Hotărârea nr. 407/2016

Hotãrârea nr. 407 privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L.

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTĂRÂREA NR. 407 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016

al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

Văzând Expunerea de motive a domnului Primar Adrian Dobre, precum și Raportul de specialitate al S.C.Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., prin care se propune aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pe anul 2016.

Având in vedere raportul comisiei de specialitate, comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 14.12.2016.

In conformitate cu prevederile:

 • - Legii nr. 339/18.12.2015 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2016 și ale Legii nr. 340/18.12.2015 privind aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016;

 • - Legii nr. 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

-Ordonanța Guvernului nr. 26/21.08.2013 , privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritara, cu modificările si completările ulterioare,

 • - Ordinul nr. 20/07.01.2016 - privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Decizia Consiliului de Administrație al Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești SRL nr. 24312/ 07.12.2016 .

In temeiul art. 36 alin. 4, lit. a si art. 45, alin. 2, lit. a din Legea nr. 215/2001, republicata cu modificările si completările ulterioare, privind administrația publica locala.

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. -Aproba rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pe anul 2016, al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., conform Anexei nr. 1, Anexei nr. 2 si Anexei nr. 3, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. - S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri.

Art. 3. - Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Dată în Ploiești, astăzi, 14 decembrie 2016
MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA ECONOMICĂ


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 201 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.


S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. intră în categoria operatorilor de servicii comunitare de utilități publice. Autoritățile administrației publice locale sunt obligate să asigure gestionarea și administrarea serviciilor publice de utilitate pe criterii de competitivitate și eficiență economică , având ca obiectiv atingerea și respectarea indicatorilor de performanță ai serviciului.

A

In organizarea, funcționarea și dezvoltarea serviciilor comunitare de utilități publice, interesul general al comunității locale este prioritar.

în acest sens, se urmărește satisfacerea nevoilor cetățenilor, protejarea intereselor acestora prin adaptabilitatea continuă a serviciilor la cerințele comunității locale.

Cheltuielile curente propuse pentru anul 2016 au fost stabilite in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, Ordonanței nr. 26 din 21.08.2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acționari unici, ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificările si completările ulterioare O.M.F.P. nr.20/07.01.2016 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

Primar^

Adrian Flompa 1


'ob


S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEȘTI S.R.L.

Str. Văleni, nr. 32


|oa k^țgil WWz

Vizat, Vicepjrimar,  Cristian Mihai GaiîeâRAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

In conformitate cu prevederile legale mai jos menționate :

 • - Legea nr. 339/18.12.2015 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2016 și Legea nr. 340/18.12.2015 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016;

 • - Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Legii nr. 51/08.03.2006 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Ordonanței Guvernului nr. 26/21.08.2013 - privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritara, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Legii nr. 31/16.11.1990, republicata - privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinului nr. 20/07.01.2016 - privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia,;


  • A. Rectificare venituri sursa PMP


  - venituri intretinere mentenanta spatii verzi + 716,67


  + 860


  - rectificare venituri intretinere - mentenanta


  rampa Teleajen


  - 125


  - 150


 • B.Rectificare cheltuieli corespunzător rectificării veniturilor si execuției

  bugetare ta 31.10.2016


  + 591,67


  + 710


 • C. REZULTAT BRUT (profit) :

  63,18


Va supunem spre aprobare rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. , in varianta anexata la prezentul Raport de specialitate.
Consiliul de administrație al S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L., numit prin Hotararea A.G.A. nr. 17960/13.08.2012 ,nr. 04 /08.01.2016 si 44/20.09.2016 vazand :

- - Procesul-verbal al Consiliului de Administrație al S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L. nr.24311 / 07.12.2016;

- H.C.L. nr. 219/28.07.2010 privind înființarea Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A., modificata prin H.C.L. nr. 306/30.08.2010 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 219/2010, cu modificările si completările ulterioare;

"  -----Jf------— -     ■   ------ - — J

In temeiul H.C.L. nr. 262/14.07.2012 privind numirea


reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești in Adunarea Generala a Asociaților de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L;


 • - Dispozițiile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Statutul S.C. SERVICH DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.

Decide

 • 1. Se aproba rezultatele valorificării prin casare a obiectelor de inventar in folosința si echipamentelor de protecție in folosința care nu mai aveau utilizare datorita gradului de uzura fizica si morala, propunerile fiind aprobate de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 20110 / 29.09.2016.

 • 2. Se aproba propunerea Sef Serviciu Tehnic, prin adresa nr. 23326 / 17.11.2016, privind transformarea unor posturi din cadrul serviciului respectiv.

 • 3. S-a luat act de Hotararea AGA nr. 52 / 10.11.2016. Se stabilește indemnizația Doamnei Trican Elena ca reprezentant al SC SGU SRL in AGA la TCE Ploiești, in cuantum de 1000 lei brut / luna.

 • 4. Se proroga pentru o ședința ulterioara.

 • 7. Se aproba solicitarea salariatului Moraru Cosmin - Georgian, de transformare a postului pe care il ocupa din post pentru studii medii in studii superioare, dar tinind cont de faptul ca in compartimentul respectiv mai este un caz similar dar si la nivel de societate mai exista asemenea situații, CA solicita conducerii o lista cu toate cazurile de acest tip in vederea adoptării unei decizii unitare.

 • 8. Consiliul de Administrație dispune punerea in aplicare a Deciziei Curții de Conturi nr. 123 / 6.01.2014 care a . făcut obiectul Deciziei Curții de Apel Ploiești nr. 1558 / 8.10.2016 ramasa definitiva si irevocabila.

 • 9. Se avizeaza rectificarea BVC pe anul 2016, conform propunerii, urmind a se inainta spre aprobare Consiliului Local Ploiești.

X Secretarul de ședința al Consiliului de Administrație al S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. va difuza deciziile Consiliului de Administrație celor interesați.

Președinte al

Consiliului de Administrație al S.C. S.G.U.P. S.R.L

Iordache Marian

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI
la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. pe anul 2016

Bugetul local pe anul 2016 a fost fundamentat avand in vedere prevederile Legii nr. 339/2015-Legea bugetului de stat pe anul 2016, Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare.

S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. in calitate de societate comerciala in subordinea Consiliului Local este finanțata pentru activitatea de prestări servicii.

In urma rectificării alocația bugetara la prestări servicii in suma de 18.500,00 mii lei se majoreaza cu suma de 860,00 mii lei, suma ce trebuie sa se regaseasca in bugetul S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art.14, alin.(3) „Nicio cheltuiala nu poate fi înscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4j,, Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Avand in vedere ca S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L in calitate de societate comerciala pe acțiuni, acționar municipiul Ploiești, răspunde de:

 • a)     Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b)     Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c)     Angajarea, lichidarea si efectuarea plăților in limita veniturilor încasate, precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L, acesta impreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

In funcție de gradul de colectare al veniturilor proprii se va proceda la rectificarea bugetului S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L, in prezent neexistand garanția incasarii veniturilor pe 2016 si nici nu sunt identificate surse suplimentare de venit.

DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV, Nicoleta CRACI^NOIU


DIRECȚIA ADMINICTRATIE PUBLICA, JURIDIC- CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE CONTRACTE,

DIRECTOR EXECUTIV,

SEF SERVICU BUGET, ÎMPRUMUTURI,

Erji Laura STANCIU

S.C. SliR V i (' I i DE GOSPOD A RIRE URBA\A P 1.011 ,S'! i S.K i ..

STR. V M.ENl, NR. 32

C.I.F.: 27449967


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI


pe anul 2016ANEXA mii Ici

INDICATORI

nr.

rd.

realizat an precedent (N-l)

propuneri an curent

(N)

%

estimări an N+l

estimări an

N+2

!

%

1

2

3

4

5

.6 = 5/4

7

8

9 = 775

10 = 8/7

I.

VENITURI TOTALE (rd 1 = rd 2 + rd 5 + rd 6)

1

23,984143

26,902.33

. 1.12

34,620.86

34,620.86

1.29

1.00

. 1

venituri totale din exploatare, din care:

2

l_23,984.43

26,902.33

1.12

34,620.86

34,620.86

1.29

1.00

a)

subvenții cf. prevederi lor legale in vigoare

3

b)

transferuri cf.prevederilor legale in vigoare

4

...

2

venituri financiare

5

3

venituri extraordinare

6

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd 7 = rd 8 + rd 20 + rd 21)

7

2.4,124.28

26,839.15

1.11

33,445.21

33,445.21

1.25

1.00

1

cheltuieli de exploatare, din care:

8

24,124.28

26,839.15

LII

33,445.21

33,445.21

1.25

1.00

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

5,327.66

5,809.36

1.09

9,875.91

9,875.91

1.70

1.00

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

217.33

967.00

4.45

992.24

992.24

. 1.03

1.00

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

r 17,415.88

19,074.28

1.10

20,863.46

20,863.46

;1.09

LOO

co

cheltuieli de natura salariala (rd 13 + rd 14), din care:

12

13.983.00

15,399.53

1.10

17,022.12

17,022.12

1.00

CI

cheltuieli cu salariile .

13

12,456.72

13,543.08

1.09

14,670.24

14,670.24

T.08

1.00

C2

bonusuri

L

1,526.28

1,856.45

1.22

2,351.88

2,351.88"

1,27

1.00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

1 15


! cheltuieli cu plăti compensatorii aferente

1 disponibilizărilor de personal_____ _

_. cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor C4 ,

| organe de conducere si control, comisii si comitete icheltuieli cu' asigurările si protecția sociala, ifondurile speciale si alte obligații legale [alte cheltuieli de exploatare-____

i cheltuieli financiare_________

; cheltuieli extraordinare ___________

"REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) '

IMPOZIT PE PROFIT


C5


D.

2

"T

m. IV.


16


17 i

i

T

I

i

It

t

....... f

195.361     264.37

------------1--.---------

3,237.52|   3,410.38


’    1,163.41 i 1,008.00


22j___^139^85


63.18

10.11235.40:     235.40|

„       L


LOO


1.05


0.87


3,605.94


3,605.94


1.00


1,713.60


1,175.65


L175_.65j


LOO


LOO


PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ

V. DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din

1 care:

24

1    rezerve legale

25

alte rezerve reprezentând facilitați fiscale prevăzute de lege

26

3 acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

27

: constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, :precum si pentru constituirea surselor necesare [rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor,

28

comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi__________________________________

alte repartizări prevăzute de lege _ __ __

i                                                       '

I                                                       j

:                                                       i


. .................________________ 297

profitul contabil ramas după deducerea sumelor de"!     ■

la rd. 25,26,27,28,29___________________ ________| _ .■


53.07

... _

INDICATORI

nr.

rd.

realizat an precedent

(N-l)

■ —

propuneri an curent

(N)

%

estimări an

N+l

—r'h ■J & estinr.a rțșni

jt...

1

2

3

4

5

6 ■ 5/4

7

9  7/5

10-8/7’'

7

participarea salariatilor la profit in limita de 10 % din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercițiul financiar de referința

31

V • ’Z'

8

minimum 50 % varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, in cazul societatilor/companiilor naționale si societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care;

32

a)

dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

dividende cuvenite bugetului local

33a

o)

dividende cuvenite altor acționați

34

9

profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd

31 - rd 32 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanțare

35

....

VI.

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII.

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

____

d)

cheltuieli cu reclama si publicitatea

41

e)

alte cheltuieli

42

viii.

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

1    alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

45

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

v; l

X.

DATE DE FUNDAMENTARE

47

L_

1

nr.de personal prognozat la sfârșitul anului

48

760.00

746.00

786.00

786.00

2

nr.mediu de salariati total

49

756.00

756.00

771.00

771.00

3

câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd 12/rd 49)/12*1000

50

1,541.34

1,658.60

1,839.83

1,839.83

4

câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd 13/rd 49)/12*1000

51

1,373.10

1,492.84

1,585.63

1,585.63

5

productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.2/rd.49)

52

31.73

33.37

44.90

44.90

.. ...

6

productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

7

cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(rd.7/rd.l)*I000

54

1,005.83

997.65

966.04

966.04

8

plăti restante

55

_

9

creanțe restante

56F.REa INDICATORILOR ECONOMICO - FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELIANEXA 2

inii lei

|             INDICATORI

rd.

realizat an N-2

prevederi ar. precedent (N-l)

'* Aî ijfl*

%

%

aprobat COIlf. hotărârii CA

realizat

an 2016

influente

4’/-

rectif. conf.

1 1 2

4

5

6

7

8

9

13=9/6

14=6/4

I.

; VENITURI J’OTALE (rd 2 + rd 22 + rd 28)

1

24,907.81

26,035.03

23.984.43

26,310.66

591.67

26,902.33

1.12

0.96

1

[venituri din exploatare (rd 3+rd 8+rd 9+rd 12+rd î 13 +rd 14), din care:

2

24,907.81

'26,035,03

23,984.43

26,310.66

591.67

26,902.33

1.12

0.96

a)

! din producția vanduta (rd 4+rd 5+rd 6+rd 7), din

3

24,254.76

25,715.03

24,352.22

25,960.66

591.67

26,552.33

1.09

1.00

I care:

ai

1 din vanzarea produselor

4

56.65

60.00

38.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.69

a2

jdin servicii prestate

5

16,554.52

17,782.62

16,685.461

17,666.66

591.67

18,258.33

1.09

1.01

a3

Iclin redevente si chirii

6

2,004.18

3,510.00

3,654.71

2,615.00

0.00

2,615.00

0/72

1.82

a4

i alte venituri

7

5,639.41

4,362.41

3,973.14

5,679.00

0.00

5,679.00

1.43

0.70

b)

idin vanzarea mărfurilor

S

235.25

220.00

195.06

250,00

0.00

250.00

1.28

0.83

c)

1 din subvenții si transferuri de exploatare aferente ; cifrei de afaceri nete (td 10+rd 11), din care:

9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

■ o.oo             !

. i                                                          i

cl

[subvenții, cf.prevcderilor legale în vigoare

10

0.00

■ I                                                           i

c2

I transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare

u11

0.00

1

d)

|din producția de imobilizări

12

0.00

<      ------JT

e)

[venituri aferente costului producției in curs de I execuție

13

417.80

100.00

-562.85

100.00

0.00

100.00'

' -0.18

-1'135

0

;alte venituri din exploatare (rd 15+rd 16+rd I9+rd

14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

!20+rd 21), din care:.

f!

i din amenzi sî nenaîitati

15

i

0.001


1   & "din -t-izarea a- dvclorsi alte oper-tii do capital (r<

 • 1    117+rd 18), din care:__________/______

! ' ac;ive corporale , _____ ____

„ .J ~ active necorporale _   _ _

f3 ;dîn subvenții pentnrinvestitii___    ____

f4 idin valorificarea certificatelor CO2____

lo^.alte^venițuri '         //’_     

 • 2   I venituri financiare (rd 23 +rd 24+rd 25+rd 26+r

________127), din care:__________________________________________

 • a)   jdin imobilizări financiare /•___

 • b)  ]din investiții financiare ______

 • c)   idin diferente de curs_______

 • d) Tdin dobânzi

_e) raite venituri financiare__

_3__ i venituri extraordinare_____________

‘ . * i CHELTUIELI TOTALE (rd 30 + rd 136 + rd .....* J144)______________________________

I ! cheltuieli de exploatare(rd 31 +rd 79+rd 86+rd ____1120), din care:___________________________

I cheltuieli cu bunuri si servicii (rd 32+rd 40+rd ] 46), din care:____ ________ __ ______

cheltuieli privind stocurile (rd 33+rd 34+rd 37+rd

A 38+rd 39), din care:    ________________________________

a) 7cheltuieli cu materiile prime31


32


b)_ |cheltuieli cu materialele consumabile, din care: bl rcheltuieli cu piesele de schimb ___ b2              ’     ......


o)


41 țL..

A2


a)


b)


 • 33

 • 34

3_i

36


cheltuieli cu combustibilii____________ _ ■

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor I de inventar ___ _   ___ ___ ___

cheltuieli privind energia si apa _______

cheltui eli privind mărfurile ___

cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd i 41 +rd 42+rd 45), din care:___________

1 cheltuieli_cu întreținerea sî reparațiile _____

[cheltuieli privind chiriile (rd 43+rd 44), din care: î 42


37


către operatori cu capital integral/majoritar de stat 43

! către operatori cu capital privat                     ■ 44

c) i prime de asigurare               _      _        : 45/


bl


b2
24,124.28


26,247.48


0.00!


24,124.28


0.00

0.0Q-

0.00


591.67


25,970.92

J----

7,086.73r   6,745.40'

4,514.13!   4,979.42|   4,014.13

I                                                         I

' ~1 ’422?67 ’   178037991   1,151.96

~ 1,027.611     842.50! "  739.04

7 231.191'    230.50!"   184.56

' J ' 796.421_7 612.00]    554.48

280.06;    399.43,    301.73


26,247.48


591.67


5,327.66


5,591.20


218.67


1.1 J 0.98 ____________________________________I_____ I

26,839.15]     1.11'

5,809.87;     1.091


26,839.15


3,656.76


1,145.76


620.00

230.00

390.00


142.00


149.67


39.67

110.00


"110.001


L646_.80u

136.99:

Î7823?5OȚ' T,72T.35; _ 1,659.00 ~ 116.00] " 100.05!      90.00 ’

285.39]

r

206.40]

143.19]

760.00

215.54!

126.40,

67.77!

70.00

o.oo!

o.oo]

o.oo;

600.00

40.00

40.00

i

i

69'857


80.00


75.42


90.00


3,806.43;     0.9s!    0.89

I                                            !


1,185.43;     1.03|__0.81

730.001    0.99! _ Jo.72

230.001     1.25]' ~ 0’80

500’boi    0.90;    0.70


j         142.00!

JZ ~ 17659.001

J         90.00;

800.00,

_____ J.

110.00


600.00


1.62


i

i

.....~]

■96.66’ rTo"


1.08


L05

0.73


0.50


0.31


1.08INDICATORIprevederi itn precedent (N-!)


aprobat eonf. hotărârii CA


realizatcheltuieli cu alte servicii.executate de terii (rd 47

+rd 48+rd 50+rd 57+rd 62+rd 63 ->-rd 67+rd      j 46 ;

68 6fd 69+rd 78), din care:        _ _       ;     '

cheltuieli cu colaboratorii____          ; 47 j

cheltuieli plivind comisioanele si onorariul, din i, ,o i

i 48 i care:_____________________________________________[_

cheltuieli privind consultanta juridica ___

cheltuieli.de protocol, reclama si publicitate (rd 51+rd 53), din care:         ______________________

cheltuieli de protocol, din care:____

lichele cadou potrivit legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare ______________ ____

cheltuieli de reclama si publicitate, din care: tichete cadou pt.cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare____________........

tichete cadou ptcampanii de marketing, studiul pieței, promovare pe piețe existente sau noi, potrivit legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare           ................._______

cheltuieli de promovare a produselor _____

ch.cu sponsorizarea', potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd 58+rd 59+rd 61), din care:      ___

ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanațate_____f _____________ _________

ch.de sponsorizare in domeniile educație, inyatamanal, socialei sport, din care .

cluburile sportive j _______


2,287.21:

i

~ 9.9?i


20,94


20.94


50


51 i


52


53


54


55


56' j~60’ d4 |ch,de sponsorizare pentru alte acțiuni.si activitati ! 61 ___ej^__i cheltuieli cu tranșnqrțul_de bunuri si persoane f) i cheltuieli de deplasare, derasare, tiarisrer, din care: j 63 . •__ ichcilcu diurna'(rd 654-rd 66), din care:____    6£

' - interna               '                                     65


62


57.42


57,42


I

1.557.581

___I

10,501____5.86

18.00


i

1,170.34'


1,174.44 i50.504,58


‘ 17.24|

J2.-24

’ 41.38


.                                                                   i

, 35.00


35,00

__i,

35,00'


41.38
1.57


20.13


35.00

24.60

4.00

6.60

4’00

0.00

18.00

28.60

10.60

18.00

0,00


0.00


0,00


0.69


0.26


i

0.00

3.00

6.UU

i

o.q$        •

o.oof

’                  -i

0,00 i

o.ooi~

3.00Î

1.91;

6,00^

0.30i

0,001

6,00]

0.301

6.00-:

0.301

0.34

7.35


0.72


 • 20.13

 • 20.13

6.00

6.00

23,00

23.00

' ■

• externa            )■,

66

i

0.00

g) | cheltuieli poștale si i’axe de telecomunicații

67

180.18

203.70

213,68

215.00

k 20.00

” 5.00

235.0(f

1.10

1.19

h)

ch.cu servictile'.'bancare sî asimilate , !

68

18.91

22.00

22.71

30,00

35.001     1.54

1.20

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terii, din care:

69

311.69

135.05

122.25

114.00

0.00

' 114.00

0,93

039

il

ch.de asigurare si paza

. 70

258.89|     71.50

71.49

0.00

0.00

0.28

i2

ch.privind întreținerea sijunctionarea tehnicii de I calcul                                                   I

" 30.17

21.55

13.65

20.00

0.00

20.00

1.47

0.45

i3

ch.cu pregătirea profesionala

72

0,83

13.00

10.16

65.00

65.00

6.40

12.24

i4

ch.cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:

73

0.00

0,00'

1

- aferente bunurilor de natura domeniului public

...’4

0.00

i5

ch.cu prestațiile efectuate de filiale

75

__ . .

0.00

16

ch.privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf.OUG nr. 109/2011

76

r

0.00

Î7

ch.cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri

77

21.80

29.00

26.95

29.00

29.00

1,08

1.24

j)

alte cheltuieli

78

1,680.78

1,081.83

725.52

746.84

r       0.00

1 746.84

1.03

0.43

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si vr.rsaminte asimilate (rd 80+rd 81+rd 82+rd 83+id 84+rd 85), din care:

79

55.69

256.88

217,33

574.00

393.00

967.00

4.45

3.90

a)

ch.cu taxa pt.actjvitatea de exploatare a resurselor minerale

80

0,00

b)

ch.cu redeventa pLconcesionarea bunurilor publice si resursele minerale

81

9.43

61.01

61.01

76,00

0.00

76.00

1,25

6.47

c)

ch.cu taxa de licența

82

13.92

15.00

0.00

15.00

d)

ch.cu taxa de autorizare

83

3.08

26.651        1.25

26.00

0.00

26.00

20.80

0.41

e)

ch.cu taxa de mediu

84

.....J.......      J____________

0.00

0

ch.cu alte taxe si impozite

85

43.18

155.30

155.07

457.00

393.00

850.00

5.48

3.59

C,

cheltuieli cu personalul (rd 87+rd 100+rd 104+rd 113), din care:

S6

16,767.13

17,780.37

17,415.S8

19,074.28

0.00

19,074.28

1.10

L04

co

cheltuieli de natura salariala (rd 88+rd 92)

87

13,335.32

14,155.40

13,983.00

15,399.53

0,00

15,399.53

1.10

1.05

CI

cheltuieli cu salariile (rd 89+rd 90+rd 91), din

care:

88

11,792,98

12,582.00

12,456.72

' 13,543.08

0,00

13,543.08

1.09

1.06

salarii de baza__■____________ J 89 1   10,791.65   11,592.00   11,501.94; .12,933.08!

/poruri.primesi aîtebonifîcatii'ăfcrontesalâriuiui'ț 'g" I.......'                 ™......“'554 7Sf ' 610|)l

ide baza (cont. CCM)____   ___________ _________________ •______ _
i

1

1U\

i’tL

realizat an

N-2 ■

pre^deriran precedent (N-i)

U'

■1

-CM'iîîb'

INDICATORI

aprobat conf. hotărârii CA

realizat

an 2016

influente

+/-

rcctlta&kx

.....

0)

alte bonificații (conf. CCM)

91

0.00

C2

bonusuri (rd 93+rd 96+rd 97+rd 98+rd 99), din care:

92

1,5-12.34

;,573.40Ș   1,526.28

1,856.45

0.00

1,856.45

1.22

0.99

a)

ch.socialeprev.la art. 25 din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

93

0.00

. - 0.00

0.00

352.69

352.69

- tichete de cresa, of. legii 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0.00

1 - tichete cadou pt.ch.sociale cf. legii 193/2006, cu ! modificările ulterioare

95

225.00

225.00

b)

tichete de masa

96

1,542.34

1,573.40

1,526.28

.4,503.76

1,503.76

0.99

0.99

c)

tichete de vacanta

97

0.00

d)

ch.privind participarea salarialilor la profitul obtinut in anul precedent

98

0.00

e)

alte che!t.conf. CCM

99

0.00

C3

alte cheltuieli cu personajul (rd 101 +rd 102+rd 103), din care:

100

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a)

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

0.00

b)

ch.cu drepturile salariate cuvenite in baza unor hotarari judecătorești

102

0.00

c)

ch.de natura salariala af.restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

J03

0.00

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (rd 105+rddOȘ+rd 111+rd 112),din care:                ,J-

104

37.20

221.77

195.36

264.37

0.00

4

. 264.37

’     1.35

5.25

a)- d

pt.directori/directoral

105

0.00

75.67

72.33

103.54

0.00

‘ . 103.54

1.43

componenta fixa    . ‘       ,                  !

106

75.67

72.33

103.54

0.00

103.54

.    1.43

componenta variabila

107

0.00

b)

p:.cc.-i*s:îiul de admi2jifi.V;i"ir:*.'i -iSiljul.de supraveghere

108

25.20

63.60

53.40

68.15

0.00

68.15

1.28

2.12

■      . i componenta fixa ‘               ■     <

Xo9

25.20

63.60

53.40

68 15

o.oo

68.15

1.28

. 2.12

.         i-J

componenta variabila

110

0.00

C)

pt. AGA si cenzori v

111

12.00

82.50

69.63

92.68

0.00

■92.68

---îjT

5.80

d)

pt.alte comisibsi comitete constituite potrivit legii

112

0.00

C5

cheltuieli cu asigurările si protecția sociala, fondurile speciale si alte obligații legale (rd 114+rd 115+rd 116+rd 117+H 1I8+rd 119), din care;              "          ,

113

3,394.61

3,403.20

3,237.52

3,410.38

0.00

. 3,410.38

1.05

0.95

a)

ch.priv.contributia la asigurările sociale

114

2,443.42

2,235.00

2,180.65

2,430.98

0.00

2.430.98

1.11

0.89

b)

ch.priv.contributia la asigurările pt.somaj

115

88.42

' 100.70

94.65

102.30

0.00

102.301     1.08

1.07

o)

ch.priv.contributia Ia asigurările sociale de sanatate

116

612.09

685.00

666.01

724.77

0.00

724.77

1.09

1.09

d)

ch.priv.contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

117

0.00

i

)

e)

ch.priv.contributia unitatii la schemele de pensii

118

0.00

f)

ch.priv.alte contribuții si fonduri speciale

119

250.68

382.50

296.21

152.33

0.00

152.33

0.51

1.18

D.

alte cheltuieli de exploatare (rd 121+rd 124+rd

125+rd 126+rd I27+rd 128), din care:

120

804.47

1,190.27

1,163.41

1,008.00

-20.00

988.00

0.85

1.45

a)

ch.cu majorări si penalitati (rd 122+rd 123), din care:

121

105.16

51.03

61.02

200.00

0.00

200.00

3.28

0.58

I către bugetul general consolidat

122

140.00

0.00

140.00

către alti creditori

123

105.16

51.03

61.02

60.00

0.00

60.00

0.981    0.58

b)

ch.priv.activele imobilizate

124

1.91

1.91

0.00

0.001

c)

ch.af.transferurilor pt.plata personalului

rî25

0.00

d)

alte chelt.

126

11.90

11.90

0.00

0.00

e)

ch.cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

127

699.31

639.13

602.28

408.00

-20.00

388.00

0.64

0.86

0

ajustări si deprecieri pt.pierdere de valoare si provizioane (rd 129-rd 131), din care:

128

0.00

486.30

486.30

400.00

0.00

400.00

0.82

fl

ch.priv.ajustarile si provizioanele

129

0.00

486.30

486.30

400.00

400.00

0.82

f 1.1

provizioane privind participarea la profit a salariatilor

130;

! i °-00

1'1.2

provizioane in legătura cu contractul de mandat

130ai

1

o.oo!

f2

ven.din provizioane si ajustări pt.deprecierile sau pierderi de valoare, din care:

131

0.00

I

f2.1

din anularea provizioanelor (rd 133+rd 134+rd

135), din care:

132

0.00

0.00

0.00

0.00; 0.00

I

0.00 i


a)   ch.priv.dobânzile (rd 138+rd 139), din care:

a 1 aferente creditelor pt.investiții


a2 aferente creditelor pt.activitatea curenta


b)


ch.din diferente de curs valuta; ' rd 141+rd 142). din care:


b 1    aferente creditelor pt.investiții


b2

c)

3


in.


IV.


alte chelt.financiare


REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd 1-rd 29)


venituri neimpozabile


cheltuieli nedeductibile fiscal


IMPOZIT PE PROFIT


v. |date de fundamentare

I

o


cheltuieli de natura salariala (rcț87)


cheltuieli cu salariile (rd 88)__


nr.de personal prognozat la finele anului            152


j

4 nr.irediu de salariat!

câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe 5a baza cheltuiniilor cu saiai iile (rd 151 /rd

153 vi 2*1000


câștigul mediu lunar pe salariat (Ici/persoana)

5b determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala 155 (rd 1 50-rd 93*)-rd 98/rd I 53)''I ?*1000 productivitatea muncii in unitari valorice pe totai personal mediu (mii lei/persoana) (rd 2/rd 153) piociuctivilatca muncii in unitali fizice pe total

6b personal mediu (cantitate produse fini te'persoana) 15 W=QPF/rd 153 elemente de calcul a productivilatii muncii in unitati fizice, din oare:


6c 1


95.93


10.26


13,335.32


11,792.98


1,441.34


14,155.40


12,582.00


13,983.00 15,399.53


1,492.84


-â-


1,541.34


1,658.60


cantitatea de produse finite (QPF)


preț mediu (p;

p


valoare = QPF


pondere in venituri totale de exploatare = rd

161 /rd 2


plăti restante


- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat


 • - de la operatori cu capital privat

 • - de ia bugetul de stat


credite pentru finanțarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)


CATORUL UNIT ATU.

Donald NNoiae Constantin

^/SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L. tfcyALENI, NR. 32

'C>I.F5t27449967


GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE


ANEXA 3 mii lei

nr. ert.

INDICATORI

nr.

rd.

prevederi an N-2

%

prevederi an precedent N-l

%

aprobat

realizat

încasat

aprobat

realizat

încasat

0

1

7

3

4

4=3/2

5

6

8

7=6/5

venituri totale (rd 1+rd 2+rd 3), din care:

27,611.51

24,907.81

0.00     0.90

26,035.03

23,984.43

0.00   0.92

1

venituri din exploatare

27,611.51

24,907.81

0.90

26,035.03

23,984.43

0.92

2

venituri financiare

---------1----------------------------------------

- - ■                  i

3

venituri extraordinare


CONDUC

z

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI ECONOMIC.

Elena/fricaSERV..FINANCIAR - CONTABILITATE,CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuție Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

și a emis:

avu-

PREȘEDINTE, Paul Palas


■?

Gheorgh^eA^ndrei•»

Data: /A          >