Hotărârea nr. 420/2016

Hotãrârea nr. 420 privind aprobarea cotizatiei anuale a Municipiului Ploieşti pe anul 2017 în calitate de membru al Agentiei pentru Eficienta Energetica si Energii Regenerabile

KU.V1AMA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

j

iiHOTĂRÂREA NR. 420 privind aprobarea cotizației anuale a Municipiului Ploiești peJatiul 2017 în calitate de membru al „Agenției pentru Eficienta Energetica si Energii Regenerabile”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești - domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate al Direcției Relații Internaționale prin care se propune aprobarea cotizației anuale a municipiului Ploiești pe anul 2017;

în conformitate cu prevederile art. 35 alin. 3, 4, 5, 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr. 123/2008 privind aprobarea proiectului european de înființare a „Agenției pentru Eficienta Energetica si Energii Regenerabile” din Ploiești, județul Prahova si nr. 326/2008 privind aprobarea Actului Constitutiv și a Statutului Agenției pentru Eficiență Energetică și Energii Regenerabile "AE3R Ploiesti-Prahova";

Luând act de adresa de înaintare a „Agenției pentru Eficiență Energetică și Energii Regenerabile” din Ploiești, județul Prahova înregistrată la municipiul Ploiești sub nr. 23330/21.11.2016;

In conformitate cu art. 7 din Statutul Agenției pentru Eficiență Energetică și Energii Regenerabile „AE3R Ploiești-Prahova”;

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 20.12.2016;

z\

In temeiul prevederilor art. 12, art. 36 alin.2 lit e. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l Aprobă cotizația Municipiului Ploiești pe anul 2017 reprezentând echivalentul in lei a 1500 euro/luna, in calitate de membru al „Agenției pentru Eficiență Energetică și Energii Regenerabile”, pentru promovarea si implementarea proiectelor in domeniul eficientei energetice.

Art.2 Direcția Economică si Direcția Relații Internaționale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a Municipiului Ploiești pe

anul 2017 în calitate de membru al „Agenției pentru Eficiență Energetică și Energii Regenerabile”

Comisia Europeana a propus un set complet de masuri in vederea instituirii unei noi politici energetice europene menite sa combata schimbările climatice si sa stimuleze securitatea si competitivitatea sectorului energetic al UE. Una din aceste masuri vizeaza imbunatatirea eficientei energetice pana la 20% in perioada 2008-2020. Totodată, complexitatea problemelor legate de producerea, transportul si consumul energiei a crescut odata cu acutizarea problemelor globale de mediu si de epuizare a resurselor naturale.

Municipiul Ploiești a răspuns provocării Comisiei Europene prin lansarea unei propuneri de proiect care a vizat înființarea unei Agenții pentru eficiență energetică și energii regenerabile la nivelul municipiului și cu impact la nivel județean.

Propunerea de proiect a fost evaluată pozitiv, a fost negociată și în final a câștigat finanțarea europeană în baza Acordului de finanțare IEE/07/Agenții /480/SI2.4994472 cu Comisia Europeană.

Obiectivele proiectului „Agenție pentru Eficiență Energetică și Energie Regenerabilă Ploiești-Prahova” (Cerere finanțare 2007-APEER IEE/IEE/07/480), se înscriu în practicile europene de reducere a consumului de energie și de utilizare a surselor regenerabile.

Agenția pentru eficienta Energetica si Energii Regenerabile Ploiești - Prahova a fost infîintata in luna aprilie 2009 sub forma unei persoane juridice romane de drept privat, fara scop patrimonial, neguvemamentala si apolitica, avand scopul de a promova eficienta energetica si utilizarea surselor alternative de energie. Sursele de finanțare ale agenției in valoare totala de 456.501 euro sunt alcătuite conform statutului si amendamentului nr. 1/01.09.2009 la acordul grant IEE/07/480, astfel: Comisia Europeana, Municipiul Ploiești si Județul Prahova.


Prin Hotararea Consiliului Local nr. 123/24 aprilie 2008 s-a aprîjtpit^ Municipiului Ploiești la înființarea „Agenției pentru Eficienta Eh^rg'et Regenerabile - AE3R Ploiesti-Prahova”.                                |f ° \          ] 15 J

Prin aceasta hotarare s-a stabilit suma ce va fi alocata din bugetul propjiu af^luriicîbiului Ploiești, in cuantum de 113.125 euro (25% din valoarea proiectului), suWfâ^prezentand cofmantarea cheltuielilor eligibile pe o perioada de 3 ani. Cota de finanțare aferenta celor 3 ani de funcționare a agenției din partea Municipiului Ploiești a fost achitata in decembrie 2011.

Agenția are un rol catalizator în sensibilizarea cetățenilor și încurajarea investitorilor și a marilor consumatori astfel încât aceștia să includă în planurile lor de acțiune obiective concrete vizând eficiența energetică și folosirea resurselor regenerabile.

„Agenția pentru Eficiență Energetică și Energie Regenerabilă” este o organizație non-profit, membră a Federației Agențiilor de Energie și Mediu din Europa - FEDARENE, ocupând și postul de Vicepreședinte al acestei organizații precum și membru fondator al Federației Agențiilor de Energie din România - FAREN.

Pentru îndeplinirea obiectivelor "Agenției pentru Eficiență Energetică și Energii Regenerabile Ploiești - Prahova ” menționate în Statut, la art. 7, respectiv adaptarea legislației locale la directivele europene și legislația națională privind eficiența energetică și protecția mediului, afilierea și/sau dezvoltarea de parteneriate, precum și acțiuni de cooperare regionale, naționale sau internaționale, sprijinirea organismelor publice și private pentru definirea politicilor energetice privind tehnologia și cercetarea, asigurarea consultanței și soluțiilor tehnice pentru consumatorii casnici și industriali cât și pentru factorii de decizie, inițierea și sprijinirea proiectelor de cercetare în domeniul eficienței energetice, propunerea soluțiilor de finanțare prin programe și proiecte europene, promovarea măsurilor privind eficiența energetică a clădirilor aflate în proprietate publică sau privată, eco- eficiența energetică și promovarea "energiilor verzi”, etc și pentru buna funcționare a structurii executive a ”Agenției pentru Eficiență Energetică și Energii Regenerabile Ploiești - Prahova ” Municipiul Ploiești, în calitate de membru fondator al Agenției, are obligația de a sprijni în mod activ Agenția, inclusiv prin plata cotizației, stabilită anual de către Adunarea Generală (Statut, art.l 1, alin.i).

In data de 26.04.2016 a avut loc Adunarea Generala a „Agenției pentru Eficienta Energetica si Energii Regenerabile” in cadrul careia s-a adoptat cuantumul cotizației membrilor fondatori.

Ca urmare, prin adresa de înaintare a „Agenției pentru Eficienta Energetică si Energie Regenerabila” din Ploiești, înregistrata la municipiul Ploiești sub nr. 23330721.11:2016 se solicita susținere financiara din partea Municipiului Ploiești, pentru anul 2017, prin alocarea unei cotizații lunare reprezentând echivalentul in lei a 1500 euro/luna . W

Fata de cele menționate mai sus, avizam favorabil proiectul de hotarare alaturaf

Direcția Relații Internationale

9                               9

Director executiv, Daniela Croitoru

Direcția Economică, Director,

Nicoleta CraciunoiuVizat,

Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Contracte

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a Municipiului Ploiești pe

anul 2017 în calitate de membru al „Agenției pentru Eficienta Energetica si Energii Regenerabile”

Propunerea de proiect privind înființarea „Agenției pentru Eficienta Energetica si Energie Regenerabila” cu sediul in Ploiești, județul Prahova (IEEA 2007 IEE/07/480), aplicata in cadrul Programului European „Intelligent Energy-Europe” de către Municipiului Ploiești, in data de 28 septembrie 2007, a fost evaluata favorabil de Comisia Europeana.

Agenția va sprijini autoritatile locale si județene dar si mediul de afaceri in elaborarea strategiilor si planurilor energetice si in adoptarea deciziilor privind realizarea si monitorizarea implementării proiectelor in domeniu.

Participarea Municipiului Ploiești ca membru fondator la înființarea Agenției si a susținerii cofinantarii proiectului a fost aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 123/2008.

Eficiența energetică este o condiție esențială pentru o dezvoltare durabilă. România trebuie să se alinieze angajamentelor impuse de Uniunea Europeană astfel încât securitatea energetică și creșterea calității serviciilor să ducă în final la costuri suportabile pentru consumatori.

Astfel, oportunitatea oferită de sprijinul Comisiei Europene prin co-finanțarea proiectului privind înființarea Agenției pentru Eficiență Energetică și Energii Regenerabile facilitează alinierea politicilor energetice locale la politicile europene.

Prin implementarea proiectului se urmărește constituirea, organizarea și funcționarea Agenției astfel încât să se accelereze ritmul de aplicare a politicii europene în domeniul eficienței și al energiei regenerabile.

Rolul Agenției este acela de a sprijini autoritățile locale, județene, furnizorii de servicii publice dar și mediul de afaceri în elaborarea strategiilor și planurilor energetice și în adoptarea deciziilor privind realizarea și monitorizarea implementării proiectelor în domeniu.

Ca urmare a adresei de înaintare a „Agenției pentru Eficienta Energetica si Energie Regenerabila” din Ploiești, județul Prahova nr. 23330/21.11.2016 prin>căre;ș^.sdlicita susținere financiara a agenției pe anul 2017, prin alocarea unei cotizații lunare reprezentând=echivalentul în lei a 1500 euro/lună, supunem atenției Consiliului Local proiectul. ddhotărâre alăturat.

...

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT, STUDII, STRATEGII SI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a Municipiului Ploiești pe anul 2017 in calitate de membru al „Agenției pentru Eficienta Energetica si Energii Regenerabile”

și a emis:Data: