Hotărârea nr. 409/2016

Hotãrârea nr. 409 privind înstrăinarea prin vânzare a terenului în suprafaţa de 1870 m.p., situat în Ploieşti, str. Tinosu nr. 36, cu nr. cadastral 127067, Carte Funciară nr. 127067, către 10 beneficiari de locuinţe construite prin intermediul Asociaţiei Habitat for Humanity România

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 409


privind înstrăinarea prin vânzare a terenului în suprafața de 1870 m.p., situat în Ploiești, str. Tinosu nr. 36, cu nr. cadastral 127067, Carte Funciară nr. 127067,

către 10 beneficiari de locuințe construite prin intermediul Asociației Habitat for

Humanity România

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Mateescu Marius, Văduva Sorin, Vîscan Robert Ionuț și precum și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafața de 1870 m.p., situat în Ploiești, str. Tinosu nr. 36, cu nr. cadastral 127067, Carte Funciară nr. 127067, către 10 beneficiari de locuințe construite prin intermediul Asociației Habitat for Humanity România;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 207/28.06.2011 privind aprobarea protocolului de colaborare între Municipiul Ploiești și Asociația Habitat for Humanity România și Protocolul de Colaborare nr. 3110/04.07.2011.

Având în vedere solicitările celor 12 beneficiari de locuințe construite prin intermediul Asociației Habitat for Humanity România, înregistrate la municipiul Ploiești sub nr. 12560/2016 și nr. 12559/2016, declarația autentificată cu nr. 4423/29.09.2016 și planul de situație întocmit de ing. Mladinovici Iulian si sesizările inregistrate la municipiul Ploiești sub nr. 23759/24.11.2016 si nr. 24731/12.12.12.2016 formulate de domnul Zerbes Vasile Claudiu reprezentat prin doamna Zerbes Maria conform procurii nr. 2494/25.09.2014 si de către avocat Tanase Elena Loredana potrivit imputemicirii avocațiale nr. PH nr. 0130459;

Luând în considerare procesele verbale din datele de 05.10.2016, 16.11.2016 și 14.12.2016 si raportul din data de 14.12.2016 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Ținând cont de prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. 1, alin. 2 lit c, alin (5) litera b și art. 45, alin.3, art. 123, alin 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă preluarea din folosința Asociației Habitat for Humanity România terenul în suprafață de 1870 m.p. situat în Ploiești, str. Tinosu nr. 36, cu nr. cadastral 127067 și Carte Funciară 127067.


Art. 2. însușește raportul de evaluare nr. 7135/2016/23 întoc^^ Danina Star S.R.L. pentru terenul ce aparține domeniului privalj șjj Ploiești, în suprafață de 1870 m.p. situat în Ploiești, str. Tinosu nr' 127067, Carte Funciară 127067, conform anexei nr. 1, ce face p prezenta hotărâre.

Art. 3. Stabilește valoarea terenului, ce face obiectul înstrăinării prin vânzare, la suma de 21,61 EURO/m.p. echivalent 97,63 lei/m.p., valoarea totală a terenului este de 40.410,70 EURO, respectiv 182.568,10 lei la care se adaugă cota legală de T.V.A.

Art. 4. (1) Aprobă înstrăinarea prin vânzare către domnul Șerban Marius Gelu Lucian și doamna Șerban Roxana Camelia, posesori ai C.N.P. 1760128293117 și 2750507293111, a terenului ce aparține domeniului privat al municipiului Ploiești, în cotă indiviză de 144,281 m.p. din suprafața totală de 1870,00 m.p., situat în Ploiești, str. Tinosu nr. 36, cu nr. cadastral 127067, Carte Funciară nr. 127067, cu respectarea declarației autentificată cu nr. 4423/29.09.2016 și conform planului de situație întocmit de ing. Mladinovici Iulian - anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • 1.1 Prețul de vânzare a cotei indivize de teren în suprafață de 144,281 m.p. este în sumă de 14.086,15 lei. la care se adaugă T.V.A. și plata se va efectua în următoarele condiții:

 • a) suma de 2.112,92 lei, la care se adaugă T.V.A., valoare ce reprezintă avans de 15% din prețul de vânzare a terenului sus menționat. Acest avans se va achita în cel mult 60 de zile de la data aprobării vânzării de către Consiliul Local al municipiului Ploiești;

 • b) diferența de preț în sumă de 11.973,23 lei, la care se adaugă T.V.A., va fi achitată de către domnul Șerban Marius Gelu Lucian și doamna Șerban Roxana Camelia, în rate lunare pe o perioadă de 5 ani (60 luni) începând cu data semnării contractului de vânzare cumpărare. Plata fiecărei rate se va efectua până la data de 25 a fiecărei luni pe baza facturii fiscale. Depășirea termenului atrage majorări de întârziere în valoare de 2%/lună sau fracțiune de lună, din cuantumul obligației neachitate în termen, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate;

 • (2) Aprobă înstrăinarea prin vânzare către domnul Năstase Florentin Marian și doamna Năstase Mihaela Cristina, posesori ai C.N.P. 1760313293158 și 2790212293141, a terenului ce aparține domeniului privat al municipiului Ploiești, în cotă indiviză în suprafață de 127,74 m.p. (teren în suprafață de 116,799 m.p. + cale de acces în suprafață de 10,941 m.p.) din suprafața totală de 1870,00 m.p., situat în Ploiești, str. Tinosu nr. 36, cu nr. cadastral 127067, Carte Funciară nr. 127067, cu respectarea declarației autentificată cu nr. 4423/29.09.2016 și conform planului de situație întocmit de ing. Mladinovici Iulian - anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • 2.1 Prețul de vânzare a cotei indivize de teren în suprafață de 127,74 m.p. este în sumă de 12.471,26 lei, la care se adaugă T.V.A. și plata se va efectua în următoarele condiții:

 • a) suma de 1.870,69 lei, la care se adaugă T.V.A., valoare c^xeprezihtKavapsule

15% din prețul de vânzare a terenului sus menționat. Acest av ' '     ' u H


mult 60 de zile de la data aprobării vânzării de către Consiliul Ploiești;

 • b) diferența de preț în sumă de 10.600,57 lei, la care se ada^C^Î^, achitată de către domnul Năstase Florentin Marian și doamna Năstase Mihaela Cristina, în rate lunare pe o perioadă de 5ani (60 luni) începând cu data semnării contractului de vânzare cumpărare. Plata fiecărei rate se va efectua până la data de 25 a fiecărei luni pe baza facturii fiscale. Depășirea termenului atrage majorări de întârziere în valoare de 2%/lună sau fracțiune de lună, din cuantumul obligației neachitate în termen, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate;

 • (3) Aprobă înstrăinarea prin vânzare către domnul Năstase Adrian Costel și doamna Năstase Elena Irina, posesori ai C.N.P. 1800730297328 și 2841015295327, a terenului ce aparține domeniului privat al municipiului Ploiești, a cotei indivize de 159,025 m.p. din suprafața totală de 1870,00 m.p., situat în Ploiești, str. Tinosu nr. 36, cu nr. cadastral 127067, Carte Funciară nr. 127067 cu respectarea declarației autentificată cu nr. 4423/29.09.2016 și conform planului de situație întocmit de ing. Mladinovici Iulian - anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • 3.1 Prețul de vânzare a cotei indivize de teren în suprafață de 159,025 m.p. este în sumă de 15.525,61 lei la care se adaugă T.V.A. și plata se va efectua în următoarele condiții:

 • a) suma de 2.328,84 lei, la care se adaugă T.V.A., valoare ce reprezintă avans de 15% din prețul de vânzare a terenului sus menționat. Acest avans se va achita în cel mult 60 de zile de la data aprobării vânzării de către Consiliul Local al municipiului Ploiești;

 • b) diferența de preț în sumă de 13.196,77 lei, la care se adaugă T.V.A., va fi achitată de către domnul Năstase Adrian Costel și doamna Năstase Elena Irina în rate lunare pe o perioadă de 5ani (60 luni) începând cu data semnării contractului de vânzare cumpărare. Plata fiecărei rate se va efectua până la data de 25 a fiecărei luni pe baza facturii fiscale. Depășirea termenului atrage majorări de întârziere în valoare de 2%/lună sau fracțiune de lună, din cuantumul obligației neachitate în termen, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate;

 • (4) Aprobă înstrăinarea prin vânzare către domnul Arbanaș Cătălin și doamna Arbanaș Georgiana Corina, posesori ai C.N.P. 1810722297270 și 2850428297270, a terenului ce aparține domeniului privat al municipiului Ploiești,în cotă indiviză de 103.865 m.p. (teren în suprafață de 92,925 m.p. și cale de acces în suprafață de 10,940 m.p.) din suprafața totală de 1870,00 m.p., situat în Ploiești, str. Tinosu nr. 36,, cu nr. cadastral 127067, Carte Funciară nr. 127067 cu respectarea declarației autentificată cu nr._44-.23/29A9.2016—și-conform—planului de—situație întocmit de ing. Mladinovici Iulian - anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • 4.1 Prețul de vânzare a cotei indivize de teren în suprafață de 103,865 m.p. este în sumă de 10.140,34 lei la care se adaugă T.V.A. și plata se va efectua în următoarele condiții:


15% din prețul de vânzare a terenului sus menționat. Acest avansfsș, mult 60 de zile de la data aprobării vânzării de către Consiliul LobaJ< al muriicipii|i Ploiești;

b) diferența de preț în sumă de 8.619,29 lei, la care se adaugă^V?A:,/vâ fi achitată de către domnul Arbanaș Cătălin și doamna Arbanaș Georgiana CorinK în rate lunare pe o perioadă de 5ani (60 luni) începând cu data semnării contractului de vânzare cumpărare. Plata fiecărei rate se va efectua până la data de 25 a fiecărei luni pe baza facturii fiscale. Depășirea termenului atrage majorări de întârziere în valoare de 2%/lună sau fracțiune de lună, din cuantumul obligației neachitate în termen, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate;

 • (5) Aprobă înstrăinarea prin vânzare către domnul Săbăreanu Ciprian și doamna Săbăreanu Mirela, posesori ai C.N.P. 1780313293146 și 2760809293132, a terenului ce aparține domeniului privat al municipiului Ploiești, în cotă indiviză de 131,622 m.p. (teren în suprafață de 120,951 m.p. și cale de acces în suprafață de 10,671 m.p.) din suprafața totală de 1870,00 m.p., situat în Ploiești, str. Tinosu nr. 36, cu nr. cadastral 127067, Carte Funciară nr. 127067, cu respectarea declarației autentificată cu nr. 4423/29.09.2016 și conform planului de situație întocmit de ing. Mladinovici Iulian - anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • 5.1 Prețul de vânzare a cotei indivize de teren în suprafață de 131,622 m.p., este în sumă de 12.850,26 lei la care se adaugă T.V.A. și plata se va efectua în următoarele condiții:

 • a) suma de 1.927,54 lei, la care se adaugă T.V.A., valoare ce reprezintă avans de 15% din prețul de vânzare a terenului sus menționat. Acest avans se va achita în cel mult 60 de zile de la data aprobării vânzării de către Consiliul Local al municipiului Ploiești;

 • b) diferența de preț în sumă de 10.922,72 lei, la care se adaugă T.V.A., va fi achitată de către domnul Săbăreanu Ciprian și doamna Săbăreanu Mirela, în rate lunare pe o perioadă de 5ani (60 luni) începând cu data semnării contractului de vânzare cumpărare. Plata fiecărei rate se va efectua până la data de 25 a fiecărei luni pe baza facturii fiscale. Depășirea termenului atrage majorări de întârziere în valoare de 2%/lună sau fracțiune de lună, din cuantumul obligației neachitate în termen, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate;

 • (6) Aprobă înstrăinarea prin vânzare către domnul Bobeică Mihai și doamna Bobeică Doina Marinela, posesori ai C.N.P. 1580222297297 și 2620508295889, a terenului ce aparține domeniului privat al municipiului Ploiești, în cotă indiviză de 156,524 m.p. din suprafața totală de 1870,00 m.p., situat în Ploiești, str. Tinosu nr. 36, cu nr. cadastral 127067, Carte Funciară nr. 127067, cu respectarea declarației autentificată cu nr. 4423/29.09.2016 și conform planului de situație întocmit de ing. Mladinovici Iulian - anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • 6.1 Prețul de vânzare a cotei indivize de teren în suprafață de 156,524 m.p. este în sumă de 15.281,44 lei la care se adaugă T.V.A. și plata se va efectua în următoarele condiții:

 • a) suma de 2.292,22 lei, la care se adaugă T.V.A., valoare ce reprezință^avans de

15% din prețul de vânzare a terenului sus menționat. Acest avans se^aJachitaLm^el mult 60 de zile de la data aprobării vânzării de către Consiliul Lqeăl/aLmunicipiuiui Ploiești;                                                                    gj

 • b) diferența de preț în sumă de 12.989,22 lei, la care se aaatf^ă g V^A^gă^fî achitată de către domnul Bobeică Mihai și doamna Bobeică Doin&Mărinelâ',gnc^te lunare pe o perioadă de 5ani (60 luni) începând cu data semnăriLcogractulm de vânzare cumpărare. Plata fiecărei rate se va efectua până la data de 25 a fiecărei luni pe baza facturii fiscale. Depășirea termenului atrage majorări de întârziere în valoare de 2%/lună sau fracțiune de lună, din cuantumul obligației neachitate în termen, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate;

 • (7) Aprobă înstrăinarea prin vânzare către domnul Pană Andrei și doamna Pană Florica Florentina, posesori ai C.N.P. 1871211297241 și 2871002294748, a terenului ce aparține domeniului privat al municipiului Ploiești, în cotă indiviză de 158,321 m.p. din suprafața totală de 1870,00 m.p., situat în Ploiești, str. Tinosu nr. 36, cu nr. cadastral 127067, Carte Funciară nr. 127067 cu respectarea declarației autentificată cu nr. 4423/29.09.2016 și conform planului de situație întocmit de ing. Mladinovici Iulian - anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • 7.1 Prețul de vânzare a cotei indivize de teren în suprafață de 158,321 m.p. este în sumă de 15.456,88 lei la care se adaugă T.V.A. și plata se va efectua în următoarele condiții:

 • a) suma de 2.318,53 lei, la care se adaugă T.V.A., valoare ce reprezintă avans de 15% din prețul de vânzare a terenului sus menționat. Acest avans se va achita în cel mult 60 de zile de la data aprobării vânzării de către Consiliul Local al municipiului Ploiești;

 • b) diferența de preț în sumă de 13.138,35 lei, la care se adaugă T.V.A., va fi achitată de către Pană Andrei și doamna Pană Florica Florentina, în rate lunare pe o perioadă de 5ani (60 luni) începând cu data semnării contractului de vânzare cumpărare. Plata fiecărei rate se va efectua până la data de 25 a fiecărei luni pe baza facturii fiscale. Depășirea termenului atrage majorări de întârziere în valoare de 2%/lună sau fracțiune de lună, din cuantumul obligației neachitate în termen, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate;

 • (8) Aprobă înstrăinarea prin vânzare către domnul Stanciu Nicolae și doamna Stanciu Mioara, posesori ai C.N.P. 1801214294309 și 2800918297264, a terenului ce aparține domeniului privat al municipiului Ploiești, în cotă indiviză de 100,353 m.p. (teren în suprafață de 89,682 m.p. și cale de acces în suprafață de 10,671 m.p.) din suprafața totală de 1870,00 m.p., situat în Ploiești, str. Tinosu nr. 36, cu nr. cadastral 127067, Carte Funciară nr. 127067, cu respectarea declarației autentificată cu nr. 4423/29.09.2016 și conform planului de situație întocmit de ing. Mladinovici Iulian - anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • 8.1 Prețul de vânzare a cotei indivize de teren în suprafață de 100,353 m.p.este în sumă de 9.797,46 lei, la care se adaugă T.V.A. și plata se va efectua în următoarele condiții:

a) suma de 1.469,62 lei, la care se adaugă T.V.A., valoare ce reprezintă avans de 15% din prețul de vânzare a terenului sus menționat. Acest avans se va achita în cel mult 60 de zile de la data aprobării vânzării de către Consiliul Local al municipiului Ploiești;

b) diferența de preț în sumă de 8327,84 lei, la care se adaugă T/y achitată de către Stanciu Nicolae și doamna Stanciu Mioara, în r perioadă de 5ani (60 luni) începând cu data semnării contrac cumpărare. Plata fiecărei rate se va efectua până la data de 25 a fixatei 1 facturii fiscale. Depășirea termenului atrage majorări de întârzi 2%/lună sau fracțiune de lună, din cuantumul obligației neachitate în^f^ieri, .îîîcepaM cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la dataMtihgerdivșu)Tiei datorate;


 • (9) Aprobă înstrăinarea prin vânzare către doamna Cluceru Georgiana Nicoleta și domnul Cluceru Andrei Lucian , posesori ai C.N.P. 2860516035275 și 1860320297335, a terenului ce aparține domeniului privat al municipiului Ploiești,în cotă indiviză de 217,663 m.p. din suprafața totală de 1870,00 m.p., situat în Ploiești, str. Tinosu nr. 36, cu nr. cadastral 127067, Carte Funciară nr. 127067, cu respectarea declarației autentificată cu nr. 4423/29.09.2016 și conform planului de situație întocmit de ing. Mladinovici Iulian - anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • 9.1 Prețul de vânzare a cotei indivize de teren în suprafață de 217,663 m.p. este în sumă de 21.250,44 lei la care se adaugă T.V.A. și plata se va efectua în următoarele condiții:

 • a) suma de 3.187,57 lei, la care se adaugă T.V.A., valoare ce reprezintă avans de 15% din prețul de vânzare a terenului sus menționat. Acest avans se va achita în cel mult 60 de zile de la data aprobării vânzării de către Consiliul Local al municipiului Ploiești;

 • b) diferența de preț în sumă de 18.062,87 lei, la care se adaugă T.V.A., va fi achitată de către doamna Cluceru Georgiana Nicoleta și domnul Cluceru Andrei Lucian, în rate lunare pe o perioadă de 5ani (60 luni) începând cu data semnării contractului de vânzare cumpărare. Plata fiecărei rate se va efectua până la data de 25 a fiecărei luni pe baza facturii fiscale. Depășirea termenului atrage majorări de întârziere în valoare de 2%/lună sau fracțiune de lună, din cuantumul obligației neachitate în termen, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate;

 • (10) Aprobă înstrăinarea prin vânzare către domnul Bogdan Andrei Valentin și doamna Bogdan Livia Andreea, posesori ai C.N.P. 1870716297355 și 2871001297302, a terenului ce aparține domeniului privat al municipiului Ploiești, a cotei indivize de 249,064 m.p. din suprafața totală de 1870,00 m.p., situat în Ploiești, str. Tinosu nr. 36, cu nr. cadastral 127067, Carte Funciară nr. 127067, cu respectarea declarației autentificată cu nr. 4423/29.09.2016 și conform planului de situație întocmit de ing. Mladinovici Iulian - anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • 10.1 Prețul de vânzare a cotei indivize de teren în suprafață de 249,064 m.p. este în sumă de 24.316,12 lei la care se adaugă T.V.A. și plata se va efectua în următoarele condiții:

a) suma de 3.647,42 lei, la care se adaugă T.V.A., valoare ce reprezintă avans de 15% din prețul de vânzare a terenului sus menționat. Acest avans se va achita în cel mult 60 de zile de la data aprobării vânzării de către Consiliul Local al municipiului Ploiești;

b) diferența de preț în sumă de 20.668,70 lei, la care se adaugă L^feW^a fi achitată de către doamna Cluceru Georgiana Nicoleta și domnul^^^&iiAl^rei Lucian, în rate lunare pe o perioadă de 5ani (60 luni) începând fcu/d^ța-se^h^rn contractului de vânzare cumpărare. Plata fiecărei rate se va efectua'până la data de<25 a fiecărei luni pe baza facturii fiscale. Depășirea termenului atrage .majorări de întârziere în valoare de 2%/lună sau fracțiune de lună, din cuâptumul obligâțife'i neachitate în termen, începând cu ziua imediat următoare termenului fie §cadepță și până la data stingerii sumei datorate;

Art. 5. înstrăinarea prin vânzare către cei 10 beneficiari de locuințe construite prin intermediul Asociației Habitat for Humanity România, a terenului ce aparține domeniului privat al municipiului Ploiești in suprafață de 1870,00 m.p., situat în Ploiești, str. Tinosu nr. 36, se va efectua respectând următoarele cerințe:

a) contractele de vânzare - cumpărare ce au ca obiect terenul sus menționat, se vor încheia în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data la care cumpărătorul face dovada plății;

 • b) cumpărătorii au obligația de a suporta cheltuielile aferente efectuării rapoartelor de evaluare până la perfectarea contractului și cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare cumpărare

 • c) în cazul nerespectării condițiilor prevăzute la art. 4 si art. 5 lit. a si b contractul de vanzare-cumpărare nu se va încheia.

Art. 6. împuternicește Primarul Municipiului Ploiești, să semneze contractele de vânzare - cumpărare în condițiile stabilite prin prezenta hotărâre.

Art. 7. Direcția de Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică, Juridic - Contecios, Achiziții Publice, Contracte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art. 8. Direcția Administrație Publică Juridic - Contecios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 14 decembrie 2016

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU


AVIZAT, P Adrian Flori

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind înstrăinarea prin vânzare a te ului

1870 m.p., situat în Ploiești, str. Tinosu nr. 36, cu nr. cadastral 127067, Carte Funciară nr. 127067, către 10 beneficiari de locuințe construite prin intermediul Asociației Habitat for Humanity România

Potrivit prevederilor art. 36 alin.l, alin. (2), lit. c), alin. (5) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local administrează domeniul public și privat al municipiului și hotărăște cu privire la vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a municipiului, în condițiile legii.

Intre Municipiul Ploiești si Asociația Habitat for Humanity Romania este incheiat Prototcolul de Colaborare nr. 3110/04.07.2011 conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 207/28.06.2011, al cărui scop il constituie asistarea persoanelor cu condiții dificile de locuit, afectate de lipsa unei locuințe, prin construirea de locuințe noi (model unifamilial, duplex sau cvadruplex) pentru familii in mare nevoie de locuire pe terenul situat in str. Tinosu nr. 36 in suprafața de 1870,00 mp.

Prin Hotărârile Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 233/26.06.2014, nr. 268/24.07.2014, nr. 359/24.09.2014 si nr. 121/03.04.2015 s-a aprobat incheierea unor acte adiționale si prelungirea succesiva a Protocolului de Colaborare 3110/04.07.2011 între Municipiul Ploiești și Asociația Habitat for Humanity România, acesta expirând la data de 04.06.2015.

Conform art. 2.2 din Protocolul de colaborare Asociația Habitat for Humanity Romania are obligația ”....sa incheie contracte de vanzare-cumparare cu beneficiarii unităților locative după finalizarea lucrărilor de construire.”

Obligația municipiului Ploiești conform art.2.1 lit f) este sa incheie contracte de vanzare cumpărare pentru terenurile aferente unităților locative, cu beneficiarii locuințelor, după finalizarea lucrărilor de construire, concomitent cu vanzarea locuintei.Conditiile referitoare la vanzarea terenurilor aferente unităților locative vor fi stabilite ulterior prin hotararea a Consiliului Local al municipiului Ploiești ”.

Facem precizarea ca intre cei 12 beneficiari de locuințe construite prin intermediul Asociației Habitat for Humanity România si Asociația Habitat for Humanity România au fost încheiate contractele de vanzare-cumparare pentru locuințe, la data de 12.12.2014, acestea fiind autentificate la Notarul Public Ianachievici Andra Mihaela.

Prin adresa nr. 10208/20.05.2015 beneficiarii celor 12 locuințe situate in Ploiești, str. Tinosu nr. 36, si-au exprimat dezacordul cu privire la cumpărarea in cote indivize a terenului in suprafața de 1.870 m.p. situat in Ploiești str.Tinosu nr. 36.

In urma analizării petiției de către Comisia de specialitate nr. 2 in ședința din data de 17.06.2015, li s-a solicitat celor 12 beneficiari sa prezinte un plan^^^S^un^ cadastrist cu impartirea terenului ce revine fiecărui proprietar, insotit lâ''djclărâfii notariale. Termen de prezentare a documentului era pana la data de 10jp^201^jȘ<^7

'.X.


Având in vedere ca la termenul stabilit de Comisia de specialitate; nr.l2rfc£i li: î beneficiari nu au prezentat documentele solicitate de comisie, ace%i\!căzJ^fo^W reanalizat in ședința din data de 15.07.2015, facandu-se mențiunea in'pr&’eșyl ^^SK al ședinței din 15.07.2015 ca proiectul de hotarare privind înstrăinarea prirTv-âh-zare a suprafeței de teren de 155,84 m.p., cota indiviza din suprafața totală de 1870 m.p, situat în Ploiești, str. Tinosu nr. 36, va ramane in forma inițiala postata pe site-ul nostru - secțiunea Convocări Consiliul Local din data de 28.05.2015, proiect care a fost retras de pe ordinea de zi, potrivit adresei nr. 433/04.06.2015 comunicata de Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte-Serviciul Administrație Publica, Reglementare si Monotorizare, Asociații de Proprietari.

Ulterior acestei date, proiectul de hotarare a fost inaintat compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Ploiești pentru a fi analizat in ședințele ordinare ale Consiliului Local al municipiului Ploiești si a fost inclus pe ordinea de zi al ședințelor ordinare a Consiliului Local al municipiului Ploiești in luna iulie 2015. Potrivit adreselor nr. 63/2015 si nr. 459/2015 al Direcției Administrație Publica, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte- Serviciul Administrație Publica, Reglementare si Monotorizare, Asociații de Proprietari, a reieșit ca proiectul a fost prorogat.

Prin adresa nr. 12560/31.08.2016, beneficiarii celor 12 locuințe situate in Ploiești, str. Tinosu nr. 36, au solicitat sa se revină asupra condițiilor de cumpărare al terenului in suprafața de 1870 m.p. proprietatea privata a municipiului Ploiești.

In cadrul ședințelor din data de 07.09.2016 si data de 05.10.2016, a fost prezentata situația terenului situat in str. Tinosu nr. 36, in urma careia Comisia de specialitate nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale, a propus ca vanzarea terenului menționat mai sus, sa se faca conform planului avizat de un cadastrist cu impartirea terenului ce revine fiecărui proprietar la care se va atașa declarația notariala celor 12 proprietari.

Prin adresa nr. 12560/12559/05.10.2016, doar 11 dintre cei 12 beneficiari ai locuințelor inainteaza către municipiul Ploiești, planul de situație intocmit de ing. Mladinovici Iulian si declarația autentificata nr. 4423/29.09.2016. Potrivit declarației autentificate numai 11 proprietari din cei 12, au consimțit sa cumpere terenul conform lotizării efectuate.

In ședința din data de 16.11.2016 Comisia de specialitate nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale a reanalizat acest caz, consemnandu-se ca modalitatea de valorificarea terenului, sa se efectueze după cum urmeaza:

 • -  Prețul de vanzare al terenului va fi cel stabilit prin raport de evaluare (la care se adaugă T.V.A.);

 • -  Cumpărarea terenului se va efectua conform planului de situație intocmit de ing. Mladinovici Iulian si declarației notariale autentificata cu nr. 4423/29.09.2016 la notarul public Popescu Viorica;

 • -  Cumpărătorii vor achita un avans de 15% din prețul de vânzare al terenului;

  Diferența din prețul de vânzare al terenului se va achita în rate lunar^^o perioadă de 5ani (60 luni) începând cu data semnării contractului ®e°văh^a^cumpărare.                                                         / £-. '

  Conform sesizărilor înregistrate la municipiul Ploiești sub nr. ‘


^9/20.^16’4 si nr. 24731/12.12.2016, formulate de către domnul Zerbes Vasile Clâjj|iureprezentaf / prin doamna Zerbes Maria conform procurii nr. 2494/25.09.2014 si 'de: catfe aVp^ț/ Tanase Elena Loredana, potrivit imputemicirii avocațiale nr. PH nr. 0i^4|921. Jffefe cunoscut faptul ca nu este de acord cu cumpărarea terenului in condițiile menționate in declarația notariala si in planul de situație, motivat de faptul ca proprietarul apartamentului 1, doamna Moise Gratiela, a efectuat o împrejmuire in mod abuziv.

In cadrul ședinței din data de 14.12.2016, acest caz a fost reanalizat de către Comisia de specialitate nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale, si a propus ca vanzarea terenului situat in str. Tinosu nr. 36, sa fie efectuata in cota indiviza din suprafața totala de 1870 m.p. doar către 10 beneficiari ai locuințelor.

Conform Raportului de evaluare transmis de S.C. DANINA STAR S.R.L. în baza contractului prestări servicii de evaluare bunuri ale municipiului Ploiești nr. 15729/12.08.2016, încheiat între Municipiului Ploiești și S.C. DANINA STAR S.R.L., pentru proprietatea imobiliară sus menționată în suprafață,evaluatorul a propus următoarele valori:

21,61 EURO/M.P, echivalent 97,63 RON/M.P.

Valoarea totala a terenului este: 40.410,70 EURO, respectiv 182.568,1 RON Curs Lei/Euro 4,5175 lei din 10.10.2016

valoarea nu conține TVA

Fata de cele expuse mai sus, supunem spre aprobare prezentul proiect de hotarare.

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV,


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLIC, CONTRACTE DIRECTOR,

Andreea Mihaela CriStea <sV,

DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV, Nicoleta Craciunofti

14      2016


Red: E.Branz:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

f.A U “ Q yrf' la proiectul de hotărâre privind înstrăinarea prin vânzare a terenului insupfafâțame 1870 m.p., situat în Ploiești, str. Tinosu nr. 36, cu nr. cadastral 127067, Carte Funciară nr. 127067, către 10 beneficiari de locuințe construite prin intermediul Asociației

Habitat for Humanity România

Potrivit prevederilor art. 36 alin. 1, alin. (2), lit. c), alin. (5) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local administrează domeniul public și privat al municipiului și hotărăște cu privire la vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a municipiului, în condițiile legii.

Intre Municipiul Ploiești si Asociația Habitat for Humanity Romania este incheiat Prototcolul de Colaborare nr. 3110/04.07.2011 conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 207/28.06.2011, al cărui scop il constituie asistarea persoanelor cu condiții dificile de locuit, afectate de lipsa unei locuințe, prin construirea de locuințe noi (model unifamilial, duplex sau cvadruplex) pentru familii in mare nevoie de locuire, pe terenul situat in str. Tinosu nr. 29, in suprafața de 1870 mp.

Prin Hotărârile Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 233/26.06.2014, nr. 268/24.07.2014, nr. 359/24.09.2014 si nr. 121/03.04.2015 s-a aprobat incheierea unor acte adiționale si prelungirea succesiva a Protocolului de Colaborare 3110/04.07.2011 între Municipiul Ploiești și Asociația Habitat for Humanity România, acesta expirând la data de 04.06.2015.

Conform art. 2.2 din Protocolul de colaborare Asociația Habitat for Humanity Romania are obligația ”....sa incheie contracte de vanzare-cumparare cu beneficiarii unităților locative după finalizarea lucrărilor de construire.”

Obligația municipiului Ploiești conform art.2.1 lit f) este sa incheie contracte de vanzare cumpărare pentru terenurile aferente unităților locative, cu beneficiarii locuințelor, după finalizarea lucrărilor de construire, concomitent cu vanzarea locuintei.Conditiile referitoare la vanzarea terenurilor aferente unităților locative vor fi stabilite ulterior prin hotararea a Consiliului Local al municipiului Ploiești ”.

Facem precizarea ca intre cei 12 beneficiari de locuințe construite prin intermediul Asociației Habitat for Humanity România si Asociația Habitat for Humanity România, au fost incheiate contractele de vanzare-cumparare pentru locuințe, la data de 12.12.2014, acestea fiind autentificate la Notarul Public Ianachievici Andra Mihaela.

Prin adresa nr. 10208/20.05.2015 beneficiarii celor 12 locuințe s^&fcjfi^l^ăsti,’^ str. Tinosu nr. 36, si-au exprimat dezacordul cu privire la cumpărarea fccpî^ind^izp^J terenului in suprafața de 1.870 m.p. situat in Ploiești str.Tinosu nr. 36.

L <0

In urma analizării petiției de către Comisia de specialitate nr. 2 in ședința din data de 17.06.2015, li s-a solicitat celor 12 beneficiari sa prezinte un plan avizat de un cadastrist cu impartirea terenului ce revine fiecărui proprietar, insotit de 12 declarații notariale. Termen de prezentare a documentului era pana la data de 10.07.2015.

Având in vedere ca la termenul stabilit de Comisia de specialitate nr. 2, cei 12 beneficiari nu au prezentat documentele solicitate de comisie, acest caz a fost reanalizat in ședința din data de 15.07.2015, facandu-se mențiunea in procesul verbal al ședinței din 15.07.2015 ca proiectul de hotarare privind înstrăinarea prin vânzare către dumneavoastră a suprafeței de teren de 155,84 m.p., cota indiviza din suprafața totală de 1870 m.p, situat în Ploiești, str. Tinosu nr. 36, va ramane in forma inițiala postata pe site-ul nostru - secțiunea Convocări Consiliul Local din data de 28.05.2015, proiect care a fost retras de pe ordinea de zi, potrivit adresei nr. 433/04.06.2015 comunicata de Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte- Serviciul Administrație Publica, Reglementare si Monotorizare, Asociații de Proprietari.

Prin adresa nr. 12560/31.08.2016, beneficiarii celor 12 locuințe situate in Ploiești, str. Tinosu nr. 36, au solicitat sa se revină asupra condițiilor de cumpărare al terenului in suprafața de 1870 m.p., proprietatea privata a municipiului Ploiești.

In cadrul ședințelor din data de 07.09.2016 si data de 05.10.2016, a fost prezentata situația terenului situat in str. Tinosu nr. 36, in urma careia Comisia de specialitate nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale, a propus ca vanzarea terenului menționat mai sus, sa se faca conform planului avizat de un cadastrist cu impartirea terenului ce revine fiecărui proprietar la care se va atașa declarația notariala celor 12 proprietari.

Prin adresa nr. 12560/12559/05.10.2016, doar 11 dintre 12 beneficiari ai locuințelor inainteaza către municipiul Ploiești, planul de situație întocmit de ing. Mladinovici Iulian si declarația autentificata nr. 4423/29.09.2016. Potrivit declarației autentificate numai 11 proprietari din cei 12, au consimțit sa cumpere terenul conform lotizării efectuate.

In ședința din data de 16.11.2016 Comisia de specialitate nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale a reanalizat acest caz, consemnandu-se ca modalitatea de valorificarea terenului, sa se efectueze după cum urmeaza:

- Prețul de vanzare al terenului va fi cel stabilit prin raport de evaluare (la care se adaugă T.V.A.);

Cumpărarea terenului se va efectua conform planului de situație intog.

Mladinovici Iulian si declarației notariale autentificata cu nr. 4423^^p9720f6'4^ notarul public Popescu Viorica;                                    /' ,. .


Cumpărătorii vor achita un avans de 15% din prețul de vânzare al perenului;

A .. .■

...

Diferența din prețul de vânzare al terenului se va achita în rate lunare pe^o perioadă de 5ani (60 luni) începând cu data semnării contractului de vânzare cumpărare.

Conform sesizărilor înregistrate la municipiul Ploiești sub nr. 23759/24.11.2016 si nr. 24731/12.12.2016, formulate de domnul Zerbes Vasile Claudiu reprezentat prin doamna Zerbes Maria conform procurii nr. 2494/25.09.2014 si de către avocat Tanase Elena Loredana potrivit imputemicirii avocațiale nr. PH nr. 0130459 face cunoscut faptul ca nu este de acord cu cumpărarea terenului in condițiile menționate in declarația notariala si in planul de situație, motivat de faptul ca proprietarul apartamentului 1 doamna Moise Gratiela a efectuat o imprejmuire in mod abuziv.

In cadrul ședinței din data de 14.12.2016, acest caz a fost reanalizat de către Comisia de specialitate nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale si a propus ca vanzarea terenului situat in str. Tinosu nr. 36 sa fie efectuata in cota indiviza din suprafața totala de 1870 m.p. doar către ceilalți 10 beneficiari de locuințe.

Conform Raportului de evaluare transmis de S.C. DANINA STAR S.R.L. în baza contractului prestări servicii de evaluare bunuri ale municipiului Ploiești nr. 15729/12.08.2016, încheiat între Municipiului Ploiești și S.C. DANINA STAR S.R.L., pentru proprietatea imobiliară sus menționată în suprafață, evaluatorul a propus următoarele valori:

21,61 EURO/M.P, echivalent 97,63 RON/M.P. O

Valoarea totala a terenului este: 40.410,70 EURO, respectiv 182.568,1 RON Curs Lei/Euro 4,5175 lei din 10.10.2016 valoarea nu conține TVA


\; \

Față de cele expuse, supunem spre aprobare Consiliului Local ajl municipiului.! Ploiești proiectul de hotărâre anexat privind înstrăinarea prin vânzare 'a.-terenului ițif / suprafața de 1870 m.p., situat în Ploiești, str. Tinosu nr. 36, cu nr. cada^al 12,7Q^p/ Carte Funciară nr. 127067, către cei 10 beneficiari de locuințe consîffite^ffin intermediul Asociației Habitat for Humanity România
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE y POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA, PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat in discuție proiectul de hotarare privind înstrăinarea prin vânzare a terenului in suprafața de 1870 m.p., situat în Ploiești, str. Tinosu nr. 36, cu nr. cadastral 127067, Carte Funciară nr. 127067, către 10 beneficiari de locuințe construite prin intermediul Asociației Habitat for Humanity România