Hotărârea nr. 414/2016

Hotãrârea nr. 414 privind rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2016 al Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA                       V

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI / Ț Of ’ HOTĂRÂREA NR, 414

privind rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2016 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a dlui Primar, dl. Adrian Dobre, si a domnilor consilieri din Comisia Buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Dragulea Sanda, Andrei Gheorghe, Sîrbu Simion Gheorghe, Staicu Zoia, Palas Paul Alexandru și Raportul de specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2016, al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 339 - Legea bugetului de stat pe anul 2016, Legii nr.340 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 și în temeiul Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, Comisia Buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 20.12.2016;

în temeiul art.36, alin.4, lit.a, art.45, alin.2, lit.a, din Legea nr.215/2001-republicată și actualizată, privind administrația publică locală:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1: Aprobă rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2016 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, pentru "Activitatea proprie" conform Anexei nr. 1, pentru activitatea "Cabinete medicale școlare", conform Anexei nr. 3, pentru activitatea "Asistenta in caz de invaliditate" conform Anexei nr. 4, pentru activitatea “Ajutoare pentru locuințe”, conform Anexei nr. 5, anexe care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2: Aproba rectificarea "Listei de investiții pe anul 2016" pentru "Activitatea proprie", conform Anexa nr.2.

Art. 3: Direcția Economica, din cadrul Municipiului Ploiești, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 : Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dață în Ploiești, astăzi, 21 decembrie 2016
EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2016 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare PloieștiW\

ASSC Ploiești s-a infiintat prin HCL nr.307/2012, avand ca principal oBi-et ’^si^gurarea asislentei si proiecției sociale a persoanelor cu handicap, precum si a diverselor categorii de populație defavorizata, acordând servicii si/sau prestații sociale.

In conformitate cu prevederile:

 • - Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015;

 • - Legii asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 nr.340/2015,

 • - Legii finanțelor publice locale nr.273/2006, actualizata, republicata;

 • - Legii privind promovarea si protecția drepturilor persoanelor cu handicap nr. 448/2006, republicata,

 • - Legii privind venitul minim garantat nr. 416/2001, actualizata;

 • - Legii nr.l 14/1996 privind locuințele, republicata, Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social;

- Ordin nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice către autoritatile administrației publice locale, cu privire la activitatea cabinetelor medicale școlare;

 • - Ordin nr.619/2002 pentru aprobarea funcționarii ocupației de mediator sanitar și a Normelor tehnice privind organizarea, funcționarea si finanțarea activitatii mediatorilor sanitari,

 • - HG nr.l364/2006 pentru aprobarea drepturilor si obligațiilor donatorilor de sânge, art.ll litera c) si art. 13, alin. (3), care prevede "decontarea cheltuielilor de transport în comun din ziua donării între localitatea de domiciliu/reședință înscrisă în actul de identitate și localitatea unde își are sediul instituția la care se efectuează donarea de sânge; în cazul în care donarea se face la instituția de profil din localitatea de domiciliu sau din localitatea în care este angajat, donatorul are dreptul la abonament cu reducere de 50% pentru transportul în comun, pe baza actelor doveditoare, pentru o perioadă de o lună", prin Centrul de Transfuzie Sanguina Prahova, care este finanțat prin transferuri de la ASSC Ploiești;

- Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, conform art.(3) privind finanțarea acordării stimulentului educațional se face din bugetul de stat prin sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, alocate pentru bugetele locale cu această destinație, instituția noastra va face plata pentru acordarea acestor drepturi;

Având in vedere cele de mai sus precum si prevederile HCL nr.415/05.11.2015 privind transmiterea imobilului situat în Ploiești, Piața Eroilor nr. IA în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești s-a procedat la întocmirea bugetului de cheltuieli pe anul 2016, al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

In vederea asigurării asistentei si protecției sociale in condițiile prevăzute de lege precum si pentru asigurarea desfășurării tuturor celorlalte activitati din cadrul instituției, se procedează la întocmirea, fundamentarea si elaborarea proiectului bugetului de cheltuieli al instituției, prin care se asigura:

 • - cheltuieli de personal;

 • - cheltuieli materiale si servicii;

 • - asistenta sociala (cheltuieli privind transportul asistenților si reprezentanților persoanelor cu handicap, incalzirea locuinței, ajutoare de urgenta, indemnizațiile si salariile asistenților persoanelor cu handicap);

 • - cheltuieli de capital.

Pentru acoperirea necesarului privind aceste cheltuieli s-a considerat ca fiind necesara suma de 47.593,62 mii lei, astfel: - activitatea AS SC - 15.453 mii lei;

- cabinete medicale școlare - 4.525 mii lei;

- asistenta sociala - 27.297mii lei.

 • - asistenta sociala ajutoare de încălzire - 165 mii lei;

 • - donatori - nu se modifica - 60 mii lei;

- tichete sociale - nu se modifica - 93,62 mii lei;

Fata de cele prezentate mai sus propunem spre aprobare proiectul de hotarare alaturat.


COMISIA BUGET, FINANȚE, CONTROL,

ADMINISTRAREA DOMENIULUI


PUBLIC SI PRIVAT, STUDII,

STRATEGII SI PROGNOZE

Dragulea Sandax/^


b>-


Andrei

Sîrbu Simion

Staicu

61as Paul

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI


z ■' / ■

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului

de cheltuieli pe anul 2016 al

Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

In conformitate cu prevederile Legii nr. 339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016, Legii nr. 340/2015 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 si Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, s-a procedat la rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2016 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, buget aprobat prin HCL nr. 43/01.02.2016 si rectificat prin HCL nr. 373/29.11.2016.

Pentru anul 2016, fata de prevederea inițiala in suma de 48.510, 62 mii lei, se propune diminuare in suma de 917 mii lei, necesar pe total buget, pentru anul 2016, fiind in suma de 47.593,62 mii lei, suma fundamentata astfel:

BUGET ANEXA NR .7

ACTIVITATEA PROPRIE - SURSA DE FINANȚARE BUGET LOCAL

Fata de prevederea inițiala in suma de 16.146 mii lei, se propune diminuare in suma de 693 mii lei, pentru buna desfășurare a activitatii s-a estimat un necesar in suma de 15.453 mii lei, necesar fundamentat astfel:

 • 1. CHELTUIELI DE PERSONAL

 • A. Cheltuieli salariate in bani

- 10.01.01 - avand in vedere execuția de casa intocmita la data de 15.12.2016, in suma de 3.856 mii lei, precum si prevederea inițiala in suma de 3.905 mii lei, se propune diminuare in suma de 35 mii lei, necesar 3.870 mii lei;

 • B. Contribuții

 • - 10.03.01 - avand in vedere execuția de casa intocmita la data de 15.12.2016, in suma de

  61 toii lei, precum si prevederea inițiala in suma de 620 mii lei, se propsuma de 3 mii lei, necesar 617 mii lei;                                               \TĂ

vi

 • - 10.03.06 - avand in vedere execuția de casa intocmita la data de 15.12.201& iii;sumă d&5,6 mii lei, precum si prevederea inițiala in suma de 66 mii lei, se propune diminua^/in^^ade 7 mii lei, necesar 59 mii lei;

 • 2, BUNURI SI SERVICII

Avand in vedere prevederile HCL nr.415/05.11.2015 privind transmiterea imobilului situat în Ploiești, Piața Eroilor nr. IA în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, precum si faptul ca ASSC Ploiești isi desfasoara activitatea in mai multe sedii, după cum urmeaza:

 • 1. Imobilul situat in Piața Eroilor nr. IA;

 • 2. Str. M. Bravu nr. 231 - Cantina de Ajutor Social;

 • 3. Aleea Rasnovenilor nr. 46 - Centrul de Zi pentru Copii Preșcolari;

 • 4. Centrul Social de Urgenta - Bd Petrolului nr.8;

 • 5. Centrele pentru pensionari - centre de informare si recreere;

 • 6. Blocurile de locuințe sociale ;

Fata de prevederea inițiala in suma de 6.602 mii lei, se propune diminuare in suma de 568 mii lei, necesar 6.034 mii lei, suma fundamentata astfel:

 • > La art. 20.01.01 - Furnituri de birou - fata de prevederea inițiala in suma de 60 mii lei si avand in vedere execuția bugetara la data de 15.12.2016 in suma de 35 mii lei, se propune diminuare in suma de 5 mii lei, prevederea necesara estimata este de 55 mii lei, pentru achiziționarea : articole de papetărie, accesorii birou, registre, articole birou, bibliorafturi, suporturi de memorie, achiziționarea rechizite, cartușe, plicuri corespondenta ajutoare europene, suporturi de memorie, CD-uri;

 • > La art. 20.01.02 - Materiale pentru curățenie - fata de prevederea inițiala in suma de 40 mii lei si avand in vedere execuția bugetara la data de 15.12.2016 in suma de 20 mii lei, se propune diminuare in suma de 10 mii lei, prevederea necesara estimata este de 30 mii lei;

>La art. 20.01.03 - încălzit, iluminat si forța motrica - fata de prevederea inițiala in suma de 400 mii lei si avand in vedere execuția bugetara in data de 15.12.2016, in suma de 265 mii lei, se propune diminuare in suma de 50 mii lei, prevederea bugetara estimata pentru anul 2016, este de 350 mii lei.

 • - 10,03.01 - avand in vedere execuția de casa intocmita la data de 15.12.2016, in suma de

614 mii lei, precum si prevederea inițiala in suma de 620 mii lei, se propune- diniinuare in suma de 3 mii lei, necesar 617 mii lei;                                            §i \ .v >, j '. ,

 • - 10.03.06 - avand in vedere execuția de casa intocmita la data de 15.12.201'^in Suma de 5 6 ' mii lei, precum si prevederea inițiala in suma de 66 mii lei, se propune diminu^re m suma^de 7 mii lei, necesar 59 mii lei;

2, BUNURI SI SERVICII

Avand in vedere prevederile HCL nr.415/05.11.2015 privind transmiterea imobilului situat în Ploiești, Piața Eroilor nr. IA în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, precum si faptul ca ASSC Ploiești isi desfasoara activitatea in mai multe sedii, după cum urmeaza:

 • 1. Imobilul situat in Piața Eroilor nr. 1 A;

 • 2. Str. M. Bravu nr. 231 - Cantina de Ajutor Social;

 • 3. Aleea Rasnovenilor nr. 46 - Centrul de Zi pentru Copii Preșcolari;

 • 4. Centrul Social de Urgenta - Bd Petrolului nr.8;

 • 5. Centrele pentru pensionari - centre de informare si recreere;

 • 6. Blocurile de locuințe sociale ;

Fata de prevederea inițiala in suma de 6.602 mii lei, se propune diminuare in suma de 568 mii lei, necesar 6.034 mii lei, suma fundamentata astfel:

 • > La art. 20.01.01 - Furnituri de birou - fata de prevederea inițiala in suma de 60 mii lei si avand in vedere execuția bugetara la data de 15.12.2016 in suma de 35 mii lei, se propune diminuare in suma de 5 mii lei, prevederea necesara estimata este de 55 mii lei, pentru achiziționarea : articole de papetărie, accesorii birou, registre, articole birou, bibliorafturi, suporturi de memorie, achiziționarea rechizite, cartușe, plicuri corespondenta ajutoare europene, suporturi de memorie, CD-uri;

 • > La art. 20.01,02 - Materiale pentru curățenie - fata de prevederea inițiala in suma de 40 mii lei si avand in vedere execuția bugetara la data de 15.12.2016 in suma de 20 mii lei, se propune diminuare in suma de 10 mii lei, prevederea necesara estimata este de 30 mii lei;

>La art. 20.01.03 - încălzit, iluminat si forța motrica - fata de prevederea inițiala in suma de 400 mii lei si avand in vedere execuția bugetara in data de 15.12.2016, in suma de 265 mii lei, se propune diminuare in suma de 50 mii lei, prevederea bugetara estimata pentru anul 2016, este de 350 mii lei.

 • > La art. 20,01.04 - Apa, canal si salubritate - fata de prevederea inițiala ifi^uma''de^4O mii lei si avand in vedere execuția bugetara in data de 15.12.2016, in stiina d)^|5îiKle^ se propune diminuare in suma de 7 mii lei, prevederea bugetara esthfiita /pefittu anul 2016, este de 33 mii lei.

 • > La art. 20.01.05 - Carburanți si lubriflanti - fata de prevederea initiaî^â^S^gi^p^S

mii lei si avand in vedere execuția bugetara in data de 15.12.2016, in suma           se

propune diminuare in suma de 6 mii lei, prevederea bugetara estimata pentru anul 2016, este de 19 mii lei.

 • > La art. 20.01.08 - Posta, telecomunicații, radio, tv, internet - fata de prevederea inițiala in suma de 95 mii lei si avand in vedere execuția bugetara in data de 15.12.2016 in suma de 82 mii lei, se propune diminuare in suma de 5 mii lei, prevederea bugetara estimata este de 90 mii lei, pentru plata RCS&RDS, Romtelecom, Orange; cheltuieli poștale (achiziție timbre poștale pentru transmiterea dispozițiilor beneficiarilor ajutoarelor pentru incalzirea locuinței, transmiterea corespondentei către benefeciarii de ajutoare europene, corespondenta privind celelalte activitati);

> La art 20.01.09 - Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional - fata de prevederea inițiala in suma de 300 mii lei si avand in vedere execuția bugetara in data de 15.12.2016 in suma de 188 mii lei, se propune diminuare in suma de 60 mii lei, prevederea bugetara estimata este de 240 mii lei, astfel:

 • - reparații statii lucru, echipamente xerox,

 • - reparații centrale termice, aer condiționat,

 • - reparații imprimante,

 • - servicii dezinsectie, dezinfectie, deratizare,

 • - mentenanta instalații stingere incendii cu hidranti;

 • - mentenanta instalații stingere incendii cu sprinklere;

 • - mentenanta sistem de detecție si alarmare la incendii;

 • - mentenanta sistem desfumare;

 • - mentenanta sistem de stingere cu gaz INERGEN;

 • - refiluri cartușe,

 • - mentenanta instalație climatizare;

 • - tipizate specifice pentru activitatea de acordare a ajutoarelor de incalzire, formulare de anchete sociale acordare diverse drepturi de natura sociala, alte formulare,

> La art. 20.02 - Reparații curente - fata de prevederea inițiala in suma de 750 mii lei si avand in vedere execuția bugetara in data de 15.12.2016, in suma de 470 mii lei, se

propune diminuare in suma de 230 mii lei, prevederea bugetara estimața^'pențrU-'anu^

2016, este de 520 mii lei.                                                /l/ [r J -A

j :■                                    [

 • > La art. 20.03.01 - Hrana pentru oameni acordata conform conform Lerge^ nr.208/49^/ privind cantinele de ajutor social: fata de prevederea inițiala in suma de

avand in vedere execuția bugetara in data de 15.12.2016, in suma de 2.720 mii lei, se propune diminuare in suma de 100 lei, prevederea bugetara necesara estimata pentru anul 2016, este in suma de 2.930 mii lei, alocația zilnica de hrana atat pentru adulti cat si pentru copii este 12 lei, conform HG nr.903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrana pentru consumurile colective din instituțiile si unitățile publice si private de asistenta sociala destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilitati si persoanelor vârstnice, si HG nr.904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin(l) din Legea nr.272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului, actualizata.

 • > La art. 20.04 — Medicamente si materiale sanitare - fata de prevederea inițiala in suma de 2 mii lei si avand in vedere execuția bugetara in data de 15.12.2016, in suma de 0 mii lei, se propune diminuare in suma de 2 mii lei, prevederea bugetara estimata pentru anul 2016, este de 0 mii lei.

>La art. 20.05.30 - Alte obiecte de inventar (lăzi frigorifice pentru cantina municipala, mobilier de curte si mobilier de birou, imprimante, fisete metalice, birouri, vesela inox, stick-uri, etc.) - fata de prevederea bugetara inițiala in suma de 220 mii lei si avand in vedere execuția in data de 15.12.2016, in suma de 68 mii lei, se propune diminuare in suma de 90 mii lei, prevederea estimata este de 130 mii lei.

 • > 20.06.01- Deplasări interne - fata de prevederea bugetara inițiala in suma de 130 mii lei si avand in vedere execuția de casa la data de 15.12.2016, in suma de 124 mii lei, se propune diminuare in suma de 6 mii lei, prevederea estimata este de 124 mii lei;

 • > La art. 20.14 - Protecția muncii - fata de prevederea bugetara inițiala in suma de 30 mii lei se propune diminuare in suma de 5 mii lei, prevederea bugetara estimata este de 25 mii lei;

 • > La art 20.30.03 - Prime de asigurări non-viata - fata de prevederea inițiala in suma de 35 mii lei si avand in vedere execuția bugetara la data de 15.12.2016, in suma de 32 mii lei, se propune diminuare in suma de 3 mii lei, prevederea necesara fiind in suma de 32 mii lei,

  pentru asigurările autovehiculelor din dotarea instituției si a locuințelor șjpeigl^^e care

  i /-x n n 1         •      -t •  •  .                                                                                   //                 Z\

  \ gr;g *

  £ * zo^V


ASSC le are in administrare.

3. ASISTENTA SOCIALA


L............

Fata de prevederea inițiala in suma de 5.220 mii lei si avand in vedefeexecutia-^getara in data de 15.12.2016 in suma de 4.739 mii lei, se propune diminuare in sunlă^d^â^ihii lei, necesar estimat pentru anul 2016 este de 5.161 mii lei, suma fundamentata astfel:

Tilul IX - 57/57.02

Fata de prevederea inițiala in suma de 450 mii lei si avand in vedere execuția bugetara Încheiata la data de 15.12.2016, in suma de 382 mii lei, se propune diminuare in suma de 35 mii lei, necesar in suma de 415 mii lei, astfel:

A) Ajutoare sociale in numerar - servicii oferite persoanelor vârstnice aflate in situații deosebite - 57.02.01 - fata de prevederea inițiala in suma de 390 mii lei si avand in vedere execuția bugetara Încheiata la data de 15.12.2016, in suma de 327 mii lei, se propune diminuare in suma de 30 mii lei, necesar in suma de 360 mii lei. Aceste servicii sânt acordate conform Lege nr.292/2011 privind asistenta sociala. In acest scop s-au incheiat protocoale cu cateva cămine cu o astfel de specializare. Avand in vedere ca municipiul Ploiești, nu are in proprietate cămine de ingrijire a bătrânilor, precum si faptul ca numărul cererilor adresate instituției noastre, a crescut constant in ultimii ani, au fost incheiate protocoale de cooperare intre Consiliul Local si aceste cămine, fundamentarea cheltuielilor fiind in conformitate cu numărul de locuri aprobat, astfel:

• Protocolul de parteneriat nr. 4824/2012 incheiat cu Unitatea Medico-Sociala Boldești Scaieni, pentru 2 locuri, perioada ianuarie - aprilie 2016, si 4 locuri pentru perioada mai - decembrie 2016, cost mediu lunar 2.375 lei.

 • • Protocolul de cooperare nr. 11212/2011 încheiat cu Asociația “Vasarely Life Care”, pentru 15 locuri, cost 2.100 lei/luna/beneficiar, un număr mediu de 13 beneficiari.

 • • In vederea derulării parteneriatului 5680/06-06-2013 incheiat cu Asociația Sfanțul Nicolae Brebu, un număr de 12 beneficari, cost mediu lunar 1.900 lei.

B) AJUTOARE DE URGENTA ACORDATE CONFORM LEGE 416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT, ACTUALIZATA, art.28 alin.2 si conform HCL

nr. 134/2006 privind stabilirea cazurilor in care se acorda unele ajutoare de urgenta—.fata de prevederea inițiala in suma de 60 mii lei si execuția incheiata la data de 15.12.2016, in suina de 55 mii lei, se propune diminuare in suma de 5 mii lei, necesar 55 mii lei| ; ;. r (;   -

TILUL 57/57.02.02 - AJUTOARE SOCIALE IN NATURA - transport ^Wetiticjn^ de la bugetul local sub forma de legitimații de călătorie acordate reprezentanților, asistenților, si bolnavilor cu handicap grav, fata de prevederea bugetara inițiala in suma de 4.770 mii lei si execuția bugetara in data de 15.12.2016 in suma de 4.357 mii lei, se propune diminuare in suma de 24 mii lei, necesarul pentru anul 2016, este in suma de 4.746 mii lei, pentru plata abonamente, valoare legitimație 63 lei, pentru un număr mediu de 6.300 beneficiari. Aceste legitimații, se acorda urmare prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, art.21, pct.1,2,3,4,5, atat pentru persoanele cu handicap de grad I, cat si pentru insotitorii acestora, sau reprezentanților legali, insotitorii copiilor cu handicap accentuat, insotitorii adultilor cu handicap auditiv si mintal accentuat, asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat, pe baza anchetei sociale realizate de către serviciul specializat.

3. CHELTUIELI DE CAPITAL

La titlul 71.01 Active fixe Pentru buna desfășurare a activitatii, la nivel de instituție, se estimează ca fiind necesara suma de 50 mii lei.

I.Dotari independente ANEXA NR.2

1, Stații de lucru (inclusiv softuri) — (16 buc) - 50 mii lei

Serviciile ASSC utilizează sistemul informatic integrat, sistem ce necesita utilizarea unor statii de lucru performante, iar cele existente au un grad de uzura fizica si morala ridicat, asa încât este necesar a se achiziționa 16 statii de lucru (inclusiv softuri).

CABINETE MEDICALE ȘCOLARE ANEXA NR.3

SURSA DE FINANȚARE BUGET LOCAL SI BUGETUL MINISTERULUI SANATATII

1. CHELTUIELI DE PERSONAL

A. Cheltuieli salariale in bani

- 10.01.01 - avand in vedere execuția de casa întocmită la data de 15.12.2016, in suma de 3.217 mii lei, precum si prevederea inițiala in suma de 3.550 mii lei, se propune diminuare in suma de 24 mii lei, necesar 3.526 mii lei;

B. Contribuții

 • - 10.03.01 - avand in vedere execuția de casa întocmită la data de 15/^0i‘6,Sh^uma de

li <-J cCî A

509 mii lei, precum si prevederea inițiala in suma de 560 mii lei, se|p^p^^^diwiinyare in |                               I


suma de 2 mii lei, necesar 558 mii lei;                                    1^0

 • - 10.03.03 - avand in vedere execuția de casa întocmită la data de 15.f^u^^p^uma de

167 mii lei, precum si prevederea inițiala in suma de 185 mii lei, se propune diminuare in suma de 1 mii lei, necesar 184 mii lei;

- 10.03.06 - avand in vedere execuția de casa intocmita la data de 15.12.2016, in suma de 27 mii lei, precum si prevederea inițiala in suma de 35 mii lei, se propune diminuare in suma de 7 mii lei, necesar 28 mii lei;

II. BUNURI SI SERVICII

La art. 20.01.01 - Furnituri de birou - fata de prevederea inițiala in suma de 7 mii lei si avand in vedere execuția bugetara la data de 15.12.2016 in suma de 2 mii lei, se propune diminuare in suma de 2 mii lei, prevederea necesara estimata este de 5 mii lei;

La art. 20.04.01 - Medicamente - fata de prevederea inițiala in suma de 30 mii lei si avand in vedere execuția bugetara la data de 15.12.2016 in suma de 13 mii lei, se propune diminuare in suma de 5 mii lei, prevederea necesara estimata este de 25 mii lei;

La art. 20.04.02 - Materiale sanitare - fata de prevederea bugetara inițiala in suma de 110 mii lei se propune diminuare in suma de 10 mii lei, prevederea bugetara estimata este de 100 mii lei, necesara achiziției materialelor sanitare si a truselor pentru evaluarea sanatatii dentare unui număr de 33.650 preșcolari si școlari desfasurata in cadrul programului de evaluare a stării de sanatate oro-dentara si campaniei de informare si promovare a unui stil de viata sănătos;

La art. 20.05.03 - Lenjerie si accesori de pat - fata de prevederea inițiala in suma de 5 mii lei si avand in vedere execuția bugetara la data de 15.12.2016 in suma de 0 mii lei, se propune diminuare in suma de 3 mii lei, prevederea necesara estimata este de 2 mii lei;

La art. 20.05.30 - Alte obiecte de inventar - fata de prevederea inițiala in suma de 15 mii lei si avand in vedere execuția bugetara la data de 15.12.2016 in suma de 0 mii lei, se propune diminuare in suma de 2 mii lei, prevederea necesara estimata este de 13 mii lei;

La art 20.30.30 - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii - fata de prevederea inițiala in suma de 15 mii lei si avand in vedere execuția bugetara la data de 15.12.2016, in suma de 13 mii

lei, se propune diminuare in suma.de 1 mii lei, prevederea


necesara fiind in suma- dej 4 mii

& ÂV ‘ 4


lei.


BUGET ANEXA NR ,4


44 4/ L?

W:


ASISTENTA SOCIALA - 68.02 SALARII SI INDEMNIZAȚII PERSOANE

HANDICAP GRAV DE GRAD I

SURSA DE FINANȚARE BUGET LOCAL SI BUGET DE STAT

Pentru plata drepturilor de natura sociala, respectiv:

 • - salarii asistenți personali;

 • - indemnizații plătite bolnavilor sau reprezentanților legali ai acestora, astfel:

1. CHELTUIELI DE PERSONAL

 • A. Cheltuieli salariale in bani

 • - 10.01.01 - avand in vedere execuția de casa intocmita la data de 15.12.2016, in suma de 7.302 mii lei, precum si prevederea inițiala in suma de 7.320 mii lei, se propune diminuare in suma de 18 mii lei, necesar 7.302 mii lei;

 • B. Contribuții

 • - 10.03.01 - avand in vedere execuția de casa intocmita la data de 15.12.2016, in suma de 1.158 mii lei, precum si prevederea inițiala in suma de 1.165 mii lei, se propune diminuare in suma de 7 mii lei, necesar 1.158 mii lei;

 • - 10.03.03 - avand in vedere execuția de casa intocmita la data de 15.12.2016, in suma de 380 mii lei, precum si prevederea inițiala in suma de 385 mii lei, se propune diminuare in suma de 5 mii lei, necesar 380 mii lei;

 • - 10.03.06 - avand in vedere execuția de casa intocmita la data de 15.12.2016, in suma de 28 mii lei, precum si prevederea inițiala in suma de 45 mii lei, se propune diminuare in suma de 17 mii lei, necesar 28 mii lei;

BUNURI SI SERVICII

La art 20.30.30 - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii - fata de prevederea inițiala in suma de 130 mii lei si avand in vedere execuția bugetara la data de 15.12.2016, in suma de

 • 124 mii lei, se propune diminuare in suma de 5 mii lei, prevederea necesara fiind in suma de

 • 125 mii lei.

TITLUL IX - 57/57.02.01- Ajutoare sociale in numerar - indemnizații plătite bolnavilor _________Ă /x' sau reprezentanților legali ai persoanelor cu handicap grav de gradul I precum si plata

O/ indemnizațiilor de concediu de odihna plătite bolnavului pe perioada cat asistentul personal efectueza concediul de odihna conform Lege nr.448/2006 privind protecția;si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, actualizata, art.37, alin(3) - indemnizația reprezintă un salariu net al asistentului personal debutant, pentru un număr de aproximativ 1.575 indemnizații lunare, fata de prevederea inițiala in suma de 18.345 mii lei si avand in vedere execuția de casa la data de 15.12.2016 in suma de 18.203 mii lei, se propune diminuare in suma de 90 mii lei, necesar 18.255 mii lei.

BUGET ANEXA NR .5

AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIRE LOCUINȚE

TITLUL IX - 57/57.02.01- Ajutoare sociale in numerar - Ajutoare de incalzire acordate atat din bugetul de stat cat si din buget local, conform OG nr. 27/2013 privind modificarea si completarea OUG nr. 70/2011- masuri de protecție sociala in perioada sezonului rece, HG nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevedrilor OUG 70/2011 privind masuri de protecție sociala in perioada sezonului rece actualizata - fata de prevederea inițiala in suma de 190 mii lei si avand in vedere execuția de casa la data de 15.12.2016 in suma de 72 mii lei, se propune diminuare in suma de 25 mii lei, necesar 165 mii lei.


SEF SERVICIU

FINANCIAR CONTABILITATE,

FLORENTIN.


.NEA


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTIRAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare pe anul

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 finanțat integral din bugetul local.

Bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare integral bugetul local, conform piezentei rectificări va fi: total alocație bugetara - 47.593,62 mii lei, din care:

 • - Invatamant - suma de 93,62 mii lei;

 • - Sanatate - suma de 4.585,00 mii lei;

 • - Asigurări si asitenta sociala - suma de 42.915,00 mii lei.

Suma alocata de la bugetul local a fost diminuata cu 917,00 mii lei.

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale ’ ’.

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) „Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4j„ Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2),, Ordonatorii de credite răspund de:    a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat”.

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta impreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta CRA NOIUDIRECȚIA ADMINICTRATIE PUBLICA, JURIDIC- CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE,

DIRECTOR EXECUTIV,

SEF SERVICU BUGET, ÎMPRUMUTURI,

Erji Laura STANCIU

JUDEȚUL: PRAHOVA

ASSC PLOIEȘTI

ANEXANR.1


68.02.50 ACTIVITATEA PROPRIE

BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL \  ,

PE ANUL 2016 PROPUS SPRE RECTIFICARE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

EXECUȚIE

15.12.2016

BUGET 2016

INFLUENTE

BUGET FINAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

14.313,00

16.146,00

-693,00

15.453,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

14.313,00

16.086,00

-683,00

15.403,00

CHELTUIELI CURENTE

01

14.313,00

16.086,00

-683,00

15.403,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

4.763,00

4.832,00

-45,00

4.787,00

Cheltuieli salariale In bani

10.01

3.867,00

3.916,00

-35,00

3.881,00

Salarii de baza

10.01.01

3.856,00

3.905,00

-35,00

3.870,00

Sporuri pentru condiții de munca

10,01.05

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

10.01.06

11,00

11,00

0,00

11,00

Contribuții

10.03

896,00

916,00

-10,00

906,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

614,00

620,00

-3,00

617,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

19,00

20,00

0,00

20,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

201,00

203,00

0,00

203,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

6,00

7,00

0,00

7,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

56,00

66,00

-7,00

59,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

4.811,00

6.034,00

-579,00

5.455,00

Bunuri si servicii

20.01

1.286,00

1.710,00

-143,00

1.567,00

Furnituri de birou

20.01.01

35,00

60,00

-5,00

55.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

20,00

40,00

-10,00

30,00

încălzit, iluminat si forța motrica

20.01.03

265,00

400,00

-50,00

350,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

31,00

40,00

-7,00

33,00

Carburant! si lubrifîanti

20.01.05

19,00

25,00

-6,00

19,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

0,00

0,00

0,00

Transport

20.01.07

0,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

82,00

95,00

-5,00

90,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

188,00

300,00

-60,00

240,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

646,00

750,00

0,00

750,00

Reparații curente

20.02

470,00

750,00

-230,00

520,00

Hrana

20.03

2.720,00

3.030,00

-100,00

2.930,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

2.720,00

3.030,00

-100,00

2.930,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

0,00

2,00

-2,00

0,00

Medicamente

20.04.01

0,00

1,00

-1,00

0,00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

1,00

-1,00

0,00

Reactivi

20.04.03

0,00

Dezinfectant!

20.04.04

0,00

Bunuri de natura obiectelor de Inventar

20.05

73,00

250,00

-90,00

160,00

Uniforme si echipament

20.05.01

5,00

30,00

0,00

30,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

68,00

220,00

-90,00

130,00

Deplasări, detasarl, transferări

20.06

124,00

130,00

-6,00

124,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

124,00

130,00

-6,00

124,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

0,00

0,00

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

0,00

0,00

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2,00

2,00

0,00

2,00

Consultanta si expertiza

20.12

2,00

3,00

0,00

3,00

Pregătire profesionala

20.13

60,00

60,00

0,00

60,00

Protecția muncii

20.14

17,00

30,00

-5,00

25,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

0,00

0,00

0,00

Studii sl cercetări

20.16

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

EXECUȚIE

15.12.2016

BUGET

2016

INFLUENTE

BUGET FINAL

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

0,00

0,00 fi«

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0,00

0,00

r p;oo

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

0,00

°,00

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

0,00

■,< 0,00

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

20.24

0,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

0,00

0,00

0,00

. ■• •• 0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

0,00

0,00

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli

20.30

57,00

67,00

-3,00

64,00

Reclama si publicitate

20.30.01

5,00

8,00

0,00

8,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

1,00

0,00

1,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

32,00

35,00

-3,00

32,00

Chirii

20.30.04

0,00

0,00

0,00

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

0,00

0,00

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

20,00

23,00

0,00

23,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

4.739,00

5.220,00

-59,00

5.161,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

4.739,00

5.220,00

-59,00

5.161,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

382,00

450,00

-35,00

415,00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

4.357,00

4.770,00

-24,00

4.746,00

Tichete de cresa

57.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0,00

0,00

0,00

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0,00

60,00

-10,00

50,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0,00

60,00

-10,00

50,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0,00

60,00

-10,00

50,00

Active fixe

71.01

0,00

60,00

-10,00

50,00

Construcții

71.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

60,00

-10,00

50,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

0,00

0,00

0,00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE, /DIRECTOR \

CONTABIțgATE
ȘEF SERVICIU FINANCIR1. Achiziții imobile

TOTAL 1

0

II. Dotări independente

TOTAL 2

60.000,00

-10.000,00

50.000,00

1. Statii de lucru

16

50.000,00

0,00

50.000,00

2. Copiator

1

10.000,00

-10.000,00

0,00

III. Consolidări la imobile

TOTAL 3

0,00

0,00

0,00

1. Arhitectura si rezistenta

0,00

0,00

0,00

2. Branșamente utilitati

Subtotal

0,00

0,00

0,00

IV. Cheltuieli de proiectare

TOTAL 4

0,00

0,00

0,00

pentru elaborarea studiilor

0,00

0,00

0,00

de pretezabilitate si a

0,00

0,00

0,00

studiilor de fezabilitate

0,00

0,00

0,00

aferente obiectivului

1

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL 1+2+3+4

60.000,00

-10.000,00

50.000,00

JUDEȚUL: PRAHOVA

ASSC PLOIEȘTI

66.02.08 CABINETE MEDICALE ȘCOLARE


BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL SI BUGETUL MINISTERULUI SANATATII

PE ANUL 2016 PROPUS SPRE RECTIFICARE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

EXECUȚIE

15.12.2016

BUGET 2016

INFLUE NTE

BUGET FINAL

TOTal Cheltuieli (sectiuNea de i^uncționare+secțiunea DE DEZVOLTARE)

3.993,00

4.582,00

-57,00

4.525,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

3.993,00

4.560,00

-57,00

4.503,00

CHELTUIELI CURENTE

01

3.993,00

4.560,00

-57,00

4.503,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3.941,00

4.354,00

-34,00

4.320,00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

3.217,00

3.550,00

-24,00

3.526,00

| Salarii de baza

10.01.01

3.217,00

3.550,00

-24,00

3.526,00

Contribuții

10.03

724,00

804,00

-10,00

794,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

509,00

560,00

-2,00

558,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

16,00

18,00

0,00

18,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

167,00

185,00

-1,00

184,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

5,00

6,00

0,00

6,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

27,00

35,00

-7,00

28,00

-i n n*» n?

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

52,00

206,00

-23,00

183,00

Bunuri si servicii

20.01

16,00

31,00

-2,00

29,00

Furnituri de birou

20.01.01

2,00

7,00

-2,00

5,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0,00

0,00

0,00

0,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

0,00

0,00

0,00

Transport

20.01.07

0,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

2,00

9,00

0,00

9,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

12,00

15,00

0,00

15,00

Reparații curente

20.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana

20.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

23,00

140,00

-15,00

125,00

Medicamente

20.04.01

13,00

30,00

-5,00

25,00

Materiale sanitare

20.04.02

10,00

110,00

-10,00

100,00

Reactivi

20.04.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Dezinfectant!

20.04.04

0,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

0,00

20,00

-5,00

15,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

5,00

-3,00

2,00

| Alte obiecte de inventar

20.05.30

0,00

15,00

-2,00

13,00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

0,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli

20.30

13,00

15,00

-1,00

1 14,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

0,00

0,00

/0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

0,00

0,00

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.0/

0,00

0,00

0,00

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

13,00

15,00

-1,00

14,00

cn m o

[IUNEA DE DEZVOLTARE

0,00

22,00

0,00

22,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0,00

22,00

0,00

22,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0,00

22,00

0,00

22,00

Active fixe

71.01

0,00

22,00

0,00

22,00

Construcții

71.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

22,00

0,00

22,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

0,00

0,00

0,00

JUDEȚUL: PRAHOVA

ASSC PLOIEȘTI

68.02.05.02 ASISTENTA IN CAZ DE INVALIDITATE


BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL

SI BUGETUL DE STAT

PE ANUL 2016 PROPUS SPRE RECTIFICARE


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

EXECUȚIE

15.12.2016

BUGET

2016

INFLUENTE

BUGET FINAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

27.243,00

27.439,00

■142,00

27.297,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

27.243,00

27.439,00

-142,00

27.297,00

CHELTUIELI CURENTE

01

27.243,00

27.439,00

-142,00

27.297,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

8.916,00

8.964,00

-47,00

8.917,00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

7.302,00

7.320,00

-18,00

7.302,00

Salarii de baza

10.01.01

7.302,00

7.320,00

-18,00

7.302,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

10.01.06

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții

10.03

1.614,00

1.644,00

-29,00

1.615,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

1.158,00

1.165,00

-7,00

1.158,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

37,00

37,00

0,00

37,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

380,00

385,00

-5,00

380,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

11,00

12,00

0,00

12,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

28,00

45,00

-17,00

28,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

124,00

130,00

-5,00

125,00

Alte cheltuieli

20.30

124,00

130,00

-5,00

125,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

0,00

0,00

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

0,00

0,00

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

124,00

130,00

-5,00

125,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

18.203,00

18.345,00

-90,00

18.255,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

18.203,00

18.345,00

-90,00

18.255,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

18.203,00

18.345,00

-90,00

18.255,00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Tichete de cresa

57.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0,00

0,00

0,00

0,00


ȘEF SERVICIU FINANCIR CONTABILITATE,

JUDEȚUL: PRAHOVA

ASSC PLOIEȘTI

68.02.10 AJUTOARE PENTRU LOCUINȚE

ANEXA NR.5


BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL

SI BUGETUL DE STAT

PE ANUL 2016 PROPUS SPRE RECTIFICARE


ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE                      ANEXA 2

LA HCL ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

PRIMAR ,

ADRIAN FLORIN DOBREDIRECȚIA ECONOMICA, DIRECTOR ECONOMIC, NICOLETA CRACIUNOIU


LISTA INVESTIȚII


Alte cheltuieli de investiții, defalcarea pe categorii de bunuri an 2016 propunere de rectificare


Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de Investiții


U / M Cantitatea


Valoarea


InfluenteValoarea propusaJDINtylO'NDAN


>EF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

EXECUȚIE

15.12.2016

BUGET

2016

INFLUENTE

BUGET FINAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

72,00

190,00

-25,00

165,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

72,00

190,00

-25,00

165,00

CHELTUIELI CURENTE

01

72,00

190,00

-25,00

165,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

72,00

190,00

-25,00

165,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

72,00

190,00

-25,00

165,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

72,00

190,00

-25,00

165,00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Tichete de cresa

57.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0,00

0,00

0,00

0,00


ȘEF SERVICIU FINANCIR CONTABILITATE,

MANEA FLORENTINA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE ; o ?

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

și a emis: