Hotărârea nr. 412/2016

Hotãrârea nr. 412 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Teatrului Toma Caragiu Ploieşti

ROMÂNIA                                 ii

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 412


privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Teatrului „Toma Caragiu,, Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Primar Adrian Florin Dobre și a comisiei de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii strategii și prognoze; Paul Alexandru Palaș, Sanda Dragulea, Andrei Gheorghe, Gheorghe Sîrbu Simion, Zoia Staicu , precum și Raportul de specialitate al Teatrului « Toma Caragiu » Ploiești prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016;

Având in vedere raportul comun de specialitate al Direcției Economice și Direcției Administrație Publica, Juridic-Contencios,Achiziții Publice ,Contracte;

In conformitate cu prevederile art.49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr 1, comisia de buget finanțe,control,administrarea domeniului public și privat,studii, strategii și prognoze din data de 20.12.2016;

In temeiul art. 36, alin. 4 lit. a și art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă rectificarea bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016, al Teatrului „Toma Caragiu,, Ploiești, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Ordonatorul principal de credite și Teatrul ”Toma Caragiu” vor duce la îndeplinire prevederile prezenței hotărâri.

Art.3 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederilor prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 21 decembrie 2016


Președinte de ședință, George^Sorin-Niculae Botez\    \ Vi                           j

Contrasemnează Seș/reț^r,

Anabell Olimpia

'iu


JUDEȚUL PRAHOVA

TEATRUL TOMA CARAGIU PLOIEȘTI


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANU

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat HCL258

propunere ^Buget an 2016

Venituri din prestări servicii

33.10.08

430,00

60,00

490,00

Donații st sponsorizări

37.10.01

15,00

-3,00

12,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

6.575,00

-337,00

6.238,00

TOTAL VENITURI - din care:

7.020,00

-280,00

6.740,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

37.10.03

7.015,00

-280,00

6.735,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

37.10.04

5,00

0,00

5,00


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

7.020,00

-280,00

6.740,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

7.015,00

-280,00

6.735,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

7.015,00

-280,00

6.735,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

4.404,00

-186,00

4.218,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

3.561,00

-135,00

3.426,00

Salarii de baza

10.01.01

3.352,00

-126,00

3;226;00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

170,00

0,00

170,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

■ 0,00

0,00

.0,00

indemnizații dedelegare

10.01.13

25,00

-4,00

- ■ 21,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

14,00

-5,00

9,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

. 0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

843,00

-51,00

■ 792,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

580,00

' -21,00

559,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

. 21,00

. -3,00

.18,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

184,00

-7,00

177,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

11,00

2,00

.9,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

47,00

-18,00

29,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

2.611,00

-94,00

2.517,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

. 2.011,00

-37,00

1.974,00

Furnituri de birou

20.01.01

10,00

* 0,00

10,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

10,00

..... q;oo

10,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

210,00

-30,00

180,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

12,00

-2,00

10,00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

36,00

0,00

36,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

. 0,00

0,00

Transport

20.01.07

38,00

-2,00

36,00

Posta; telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

35,00

-3,00

32,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1.250,00

0,00

1.250,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

’  410,00

0,00

410,00

Reparații curente

20.02

11,00

0,00

11,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

211,00

.0,00

211,00

Uniforme si echipament

20.05.01 '

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

211,00

0,00

' 211,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

8,00

-2,00

6,00!

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

5,00

.......-2,00

3,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat HCL258

Influente

+/-

Propunere Buget an 2016

Deplasări în străinătate

20.06.02

3,00

0,00

3,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2,00

0,00

2,00

Pregătire profesionala

20.13

9,00

0,00

9,00

Protecția muncii

20.14

17,00

-2,00

15,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

342,00

-53,00

289,00

Reclama si publicitate

20.30.01

25,00

-10,00

15,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

15,00

-3,00

12,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

25,00

0,00

25,00

Chirii

20.30.04

240,00

-40,00

200,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

37,00

0,00

37,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

5,00

0,00

5,00

TITLUL XII ACIlVb NbHNANUIARb (cod 71.01 la 71.03)

71

5,00

0,00

5,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

5,00

0,00

5,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

5,00

0,00

5,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN

84

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


CONTABIL SEF, GABRIELA ALEXE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Teatrului „Toma Caragiu,, Ploiești pentru anul 2016

In conformitate cu prevederile Legii nr. 339/2015-Legea bugetului de stat pe anul 2016 și Legii nr. 273/2006- Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, s-a procedat la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 , pentru care s-a avut in vedere Planul minimal cu realizarea proiectelor culturale raportate la nevoile societății in permanenta schimbare si evoluție in plan social si cultural.

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli se efectuează in urma analizei execuție de casa la data 15.12.2016 , previzionarea cheltuielilor necesare pana la sfârșitul anului și redimensionarea veniturilor proprii. Astfel se impune diminuarea veniturilor și a cheltuielilor totale cu suma de 280,00 mii lei, conform anexei nr.l si a raportului de specialitate.

Veniturile totale ale bugetului instituției in suma de 7020,00 mii lei se diminuează cu 280,00 mii lei ajungând la 6740,00 mii lei, conform anexei nr.l

Cheltuielile totale ale bugetului instituției in suma de 7020,00 mii lei se diminuează cu 280,00 mii lei ajungând la 6740,00 mii lei,conform anexei nr.l

Față de cele prezentate mai sus supunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.

CONSILIERI,
Staicu ZoiaJUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Teatrului “Toma Caragiu”Ploiesti pe anul 2016

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 a fost fundamentat avand in vedere prevederile Legii nr. 339/2015-Legea bugetului de stat pe anul 2016, Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare.

Teatrul “Toma Caragiu”Ploiesti in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 din: venituri proprii si din subventii/transferuri acordate de la bugetul local.

Conform prezentei rectificări bugetul de venituri si cheltuieli se prezintă astfel:

Venituri:      - venituri proprii                            490,00 mii lei

 • - donații si sponsorizări                        12,00 mii lei

 • - subventii/transferuri de la bugetul local 6.238.00 mii lei

TOTAL                6740,00 mii lei

Cheltuieli: suma de 6.740,00 mii lei.

Suma alocata de la bugetul local ( subventii/transferuri) va fi diminuata cu 337,00 mii lei

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale”.

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) ,,Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4),, Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2),, Ordonatorii de credite răspund de:    a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat”.

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, încheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta împreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

DIRECȚIA ECONOMICA


DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta CRACIl/NOIU


SEF SERVICU BUGET, ÎMPRUMUTURI,

Erji Laura STANCIU


RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Teatrului „Toma Caragiu,, Ploiești pentru anul 2016

In conformitate cu prevederile Legii nr. 339/2015-Legea bugetului de stat pe anul 2016 și Legii nr. 273/2006- Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 al Teatrului Toma Caragiu Ploiești.

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli s-a efectuat in urma analizei execuție de casa la data 15.12.2016 , previzionarea cheltuielilor necesare pana la sfârșitul anului, precum si redimensionarea veniturilor proprii. Astfel se impune diminuarea bugetului instituției cu suma de 648,00 mii lei.

Conform HCL nr.371/29.11.2016 Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 al Teatrului Toma Caragiu este structurat astfel;

 • I. Venituri totale in suma de 7020.00 mii lei, sunt:

 • - venituri din prestări servicii ( artistice )     430,00 mii lei

 • - venituri din donații sponsorizări             15,00 mii lei

 • - subvenții de la bugetul local                6575,00 mii lei

 • II. Cheltuieli totale in suma de 7020.00 mii lei sunt:

 • - cheltuieli de personal

  4404,00 mii lei

  2611,00 mii lei

  5,00 mii lei


 • - cheltuieli cu Bunuri și servicii

 • - cheltuieli de capital

Se propune spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli prin diminuarea acestuia cu suma de 280,00 mii lei,astfel bugetul total rectificat va fi de 6740,00 mii lei

Veniturile totale se diminuează cu 280,00 mii lei astfel:

 • - veniturile proprii, din prestări servicii se suplimentează cu 60,00 mii lei .

 • - veniturile din donații si sponsorizări se diminuează cu 3,00 mii lei

 • - veniturile din subvenții de diminuează cu 337,00 mii lei

Veniturile conform bugetului rectificat sunt:

Venituri totale conform bugetului rectificat de 6740,00 mii lei, sunt:

 • - venituri din prestări servicii (artistice)     490,00 mii lei

 • - venituri din donații sponsorizări             12,00 mii lei

 • - subvenții de la bugetul local                6238,00 mii lei

Cheltuielile totale se diminuează cu 280-, 00 mii lei, astfel:

Cheltuielile totale se diminuează cu 280, 00 mii lei, astfel:

Art. 10.01.01- salarii de baza se diminuează cu 126,00 mii lei

Art. 10.01.13 - indemnizații de delegare se diminuează cu 4,00 mii lei

Art. 10.01.30 - alte drepturi salariale in bani se diminuează cu 5,00 mii lei

Art. 10.03.01- contribuții de asigurări sociale de stat se diminuează cu 21,00 mii

lei

Art. 10.03.02 - contribuții de asigurări de șomaj se diminuează cu 3,00 mii lei Art. 10.03.03 - contribuții de asigurări de sanatate se diminuează cu 7,00 mii lei Art. 10.03.04 - contribuții de asigurări pentru accidente si boli profesionale se diminuează cu 2,00 mii lei

Art. 10.03.06- contribuții pentru concedii si indemnizații se diminuează cu 18,00 mii lei

Art. 20.01.03 - incalzit,iluminat si forța motrica se diminuează cu 30,00 mii lei

Art. 20.01.04- apa ,canal se diminuează cu 2,00 mii lei

Art. 20.01.07- transport se diminuează cu 2,00 mii lei

Art. 20.01.08 - posta se diminuează cu 3,00 mii lei

Art. 20.06.01 - deplasări interne se diminuează cu 2,00 mii lei Art.20.14 - protecția muncii se diminuează cu 2,00 mii lei Art.20.30.01- reclama si publicitate se diminuează cu 10,00 mii lei

Art. 20.30.02 - protocol si reprezentare se diminuează cu 3,00 mii lei Art.20.30.04 - chirii se diminuează cu 40,00 mii lei

Cheltuielile totale conform bugetului rectificat de 6740,00 sunt:

 • - cheltuieli de personal                    4218,00 mii lei

 • - cheltuieli cu Bunuri și servicii           2517,00 mii lei

 • - cheltuieli de capital                             5,00 mii lei

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat


Contabil Șef,


Consilier juridic Coj ocaru/Veriere


era Valentina


Achiziții publice,

Mitache Liliana

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

V           •       - o 'J£

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT
Data: