Hotărârea nr. 418/2016

Hotãrârea nr. 418 privind stabilirea tarifului pentru inchirierea spatiilor construite in cadrul obiectivului de investitii Realizarea Parcului Municipal Ploiesti-Vest inclusiv a cailor de acces si a retelei edilitare specifice – Centru de excelenta in afaceri pentru tinerii intreprinzarori

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

Consiliul Local al Municipiului Ploiești


HOTARAREA NR. 418 privind stabilirea tarifului pentru inchiricrca spatiilor construite in cadrul obiectivului de investiții „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST INCLUSIV A CAILOR DE ACCES SI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE - CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI

PENTRU TINERII ÎNTREPRINZĂTORI”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

vazand Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești - domnul Adrian Florin Dobre si Raportul de specialitate al Direcției Relații Internationale, prin care se propune stabilirea tarifului pentru inchirierea spatiilor construite in cadrul obiectivului de investiții „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest inclusiv a cailor de acces si a rețelei edilitare specifice - Centru de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători”, incepand cu data de 23.12.2016;

avand in vedere prevederile Legii nr. 213/1998, actualizată, privind bunurile proprietatea publică;

vazand prevederile Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, titlul IX -Impozite si taxe locale

in baza prevederilor art. 5 alin.l lit. art. 9 art. 12, art. 26 alin 10 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale

ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze din data de 20.12.2016;

in temeiul art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala republicata si actualizata.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aproba tarifele ce vor fi percepute pentru inchirierea spatiilor si prestarea serviciilor in cadrul Centrului de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători, ce fac obiectul de activitate al „Compartimentului Centru de Excelenta pentru Tineri întreprinzători - Serviciul Administrare Parc Municipal Ploiești Vest”, conform Anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare, incepand cu data de 23.12.2016,

Art.2. Veniturile realizate corespunzător art.l reprezintă venituri proprii ale bugetului local al Municipiului Ploiești,

Art.3. Compartimentul Centru de Excelenta pentru Tineri întreprinzători -Serviciul Administrare Parc Municipal Ploiești Vest va duce la indeplinire prevederile prezentei,

Art.4. Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.


jp OH                      1

VContrasemneaza/Secretar,

AAnabell Olimpia/Maintoiu


ROMANIA JUDEȚUL PRAHOVA


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind stabilirea tarifului pentru închirierea spatiilor construite in cadrul obiectivului de investirii „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST INCLUSIV A CAILOR DE ACCES SI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE - CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII ÎNTREPRINZĂTORI”

Obiectivul de investirii „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest inclusiv a cailor de acces si a rețelei edilitare specifice - Centru de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători” a fost realizat in baza contractului de finanțare nr. 3747/28,06.2016, prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbana”.

A fost creata o structura de afaceri destinata sprijinirii tinerilor întreprinzători din Polul de Creștere Ploiești Prahova - in suprafața utila de 1397,24 mp - in conformitate cu obiectivul specific prevăzut in cererea de finanțare - anexa a contractului de finanțare.

Pentru cei care isi vor desfasura activitatea in cadrul Centrului de Excelenta au fost prevăzute următoarele facilitați:

1) Spatii de birouri in suprafața utila totala de 361,79 mp, compartimentate in funcție de necesitați, pentru cu un tarif de inchiriere, pentru o perioada de 3 ani cu posibilitatea de prelungire pana la 5 ani.

Se vor mai asigura următoarele servicii: accesul gratuit la sala de mese, asigurarea utilităților, curățenia si întreținerea spatiilor comune, paza împotriva intrării prin efracție, servicii pe linie de PSI, accesul la centrul de copiere (dotat cu copiator, PC, imprimanta) si promovarea pe site-ul Centrului de Excelenta.

2) Facilitați in vederea desfășurări activității - sala multifuncționala si sala de întruniri.

Atât in Analiza Cost-Beneficiu din Studiul de fezabilitate, cat si in cererea de finanțare elaborata in baza acestora, s-a preconizat ca se vor realiza venituri din inchiriere spatii, prestări servicii, sala multifuncționala si sala de întruniri, care sunt suficiente pentru a menține sustenabilitatea financiara a infrastructurii.

Veniturile din exploatare au fost previzionate pe o perioada de analiza de 20 de ani. Din analiza fluxului de numerar înregistrat la sfârșitul fiecărui an reiese


faptul ca proiectul este viabil prin disponibilitatea surselor de acoperirea costurilor proiectului. Astfel, pe perioada de 20 de proiectul isi demonstrează sustenabilitatea financiara.

Veniturile s-au determinat in funcție de prețul chiriilor in centrele de afaceri si al tarifelor de inchiriere a sălilor multifuncționale din Municipiul Ploiești, avandu-se in vedere preturi sub cele medii existente.

Veniturile din exploatare sunt reprezentate de venituri din inchiriere spatii birouri, inchiriere sala multifuncționala si inchiriere sala de întruniri.

Venituri din inchiriere spatii birouri

Pentru determinarea veniturilor din inchiriere spatii birouri s-a luat in considerare suprafața spatiilor de Închiriat, respectiv 361,79 mp.

In Analiza Cost-Beneficiu din Studiul de Fezabilitate si in cererea de finanțare este stabilit un tarif lunar de inchiriere de 7 euro/mp.

In afara de chiria plătită pentru spațiu, IMM-urile vor plăti cheltuielile cu utilitățile aferente consumului lor.

Venituri din inchiriere sala multifuncționala

Pentru determinarea veniturilor din inchirierea sălii multifuncționale, in Analiza Cost-Beneficiu din Studiul de Fezabilitate, care a stat la baza elaborării cererii de finanțare, s-a luat in considerare cursul valutar: leuro - 4,3339 lei, respectiv:

 • 3. Pentru IMM-urile care isi desfasoara activitatea in Centrul de Excelenta:

 • -  un tarif unitar de 200 euro/zi;

 • -  un număr estimat de zile de inchiriere de 24 zile/an.

 • 4. Pentru terti:

 • -  un tarif unitar de 375 euro/zi;

 • -  un număr estimat de zile inchiriere de 72 zile/an.

Venituri din inchiriere sala de întruniri

Pentru determinarea veniturilor din inchirierea sălii de Întruniri, in Analiza Cost-Beneficiu din Studiul de Fezabilitate, care a stat la baza elaborării cererii de finanțare, s-a luat in considerare cursul valutar: leuro - 4,3339 lei, respectiv:

 • 3. Pentru IMM-urile care isi desfasoara activitatea in Centrul de Excelenta:

 • -  un tarif unitar de 60 euro/zi;

 • -  un număr estimat de zile de inchiriere de 108 zile/an.

 • 4. Pentru terti:

 • -  un tarif unitar de 175 euro/zi;

 • -  un număr estimat de zile inchiriere de 120 zile/an.

Tarifele prezentate mai sus, se vor echivala in lei la cursul Băncii Naționale a României, valabil in ziua emiterii facturii.


In afara acestor tarife se vor percepe:

- costurile aferente consumurilor de utilitati rezultate p

închiriate;


- costurile aferente consumurilor de utilitati rezultate din folosirea spatiilor comune.

Aceste costuri vor lua in considerare cantitatea consumata, exprimata in unitati de măsură specifice si tariful de furnizare unitar.

Pentru a se asigura operarea si întreținerea investiției după finalizare, prin Hotararea Consiliului Local nr. 205/22.07.2016, a fost înființat Compartimentul Centrul de Excelenta pentru Tineri întreprinzători, in subordinea Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiești Vest.

In temeiul Legii nr.215/2001 privind Administrația Publica Locala, republicata si actualizata, Legii nr.273/2003 privind finanțele publice locale, supun aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești, proiectul de hotarare privind stabilirea tarifelor pentru închirierea spatiilor si prestarea serviciilor in cadrul Centrului de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători.


JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind stabilirea tarifului pentru închirierea spatiilor construite in cadrul obiectivului de investiții „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST INCLUSIV A CAILOR DE ACCES SI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE - CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII ÎNTREPRINZĂTORI”

Obiectivul de investiții „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest inclusiv a cailor de acces si a rețelei edilitare specifice - Centru de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători” a fost realizat in baza contractului de finanțare nr. 3747/28.06.2016, prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbana”.

A fost creata o structura de afaceri destinata sprijinirii tinerilor întreprinzători din Polul de Creștere Ploiești Prahova - in suprafața utila de 1397,24 mp - in conformitate cu obiectivul specific prevăzut in cererea de finanțare - anexa a contractului de finanțare.

Beneficiarii directi ai proiectului sunt firmele nou infiintate si tinerii întreprinzători care prestează următoarele tipuri de servicii sau care vor sa pornească afaceri intr-unui din domeniile:

 • a) Servicii de ecologizare soluri poluate istoric cu hidrocarburi',

 • b) Servicii de consultanta:

b.l) in domeniul protecției mediului;

b.2) pentru folosirea energiei regenerabile;

b.3) pe linie de management de mediu;

b.4) in agricultura ecologica;

b.5) in gestionarea ecologica a deșeurilor.

 • c)  Evaluări de mediu;

 • d) Servicii de Eco turism;

Ar in

VA CV*Ai'


 • e) Servicii (montaj, întreținere, reparații) privind producerea energieiy'cd^^t^jl^ au fost prevăzute următoarele facilitați:

  sistemelor neconventionale\

  f) Servicii de proiectare.

  Pentru cei care isi vor desfasura activitatea in cadrul Centrului de Excelenta


1) Spatii de birouri in suprafața utila totala de 361,79 mp, compartimentate in funcție de necesitați, pentru cu un tarif de inchiriere, pentru o perioada de 3 ani cu posibilitatea de prelungire pana la 5 ani.

Se vor mai asigura următoarele servicii: accesul gratuit la sala de mese, asigurarea utilităților, curățenia si întreținerea spatiilor comune, paza impotriva intrării prin efracție, servicii pe linie de PSI, accesul la centrul de copiere (dotat cu copiator, PC, imprimanta) si promovarea pe site-ul Centrului de Excelenta.

2) Facilitați in vederea desfășurări activității - sala multifuncționala si sala de întruniri.

Atât in Analiza Cost-Beneficiu din Studiul de fezabilitate, cat si in cererea de finanțare elaborata in baza acestora, s-a preconizat ca se vor realiza venituri din Închiriere spatii, prestări servicii, sala multifuncționala si sala de întruniri, care sunt suficiente pentru a menține sustenabilitatea financiara a infrastructurii.

Veniturile din exploatare au fost previzionate pe o perioada de analiza de 20 de ani. Din analiza fluxului de numerar înregistrat la sfârșitul fiecărui an reiese faptul ca proiectul este viabil prin disponibilitatea surselor de finanțare pentru acoperirea costurilor proiectului. Astfel, pe perioada de 20 de ani de operare proiectul isi demonstrează sustenabilitatea financiara.

Veniturile s-au determinat in funcție de prețul chiriilor in centrele de afaceri si al tarifelor de inchiriere a sălilor multifuncționale din Municipiul Ploiești, avandu-se in vedere preturi sub cele medii existente.

Veniturile din exploatare sunt reprezentate de venituri din inchiriere spatii birouri, inchiriere sala multifuncționala si inchiriere sala de întruniri.

Venituri din inchiriere spatii birouri

Pentru determinarea veniturilor din inchiriere spatii birouri s-a luat in considerare suprafața spatiilor de închiriat, respectiv 361,79 mp.

In Analiza Cost-Beneficiu din Studiul de Fezabilitate si in cererea de finanțare este stabilit un tarif lunar de inchiriere de 7 euro/mp.

In afara de chiria plătită pentru spațiu, IMM-urile vor plăti cheltuielile cu utilitățile aferente consumului lor.

Venituri din inchiriere sala multifuncționala

Pentru determinarea veniturilor din închirierea sălii multifuncționale, in Analiza Cost-Beneficiu din Studiul de Fezabilitate, care a stat la baza elaborării cererii de finanțare, s-a luat in considerare cursul valutar: leuro^^33350^ respectiv:

 • 1. Pentru IMM-urile care isi desfasoara activitatea in Centrul de Excellma:

 • -  un tarif unitar de 200 euro/zi;

 • -  un număr estimat de zile de inchiriere de 24 zile/an.

 • 2. Pentru terti:

 • -  un tarif unitar de 375 euro/zi;

 • -  un număr estimat de zile inchiriere de 72 zile/an.

Venituri din inchiriere sala de întruniri

Pentru determinarea veniturilor din inchirierea sălii de întruniri, in Analiza Cost-Beneficiu din Studiul de Fezabilitate, care a stat la baza elaborării cererii de finanțare, s-a luat in considerare cursul valutar: leuro - 4,3339 lei, respectiv:

 • 1. Pentru IMM-urile care isi desfasoara activitatea in Centrul de Excelenta:

 • -  un tarif unitar de 60 euro/zi;

 • -  un număr estimat de zile de inchiriere de 108 zile/an.

 • 2. Pentru terti:

 • -  un tarif unitar de 175 euro/zi;

 • -  un număr estimat de zile inchiriere de 120 zile/an.

Tarifele prezentate mai sus, se vor echivala in lei la cursul Băncii Naționale a României, valabil in ziua emiterii facturii.

In afara acestor tarife se vor percepe:

 • - costurile aferente consumurilor de utilitati rezultate pentru spatiile închiriate;

 • - costurile aferente consumurilor de utilitati rezultate din folosirea spatiilor comune.

Aceste costuri vor lua in considerare cantitatea consumata, exprimata in unitati de măsură specifice si tariful de furnizare unitar.

Pentru a se asigura operarea si întreținerea investiției după finalizare, prin Hotararea Consiliului Local nr. 205/22.07.2016, a fost infiintat Compartimentul Centrul de Excelenta pentru Tineri întreprinzători, in subordinea Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiești Vest, cu 7 angajați, respectiv:

 • - 1 administrator - organizează, conduce si gestioneza activitatile centrului de sprijinire a afacerilor conform legilor in vigoare;

 • - 1 contabil - răspunde de întocmirea si depunerea situațiilor financiare;

 • - 1 responsabil administrativ - întocmește recepțiile si bonurile de consum pentru toate materialele cumpărate si urmărește aprovizionarea societății care administrează centrul cu consumabile;

 • - 1 agent curățenie - asigura curățenia si intretinerea spatiilor;


Conform capitolului 2.6 “Indicatori” - din cererea de finanțare - rezultatele indirecte prevăd:

 • - Locuri de munca create de IMM-uri in infrastructura pentru afaceri - minim 33;

 • - Număr mediu IMM-uri atrase in structura de afaceri - 9;

 • - Rata de ocupare a structurii de afaceri - minim 80% (numărul de angajați al flecarei firme, si implicit numărul de firme atrase in structura de afaceri poate influenta gradul de ocupare a structurii de afaceri).

In temeiul Legii nr.215/2001 privind Administrația Publica Locala, republicata si actualizata, Legii nr.273/2003 privind finanțele publice locale, supun aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești, proiectul de hotarare privind stabilirea tarifelor pentru închirierea spatiilor si prestarea serviciilor in cadrul Centrului de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători.

Direcția Relații Internaționale

Director Executiv

Daniela CROITORU


Serviciul Financiar Contabilitate

Mihai MIHAILA


Avizat


Direcția Administrație Publica,

Juridic- Contencios,

Achiziții Publice, Contracte


Direcția Economica


Director Executiv


Director Executiv

Nicoleta CRACIUNOIU


Tarife închiriere spatiiCENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII ÎNTREPRINZĂTORI

Nr.crt.

Denumire tip venituri de exploatare

UM

Valoare

1

Venituri din închiriere spatii birouri, din care:

Tarif unitar

Euro/luna/mp

7

2

Venituri din închiriere sala multifuncționala - IMM-uri

Tarif unitar

Euro/zi

200

3

Venituri din închiriere sala multifuncționala - Terți

Tarif unitar

Euro/zi

375

4

Venituri din închiriere sala de întruniri - IMM-uri

Tarif unitar

Euro/zi

60

5

Venituri din închiriere sala de întruniri - Terți

Tarif unitar

Euro/zi

175

NOTA: La aceste venituri se adauga si cele obținute din plata utilităților pentru acoperirea costurilor rezultate din folosirea spatiilor. Costurile obținute prin utilizarea spatiilor vor lua in considerare cantitatea consumata exprimata in unitati de măsură specifice si tariful de furnizare unitar.

Serv. Financiar - Contabilitate, Mihai Mihaila


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT, STUDII, STRATEGII SI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuție Proiectul de hotarare privind stabilirea tarifului pentru inchirierea spatiilor construite in cadrul obiectivului de investiții „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST INCLUSIV A CAILOR DE ACCES SI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE - CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII ÎNTREPRINZĂTORI”