Hotărârea nr. 417/2016

Hotãrârea nr. 417 privind acordarea de subvenţii la activitatea de exploatare a S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti până la acoperirea diferenţei dintre cheltuielile înregistrate de operator şi veniturile efectiv încasate pentru transportul de persoane pentru anul 2015 conform clauzelor Contractului de delegarea gestiunii serviciului de transport public de persoane în Municipiul Ploieşti nr. 018579/04.11.2013 şi 21644/04.11.2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 417


privind acordarea de subvenții Ia activitatea de eia S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești până la acoperirea diferenței dintre cheltuielile înregistrate de operator și veniturile efectiv încasate pentru transportul de persoane pentru anul 2015 conform clauzelor Contractului de delegarea gestiunii serviciului de transport public de persoane în Municipiul Ploiești nr. 018579/04.11.2013 și 21644/04.11.2013

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești domnul Adrian Florin Dobre precum și Raportul de Specialitate al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești privind acordarea de subvenții societății pentru acoperirea financiară a diferenței dintre venituri și cheltuieli la transportul public de persoane cu respectarea încadrării în prevederea bugetară aprobată în Bugetul de Venituri și Cheltuieli conform Hotărârii Consiliului local al Municipiului Ploiești nr. 56 /2015, rectificat prin Hotărârea Consiliului local al Municipiului Ploiești nr. 514/2015;

având în vedere prevederile Deciziei Consiliului de Administrație nr. 31/19.12.2016 și ale Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 23/20.12.2016;

ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze din data de 20.12.2016;

având în vedere prevederile art. 1, alin. 1, alin. 2, lit. h, alin. 4 precum și prevederile art. 43 de la capitolului V” Finanțarea serviciilor de utilități publice” din Legea nr. 51/08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată;

având în vedere prevederile art. 4 și art. 5 din Ordonanța nr. 97/1999, republicată, privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile internaționale;

luând act de prevederile art. 2, alin. 1, 2 și 3 și art. 42, alin. 1, 2 și alin. 3 din Legea nr. 92/10.04.2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 15, alin. 1, 2 și 3 din Normele - cadru nr. 272/2007 privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;

ținând cont de prevederile cap. VI, art.7, lit.h din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești cu nr. PMP 018579/04.11.2013 și cu nr. TCE SA Ploiești 21644/04.11.2013;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/29.06. 2006 privind finanțele publice locale,modificată și completată ;

în temeiul art. 36 alin. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l -(1) Acordarea de subvenție S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești până la acoperirea financiară a diferenței dintre venituri și cheltuieli înregistrată în evidența contabilă a societății, având în vedere subvenția la categoria de cetățeni ai municipiului Ploiești, beneficiari ai prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.79/2014 anexa nr.la, pentru anul 2015, conform anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

-(2) Sumele necesare conform alin. 1, se suportă din bugetul local al Municipiului Ploiești.

Art.2 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate din aparatul Primăriei Municipiului Ploiești și ale S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 Direcția Administrației Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 21 decei


Președinte jde ședință, George-iorin-Niculpe Botez


V • /■ s                       /

^Contrasemna Anabell Olin


L ;ă Secretar, &Âflăntoiu


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind acordarea de subvenții la activitatea de exploatare a S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești până la acoperirea diferenței dintre cheltuielile înregistrate de operator și veniturile efectiv încasate pentru transportul de persoane pentru anul 2015 conform clauzelor Contractului de delegarea gestiunii serviciului de transport public de persoane în Municipiul Ploiești nr. 018579 / 04.11.2013 și 21644 / 04.11.2013

S.C. Transport Călători Express SA Ploiești înființată prin reorganizarea administrativă a Regiei Autonome de Transport Public Ploiești, în conformitate cu Hotătârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 220/27.06.2013, modificată și completată prin Hotătârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 289/13.08.2013, prin reprezentanții săi legali, prestează un serviciu de interes și utilitate publică, fiind aflată în subordinea consiliului local.

In acest sens serviciul de transport public local face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică și cuprind totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate publică și de interes economic și social general desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

Potrivit prevederilor art.l alin.4 din Legea nr. 51/08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, serviciile de utilități publice de interes general au următoarele particularități:

-au un caracter economico-social;

-răspund unor cerințe și necesități de interes și utilitate publică;

-au caracter permanent și regim de funcționare continuu;

-aria de acoperire are dimensiuni locale;

-sunt înființate, organizate și coordonate de autoritățile administrației publice locale;

- sunt furnizate/ prestate pe baza principiului „beneficiarul plătește” , etc.

Sistemul de reglementare pentru serviciul de transport public local este definit de: Legea nr. 51/08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată; Legea nr.92 / 10.04.2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare; Normele - cadru nr. 272 / 2007 privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane; Ordinul Președintelui ANRSC nr.206/2007 privind autorizarea autorităților de autorizare pentru serviciul de transport public local; Ordinul Președintelui ANRSC nr.207/2007 privind eliberarea autorizației de transport în domeniul serviciului de transport public local; Ordinul Președintelui ANRSC

nr.263/2007 privind aprobarea de Norme cadru privind modalitățile-atribuire a contractelor de delegare a serviciului de transport public Mcâl șî^^djonanța nr.97/1999, republicată, privind garantarea furnizării de servicii publi(5e-:sub.yen‘țîpnate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile intem|$ona'Iey J* <  -4

Conform prevederilor art.4 din Ordonața m.97/1999^i;Uindkgar^nfărea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intâ^Ășț^^râi^port pe căile navigabile interioare, un serviciu public de transport subveâțrcnâW^fe „acel transport public care necesită subvenții bugetare, pe care un operator de transport este obligat să îl efectueze, în condițiile impuse de autoritățile competente, chiar dacă acestea ar avea efecte economice negative asupra activității sale, pe perioada efectuării serviciului public subvenționat contractat.” In același timp la art. 5 este stipulat că un serviciu public subvenționat de transport se poate realiza numai dacă îndeplinește următoarele obligații: de exploatare, de transport și tarifară.

Aceste obligații sunt îndeplinite de către SC Transport Călători Express SA Ploiești, având în vedere faptul că rutele de transport, programele de circulație și toate reglementările privind efectuarea serviciului de transport public local de persoane sunt stabilite în Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate și curse regulate speciale, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 238 / 29.07.2009 conform cu reglementările Legii nr.92 / 10.04.2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare .

Toate aceste precizări coroborat și cu alte articole de lege care aparțin sistemului de reglementare pentru serviciul de transport public local, respectiv prevederile art.42, alin. 1,2 și 3 din Legea nr.92 / 10.04.2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare sau ale art. 13, alin.3, 4 și 5 din Normele - cadru nr. 272 / 2007 privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane și ținând cont de prevederile cap.VI, art.7, lit.h din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești încheiat între Primăria Municipiului Ploiești și SC Transport Călători Express SA Ploiești, se impune așa cum rezultă și din Raportul de expertiza contabila extrajudiciară, acordarea subvenției până la acoperirea financiară a diferenței dintre venituri și cheltuieli înregistrată în evidența contabilă a societății, reprezentând în fapt subvenția la categoria de cetățeni ai municipiului Ploiești, beneficiari ai prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.79/2014 anexa nr.la, pentru anul 2015, cu respectarea tuturor reglementărilor în vigoare.

Față de cele prezentate mai sus propun aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.


RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre privind acordarea de subvenții la activitatea de exploatare a S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești până la acoperirea diferenței dintre cheltuielile înregistrate de operator și veniturile efectiv încasate pentru transportul de persoane pentru anul 2015 conform clauzelor Contractului de delegarea gestiunii serviciului de transport public de persoane în Municipiul Ploiești nr. 018579 / 04.11.2013 și 21644 / 04.11.2013

S.C. Transport Călători Express SA Ploiești înființată prin reorganizarea administrativă a Regiei Autonome de Transport Public Ploiești, în conformitate cu Hotătârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 220/27.06.2013, modificată și completată prin Hotătârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 289/13.08.2013, prin reprezentanții săi legali, prestează un serviciu de interes și utilitate publică, fiind aflată în subordinea consiliului local.

In conformitate cu prevederile art.l al 2 lit.h din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, modificată si completată, transportul public local de persoane face parte din sfera serviciilor comunitare de interes si utilitate publică.

Astfel acest serviciu se află în responsabilitatea autorităților administrației publice locale.

Potrivit prevederilor art.l alin.4 din Legea nr. 51/08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, serviciile de utilități publice de interes general au următoarele particularități:

-au un caracter economico-social;

-răspund unor cerințe și necesități de interes și utilitate publică;

-au caracter permanent și regim de funcționare continuu;

-aria de acoperire are dimensiuni locale;

-sunt înființate, organizate și coordonate de autoritățile administrației publice locale;

- sunt furnizate/ prestate pe baza principiului „beneficiarul plătește” , etc.

Sistemul de reglementare pentru serviciul de transport public local cuprinde ansamblu de legi și acte normative specifice acestui tip de serviciu și anume: Legea nr. 51/08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată; Legea nr.92 / 10.04.2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare; Normele - cadru nr. 272 / 2007 privind stabilirea, gustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de p^^ne^^dinul Președintelui ANRSC nr.206/2007 privind autorizarea autoritățiW^de- autorWr^ pentru serviciul de transport public local; Ordinul Președintelui AffeșC/^®b|/2Wij privind eliberarea autorizației de transport în domeniul serviciului local; Ordinul Președintelui ANRSC nr.263/2007 privind aprobarea^^e Norme^dadxîi privind modalități de atribuire a contractelor de delegare a serviciuml^|sJrgpsport public local și Ordonanța nr.97/1999, republicată, privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile internaționale;

Potrivit prevederilor art. 2 alin.l, 2 și 3 din Legea nr.92 / 10.04.2007 privind serviciile de transport public local:

”In condițiile în care în transportul public local se acordă facilități de transport uneia sau mai multor categorii de persoane, serviciul prin care se realizează transportul respectiv se consideră serviciu public subvenționat de transport”. Astfel serviciul public subvenționat de transport se va efectua conform legii precizate mai sus și a prevederilor Ordonanței nr.97/1999, republicată, privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile internaționale, în sensul îndeplinirii tuturor obligațiilor de exploatare, a obligațiilor de transport și a obligațiilor tarifare.

Prin urmare la stabilirea unor servicii publice de transport se va ține seama de:

-interesul general, social și economic;

-tarifele și condițiile de transport care pot fi oferite călătorilor;

local;


-posibilitățile financiare de acoperire a subvențiilor de la bugetul de stat sau

-rutele, condițiile și tarifele aferente acestor transporturi subvenționate de către autoritățile competente.

Rutele de transport, programele de circulație și toate reglementările privind efectuarea serviciului de transport public local de persoane sunt în conformitate cu Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate și curse regulate speciale, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 238 / 29.07.2009.

Prin aplicarea prevederilor Regulamentului aprobat, S.C. Transport Călători Express SA Ploiești îndeplinește cele trei obligații de bază și anume: de exploatare, de transport și tarifară.

Conform art.20 din Legea nr.92 / 10.04.2007 privind serviciile de transport public local, autoritatea de reglementare competentă a serviciilor comunitare de utilități publice este ANRSC, care elaborează norme-cadru privind modalitățile de atribuire a autorizațiilor de transport, a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor, precum și norme - cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane.

Potrivit prevederilor art.42, alin.l, 2 și alin.3 din Legea nr.92 / 10.04.2007 , acoperirea influențelor financiare rezultate din reduceri de tarif la legitimațiile de călătorie individuale pentru serviciul de transport public, sau acoperirea diferențelor dintre costurile înregistrate și sumele efectiv încasate ca urmare a vânzării legitimațiilor de călătorie individuale se asigură din bugetele locale.” Condițiile concrete în care va fi acoperit costul călătoriilor,...se vor stabili prin hotărâre de


veniturilor obținute.


Conform datelor înregistrate în situațiile financiare, societatea a înregistrat cheltuieli aferente activitatii transportului public in comun - subvenționate , in valoare de 66.027.392 lei și cheltuieli aferente transportului public -nesubventionate , in valoare de 6.816.325 lei.

Astfel la activitatea subvenționată s-a inregistrat o pierdere in valoare de 7.683.919,11 lei în timp ce la activitatea nesubventionată s-a înregistrat un profit in valoare de 7.424.648 lei.

Având în vedere constatările din Raportul de expertiza contabila extrajudiciară anexat, la prezenta: " pierderea înregistrata de SC TRANSPORT CALATORI EXPRESS S.A., din desfasurarea activitatii de transport public in comun, este de :

- Venituri din activitatea de transport public in comun

->72.584.446 lei

- Cheltuieli din activitatea de transport public in comun

->72.843.717 lei

- pierdere înregistrata ->259.271 lei „

Luând în considerare faptul că societatea realizează pe lângă veniturile din activitatea de bază și venituri din alte activități (curse regulate special, inspecții tehnice periodice, reclamă publicitate, chirii, reparații pentru terți etc.), vă informăm că pentru asigurarea echilibrului dintre venituri și cheltuieli, este necesară acoperirea financiară a diferenței dintre cheltuieli și venituri, respectiv 259.271,11 lei. La această sumă se adaugă TVA de 51.854,22 lei, iar totalul facturii emisă către Primăria Municipiului Ploiești este de 311.125,33 lei, conform Referat privind acordarea de subvenții la activitatea de exploatare a SC Transport Călători Express SA Ploiești până la acoperirea diferenței dintre cheltuielile înregistrate de operator și veniturile efectiv încasate pentru transportul de persoane conform clauzelor Contractului de delegarea gestiunii serviciului de transport public de persoane în Municipiul Ploiești nr. 018579/04.11.2013 și 21644/04.11.2013 care constituie anexa nr.l la raport.

In conformitate cu prevederile cap.VI, art.7, lit.h din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești încheiat între Primăria Municipiului Ploiești și SC Transport Călători Express SA Ploieșt și ținând cont de aspectele prezentate, se impune acordarea subvenției pentru anul 2015 conform metodologiei de calcul prezentate în anexei nr.l, cu respectarea tuturor reglementărilor în vigoare.

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.


DIRECTORJTNANCIAR ec. Monica Tănase

/^-nex^&^lx

REFERAT

privind acordarea de subvenții la activitatea de exploatare a SC Trar^p^ti^alaț'o^/ Express SA Ploiești până la acoperirea diferenței dintre cheltuielile înregistratf'de operator și veniturile efectiv încasate pentru transportul de persoane conform clauzelor Contractului de delegarea gestiunii serviciului de transport public de persoane în Municipiul Ploiești nr. 018579/04.11.2013 și 21644/04.11.2013

în conformitate cu prevederile cap. VI, art.7, lit.h din Contractul de delegarea gestiunii serviciului de transport public de persoane în Municipiul Ploiești încheiat între Primăria Municipiului Ploiești și SC Transport Călători Express SA Ploiești și având în vedere metodologia de repartizare a cheltuielilor pe activități subvenționate și nesubvenționate ale societății în funcție de ponderea călătoriilor subvenționate în totalul călătoriilor efectuate pe mijloacele de transport public în anul 2015, prezentăm următoarele:

1. Situația activitatii de transport subvenționate la 31.12.2015 se prezintă astfel:

Luna

Nr. calatorii subvenționate

Rezultat subvenționai

Nr. calatorii nesubvention ate

Rezultat nesubventiona t

Rezultat lunar

Nr. total calatorii

Ianuarie

23,236,949

-1,127,143

980,493

589,673

-537,470

24,217,442

Februarie

23,724,530

-934,955

1,041,041

590,212

-344,743

24,765,571

Martie

24,449,749

-1,436,442

1,147,303

656,007

-780,435

25,597,052

Aprilie

23,191,521

-1,445,659

999,596

618,777

-826,883

24,191,117

Mai

22,738,146

-1,470,189

985,307

606,535

-863,654

23,723,453

Iunie

22,552,290

-1,750,062

823,758

641,692

-1,108,370

23,376,048

Iulie

22,454,507

-1,603,999

720,932

643,348

-960,651

23,175,439

August

22,253,704

-224,230

680,240

628,996

404,767

22,933,944

Septembrie

22,573,362

82,673

786,969

801,603

884,276

23,360,331

Octombrie

22,120,730

-169,908

1,146,023

829,981

660,073

23,266,753

Noiembrie

22,028,164

-306,874

1,036,440

840,115

533,242

23,064,604

Decembrie

21,380,312

-936,010,11

1,456,473

3,616,588

2,680,577,89

22,836,785

Reglare cf

Decizie nr 1/2016 CC

3,638,880

-3,638,880

0

TOTAL

31.12.2015

272,703,964

-7,683,919,11

11,804,575

7,424,648

-259,271,11

284,508,539

 • 2.   Conform Deciziei nr. 1/2016 a Camerei de Conturi Prahova s-ă constatat că

•              •                   •   • •       •                              •                         v                                 r •       1

societatea în anul 2015 a realizat lucrări de investiții și modernizare, reparații capitale la secția tramvai în valoare de 3.796.431,94 lei. Aceste cheltuieli au fost tratate drept cheltuieli din activitatea de exploatare aferente veniturilor din activitatea curentă si trebuia înregistrate ca și cheltuieli privind investițiile din surse proprii tară a influența rezultatul activității curente. Astfel s-a procedat la reglarea cheltuielilor de exploatare, inclusiv a rezultatului din activitatea de exploatare.

In acest sens suma a fost determinată conform metodologiei de calcul al repartizării cheltuielilor pe activități subvenționate și nesubvenționate, respectiv în funcție de ponderea călătorilor transportați subvenționați si nesubventionati în total

5        JT                                 JT     5           5     5  5               55

călători.

Astfel ponderea călătoriilor subvenționate în total călătorii în medie / 2015 este : 272.703.964 / 284.508.539 = 95.85%. Prin aplicarea procentului de 95.85% asupra sumei de reglat, respectiv de 3.796.431,94 lei, rezultă suma de 3.638.880 lei, sumă care corectează rezultatul din activitatea de exploatare care fusese diminuat datorită faptului că nu a fost înregistrat ca investiție din sursă proprie.

 • 3.   Conform datelor prezentate în tabelul de mai sus rezultă că la activitatea nesubvenționată, societatea a înregistrat un profit de 7.424.648 lei în timp ce la activitatea subvenționată se înregistrează o pierdere de -7.683.919,11 lei. Pe cale de consecință potrivit prevederilor Cap. VI art. 7, lit. h din Contract, se asigură acoperirea diferenței dintre costurile înregistrate de Operator și veniturile efectiv încasate pentru transportul de persoane, precum și pentru asigurarea suportabilității costurilor de către utilizatori, cu respectarea legislației fiscale în vigoare.

Față de cele prezentate mai sus, se facturează către Primăria Municipiului Ploiești suma de 259,271,11 lei, la care se adaugă TVA în sumă de 51.854,22 lei, suma totală fiind de 311.125,33 lei.

Suma de 311.125,33 lei inclusiv TVA asigură echilibrarea exercițiului financiar aferent anului 2015 al SC Transport Călători Express SA Ploiești.

DIRECTOR ec. Ione
RAPORT DE EXPERTIZA CONTABILA

Cap 11ntroducere


Expert contabil Mesca Anca Cristina , înscrisa in Tabloul CECCAR sub numărul 44001 A/23.08.2012 .domiciliata in Ploiești jud. Prahova, strada Eroilor, nr 6, bl 14B, ap. 7, am fost desemnata in urma unei proceduri de achiziție publica, organizata de S.C. Transport Calatori Express S.A.PIoiesti, pentru efectuarea unei expertize contabile extrajudiciare, avand următorul obiectiv:

“Expertiza contabila pentru acoperirea financiara a diferenței dintre venituri si cheltuieli, aferenta anului 2015” din cadrul SC TCE SA - PLOIEȘTI, conform OMFP nr. 1802/2014, Legii 82/1991, republicata si a ordonanței privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizați, Ordonanța nr 65/1994, republicata in 2008.

Pentru efectuarea lucrării, s-a încheiat contractul de prestări servicii nr 13755/30.06.2016.

împrejurările cauzei - considerații generale

Societatea Transport Calatori Express S,A. asigura serviciile de transport public local de persoane in Municipiul Ploiești, in baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane in Municipiul Ploiești, aprobat conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr 425/25.10.2013.

Tarifele si respectiv reducerile de tarif pentru categoriile de persoane carora li se aplica acestea, aprobate prin Hotararea Consiliului Local nr. 60/24.02.2014 pentru serviciile prestate de către Societatea de Transport Calatori Express S.A., sunt:

 • 1.  Bilete =>2 lei

 • 2. Abonamente lunare toate traseele 65 lei

  • 2.1   ■ Abonamente saptamanale toate traseele ">20 lei

 • 3. Reduceri elevi, abonamente lunare toate traseele-^32,5 lei

  • 3.1    Reduceri elevi, abonamente saptamanale, toate traseele ->10 lei

  • 3.2    Reduceri elevi, abonamente bilunare, toate traseele-^20 lei

 • 4. Reduceri student, abonamente lunare, 2 trasee->32,5 lei

 • 4.2 Reduceri student abonamente bilunare, 2 trasee-^20 lei

 • 5. Legitimație 1 zi->7 lei


CAPITOLUL 2 - DESFASURAREA EXPERTIZEI


Lucrările expertizei s-au desfasurat in perioada iulie- septembrie 2016 ,la sediul S.C. Transport Calatori S.Ala punctul de lucru al expertului contabil, din București, Sector 1 , Șoseaua Gh. lonescu Sisesti, nr 225C, scara 1,1S3.

Obiectiv:

“Acoperirea financiara a diferenței dintre venituri si cheltuieli aferenta anului 2015” din cadrul SC TCE SA -Ploiești.


Răspuns la obiectiv:


In vederea analizei contului de profit si pierdere subvenționat , expertul a analizat documentele necesare, mai sus menționate si a constatat următoarele:

SC Transport Calatori Express S.A. s-a înființat prin reorganizarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești, in baza hotărârii nr 220 /27.06.2013 a Consiliului Local Ploiești, modificata prin hotararea nr 289/13.08.2013.

Pentru ca societatea Transport Calatori Express sa-si desfasoare activitatea, s-a încheiat contractul de delegare a gestiunii, intre S.C. TRANSPORT CALATORI EXPRESS S.A. si Municipiul Ploiești.

S-au stabilit următoarele

Veniturile obținute din subvenții si contabilizate de societate in 2015 obținute, in urma desfășurării activitatii de transport public in comun, pentru diverse categorii de persoane, conform deciziilor administrative de mai sus, după cum urmeaza:

 • - pensionari, autorizații de călătorie

 • - cetateni cu domiciliul in Ploiești, cu un venit de pana la 3000 Iei inclusiv - gratuit pe toate traseele

 • - cetateni cu domiciliul in Ploiești, fara venit - gratuitate pe toate traseele

 • - elevi cu domiciliul in Ploiești - gratuitate pe toate traseele

 • - studenti cu domiciliul in Ploiești - gratuitate pe toate traseele

 • - elevi din afara Municipiului Ploiești - reducere 50%

 • - studenti necaminiști din afara Municipiului Ploiești - reducere 50%

-veterani de război - gratuitate abonament pe toate traseeledecontat o suma de 30.65 lei/abonament fara TVA (38 lei/abonșftîent^cu < reprezentând tariful social aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr.yffi perioada 01.01-31.07.2015 respectiv 41.13 lei/abonament fara TVA (51 i»bonam§o^ TVA) ~ tariful social ajustat in baza Hotărârii Consiliului Local nr. 24ZM^^'ânn perioada 01.08-31.12.2015. Luând in considerare faptul ca tariful social a fost ajustat foarte târziu, rezultatul obtinut pe următoarele 5 luni din anul 2015 nu a echilibrat situația economico - financiara pe anul 2015 a societății.

Având in vedere aceste aspecte in comparație cu suma de 52.42 lei/abonament fara TVA (65 lei/abonament cu TVA) reprezentând tariful aprobat, conform HCML nr 60/27.02.2014, (daca societatea ar fi decontat serviciului la acest tarif) rezulta o subvenție in valoare de 24.797.701,95 lei (conform anexa 3.6), provenind din: ->7,838.687.29 lei, conform ANEXA 3.1-“Situatia diferenței subvențiilor ce se cuvenea sa se acorde pensionarilor”

->9.821.009,52 lei, conform ANEXA 3.2 "Situația diferenței subvențiilor ce se cuvenea sa se acorde cetățenilor cu venituri” ->3,406.760,65 lei, conform Anexa 3.3 "Situația diferenței subvențiilor ce se cuvenea sa se acorde cetățenilor fara venituri"

■> 196.779,00 lei, conform Anexa 3.4 "Situația diferenței subvențiilor ce se cuvenea sa se acorde studentilo cu domiciliul in Ploiești” ■>3.534.465,49 lei, conform Anexa 3.5 "Situația diferenței subvențiilor ce se cuvenea sa se acorde elevilor cu domiciliul in Ploiești”

Expertul a analizat cifra de afaceri neta - aferenta rezultatului subvenționat, care, conform Cadrului general de intocmire si prezentare a situațiilor financiare, elaborate de Comitetul pentru Standardele de Contabilitate Internationale, transpus in legislația noastra prin OMFP 1802/2014, este formata, in cazul studiat, din producția vanduta, evidențiata in contul 704 analitic distinct- nesubventionat si venituri din subvențiile de exploatare aferente serviciilor prestate - cont 7411.

Am exemplificat după cum urmeaza prin evidentiarea ponderii activitatii subvenționate, celor 5 categorii de cetateni carora li se cuveneau sub-subventionate, pe baza coeficientului de concentrare Gini- Struck (G), după formula:

Type equation here.


STRUCTURA

PENSIONARI

CETAT ENICU VENIT

CETATENI FARA VENIT

STUOENTI CU DOMICILIUL IN PLOIEȘTI

ELEVI CU DOMICILIUL IN PLOIEȘTI

CELELALTE CATEGORII

gi desfasurat

0.2476

0.3070

0.1066

0.0058

0.1108

0.2222

gi semnificativ

pensionari+cetateni cu venit+cetateni fara venit+studenti cu domiciliul in Ploiesti+elevi cu domiciliul in Ploiești

gi semnificativ

0.7778

gi alte categorii

0.2222

^gi x gi

gi semnificativ

gi alte catego rii

suma

0.6050

0.0494

0.6544

Coeficientul Gini-Struck

G

0.5557

in luna decembrie, societatea a avut incasari in suma de 7.296,184 lei                   ?

lei, incasari ce puteau fi realizate in suma de 8.866.220 lei (anexa 4.12)

Suma incasarilor c ear fi putut fi realizate , ca urmare a subvenționării cu ^lligiu/^y^7 respectiv 51 lei cu TVA, fata de 65 lei cu TVA, este de 30.797.326 lei

Cheltuielile efectuate de SC TRANSPORT CALATORI EXPRESS S.A., in vederea desfășurării activitatii de transport public in comun , in Municipiul Ploiești, in anul 2015

Societatea a desfasurat următoarele activitati:

 • - ■ Transport public in comun

 • -   Transport in regim de convenție (servicii de transport pentru salariatii societăților cu care s-au încheiat contracte)

 • -   Servicii ITP

 • -   Servicii de reparații

Pentru a determina cheltuielile aferente activitatii de transport public in comun , s-au analizat cheltuielile efectuate de societate in cursul anului 2015 si s-au constatat următoarele:

- Societatea a înregistrat cheltuieli aferente activitatii transportului public in comun -subvenționate , in valoare de 66,027.392 lei,cheltuieli aferente transportului pubiic-nesubventionate , in valoare de 6.816.325 lei , înregistrând astfel o pierdere din rezultatul subvenționat , in valoare de 7.683.919,11lei si un profit din rezultatul nesubventionat in valoare de 7.424.648 lei, in urma .reglărilor impuse conform Deciziei 1/2016 a Curții de Conturi a României (vezi anexa 5).

Analizând kilometri parcurși, in anul 2015 , expertul a constatat, pe baza fiselor de activitati zilnice, ca s-au parcurs in total 6.813.384 km, din care 432.094 km parcurși in convenție , rezultând 6.381.290 km parcurși in favoarea transportului public in comun , înregistrând astfel o cheltuiala cu combustibilul in valoare de 8.978.640,47 lei.

In concluzie pierderea înregistrata de SC TRANSPORT CALATORI EXPRESS S.A., din desfasurarea activitatii de transport public in comun, este de:

- Venituri din activitatea de transport public in comun

C!            •<;|i

\ rfeȘă-î?/ /o Jf

Anexa 3.5 : situația diferenței dintre subvenția facturata către Co^sijigl-tbiâl7,^^ pentru elevii cu domiciliul in Ploiești

Anexa 4.1-4.12 :situatia încasărilor realizate, ca urmare a practicării unoriarif^ sub-subventionate

Anexa 4.13 - centralizator incasari ce ar fi putut fi effectuate Anexa 5 - situația cheltuielilor înregistrate / cumulat pe anul 2015111 P a g e
Hotărârea nr. 23 din 20.12.2016 a


Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Transport Călători Express S.A.

Adunarea Generala a Acționarilor a S.C. Transport Calatori Express S.A., societate înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub nr. J29/326/1991, CUI RO 1355770, prin membrii sai, respectiv dl. Tudor Aurelian Dumitru si dna.Trican Elena; in temeiul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 220/27.06.2013 cu modificările si completările ulterioare; a Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr.109/2011, aprobata cu modificările ulterioare de Legea nr. 111/2016; a Legii nr. 31/1990 cu modificările si completările ulterioare; in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv; cu întreaga legislație incidența in vigoare, întruniți la sediul în Ploiești, str. Găgeni nr. 88, in data de 20.12.2016, începând cu ora 1300, cu unanimitate de voturi, adopta următoarea:

HOTĂRÂRE:

Art. 1. la act de proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al societarii pentru anul 2016, ce urmează a fi înaintat Consiliului Local al Municipiului Ploiești, spre aprobare.

Art. 2. la act de proiectul de hotărâre privind acoperirea diferenței dintre cheltuielile înregistrate și veniturile efectiv încasate pentru transportul de persoane prin curse regulate, pentru anul 2015, ce urmază a fi înaintat Consiliului Local al Municipiului Ploiești, spre aprobare.


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind acordarea de subvenții la activitatea de exploatare a S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești până la acoperirea diferenței dintre cheltuielile înregistrate de operator și veniturile efectiv încasate pentru transportul de persoane pentru anul 2015 conform clauzelor Contractului de delegarea gestiunii serviciului de transport public de persoane în Municipiul Ploiești nr. 018579/ 04.11.2013 și 21644 / 04.11.2013

Având in vedere prezentul proiect de Hotarare prezentat de către S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești din bugetul local se va aloca suma de 311,13 mii lei cu care se va majora in mod corespunzător bugetul de venituri si cheltuieli al acesteia.

Fata de cele prezentate mai sus supunem spre aprobare prezenta hotarare.DIRECȚIA ADMINICTRATIE PUBLICA, RIDIC- CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE,

SEF SERVICU BUGET, ÎMPRUMUTURI,

Erji Laura STANCIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI   /

COMISIA DE SPECIALITATE NR.l               O

O \        J X? y/Z

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

R_A_P_O_R Ț

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind acordarea de subvenții la activitatea de exploatare a S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești până la acoperirea diferenței dintre cheltuielile înregistrate de operator și veniturile efectiv încasate pentru transportul de persoane conform clauzelor Contractului de delegarea gestiunii serviciului de transport public de persoane în Municipiul Ploiești nr. 018579 / 04.11.2013

Decizia nr. 31/19,12.2016

a Consiliului de Administrație al S.C. Transport Calatori Express S.A.

Consiliul de Administrație al S,C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, întrunit în ședința din data 19,12,2016, decide;

Art.l. Reavizează și înaintează către Adunarea Generală a Acționarilor documentația privind rectificarea BVOului pentru anul 2016, conform material nr, 25929/19.12.2016.

Art.2. Avizează și înaintează către Adunarea Generală a Acționarilor proiectul de hotărâre privind acoperirea diferenței dintre cheltuielile înregistrate și veniturile efectiv încasate pentru transportul de persoane prin curse regulate, pentru anul' 2015, conform material nr. DF 23997/21.11.2016.Secretariat tehr^it

Monlca Myîea

(J!