Hotărârea nr. 421/2016

Hotãrârea nr. 421 privind aprobarea recuperarii diferentelor inregistrate datorita modificarii pretului combustibilului pe perioada noiembrie 2012 - decembrie 2015

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 421 privind aprobarea recuperării diferentelor înregistrate

combustibilului pe perioada noiembrie 2012 - decembrie 2015

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive a domnului Primar Adrian Florin DOBRE si a domnilor consilieri locali Minea Constantin Gabriel, Neagu Florin-Daniel, Tudor Aurelian-Dumitru, Sorescu Florina Alina a Raportului de specialitate comun al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, precum si a Raportului de specialitate al Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești, prin care se propune aprobarea recuperării diferentelor inregistrate datorita modificării prețului combustibilului pe perioada noiembrie 2012- decembrie 2015;

ca urmare a Raportului Comisiei de specialitate nr. 3 -„Comisia de utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului” din data de 13.12.2016 si a Raportului Comisiei de specialitate nr. 1- „Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze” din data de 20.12.2016;

în baza prevederilor art. 23.4 din Contractul de concesiune nr. 2776/5246/29.04.2004 încheiat între Județul Prahova, Municipiul Ploiești si Veolia Energie Prahova SRL;

ținând cont de prevederile art. 7, alin 2, litera a) din Ordonanță de Urgență nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece;

având in vedere prevederile art. 3, alin.4 din Ordonanța de Guvern nr. 36/2006 (actualizata) privind unele masuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a populației;

în conformitate cu prevederile art. 8, alin. 1, alin. 2, lit. d) si art. 40, alin. 9 din Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, actualizata;

in baza art. 9, alin. 4, lit. c și art. 43, alin. 2, lit. d) din Legea nr. 51/08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicata si actualizata;

în temeiul art. 36 alin.l si 2 lit. „a” si lit.”d” si alin. 6 lit. „a”, pct.14 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. (1) Aprobă prețul local al energiei termice livrată de Veolia Energie Prahova S.R.L. de 216,98 lei/Gcal fără TVA, ca urmare a recuperării diferentelor inregistrate datorita modificării prețului combustibilului, valabil în perioada 1 ianuarie 2017 - 31 decembrie 2017.

(2) Prețul de 216,98 lei/Gcal fără TVA se compune din:

  • •     186,97 lei/Gcal fără TVA este prețul energiei termice stabilit în baza art. 23.1 din Contractul de Concesiune nr. 2776/5246/29.04.2004 și aprobat prin HCL nr. 129/ 27.04.2011;

  • •     30,01 lei/Gcal, fără TVA, este valoarea diferenței unitare de recuperat ca urmare a modificării prețului combustibilului din perioada noiembrie 2012 - decembrie 2015, folosit la producerea energiei termice livrată de către Veolia Energie Prahova S.R.L., diferență stabilită în baza prevederilor art.23.4 din Contractul de concesiune nr. 2776/5246 din 29.04.2004. Suma totala a diferentelor de recuperat ca urmare a creșterii prețului combustibilului este de 13.361.810,67 lei si se va recupera prin vanzarea unei cantitati estimate totale de energie termica (populație si agenti economici) de 445.184,73 Gcal, in perioada ianuarie 2017 - decembrie 2017.

ART. 2 Se acoperă din bugetul local al Municipiului Ploiești conform prevederilor art. 7 alin. (2) litera a) din OUG nr. 70/2011, respectiv art. 3 alin. (4) din OG nr. 36/2006 valoarea de 30,01 lei/Gcal fara TVA pentru perioada 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2017

ART. 3 Aprobă aportul bugetar necesar acoperirii diferenței dintre prețul local al energiei termice și prețul local pentru populație in suma de 11.167.171,84 lei, fara TVA, pentru perioada ianuarie 2017 - decembrie 2017.

ART. 4 Conținutul prevederilor Hotărârilor Consilului Local nr. 152/2013 si nr. 177/2013 se modifica corespunzător prezentei hotarari, iar prevederile Hotărârii Consilului Local nr. 344/31.10.2016 raman neschimbate.

ART. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția Economică, Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești și Veolia Energie Prahova S.R.L.

ART. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


privind aprobarea recuperării diferentelor înregistrate datorita modificării prețului combustibilului pe perioada noiembrie 2012*- decembrie 2015

Având in vedere solicitările operatorului serviciului de alimentare cu energie termica Veolia Energie Prahova S.R.L. cu adresele menționate in Raportul de specialitate comun al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, prin care se prezintă situația problemelor cu care se confrunta, si anume respectarea prevederilor contractuale (articolul 23, punctul 4) referitoare la recuperarea diferentelor înregistrate datorita modificării prețului combustibilului. Toate problemele semnalate au fost analizate si discutate in cadrul Comisiei nr. 3 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Comisia de utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului.

Prin Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, actualizata, la art. 8 alin. 1, alin. (2) lit d) si la art. 40, alin. 9 se prevede ca autoritățile administrației publice locale în domeniul energiei termice au atribuții privind înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul acestui serviciu.

Conform prevederilor din Legea nr. 51/08.03.2006 republicata si actualizata, privind serviciile comunitare de utilități publice, republicata si actualizata la art. 43, alin. 2, litera d) “Veniturile operatorilor se constituie prin încasarea de la utilizatori, sub formă de prețuri sau tarife, a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor fumizate/prestate și, după caz, din alocații de la bugetele locale, cu respectarea următoarelor principii: recuperarea în totalitate de către operatori a costurilor fumizării/prestării serviciilor.” Deasemenea, potrivit aceleiași legi la art. 9, alin. 4, litera c “Autoritățile administrației publice locale au următoarele obligații față de operatorii fumizori/prestatori ai serviciilor de utilități publice: să respecte angajamentele asumate față de operator [...] prin clauzele contractuale stabilite prin contractul de delegare a gestiunii serviciului”

Având in vedere ca solicitarea de recuperare a diferentelor înregistrate datorita modificării prețului combustibilului va fi aplicata cu 01.01.2017 până la 31.12.2017, pe perioada 01.01.-31.03.2017, se aplica prevederile art. 7, alin 2, litera a) din O.UG. nr. 70/2011 privind masurile de protective socială in perioada sezonului rece, iar pentru perioada 01.04.- 31.12.2017, se va aplica prevederea art. 3, alin. 4 din O.G. nr. 36/2006 privind unele masuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a populației, actualizata: “în situația în care autoritățile administrației publice locale aprobă prețuri locale ale energiei termice facturate populației mai mici decât prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației, acestea asigură din bugetele locale sumele necesare acoperirii diferenței dintre prețul de producere, transport,

distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturate populației.”


In conformitate cu prevederile Contractului nr. 2776/5246/29.04.200-concesiune a gestiunii serviciului public al județului Prahova de aii mc termică produsă în mod centralizat în sistem productie-transport-distributiexpentru MunicipiulPloiești, în baza art. 23.4, operatorul VEOLIA ENERGIE PRAHOVA SRL solicită recuperarea diferentelor inregistrate datorita modificării prețului combustibilîâVi>pe;pi noiembrie 2012- decembrie 2015 prin menținerea tarifului existent apr o " în HCL 129/27.04.2011 de 186,97 lei/Gcal fără TVA la care se adaugă diferența unitară de recuperat de 30,01 lei/Gcal fără TVA.

Suma totala a diferențelor de preț combustibil din perioada noiembrie 2012- decembrie 2015 înregistrate de operator este de 13.361.810,67 lei.

Suma necesara acoperirii din bugetul local este de 11.167.171,84 lei, fara TVA pentru perioada ianuarie 2017 - decembrie 2017.

Cantitatea de energie termica estimata a fi vanduta populației este de 372.115,023 Gcal pe perioada 01.01.2017 - 31.12.2017.

Ca urmare a analizelor din ședințele de lucru din octombrie si decembrie 2016, ale Comisiei 3 si cele ale Comisiei 1, a documentelor propuse spre analiza de Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești, a punctului de vedere al Direcției Juridice respectiv Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești, precum si a Raportului de Specialitate comun al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și al Regiei Autonome de Servicii Publice, Raportului de Specialitate al Direcției Economice -PMP, propunem spre aprobare Consiliului Local acest proiect de hotărâre.


Minea Constantin Gabriel, „ Danescu Ștefan, -Neagu Florin-Daniel,/^Tudor Aurelian-Dumitru, " ’' Sorescu Florina Alina

RAPORT DE SPECIALITATEprivind aprobarea recuperării diferentelor înregistrate datorita modificării prețului

combustibilului pe perioada noiembrie 2012- decembrie 2015

In conformitate cu prevederile contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public al județului Prahova de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem de productie-transport-distributie pentru Municipiul Ploiești nr. 2776/5246/29.04.2004, operatorul Veolia Energie Prahova S.R.L a inaintat următoarele adrese prin care se prezintă situația problemelor cu care se confrunta, indeosebi pentru respectarea prevederilor contractuale (articolul 23, punctul 4) referitoare la recuperarea diferentelor înregistrate in urma modificării prețului combustibilului: nr. PA 1401434/17.03.2014, înregistrata la R.A.S.P. Ploiești cu nr. 1385/18.03.2014; nr. PA 1504804/28.09.2015 înregistrata la R.A.S.P. Ploiești cu nr. 5329/29.09.2015; nr. PA 1506805/18.12.2015 înregistrata la Municipiul Ploiești cu nr. 25288/22.12.2015 si la R.A.S.P. Ploiești cu nr. 7149/23.12.2015, nr. VEP 1600745/19.02.2016 înregistrata la R.A.S.P. Ploiești cu nr. 1009/19.02.2016; nr. VEP 1600691/16.02.2016 înregistrata la R.A.S.P. Ploiești cu nr. 1001/17.02.2016; nr. VEP 1600932/29.02.2016 înregistrata la Municipiul Ploiești cu nr. 4648/02.03.2016 si la R.A.S.P. Ploiești cu nr. 1362/07.03.2016, nr. VEP 1601329/23.03.2016, înregistrata la Municipiul Ploiești cunr. 6182/23.03.2016 si laR.A.S. P. Ploiești nr. 1861/28.03.2016 si nr. VEP 1603444/09.08.2016, înregistrata la R.A.S.P. Ploiești cunr. 5084/09.08.2016.

Acestea au fost analizate si discutate in cadrul ședințelor de lucru din octombrie si decembrie 2016 ale Comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Comisia de utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului ale si ale Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze.

Prin Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, actualizata, la art. 8 alin. 1 se prevede ca autoritățile administrației publice locale în domeniul energiei termice au atribuții privind înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul acestui serviciu, iar la alin. (2) lit d) se prevede “In asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică autoritățile administrației publice locale au, în principal, următoarele atribuții: d) aprobarea, în condițiile legii, în termen de maximum 30 de zile, a propunerilor privind nivelul prețului local al energiei termice către utilizatorii de energie termică, înaintate de către operatorii serviciului”.

Totodată, in cadrul aceleiași legi la art. 40, alin. 9 se prevede “[...] Diferența dintre prețurile locale ale energiei termice și prețurile locale pentru populație s^afâcjr din bugetele autorităților administrației publice locale

o M

Conform prevederilor din Legea nr. 51/08.03.2006, republicata bi^actuâlizațaJ^Wind serviciile comunitare de utilități publice, republicata si actualizata la artW3^alin?2^1ftefa d) “Veniturile operatorilor se constituie prin încasarea de la utilizatori, sub                  sau

tarife, a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor fumizate/prestate și, după caz, din alocații de la bugetele locale, cu respectarea următoarelor principii: d) recuperarea în totalitate de către operatori a costurilor fumizării/prestării serviciilor.” Deasemenea, potrivit aceleiași legi la art. 9, alin. 4, litera c “Autoritățile administrației publice locale au următoarele obligații față de operatorii fumizori/prestatori ai serviciilor de utilități publice: c) să respecte angajamentele asumate față de operator [...] prin clauzele contractuale stabilite prin contractul de delegare a gestiunii serviciului

Având in vedere ca solicitarea de recuperare a diferentelor înregistrate in urma modificării prețului combustibilului va fi aplicata cu 01.01.2017 până la 31.12.2017, pe perioada 01.01.-31.03.2017, se aplica prevederile art. 7, alin 2, litera a) din O.UG. nr. 70/2011 privind masurile de protective socială in perioada sezonului rece, iar pentru perioada 01.04.- 31.12.2017, se va aplica prevederile art. 3, alin. 4 din O.G. nr. 36/2006 privind unele masuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a populației, actualizata. Conform acestei prevederilor art. 3, alin. 4 din aceasta ordonanță “în situația în care autoritățile administrației publice locale aprobă prețuri locale ale energiei termice facturate populației mai mici decât prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației, acestea asigură din bugetele locale sumele necesare acoperirii diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturate populației.”

In conformitate cu prevederile contractului nr. 2776/5246/29.04.2004 de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public al județului Prahova de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem productie-transport-distributie pentru Municipiul Ploiești, în baza art. 23.4, operatorul VEOLIA ENERGIE PRAHOVA SRL solicită recuperarea diferentelor înregistrate in urma modificării prețului combustibilului pe perioada noiembrie 2012- decembrie 2015 prin menținerea tarifului existent aprobat prin HCL 129/27.04.2011 de 186,97 lei/Gcal fără TVA la care se adaugă diferența unitară de recuperat de 30,01 lei/Gcal fără TVA.

Suma totala a diferențelor de preț combustibil din perioada noiembrie 2012- decembrie 2015 înregistrate de operator este de 13.361.810,67 lei.

In urma analizelor documentelor din ședința Comisiei de specialitate nr. 3 -„Comisia de utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului” si cea a Comisiei


nr.


1- „ Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze” din decembrie 2016 se propune :


suma de 13.361.810,67 lei sa se recupereze in perioada ianuarie<2017 -2017 prin vanzarea unei cantitati estimate totale de energie t agenti economici) de 445.184,73 Gcal.

- ca începând cu data de 01 ianuarie 2017 pana la 31 decembrie 2017 la tariful stabilit in baza art. 23.1 din Contractul de Concesiune si aprobat prin HCL 129/2011, de

  • 186.97 lei/Gcal (fără TVA) sa se adauge valoarea de 30,01 Lei/Gcal (fără TVA), reprezentând recuperarea unitară a diferențelor înregistrate, rezultând valoarea de

  • 216.98 lei/Gcal fără TVA care sa fie aplicat ca preț de facturare pentru utilizatori.

Menționam ca efortul bugetar necesar acoperirii diferenței dintre prețul local al energiei termice și prețul local pentru populație este in suma de 11.167.171,84 lei, fara TVA pentru perioada ianuarie 2017 - decembrie 2017.

Cantitatea de energie termica estimata a fi vanduta populației este de 372.115,0230 Gcal pe perioada 01.01.2017 - 31.12.2017.

372.115,0230 Gcal*30,01 lei/Gcal, fara TVA = 11.167.171,84 lei fara TVA

Având în vedere cele prezentate, supunem spre analiză și aprobare prezentul proiect de hotărâre.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte


Sef Birou încălzire Urbana, ing. Miha^WNESCU

Șef B.J.C.A.P.U.C Jr. Mădălina MÎNDREANU


Director Executiv,

Andreea Cristea j


MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICA Nr. 7396 /12.12.2016RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea recuperării diferen^țeTo^ înregistrate datorită modificării prețului combustibilului pe perioada noiembrie 2012- decembrie 2015

Potrivit prevederilor Legii nr. 325 / 2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică art.40 alin.l) ”prețurile locale se stabilesc, se ajustează sau se modifică pe baza metodologiei aprobate de autoritatea de reglementare competentă. In calculul acestora vor fi luate in considerare costurile justificate ale activității de producere, transport, distribuție si furnizare a energiei termice, inclusiv cheltuielile aferente dezvoltării si modernizării SACET, pierderile tehnologice, cheltuieli pentru protecția mediului, precum si o cotă de profit, dar nu mai mult de 5%”, alin.3) ”pierderile tehnologice se aprobă de autoritatea administrației publice locale, având în vedere o documentație elaborată pe baza bilanțului energetic, întocmită de operatorul care are și calitatea de furnizor si avizată de autoritatea competentă”, alin.7) ”în cazurile în care, în vederea delegării gestiunii serviciului, prin contractele de delegare a gestiunii se negociază formule sau reguli de stabilire /ajustare a prețului energiei termice, acestea se avizează prealabil de autoritatea de reglementare competentă. In acest caz prețul se aprobă de autoritatea administrației publice locale implicată, potrivit regulilor stabilite, cu avizul autorității de reglementare competente

în conformitate cu prevederile O.G. nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației art.3 alin. 1) ”prețurile locale ale energiei termice facturate populației se aprobă de autoritățile administrației publice locale implicate”, alin. 4) ”în situația în care autoritățile administrației publice locale aprobă prețurile locale ale energiei termice facturate populației mai mici decât prețul de producere, transport, distribuție si furnizare a energiei termice livrate populației acestea asigură din bugetele locale sumele necesare acoperirii diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție si furnizare a energiei termice livrate populației si prețul local al energiei termice facturate populației

Direcția economică neavând atribuții de urmărire, monitorizare a Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public al județului Prahova de alimentare cu energie termică produs în mod centralizat în sistem producție - transport - distribuție pentru municipiul Ploiești, nu are cunoștință de realizarea indicatorilor de perfomanță stabiliți conform capitolului IX din Contract, art.22.5 „Indicatori de performanță pe durata contractului”, iar potrivit contractului „acești indicatori sunt incluși în tarifi nerealizarea acestora va conduce la penalizarea veniturilor obținute de concesionar”.

Potrivit capitolului X - „Condiții comerciale”, art.23 „ Tariful de Referință”, 23.4 „Pierderi referitoare la combustibil” - „Pierderile îâregi£trdte-ț^^^p/ia modificării prețului combustibilului sunt cuantificate lunar                   pe

durata semestrului care urmează ajustării”.

Aceste pierderi nu au fost recuperate semestrial, așa cum eșterjstî^lat în contract. Prezentul proiect de hotarare privește recuperarea pierderilor înregistrate pe perioada noiembrie 2012- decembrie 2015, în total 38 de luni.

Potrivit art. I pct.8) O.U.G. nr. 69/2011 ”pierderile induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat înregistrate de operatorii economici din subordinea autorităților administrației publice locale, pot fi acoperite din bugetele locale ale unităților administrativ -teritoriale”, ori în situația prezentă nu este vorba de un operator din subordinea autorității administrației publice locale, ci de un operator privat, iar legiuitorul nu stabilește imperativ acoperirea pierderilor.

Art.7 alin. 2) din O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece "pentru sprijinirea populației în perioada sezonului rece autoritățile administrației publice locale pot stabili, prin hotărâre a consiliului local, măsuri de protecție socială din bugetele locale, după cum urmează:

  • a)    Subvenții lunare pentru acoperirea diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție si furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturate populației;

  • b)    Ajutoare lunare pentru încălzirea locuinței cu energie termică în completarea celor acordate de la bugetul de stat;

  • c)    Atât subvenții lunare prevăzute la lit. a) cat si ajutoare lunare prevăzute la lit. b) ".

Menționam ca aportul bugetar propus în prezentul Proiect de Hotărâre este în sumă de 11.167.171,84 lei, tară T.V.A., respectiv de 13.400.606,08 lei cu T.V.A., așa cum rezultă din fundamentarea Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, conform Raportului de specialitate al acesteia.

Suma va fi prevăzută in bugetul local pe anul 2017 reprezentând o cheltuiala suplimentara ce va majora efortul financiar al anului 2017.

Având în vedere cele prezentate mai sus, dar și faptul că din punct de vedere juridic și tehnic nu ne putem pronunța, supunem spre analiză și aprobare prezentul proiect de hotărâre.

DIRECTOR ECONOMIC,

Nicoleta CRACIUNOIU


SEF SERVICIU BUGET,

ÎMPRUMUTURI,

Laura Erji STANCIUCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PRO


RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea recuperării diferentelor înregistrate datorita modificării prețului combustibilului pe perioada noiembrie 2012-decembrie 2015

și a emis:CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

lu®      A- ■

VdV'     c

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT, STUDII, STRATEGII SI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea recuperării diferentelor înregistrate datorita modificării prețului combustibilului pe perioada noiembrie 2012-decembrie 2015
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE

2022/28.11.2016Către: Direcția Juridic, Contencios, Contracte

Re: proiecte publicate pe pagina de internet www.ploiesti.ro

Prin prezenta va facem cunoscut următoarele:

- Proiectul de HOTĂRÂRE privind aprobarea recuperării diferentelor inregistrate datorita modificării prețului combustibilului pe perioada noiembrie 2012-decembrie 2015 a fost publicat pe pagina de internet www.ploiesti.ro in data de 27.10.2016.

Atașat aveți un prinț al pagii de internet.


Alina Mihaela Director Exec Direcția

Relații Publice


12/20/2016


Municipiul PloieștiMUNICIPIUL PLOIEȘTI


Municipiul Ploiești ▼ Harta Ploiești Evenimente Proiecte Eu


“înființarea fTocstiului a intrat in legenda...

M'hai V'teazul a întemeiat orașul | loc st i in I 59$, cu prilejul . concentram trupelor care, in toamna acestui an, au trecut in /\rdeaL Locurile ii erau cunoscute prin bogatia vânatului si a pescuitului. EJ ist făcuse aici chiar curți. Mihai Viteazul alese acest punct pentru adunarea oștilor, avand in vedere atat drumul Țeleajenului, cat si posibilitățile de aprovizionare îmbelșugata si eftena in acel loc unde se întâlnesc sesul, dealul si muntele, cu diversele lor produse, si unde răscrucea manlordrumuri ușura schimbul de mărfuri.”

“Monografia orașului flocsti*

*    >\ .          -7      /\Informații publice


Strategia naționala anticoruptie 2012-2015


Servicii, formulare OnLine


Mass media


O.N.G.


Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Polul de Creștere Ploiești Prahova


Galerii Foto


Ghidul pentru exercitarea drepturilor de către persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate in cadrul Primăriei Ploiești


Vrei să fii consilier onorific al Primarului Municipiului Ploiești7


CONSILIER ONORIFIC AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI PLOIEȘTI?


Completearâ uimitorul formular


Primiri* Municipiukri Pfoioșb


“O primărie careia iipasă’\

Pn*a        • HKTK««aUQB pCMf Vn»

cu U*.U‘A> in.&’Wt țcotof JuMtan Cav»

Of*»’?.’ >«Mfețțon O»

• y                    in «*2ucr,«

55=2


PLAN DE MOBILITATE URBANA DURABILA PENTRU POLUL DE CREȘTERE PLOIEȘTI (P.M.U.D. PLOIEȘTI)


STRATEGIA INTEGRATA DE DEZVOLTARE URBANA PENTRU POLUL DE CREȘTERE PLOIEȘTI 2014-2020


INFORMAȚII ACCESIBILE

PERSOANELOR CUarhiva proiecte hotarari               ▼

Data publicării

Proiectul de hotarare

20 decembrie 2016

HOTĂRÂREA NR.

pentru modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 502/15.12.2015 privind gestionarea câinilor cu și fără deținător de pe raza Municipiului Ploiești...detalii

12 decembrie 2016

HOTĂRÂREA nr

privind actualizarea tarifelor la transportul public local de călători efectuat de SC Transport Călători Express SA Ploiești...detalii

12 decembrie 2016

HOTĂRÂREA NR. pentru modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 502/15.12.201.5 orivind gestionarea câinilor cu și fără deținător de pe raza Municipiului Ploiești...detalii

OS decembrie 2016

Hotararea privind aprobarea tarifelor de inchiriere pentru activitati economice a spatiilor din incinta Stadionului Ilie Oana Ploiești...detalii

06 decembrie 2016

HOTĂRÂREA NR

privind transformarea gradului profesional din superior în principal al unui post vacant de funcție publică de execuție de consilier, clasa I din cadru! Compartimentului încasări ?i Plă?i, al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești...detalii

21 noiembrie 2016

Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017 (varianta finala)...detalii

17 noiembrie 2016

Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017...detalii

09 noiembrie 2016

Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017...detalii

02 noiembrie 2016

HOTĂRÂREA privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 219/2010 referitoare la înființarea

Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A., cu modificările și completările ulterioare ...detalii

01 noiembrie 2016

Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017...detalii

31 octombrie 2016

HOTARAREA NR.____

privind sistematizarea domeniului public sau privat, prin desființarea pe cale administrativa a construcțiilor ilegal executate, in scopul satisfacerii nevoilor urbanistice ale Municipiului Ploiești...detalii

27 octombrie 2016

HOTARAREA privind aprobarea recuperării diferentelor inreaistrate datorita modificării prețului combustibilului pe perioada noiembrie 2012 - decembrie 2015 ...detalii

21 octombrie 2016

HOTARAREA orivind aprobarea modificării componentei Consiliul Administrativ al Clubului Sportiv Municipal Ploiești...detalii

20 octombrie 2016

HOTARAREA privind transformarea gradului profesional din superior in asistent al unui post vacant de funcție publica de execuție de consilier, clasa I din cadrul Serviciului Urmărire si încasare Creanțe Bugetare al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești...detalii

14 octombrie 2016

Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017...detalii

11 octombrie 2016

HOTARAREA privind aprobarea tarifelor de inchiriere centru activitati economice a scatiilor din incinta Stadionului„Ilie Oana"Ploiești ...detalii

03 octombne 2016

HOTARAREA privind aprobarea afustarii crețului local al eneraiei termice facturate copulației in municipiul Ploiești ...detalii

21 septembrie 2016

Hotararea privind aprobarea tarifelor pentru folosința spațiilor situate în incinta Hipodromului din Ploiești și taxelor aferente desfășurării curselor hipice ...detalii

16 septembrie 2016

HOTĂRÂREA NR, Privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a criteriilor de repartizare a locuințelor sociale...detalii

30 august 2016

Hotararea privind aprobarea ajustării prețului local al energiei termice facturate populației in municipiul Ploiești...detalii

26 iulie 2016

HOTARAREA NR.... privind aprobarea modificării si completării Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public local de calatori, pentru categoriile beneficiare de pe raza administrativ teritoriala a municipiului Ploiești, adoptat prin HCL nr. 503/2015, in sensul acordării unor facilitați si altor categorii de persoane...detalii
CLUB SPOWTf(vJ|

MUNICIPAL PLOIESMIB


Arhiva comunicate presa


arhiva comunicate ▼


COMUNICARE ACTE ADMINISTRATIV

* EJȘfcALE


CONSULTARE PUBLICAActualizare si revizuire PUGActualizarea Regulamentului privind ~ amplasarea si funcționarea spatiilor -comerciale cțincaracter provizoriu pe terenuril^ ceapartin domeniului/ public si privat al I ^municipiului Ploiești


o

»

12/20/2016


Municipiul Ploieștiin corpul Expertilor Electorali IActivitatea de informare si consultare a publicului pentru documentațiile de urbanism si/sau amenajarea teritoriuluiLegea nr.154/2012 arivind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice


20 iulie 2016

HOTĂRÂREA NR privind stabilirea tarifelor pentru folosirea bunurilor si prestarea serviciilor in cadrul Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiești Vest...detalii

06 iulie 2016

HOTARAREA nr privind modificarea si completarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public local de călători pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului PloiePti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 503/15.12.2015... detalii

26 mai 2016

HOTĂRÂREA NR. privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 219/2010 referitoare la înființarea Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A., cu modificările și completările ulterioare...detalii

25 mai 2016

HOTĂRÂREA nr. privind aprobarea tarifelor de utilizare a Stadionului „Ilie Oană' Ploiești...detalii

25 mai 2016

HOTĂRÂRE NR................

privind modificarea H.C.L. nr. 314/2015 privind aprobarea închirierii/arendării unor bunuri imobile aflate pe domeniul public/privat al Municipiului Ploiești si transmise in concesiunea/administrarea SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI SRL ...detalii

13 aprilie 2016

HOTĂRÂRE nr.

privind aprobarea procedurii de acordare a eșalonării la plată a sumelor rezultate în urma unor ac?iuni de inspecție fiscală efectuate de către Serviciul Public FinanPe Locale Ploieîti ...detalii

15 aprilie 2016

HOTĂRÂRE nr. privind acordarea scutirii de la plata obligațiilor bugetare către diverse entitati prevăzute la art.456 alin.(l) lit.f) si lit.u) si art.464 alin.(l) lit.f) si lit.y) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, pentru anul fiscal 2O16...d^țaliț

23 martie 2016

HOTĂRÂREA Nr. privind completarea si modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului

Ploie?ti nr. 502/15.12.2015, privind gestionarea câinilor cu și fără deținător din municipiul Ploiești...detalii

14 martie 2016

HOTĂRÂRE nr.privind acordarea scutirii de la plata obliaatiilor buoetare către diverse entităPi prevăzute la art.456 alin.(l) lit.f) ?i lit.u) ?i art.464 alin.(l) lit.f) ?i lit.y) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ?i completările ulterioare, pentru anul fiscal 2016...detalii

22 februarie 2016

Hotararea privind atribuirea de denumire de strada "Orhideelor" unei parti a fostei străzi “Biruinței"... detalii

32 februarie 2016

HOTĂRÂRE nr. privind completarea HCL nr.6/2013, privind stabilirea tarifelor pentru folosirea bunurilor si prestarea serviciilor in cadrul APMCȘi^^H^

21 ianuarie 2016

HOTĂRÂRE nr. privind modificarea ?i completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 407/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016 modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 487/2015...detalii

21 ianuarie 2016

HOTĂRÂRE nr. privind acordarea scutirii de la plata obligațiilor bugetare către diverse entităti prevăzute la art. 469 alin.(l) lit g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, pentru anul fiscal 2016...detalii

20 Ianuarie 2016

HOTĂRÂREA Nr. privind aprobarea listelor de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale...detalii

95 ianuarie 2016

HOTĂRÂRE nr. privind acordarea scutirii de la plata obligațiilor bugetare către diverse entită?. prevăzute la art.456 alin.(l) lit.f) ?i art. 469 atin.(l) lit g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ?i completările ulterioare, pentru anul fiscal 2016 ...detalii

04 ianuarie 2016

HOTARAREA NR........ de completare a Hotărârii Consiliului Local nr.488/08.12.2015 privind

aprobarea unei proceduri de lucru cu stabilirea măsurilor aplicate pentru identificarea ?i verificarea re?elelor ?i a cablurilor neconforme existente pe stâlpii de pe raza municipiului Ploiești ...detaliiActualizarea

/' Regulamentului^rivind construirea si amploarea .suporturilor pentru firme si reclame pe raza municipiului Ploiești

■ ’ v A


Documentații cadastrale necesare eliberării certificatului jK pentru inscrierea in Cartea Funciara conform Ordinului nr.31/2013


Decembrie - 2016

M

J

V

S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


■■■■

www. formulare, e-uuvernare.ro, punctul

©

I unic de acces la informațiile si serviciile

1 publice in format electronic


TELEFOANE

UTILEu

—nir-T


Licitație

▼ acrim.1t armx M A£MOT> RlMlCt


BIONIC Ui

CHESTIONARE DE T ANALIZA


Comisia tehnica de urbanism si amenajarea teritoriului KBe*ț'


Planul Integritde Dezvoltare


„ (PID) •“    _ «țr

Polul de Creștere Ploiești


. Harta fizica si

• ^administrativa a județului,.PRAHOVACurs alutar BNR© 2009 Primăria Municipiului Ploiești - Site realizat de Serviciul Informatica al Primăriei Municipiului Ploiești si Intretlnut de Serviciul Informatica si Serviciul Relații Publice Site-ul conține fișiere PDF, care pot fi citite cu Adobe Reader


http://www.ploiestl.ro