Hotărârea nr. 419/2016

Hotãrârea nr. 419 privind aprobarea tarifelor de închiriere pentru activităţi economice a spaţiilor din incinta Stadionului Ilie Oană Ploieşti


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

privind aprobarea tarifelor de închiriere pentru activități economice a spațiilor din incinta Stadionului „Ilie Oană” Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești,

Văzând Expunerea de motive a Viceprimarului Cristian Mihai Ganea, precum și Raportul de Specialitate al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, prin care se propune aprobarea tarifelor de închiriere pentru activități economice a spațiilor din incinta Stadionului „Ilie Oană” Ploiești;

In temeiul Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 20.12.2016 și Raportul Comisiei de specialitate nr. 6 -Comisia pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport din data de 20.12.2016;

In temeiul art. 36, alin. 4, lit. „a” și art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobarea tarifelor de închiriere pentru activități economice a spatiilor aferente imobilului Stadion „Ilie Oană” Ploiești, conform Anexei nr.l la prezenta hotărâre.

Art. 2 - Clubul Sportiv Municipal Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 - Direcția Administrație Publică Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor de închiriere pentru activități economice a spațiilor din incinta Stadionului „Ilie Oană” Ploiești

Imobilul Stadion „Ilie Oană” a trecut în administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.518/15.12.2015 privind preluarea imobilului Stadion „Ilie Oană” din concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. și transmiterea acestuia în administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești.

Având în vedere că în perioada anterioară stadionul fusese concesionat unui agent economic -respectiv S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești

S.R.L., se impune actualizarea tarifelor de utilizare a spațiilor pentru activități comerciale.

Față de cele prezentate mai sus, propunem Consiliului Local spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.


CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor de închiriere pentru activități economice a spațiilor din incinta Stadionului „Ilie Oană” Ploiești

A

In conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1101/2002 s-a aprobat trecerea stadionului Ilie Oană din proprietatea publică a statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în proprietatea publică a Municipiului Ploiești și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești. Acesta a fost preluat prin Protocolul nr. 9620/2003 încheiat între Ministerul Tineretului și Sportului și Consiliul Local al municipiului Ploiești, iar potrivit Hotărârii nr.72/2003 a fost inclus în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”.

Stadionul “Ilie Oană” a fost transmis în administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești prin Hotărârea nr.518/15.12.2015 a Consiliului Local Ploiești,

Pentru realizarea veniturilor proprii ale clubului și utilizarea eficientă a resurselor financiare, propunem spre aprobare stabilirea unor tarife pentru folosința unor spațiilor situate în încinta imobilului Stadion “Ilie Oană” pentru activități comerciale.

Propunem Consiliului Local al Municipiului Ploiești aprobarea unor tarife pentru folosința spațiilor din incinta Stadionului “Ilie Oană” pentru activități comerciale.

Pentru stabilirea tarifelor de închiriere pentru activități economice a spațiilor de la stadion, s-a pornit de la tarifele de închiriere pe m.p. pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință cuprinse în Anexa nr.2 la H.C.L. nr.7/2007, actualizate cu indicele lunar al prețurilor de consum.

Astfel, tarifele pentru închirierea spațiilor pentru activități comerciale vor fi următoarele:

A

1 .închiriere spații prin licitație publică, pentru vânzare produse alimentare

 • - preț de pornire 17,89 lei/mp/lună;

 • 2. închiriere spații prin licitație publică, pentru vânzare produse nealimentare - preț de pornire 24,28 lei/mp/lună;

A

 • 3. închiriere spații prin licitație publică, pentru activități comerciale mixte

 • - preț de pornire 25,56 lei/mp/lună;

 • 4. închiriere spații prin licitație publică, alimentație publică pentru producție - preț pornire 7,67 lei/mp/lună.

A

alimentație publică pentru

x. ____

pentru birouri (la societăți


 • 5. închiriere spații prin licitație publică, deservire - preț pornire 10,22 lei/mp/lună.

 • 6.  închiriere spații prin licitație publică, comerciale) - preț pornire 12,78 lei/m.p./lună.

  • 7. închiriere spații prin licitație publică, pentru birouri notariale - preț pornire 29,39 lei/m.p./lună.

  • 8. închiriere spații prin licitație publică, pentru jocuri mecanice - preț


pornire 34,50 lei/m.p./lună.

A

 • 9. închiriere spații prin licitație publică, pentru societăți de asigurare, posta, telefonie, prono-sport, loto mecanice - preț pornire 51,11 lei/m.p./lună.

 • 10. închiriere spații prin licitație publică, pentru unitati bancare - preț pornire 58,78 lei/m.p./lună.

 • 11. închiriere spații prin licitație publică, pentru case de schimb, societăți de tranzacții mobiliare, societăți de tranzacții imobiliare, burse de mărfuri - preț pornire 69,00 lei/m.p./lună

Potrivit prevederilor art. 36, alin 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consilul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local.

Având în vedere aceste considerente propun spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre anexat.


Director adjunct,

Marian STĂ^ESCU

Șef Serviciu Financiar-Contabilitate Lumini^ AJLBU

F

Șef Serviciu Achiziții publice, organizare competiții, Ilie Costin


Tarife închiriere spații situate în incinta Stadionului activități comerciale


Nr.

crt.

Denumire tarif

Tarif închiriere (preț pornire licitație)

1

/X

închiriere spații prin licitație publică, pentru vânzare produse alimentare

17,89 lei/m.p./lună

2

închiriere spații prin licitație publică, pentru vânzare produse nealimentare

24,28 lei/m.p./lună

3

închiriere spații prin licitație publică,      pentru      activități

comerciale mixte

25,56 lei/m.p./lună

4

închiriere spații prin licitație publică, alimentație publică pentru producție

7,67 lei/m.p./lună

5

închiriere spații prin licitație publică, alimentație publică pentru deservire

10,22 lei/m.p./lună

6

închiriere spații prin licitație publică, pentru birouri (la societăți comerciale)

12,78 lei/m.p./lună

7

închiriere spații prin licitație publică, pentru birouri notariale

29,39 lei/m.p./lună

8

ZX

închiriere spații prin licitație publică, pentru jocuri mecanice

34,50 lei/m.p./lună

9

zx

închiriere spații prin licitație publică, pentru societăți de asigurare, posta, telefonie, pronosport, loto

51,11 lei/m.p./lună

10

închiriere spații prin licitație publică, pentru unitati bancare

58,78 lei/m.p./lună

11

închiriere spații prin licitație publică, pentru case de schimb, societăți de tranzacții mobiliare, societăți de tranzacții imobiliare, burse de mărfuri

69,00 lei/m.p./lunăANEXA NR.l la HCL7 / 2007

actualizata cu rata inflației, pt anul 2015

Tarifele pe mp. la chiriile pentru spatiile cu alta destinație decât aceea de locuința

lei/mp/luna


VALABILE PENTRU ANUL 2015


TOT

SPECIFICARE / Zona de atracție comerciala

1

II

III

IV

1

Spatii pentru activitati de producție

11,36

10,22

9,09

7,95

2

Spatii pentru activitati de prestări de servicii si agenții de turism

12,78

11,50

10,22

8,94

3

Spatii pentru activitati comerciale :

a ) En-gros, intermedieri comerciale

34,07

30,67

27,26

23,85

b ) Produse alimentare: pâine, lapte, legume, fructe, cafea, dulciuri, mezeluri, brânzeturi, măcelărie, băcănie, băuturi, conserve, cofetărie, patiserie, etc.

19,88

17,89

15,90

13,91

PRODUSE NEALIMENTARE

- librărie, editura, papetarie, farmacie

15,62

14,06

12,49

10,93

- textile, încălțăminte, confecții, metalo chimice

22,72 ,

20,44

18,17

15,90

- bunuri de folosința îndelungata si piese de schimb

26,98

24,28

21,58

18,88

d ) Mixte

28,40

25,56

22,72

19,88

e ) De alimentație publica

pentru producție

8,52

7,67

6,81

5,96

pentru deservire

11,36

10,22

9,09

7,95

4

Spatii pentru birouri (la societăți comerciale )

14,20

12,78

11,36

9,94

5

Spatii pentru alte activita!

a ) Birouri notariale .

32,66

29,39

26,12

22,86

b) Jocuri mecanice

38,33

34,50

30,67

26,83

c ) Societăți de asigurare, posta, telefonie, prono-sport, loto

56,79

51,11

45,43

39,75

d ) Unitati bancare

65,31

58,78

52,25

45,72

e ) Case de schimb, societăți de tranzacții mobiliare, societăți de tranzacții imobiliare, burse de mărfuri

76,67

69,00

61,33

53,67

6

Spatii pentru depozitare

12,78

11,50

10,22

8,94   *

7

Garaje

- pentru populație

6,39

5,75

5,11

4,47

- pentru agen+'i economici

22,72

20,44

18,17

15,90CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIU PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE I' W

RAPORT

Comisia a luat în discuție Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de închiriere pentru activități economice a spațiilor din incinta Stadionului „Ilie Oană” Ploiești

Data: plo âOfQ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE

1934/28.11.2016


Către: Direcția Juridic, Contencios, Contracte

Re: proiecte publicate pe pagina de internet www.ploiesti.ro

Prin prezenta va facem cunoscut următoarele:

- Proiectul de HOTARARE HOTARAREA privind aprobarea tarifelor de inchiriere pentru activitati economiile a spatiilor din incinta Stadionului „ilie Oaha" Ploiești ...a fost publicat pe pagina de internet www.ploiesti.ro in data de 11.10.2016.

Atașat aveți un prinț al pagii de internet.


11/28/2016


Municipiul Ploiești"MUNICIPIUL "PLOIEȘTI


M

"■ -HPrima pagina | Harta site |^* Contact | ” Enolish Version


C.N.GMunicipiul Ploiești ▼ Harta Ploiești Evenimente Proiecte Europene ▼ Leg-


J<      "înființarea ploestiului a intrat in legenda—

j^V. £ Mhai Vi t erdzuî a interne ia t crasul flocsti in 1 tu concentrării trupelor care, în toamna acestui an, au trecut in 7\rdeaL |^î_DCIJrile ii erau cunoscute prin bestia vânatului si a pescuitului, F.J făcuse aici chiar curți. \^ihai         alese acest punct pentru ■

adunarea oștilor, avand in vedere a Lat drumul Țclcajcnului, cat si .5 * J----,j.;——?je|fCfia jr> acel loc unde

-------__ dealul si muntele, cu diversele lor produce, si unde răscrucea marilordrumuri ușura schimbul de mărfuri/


țj’ posibilitățile de aprovizionare im belșug ta ^,1 sc întâlnesc sesul, dealul si muntele, cu dive


Galc-ni Foto


ComplcteatJ urmâțoml farmufan


Prfmârij J&midpJoiuJ Pfcj«țîi

"O primărie care ia ii pasa" rrW-**dcț*?oni'a ^n-, ,               • *■

Ș-iAAjCtt            ■*.         J* ••••••^ u

țwț-vpittiî>      - t ■ ■


PLANDEMOBILTTATE URBANA DURABILA PENTRU POLUL DE CREȘTERE PLOIEȘTI (P.M.U.D. PLOIEȘTI)


STRATEGIA INTEGRATA DE DEZVOLTARE URBANA PENTRU POLUL DE CREȘTERE PLOIEȘTI2014-2020I arhiva proiecte hotarari               ▼

Data publicării

Proiectul de hotarare

21 noiembrie 2016

Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017 (varianta finata)...detalii

1 17 noiembrie 2016

Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017...detalii

99 noiembrie 2016

Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017...detalii

92 noiembrie 2026

r

HOTĂRÂREA privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 219/2010 referitoare la înființarea Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A., cu modificările și completările ulterioare ...detalii

- 91 noiembrie 2016

Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor focale pe anul 2017...detalii

i 31 octombrie 2016

HOTARAREA NR.____

privind sistematizarea domeniului public sau privat, prin desființarea pe cale administrativa a construcțiilor ilegal executate, in scopul satisfacerii nevoitor urbanistice ale Municipiului Ploiesti...detalii

27 octombrie 2016

HOTARAREA privind aprobarea recuperării diferentelor inreoistrate datorita modificării ore tu fui combustibilului pe perioada noiembrie 2012 - decembrie 2015 ...detalii

21 octombrie 2016

HOTARAREA privind aorobarea modificării componentei Consiliul Administrativ al Clubului Sportiv Municipa 1 Ploiesti... detalii

20 octombrie 2016

HOTARAREA privind transformarea gradului profesional din superior in asistent al unui post vacant de funcție publica de execuție de consilier, clasa I din cadrul Serviciului Urmărire si încasare Creanțe Bugetare al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiesti...detalil

14 octombrie 2016

Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017...detalii

il octombrie 2016 ■

HOTARAREA'orivind aprobarea tarifelor de; închiriere oentru-activitati economice a soatiîîor din incinta Stadionului .‘Iile Pana" Ploiești.<i.detalii / • . -                           -              --

93 octombrie 2016 '.....

HOTARAREA privind aorobarea aiustarii oretului local al eneratel termice facturate Dooulatiel In municipiul Ploiești ...detalii

21 septembrie 2016

Ho tara rea privind aprobarea tarifelor pentru folosința spațiilor situate în incinta Hipodromului din Ploiești și taxelor aferente desfășurării curselor hipice ...detalii

15 septembrie 2016

HOTĂRÂREA NR. Privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor oentru chiriașii Imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a criteriilor de repartizare a locuințelor sociale...detalii

30 august 2016

Hotararea privind aprobarea ajustării prețului local al energiei termice facturate populației in municipiul Ploiești...detalii

26 iulie 2016

HOTARAREA NR.... privind aprobarea modificării si completării Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public locai de calatori, pentru categoriile beneficiare de pe raza administrativ teritoriala a municipiului Ploiești, adoptat prin HCL nr. 503/2015, In sensul acordării unor facilitau' si altor categorii de persoane...detalii

20 iulie 2016

HOTĂRÂREA NR privind stabilirea tarifelor pentru folosirea bunurilor si prestarea serviciilor in cadrul Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiești Vest..detalii

96 Iulie 2016

HOTARAREA nr privind modificarea si completarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public local de călători pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploie?ti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Loca) nr. 503/15.12.2015.., detalii

26 mai 2016

HOTĂRÂREA NR. privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 219/2010 referitoare ia înființarea Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A., cu modificările și completările ulterioare...detaIii

25 mai 2016

HOTĂRÂREA nr. privind aprobarea tarifelor de utilizare a Stadionului „Hie Oană' Ploiești...detalii

25 mai 2016

HOTĂRÂRE NR................

orivind modificarea H.C.L. nr. 314/2015 privind aprobarea închirierii/arendării unor bunuri mobile aflate pe domeniul public/privat ai Municipiului Ploiești si transmise in conceslunea/admlnlstrarea SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI SRL ...detalii

18 aprilie 2016

HOTĂRÂRE nr.

orivind aprobarea procedurii de acordare a eîaionării la plată a sumelor rezultate în urma unor 3C?iuni de Inspecție Escală efectuate de către Serviciul Public Finanîe Locale Ploie/ti ...detalii

15 aprilie 2016

HOTARARE nr.______privind acordarea scutirii de la plata obligațiilor bugetare către diverse

entitati prevăzute fa art.456 alin.(l) lit.f) sf lit.u) si art.464 aiin.(l) lit.f) si lit.y) din Legea nr.PLOI


Arhiva comunicate presa arhiva comunicate T :


COMUNICARE

-

.admiOtrajiv ( ISgfcA'L^ -■ a


CONSULTARE PUBLICA


Actualizare si l revizuire PUG


«REVIZlJlREjfeH^^Actualizarea. . Reguțajfienfului mivind' arnpiasarea șfl'lij..


funcționarea spațiilor- -comerciale cW^aracter prqvi^oriypB țgjpnurih^ ceapaftin'd omeniulu \f ,public sii privat aI" I -^JmunrcîpîuluiPloiestiy


Actualizarea /ReguJarnentGliilțnyind xonstruîrea ‘st arnplafăîa' OTporturilor pentruJiTD»sj


11/28/2016

1 ''


Municipiul Ploiești


227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările sl completările ulterioare, pentru anul fiscal

2016...detalii„■


wm'Ehmiî LiiLinari

'j'LlC jilț        (4

’ijftiîioni 4- R-it-i-;-


23 martie 2016


14 martie 2016


HOTĂRÂREA Nr. privind completarea si modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Plole?ti nr. 502/15,12.2015, privind gestionarea câinilor cu și fără deținător din rriOnicipiui Pioiesti...detaiii                                                                              ț/ \HOTĂRÂRE nr. privind acordarea scutirii de la plata obligațiilor bugetare către diverse, entit^fi ’d' . prevăzute la art.456 alin.(l) Ht.f) ?i Ht.u) ?i art.464 alin.(l) lit,f) ?i iit.y) din Legea nr.''227/2015 f-L ----------------”—............................. wI Activitatea de informare ți consultare: a publicului pentru^docur^antatiilecie j i urbaram? și/sau i amcnajareci teritoriului22 februarie 2016


32 februarie 2016


21 ianuarie 2016


21 ianuarie 2016


20 ianuarie 2016


privind Codul fiscal, cu modificările ?i completările ulterioare, pentru anul fiscal 2016/.ddtaliî^'-

W*\


Hotararea privind atribuirea de denumire de strada "Orhideelor" unei parti a fostei, străzi "Biruinței"...detalii                                                                                   ^7/2


’ "l

■ ,.i< Qpjsguw ’        o 13


HOTĂRÂRE nr. privind completarea HCL nr.6/2013, privind stabilirea tarifelor pentru fâtysirfâ zȚ

? <


HOTĂRÂRE nr. privind completarea HCL nr. 6/2013, privind stabilirea tarifelor pentru fol^șirdă , bunurilor si prestarea serviciilor in cadru! APMCS... detalii

HOTARARE nr. privind modificarea ?i completarea Hotărârii Consiliului Local nr, 407/2015 privind stabilirea impozitelor șl taxelor locale pentru anul 2816 modificată prin Hotărârea . Consiliului Loca! nr. 487/2015... detalii

HOTARARE nr.______privind acordarea scutirii de la plata obligațiilor bugetare către diverse

entităti prevăzute la art. 469 alin.(l) fit g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, pentru anul fiscal 2016...detalii


HOTĂRÂREA Nr. privind aprobarea listelor de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății șl listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale...detalii


HOTARARE nr. privind acordarea scutirii de la plata obligațiilor bugetare către diverse entită?) prevăzute la art.456 alin.(l) iit.f) ?i art. 469 aiin.(l) litg) din Legea nr. 227/2015 privind Codul . fiscal, cu modificările ?i completările ulterioare, pentru anul fiscal 2016 ...detalii

HOTARAREA NR........ de completare a Hotărârii Consiliu ful Local nr.488/08.12.2015 privino

aprobarea unei proceduri de lucru cu stabilirea măsurilor aplicate pentru identificarea ?i verificarea re?eielor ?i a cablurilor neconforme existente pe stâlpii de pe raza municipiului . Ploiești ...detalii.
Curs alutar BNR


Jzfrr/aJfi' -7£ 016

D

V

S

JL

ț>V

3

4

5

a

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30e^Licitatie© 2009 Primăria Municipiului Ploiești - Site realizat de Serviciul Informatica al Primăriei Municipiului Ploiești si intretinut de Serviciul Informatica si Serviciul Relații Publice Site-ul conține fișiere PDF, care pot fi citite cu Adobe Reader

http://www, plolestl.ro


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 6

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CULTURĂ, CULTE, TINERET ȘI SPORT

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de închiriere pentru activități economice a spațiilor din incinta Stadionului „Ilie Oană” PloieștiSECRETAR, Larisa Băzăvan