Hotărârea nr. 411/2016

Hotãrârea nr. 411 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Casei de Cultură I.L. Caragiale a Municipiului Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Casei de Cultură ”I.L. Caragiale” a Municipiului PloieștiConsiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Primar Adrian Florin Dobre și a domnilor consilieri din comisia de buget-fmanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, Sanda Dragulea, Andrei Gheorghe, Paul Alexandru Palaș, Gheorghe Sîrbu-Simion, Zoia Staicu, precum și Raportul de Specialitate al Casei de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Casei de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești;

Având în vedere raportul comun de specialitate al Direcției Economice și Direcția Administrație Publică Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

In conformitate cu prevederile art. 19 si art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016;

Ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 20.12.2016;

In temeiul art. 36, alin. 4, lit. „a” și art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1: Aprobă rectificarea bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Aprobă Planul cu programele și proiectele culturale minimale pe anul 2016 al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Ordonatorul principal de credite și Casa de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4: Direcția Administrație Publică Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesâti prezenta hotărâre.

/A"-/c Ă

Dată în Ploiești, astăzi, 21 decembrie 2016

\


Președinte^ de ședință,             z Contrasemnează Sec

George-ȘprinVNiculae Botez X / V Anabell Olimpia Mă

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Casei de Cultură ”I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești

în conformitate cu prevederile Legii 339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016 și Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, bugetul Casei de Cultură a Municipiului Ploiești "I.L.Caragiale" a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 334/31.10.2016.

Prezenta rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli este impusă de analiza execuției de casă la data de 30.11.2016 și de aplicarea prevederilor art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 - Legea finanțelor publice, conform căruia “în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea ...se prezintă execuția bugetului cu scopul redimensionărilor cheltuielilor în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, ...”RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Casei de Cultură "LL.Caragiale" a Municipiului Ploiești

în conformitate cu prevederile Legii 339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016 și Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, bugetul Casei de Cultură a municipiului Ploiești "LL.Caragiale'' a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 334/31.10.2016.

Prezenta rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli este impusă de analiza execuției de casă la data de 30.11.2016 și de aplicarea prevederilor art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 - Legea finanțelor publice, conform căruia “în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea ...se prezintă execuția bugetului cu scopul redimensionărilor cheltuielilor în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, ...”.

astfel:


Bugetul de venituri și cheltuieli actual al Casei de Cultură „LL.Caragiale” a

Municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea structurat astfel:

Consiliului Local nr. 334/2016, este

Veniturile totale sunt în suma de

 • -  subvenție de la bugetul local

 • -  venituri din activitatea proprie

 • -  sponsorizări

 • 946.40 mii Iei

 • 909.40 mii lei 15,00 mii lei

22,00 mii lei

Cheltuielile totale sunt in suma de

946,40 mii lei

Venituri totale pentru noul buget rectificat sunt in suma de 838,00 mii lei

 • -  subvenție de la bugetul local

 • -  venituri din activitatea proprie

 • -  sponsorizări

802,70 mii lei

14,00 mii lei

21,30 mii lei

Cheltuielile totale pentru noul buget rectificat sunt in suma de 838,00 mii lei, • 1. La titlul I „Cheltuieli de personal” apare o influeță negativa de 7.00 mii lei, suma care nu ne mai este necesară, salariile pe anul 2016 fiind plătite confom statului de funcții.

 • 2. La titlul II „Bunuri și servicii” apare o influeță negativa de 101.40 mii

Ici, cheltuielile cu bunuri si servicii pe unele articole si alineate suportând influențe negative in funcție de execuția la zi, de contractele pe care instituția noastră le are in derulare si acțiunile culturale cuprinse in Planul minimal, astfel:

 • - 20.01.03 “încălzit, iluminat și forță motrică” - 42.90 mii lei;

 • - 20.01.04 “Apă, canal, salubritate” - 3.80 mii lei;

 • - 20.01.05 “Carburanți si lubrifianti” -2.00 mii lei;

 • - 20.01.08 “Posta, telecomunicații, radio, tv, internet” -3.00 mii lei; -20.01.09 “Mater. si pest.serv cu caret, funcț. ” -30.00 mii lei;

 • - 20.01.30 “Alte bunuri si serviciiptr intret si funct” -15,00 mii lei;

 • - 20.06 “Deplasări, detașări, transferări” -2,50 mii lei;

 • - 20.13 “Pregătireprofesională” -2.20 mii lei,

Anexăm prezentului raport de specialitate bugetul rectificat de venituri și cheltuieli cu modificările mai sus specificate (Anexa nr. 1) și Planul cu programele și proiectele culturale minimale pe anul 2016 (Anexa nr. 2).

DIRECTOR, Luminița AyrarCONTABIL ȘE

Adriana Mihai


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri al Casei de Cultura a municipiului Ploiești “I.L.Caragiale” pe anul

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 a fost fundamentat avand in vedere prevederile Legii nr. 339/2015-Legea bugetului de stat pe anul 2016, Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare.

Casa de Cultura a municipiului Ploiești “I.L.Caragiale” in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 din: venituri proprii si din subventii/transferuri acordate de la bugetul local.

După prezenta rectificare bugetul acesteia se prezintă astfel:

Venituri              -venituri proprii                           14,00 mii lei

- sponsorizări                              21,30 mii lei

-subventii/transferuri de la bugetul local 802,70 mii lei TOTAL                      838,00 mii lei

Cheltuieli - suma de 838,00 mii lei.

Suma alocata de la bugetul local ( subventii/transferuri) se diminuează cu 106,70 mii lei.

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale ” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale ’

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) ,,Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4),, Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2) „ Ordonatorii de credite răspund de:    a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat ’ ’.

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta impreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV,DIRECȚIA ADMINICTRATIE PUBLICA, JURIDIC- CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE,

I CONTRACTE,

/ DIRECT EXECUTIV,SEF SERVICU BUGET, ÎMPRUMUTURI,

Erji Laura STANCIUJUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritoriala : MUNICPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică: CASA DE CULTURA "I.L. CARAGIALE"

!

ANEXA NR.1f

*         :/•’   .     f<l3r      A’»?' $

i.

r ' L y,


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2016

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 1016

REALIZĂRI

30.11

INFLUENTE

(+,-)

BUG RECTF

2016

Venituri proprii

33.10.17

15,00

12,85

-1,00

14,00

|                 Donații si sponsorizări

37.10.01

22,00

21,30

-0,70

21,30

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

909,40

784,40

-106,70

802,70

Alte venituri

37.10.50

0,00

0,00

0,00

TOTAL VENITURI - din care:

946,40

818,55

-108,40

838,00

Veniturile secțiunii de funcționare

914,40

-108,40

806,00

Veniturile secțiunii de dezvoltare

32,00

0,00

32,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

946,40

655,06

-108,40

838,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

914,40

655,06

-108,40

806,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+5.

01

914,40

655,06

-108,40

806,00

TITLULI CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.

10

386,00

345,43

-7,00

379,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 Ia 10.01.16 +10.1

10.01

312,00

281,56

-4,00

308,00

Salarii de baza

10.01,01

312,00

281,56

-4,00

308,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10,

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

74,00

63,87

-3,00

71,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

50,00

44,47

-1,00

49,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03,02

2,00

1,41

0,00

2,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03,03

17,00

14,64

-1,00

16,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si

10.03,04

1,00

0,79

0,00

1,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru

10.03.05

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

4,00

2,56

-1,00

3,00

i n n-i m

tV;Uj .V /

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la

20

528,40

309,63

-101,40

427,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

436,90

250,87

-96,70

340,20

Furnituri de birou

20.01.01

6,00

2,49

0,00

6,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

5,00

1,49

0,00

5,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

68,00

9,98

-42,90

25,10

Apa, canal si salubritate

20.01.04

4,80

0,48

-3,80

1,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

4,10

2,01

-2,00

2,10

Piese de schimb

20.01.06

0,00

0,00

0,00

0,00

Transport

20.01.07

0,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

14,00

8,82

-3,00

11,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20,01.09

245,00

162,78

-30,00

215,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

90,00

62,82

-15,00

75,00

Reparații curente

20.02

0,00

0,00

> *DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2016

REALIZĂRI

30.11

INFLUENTE*

(+, -)] £

BUG.RECTF

Subvenții pentru compensarea creșterilor

40.20

V

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

efoo'

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente (cod

ni ni_Lgi ni       m       m h-lci ni -M-iCi m

51.01

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri interne        (cod 55.01.18)

55.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri curente interne

55.01.18

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații int

55.02

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod

59

0,00

0,00

0,00

0,00

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea dis

59.30

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

0,00

0,00

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau

80.03

Alte împrumuturi

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+8.

81

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81

81.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81

81.02

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII

84

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul cure

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

32,00

0,00

0,00

32,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

51

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL Vn ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri interne        (cod 55.01.03+55.01.08 la

55.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la

56

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

32,00

0,00

0,00

32,00

TITLUL Xn ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71

71

32,00

0,00

0,00

32,00


/{ANEXA 2

r


c:


PLANUL MINIMAL CU PROGRAMELE ȘI PROIECTELE CULTURALE ALE

CASEI DE CULTURA 'T.L.CARAGIALE” A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

2016

Programe și proiecte culturale

Perioada

Loc de desfășurare a manifestărilor

Responsabil proiect

Buget 2016 (lei)

1

2

3

4

5

1. ZIUA CULTURII NAȚIONALE

166 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu, Concursul județean de recitări "Ca un luceafăr am trecut prin lume", ediția a IV-a,

Alte proiecte culturaLeducative;

Ianuarie

Diferite locații din Municipiul Ploiești,

Gelu Nicolae Ionescu, Madalina Rotaru

1050

2. Program cultural "NICHITA STANESCU"

 • 2.1 Festivalul Internațional de Poezie" NICHITA STĂNESCU", ed.a XXVUI-a

 • 2.2 Concursul de recitare "Sub aripa lui Nichita", ed. a IX-a

 • 2.3 Târg de carte

 • 2.4 Alte proiecte cultural-educative. Editare carte, catalog

Martie ’

Diferite locații din Municipiul Ploiești

Gelu Nicolae Ionescu, Gheorghe

Grama, Alin Nicodim, Bardut Roxana, Madalina Rotaru, Elena Grigore, Zoi ca Akyurek

5600

3. Ziua Internațională a Poeziei - Caravana poeziei

Martie

Ploiești

Gelu Nicolae Ionescu

500

5. Concurs pictură - grafică "Ploiești, orașul meu, oraș european ", ediția a IX-a

Mai

Primăria Ploiești, alte locații

Madalina Rotaru

900

6. Festivalul Național ’T.L. CARAGIALE" ediția a XIII-a

Concurs național de proza scurta

Concurs național de teatru liceal

Mai

Teatrul "Toma Caragiu" Ploiești, Centrul Civic Ploiești

Gelu Nicolae Ionescu

6800

7. Expoziția SALONUL ARTELOR Catalog "Salonul de toamnă".

Octombrie/ Aprilie

Galeria de Artă, Muzeul Județean de Artă "Ion Ionescu Quintus" de Artă

Madalina Rotaru

2000

8. Programul cultural "Caravana cu talente" - Spectacole dedicate copiilor: Spectacol "Vine, vine primăvara"; Spectacol "Ghiozdănelul cu talente"; Spectacol "Ghetuța cu cadouri"; Alte spectacole

Martie -Decembrie

Ploiești

Alin Nicodim

4000

18. PROIECTE EDUCAȚIONALE Organizarea de proiecte educative în colaborare cu instituții de învățământ din Ploiești, județul Prahova și țară. Ex.: Proiectul "Școala altfel -Sa știi mai multe, sa fii mai bun", ateliere de lucru, proiectul "Atelierele lui Moș Crăciun", alte proiecte educaționale).

Tot timpul anului săptămânal (cercuri)

Grădinițe, școli, licee

Casa de Cultură

“I.L. Caragiale”, alte locații

Madalina Rotaru

ț|          •

\ >10000

20. Diferite alte manifestări culturale și activități culturale organizate pe plan național și internațional (spectacole, simpozioane, concerte, concursuri, expoziții,workshop-uri, excursii culturale, editare carte, etc), alte cheltuieli cu bunuri și servicii ivite pe parcursul anului care pot fi organizate independent de către Casa de Cultură "I.L.Caragiale” sau în colaborare cu alte instituții. ONG-uri din țară și străinătate.

21500

TOTAL BUGET ESTIMAT

215000

CONTABIL ȘEF

ADRIANA MlfjAI


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORTSECRETAR,


Data:"2p. (2..^ 2o