Hotărârea nr. 416/2016

Hotãrârea nr. 416 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti şi estimările pe 2017-2018

ROMÂNIA                              |v 8

JUDEȚUL PRAHOVA                   ț             1

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI^,S.£111ii

HOTĂRÂREA NR. 416 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și estimările pe 2017-2018

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

văzând Expunerea de motive a primarului Municipiului Ploiești domnul Adrian Florin Dobre, Raportul de Specialitate al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016, cu estimările pe 2017 - 2018 și Raportul de specialitate al Comisiei de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze;

având în vedere prevederile Deciziei Consiliului de Administrație nr. 31/19.12.2016 și ale Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 23/20.12.2016;

ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze din data de 20.12.2016;

având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.503/15.12.2015 prin care a fost stabilit modul de asigurare a protecției sociale, a gratuităților și reducerilor de tarif la transportul urban de călători, direct unor categorii de persoane: pensionari cu venituri nete de până la 2100 de lei inclusiv și persoane cu vârste de peste 65 ani femei/ 70 de ani bărbați, fără venituri, cu domiciliul în municipiul Ploiești;

având în vedere prevederile art.84 și art.205 din Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale cu modificările și completările ulterioare ;

conform prevederilor Ordinului nr.4055/1996 pentru stabilirea Normelor privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local în comun de care beneficiază elevii și studenții din învățământul de stat;

în conformitate cu prevederile art.16 lit.(b) din Legea nr.44 din 1 iulie 1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată și actualizată ;

în conformitate cu prevederile art.23 ali.(l) - (5) din Legea nr.448 din 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere prevederile art.28 alin. 1 și art.29 alin.2 din Legea nr. 329 / noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional cu modificările și completările ulterioare ;

având în vedere prevederile Legii nr.31 / 1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere prevederile Legii nr. 339/19.12.2015 - Legea Bugetului de Stat pe anul 2016 ;

ținând cont de prevederile Ordinului nr. 20/07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

luând în considerare prevederile Legii nr. 69/01.10.2010 privind responsabilitatea fiscal bugetară, actualizată;

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere prevederile Legii nr. 273/29.06.2006, privind finanțele publice locale modificată și completată;

în temeiul art. 36, alin. 4, lit. a și art. 45, alin.2, lit. a din Legea nr. 215/2001 , republicată și actualizată - Legea Administrației Publice Locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă la prezenta hotărâre;

Art.2 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primăriei Municipiului Ploiești și ale S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art.3 Direcția Administrației Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE Ia proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și estimările pe 2017-2018

în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 220/27.06.2013, modificată și completată prin Hotătârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 289/13.08.2013, a fost înființată S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești prin reorganizarea administrativă a Regiei Autonome de Transport Public Ploiești.

Potrivit prevederilor hotărârilor mai sus menționate, S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești începând cu data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului, se subrogă în drepturi și obligații Regiei Autonome de Transport Public Ploiești.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 și estimările pe 2017, 2018, a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 92/29.03.2016 și rectificat conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 196/28.06.2016 și Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 219/28.07.2016.

în conformitate cu prevederile Legii nr. T13 / 29.06.2006 privind finanțele publice locale modificată și completată și Legii Bugetului de Stat pentru anul 2016 nr. 339 /2015, se propune rectificarea indicatorilor economico-financiari din cadrul capitolelor de Venituri totale și de Cheltuieli totale ale societății pe anul 2016, în vederea reașezării acestora pe elemente, în funcție de veniturile și cheltuielile înregistrate în prezent, care nu mai corespund cu valoarea totală, inițial aprobată conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 92/29.03.2016 și a rectificărilor ulterioare.

Față de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.


SOCIETATEA DE TRANSPORT CĂLĂTORI EXRAPORT DE SPECIALITATE V

la proiectul de hotărâre privincK rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și estimările pe 2017-2018

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 și estimările pe 2017, 2018 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.92/29.03.2016 și rectificat conform Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 196/28.06.2016 și nr.219/28.07.2016.

A

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 29.06.2006 privind finanțele publice locale modificată și completată, a Ordonanței de Guvern nr. 26 / 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare și Legii Bugetului de Stat pentru anul 2016 nr. 339 /2015, se propune rectificarea indicatorilor economico - financiari din bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești pe anul 2016.

Ținând cont de de execuția bugetară la 9 luni 2016, propunem rectificarea capitolelor de Venituri totale și de Cheltuieli totale, în vederea reașezării acestora pe elemente, în funcție de veniturile și cheltuielile înregistrate în prezent, care nu mai corespund cu valoarea totală, inițial aprobată.

Astfel se propun spre rectificare următorii indicatori:

I.VENITURI TOTALE:

Acest indicator se rectifică in minus cu suma totală estimată de 9.641 mii lei, din care:

 • •  veniturile din exploatare

 • •  veniturile financiare......

  634 mii lei . - 7 mii lei.


l.Veniturile din exploatare:

 • a), din producția vândută:

- din servicii prestate, care au fost estimate conform tarifeh baza HCLM nr. 530 /2015, se rectifică în minus cu suma de 6.182

Rectificarea în minus a veniturilor din producția vândută factori:


 • 1. din lipsa unui istoric de date, previziunea inițială pentru anul 2016 a fost fundamentată având la bază în principal vânzările înregistrate pe primele 20 de zile ale lunii ianuarie 2016, ținând cont de faptul că niciun operator de transport din țară nu a beneficiat de sistemul de gratuitate totală acordată de către autoritatea publică locală cetățenilor săi (HCLM nr.79/2014).

 • 2. din diferența de subvenție neaprobată inițial față de necesarul previzionat ( protecția socială) acordată anumitor categorii defavorizate de călători.

Concret necesarul de subvenție solicitat inițial pentru, anul 2016 a fost de 34.977 mii lei, iar pentru anul 2015 a fost solicitată suma de 12.700 mii lei, reprezentând soldul sumelor de decontat în anul 2016, restante aferente lunilor noiembrie si decembrie 2015.

Potrivit Raportului de Specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Transport Călători Express SA Ploiești pe anul 2016 întocmit de către Direcția Economică si Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice și Contracte, suma alocată a fost de 26.050 mii lei, inclusiv TVA, din care 23.400 mii lei pentru protecție socială transport elevi, studenți, pensionari și 2.650 mii lei protecție socială pentru persoane cu dizabilități și asistenții acestora ( se anexează copie la prezenta).

De asemenea se menționa faptul că din suma de 23.400 mii lei urma să se plătească suma de 11.604,43 mii lei restanțe aferente anului 2015, din care: 5.819,61 mii lei pentru luna noiembrie 2015 și 5.784,82 mii lei pentru luna decembrie 2015. Totodată în raport se precizeză:” sumele menționate trebuie să se regăsească în bugetul SC Transport Călători Express SA Ploiești, reprezentând limita maximă până la care din bugetul local se pot efectua plăți”.

Luând în considerare aceste aspecte, societatea conform adresei cu nr.BTV4837/04.03.2016 înaintată Consiliului de Administrație si Adunării Generale a Acționarilor, a informat faptul că pentru a armoniza bugetul societății cu cel al bugetului local va trebui ca diferența de sumă neaprobată

( 8.927 mii lei) să fie trecută pe venituri proprii (se anexează copie la prezenta).

-alte venituri, se rectifică în plus cu suma de 4.254 mii lei , având la bază volumul veniturilor înregistrate pe primele 9 luni (anexa 2-rd.7).

Precizăm faptul că la luna septembrie 2016 a fost înregistrată pe venituri suma de 5.037 mii lei reprezentând scutire accesorii datorită anulării Deciziei ANAF, sumă de care nu s-a tinut cont în estimările lunilor octombrie, noiembrie si decembrie 2016;

 • b) .Venituri din vânzarea mărfurilor-nu e cazul;

 • c) . Venituri din subvenții:

La acest capitol -la rd. 3 pct.a din anexa 1 se rectifică în minus cu suma de 9.300 mii lei reprezentând sumele alocate din bugetul local, inclusiv TVA, (adică 7,706 mii lei fără TVA), necesare decontării serviciului de transport public prestat către anumite categorii conform Hotărârii Consiliului Local nr.503/2015, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr.322/2016. Menționăm faptul că în sumele reprezentândPe cale de consecință rectificarea bugetară solicitată se încadrează în plafonul de 45.700 mii lei inclusiv TVA, aprobată conform Hotărârii Consiliului Local nr. 219/2016.

Acest fenomen de diminuare a prevederii bugetare aferente anului în curs cu sumele restante aferente anului precedent, se perpetuează de la an la an cu influențe negative asupra reflectării imaginii la un moment dat a situației economice a societății, dar si asupra cash-flow-ului.

în acest sens se anexează:

 • > Anexa nr.l.a - Situația deconturilor înregistrate (calculate și încasate) - CLM în perioada 01.01.2016 - 30.09.2016;

 • > Anexa nr.l.b - Situația deconturilor înregistrate (calculate și încasate) -ASSC în perioada 01.01.2016-30.09.2016;

 • > Balanța analitică a contului 4458 ” Alte sume primite cu caracter de subvenție”.

Subvențiile de la CLM Ploiești și ASSC, conțin TVA.

II. CHELTUIELI TOTALE:

La acest indicator s-a estimat o influență totală in minus de 4.606,50 lei, care a făcut ca suma inițială sa scadă de la 76.448,50 mii lei la 71.842,00 mii lei.

Rectificarea în minus a acestui indicator se datorează în principal dificultăților financiare ale societății.

Astfel:

 • •  nu s-au mai putut face achiziții la nivelul necesar;

 • • nu s-au mai putut asigura stocuri tampon minimale in magazii pentru

  autobuze.


Aceasta scădere nu are un caracter benefic, activitatea de transport local fiind astfel mult mai expusa la pericolul de neacoperire a necesarului zilnic de mijloace de transport, din cauze tehnice si imobilizări prelungite in atelierele de reparații, pana la cumpărarea si primirea pieselor si a materialelor necesare readucerii acestora la starea tehnica adecvata.

Pe de altă parte datorită acestor dificultăți financiare societatea nu poate onora obligațiile către furnizori, bugete^ având consecințe negative în sensul creșterii cheltuielilor cu dobânzi și penalități.

Față de aspectele menționate la acest capitol rezultă ca inclusiv calitatea serviciului de transport public de călători este influențată negativ.

în aceste condiții menționăm faptul că, deși întregul parc de mijloace de transport înregistrează o uzură de peste 100%, societatea efectuează cheltuieli decât pentru asigurarea desfășurării activității „la avarie”.

Pe capitole de cheltuială scăderea se explică astfel:

2.Cheltuielile de exploatare, din care:


 • A. rd. 31 anexa nr.2 - Cheltuieli cu bunuri și servicii, rectificafefe-^âhsta^în diminuarea acestora cu suma de 3.251,5 mii lei și au la bază datele înregistate în evidențele contabile la 30.09.2016.

Cheltuielile cu stocurile (anexa 2- rd. 32) au o valoare estimată mai mică cu 2.685,00 lei, din lipsă de disponibil bănesc.

Cheltuielile privind serviciile executate de terți au o scădere estimată de 355 mii lei (anexa 2- rd. 40), din lipsă de disponibil bănesc.

Cheltuielile cu alte serviciil executate de terți (anexa 2- rd. 46) au o scădere estimată de 211,50 mii lei, justificată astfel:

-creșterea cheltuielilor cu comisionul acordat colaboratorilor pentru vânzarea de bilete cu 140 mii lei, pentru că vânzarea de bilete a fost mai mare decât cea estimată inițial.

 • B. rd. 79, anexa nr.2 - Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate, au fost rectificate în minus cu suma de 318 mii lei, estimările până la finele anului 2016 s-au efectuat luând în considerare datele înregistrate cumulat 9 luni.

 • C. rd. 86 , anexa nr.2 - Cheltuieli cu personalul. Se rectifică în minus cu suma de 2.116 mii lei:

CI Cheltuieli cu salariile, rd.88: se rectifică în minus cu suma de 1.368 mii lei, datorită scăderii numărului mediu de salariați ca urmare a plecării salariaților pe cale naturală (pensionări/decese),a persoanelor care au fost angajate pe perioadă determinată și a celor cu acordul părților, exclusiv directori cu contract de mandat, de la 1087 salariați la 1050 salariați,

C2 Cheltuieli cu bonusuri, rd.92: se rectifică în minus cu suma de 442 mii lei, corespunzător numărului mediu de salariați.

Cheltuieli privind tichetele de masă (cont 642 și 6458):

Cheltuielile privind tichetele de masă ( cont 642 și 6458) înregistrate la 9 luni 2016, conform „ Situația Cheltuielilor anul 2016” ~ 1.515.500 lei pentru un număr mediu de personal de 1058 salariați.

Pentru estimarea lunilor octombrie, noiembrie și decembrie 2016 se utilizează următoarele date:

 • > Numărul mediu de personal, fără organele de conducere cu contract de mandat luna: octombrie — 1031 salariați

noiembrie = 1026 salariați

decembrie = 1027 salariați

 • > Valoarea unui tichet de masă = 9,57 lei;

 • > Număr mediu tichete acordate = 18 buc/salariat.

Astfel pentru:

octombrie: 18 buc/sal. x 9,57 lei/buc. x 1031 salariați = noiembrie: 18 buc/sal. x 9,57 lei/buc. x 1026 salariați = decembrie: 18 buc/sal. x 9,57 lei/buc. x 1027 salariați — Total:                             =

177.600 176.7391$;% 176.911 le%><?

531.250 leiCheltuieli privind tichetele de masă estimate pentru 2016: 1.515.500 lei + 531.250 lei = 2.046.750 lei

C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitetele, rd.104 se rectifică în minus cu suma de 104 mii lei datorită faptului că începând cu luna septembrie sunt doi directori cu contract de mandat, iar din luna iulie 2016 membrii AGA conform legislației în vigoare nu mai sunt remunerați;

C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale, rd.113 se rectifică în minus cu suma de 202 mii lei, în corelație cu fondul de salarii;

 • D. Alte cheltuieli de exploatare, rd.120 se rectifică în plus cu suma de 1079 mii lei, din care:

 • - cheltuieli cu majorări și penalități, în prezent în sumă de 472 mii lei;

 • - cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 607 mii lei reprezentând amortizarea tramvaielor reabilitate.

SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR - Anexa nr.4, acestea se rectifică după cum urmează:

 • - din surse proprii, includerea în programul de achiziții a unor noi achiziții, fără a afecta cheltuielile cu bunuri și servicii aprobate inițial ci numai fondurile din surse proprii ( amortizare și fondul de dezvoltare de 15% din vânzări bilete), estimate pentru achiziționarea acestor bunuri, fiind actualizate în funcție de datele înregistrate la 9 luni ale anului 2016 și de recomandările lăsate de Curtea de Conturi a României/ Camera de Conturi Prahova, conform Deciziei nr. 1/2016.

Conform recomandărilor sursa de finanțare neconsumată, respectiv fondul de dezvoltare de 15% din vânzări bilete, din anii 2014 și 2015 se reportează la anul 2016 astfel:

-mii lei-

Sursa de finanțare

2014

2015

2016

aprobat

utilizat

neutilizat

aprobat

utilizat

neutilizat

propus rectific.

utilizat estimat

neutilizat estimat

Fond de dezvoltare 15% din vânzări bilete

1.208

369

839

703

839

978

564

1.714

564

1.054

1.224

Total:

1.208

369

839

1.542

978

564

2.278

1.054

1.224

Rectificarea anexei nr.4 se prezintă astfel:


Sursa de finanțare

Amortizare______

Fond de dezvoltare 15% din vânzări bilete


Aprobat conform HCLM

nr.219/2016

677


2.475


Total:


3.152


Diferente de rectificat +/-

607


-1.251


-6441.224


2.508


Notă:

Fondul de dezvoltare de 15% pentru 2016 inițial aprobat de 2.475 mii lei a fost calculat la venitul din bilete, estimat la 18.975 mii lei. Se rectifică la 1.714 mii lei calculat la un venit din bilete estimat pentru închiderea anului 2016 de 13.144 mii lei.

Proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești are previzionat un rezultat negativ de 5.034 mii lei.

Neechilibrarea veniturilor cu cheltuielile se datorează în principal următoarelor cauze:

 • > societatea nu beneficiază de subvenții materiale la activitatea de exploatare, sumele primite doar ca diferență de tarif (subvențiile direcționate) pentru anumite categorii defavorizate de călători fiind insuficiente;

 • > societatea nu a beneficiat de garantarea din partea Municipiului pentru a obține o finanțare privind înnoirea parcului de autobuze care ar fi condus la o reducere substanțială a cheltuielilor de exploatare;

 • > consecințele negative rezultate din aplicarea gratuității totale, cca 2 ani conform prevederilor HCLM nr.79/2014, care au condus la scăderea numărului de persoane plătitoare de titluri de călătorie, in anul 2016.

Acoperirea acestei diferențe, respectiv „diferența dintre veniturile efectiv încasate și costurile înregistrate de Operator pentru transportul de persoane” așa cum este stipulat la CAP.VI - Obligațiile părților, art.7, lit.h din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 18579/04.11.2013, va fi efecuată din sursele bugetului local.

Rectificarea tuturor indicatorilor din bugetul de venituri și cheltuieli are la bază datele înregistrate în evidența contabilă la 9 luni 2016. Estimarea lunilor octombrie, noiembrie și decembrie este orientativă, mai mult chiar-începând cu 15 septembrie 2016 s-a reluat activitatea cu tramvaiul cu amabele trasee: 101 si 102, neexistând date certe înregistrate cel puțin pentru o lună. Astfel se pot înregistra diferențe importante la închiderea efectivă a exercițiului economico-financiar 2016.

3

Având în vedere prevederile Ordonanței de Guvern nr. 26 / 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, se consideră că proiectul de hotărâre are un caracter de urgență și propunem introducerea acestuia în ședința ordinară din luna decembrie 2016.


- Anexa nr.l - Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2016;

-Anexa nr.2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre;

-Anexa nr. 3- Gradul de realizare a veniturilor totale;

-Anexa nr.4 - Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare 2016;

-Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante.

Anexele nr. 1 - 5 sunt anexe de fundamentare ale Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 și fac parte integrantă la prezentul proiect de rectificare.

Față de cele prezentate propunem spre analiză și avizare proiectul de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli, al SC Transport Călători Express SA Ploiești pentru

anul 2016.
cons.jr. Monica ManeaJUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiești pe anul 2016

Bugetul local pe anul 2016 a fost fundamentat avand in vedere prevederile Legii nr. 339/2015-Legea bugetului de stat pe anul 2016, Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare.

S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiești in calitate de societate comerciala in subordinea Consiliului Local este finanțata pentru activitatea de prestări servicii. Astfel pe anul 2016 din bugetul local s-a alocat inițial suma de 40.900 mii lei inclusiv TVA pentru protecție sociala transport elevi, studenti, pensionari si suma de 4.476,00 mii lei protecție sociala transport pentru asistenții si bolnavii cu handicap grav (plata efectuata prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare).

Prin prezenta rectificare, avand in vedere proiectul de Hotarare privind acordarea de subvenții la activitatea de exploatare a S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești până la acoperirea diferenței dintre cheltuielile înregistrate de operator și veniturile efectiv încasate pentru transportul de persoane pentru anul 2015 conform clauzelor Contractului de delegarea gestiunii serviciului de transport public de persoane în Municipiul Ploiești nr. 018579/ 04.11.2013 și 21644 / 04.11.2013, se aloca din bugetul local suma de 311,13 mii lei, suma cu care va fi majorat si Bugetul de venituri si cheltuieli al S.C.Transport Calatori Express S.A. Ploiești.

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art.14, alin.(3) „Nicio cheltuiala nu poate fi înscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala"’, iar potrivit alin. (4j„ Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Avand in vedere ca S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiești in calitate de societate comerciala pe acțiuni, acționar municipiul Ploiești, răspunde de:

 • a)     Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b)     Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c)     Angajarea, lichidarea si efectuarea plăților in limita veniturilor încasate, precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiești, acesta impreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

  DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV,

  Nicoleta CRACIUWOIU
  / DIRECȚIA ADMINICTRATIE PUBLICA, /JURIDIC- CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, /         CONTRACTE/


  SEF SERVICU BUGET, ÎMPRUMUTURI,

  Erji Laura STANCIU


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul privind rectificarea Bugetului de

Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și estimările pe 2017-2018
Notă de fundamentare privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 al SC Transport Călători Express SA Ploiești

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 și estimările pe 2017, 2018 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.92/29.03.2016 și rectificat conform Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 196/28.06.2016 și nr.219/28.07.2016.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 29.06.2006 privind finanțele publice locale modificată și completată, a Ordonanței de Guvern nr. 26 / 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare și Legii Bugetului de Stat pentru anul 2016 nr. 339 /2015, se propune rectificarea indicatorilor economico - financiari din bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești pe anul 2016.

Ținând cont de de execuția bugetară la 9 luni 2016, propunem rectificarea capitolelor de Venituri totale și de Cheltuieli totale, în vederea reașezării acestora pe elemente, în funcție de veniturile și cheltuielile înregistrate în prezent, care nu mai corespund cu valoarea totală, inițial aprobată.

Astfel se propun spre rectificare următorii indicatori:

I.VENITURI TOTALE:

Acest indicator se rectifică in minus cu suma totală estimată de 9.641 mii lei, din care:

 • •  veniturile din exploatare...............- 9.634 mii lei

 • •  veniturile financiare............................- 7 mii lei.

l.Veniturile din exploatare:

 • a), din producția vândută:

- din servicii prestate, care au fost estimate conform tarifelor în vigoare, aprobate în baza HCLM nr. 530 /2015, se rectifică în minus cu suma de 6.182 mii lei (anexa 2-rd.5).

Rectificarea în minus a veniturilor din producția vândută următorilor factori:

 • 1. din lipsa unui istoric de date, previziunea inițială pentru fost fundamentată având la bază în principal vânzările înregistrate p de zile ale lunii ianuarie 2016, ținând cont de faptul că niciun


transport din țară nu a beneficiat de sistemul de gratuitate totală acordată de către autoritatea publică locală cetățenilor săi (HCLM nr.79/2014).

 • 2. din diferența de subvenție neaprobată inițial față de necesarul previzionat ( protecția socială) acordată anumitor categorii defavorizate de călători.

Concret necesarul de subvenție solicitat inițial pentru anul 2016 a fost de 34.977 mii lei, iar pentru anul 2015 a fost solicitată suma de 12.700 mii lei, reprezentând soldul sumelor de decontat în anul 2016, restanțe aferente lunilor noiembrie și decembrie 2015.

Potrivit Raportului de Specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Transport Călători Express SA Ploiești pe anul 2016 întocmit de către Direcția Economică si Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice și Contracte, suma alocată a fost de 26.050 mii lei, inclusiv TVA, din care 23.400 mii lei pentru protecție socială transport elevi, studenți, pensionari și 2.650 mii lei protecție socială pentru persoane cu dizabilități și asistenții acestora ( se anexează copie la prezenta).

De asemenea se menționa faptul că din suma de 23.400 mii lei urma să se plătească suma de 11.604,43 mii lei restanțe aferente anului 2015, din care: 5.819,61 mii lei pentru luna noiembrie 2015 și 5.784,82 mii lei pentru luna decembrie 2015. Totodată în raport se precizeză:” sumele menționate trebuie să se regăsească în bugetul SC Transport Călători Express SA Ploiești, reprezentând limita maximă până la care din bugetul local se pot efectua plăți”.

Luând în considerare aceste aspecte, societatea conform adresei cu nr.BTV4837/04.03.2016 înaintată Consiliului de Administrație si Adunării 5            >

Generale a Acționarilor, a informat faptul că pentru a armoniza bugetul societății cu cel al bugetului local va trebui ca diferența de sumă neaprobată

( 8.927 mii lei) să fie trecută pe venituri proprii ( se anexează copie la prezenta).

-alte venituri, se rectifică în plus cu suma de 4.254 mii lei, având la bază volumul veniturilor înregistrate pe primele 9 luni (anexa 2-rd.7).

Precizăm faptul că la luna septembrie 2016 a fost înregistrată pe venituri suma de 5.037 mii lei reprezentând scutire accesorii datorită anulării Deciziei ANAF, sumă de care nu s-a ținut cont în estimările lunilor octombrie, noiembrie și decembrie 2016;

 • b) .Venituri din vânzarea mărfurilor-nu e cazul;

 • c) . Venituri din subvenții:

La acest capitol -la rd. 3 pct.a din anexa 1 se rectifică în minus^t/s^^fe de 9.300 mii lei reprezentând sumele alocate din bugetul local, inclușii (adică 7,706 mii lei fără TVA), necesare decontării serviciului de public prestat către anumite categorii conform Hotărârii ConsiliuluALoSaLT nr.503/2015, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Locăr53 nr.322/2016. Menționăm faptul că în sumele reprezentând protecția socială acordată anumitor categorii de persoane, aprobate inițial au fost prinse și sumele aferente lunilor noiembrie și decembrie 2015 așa cum este precizat și Raportul de Specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Transport Călători Express SA Ploiești pe anul 2016 întocmit de

către Direcția Economică și Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice si Contracte.

»                                 3


Pe cale de consecință rectificarea bugetară solicitată se încadrează în plafonul de 45.700 mii lei inclusiv TVA, aprobată conform Hotărârii Consiliului Local nr. 219/2016.

Acest fenomen de diminuare a prevederii bugetare aferente anului în curs cu sumele restante aferente anului precedent, se perpetuează de la an la an cu influențe negative asupra reflectării imaginii la un moment dat a situației economice a societății, dar si asupra cash-flow-ului.

în acest sens se anexează:

 • > Anexa nr.l.a - Situația deconturilor înregistrate (calculate și încasate) - CLM în perioada 01.01.2016 - 30.09.2016;

 • > Anexa nr.l.b - Situația deconturilor înregistrate (calculate și încasate) - AS SC în perioada 01.01.2016 - 30.09.2016;

 • > Balanța analitică a contului 4458 ” Alte sume primite cu caracter de subvenție”.

»

Subvențiile de la CLM Ploiești și ASSC, conțin TVA.

II. CHELTUIELI TOTALE:

La acest indicator s-a estimat o influență totală in minus de 4.606,50 lei, care a făcut ca suma inițială sa scadă de la 76.448,50 mii lei la 71.842,00 mii lei.

Rectificarea în minus a acestui indicator se datorează în principal dificultăților financiare ale societății.

Astfel:

 • •  nu s-au mai putut face achiziții la nivelul necesar;

 • • nu s-au mai putut asigura stocuri tampon minimale in magazii pentru autobuze.

Aceasta scădere nu are un caracter benefic, activitatea de transport local fiind astfel mult mai expusa la pericolul de neacoperire a necesarului zilnic de


mijloace de transport, din cauze tehnice si imobilizări prelungite reparații, pana la cumpărarea si primirea pieselor si a materi; readucerii acestora la starea tehnica adecvata.

Pe de altă parte datorită acestor dificultăți financiare societâțe|^^^^Se? onora obligațiile către furnizori, bugete având consecințe negative im^sensul creșterii cheltuielilor cu dobânzi și penalități.

Față de aspectele menționate la acest capitol rezultă că inclusiv calitatea serviciului de transport public de călători este influențată negativ.

In aceste condiții menționăm faptul că, deși întregul parc de mijloace de transport înregistrează o uzură de peste 100%, societatea efectuează cheltuieli decât pentru asigurarea desfășurării activității „la avarie”.

Pe capitole de cheltuială scăderea se explică astfel:

2.CheltuieliIe de exploatare, din care:

 • A. rd. 31 anexa nr.2 - Cheltuieli cu bunuri și servicii, rectificarea constă în diminuarea acestora cu suma de 3.251,5 mii lei și au la bază datele înregistate în evidențele contabile la 30.09.2016.

Cheltuielile cu stocurile (anexa 2- rd. 32) au o valoare estimată mai mică cu 2.685,00 lei, din lipsă de disponibil bănesc.

Cheltuielile privind serviciile executate de terți au o scădere estimată de 355 mii lei (anexa 2- rd. 40), din lipsă de disponibil bănesc.

Cheltuielile cu alte serviciil executate de terți (anexa 2- rd. 46) au o scădere estimată de 211,50 mii lei, justificată astfel:

-creșterea cheltuielilor cu comisionul acordat colaboratorilor pentru vânzarea de bilete cu 140 mii lei, pentru că vânzarea de bilete a fost mai mare decât cea estimată inițial.

 • B. rd. 79, anexa nr.2 - Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate, au fost rectificate în minus cu suma de 318 mii lei, estimările până la finele anului 2016 s-au efectuat luând în considerare datele înregistrate cumulat 9 luni.

 • C. rd. 86 , anexa nr.2 - Cheltuieli cu personalul. Se rectifică în minus cu suma de 2.116 mii lei:

CI Cheltuieli cu salariile, rd.88: se rectifică în minus cu suma de 1.368 mii lei, datorită scăderii numărului mediu de salariați, ca urmare a plecării salariaților pe cale naturală (pensionări/decese),a persoanelor care au fost angajate pe perioadă determinată și a celor cu acordul părților, exclusiv directori cu contract de mandat, de la 1087 salariați la 1050 salariați.

C2 Cheltuieli cu bonusuri, rd.92: se rectifică în minus cu suma de 442 mii lei, corespunzător numărului mediu de salariați.

Cheltuieli privind tichetele de masă ( cont 642 și 6458):


Cheltuielile privind tichetele de masă ( cont 642 și 6458) înregișfrpt^fla^9 luni 2016, conform „ Situația Cheltuielilor anul 2016” = 1.5X15^5QO 'fiei pentru un număr mediu de personal de 1058 salariați.

Pentru estimarea lunilor octombrie, noiembrie și decembrie 2016 se utilizează următoarele date:

x Numărul mediu de personal, fără organele de conducere cu contract de mandat luna: octombrie = 1031 salariați noiembrie = 1026 salariați decembrie = 1027 salariați

> Valoarea unui tichet de masă = 9,57 lei;

y Număr mediu tichete acordate = 18 buc/salariat.

Astfel pentru:

octombrie: 18 buc/sal. x 9,57 lei/buc. x 1031 salariați = 177.600 lei; noiembrie: 18 buc/sal. x 9,57 lei/buc. x 1026 salariați = 176.739 lei; decembrie: 18 buc/sal. x 9,57 lei/buc. x 1027 salariați = 176.911 lei;

Total:                            = 531.250 lei

Cheltuieli privind tichetele de masă estimate pentru 2016: 1.515.500 lei + 531.250 lei = 2.046.750 lei

C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitetele, rd.104 se rectifică în minus cu suma de 104 mii lei datorită faptului că începând cu luna septembrie sunt doi directori cu contract de mandat, iar din luna iulie 2016 membrii AGA conform legislației în vigoare nu mai sunt remunerați;

C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale, rd.113 se rectifică în minus cu suma de 202 mii lei, în corelație cu fondul de salarii;

 • D. Alte cheltuieli de exploatare, rd.120 se rectifică în plus cu suma de 1079 mii lei, din care:

 • - cheltuieli cu majorări și penalități, în prezent în sumă de 472 mii lei;

 • - cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 607 mii lei reprezentând amortizarea tramvaielor reabilitate.

SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR - Anexa nr.4, acestea se rectifică după cum urmează:

 • - din surse proprii, includerea în programul de achiziții a unor noi achiziții, fără a afecta cheltuielile cu bunuri și servicii aprobate inițial ci numai fondurile din surse proprii ( amortizare și fondul de dezvoltare de 15% din vânzări bilete), estimate pentru achiziționarea acestor bunuri, fiind actualizate în funcție de datele înregistrate la 9 luni ale anului 2016 și de reco^ada^ăMăs.ăfe/ de Curtea de Conturi a României/ Camera de Conturi Pranoya^gco^fârmDeciziei nr.1/2016.

Conform recomandărilor sursa de finanțare neconsumată, respectiv fondul de dezvoltare de 15% din vânzări bilete, din anii 2014 si 2015 se

J                                                  3

reportează la anul 2016 astfel:

-mii lei-

Sursa de finanțare

2014

2015

2016

aprobat

utilizat

neutilizat

aprobat

utilizat

neutilizat

propus rectific.

utilizat estimat

neutilizat estimat

Fond de dezvoltare 15% din vânzări bilete

1.208

369

839

703

839

978

564

1.714

564

1.054

1.224

Total:

1.208

369

839

1.542

978

564

2.278

1.054

1.224

Rectifîcarea anexei nr.4 se prezintă astfel:

-mii lei-

Sursa de finanțare

»

Aprobat conform HCLM nr.219/2016

Diferente de rectificat +/-

Propuneri rectificare 2016

Amortizare

677

607

1.284

Fond de dezvoltare 15% din vânzări bilete

2.475

-1.251

1.224

Total:

3.152

-644

2.508

Notă:

Fondul de dezvoltare de 15% pentru 2016 inițial aprobat de 2.475 mii lei a fost calculat la venitul din bilete, estimat la 18.975 mii lei. Se rectifică la 1.714 mii lei calculat la un venit din bilete estimat pentru închiderea anului 2016 de 13.144 mii lei.

Proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești are previzionat un rezultat negativ de 5.034 mii lei.

Neechilibrarea veniturilor cu cheltuielile se datorează în principal următoarelor cauze:

 • > societatea nu beneficiază de subvenții materiale la activitatea de

>

exploatare, sumele primite doar ca diferență de tarif (subvențiile direcționate) pentru anumite categorii defavorizate de călători fiind insuficiente;

 • > societatea nu a beneficiat de garantarea din partea Municipiului pentru a obține o finanțare privind înnoirea parcului de autobuze


care ar fi condus la o reducere substanțială a cheltuî^Uî^r^ăe^ exploatare;

consecințele negative rezultate din aplicarea gratuității totale, cca^ ani conform prevederilor HCLM nr.79/2014, care au condus la

scăderea numărului de persoane plătitoare de titluri de călătorie, in anul 2016.

Acoperirea acestei diferențe, respectiv „diferența dintre veniturile efectiv încasate și costurile înregistrate de Operator pentru transportul de persoane” așa cum este stipulat la CAP.VI - Obligațiile părților, art.7, lit.h din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 18579/04.11.2013, va fi efecuată din sursele bugetului local.

Rectificarea tuturor indicatorilor din bugetul de venituri și cheltuieli are la bază datele înregistrate în evidența contabilă la 9 luni 2016. Estimarea lunilor octombrie, noiembrie și decembrie este orientativă, mai mult chiar-începând cu 15 septembrie 2016 s-a reluat activitatea cu tramvaiul cu amabele trasee: 101 și 102, neexistând date certe înregistrate cel puțin pentru o lună. Astfel se pot înregistra diferențe importante la închiderea efectivă a exercițiului economico-fmanciar 2016.

Având în vedere prevederile Ordonanței de Guvern nr. 26 / 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, se consideră că proiectul de hotărâre are un caracter de urgență și propunem introducerea acestuia în ședința ordinară din luna decembrie 2016.

Conform Ordinului nr. 20 / 07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, proiectul de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Transport Călători Express SA Ploiești cuprinde:

- Anexa nr.l - Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2016;

-Anexa nr.2 - Detalierea indicatorilor economico-fînanciari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre;

-Anexa nr. 3- Gradul de realizare a veniturilor totale;

-Anexa nr.4 - Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare 2016;

-Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante.

Anexele nr. 1 - 5 sunt anexe de fundamentare ale Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 și fac parte integrantă la prezentul proiect de rectificare.

Față de cele prezentate propunem spre analiză și avizare propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli, al SC Transport Călători Express SA Ploiești pentru anul 2016, respectiv elaborarea proiectului debA rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli , • — —

Express SA Ploiești pentru anul 2016 si înaintarea acestuia cătfe Consiliul

T           1     1 X <      •   •    •   1    •                                                                                                                                '•                            ■

Local al Municipiului Ploiești.

al SC Transport Calatori c

r ***’ nDirector General,ec. Ionelia En^bcu


SINTEZA DATELOR PREZENTATE

LA NOTĂ DE FUNDAMENTARE PRIVIND RECTIFICAREA


BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016 AL SC TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIEȘTI

Nr. crt.

Indicator:

BVC aprobat conform

HCL 219/2016 -mii lei-

BVC rectificat propus

-mii lei-

Diferente de rectificat (+/-)

-mii lei-

Explicații:

I.

VENITURI TOTALE, din care:

76.449,0

66.808,0

-9.641,0

1.

Venituri din exploatare, din care:

76.442,0

66.808,0

-9.634,0

a)

din producția vândută, din care:

38.178,0

36.250,0

-1.928,0

Veniturile au fost previzionate având la bază în principal vânzările înregistrate pe primele 20 de zile ale lunii ianuarie 2016.

a2)

din servicii prestate

31.547,0

25.365,0

-6.182,0

Cu diferența de subvenție neaprobată la fundamentarea BVC față de necesarul previzionatțconform pct.2 din Nota de fundamentare a bugetului rectificat).

a4)

alte venituri

6.631,0

10.885,0

4.254,0

Venituri neprevăzute, datorate scutirii de accesorii conform Deciziei ANAF

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de exploatare

38.264,0

30.558,0

-7.706,0

Rectificarea bugetară se încadrează în plafonul aprobat conform HCLM nr.219/2016 de 45.700,0 mii lei cu TVA, din care 38.2^ÂJ0^piii lei fără TVA.( conform lit.c) fundamentare a bugetului rectific^

2.

Venituri financiare

7,0

0

-7,0

WJ»'II.

CHELTUIELI TOTALE, din care:

76.448,5

71.842,0

-4.606,5

1.

Cheltuieli de exploatare, din care:

76.448,5

71.842,0

-4.606,5

A.

Cheltuieli cu bunuri si servicii

20.962,5

17.711,0

-3.251,5

Datorită Cash -Flow negativ

B.

Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

1.672,0

1.354,0

-318,0

Din evaluarea clădirilor

C.

Cheltuieli cu personalul

52.752,0

50.636,0

-2.116,0

Din scăderea numărului mediu de salariati

9

( conform lit. C din Nota de fundamentare a bugetului rectificat).

D.

Alte cheltuieli de exploatare

1.062,0

2.141,0

1.079,0

 • •  Din creșterea penalităților aferente debitelor curente cu bugetul de stat;

 • •  Din amortizarea tramvaielor reabilitate intrate în funcțiune de la începutul anului 2016.

III.

REZULTAT BRUT (profit/pierdere)

0,5

-5.034,0

1. Societatea nu beneficiază de:

 • •  parc de mijloace de transport reînnoit care să conducă la o reducere substanțială a cheltuielilor de exploatare ( uzura parcului înregistrată este de peste 100%, iar în unele cazuri de peste 300%);

 • •  subvenții materiale la activitatea de

exploatare, sumele primite doar ca diferență    de    tarif (subvențiile

direcționate) pentru anumite cațe^o^n^ defavorizate     de     călători     fiind?

insuficiente;                  L          .2.Consecințele negative rezultate din aplicarea gratuității totale, de cca 2 ani conform prevederilor HCLM nr.79/2014, care au condus la scăderea numărului de persoane plătitoare de titluri de călătorie, in anul 2016.

NOTĂ: rectificarea bugetară are la bază prevederile:

 • > Legii nr. 339 / 19.12.2015 - Legea Bugetului de Stat pe anul 2016;

 • > Ordonanței de Guvern nr. 26 / 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, art.10 alin.(2).


BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2016INDICATORI

Nr rd

BVC aprobat HCLM nr .219/2016

Diferente de rectificat +/-

Propuneri rectificare 2016

% 6

= 5/4x100

Prevederi     :

î

%

An 2017

i

An 20181

I

1

1

9=7/5x100

10=8/7x100

0

1

2

3

4.

X

5

6

7

8 1

9

10

I

VENITURI TOTALE

(Rd.l—Rd.2l-Rd.5+Rd.6)

1

76.449,0

-9.641,0

66.808,0

87,4

78.589,6

I

80.554^3

117,6

102,5

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

76.442,0

-9.634,0

66.808,0

•87,4

78.582,4

80.546,(9

117,6

102,5

a)

subvenții cu TVA :

3

45.700,0

-9.300,0

36.400,0

79,6

44.078,7

i

45.180,(7

121,1

102,5

Sume necesare pentru acoperirea soldului aferent anului 2015

9.300,0

9.300,0

1

i

1

I

1

1

fără TVA

38.264,0

-7.706,0

30.558,0

79,9

35.732,0

36.625,(3

116,9

102,5

a.l

subvenții de la C'LM, din

care:

40.900,0

-9.221,0

31.679,0

77,5

37.678,7

1

1

38.620,(7

118,9

102, $

TVA

6.816,0

-jL536,0

5.280,0

77,5

7.292,7

7.475,0

138,1

102,$

subvenții (protecție socială)

34.084,0

-7.685,0

26.399,0

77,5

30.386,0

31.145,(7

115,1

102,t

a.2

subvenții de la AS SC, din care:

4.800,0

-79,0

4.721,0

98,4

6.400,0

i

i

6.560,0

135,6

X

102,5

(
o

TVA

800,0

-13,0

787,0

.98,4

1.239,0

1.2705,0

157,4

102,5

subvenții (protecție socială)

4.000,0

-66,0

3.934,0

98,4

5.161,0

5.290ț,0

131,2

102,5

a.3

subvenții de la CNPAS și UPG Ploiești, din care:

180,0

45,0

225,0

125,0

185,0

189Î7

82,2

102,5

b)

transferuri, cf.prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

7,0

: -7,0

0,0

7,2

0,0

102,5

3

Venituri extraordinare

6

n

CHELTUIELI TOTALE

(Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

76.448,5

1

-4.606,5

71.842,0

94,0

78.589,1

1

i

80.55318

109,4

102,5

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

76.448,5

-4.606,5

71.842,0

94,0

78.589,1

I

80.553^8

109,4

102,5

A

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

20.962,5

-3.251,5

17.711,0

84,5

21.549,5

i

22.088Î2

121,7

102,5

B

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

1.672,0

■ -318,0

1.354,0

81,0

1.718,8

— -----J—

1.761'8

126,9

102,5

C

cheltuieli cu personalul, din care:

11

52.75.2,0

-2.116,0

50.636,0

96,0

54.229,1

i

55.584,^8

107,1

102,5

CO)

Cheltuieli de natură salarială

(Rd.l3+Rd.l4)

12

43.182,0

-1.810,0

41.372,0

95,8

44.391,1

45.500J9

107,3

102,5

CI)

ch.cu salariile

13

40.475,0

-1.368,0

39.107,0

96,6

41.608,3

42.648,Î5

106,4

102,5

C2)

bonusuri

14

2.707,0

-442,0

2.265,0

83,7

2.782,8

2.852,4

122,9

102,5

C3)

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

!

i

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

=

C4)

cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere.și control, comisii și comitete

17

507,0

-104,0

403,0

79,5

521,2

I

1

534,2

129,3

$ <$■/'

■ /

------------a .1 t J/..:1]

C5)

cheltuieli cu asigurările și protecția socială,fondurile speciale și alte obligații legale

18

9.063,0

-202,0

8.861,0

97,8

9.316,8

i

l

i

9.549'7

105,1

102,5

D

alte cheltuieli de exploatare

19

1.062,0

1.079,0

2.141,0

201,6

. 1.091,7

1

l.U9<0

51,0

102,5

2

Cheltuieli financiare

20

1

3

Cheltuieli extraordinare

21

i

m

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

0,5

-5.034,0

0,5

0^5

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

1

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

i

1

1

Rezerve legale

25

i

1

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de 'lege

26

l

i

i

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

î i

1

4

Constituirea surseloi' proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,plății dobânzilor,comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

I

i

o

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

1 |
1


1i f1

i-r

â

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.25,26,27,28 și 29.

30

i

7

1

Participarea salariaților Ia profit în limita a 10% din profitul net,dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

1 1

l

J

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividente cuvenite acționarilor,în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

i

i

a)

dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

dividende cuvenite altor acționari

34

i

i

9)

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

i î

____l1.

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

i

■ 1

vn

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

i

i

i

a)

cheltuieli materiale      (

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii .

40

d)

cheltuieli cu reclamă și publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

1

vm

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

3.152,0

-644,0

2.508,0

3.240,3

j

1

3.3210

1

Alocații de la buget

44

i

• 2

Surse proprii

3.152,0

’ -644,0

2.508,0

3.240,3

3.3210

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45 bis

-

t

i

i

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

3.152,0

-644,0

2.508,0

3.240,3

3.3210

X

DATE DE FUNDAMENTATE

47

i

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

1.096,0

1.030,0

1.096,0

i

1.096,0

2

Nr. mediu de salariați total

49

1.090,0

1.053,0

1.090,0

1.0900

2

1

Nr. mediu de salariați tara conducere

1.087,0

1.050,0

1.087,0

1.0870

-

(zt


i


iI t, <_                                                                                                                                                                             •                          ■                              .                                                                                                                                                      '

V                                                                                                             '' 7",              '                                                                               ’                                         1

> ' ■ ■ 1

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială(Rd. 12/Rd.49)/12* 10 00

50

3.310,5

3.283,5

3.403,2

J

1

t

2

1

1

!

i

!

3.488J3

4

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)(Rd. 13/Rd.49)/ 12*1000

51

3.103,0

3.103,7

3.189,8

, 1

 • 1

 • 2

|

3.269,16

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal (mii lei/persoană)(Rd .2/Rd.49)

52

70,1

63,4

72,1

1

1

I

1

73 J?

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoană)

53

1

2

i i

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale(Rd.7/Rd.l)*1000

54

1.000,0

1.075,4

1.000,0

i

i

i

1.000s|)

8

Plăți restante

55

48.400,0

. 23.307,0

l

i

9

Creanțe restante

56

9.O69,o|

13.439,0

---------------------------------------------------------------i

i

I


Anexa 2 mii lei

INDICATORI

Nr.rd.

2015

2016

1                     din care:

i

I

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

9 luni 2016

Diferente de rectificat -1-/-

Propuneri rectificare 2016

%

%

HCLM nr.514/ 2015

I-ICLM nr.219/2016

1

1

i TrimI

Trimn

TrimlII

TrimIV

0

1

2                         i

3

4

5

6

7

X

8

10=8/6x100

11

12

13

14

I

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) •

1

70.525,0

72.657,8

76.449,0

50.581,0

-9.641,0

66.808,0

91,9

87,4

15.837,0

14.84r,0

19.903,0

16.227,0

1

Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.l2+Rd.l3+Rd.l; 4), din care:

2

70.518,0

72.651,9

76.442,0

50.581,0

-9.634,0

66.808,0

92,0

87,4

j 15.837,0

14.841,0

19.903,0

16.227,0

a)

din producția vândută

(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

13.890,0

17.687,9

38.178,0

28.040,0

-1.928,0

36.250,0

204,9

94,9

n---------

i

i

î 7.971,0

7.488,0

12.581,0

8.210,0

al)din vânzarea produselor

4

a2)din servicii prestate

5

8.810,0

8.785,0

31.547,0

18.616,0

-6.182,0

25.365,0

288,7

80,4

î 6.549,0

6.171,0

5.896,0

6.749,0

a3)din redevențe și chirii

6

!

a4)alte venituri

7

5.080,0

8.902,9

. 6.631,0

9.424,0

4.254,0

10.885,0

122,3

164,2

T 1-422,0

1.317,0

6.685,0

1.461,0

b)

din vânzarea mărfurilor

8

i--------

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd,10+ rd. subvenții fără TVA), din care: '

9

56.628,0

54.964,0

38.264,0

22.541,0

-7.706,0

30.558,0

55,6

79,9

-J---------------

i

*

j

I 7.866,0

7.353,0

7.322-Q

subvenții, cf.prevederilor legale în vigoare, din care cu TVA

i

go

as.

UcT

subvenții cu TVA

69.908,0

67.919,0

45.700,0

26.846,0

-9.300,0

36.400,0

53,6

79,6

9.354,0

8.748,0

8.745&

'^9^53,0

I
cl.l

Sume necesare pentru acoperirea soldului aferent anului 2015

10

<■

9.300,0

,9.300,0

cl.2

fără TVA

56.378,0

54.782,0

38.084,0

22.372,0

-7.751,0

30.333,0

55,4

79,6

7.795,0

7.290,0

7.287,0

7.961,0

cl.3

subvenții de la CLM, din care:

64.558,0

62.687,0

40.900,0

23.293,0

-9.221,0

31.679,0

50,5

77,5

8.158,0

7.566,0

7.570,0

8.385,0

TVA

12.495,0

12.125,0

, 6.816,0

3.882,0

-1.536,0

5.280,0

43,5

77,5

1.360,0

1.261,0

1.262,0

1.397,0

subvenții (protecție socială)

52.063,0

50.562,0

. 34.084,0

19.411,0

-7.685,0

26.399,0

52,2

77,5

6.798,0

6.305,0

6.308,0

6.988,0

cl.4

subvenții de la ASSC, din care:

5.350,0

5.232,0

4.800,0

3.553,0

-79,0

4.721,0

90,2

98,4

1.196,0

1.182,0

1.175,0

1.168,0

TVA

1.035,0

1.012,0

800,0

592,0

-13,0

787,0

77,8

98,4

199,0

197,0

196,0

195,0

subvenții (protecție socială)

4.315,0

4.220,0

4.000,0

2.961,0

-66,0

3.934,0

93,2

98,4

997,0

985,0

979,0

973,0

cl.5

subvenții de Ia CNPAS și UPG Ploiești

250,0

182,0

180,0

169,0

45,0

225,0

123,6

125,0

î     71,0

63,0

35,0

56,0

c2)transferuri,cf.prevederilor legale în ■ vigoare

11

d)

dîn producția de imobilizări

12

1

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

-

i

0

alte venituri din exploatare

(Rd. 15+Rd. 16+Rd. 19+Rd.20+Rd.21),. din care:

14

1

1

i

1

fl)din amenzi și penalități

15

i

f2)din vânzarea activelor și alte operații de capital(Rd.l8+Rd.l9), din care:

16

i

i

i

active corporale

17

active nccorporale                    ;

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

1

i

f5)

alte venituri

21

t

2

Venituri financiare

(Rd.23i-Rd.24+Rd.25-i-Rd.26+Rd.27), din care;

22

7,0

5,9

7,0

0,0

-7,0

0,0

0,0

0,0

î î i

1

0,0

0,0

0,0

a)din imobilizări financiare

23

i i

b)din investiții financiare

24

i

c)din diferențe de curs

25

d)din dobânzi

26

7,0

5,9

7,0

0,0

-7,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

e)alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

i i

ss

n

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.l36+Rd.l44)

29

73.434,0

• 72.657,8

76.448,5

53.736,0

-4.606,5

71.842,0

98,9

94,0

!

'18.804,0

17.738,0

18.125,$

1 g

1

Cheltuieli de

expIoatare(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd. 1

20),din care:

•30

73.434,0

72.657,8

76.448,5

53.736,0

-4.606,5

71.842,0

98,9

94,0

i

i

!18.804,0

17.738,0

BC

18.12^Q.

ham

>*|\ 17.175$A)

Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd40+Rd.46), din care:

31

20,537^

1

,21.090,4

20.962,5

13.125,0

-3.251,5

17.711,6

T—--------

A

- '   84,0

84,5

5.015,0

4.338,0

3.777,0

1

4.581,0

Al)

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

32

15.831,0

15.244,0

16.594,0

10.143,0

-2.685,0

13.909,0

91,2

83,8

4.001,0

3.289,0

2.853,0

3.766,0

a)cheituieli cu materiile prime

33

b)cheltuielî cu materiale consumabile, din care:

34

12.958,0

12.654,0

12.857,0

7.753,0

-2.519,0

10.338,0

81,7

80,4

: 2.728,0

2.678,0

2.347j0

2.585,0

bl)cheltuielî cu piese de schimb

35

2.600,0

2.522,0

2.600,0

1.472,0

-637,0

1.963,0

77,8

75,5

;    613,0

467,0

392,0

491,0

b2)cheltuieli cu combustibilii

36

10.203,0

9.972,0

10.100,0

6.126,0

-1.932,0

8.168,0

81,9

80,9

! 2.050,0

2.165,0

1.911,0

2.042,0

b3)alte cheltuieli materiale

36.1

155,0

160,0

157,0

155,0

50,0

207,0

129,4

131,8

j     65,0

46,0

■ 44,0

52,0

c)cheltuielî privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

144,0

172,0

188,0

86,0

-73,0

115,0

66,9

61,2

î     40,0

31,0

15,0

29,0

d)cheltuieli privind energia și apa

38

2.700,0

2.391,0

3.520,0

2.273,0

-105,0

3.415,0

142,8

97,0

1 1.222,0

568,0

483,0

1.142,0

e)chelluieli privind mărfurile

39

29,0

27,0

29,0

31,0

12,0

41,0

151,9

141,4

1 nio

12,0

8,0

10,0

A2)

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

1.281,0

1.292,0

1.655,0

1.007,0

-355,0

1.300,0

100,6

78,5

!   287,0

411,0

309,0

293,0

a)cheltuieli cu întreținerea și reparațiile.

41

631,0

663,0

750,0

344,0

-334,0

416,0

62,7

55,5

1

l

1     55,0

188,0

101,0

72,0

b)cheltuieli privind chiriiIe(Rd.43+Rd.44), din care:

42

I

bl)cătie operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

t--------------

i

1

b2)către operatori cu capital privat

44

!

c)priine de asigurare

45

650,0

629,0

905,0

663,0

-21,0

884,0

140,5

97,7

]   232,0

223,0

208,0

221,0

A3)

Cheltuieli cu alte servicii executate de

terți(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd:

62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.7

8), din care:

46

3.425,0

4.554,4

2.713,5

1.975,0

-211,5

2.502,0

54,9

92,2

1

î

1

j 727,0

638,0

615,0

522,0

a)cheltuieli cu colaboratorii

47

0,0

1 ,

1

b)cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

151,0

162,0

175,0

236,0

140,0

315,0

194,4

180,0

!    73,0

90,0

73,0

79,0

bl)cheltuîeli privind consultanța

49

i

1

c)cheltuieli de protocol, reclamă și publicîtate(Rd.5I+Rd,53), din care:

50

7,0

3,0

5,0

1,0

-3,0

2,0

66,7

40,0

i

! 1,0

1,0

0,0

0,0

cl)cheltuieli de protocol, din care:

51

7,0

3,0

5,0

1,0

-3,0

2,0

66,7

40,0

—w

1,0

JTÎHSlW.

tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările ulterioare

52

d-----------

i

i

/>/

g.       Jg 3

c2)cheltuieli de reclamă și publicitate, ■ din cîire:

53

1

i i i

feii./

teZ
*

Jichete cadou ptr.cheltuielî de reclamă și publicitate,potrivit Legii

nr. 193/2006,cu modificările ulterioare

54

(

r >

1

_tîchete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.l93/2006,cu modificările ulterioare

' 55

ch. de promovarea produselor

56

d)Ch.cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015

(Rd.58+Rd.59+Rd60+Rd.6 l),din care:

57

l

i

i

dl)ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatăte

58

1

1

d2)ch.de sponsorizare in domeniile : educatie,invatamant,social si sport,din ; care:

59

]

i

i i

d3)pentru cluburile sportive

60

i

d4)cheltuiel i de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati

61

i i

(

e)cheltuieli cu transportul de bunuri și , persoane

62

1,6

1

1

i

-

^cheltuieli de deplasare, detașare,transfer,din care:

63

29,0

25,8

35,0

6,0

-27,0

8,0

31,0

22,9

!

2,0

7,0

1,0

0,0

-Cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66),din care:

64

l

internă

65

i

externă

66

I

g)che!tuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

139,0

136,0

140,0

150,0

60,0

200,0

147,1

142,9

l

54,0

50,0

46,0

50,0

hjcheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

19,0

19,0

25,0

12,0

-9,0

16,0

84,2

64,0

4,0

5,0

3,0

4,0

i)alte cheltuieli cu serviciile executate ■ de terți, din care:

69

1.480,0

1.614,0

1.705,0

983,0

-394,0

1.311,0

81,2

76,9

i

| 322,0

315,0

346,0

328,0

îl)cheltuieli de asigurare și pază

70

641,0

616,0

675,0

410,0

-128,0

547,0

88,8

81,0

| 121,0

180,0

109,0

137,0

i2)cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

1------

1

i3)cheltuieli cu pregătirea profesională

72

36,0

32,0

105,0

14,0

-90,0

15,0

46,9

14,3

t

! 8,0

5,0

o-mC

i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

1

1 l

1

J

1

ti ta fel ilod

_aferente bunurilor de natura domeniului public

74

T

t

i i

'X.p--

i5)cheltuieli cu prestațiile efectuate de' filiale

75

■■■! 1

1

5

Î6)cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf.Ordonanței de urgența a Guvernului nr.109/2011

76

i7)cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

j)alte cheltuieli

78

1.600,0

2.593,0

628,5

587,0

21,5

650,0

25,1

103,4

! . 271,0

170,0

146,0

63,0

B)

Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsămintc asimilate

(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.844-Rd.85), din care:

79

1.381,0

1.346,0

1.672,0

1.014,0

-318,0

1.354,0

100,6

81,0

î 459,0

193,0

362,0

340,0

a)ch.cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)ch.cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

3,4

2,0

6,0

3,0

0,0

6,0

300,0

100,0

3,0

3,0

c)ch.cu taxa de licență

82

j

d)ch.cu taxa de autorizare

83

i

e)ch.cu taxa de mediu

84

1,0

1,0

LO

2,0

1,0

2,0

200,0

200,0

! 1,0

1$

Qcheltuieli cu alte taxe și impozite

85

745,0

560,0

675,0

421,0

-114,0

561,0

100,2

83,1

'   272,0

-24,0

173,0

140,0

C)

Cheltuieli cu personalul

(Rd.87+Rd.l00+Rd. 104+Rd. 113)

86

50.577,0

49.256,0

52.752,0

38.084,0

-2.116,0

50.636,0

102,8

96,0

i

’i 12-634,0

13.188,0

13.188,0

11.626,0

CO)

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)

87

41.441,0

40.373,0

43.182,0

31.202,0

-1.810,0

41.372,0

102,5

95,8

1-------------------

! 10.347,0

10.^95,0

10.795,0

9.435,0

Ci)

Cheltuieli cu salariile

(Rd.89+Rd.90+Rd.91),din care:

88

38.914,0

38.126,0

40.475,0

29.687,0

-1.368,0

39.107,0

102,6

96,6

i-----------------------

9.795,0

10.118,0

10.118,0

9.076,0

a)salarii de bază

89

36.431,0

35.596,0

40.000,0

29.110,0

-1.663,0

38.337,0

107,7

95,8

i 9.506,0

9.547$

10.057,0

9.227,0

b)sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

-

c)alte bonificații(conform CCM)

91

i

d)cheltuieli cu salariile aferente personalului pe per. determinată

91,1

2.385,0

2.471,0

445,0

398,0

86,0

53.1,0

21,5

119,3

i

289,0

67,0

42,0

133,0

e)cheltuieli cu salariile personalului minim pe economie cf-legislațieî

91,2

98,0

59,0

30,0

179,0

209,0

239,0

405,1

796,7

1

103,0

76$

n

C2)

Bonusuri

(Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99),

din care:

92

2.527,0

2.247,0

2.707,0

1.515,0

-442,0

2.265,0

100,8

83,7

1

;   552,0

468,0

a)cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 ' din Legea nr.227/2015privind Codul ■ fiscal, cu modificările șî completările ulterioare, din care:

93

î

!

ir-ri n

op

j 5^

i

Jichete de creșă, of. Legii

nr. 193/2006,cu modificările ulterioare

94

\ /

1

Jichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările ulterioare

95

209,0

207,0

218,0

107,0

b)tichete de masă

96

2.318,0

2.040,0

2.489,0

1.408,0

c)tichete de vacanță                   ;

97

d)ch,privind participarea salariațîlor la profitul obținut în anul precedent

98

e)alte cheltuieli conform CCM

99

C3)

Alte cheltuieli cu personalul

(Rd.l01+Rd.l02+Rd.l03),din care:

100

14,0

14,0

a)ch.cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

14,0

14,0

b)ch.cu drepturile salariate cuvenite în. baza unor hotărâri judecătorești

102

c)ch. de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

C4)

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și cornițele

(Rd. 105+Rd. 108+Rd. 111 +Rd. 112), din care:

104

500,0

481,0

507,0

331,0

ajpentru directori/directorat

105

275,0

250,0

250,0

178,0

componenta fixă

106

componenta variabila

107

b)pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,din care:’

108

81,0

79,0

80,0

63,0

componenta fixă

109

componenta variabilă

110

c)pentru AGA și cenzori

111

144,0

152,0

177,0

90,0

d)pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială,fondurile speciale șt alte obligații legale (Rd.ll4+Rd.ll5+Rd.ll6+Rd.ll7+Rd. , 118+Rd.l 19), din care:

113

8.622,0

8.402,0

9.063,0

6.551,0


j

o,o

218,0

105,3

100,0

109,0

109,0

-442,0

2.047,0

100,3

82,2

i 552,0

359,0

497,0

639,0

1

i

!

I

ș

!

i i i i î

-104,0

403,0

83,8

79,5

!

i 127,0

125;0

79,0

72,0

-22,0

228,0

91,2

91,2

1 62,0

59,0

57,0

50,0

î !

1

5,0

85,0

107,6

106,3

! 21,0

21,0

21,0

22,0

-87,0

90,0

59,2

50,8

44,0

45,0

1,0

0,0

1

i

i

-202,0

8.861,0

105,5

97,8

1

i

i

1

I 2.160,0

2.175,01

1

2.216$

5 W MW1 ■<

2/310,0

I(

ajerente fondului de salarii          ,

8,620,

i. 8.400,0

—j—

- 1

4

aferente plăților compensatorii

i

2,0

i

a)ch.privind contribuția Ia asigurările. sociale

114

6.114,0

6.018,0

6.348,0

4.675,0

-141,0

6.207,0

103,1

97,8

1.549,0

1.537,0

1.589,0

1.532,0

b)ch.privind contribuția Ia asigurări pt.șoinaj

115

196,0

• 210,0

205,0

149,0

-5,0

200,0

95,2

97,6

49,0

49,0

51,0

51,0

c)ch.privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

116

1.960,0

1.993,0

2.130,0

1.562,0

-47,0

2.083,0

104,5

97,8

515,0

513,0

534,0

521,0

d)ch.privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii

117

352,0

181,0

380,0

165,0

-9,0

371,0

205,0

97,6

47,0

76,0

42,0

206,0

e)ch.privind contribuția unității la schemele de pensii

118

f)ch.privind alte contribuții și fonduri' speciale

119

1

D)

Alte cheltuieli de exploatare

(Rd. 121+Rd. 124+Rd. 125+Rd.l26+Rd

+127+Rd.l28),dincare:

120

939,0

965,0

1.062,0

1.513,0

1.079,0

2.141,0

221,9

201,6

696,0

19,0

798,0

628,0

a)cheltuieli cu majorări și penalități

(Rd. 122+Rd. 123),din care:

121

. 180,0

200,0

385,0

557,0

472,0

857,0

•1

1

j 385,0

-293,0

465,0

300,0

către bugetul general consolidat

122

j

către alți creditori

123

î

b)cheltuieli privind activele imobilizate'

124

1

I

c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

l

i

d)alte cheltuieli - despăgubiri          ;

126

i i

e)ch.cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

127

759,0

765,0

677,0

956,0

607,0

1.284,0

167,8

189,7

1

|  311,0

312,0

333,0

328,0

fjajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane(Rd.l29-Rd.l31),din care:

128

l

$

î

fl)cheltuieli privind ajustările și provizioanele

129

l î

4

i

fl.l)provîzioane privind participarea la profit a salariaților

130

■ i ■■

r

1

1

fl.2)provizioane în legătură cu contractul de mandat

130a

1

f2)venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

131

j

1

, ■ X O < fi   "

£2.1)din anularea provizioanelor

(Rd.l33+Rd,1344-Rd.l35),dm care:

132

1

ijc

O/ /.<£)! Z1

din participarea salariaților la profit :

133

1 y

■ ]

- ■

_<iin deprecierea imobilizărilor corporale șî a activelor circulante

134

venituri din alte provizioane

135

2

Cheltuieli financiare

(Rd.l37+Rd.l40+Rd.l43),din care: •

136

0,4

a)cheltuieli privind dobânzile(Rd.I38+Rd.l39), din care: '

137

aljaferente creditelor pentru investiții

138

i

a2)aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

î

1

b)cheltuieli din diferențe de curs valutar(Rd. 141+Rd 142),din care:

140

0,4

î

l

bl)aferente creditelor pentru investiții

141

1 i

1

b2)aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

î

c)alte cheltuieli financiare

143

l

3

Cheltuieli extraordinare

144

i !

in

REZULTATUL BRUT (profît/pierdere)               (Rd.l-

Rd.29)                                ;

145

-2.909,0

0,0

0,5

-3.155,0

-5.034,0

1

1

i-2.967,0

-2.897,0

1.778,0

-948,0

venituri neimpozabile

146

1

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

!

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

0,0

i

V

DATE DE FUNDAMENTARE

149

i

l)Cheltuîeli de natură salarială(Rd.87)

150

41.441,0

40.373,0

43.182,0

31.202,0

41.372,0

!

10.347,0

10.795,0

10.795,0

9.435,0

2)CheItuieli cu salariile (Rd.88)

151

38.914,0

38.126,0

40.475,0

29.687,0

39.107,0

9.795,0

10.118,0

10.118,0

9.076,0

3)Nr.de personal prognoza! Ia finele anului

152

1.062,0

1.040,0

1.096,0

1.096,0

1.030,0

i

! 1.096,0

1.096,0

1.096,0

1.030,0

4)Nr.mediu de saiariați

153

1.048,0

1.042,0

1.090,0

1.061,0

1.053,0

| 1.073,0

1.069,0

1.061,0

1.053,0

Nr.medîu de salariațî fără conducere

1.045,0

1.039,0

. 1.087,0

1.058,0

1.050,0

“i-----------

| 1.070,0

1.066,0

1.058,0

1.050,0

5a)Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.l51ZRd.I53)/12*1000

154

3.103,2

3.057,9

3.103,0

3.117,7

3.103,7

1

13.051,4

3.163,9

3.187,8

b)Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)determînat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 150 rd93*rd.98)/Rd. 153)712* 1000

155

3.304,7

3.238,1

3.310,5

3.276,8

3.283,5

i

i

3.223,4

3.375,5

(I

3.401,4

£?/■ >

2.995,2■},

<•

6a)Productivitateă muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2ZRd.l53)

156

*

67,3

69,7

70,1

47,7

63,4

i     14,8

13,9

18,8

15,4

b)Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu(cantitate produse finitc/persoană) W=QPF/Rd.l53

157

i i î

i

1 ! i

cl)Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:

158

1 j

i

cantitate de produse finite (QPF)

159

[

i

preț mediu (p)

160

1-----------

[

va!oare=QPF*p

161

i

_pondere în venituri totale de exp!oatare=Rd.l61/Rd,2

162

!

1

7

Plăti restante

163

47.645,0

46.096,0

48.400,0

23.307,0

23.307,0

î

27.110,0

23.307,0

23.307,0

8

Creanțe restante,din care:

164

11.267,0

8.773,0

9.069,0

13.439,0

13.439,0

|

15.544,0

13.439,0

11.958,0

de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

165

i

i |

de la operatori cu capital privat

166

i

de la bugetul de stat

167

de Ia bugetul local

168

i

de la alte entități

169

i l

9

Credite pentru finanțarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)

i

î;tor General, ia Enescu


O?


S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova

Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro; www.ratph.ro


I

!                   Gradul de realizare a veniturilor totale

i

i

Anexa nr.3

mii lei

.Nr. cit.

INDICATORI

Prevederi an 2014

cn

11

T

Prevederi an precedent 2015

% 7=6/5

1

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat.

0

. i 1

2

3

4

5'

6

7

I.

Venituri to|ale(rd.l+ rd.2+rd.3),$in care:

77.476,0

77.334,0

99,8

70.525,0

68.966,0

97,8

1

Venituri dili exploatare

77.473,0

77.327,3

99,8

70.518,0

68.959,0

97,8

2

Venituri financiare

■ 3,0

6,7

223,3

7,0

7,0

100,0

3

Venituri extraordinare


Dire^ofTinăRciat,


i i

i

I ! i
S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

str. Gageni, nr. 88. cod 100137, Ploiești, Prahova

Telefon: 024-4 543751, Fax: 0244 513228,'e-mail: office@ratph.ro; www.ratph.ro


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare


Anexa nr.4


mii lei

4

INDICATORI

Data finalizării investiției

An precedent 2015

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

An curent 2016

An 2017

An 2018

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

su

IbR

<SE DE FINANȚARE A GESTIȚULOR, din care:

1.742,00

1.742,00

2.508,00

2.578,22

2.642,68

1

Sur

se proprii,din care:

1.742,00

a) amortizare

764,00

1.284,00

1.319,95

1.352,95

b)fpnd de dezvoltare 15%

978,00

1.224,00

1.258,27

1.289,73

c) profit

2

Alojcații de la buget

3

CrcLlitc bancare, din care:

a) iiȘiterne

b^terne

4

Alt^ surse, din care:

(d^umire sursă)

(denumire sursă;

1

I

n

ClteLTUIELI PENTRU

INjVESTIȚn, din care:

1.742,00

1.742,00

2.508,00

2.578,22

2.642,68

1

Investiții în curs, din care:

a)pentru bunurile proprietatea priivată a operatorului .economic:

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

b)I

doi

sat

teri

entru bunurile de natura nenului public al statului al unității administrativ toriale

(dejnumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

c)p

dor

sau teri

antru bunurile de natura leniului privat al statului al unității administrativ toriale:

(dehumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

l

d)ppntru bunurile luate în conicesiune,închiriate sau în locâțic de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau priVat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

i

(d^ijiumire obiectiv)


!


)


(denumire obiectiv)

1

2

hrV

esțiții noi, din care:

1.742,00

1.742,00

2.508,00

2.578,22

2.642,68

a)bentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

= i                     .

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

1

1

b)|bentru bunurile de natura doincniului public al statului sâi| al unității administrativ teritoriale:

(dejnumire obiectiv)

(dejnumire obiectiv)

* j

!

L

c)p*entru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

(dejaumire obiectiv)

(dețiumire obiectiv)

f

d)plntru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune,exclusiv cele din domeniul public sau primat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

i

/!

(de

jiumire obiectiv)

—H

(dd

furnire obiectiv)

V;3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din cațe:

aiUentru bunurile proprietatea prijvată a operatorului economic:

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

i

i ț

b)|lentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

(dejnumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

1

i

c)jp|entru bunurile de natura dbriieniului privat al statului sau; al unității administrativ terijtoriale:

(dbhumire obiectiv)

(depumire obiectiv)

. 1

I

d)p^ntru bunurile luate în concesiune,închiriate sau în locație de gestiune,exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

1

1

(denumire obiectiv)

o

(denumire obiectiv)
■ |

4

podari (alte achiziții de imobilizări corporale)

1.742,00

1.742,00

2.508,00

2.578,22

2.642,68

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din carte:

a) interne

b) externe


j

* ■

i

i

i

its.cp. Traipport Călători Express Ploiești

î str.          nr. 88, cod 100'137, F’loîeșitî, Prahova

Tolefori; O244- 543751, F^six: 0244 513228, e-msiil: office@ratoh.ra: www.ratph.ro


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restanteNr.crt.

Măsuri !

Termen de realizare

An precedent 2015

An curent 2016

An 2017

An 2018

i

PreluninatZRealizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

a(+/~)

b

a

b

a

b

a

b

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct.I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatuli plăților restante

i brut și reducere a

0,0

0,0

0

1

Măsura I.Reducerea creanțelor restante 2015

Trim 12016

11.267,0

X

1.473,0

2

t î

Măsura 2 Echilibrarea rezultatului exercițiului economico-financiar 2015, conform clauzei contractuale din Contactul de delegare a gestiunii cu Primăria Municipiului Ploiești

Trim 12016

2.909,0

X

0,0

259,0

0,0

0,0

3

Măsura 3. Achiziții din surse proprii! in funcție de fondul de dezvoltare si de amortizare.        ‘

2016

1.742,0

2.508,0

3.240,30

3.321,3

Măsura n..........

X

X

TOTAL Pct I

X

X

Pct.II

Cauze care diminuează efectul măști

âlor prevăzute la Pct.I

1

Cauza 1 .rezultatele sentințelor hotar; aferente proceselor pe rol.

irilor judecătorești

X

X

2

i

Cauza 2 Sumele primite cu întârzieri de la bugetul local pentru decontarea serviciului prestat jcatre categoriile defavorizate conform Contractului de delegarea a gestiunii..

’ i

X

X

Cauza n.............

X

X

-* — '*-*—M,,.

TOTAL Pct. II

X

X

IA zl ,2?^.

Pct.in

TOTAL GENERAL Pct.I +Pct.II

1!

<

X

eneral, elia Enes/i


. Pensionari

Student!

Elevi-

Veterani

Cetateni de Onoan

i

1

Cumulat 12 luni

Decont /lima

An 2015

calculat

încasat

’ 50% calculat

orfani calculat

încasat

50% calculat

orfani calculat

încasat

calculat

încasat

calculat

încasat

r calculat pentru 2016

încasat

pentru 2816

suincTcsv.înre aferente anului 2015

0

1

. 2 ..

3

...    4

5

6

7

- -8

9

10 .

11

12

13

14 !

.    15

16

Sold 2015 (sume restante qferente anului 2015)

13.281.059

i

i

t

11.718.825

Ianuarie decont

nr.27012/24.02.2016

1.905.750

42.228

7.686

220.752

27.468

477

2.204.3(|l

Ianuarie diferența decont nrW)7/f4M ?ft1 fi

474.516

i

474.5 Iți

i

Februarie decont nr.6294/24.03.2016

2.375.289

60.674

6.867

236.244

27.594

504

2.707.K

2

Februarie diferența decont nr.6705/30.03.2016

3.024

t

36

3.060

reglare ian+feb ÎT7693/13.04.2016

-37B

-378

Martie decont nr.7926/15.04.2016

2.425.311

70.637

6.489

235.781

29.169

780

2.768.U

reglare ian+feb ff

7928/15.04.2016

-252

-62

-314

Aprilie decont nr.

9652/12.05.2016

£196.558

59.229

5.355

153.219

20.979

213

2.435.55p

Mai decont

nr. 11608/09.06.2016

2.289.987

28.340

6.426

232.654

29.358

516

2.587.281

1

Iunie decont

nr.12627/28.06.2016 parțial

1.260.000

1.260.000

1

Iunie decont

nr.13367/07.07.2016

1.058.715

21.363

4.914

155.290

22,365

201

1.262.84h

Iunie decont

nr.13367/07.07.2016

20.034

20.034;

i

Iulie decont

nr.15163/04.08.2016

2.376.675

8.657

. 1.764

42.301

15.687

453

-----;—

2.445.537

ț

August decont

nr.17104/05.09.2016

2.407.041

0

0

36.006

17.955

264

2.461.261

Septembrie decont nr. 19850/07.10.2016

2.439.549

527

: o

199.223

24.885

516

------------------------------j---------

2.664.70$

r

i

K(

H C i

TOTAL SUBVENȚII 9LUNI/2016

21.231.819

291.593

i 39.501

i

1.511.470

215.460

3.960

23.293.80

k

23.293.803

AST

* lWr2'34

Octombrie decont nr.22247/07,11.2016

2.464,371

70.435

• 9.261

223.434

26.460

693

63

2.794.71\

ș

4° A
Notă:

Sumele reprezentând subvenții acordate categoriilor de mai sus, conțin TVA 20%

Pentru anul 2016, Bugetul local a aprobat subvenții, gratuitati la capitolul Transporturi,confonn HCLM 219/2016 in suma de 40.900 mii lei.

Calculat la 9 luni 2016 cf. deconturi depuse laPMP în sumă de 23.293.803 lei. Estimat lunile nov. și dec. Ia nivelul lunii oct suma de 8.384.152 lci( adi'ca oct, nov, dec).

Total an subvenții: 23.293.803 lei + 8,384.152 lei = 31.677.955 lei. încasat, inclusiv sold 2015 = 35.012.628 Iei.

* 1.562.234 lei sunt sume în curs de clarificare: 1.251.108 lei suma în litigiu pentru deținuți politici și suma de 311.125 lei pentru acoperire financiară. |

în soldul contului 4458 există și suma de 7.912,587 lei reprezentând TVA subvenții 2010, sumă în litigiu cu PMP. Această sumă nu se regăsește în situația de mai sus deoarece nu face obiectul subvențiilor calculate pentru 2016. Datele înscrise în tabel au la bază Balanța Analitică a contului 4458.                                       {Situația deconturilor Înregistrate ( calculate si Încasate ) in perioada 01.0 l'.lȘl 6 30.09.2016-ASSC-Decont /luna

An 2015

Persoane cu dizabilitati

Cumulat 12 luni

calculat

încasat

pentru

—20-1-6—

sume restante pentru 2015

0

1

4

5

Sold2015 (sume restante aferente anului 2015)

414.765

414.765

Ianuarie decont

nr.1454/08.02.2016

401.247

Februarie decontnr. 2648/09.03.2016

399.357

Martie decont

nr.27725/07.04.2016

396.207

Aprilie decontnr. 4940/09.05.201.6 . .

394.632

Mai decontnr. 6063/07.06.2016

393.309

Iunie decont

nr.7511/08.07.2016

393.498

Iulie decont

nr.8601/04.08.2016

392.364

august decont

nr.9780/07.09.2016

391.608

septembrie decont

nr.l 1034/07.10.2016

390.852

TOTAL SUBVENȚII 9LUNI/2016

3.553.074

3.553.074

octombrie decont

nr.l2369/09.1L2016

339.277


Notă:

Sumele reprezentând subvenții acordate persoanelor cu dizabilitati, conțin TVA 20%. Pentru anul 2016, Bugetul local a aprobat subvenții, la capitolul Transporturi, persoanelor cu dizabilitati prin ASSC, conform HCLM 219/2016 în sumă de 4.800 mii lei.

Calculat la 9 luni 2016 cf. Deconturi depuse la ASSC îh sumă de 3.553.074 lei. Estimat lunile nov. Și dec. La nivelul lunii oct. Suma de 1.167.833 lei( adică oct,nov, dec). Total an subvenții: 3.553.074 lei + 1.167.833 lei = 4.720.907 lei. încasat,
jfelale:       S.C.TCE S.A. PLOIEȘTI                                          J

îeg,(»m:    J2M1991

1 fiscal:       RO1355770

BALANȚA ANALITICA

Perioada: 01/01/2016 - 08/11/2016 Societatea; % Cont. 4456%


Cont

Denumire cont

Solduri Inițiale

Rulaje curente

Rulaje cumulate

i

Solduri finale

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

i

Credit

Debit

Credit

9

ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBV.PT.lblV

13,706.353.76

0.00

34,669,605.07

39,224,821.33

34,609,605.07

>   39.224,02^33

i

■ 9,351,137.50

0.00

I45826

ACOPERIRE FINAN

311,125.33

0.00

0.00

0.00

• 0.00

' ■ 0.00

: 311,125.33

0.00

=45825

DECONT CET. RV

1,597,371.00

0.00

0.00

1,597,371.00

0,00

i 1,597,37100

0.00

0.00

45824

DECONT CETAT.V

4,567,050.00

0.00

0.00 .

4,567,050.00

0.00

!   1507,050100

0.00

0.00

45823

DECONT ELEV ORE

30,160.00

0.00

215,460.00

245,620.00

215/160.00

i     245J52O.Q0

0.00

0.00

45822

DECONT ELEVI PL

1,611,651.00

0.00

0.00

1,611,651.00

0.00

|    1,611,651.00

0.00

0.00

45821

DECONT STUD ORE

7,670.00

0.00

39,501.00

47,171.00

39,501.00

i       47,171.00

0.00

0.00

45020

DECONTSTUD PL

59,772.00

0.00

0,00

69,772.00

0.00

î       59,772.00

0.00-

0.00

45827

REGCH.AM.M.F

• 0.00

0.00

-92,240.26

0.00

-92,249.20

;             ojQo

-92,249.26

0.00

45819

STUDENTIUPG

0.00

0.00

82,274.00

113,708,00

82,274.00

î     113,708.30

-31,434.00

0.00

45818

SUBV. DEPORTAT!

10,530.00

0,00

120,116.33

130,646.33

120,116.33

.   !     130,646.33

0.00

0.00

45808

SUBV. ELEVI

109,965.00

0.00

1,511,470.00

1,621,435.00

1,511,470.00

1,621,435.00

0.00

0.00

45005

SUBV. HANDICAPA

414,765.00

0.00

3,553,074.00

3,907,639.00

3,553,074.00

3,067,039.80

0.00

0.00

45802

SUBV. PENSIONAR

4,934.532.43

. 0.00

21,231,819.00

24,915,243.00

21,231,619.00

24,915,243.00

1.251,108.43

0.00

45807

SUBV. STUDENTI

51,105.00

0.00

,   281,593.00

342,698.00

291,593.00

'     342,698.00

0.00

0.00

45006

SUBV. VETERANI

657.00

0.00

3,960.00

4,617,00

3,900.00

;       4,617.00

0.00

0.00

I50TV29

TVA SUBV 20'10

0.00

0.00

7,912,587.00

0.00

7,912,587.00

i            0.00

7,912,587.00

0.00

Total

445

13,706,353.76

0.00

04,069,605.07

39,224,621,33

34,869,605.07

j 39,224,821.33

9,351,137.50

0.00

Total grupa

44

13,706,353.76

0.00

34,869,605.07

39,224,821.33

34,869,605,07

; 39.224,821.33

9,351,137.50

0.00

Total clasa

4

13,706,353.76

0.00

34,1)09,605.07

• 39,224.821.33

34,869,605.07

i 39,224,821.33

9,351,137.50

0.00

Total general

13,706,353.76

0.00

34,850,605.07

39,224,821.33

34,060,605.07

i 39,224,821,33

i

’ 9,351,137,50

0.00

tipărire: 08/11/2016 Ora tipărire: 15:14:36


Jransport Călători Express SA Ploiești


g ISQWDțgWfr


str. Gâgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova

Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro; www.ratph.ro

A


\ ; '^} ; ■ ''

; f


EXECUȚIE BUGETARA 9 LUNI 2016

mii lei

Nr.crt.

INDICATORI

Nr.rd.

Aprobat conform • HCLM nr .219/2016

9 LUNI 2016

0

1

2

3

4

5

Planificat

Realizat

%

I

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

76.449,0

57.370,0

50.581,0

88,2

1

Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd. 12+Rd. 13+Rd. 14), din care:

2

76.442,0

57.365,0

50.581,0

88,2

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.54-Rd.6+Rd.7), .           din

care:

3

38.178,0

28.633,0

28.040,0

97,9

al)dih vânzarea produselor

4

a2)din servicii prestate

5

31.547,0

23.660,0

18.616,0

78,7

a3)din redevențe și chirii

6

a4)alte venituri

7

6.631,0

4.973,0

9.424,0

189,5

b)

din vânzarea mărfurilor •

8 ■

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.lO+ rd. subvenții fără TVA), din care: '

9

38.264,0

28.732,0

22.541,0

78,5

cl.l

subvenții cu TVA aprobate cf. HCLM nr. 47/01.02.2016

45.700,0

34.275,0

26.846,0

78,3

cl.2

fără TVA

38.084,0

28.563,0

22.372,0

78,3

cl.3

subvenții de la CLM, din care:

40.900,0

30.675,0

23.293,0

75,9

gyAz-i, —.■.......

-5ri-l-2$:

- -3-882-C^

subvenții (protecție socială)

34.084,0

25.563,0

19.411,0

75,9

cl.4

subvenții de Ia ASSC, din care:

4.800,0

3.600,0

3.553,0

98,7

TVA

800,0

600,0

592,0

98,7

subvenții (protecție socială)

4.000,0

3.000,0

2.961,0

98,7

cl.5

subvenții de la CNPĂS și UPG Ploiești

180,0

169,0

169,0

100,0

c2)

transferuri,cfprevederilor legale in vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

f)

alte, venituri din exploatare--------- ----------------

(Rd. 15+Rd. 16+Rd. 19+Rd.20+Rd.2l), din care:

14

fl)din amenzi și penalități

15

i2)din vânzarea activelor și alte operații de capital(Rd,18+Rd.l9), din care:

16

V n ■

active corporale

17

active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

£5)

alte venituri

21

2

Venituri financiare

(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rdt26+Rd.27),din care:

22

7,0

5,0

0,0

a)din imobilizări financiare

23

b)din investiții financiare

24

c)din diferențe de curs

25

d)din dobânzi

26

7,0

5,0

0,0

e)alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

n

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.l36-!-Rd.l44)

29

76.448,5

57.316,0

53.736,0

93,8

1

Cheltuieli de

exploatare(Rd.31 +Rd.794-Rd. 86+Rd. 120),di

ncare:

30

76.448,5

57.316,0

53.736,0

93,8

A)'

Cheltuieli-eu-bunuri și servicii-------------

(Rd.324-Rd404-Rd.46), din' care:

31

20.962,5

15.721,0

13.125,0

83,5

Al)

Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

32

16.594,0

12.445,0

10.143,0

81,5

a)cheltuieli cu materiile prime

33

’b)cheltuieli cu materiale consumabile, din care:

34 '

12.857,0

9.643,0

7.753,0

80,4

bl)cheltuieli cu piese de schimb

35

2.600,0

• 1.950,0

1.472,0

75,5

b2)cheltuieli cu combustibilii

36

10.100,0

7.575,0

6.126,0

80,9

b3)alte cheltuieli materiale consumabile

36,1

157,0

118,0

155,0

131,4

c)cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

188,0

140,0

86,0

61,4

d)cheltuieli privind energia și apa

38

3.520,0

2.640,0

2.273,0

86,1

e)cheltuieli privind mărfurile

39

29,0

22,0

31,0

140,9

A2)

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.4RRd.42-FRd.45). din care:

40

1.655,0

1.241,0

1.007,0

81,1

a)cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41" "

750,0

562,0

344,0

61,2

b)cheltuieli privind chiriile(Rd.434-Rd.44), din care:

42

bljcăire operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

b2)către operatori cu capital privat

44

c)prime de asigurare

45

905,0

679,0

663,0

97,6

A3)

Cheltuieli cu alte servicii executate de

terți(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+R

d.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

2.713,5

2.035,0

1.975,0

97,1

a)cheltuieli cu colaboratorii

47î

........

b)cheltuieli.privind.comisioaneleși------- - -

onorariul, din care:

””48”

175,0

131,0

236,0'

180,2’

O.ZZ A Al y’Aj#

bl)cheltuieli privind consultanța juridică

49

V -

l

c)cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate(Rd.51+Rd.53), din care:

50

5,0

4,0

A 25jQ

cl)cheltuieli de protocol, din care:

51

5,0

4,0

1^

tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările ulterioare

52

c2)cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

_tichcte cadou ptr.chelLiiiell de reclamă și publicitate,potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările ulterioare

54

_tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006,cu modificările ulterioare

55

ch. de promovarea produselor

56

•c

d)Ch.cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd60+Rd.61),din care:

57

dl)ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate

58

d2)ch.de sponsorizare in domeniile educație,invatamant,social si sport,din care:

59

d3)pentru cluburile sportive

60

d4)cheltuieli de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati

61

e)cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

fjcheltuieli de deplasare, detașare,transfer,din care:

63

35,0

26,0

6,0

23,1

_cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66),din care:

64

intemă

65

extemă

66

__p

g)cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

140,0

105,0

150,0

142,9

h)cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

25,0

19,0

12,0

63,2

i)alte~cheltnieli--GU---serviciile -exeGUtate-de---

terți, din care:

' 69'

1.705,0

1.279,0

983,0

76,9

il)cheltuieli de asigurare și pază

70

675,0

506,0

410,0

81,0

i2)cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de caicul

71

i3)cheltuieli cu pregătirea profesională

72

105,0

79,0

14,0

17,7

i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

15)cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

A

i6)chelțuieli .privind recrutarea și plasarea— personalului de conducere cfOrdonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011

76

i7)cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

kl'

j)alte cheltuieli

78

628,5

471,0

587,0

B)

Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85 ), din care:

79

1.672,0

1.254,0

1.014,0

80,9

a)oh.cutaxaptactivîlatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)ch.cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

6,0

5,0

3,0

c)ch.cu taxa de licență

82

d)ch.cu taxa de autorizare

83

e)ch.cu taxa de mediu

84

1,0

0,7

2,0

i)cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

675,0

506,0

421,0

C)

Cheltuieli cu personalul

(Rd.87+Rd.lOO+Rd.lO4+Rd.ll3)

86

52.752,0

39.544,0

38.084,0

96,3

CO)

Cheltuieli de natură salariată (Rd.88-f-Rd.92)

87

43.182,0

32.364,0

31.202,0

96,4

Ci)

Cheltuieli cu salariile

(Rd.89+Rd.90+Rd.91),din care:

88

40.475,0

30.334,0

29.687,0

97,9

a)salarii de bază

89

40.000,0

30.000,0

29.110,0

97,0

b)sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

.90

c)alte bonifîcații(conform CCM)

91

d)cheltuieli cu salariile aferente personalului pe per. determinată

91,1

445,0

334,0

398,0

e)cheltuieli cu salariile personalului minim pe economie cf.legislației

91,2

30,0

179,0

C2)

Bonusuri

(Rd.93-bRd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:

92

2.707,0

2.030,0

1.515,0

74,6

a)cheltuieli sociale prevăzute la ari. 25 din Legea nr.227/2015privirid Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

_tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006,cu modificările ulterioare

94

Jichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările ulterioare

95

218,0

163,0

107,0

b)tichete de masă

96

2.489,0

1.867,0

1.408,0

75,4

c)tichete de vacanță

97

d)ch.privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

e)alte cheltuieli conform CCM

99

C3)

Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101+Rd. 102+Rd. 103),din care:

100

a)ch.cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101b)ch.cu"drepturilesalariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

c)ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

/

(z G

C4)

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și cornițele (Rd.l05+Rd.l08+Rd.lll+Rd.ll2), din care:

104

507,0

383,0

331,0

86,4

a)pentru directori/dircctorat

105

250,0

187,0

178,0

95,2

-Componenta fixă

106

^componenta variabilă

107

b)pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,din care:

108

80,0

63,0

63,0

100,0

componenta fixă

109

componenta variabilă

110

c)pentru AGA' și cenzori

111

177,0

133,0

90,0

67,7

d)pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția sociălă,fondurile speciale și alte obligații legale

(Rd. 114+Rd. 115+Rd. 116+Rd. 117+Rd, 118+ Rd.119), din care:

113

9.063,0

6.797,0

6.551,0

96,4

a)ch.privind contribuția Ia asigurările sociale

114

6.348,0

4.761,0

4.675,0

98,2

b)ch.privind contribuția la asigurări ptșomaj

115

205,0

153,0

149,0

97,4

c)ch.privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

116

2.130,0

.1.598,0

1.562,0

97,7

d)ch.privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii

117

380,0

285,0

165,0

57,9

e)ch.privind contribuția unității la schemele de pensii

118

f)ch.privind alte contribuții și fonduri speciale

119

D)

Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.l21+Rd.l24+Rd.l25+Rd.l26-rRd+127

+Rd.l28),din care:

120

1.062,0

797,0

1.513,0

—.

T-

a)cheltuieli cu majorări și penalități țRdriR2T--Rd:i23);din-care':-........ ........

„.121_.

"385,0

289,0

' ’   557,0

către bugetul general consolidat

122

-Către alți creditori

123

b)cheltuieli privind activele imobilizate

124

c)cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

d)alte cheltuieli - despăgubiri

126

e)ch.cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

127

677,0

508,0

956,0

188,2

f)ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane(Rd.l29-Rd.l31),din care:

128

31

fl)cheltuieli privind ajustările și------------------

provizioanele

’ 129"

—io 4i

■ ■'

fl. l)provizioane privind participarea la profit a salariaților

130

fi.

Â.'      \\

fl.2)provizioane în legătură cu contractul de mandat

130a

£2)venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

131

f2, l)din anularea provizioanelor (Rd. 133+Rd. 134+Rd. 135),din care:

132

jlin participarea salariaților la profit

133

_din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

134

venituri din alte provizioane

135

2

Cheltuieli financiare

(Rd.l37+Rd,140+Rd.l43),din care:

136

ajcheltuieli privind

dobânzile(Rd.l38TRd.l39), din care:

137

-<

al)aferente creditelor pentru investiții

138

a2)aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

b)cheltuieli din diferențe de curs valutar(Rd.l41+Rdl42),din care:

140-

bl)aferente creditelor pentru investiții

141

b2)aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

c)alte cheltuieli financiare

143

3

Cheltuieli extraordinare

144

m

REZULTATUL BRUT

(profit/pierdere) (Rd.l-Rd.29)

145

' 0,5

54,0

-3.155,0

venituri neimpozabile

146

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

r

V.

SURSE DE FINANȚARE A

INVESTIȚIILOR, din care:

149

- 3.152,0

1.054,0

-

i

Alocații de Ia buget

150

2

Surse proprii

151

3.152,0

1.054,0

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

151bis

vi

£!HEimjIEUmiTRU-D®ESTIȚI^-... • -

-152-

-------_—_

—054,(t

-------

vn

DATE DE FUNDAMENTARE

153

1

Cheltuieli de natură sa!arială(Rd.87)

154

43.182,0

32.364,0

31.202,0

2

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

155

40.475,0

30.334,0

29.687,0

3

Nr.de personal prognozat la finele anului

156

1.096,0

1.096,0

1.096,0

4

Nr.mediu de salariați total

157

1.090,0

1.061,0

Nr.mediu de salariați fără conducere

1.087,0

1.058,0

5

a)Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.l55/Rd.l57)/12*1000

158

3.103,0

3.117,7

b)Câșțigul mediu lunar- pe salariat .......-.....

(lei/persoană)determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (R.d.154-rd93*rd.98)ZRd.l57)/12*1000

159

3.310,5

kiC' kw

6

a)Productivîtatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd. 157)

160

70,1

Mi

4?7?7

b)Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu(cantitate produse fînite/persoană) W=QPF/Rd.l57

161

cl)Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:

162

-■

cantitate de produse finite (QPF)

163

preț mediu (p)

164

-Valoare=QPF*p

165

-pondere în venituri totale de exploatare=Rd. 165/Rd.2

166

7

Plăti restante

167

48.400,0

23.307,0

8

Creanțe restante,din care:

168

9.069,0

13.439,0

de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

169

de la operatori cu capital privat

170

de la bugetul de stat

171

de la bugetul local

172

de la alte entități

173

9

Credite pentru finanțarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)

174

NOTA:

La rd. 78, pct. j) - alte cheltuieli, sunt prinse cheltuielile cu materialele auxiliare (6021), cheltuieli privind ambalajele (608), cheltuieli transp.bunuri si de persoane (624), alte cheltuieli de exploatare (6588).

La rd.7 pct.a4) -alte venituri- depășirea se datoreaza suinei de 5.037.549 lei reprezentând scutire accesorii după anularea Deciziei ANAT.

La rd.48 pctb) - cheltuieli privind comisioanele și onorariul - depășirea se datorează reluării activității de vânzare bilete pe bază de comision cu firmele colaboratoare.

La rd.67 pctg) - cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații - depășirea se datorează în principal reluării activității de control bilete - mai multe procese verbale de amendă.

ȘefSBTV

__________________ ..._„ec.CamâiaXerceI_________________


întocmit,

___________________________ecDaniela-Moise---


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri .si cheltuieli

al S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiești pe anul 2016

Bugetul local pe anul 2016 a fost fundamentat avand in vedere prevederile Legii nr. 339/2015-Legea bugetului de stat pe anul 2016. Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare.

S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiești in calitate de societate comerciala in subordinea Consiliului Local este finanțata pentru activitatea de prestări servicii. Astfel pe anul 2016 din bugetul local s-a alocat suma de 23.400 mii lei inclusiv TVA pentru proiecție sociala transport elevi, studenti, pensionari si suma de 2.650 mii lei proiecție sociala pentru persoane cu dizabilitati si asistenții acestora.

Sumele menționate trebuie sa se regaseasca in bugetul S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiești, reprezentând limita maxima pana la care din bugetul local se pot efectua plăti.

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 ari. 14, a!in.(3) „Nicio cheltuiala mi poale fi înscrisa hi buget, angajata si e/ectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala", iar potrivit alin. (4/, Nicio cheltuiala din fonduri publice locale mi poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare".

Avand in vedere ca S.C. Transport Calatori Express S.A, Ploiești in calitate de societate comerciala pe acțiuni, acționar municipiul Ploiești, răspunde de:

 • a)     Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b)     Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c)     Angajarea, lichidarea si efectuarea plăților in limita veniturilor încasate, precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, încheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiești, acesta împreuna cu serviciile de specialilate este direct raspunzatorde angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Din suma de 23.400,00 mii lei aprobata conform Hotărârii Consiliului Local nr.47/01.02.2016. se va plăti suma de 11.604,43 mii Ici. din care : suma de 5.819,61 mii lei restante aferente lunii noiembrie 2015 si suma de 5.784,82 mii lei restante aferente lunii decembrie 2015, diferența urmând a fi plătită conform deconturilor emise in anul 2016,

in funcție de gradul de colectare al veniturilor proprii se va proceda la rectificarea bugetului S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiești, in prezent neexistand garanția încasării veniturilor pe 2016 si nici nu sunt identificate surse suplimentare de venit.

SEF SERVICE BUGET, ÎMPRUMUTURI,               ..  '•

Erji Laura STANCÎU


DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV, NicoletaCRACIUNOUJ

DIRECȚIA ADMINICTRATIE PUBLICA,

JURIDIC- CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE,

{ ?

’ Le,

DIRECTOR EXECUTIV,

Georgiana POPA

■       .              j

I    j         îCătre,Consiliul de Administrație

al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și Adunarea Generală a Acționarilor

Informare privind prorogarea proiectului

Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 al SC Transport Călători Express SA Ploiești din ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din 25.02.2016

La data prezentei SC TCE SA Ploiești nu are aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016, deoarece proiectul a fost prorogat până la clarificarea aspectelor legate de alocarea sumelor din bugetul local, care au ca destinație decontarea serviciului prestat către anumite categorii de persoane defavorizate, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.503/ 15.12.2015, precizate în raportul întocmit de către Direcția Economică a Primăriei Municipiului Ploiești în sumă de 26.050 mii Iei.

în fapt, raportul Direcției Economice precizează în mod expres că pentru anul 2016 nu are prevedere bugetară decât pentru suma de 26.050 mii Iei, față de necesarul previzionat de 34.977 mii lei.

Ori în raportul de specialitate al SC TCE SA Ploiești, se menționează :« alocarea pentru început a sumei de 26.050 mii lei față de necesarulprevizionat de 34.977 mii lei, (sume care au ca destinație decontarea serviciului prestat către anumite categorii de persoane defavorizate, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.503/ 15.12.2015)».

înțelegem că punctul de vedere al membrilor consiliului local este ca bugetul de venituri și cheltuieli al societății la capitolul subvenții să fie armonizat cu sumele precizate în raportul întocmit de către Direcția Economică

//* uMfOV.c a Primăriei Municipiului Ploiești. Armonizarea presupune ca diferentele mii lei să fie trecută pe venituri proprii.

Ținând cont de aceste aspecte, vă înaintăm spre analiză modificarea proiectului de buget al SC TCE SA Ploiești 2016.


Director Financiar, ec.Monica Tănase

Șef Serv.BTV, ec. Camelia Cercel BIROU JURIDIC,cons. jr. Monica Manea


Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Transport Călători Express S.A.

Adunarea Generala a Acționarilor a S.C. Transport Calatori Express S.A., societate înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub nr. J29/326/1991, CUI RO 1355770, prin membrii sai, respectiv dl. Tudor Aurelian Dumitru si dna.Trican Elena; in temeiul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 220/27.06.2013 cu modificările si completările ulterioare; a Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr.109/2011, aprobata cu modificările ulterioare de Legea nr. 111/2016; a Legii nr. 31/1990 cu modificările si completările ulterioare; in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv; cu întreaga legislație incidența in vigoare, intruniti la sediul în Ploiești, str. Găgeni nr. 88, in data de 20.12.2016, începând cu ora 1300, cu unanimitate de voturi, adopta următoarea:

HOTĂRÂRE:

Art. 1. la act de proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al societarii pentru anul 2016, ce urmează a fi înaintat Consiliului Local al Municipiului Ploiești, spre aprobare.

Art. 2. la act de proiectul de hotărâre privind acoperirea diferenței dintre cheltuielile înregistrate și veniturile efectiv încasate pentru transportul de persoane prin curse regulate, pentru anul 2015, ce urmază a fi înaintat Consiliului Local al Municipiului Ploiești, spre aprobare.
S.C. Transport Călători Express S.A

str GÂgeni, nr, Se, cod 100137, Ptoîa^ti, Prahova

rc.efan; 0244 Ș4?j*rff7, Fhmj 0*î14 S10X2S. ți-t^isdk ■rMhcetEZ’ratpti.ro; www.r-Htpn.it»

Decizia nr. 31/19.12.2016

a Consiliului de Administrație al S.C. Transport Călători Express S.A.

Consiliul de Administrație al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, întrunit în ședința din data 13.12.2016, decide;

Art.l. Reavi2ează și înaintează către Adunarea Generală a Acționarilor documentația privind rectificarea BVC-ului pentru anul 2016, conform material nr. 25929/19.12.2016.

Art.2. Avizează și înaintează către Adunarea Generală a Acționari'or proiectul de hotărâre privind acoperirea diferenței dintre cheltuielile înregistrate și veniturile efectiv încasate pentru transportul de persoane prin curse regulate, pentru anul 2015, conform material nr. OF 23997/21.11.2016.


AldescwAi^d^f'a ///> (/■


Secretariat tehpit

Monica Myiea

CV