Hotărârea nr. 408/2016

Hotãrârea nr. 408 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice beneficiare ale căminului de bătrâni

HOTĂRÂREA NR. 408privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru persoanele vârstnice

beneficiare ale căminului de bătrâni

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive a consilierilor din comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Paul Pala§ Alexandru, Gheorghe Simion Sîrbu, Gheorghe Andrei, Sanda Dragulea, Zoia Staicu ș: Raportul de specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru persoanele vârstnice beneficiare ale căminului de bătrâni;

în conformitate cu raportul Comisiei nr. 1 de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 14.12.2016;

Având în vedere prevederile art. 24 și art. 25 din Legea nr. 17/2000 privind asistenți socială a persoanelor vârstnice, republicată;

Conform Hotărârii de Guvern nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime d( cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baz< căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali a persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale, Anexa 3;

în temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 2 din Legea nr.215/2001, privim administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l (1) Aprobă costul mediu lunar de întreținere pentru persoanele vârstnic beneficiare ale căminului de bătrâni în cuantum de 1982 lei.

  • (2) Costul mediu lunar de întreținere pentru persoanele vârstnice beneficiare al căminului de bătrâni, aprobat la alineatul 1, este valabil pentru o perioadă de maximum luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

  • (3) Administrația Serviciilor Sociale Comunitare va calcula ulterior propriul co< mediu lunar de întreținere pentru persoanele vârstnice beneficiare ale căminului de bătrân conform cheltuielilor înregistrate după începerea funcționării căminului de bătrâni și îl v supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Art.2 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la îndeplinii prezenta hotărâre.

Art.3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publici Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru persoanele vârstnice beneficiare ale căminului de bătrâni

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești este serviciu public cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiești înființată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 307/2002.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 401/2016, s-a aprobat transmiterea in administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare a căminului de bătrâni, care este organizat și funcționează în municipiul Ploiești ca urmare a implementării și finalizării proiectului „Schimbare destinație din cazarmă în cămin de bătrâni, recompartimentare interioară”.

Conform Legii nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, republicata, art. 24, persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii și sunt îngrijite în căminele organizate potrivit acestei legi, precum și susținătorii lor legali, au obligația sa plateasca lunar o contribuție de întreținere, stabilita pe baza costului mediu lunar de întreținere. Persoanele vârstnice care nu au venituri si nici susținători legali, nu datoreaza contribuția lunata de întreținere, aceasta fiind asigurata din bugetul local.

La art. 25 din același act normativ se stabilește ca, acest cost mediu lunar de întreținere se stabilește anual de consiliul local, se calculează in funcție de gradul de dependenta al persoanei vârstnice îngrijite, are în vedere totalitatea cheltuielilor curente anuale ale căminului pentru persoane vârstnice, diminuate cu sumele primite din Fondul național unic de asigurări de sănătate, pentru finanțarea drepturilor de personal ale personalului medical și a medicamentelor și trebuie să asigure îndeplinirea nivelului standardelor minime de calitate și nu poate fi mai mic decât standardul minim de cost aprobat prin hotărâre a Guvernului, în condițiile legii.

Conform acestor prevederi legale, se impune stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru căminul de batrani Ploiești.

Având in vedere faptul ca, pana in prezent, căminul de batrani nu a funcționat, acest cost nu poate fi calculat.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale si a nivelului venitului lunar pe membru de familie in baza caruia se stabilește contribuția lunara de întreținere datorata de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale, la Anexa 3 se stabilește ca, standardul minim de cost/an/benefîciar este de 23784 lei.

Pornind de la acest cost minim anual, rezulta un cost mediu lunar de 1982 lei/beneficiar.

Ținând cont de aceste aspecte, consideram oportun ca, pentru o perioada de maximum sase luni de la începerea funcționarii căminului de batrani sa fie utilizat costul mediu lunar de întreținere sus menționat.

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare va calcula ulterior propriul costul mediu lunar de întreținere pentru persoanele vârstnice beneficiare ale căminului de bătrâni conform cheltuielilor înregistrate după începerea funcționării căminului de bătrâni și îl va supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești.' ■.:/

Fata de cele prezentate mai sus, supunem spre analiza si aprobare* Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru persoanele vârstnice beneficiare ale căminului de bătrâni

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 273/2009 Consiliul local al municipiului Ploiești a aprobat proiectul „Schimbare destinație din cazarmă în cămin de bătrâni, recompartimentare interioară” și cheltuielile legate de proiect. Ca urmare a implementării și finalizării proiectului este organizat și funcționează în municipiul Ploiești serviciul social sus menționat.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 401/2016, s-a aprobat transmiterea in administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare a căminului de bătrâni.

Conform Legii nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, republicata, art. 24, persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii și sunt îngrijite în căminele organizate potrivit acestei legi, precum și susținătorii lor legali, au obligația sa plateasca lunar o contribuție de întreținere, stabilita pe baza costului mediu lunar de întreținere. Persoanele vârstnice care nu au venituri si nici susținători legali, nu datoreaza contribuția lunata de întreținere, aceasta fiind asigurata din bugetul local.

La art. 25 din același act normativ se Stabilește ca, acest cost mediu lunar de Întreținere se stabilește anual de consiliul local, se calculează in funcție de gradul de dependenta al persoanei vârstnice îngrijite, are în vedere totalitatea cheltuielilor curente anuale ale căminului pentru persoane vârstnice, diminuate cu sumele primite din Fondul național unic de asigurări de sănătate, pentru finanțarea drepturilor de personal ale personalului medical și a medicamentelor și trebuie să asigure îndeplinirea nivelului standardelor minime de calitate și nu poate fi mai mic decât standardul minim de cost aprobat prin hotărâre a Guvernului, în condițiile legii.

Conform acestor prevederi legale, se impune stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru căminul de batrani Ploiești.

Având in vedere faptul ca, pana in prezent, căminul de batrani nu a funcționat, acest cost nu poate fi calculat.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale si a nivelului venitului lunar pe membru de familie in baza caruia se stabilește contribuția lunara de întreținere datorata de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale, la Anexa 3 se stabilește ca, standardul minim de cost/an/beneficiar este de 23784 lei.

Pornind de la acest cost minim anual, rezulta un cost mediu lunar de 1982 lei/beneficiar.

Ținând cont de aceste aspecte, consideram oportun ca, pentru o perioada de maximum sase luni de la începerea funcționarii căminului de batrani sa fie utilizat costul mediu lunar de întreținere sus menționat.

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare va calcula ulterior propriul cOst mediu lunar de întreținere pentru persoanele vârstnice beneficiare ale căminului de.batrâni conform cheltuielilor înregistrate după începerea funcționării căminului de bătrâni și îl va supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Fata de cele prezentate mai sus, supunem spre analiza si al Municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.

Ț. '          .7 /

aprobare'Consiliului 'Local

$ ^0/Sef serviciu,

Cămin bătrâni,

Alin Constantinescu


Financiar, Contabilitate

Florentina Manej


VIZAT

Director,

Direcția Administrație Publică,

Juridic-Contencios,

li ce


Contracte și Achiziții Putt


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

v ■■

/7 A-'               '

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. I

!

;Ș-

•'O'’-

V-             .....

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuție Proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru persoanele vârstnice beneficiare ale căminului de bătrâniSECRETAR,

GheorghețAndrei