu prevederile art. 5 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011, respecțiv-; în ;;bâzâ<i!un^H evaluări sau selecții prealabile efectuate de o comisie organizată la nivelul ăutojid&n/ tutelare.

Ținând cont de prevederile art. 644, alin. 1 din OUG nr. 109/201T privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora „în caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administratori, procedura de selecție se declanșează prin grija autorității publice tutelare, în termen de 45 de zile de la vacantare” și de prevederile art. 64, alin. 4 din ordonanța de mai sus, „Nerespectarea de către conducătorul autorității publice tutelare a termenului de declanșare a selecției prevăzut la alin. 1 de către întreprinderile publice aflate în subordine, coordonare sau în portofoliu constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei” și având în vedere că mandatul doamnei Răducu Daniela Angelica a expirat la data de 22.08.2016, avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV, Andreea-Mihaela Gristea

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 7

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI

LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiectul de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție și evaluare a postului vacant de membru în cadrul Consiliului de Administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

si a emis

5


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7

COMISIA JURIDICA, ORDINE PUBLICA, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII


w-

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție și evaluare a postului vacant de membru în cadrul Consiliului de Administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești