Hotărârea nr. 422/2016

Hotãrârea nr. 422 de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 297/2016 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în Adunarea Generală a Acţionarilor de la SC TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS SA Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 422

de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 297/2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor

de la S.C. “TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS” S.A. Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 297/2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. “TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS” S.A. Ploiești;

Având în vedere raportul comisiei nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 21.12.2016;

Urmare adresei nr. 24929/13.12.2016 a domnului consilier Neagu Florin Daniel;

Luând în considerare Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 425/2014;

Ținând cont de prevederile art. 3, pct. 2, lit. a) și art. 64A3 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;

în temeiului prevederilor art. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată și actualizată;

în baza art. 36, alin. (1) și art. 37 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 297/2016, în sensul înlocuirii domnului Neagu Florin Daniel cu domnul Andrei Gheorghe din calitatea de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. “Transport Călători Express” S.A. Ploiești.

Art. 2 Aprobarea contractului de mandat al domnului Andrei Gheorghe, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. “Transport Călători Express” S.A. Ploiești, conform anexei la prezenta.

Art. 3 împuternicește primarul să semneze contractul de mandat.

Art. 4 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 297/2016 rămân neschimbate.

Art. 5 S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 21 decembrie 2016

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Local

nr.297/2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al

Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor

de la S.C. “TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS” S.A. Ploiești

Conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată: “persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ - teritoriale, în societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat, sunt desemnate prin Hotărârea Consiliului local, în condițiile legii, respectându-se configurația politică de la ultimele alegeri locale”.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 297/2016 au fost numiți reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. “TRANSPORT CĂLĂTORI E^RESS” S.A. Ploiești.

Potrivit art. 64A3 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată “(1) Numărul reprezentanților statului sau ai unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor la întreprinderile publice este de maximum două persoane.

Urmare adresei nr. 24929/13.12.2016, domnul consilier Neagu Florin Daniel și-a înaintat demisia din calitatea de reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. “Transport Călători Express” S.A. Ploiești.

Prin prezentul proiect de hotărâre propunem Consiliului Local al Municipiului Ploiești înlocuirea domnului consilier Neagu Florin Daniel cu alt reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. “TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS” S.A. Ploiești și aprobarea contractului de mandat al


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, UJRIDIC-C^'" ' ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr.297/2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. “TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS” S.A. Ploiești

In conformitate cu prevederile art. 36 al. 2 lit. a) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată, în exercitarea atribuțiilor ce-i revin, Consiliul Local hotărăște în numele unității administrativ teritoriale asupra tuturor aspectelor privind funcționarea serviciilor publice pe care le are în subordine, inclusiv cu privire la componența consiliilor de administrație a regiilor autonome, a comitetelor de coordonare sau structura Adunării Generale a Acționarilor la societățile comerciale pe care le-a înființat.

Astfel, Consiliul Local hotărăște asupra înființării și reorganizării regiilor de interes local, înființează instituții publice, societăți comerciale și servicii publice de interes local și instituie norme de organizare și funcționare a acestora. De asemenea, urmărește, controlează și analizează activitatea acestora.

Potrivit prevederilor art. 3, pct. 2, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, „autoritatea publică tutelară are competențe să numească reprezentanții statului sau ai unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor și să aprobe mandatul acestora”.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 297/2016 au fost numiți reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. “TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS” S.A. Ploiești.

Urmare adresei nr. 24929/13.12.2016, domnul consilier Neagu Florin Daniel și-a înaintat demisia din calitatea de reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. “Transport Călători Express” S.A.

Ploiești.                                                               .O

Ca urmare, este necesară înlocuirea domnului consilier Neăgu Florin Daniel;

...

\             '              ' ■■ J

cu alt reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. “TRANSPORT7 . - ’ ■7'>;

CALATORI EXPRESS” S.A. Ploiești și aprobarea contractului de mandat al acestuia, conform anexei.

Față de aspectele prezentate, avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV

Andreea Mihaela Crisțea

Anexa//

r.

c? ■       1‘;


la Hotărârea Consiliul Local, j/

nr.4t2jJl.l2 .2616


CONTRACT DE MANDAT

CAP. 1

PĂRȚILE CONTRACTANTE

ART. 1

Consiliul Local al Municipiului Ploiești, în calitate de acționar la S.C. “TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS” S.A. Ploiești, cu sediul în municipiul Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2-4, județul Prahova, în calitate de mandant, reprezentat prin primar, domnul Dobre Adrian Florin;

S.C. “TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS” S.A. Ploiești, cu sediul în municipiul Ploiești, Str. Găgeni, nr. 88, Județul Prahova, reprezentată prin director general delegat_________________;

Și

__________________________________, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ploiești, conform Hotărârii nr. ____/2016, cu domiciliul în

_______________________________________, județul Prahova, posesor C.I., seria___, nr._________, eliberată de__________________________, în calitate de mandatar,

au încheiat prezentul contract de mandat.

CAP. 2

CONDIȚIILE MANDATULUI

ART. 2

în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată și actualizată, și ale Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, Consiliul Local al Municipiului Ploiești, în calitatea sa de acționar unic la societatea comercială “TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS” S.A. Ploiești, acordă împuternicire persoanei mandatate pentru încheierea de acte juridice ce rezultă din calitatea sa de acționar, iar mandatarul își asumă obligația încheierii actelor în numele mandantului, îndeplinind toate condițiile prevăzute de lege.

CAP. 3

OBIECTUL CONTRACTULUI

Mandantul împuternicește pe mandatar, în limitele stabilite, prin prezentul^ ' contract, să reprezinte interesele Consiliului Local al Municipiului Ploiești în ’ ~ Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. “TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS” S.A. Ploiești.                                                                              ’ ,        , /

Actele făcute de către mandatar, în limitele puterilor primite, sunt opozabile terților.

CAP. 4

TERMENUL CONTRACTULUI

ART. 4

Durata prezentului contract este de la data semnării, până la data încetării calității de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea comercială “TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS” S.A. Ploiești, dar nu mai mult de 4 ani.

Contractul de mandat este cu titlu gratuit.

CAP. 5

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

A. OBLIGAȚIILE MANDATARULUI ART. 5

în perioada în care capitalul societății comerciale este integral sau parțial al municipiului, mandatarul îndeplinește alături de ceilalți reprezentanți, obligațiile adunării generale a asociaților, stabilite prin legislația în vigoare și actul constitutiv al societății, cu excepția celor de mai jos, pe care mandatarul le va îndeplini numai pe baza unui mandat special din partea mandantului, în cazul:

 • a) înstrăinării acțiunilor, părților sociale sau a activelor;

 • b) schimbării formei juridice a societății comerciale;

 • c) aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al societății comerciale;

 • d) contractării de împrumuturi.

ART. 6

Mandatarul, în exercitarea atribuțiilor ce îi revin conform legislației în vigoare, are obligația ca, ori de câte ori constată situații de natură să prejudicieze activitatea economico-financiară a societății, să anunțe și să propună mandantului modul de rezolvare a acestora într-un termen stabilit.

ART. 7

Mandatarul se obligă să îndeplinească mandatul pe toată durata contractului și răspunde față de mandant pentru neaducerea la îndeplinire a prevederilor art. 5 și îl va informa pe mandant, semestrial sau ori de câte ori i se solicită, de modul cum își exercită obligațiile cu care a fost mandatat.

B. OBLIGAȚIILE MANDANTULUI

Mandantul va asigura mandatarului sprijinul solicitat în situațiile^prevăzute la art. 5.


CAP. 6

RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ A PĂRȚILOR SEMNĂȚĂRE

ART.9

Răspunderea mandatarului:

 • a) mandatarul este ținut răspunzător în condițiile legislației comerciale și prezentului contract. în acest sens, răspunderea lui funcționează pentru neexecutarea totală/parțială, cât și pentru executarea defectuoasă a acestuia;

 • b) producerea de daune materiale și morale mandantului prin fapte sau omisiuni produse în executarea contractului de mandat atrage răspunderea civilă a mandatarului.

  omisiunile au caracter penal, mandatarul


în cazul în care faptele sau răspunde și potrivit legii penale.

ART.10

Răspunderea mandantului:

 • a) răspunderea mandantului va fi operantă în situația nerespectării obligațiilor asumate prin prezentul contract, precum și în situația executării defectuoase, a neexecutării totale sau parțiale a obligațiilor asumate;

 • b) mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, săvârșite de mandatar prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.

CAP. 7

MODIFICAREA CONTRACTULUI

ART. 11

Prezentul contract se poate modifica la inițiativa uneia dintre părți cu acordul ambelor părți sau prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

CAP. 8

ÎNCETAREA CONTRACTULUI

ART. 12

Contractul de mandat încetează prin:

 • a) expirarea termenului;

 • b) imposibilitatea fortuită de executare;

 • c) revocarea mandatarului;

 • d) renunțarea mandatarului;

 • e) punerea sub interdicție judecătorească a mandatarului.

Renunțarea se va face prin notificare și restituirea de către mandatar a contractului. Restituirea contractului se va face și în caz de revocare a mandatului.

Numirea unui nou mandatar echivalează cu revocarea mandatului, de la data notificării.

CAP. 9

DISPOZIȚII FINALE


ART. 13                                                                    ,•<

Clauzele prezentului contract se vor completa cu dispozițiile\priyitoare ja,,;t mandat din Codul civil și Codul comercial.

Odată cu încheierea prezentului contract, contractele de mandat anterioare sau actele adiționale, după caz, își încetează valabilitatea.

Prezentul contract a fost încheiat în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi_________________________.

MANDANT,

MANDATAR,


Consiliul Local al Municipiului Ploiești Primar, Dobre Adrian Florin

S.C. «TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS” S.A. Ploiești Director general delegat,/3- /?' <W

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 7


COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICA, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚIl^

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 297/2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. “TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS” S.A. PloieștiData: