Hotărârea nr. 406/2016

Hotãrârea nr. 406 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

vîzaTpW^^

" ȚE Ir


legaCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 406


privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016

Consiliul Local al municipiului Ploiești

văzând Expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin Dobre, a consilierilor din comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, srategii si prognoze: Alexandru Paul Palas, Gheorghe Simion Sîrbu, Gheorghe Andrei, Sanda Dragulea, Zoica Staicu si Raportul de specialitate al Direcției Economice, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016;

Caracterul de urgenta al prezentei rectificări este impus de:

înscrierea în bugetul local a sumelor repartizate prin „Fișa cu indicatori pentru bugetul local alocați din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2016” conform Deciziei Directorului General al Direcției Generale Regionale Finanțe Publice Locale Ploiești nr.9384/05.12.2016;

aplicarea prevederilor art.28, alin. (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.86/23.11.2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016;

Dispoziția primarului nr. 49021/06.12.2016 privind aprobarea virării de credite bugetare în cadrul capitolului bugetar 65.02.71 învățământ” în cadrul listei de investiții pe anul 2016 (rectificare 10);

prevederile art.5 alin. (1) si alin.(6) din Legea nr.339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016;

aplicarea art.2 alin.(10) din Hotararea Guvernului nr 423/2016 privind repartizarea pe județe a sumelor aprobate prin lege pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, precum și metodologia de alocare a acestor sume unităților de învățământ de masă, pentru anul 2016;

art. 19 si art.49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 14.12.2016.

în temeiul art. 36 alin. 4 lit.a și art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001-republicată, privind administrația publică locală, republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă rectificarea listei de investiții pe anul 2016, conform Anexei nr.2 și a Dispoziției primarului nr. 49021/06.12.2016, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiții POR 2007-2013 finanțate din bugetul local pe anul 2016, conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Aprobă nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielii de investiții, conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Ordonatorul principal de credite, ordonatorii terțiari de credite și serviciile de specialitate din aparatul Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 14 decembrie 2016 ra Secretar, taMăntoiu 7JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016

In conformitate cu prevederile Legii nr.339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016 și Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2016 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr.47/01.02.2016 și rectificat conform Hotărârii Consiliului Local nr.56/25.02.2016, Hotărârii Consiliului Local nr.91/29.03.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 150/28.04.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 155/21.05.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 160/30.05.2016, Dispoziția viceprimarului cu atribuții de primar nr.24337/16.06/.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 197/28.06.2016, Hotărârii Consiliului Local nr.222/28.07.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 253 /19.08.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 263 /30.08.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 302 /16.09.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 307 /29.09.2016, Dispoziției primarului nr.25189/30.09.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 340/31.10.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 377/29.11.2016 și Dispoziția primarului nr.49021/06.12.2016

Caracterul de urgenta al prezentei rectificări este impus de:

 • - înscrierea în bugetul local a sumelor repartizate prin „Fișa cu indicatori pentru bugetul local alocați din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2016” conform Deciziei Directorului General al Direcției Generale Regionale Finanțe Publice Locale Ploiești nr.9384/05.12.2016;

 • - Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.86/23.11.2016, art.28 alin.(6) cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016;

-Dispoziția primarului nr 49021/06.12.2016 privind aprobarea virării de credite bugetare în cadrul capitolului bugetar 65.02.71 învățământ” în cadrul listei de investiții pe anul 2016 (rectificare 10);

-Legea nr.339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016, art.5 alin.(V si alin. (6);

-Art.2 alin.(10) din Hotararea Guvernului nr 423/2016 privind repartizarea pe județe a sumelor aprobate prin lege pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, precum și metodologia de alocare a acestor sume unităților de învățământ de masă, pentru anul 2016;

-prevederile art. 19 si art.49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Veniturile bugetului local în sumă de 537.745,54 mii lei se majoreaza cu suma de 2.909,65 mii lei.

Cheltuielile bugetului local în suma de 538.795,54 mii lei se majorqaza cu suma de 2.909,65 mii lei, în structură efectuându-se modificări prezentate detaliat în Anexa nr.l, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Notelor de fundamentare ale Unităților de Implementare a Proiectelor și Raportul de specialitate ale Direcției Economice.


Față de cele prezentate mai sus, propun aprobarea proiectului de hotărâre


alaturat.Comisia de buget finanțe, control administrarea domeniului


public și privat, studii, strategiUprognoze


Alexandru Paul Pala:


Sârbu Simion/Ojieorghei


l(


Andrei Gheorghe


Sanda Dragulea

N


Staicu Zoia


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICA


RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016

In conformitate cu prevederile Legii nr.339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016 și Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2016 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr.47/01.02.2016 și rectificat conform Hotărârii Consiliului Local nr.56/25.02.2016, Hotărârii Consiliului Local nr.91/29.03.2016, Hotărârii Consiliului Local nr.150/28.04.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 155/21.05.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 160/30.05.2016, Dispoziția viceprimarului cu atribuții de primar nr.24337/16.06/.2016, Hotărârii Consiliului Local nr.197/28.06.2016, Hotărârii Consiliului Local nr.222/28.07.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 253 /19.08.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 263 /30.08.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 302 /16.09.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 307 /29.09.2016, Dispoziției primarului nr.25189/30.09.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 340/31.10.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 377/29.11.2016 și Dispoziția primarului nr.49021/06.12.2016

Caracterul de urgenta al prezentei rectificări este impus de:

 • - înscrierea în bugetul local a sumelor repartizate prin „Fișa cu indicatori pentru bugetul local alocați din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2016” conform Deciziei Directorului General al Direcției Generale Regionale Finanțe Publice Locale Ploiești nr.9384/05.12.2016;

 • - Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.86/23.11.2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016, art.28 alin.(6) „ Economiile înregistrate la plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială în favoarea personalului din unitățile de învățământ special, din centrele de resurse și asistență educațională și din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, precum și cele înregistrate la plata drepturilor stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 85/2016, din unitățile de învățământ special, din centrele de resurse și asistență educațională și din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, pot fi utilizate pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizațiilor și a altor drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum și pentru plata contribuțiilor aferente acestora, pentru aceeași categorie de personal. ”

-Dispoziția primarului nr 49021/06.12.2016 privind aprobarea virării de credite bugetare în cadrul capitolului bugetar 65.02.71 învățământ” în cadrul listei de investiții pe anul 2016 (rectificare 10);


“Legea nr.339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016, „Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la ar a), sunt destinate alin (6) „ Pentru finanțarea cheltuielilor prevăzi autoritățile administrației publice locale alocă pe lângă sume taxa pe valoarea adăugată și sume din bugetele locale ale acestora

-Art.2 alin.(10) “Zh vederea asigurării fondurilor necesare', subdiviziunile administrativ-teritoriale pot contribui la finanțarea acestor c^e^eli cu sume din veniturile proprii ale acestora sau din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ” din Hotararea Guvernului nr 423/2016 privind repartizarea pe județe a sumelor aprobate prin lege pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, precum și metodologia de alocare a acestor sume unităților de învățământ de masă, pentru anul 2016;

-prevederile art. 19 si art.49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Veniturile bugetului local în sumă de 537.745,54 mii lei se majoreaza cu suma de 2.909,65 mii lei, astfel:

diminuarea cu suma de 1.000,00 mii lei a prevederii bugetare in suma de 4.500,00 mii lei la „Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”, conform încasărilor efective la data de 08.12.2016;

majorarea cu suma de 7.289,53 mii lei a prevederii bugetare in suma de 164.031,62 mii lei la „Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor”, conform sumelor repartizate prin „Fișa cu indicatori pentru bugetul local alocați din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2016” in baza Deciziei Directorului General al Direcției Generale Regionale Finanțe Publice Locale Ploiești nr.9384/05.12.2016;

diminuarea cu suma de 434,88 mii lei, a prevederii bugetare in suma de 4.730,64 mii lei la „Venituri din prestări servicii”, conform încasărilor efective la data de 08.12.2016;

diminuarea cu suma de 2.945,00 mii lei a prevederii bugetare in suma de 18.091,08 mii lei la „Sume primite de la UE/ alti donatori in contul plăților efectuate si prefînantari”, conform incasarilor efective la data de 08.12.2016.

Cheltuielile bugetului local în suma de 538.795,54 mii lei se majoreaza cu suma de 2.909,65 mii lei, în structură efectuându-se următoarele modificări:

 • l.Capitolul ” Autorități publice si acțiuni externe”- prevederea in suma de 23.557,31 mii lei se majoreaza cu suma de 20,00 mii lei la ajutor social pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate in extrema dificultate, conform Hotărârii Consiliului Local nr.378/29.11.2016.

 • 2. Capitolul “Alte servicii publice generale” - prevederea in suma de 40.843,99 mii lei se majoreaza cu suma de 5,00 mii lei, astfel:

 • - diminuarea cu suma de 20,00 mii lei la fonduri de rezerva;

 • - majorarea cu suma de 25,00 mii lei la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare, conform Notei de fundamentare a Direcției Tehnic- Investiții nr. si Anexei nr.3. • - majorarea cu suma de 2.020,10 mii lei la cheltuieli de personal;

 • - majorarea cu suma de 4,13 mii lei la asistenta sociala (drepturi'acordate' copiilor/elevilor cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa, conform Hotărârii Guvernului 423/2016;

- majorarea cu suma de 0,42 mii lei la alte cheltuieli ( burse), conform bugetelor rectificate ale instituțiilor invatamantului preuniversitar de stat.

 • 4.Capitolul „Locuințe, servicii si dezvoltare publica” — prevederea in suma de 41.280,09 mii lei se majoreaza cu suma de 860,00 mii lei la prestări servicii

S.C.Serviciul de Gospodărire Urbana S.R.L. conform bugetului rectificat al acestuia.

Rectificarea bugetara, prin asigurarea prevederilor bugetare si a surselor de finanțare, conform Notelor de fundamentare ale serviciilor/ direcțiilor/ unităților subordonate care monitorizează derularea contractelor, nu exclude respectarea prevederilor legale si a clauzelor contractuale in cazul angajarii, lichidării, ordonantarii si plăților, acestea fiind direct răspunzătoare.

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului hotărâre alaturat.

DIRECTOR EXECUTIV,SEF SERVICIU BUGET, ÎMPRUMUTURI, Laura Erji STANCIUVIZAT,

Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, DIRECTOR EXECUTIV

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ANEXA nr.l


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 - VENITURI -

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 377 /29.11.2016

Incașari la 08.12.2016

Procent de realizare (%) an

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

1

VENITURI -TOTAL

0001

537.745,54

492.272,04

91,54

2.909,65

540.655,19

2

VENITURI PROPRII

0101

317.890,46

314.633,73

98,98

-1.434,88

316.455,58

3

I. VENITURI CURENTE

0002

483.795,44

466.425,94

96,41

5.854,65

489.650,09

4

A. VENITURI FISCALE

0003

456.785,50

438.914,11

96,09

6.289,53

463.075,03

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

193.659,00

189.642,95

97,93

-1.000,00

192.659,00

6

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

0,00

0,00

0,00

0,00

7

IMPOZIT PE PROFIT

0102

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

0,00

0,00

0,00

0,00

9

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

192.679,00

188.639,02

97,90

-1.000,00

191.679,00

10

IMPOZIT PE VENIT

0302

4.500,00

3.153,96

70,09

-1.000,00

3.500,00

11

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

4.500,00

3.153,96

70,09

-1.000,00

3.500,00

12

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

188.179,00

185.485,06

98,57

0,00

188.179,00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

186.558,00

184.014,25

98,64

186.558,00

14

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.621,00

1.470,81

90,73

1.621,00

15

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

980,00

1.003,93

102,44

0,00

980,00

16

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

980,00

1.003,93

102,44

0,00

980,00

17

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

980,00

1.003,93

102,44

980,00

18

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

82.734,53

82.956,66

100,27

0,00

82.734,53

19

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

82.734,53

82.956,66

100,27

0,00

82.734,53

20

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

70.200,00

70.871,28

100,96

0,00

70.200,00

21

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

14.400,00

14.753,40

102,45

14.400,00

22

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

55.800,00

56.117,88

100,57

55.800,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 377 /29.11.2016

Incasa ri la 08.12.2016

Procent de realizare (%) an

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

23

Impozitul si taxa pe teren

070202

10.734,53

10.205,55

95,07

0,00

10.734,53

24

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4.170,00

4.258,55

102,12

4.170,00

25

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6.547,00

5.929,39

90,57

6.547,00

26

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

17,53

17,61

100,46

17,53

27

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

1.800,00

1.879,83

104,44

1.800,00

28

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

29

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

180.391,97

166.314,50

92,20

7.289,53

187.681,50

30

SUME DEFALCA TE DIN T. K/l.

1102

165.680,62

151.629,16

91,52

7.289,53

172.970,15

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. județelor

110201

32

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

164.031,62

150.262,16

91,61

7.289,53

171.321,15

33

Sume defalcate din T.V.A ptr.subventionarea energiei termice livrate populației

110203

34

Sume defalcate din T.V.A ptr.sistemele centralizate de producere si distribuție a energiei termice

110204

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

110205

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

724,00

724,00

100,00

724,00

37

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

925,00

643,00

69,51

925,00

38

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SER VICII

1202

36,85

36,94

100,24

0,00

36,85

39

Taxe hoteliere

120207

36,85

36,94

100,24

36,85

40

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

63,50

63,65

100,24

0,00

63,50

41

Impozit pe spectacole

150201

63,50

63,65

100,24

63,50

42

Alte taxe pe servicii specifice

150250

43

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

14.611,00

14.584,75

99,82

0,00

14.611,00

44

Impozit pe mijloacele de transport

160202

12.820,00

12.676,42

98,88

0,00

12.820,00

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

7.600,00

7.376,32

97,06

7.600,00

46

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.220,00

5.300,10

101,53

5.220,00

47

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

1.710,00

1.819,48

106,40

1.710,00

48

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

81,00

88,85

109,69

81,00

49

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 377/29.11.2016

Tncasari la

08.12.2016

Procent de realizare (%) an

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

50

AL TE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

0,00

51

Alte impozite si taxe

180250

52

C. VENITURI NEFISCALE

0012

27.009,94

27.511,83

101,86

-434,88

26.575,06

53

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

10.931,43

11.274,71

103,14

0,00

10.931,43

54

VENITURI DIN PROPRIETATE

3002

10.93L43

11.274,18

103,14

0,00

10.931,43

55

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

931,63

931,63

100,00

931,63

56

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti

300203

57

Venituri din concesiuni si închirieri

300205

7.413,00

7.753,28

104,59

7.413,00

58

Venituri din dividende

300208

2.586,80

2.586,80

100,00

2.586,80

59

Alte venituri din proprietate

300250

2,47

60

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0,00

0,53

0,00

0,00

61

Alte venituri din dobânzi

310203

0,53

62

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

16.078,51

16.237,12

100,99

-434,88

15.643,63

63

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI AL TE A CTIVITA TI

3302

4.821,14

4.099,59

85,03

-434,88

4.386,26

64

Venituri din prestări de servicii

330208

4.730,64

4.002,35

84,60

-434,88

4.295,76

65

Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr. intretinerea copiilor in crese

330210

66

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

90,50

96,67

106,82

90,50

67

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

330224

68

Contibutia lunara a părinților ptr.intretinerea copiilor in unitățile de protecție sociala

330227

69

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputării si despăgubiri

330228

0,57

70

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

71

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

1.528,00

1.505,55

98,53

0,00

1.528,00

72

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

1.500,00

1.476,55

98,44

1.500,00

73

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

28,00

29,00

103,57

28,00

74

AMENZI, PENALITATISI CONFISCĂRI

3502

8.678,06

9.290,57

107,06

0,00

8.678,06

75

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35020!

8.200,00

8.809,83

107,44

8.200,00

76

Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

350202

77

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

78

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

478,06

480,74

100,56

478,06

79

DIVERSE VENITURI

3602

763,31

1.098,41

143,90

0,00

763,31

Venituri din prescripție extinctiva

360201

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 377 /29.11.2016

încasări la 08.12.2016

Procent de realizare (%) an

Influente (+/-)

Prevederi conform rectificare

80

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

81

Taxe speciale

360206

100,00

43,72

43,72

100,00

82

varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

83

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

30,81

31,44

30,81

84

Taxa reabilitare termica

360223

32,50

53,61

32,50

85

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de funcționare

360232

963,89

86

Alte venituri

360250

600,00

5,75

0,96

600,00

87

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

288,00

243,00

84,38

0,00

288,00

88

Donații si sponsorizări

370201

288,00

243,00

84,38

288,00

89

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-14.707,52

-10.977,00

74,64

-14.707,52

90

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

14.707,52

10.977,00

74,64

14.707,52

91

Alte transferuri voluntare

370250

92

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

63,64

79,95

125,63

0,00

63,64

93

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

63,64

79,95

125,63

0,00

63,64

94

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

58,24

70,88

121,70

58,24

95

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

5,40

9,07

167,96

5,40

96

Venituri din privatizare

390204

97

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului

390207

98

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

390210

99

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

0,00

100

ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0,00

0,00

0,00

0,00

109

IV. SUBVENȚII

0017

35.795,38

11.681,60

32,63

0,00

35.795,38

110

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

35.795,38

11.681,60

32,63

0,00

35.795,38

111

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

35.342,29

11.358,93

32,14

0,00

35.342,29

112

A. De capital

0019

11.245,86

11.253,38

100,07

0,00

11.245,86

119

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

7,51

120

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

420212

121

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor

420213

0,01

122

Subvenții primite din Fondul National de Dezvoltare

420215

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 377Z29.11.2016

Incasari la

08.12.2016

Procent de realizare (%) an

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

123

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

11.245,86

11.245,86

100,00

11.245,86

124

B. Curente

0020

24.096,43

105,55

0,44

0,00

24.096,43

125

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

420221

126

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

420228

127

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

420229

128

Subvenții ptr. compensarea creanterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

420232

129

Sprijin financiar ptr, constituirea familiei

420233

130

Subvenții ptr, acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

6,91

6,91

100,00

6,91

131

Subvenții din bugetul de stat ptr, finanțarea sanatatii

420241

87,02

98,64

113,35

87,02

132

Subvenții ptr, acordarea trusoului ptr. nou-nascuti

420236

133

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de enegie termica si ale centralelor de termoficare

420246

134

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420254

1.687,50

0,00

1.687,50

135

Subvenții alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

420262

136

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

420267

22.315,00

0,00

22.315,00

137

SUB MENȚII DE LA ALTE ADMINISTRA TII

4302

453,09

322,67

0,00

453,09

138

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

430201

139

Subvenții de la bug. asigurărilor ptr. șomaj către bugetele locale, ptr, finanțarea programelor ptr, ocuparea temporara a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

430204

140

Subvenții primite de Ia alte bugete ptr. instituțiile de asistenta sociala ptr. persoanele cu handicap

430207

141

Subvenții primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copii cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa

430230

453,09

322,67

71,22

453,09

142

Sume primite de ia UE/ alti donatori in contul plăților efectuate si prefînantari

4502

18.091,08

14.084,55

77,85

-2.945,00

15.146,08

143

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.02.01

18.091,08

14.084,55

77,85

-2.945,00

15.146,08

144

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.01.01

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 377/29.11.2016

Incasa ri la

08.12.2016

Procent de realizare (%) an

Influente (+/-)

Prevederi conform rectificare

145

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45.02.01.02

18.091,08

14.084,55

77,85

-2.945,00

15.146,08

1

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

471.289,94

455.519,58

96,65

5.854,65

477.144,59

2

I. VENITURI CURENTE

0002

469.055,42

455.091,36

97,02

5.854,65

474.910,07

3

A. VENITURI FISCALE

0003

456.785,50

438.914,11

96,09

6.289,53

463.075,03

4

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

193.659,00

189.642,95

97,93

-1.000,00

192.659,00

5

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS- JURIDICE

0005

0,00

0,00

0,00

0,00

6

IMPOZI T PE PROFIT

0102

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

0,00

0,00

0,00

0,00

8

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

192.679,00

188.639,02

97,90

-1.000,00

191.679,00

9

IMPOZIT PE VENIT

0302

4.500,00

3.153,96

70,09

-1.000,00

3.500,00

10

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

4.500,00

3.153,96

70,09

-1.000,00

3.500,00

11

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

188.179,00

185.485,06

98,57

0,00

188.179,00

12

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

186.558,00

184.014,25

98,64

186.558,00

13

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.621,00

1.470,81

90,73

1.621,00

14

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

980,00

1.003,93

102,44

0,00

980,00

15

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFITSI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

980,00

1.003,93

102,44

0,00

980,00

16

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

980,00

1.003,93

102,44

980,00

17

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

82.734,53

82.956,66

100,27

0,00

82.734,53

18

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0702

82.734,53

82.956,66

100,27

0,00

82.734,53

19

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

70.200,00

70.871,28

100,96

0,00

70.200,00

20

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

14.400,00

14.753,40

102,45

14.400,00

21

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

55.800,00

56.117,88

100,57

55.800,00

22

Impozitul si taxa pe teren

070202

10.734,53

10.205,55

95,07

0,00

10.734,53

23

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4.170,00

4.258,55

102,12

4.170,00

24

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6.547,00

5.929,39

90,57

6.547,00

25

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

17,53

17,61

100,46

17,53

26

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

1.800,00

1.879,83

104,44

1.800,00

27

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

28

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

180.391,97

166.314,50

92,20

7.289,53

187.681,50

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 377 /29.11.2016

Incasari la

08.12.2016

Procent de realizare (%) an

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

29

SUME DEFALCATE DIN T. VA,

1102

165.680,62

151.629,16

91,52

7.289,53

172.970,15

30

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. județelor

110201

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

164.031,62

150.262,16

91,61

7.289,53

171.321,15

32

Sume defalcate din T.V.A ptr.subventionarea energiei termice livrate populației

110203

33

Sume defalcate din T.V.A ptr.sistemele centralizate de producere si distribuție a energiei termice

110204

34

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

110205

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

724,00

724,00

100,00

724,00

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

925,00

643,00

69,51

925,00

37

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

36,85

36,94

100,24

0,00

36,85

38

Taxe hoteliere

120207

36,85

36,94

100,24

36,85

39

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

1502

63,50

63,65

100,24

0,00

63,50

40

Impozit pe spectacole

150201

63,50

63,65

100,24

63,50

41

Alte taxe pe servicii specifice

150250

42

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂȘURAREA DEACTIVITATI

1602

14.611,00

14.584,75

99,82

0,00

14.611,00

43

Impozit pe mijloacele de transport

160202

12.820,00

12.676,42

98,88

0,00

12.820,00

44

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

7.600,00

7.376,32

97,06

7.600,00

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.220,00

5.300,10

101,53

5.220,00

46

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

1.710,00

1.819,48

106,40

1.710,00

47

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

81,00

88,85

109,69

81,00

48

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

0,00

49

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

0,00

50

Alte impozite si taxe

180250

51

C. VENITURI NEFISCALE

0012

12.269,92

16.177,25

131,84

-434,88

11.835,04

52

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

10.931,43

11.274,71

103,14

0,00

10.931,43

53

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

10.931,43

11.274,18

103,14

0,00

10.931,43

54

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

931,63

931,63

100,00

931,63

55

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti

300203

56

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

7.413,00

7.753,28

104,59

7.413,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 377129.11.2016

Incasa ri la 08.12.2016

Procent de realizare (%) an

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

57

Venituri din dividende

300208

2.586,80

2.586,80

100,00

2.586,80

58

Alte venituri din proprietate

300250

2,47

59

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0,00

0,53

0,00

0,00

60

Alte venituri din dobânzi

310203

0,53

61

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

1.338,49

4.902,54

366,27

-434,88

903,61

62

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE ACTIVITA TI

3302

4.821,14

4.099,59

85,03

-434,88

4.386,26

63

Venituri din prestări de servicii

330208

4.730,64

4.002,35

84,60

-434,88

4.295,76

64

Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr. intretinerea copiilor in crese

330210

65

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

90,50

96,67

106,82

90,50

66

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

330224

67

Contibutia lunara a părinților ptr. intretinerea copiilor in unitățile de protecție sociala

330227

68

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

0,57

69

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

70

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

1.528,00

1.505,55

98,53

0,00

1.528,00

71

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

1.500,00

1.476,55

98,44

1.500,00

72

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

28,00

29,00

103,57

28,00

73

AMENZI, PENALITATISI CONFISCĂRI

3502

8.678,06

9.290,57

107,06

0,00

8.678,06

74

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

8.200,00

8.809,83

107,44

8.200,00

75

Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

350202

76

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

77

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

478,06

480,74

100,56

478,06

78

DIVERSE VENITURI

3602

730,81

740,83

101,37

0,00

730,81

79

Venituri din prescripție extintiva

360201

80

Varsaminte din veniturile si /sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

81

Taxe speciale

360206

100,00

43,72

43,72

100,00

82

varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

83

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

30,81

31,44

30,81

84

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de funcționare

360232

659,92

85

Alte venituri

360250

600,00

5,75

0,96

600,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 377 ZZ9.I1.2016

Incasa ri Ia 08.12.2016

Procent de realizare (%) an

Influente (+/-)

Prevederi conform rectificare

86

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

-14.419,52

-10.734,00

74,44

0,00

-14.419,52

87

Donații si sponsorizări

370201

288,00

243,00

84,38

288,00

88

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltaref-j

370203

-14.707,52

-10.977,00

74,64

-14.707,52

89

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

90

Alte transferuri voluntare

370250

91

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

0,00

92

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0,00

0,00

0,00

0,00

98

IV. SUBVENȚII

0017

2.234,52

428,22

0,00

2.234,52

99

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

2.234,52

428,22

0,00

2.234,52

100

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STA T

4202

1.781,43

105,55

0,00

1.781,43

101

B. Curente

0020

1.781,43

105,55

0,00

1.781,43

102

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

420221

103

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

420228

104

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

420229

105

Subvenții ptr. compensarea creanterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

420232

106

Sprijin financiar ptr. constituirea familiei

420233

107

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

6,91

6,91

100,00

6,91

108

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

87,02

98,64

113,35

87,02

109

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de enegie termica si ale centralelor de termoficare

420246

110

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420254

1.687,50

1.687,50

111

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

420267

112

SUB VENTIIDE LA ALTE ADMINISTRAȚII

4302

453,09

322,67

0,00

453,09

113

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

430201

114

Subvenții de la bug. asigurărilor ptr. șomaj către bugetele locale, ptr. finanțarea programelor ptr. ocuparea temporara a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

430204

115

Subvenții primite de la alte bugete ptr. instituțiile de asistenta sociala ptr. persoanele cu handicap

430207

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 377/29.11.2016

Incasari Ia 08.12.2016

Procent de realizare (%) an

Influente (+/-)

Prevederi conform rectificare

116

Subvenții primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copii cu cerințe educaționale speciale integrali in învatamantul de masa

430230

453,09

322,67

71,22

453,09

1

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

66.455,60

36.752,46

55,30

-2.945,00

63.510,60

2

I. VENITURI CURENTE

0002

14.740,02

11.334,58

76,90

0,00

14.740,02

3

A. VENITURI FISCALE

0003

0,00

0,00

0,00

0,00

4

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

5

C. VENITURI NEFISCALE

0012

14.740,02

11.334,58

76,90

0,00

14.740,02

6

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

14.740,02

11.334,58

76,90

0,00

14.740,02

7

DIVERSE VENITURI

3602

32,50

357,58

1.100,25

0,00

32,50

Taxa de reabilitare termica

360223

32,50

53,61

164,95

32,50

8

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de dezvoltare

360232

303,97

10

TRANSFER URI VOL UNTARE, ALTELE DECÂT SUB VENTIILE

3702

14.707,52

10.977,00

74,64

0,00

14.707,52

11

Donații si sponsorizări

370201

12

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

13

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

14.707,52

10.977,00

74,64

14.707,52

14

Alte transferuri voluntare

370250

15

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

63,64

79,95

125,63

0,00

63,64

16

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

63,64

79,95

125,63

0,00

63,64

17

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

58,24

70,88

58,24

18

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

5,40

9,07

167,96

5,40

19

Venituri din privatizare

390204

20

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului

390207

21

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

390210

22

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

0,00

23

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0,00

0,00

0,00

0,00

32

IV. SUBVENȚII

0017

33.560,86

11.253,38

33,53

0,00

33.560,86

33

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

33.560,86

11.253,38

33,53

0,00

33.560,86

34

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

33.560,86

11.253,38

33,53

0,00

33.560,86

35

A. De capital

0019

33.560,86

11.253,38

33,53

0,00

33.560,86

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 377 /29.I1.2016

încasați Ia

08.12.2016

Procent de realizare (%) an

Influente (+/-)

Prevederi conform rectificare

42

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

7,51

43

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

420212

44

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediusi gospodărire a apelor

420213

0,01

45

Subvenții primite din Fondul National de Dezvoltare

420215

46

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

11.245,86

11.245,86

100,00

11.245,86

47

Subvenții alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

420262

48

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

420267

22.315,00

0,00

22,315,00

49

Sume primite de la UE/ alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari

4502

18.091,08

14.084,55

77,85

-2.945,00

15.146,08

50

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45,02,01

18.091,08

14.084,55

77,85

-2.945,00

15.146,08

51

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45,02.01.01

52

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45.02.01.02

18.091,08

14.084,55

77,85

-2.945,00

15.146,08

53

Fond de coeziune

45.02.01.03

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

BUGET LOCAL PE ANUL 2016


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL377 729.11.2016

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

CHELTUIELI - TOTAL

5002

538.795,54

2.909,65

541.705,19

A UTORITA TI PUBLICE SI A CTIUNI EXTERNE

5102

23.557,31

20,00

23.577,31

Cheltuieli de personal

10

12.069,00

12.069,00

Bunuri si servicii

20

10.273,29

10.273,29

Alte transferuri - Proiecte fonduri externe nerambursabile

55

165,86

165,86

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

94,00

20,00

114,00

Alte cheltuieli

59

520,54

520,54

Active nefinanciare

71

434,62

434,62

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

40.843,99

5,00

40.848,99

Bunuri si servicii (alegeri locale)

20

170,00

170,00

Fonduri de rezerva

50

34,99

-20,00

14,99

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

1.459,00

1.459,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

1.108,00

25,00

1.133,00

Rambursări de credite - total din care:

81

38.072,00

0,00

38.072,00

Rambursare credit Alpha Bank

5.985,00

5.985,00

Rambursare credit B.C.R.

15.027,00

15.027,00

Rambursare credit B.R.D.

17.060,00

17.060,00

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

10.960,00

0,00

10.960,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

100,00

100,00

Dobânzi

30

10.860,00

10.860,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

11.580,00

0,00

11.580,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

30,00

0,00

30,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

30,00

30,00

Politia Locala - total, din care:

11.550,00

0,00

11.550,00

Cheltuieli de personal

10

9.874,00

9.874,00

Bunuri si servicii

20

1.651,00

1.651,00

Active nefinanciare

71

25,00

25,00

INVATAMINT

6502

154.838,09

2.024,65

156.862,74

Cheltuieli de personal

10

127.355,00

2.020,10

129.375,10

bunuri si servicii

20

21.205,34

21.205,34

din care -

reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat

2.274,60

2.274,60

Transferuri către instituții publice

51

215,00

215,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform

HCL 377/29.11.2016

Prevederi L

■ - rectificate ,-

’■ ; ■ '/    /C' ■'

........v

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

55

927,98

^'_4J-927,98

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

1.540,00

1.540,00

Asistenta sociala

57

784,34

4,13

788,47

Alte cheltuieli

59

1.145,73

0,42

1.146,15

Active nefinanciare

71

1.664,70

1.664,70

SANATATE

6602

8.669,40

0,00

8.669,40

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraASSC

10

4.354,00

4.354,00

Bunuri si servicii

20

216,40

0,00

216,40

bunuri si servicii cabinete medicale școlare

206,00

206,00

bunuri si servicii clădire str.Eroilor

10,40

10,40

Transferuri către instituții publice

51

4.005,00

0,00

4.005,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

670,00

670,00

Spitalul Municipal Ploiești

3.335,00

3.335,00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

0,00

60,00

Active nefinanciare

71

34,00

34,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

52.311,48

0,00

52.311,48

Bunuri si servicii

20

5.255,39

0,00

5.255,39

iluminat ornamental

1.590,00

1.590,00

spectacole artificii

46,60

46,60

bunuri si servicii in cont primărie

1.656,50

1.656,50

bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

575,29

575,29

acțiuni culturale

1.387,00

1.387,00

Transferuri către instituții publice, din care;

51

32.408,50

0,00

32.408,50

Casa de Cultura

909,40

909,40

Teatrul "Toma Caragiu"

6.575,00

6.575,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

4.940,00

4.940,00

Club Sportiv Municipal

13.181,10

13.181,10

Administrația Parcului C-tin Stere

6.803,00

6.803,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile

56

10.654,16

10.654,16

Active nefinanciare

71

3.993,43

3.993,43

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

57.193,80

0,00

57.193,80

Cheltuieli de personal - total din care:

10

16.952,00

0,00

16.952,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

8.964,00

8.964,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

4.832,00

4.832,00

Crese

3.156,00

3.156,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

6.910,17

0,00

6.910,17

reparații crese (pmp)

98,90

98,90

bunuri si servicii primărie

54,08

54,08

bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

130,00

130,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

6.034,00

6.034,00

Bunuri si servicii crese

468,00

468,00

Legea 350/2005

125,19

125,19

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 377/29.11.2016

Influerfk^,

(+/-)Ln \~ \\tn

JWl

£

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

1.059,85

X

Asistenta sociala- total din care:

57

32.005,00

32.005,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

18.345,00

18.345,00

Ajutoare pentru încălzire locuințe

190,00

190,00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica

8.250,00

8.250,00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.220,00

5.220,00

Active nefinanciare - total din care:

71

266,78

0,00

266,78

Active nefinanciare

199,98

199,98

Active nefinanciare cresa

6,80

6,80

Active nefinanciare ASSC

60,00

60,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

41.280,09

860,00

42.140,09

Bunuri si servicii- total din care:

20

25.193,00

860,00

26.053,00

iluminat public

06

6.000,00

6.000,00

Alte cheltuieli - total din care:

50

19.193,00

860,00

20.053,00

întreținere ceasuri publice

43,00

43,00

Reparații curenteffond imobiliar)

650,00

650,00

prestări servicii SGU PI

18.500,00

860,00

19.360,00

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale

51

11.032,00

11.032,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

1.781,02

1.781,02

Active nefinanciare

71

3.274,07

3.274,07

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

22.647,30

0,00

22.647,30

Bunuri si servicii -total din care:

20

20.116,30

0,00

20.116,30

Salubritate

19.538,71

19.538,71

apa meteo

257,59

257,59

alte servicii in domeniul protecției mediului

320,00

320,00

Active nefinanciare

71

2.531,00

2.531,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

11.350,00

0,00

11.350,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata pop.

40

11.350,00

11.350,00

TRANSPORTURI

8402

103.564,08

0,00

103.564,08

Bunuri si servicii

20

22.270,00

0,00

22.270,00

reparații curente străzi

21.320,00

21.320,00

serv monitorizare trafic

950,00

950,00

Subvenții/ gratuitati (S.C. Transport Calatori Express S.A.)

40

40.900,00

40.900,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

6.791,20

6.791,20

Active nefinanciare

71

6.287,88

6.287,88

Reparații capitale aferente activelor fixe

22.315,00

22.315,00

Active financiare

(Participare la capitalul social al societăților comerciale)

72

5.000,00

5.000,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

469.868,97

2.884,65

472.753,62

A UTORITA TI PUBLICE SI A CTIUNI EXTERNE

5102

22.956,83

20,00

22.976,83

Cheltuieli de personal

10

12.069,00

12.069,00

Bunuri si servicii

20

10.273,29

10.273,29


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 377/29.11.2016

influențe/

fev-

) Prevederi \ \ A rectificate /

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

94,00

20)00

Alte cheltuieli

59

520,54

'      520,54

ALTE SER VICII PUBLICE GENERALE

5402

39.735,99

-20,00

39.715,99

Bunuri si servicii (alegeri)

20

170,00

170,00

Fonduri de rezerva

50

34,99

-20,00

14,99

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

1.459,00

1.459,00

Rambursări de credite - total din care:

81

38.072,00

0,00

38.072,00

Rambursare credit Alpha Bank

5.985,00

5.985,00

Rambursare credit B.C.R.

15.027,00

15.027,00

Rambursare credit B.R.D.

17.060,00

17.060,00

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

10.960,00

0,00

10.960,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

100,00

100,00

Dobânzi

30

10.860,00

10.860,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

11.555,00

0,00

11.555,00

Bunuri si servicii-total, din care:

20

30,00

0,00

30,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

30,00

30,00

Politia Locala - total din care:

11.525,00

0,00

11.525,00

Cheltuieli de personal

10

9.874,00

9.874,00

Bunuri si servicii

20

1.651,00

1.651,00

INVATAMINT

6502

151.633,39

2.024,65

153.658,04

Cheltuieli de personal

10

127.355,00

2.020,10

129.375,10

Bunuri si servicii

20

21.205,34

21.205,34

din care -

reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat

2.274,60

2.274,60

Transferuri către instituții publice

51

215,00

215,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

55

927,98

927,98

Asistenta sociala

57

784,34

4,13

788,47

Alte cheltuieli

59

1.145,73

0,42

1.146,15

SANATATE

6602

8.635,40

0,00

8.635,40

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraASSC

10

4.354,00

4.354,00

Bunuri si servicii

20

216,40

0,00

216,40

bunuri si servicii cabinete medicale școlare

206,00

206,00

bunuri si servicii clădire str.Eroilor

10,40

10,40

Transferuri către instituții publice

51

4.005,00

0,00

4.005,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

670,00

670,00

Spitalul Municipal Ploiești

3.335,00

3.335,00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

60,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

37.663,89

0,00

37.663,89

Bunuri si servicii - total- din care:

20

5.255,39

0,00

5.255,39

iluminat ornamental

1.590,00

1.590,00

spectacole artificii

46,60

46,60

bunuri si servicii primărie

1.656,50

1.656,50


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 377/29.11.2016

/

țh*

/\ x -'A . \

Prevederi , •

rectificate'

■ ev

< • /

bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

575,29

W /

\\ r • 1

■■ -

acțiuni culturale

1.387,00

'>4

U^Mfc7,00

Transferuri către instituții publice, din care:

51

32.408,50

0,00

32.408,50

Casa de Cultura

909,40

909,40

Teatrul "Toma Caragiu"

6.275,00

6.275,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

5.240,00

5.240,00

Club Sportiv Municipal

13.181,10

13.181,10

Administra] ia Parcului C-tin Stere

6.803,00

6.803,00

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

55.867,17

0,00

55.867,17

Cheltuieli de personal - total din care:

10

16.952,00

0,00

16.952,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

8.964,00

8.964,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

4.832,00

4.832,00

Crese

3.156,00

3.156,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

6.910,17

0,00

6.910,17

bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

130,00

130,00

Bunuri si servicii crese

468,00

468,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

6.034,00

6.034,00

reparații crese (pmp)

98,90

98,90

bunuri si servicii primărie

54,08

54,08

Legea 350/2005

125,19

125,19

Asistenta sociala- total din care:

57

32.005,00

0,00

32.005,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

18.345,00

18.345,00

Ajutoare pentru locuințe

190,00

190,00

Ajutoare pentru încălzirea locuințelor

8.250,00

8.250,00

Asistenta sociale asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.220,00

5.220,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

36.225,00

860,00

37.085,00

Bunuri si servicii- total din care:

20

25.193,00

860,00

26.053,00

iluminat public

06

6.000,00

6.000,00

Alte cheltuieli - total din care:

50

19.193,00

860,00

20.053,00

întreținere ceasuri publice

43,00

43,00

Reparații curenteffond imobiliar)

650,00

650,00

prestări servicii SGU PI.

18.500,00

860,00

19.360,00

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale

51

11.032,00

11.032,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

20.116,30

0,00

20.116,30

Bunuri si servicii -total din care:

20

20.116,30

0,00

19.796,30

Salubritate

19.538,71

19.538,71

apa meteo

257,59

257,59

alte servicii in domeniul protecției mediului

320,00

320,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

11.350,00

0,00

11.350,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata pop.

40

11.350,00

11.350,00

TRANSPORTURI

8402

63.170,00

0,00

63.170,00

Bunuri si servicii - din care:

20

22.270,00

0,00

22.270,00

reparații curente străzi

21.320,00

21.320,00

serv monitorizare trafic

950,00

950,00

Subventii/gratuitati (S.C. Transport Calatori Express S.A.)

40

40.900,00

40.900,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform

HCL 377/29.11.2016

1 Influente/

VaC

--

*

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

68.926,57

2^

A UTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

600,48

0,00

600,48

Alte transferuri -Proiecte fonduri externe nerambursabile

55

165,86

165,86

Active nefinanciare

71

434,62

434,62

ALTE SER VICII PUBLICE GENERALE

5402

1.108,00

25,00

1.133,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

1.108,00

25,00

1.133,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

25,00

0,00

25,00

Active nefinanciare

71

25,00

25,00

INVATAMANT

6502

3.204,70

0,00

3.204,70

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

1.540,00

1.540,00

Active nefinanciare

71

1.664,70

1.664,70

SANATATE

6602

34,00

0,00

34,00

Active nefinanciare

71

34,00

34,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

14.647,59

0,00

14.647,59

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

10.654,16

10.654,16

Active nefinanciare

71

3.993,43

3.993,43

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

1.326,63

0,00

1.326,63

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

1.059,85

1.059,85

Active nefinanciare

71

266,78

266,78

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

5.055,09

0,00

5.055,09

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

1.781,02

1.781,02

Active nefinanciare

71

3.274,07

3.274,07

5

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

2.531,00

0,00

2.531,00

Active nefinanciare

71

2.531,00

2.531,00

TRANSPORTURI

8402

40.394,08

0,00

40.394,08

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

6.791,20

6.791,20

Active nefinanciare

71

6.287,88

6.287,88

Reparații capitale aferente activelor fixe

22.315,00

22.315,00

Active financiare

( Participare la capitalul social al societăților comerciale)

72

5.000,00

5.000,00

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

ANEXA 2
Studiu "Plan de acțiune pentru energie durabila pentru orașul Ploiești


Lucrări noi


Separație instalație gaze naturale Grădiniță Sf.Arh. Mihail si Gavril (proiectare+executie)


Actualizare documentație scenariu de securitate la incendiu, necesara obținerii autorizației ISU, pentru Grădiniță cu PN Crai Nou, Str.Bobalna, nr.26 si Grădiniță cu PP nr.28, str.Marasesti, nr.58.                              _____


FINANȚAT DIN:


de la bugetul local

8


de la bugetul de stat

9


43:4.62:::


: 434,62:


434.62


434.62


15,00


15,00


113,12


113,12


306,50


306,50


1.560,60


30,00


30,00


1.529,60


1.381,00


30,00


30,00


1.529.60


1.381,00


1630638 :


 • 434.62

 • 434.62


15,00


113,12


306,50


30,00


30,00


1.529,60


1.381,00


30,00


1.381,00DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚIICap.66.02.71.01


1 Consolidare si refunctionalîzare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a


Alte cheltuieli de investiții


Asistenta tehnica -Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești etapa II


Studiu privind imbunatatirea si diversificarea asigurării serviciilor medicale prin unitățile sanitare cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate juridica, aflate in rețeaua sanitara a Consiliului Local al Municipiului Ploiești


Cap.67.02.71.01


CULTURA RECREERE SI RELIGIE


TOIAi;


Lucrări in continuareRacordare la Sistemul Centralizat de Termoficare a imobilului din B-duI Independentei nr. 14Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil Bdul.Independentei Nr.14

Lucrări noiAlimentare cu energie electrica imobil Bdul.Independentei nr. 14 Extindere cimitir Mihai Bravu (proiectare+executie)


Amenajare loc de joaca zona Parc Nord (zona Camei iei-McDonalds) Proiectare+Executie


Amenajare loc de joaca strada Cristianului


Reamenajare parc Andrei Muresanu (proiectare+executie) Amenajare adapost pentru câinii comunitari, tarla 34A483 Ploiești


Alte cheltuieli de investiții


Servicii de consultanta in managementul proiectului-Reabilitare/Modemizarea hipodromului din Ploiesti-Centru Hipic si de Agrement.


Studiu analiza de risc la securitate fizica pentru Parcul Municipal Ploiești Vest

Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil Bdul.Independentei Nr.14 (amenajare si dotare sala)_____________________________________________________

ET Parc municipal Ploiești Vest____________________________________________

Dotări Parc Municipal Ploiești Vest0,00


;:3;993.43


< 3.993,43::


1.398,18


53,82


1.344,36


1.566,00


65,00


450,00


50,00


50,00


50,00


50,00


500,00

500,00

1.029.25


500,00

500,00

1.029,25


500,00

500,00

1.029.25


500,00

500,00

1.029,25


42,85


42,85


42,85


42,85


” 448,00,


Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET 2016 INIȚIAL

FINANȚAT DIN:

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET 2016 RECTIFICAT

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de Ia bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Cap. 68.02 .71.01

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

:>:<:1Ș9;98<<<

:«199;9S«

■«OjflO»

:«>0100««

din care

A

Lucrări in continuare

2.400,04

132,00

132,00

0,00

0,00

0,00

132,00

0,00

0,00

132,00

1

Racordare la Sistemul Centralizat de Termoficare a căminului de batrani din str. Cosminelenr. I1A

261,14

130,00

130,00

0,00

0,00

0,00

130,00

0,00

0,00

130,00

2

Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentate interioara

2.138,90

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

2,00

B

Lucrări noi

100,00

67,98

67,98

0,00

0,00

0,00

67,98

0,00

0,00

67,98

1

Alimentare cu energie electrica cămin de batrani din str.Cosminele nr. 1 IA (proiectare+executie)

100,00

48,00

48,00

0,00

0,00

0,00

48,00

0,00

0,00

48,00

2

Alimentare cu gaze naturale cămin de batrani din str.Cosminele nr. 11A (proiectare+executie)

0,00

19,98

19,98

0,00

0,00

0,00

19,98

0,00

0,00

19,98

Cap. 70.02 .71.01

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

din care

A

Lucrări in continuare

19.632,98

2.183,82

496,32

1.687,50

0,00

0,00

496,32

1.687,50

0,00

2.183,82

1

Reabilitare iluminat public

300,00

241,00

241,00

0,00

0,00

0,00

241,00

0,00

0,00

241,00

2

RTE Blocuri locuințe Cartier Libertății

3.736,85

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

3

Extindere rețea gaze Cartier Tineretului (cofinantare)

230,00

131,00

131,00

0,00

0,00

0,00

131,00

0,00

0,00

131,00

4

Extindere rețea gaze Cartier locuințe str.Gageni EDEN(cofinantare)

300,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

5

Demolare clădirii aflate in proprietatea Municipiului Ploiești

250,00

122,32

122,32

0,00

0,00

0,00

122,32

0,00

0,00

122,32

6

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9 Mai Ploiești

14.816,13

1.687,50

0,00

1.687,50

0,00

0,00

0,00

1.687,50

0,00

1.687,50

B

Lucrări noi

63,07

62,00

62,00

0,00

0,00

0,00

62,00

0,00

0,00

62,00

1

Deviere rețele telinico-edil itare str.Cuza Vodă

63,07

59,00

59,00

0,00

0,00

0,00

59,00

0,00

0,00

59,00

2

Branșament gaze imobil PMP str. Vega nr. 6D

0,00

3,00

3,00

0,00

0,00

0,00

3,00

0,00

0,00

3,00

c:

Alte cheltuieli de investiții

929.00

1.028,25

728.25

0.00

300.00

0,00

728,25

0.00

300,00

1.028.25

1

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulamentul Local de Urbanism aferent, elaborarea strategiei de dezvoltare urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

929,00

484,93

484,93

0,00

0,00

0,00

484,93

0,00

0,00

-

2

Asistenta tehnica de specialitate-Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

61,32

61,32

0,00

0,00

0,00

61,32

0,00

/ 0,00

«O • ' i

3

Plan pe suport topo necesar pentru: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

156,00

156,00

0,00

0,00

0,00

156,00

0,00

r ■■

m -

Nr.

crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET 2016 INIȚIAL

FINANȚAT DIN:

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET 201(5 RECTIFICAT

de la bugetul loca!

de Ia bugetul de stat

alte bugete

de Ia bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3

SF+PT+DE Extindere rețea electrica Cartier locuințe str. Gageni (EDEN)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

4

AEjDALI, PT,DE Consolidare bloc A4, str.Tamava, Nr.4

0,00

68,10

0,00

0,00

68,10

0,00

0,00

0,00

68,10

68,10

5

AE,DALI, PT,DE Consolidare bloc A5, str.Tamava, Nr.4

0,00

38,65

0,00

0,00

38,65

0,00

0,00

0,00

38,65

38,65

6

AE,DALI, PT,DE Consolidare bloc A2, str.Tamava

0,00

38,65

0,00

0,00

38,65

0,00

0,00

0,00

38,65

38,65

7

AE,DALI, PT,DE Consolidare bloc 2, Aleea Brebenei, Nr.l

0,00

38,65

0,00

0,00

38,65

0,00

0,00

0,00

38,65

38,65

8

AE.DAU, PT,DE Consolidare bloc 4, sos.Nordului, Nr.3

0,00

38,65

0,00

0,00

38,65

0,00

0,00

0,00

38,65

38,65

9

AE,DALI, PT,DE Consolidare bloc 11, sos. Nordului, Nr.5

0,00

38,65

0,00

0,00

38,65

0,00

0,00

0,00

38,65

38,65

10

AE.DALI, PT,DE Consolidare bloc 12, sos.Nordului, Nr.7

0,00

38,65

0,00

0,00

38,65

0,00

0,00

0,00

38,65

38,65

11

Modificare PUZ - Parcelare teren pentru construirea de locuințe individuale prin ANL, str. Cosminelenr. 11A

0,00

24,00

24,00

0,00

0,00

0,00

24,00

0,00

0,00

24,00

12

ET Imobil str.Panciu nr. 1

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

Cap.74.02.71.01

PROTECȚIA MEDIULUI

<:±.:9i:3;îis::::

::::2-53i;bQ>>

:::?;53i;00<:

:::::<:2.‘531;bQ:::<:<

din care

A

Lucrări in continuare

2,913,18

2.401,00

2.401,00

0,00

0,00

0,00

2.401,00

0,00

0,00

2.401,00

1

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești

2.913,18

2.401,00

2.401,00

0,00

0,00

0,00

2.401,00

0,00

0,00

2.401,00

B

Lucrări noi

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

1

Alimentare cu energie electrica rampa ecologica Teleajen

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

C

Alte cheltuieli de imestitii

0,00

100.00

100,00

0.00

0.00

0,00

100.00

0,00

0.00

1(10,00

1

ET Modernizare instalație de colectare si epurare a apelor uzate in mun.Ploiesti

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00

0,00

0,00

80,00

2

DTAC +PT Modernizare instalație de colectare si epurare a apelor uzate in mun.Ploiesti

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

Cap.84.02.71.01

TRANSPORTURI

<20.015;81<

>:&287;88>:

A

Lucrări in continuare

17.854,50

4.613,46

4.613,46

0,00

0,00

0,00

4.613,46

0,00

0,00

4.613,46

1

Modernizare străzi zona Buna Vestire ( Plevnei,Arcași, Vanatori, Alexandru cel Bun, G. Asachi, Brates, Soveja, Ialomitei, Prut, Petra Musat, Sudorului, Ploilor, Șoimului, Arcușului, Timpului, Fundătură Lupeni 1, Fundătură Lupeni 2, Spatari, Andrei Ioachimescu, Bistriței, Naiului, Novac, Predelus, Rarau, Semenicului)

13.920,50

1.582,96

1.582,96

0,00

0,00

0,00

1.582,96

0,00

0,00

1.582,96

2

Drum acces din str.Libertatii (str.Sperantei)

334,00

0,50

0,50

0,00

0,00

0,00

0,50

0,00

3

Realizare drum de acces parc municipal Ploiești Vest, municipiul Ploiești

3.600,00

3.030,00

3.030,00

0,00

0,00

0,00

3.030,00

0,00

B

Lucrări noi

2.16131

1.301,00

1.301,00

0,00

0,00

0,00

1.301,00

0,00 /

‘’OiQOA

^ÎJOLQO^

1

Modernizare strada Augustin Treboniu Laurian

324,90

270,00

270,00

0,00

0,00

0,00

270,00

0,00 |i

2

Modemizaree strada Radu Stanian (tronson cuprins intre strada Ștefan cel Mare si strada Democrației)

433,09

370,00

370,00

0,00

0,00

0,00

370,00

0,00 \

3 ■ \ 0’30,00 uc;-.

3

Modernizare străzi in Municipiul Ploiești, străzile: Progresului, Soldat Erou Dumitra Bascovici, Suceava

720,77

560,00

560,00

0,00

0,00

0,00

560,00

0,00

^00*'

4

Modernizare Cartier Malu Roșu, strada Valea Alba

82,55

60,00

60,00

0,00

0,00

0,00

60,00

0,00

0,00

60,00

Nr?

crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET 2016

INIȚIAL

FINANȚAT DIN:

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET 2016 RECTIFICAT

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de Ia bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

5

Branșamente electrice cabine cap linie tramvai 101, 102

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

6

Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare in intersecții

600,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

7

Consolidare versant pe strada Andrei Mureseanu in dreptul blocurilor R1 si R2

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

(

Alte cheltuieli de investiții

0,00

373.42

373.42

0,00

0.00

0.00

373.42

0.00

0.00

373.42

1

ET Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Platforma industriala Brazi

Vest si

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

2

ET si prelevare probe laborator

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

3

ET Cale de rulare tramvai

0,00

22,00

22,00

0,00

0,00

0,00

22,00

0,00

0,00

22,00

4

SF Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare in intersecții

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

7

ET-Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale Bariera București lsi Bariera București 2

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

8

DALI /Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-duI București lsi B-dul București 2

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

9

SF, PT+DE Consolidare versant pe strada Andrei Mureseanu in dreptu R2

blocurilor R1 si

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

10

Studiu de trafic privind subvenționarea serviciului TCE

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

11

SF,PT+DE Reconfigurare zona statuie Mihai Viteazul-parc dendrologic

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

12

SF, PT+DE+PUZ Străpungere strada Laboratorului in prelungirea străzii Ghe. Gr. Cantacuzino

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

13

DALI,PT,DE Modernizare strada Augustin Treboniu Laurian

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

14

DALI,PT+DE Modernizaree strada Radu Stanian (tronson cuprins intre Mare si strada Democrației)

strada Ștefan cel

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

15

DALI,PT+ DE Modernizare străzi in Municipiul Ploiești, străzile: Progr Erou Dumitru Bascovici, Suceava

esului, Soldat

0,00

12,00

12,00

0,00

0,00

0,00

12,00

0,00

0,00

12,00

16

DALI,PT+DE Modernizare Cartier Malu Roșu, strada Valea Alba

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

17

SF Infrastructura fibra optica

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

18

PT+DE Modernizare străzi zona Buna Vestire ( Plevnei,Arcași, Vanatori, Alexandru cel Bun, G. Asachi. Brates, Simion Barnutiu, Soveja, Ialomitei, Prut, Petru Musat, Sudorului, Ploilor, Șoimului, Arcușului, Timpului, Fundătură Lupeni 1, Fundătură Lupeni 2, Spatari, Andrei Ioachimescu, Bistriței, Naiului, Novac, Predelus, Rarau, Scmenicului)

0,00

32,42

32,42

0,00

0,00

0,00

32,42

0,00

0,00

32,42

DIRECTOR EXECUȚIV, Sorina SOM
SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATEROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DISPOZIȚIA NR.

Primarul municipiului Ploiești


în baza referatului nr.9029/28.11.2016 al Direcției Tehnic Investiții -Serviciul Dezvoltare, Administrare Unități de învățământ și Sănătate;

în temeiul art.49 alin.(5) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.63 lit.(c) și lit.(e) și art.68 alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată:

DISPUNE

Artl - Aprobă virarea de credite bugetare în cadrul capitolului bugetar 65.02.71 “învățământ” din cadrul Listei de investiții pe anul 2016 (Rectificare 9) în sensul diminuării creditelor bugetare aprobate la obiectivului de investiții “Actualizare documentație scenariu de securitate la incendiu, necesară obținerii autorizației ISU pentru Grădinița cu PN Crai Nou, str. Bobâlna nr.26 și Grădiniță cu PP nr.28 str.Mărășești nr.58” cu suma de 50,00 mii lei și aprobarea majorării creditelor bugetare cu suma de 50,00 mii lei la obiectivul “ Documentație scenariu incendiu necesară obținerii autorizației ISU pentru funcționare unități de învățământ”.

Art.2 - Direcția Tehnic-Investiții și Direcția Economică vor lua măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții.

Art.3 - Direcția Administrație Publică, Juridic- Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei dispoziții.

Dată în Ploiești, astăziDirecția Tehnic - Investiții

Serviciul Dezvoltare, Administrare

Unitati de Invatamant si Sanatate

Nr.        / N./f. 20/G


Director Executiv, Nicoleta CRACIUNOIU


REFERAT DE VIRARE DE CREDITE
r

/


Clădirile in care isi desfasoara activitatea unitățile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești fac parte din domeniul public al localității si figurează in „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” insusit prin Hotărârea Guvernului României nr.1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum si al municipiilor, orașelor si comunelor din județul Prahova.

In perioada anterioara, reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgenta „Serban Cantacuzino” Prahova au efectuat controale privind apararea impotriva incendiilor si protecție civila la unitățile de invatamant, constatând deficiente consemnate in procesele-verbale de control.

Având in vedere faptul ca, legislația privind avizarea si autorizarea de securitate la incediu si protecție civila a fost modificata, conform ordinului MAI 129/2016, pentru obținerea autorizației de la ISU, este necesara intocmirea scenariului privind securitatea la incendiu.

Conform Listei obiectivelor de investiții pe anul 2016 cu finanțare din bugetul local la cap.65.02.71.01 -Invatamant - C. Alte cheltuieli de investiții sunt aprobate următoarele obiective:

 • 6. Documentație scenariu incendiu, necesara obținerii autorizației ISU, pentru funcționare unitati de invatamant.

 • 7. Actualizare documentație scenariu de securitate la incendiu, necesara obținerii autorizației ISU, pentru Grădiniță cu PN „Crai Nou” - str. Bobalna nr.26 si Grădiniță cu PP nr.28 - str. Marasesti nr.58.

Conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale art.49 alin.(5) „Virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, inclusiv între programele aceluiași capitol, .....sunt în

competenta fiecărui ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu .... și se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor ”.

Valoarea estimata a serviciilor de intocmire a scenariului privind securitatea la incendiu este de 100,00 mii lei, motiv pentru care se propune virarea de credite, respectiv suma de 50,00 mii lei prevăzută in lista obiectivelor de investirii pe anul 2016, la cap.65.02.71.01. Invatamant:Alte cheltuieli\1 .Actualizare documentație scenariu de securitate la incendiu, necesara obținerii autorizației ISU, pentru Grădiniță cu PN,,Crai Nou”, str. Bobalna nr.26 si Grădiniță cu PP nr.28, str. Marasesti nr.58. la același capitol bugetar, respectiv cap.65.02.71.01. InvatamantAlte cheltuieli - 6.Documentație scenariu incendiu, necesara obținerii autorizației ISU, pentru funcționare unitati de invatamant.

Menționam faptul ca, prevederea bugetara aprobata, in suma de 100 mii lei ramane neschimbata.

Director Executiv, Sorina SOM


Director Executiv Adjunct,
CIUN


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII ANEXA NR.3


LISTA

obiectivelor de investiții POR 2007-2013 finanțate din bugetul local pe anul 2016 Rectificare 6Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

BUGET conform HCL 377/29.11.2016

Influente

(+/-) ' <:

BUGET RECTIFICAT

0

1

3

4

5=3+4

TOTAL CHELTUIELI

22.934,23

25,00

22.959,23

Cap.54.02-56

AUTORITATI PUBLICE

TOTAL

1.108,00

25,00

1.133,00

din care:

A

Lucrări in continuare

1.108,00

0,00

1.108,00

1

Centru de excelenta pentru tineri intreprinzatori

1.108,00

1.108,00

C

Alte cheltuieli de investiții

0,00

25,00

25,00

1

Expertiza tehnica - Centru de excelenta pentru tineri intreprinzatori

Cap.65.02-56

INVATAMANT

TOTAL

1.540,00

0,00

1.540,00

din care:

A

Lucrări in continuare

1.540,00

0,00

1.540,00

1

Proiectare si execuție - Modernizare terenuri de sport la unitățile de invatamant

290,00

290,00

2

înlocuire tamplarie C.N. "I.L. Caragiale"

1.250,00

0,00

1.250,00

Cap.67.02-56

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

TOTAL

10.654,16

0.00

10.654,16

din care:

A

Lucrări in continuare

10.654,16

0,00

10.654,16

2

Modemizarea/extindere funcționala a Hipodromului din Ploiești

10.654,16

10.654,16

Cap.68.02-56

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

TOTAL

1.059,85

0,00

1.059,85

din care:            ... .... ...    ...... .

A

Lucrări in continuare

1.059,85

0,00

1.059,85

1

Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentate interioara

1.059,85

1.059,85

Cap. 70.02 -56

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

TOTAL

1.781,02

0,00

1.781,02

din care

A

Lucrări in continuare

1.781,02

0.00

1.781,02

1

Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești - bl. 13 Bl, 13 B2, Bd. Republicii, nr.108

159,30

159,30

2

Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești - bl. 14 A, 14B1, B2, 14C Bd. Republicii,nr.l 12

371,72

371,72

3

Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești - bl. 9B1,B2 str.Banesti,nr.3, 9C str.Banesti,nr.l, 9Dl,D2,Bd. Republicii nr.181, 9Estr.Sinaii, nr.2

1.250,00

0,00

1.250,00

Cap.84.02-56

TRANSPORTURI

6.791,20

0,00

6.791,20

din care

A

Lucrări in continuare

6.791.20

0,00

6.791,20

1

Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

3,00

3,00

2

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa II: B-dul Republicii- Bucla Vest

0,20

0,20

3

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa I

25,00

0,00

25,00

4

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitar ea traseului tramvaiului 102 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa I bucla Nord-Intersectia Republicii

1.310,00

0,00

1.310,00

5

Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si Platforma industriala Brazi (Pasaj suprateran Marasesti)

5.453,00

5.453,00

DIRECTUL RELAȚII INTERNATIONALE
DIRECȚIA TEHNIC - INVESTIȚII


NOTA DE FUNDAMENTARE BUGET LOCAL 2016

Cap.67.02.71.01

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

Expertiza tehnica - Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest, inclusiv a cailor de acces si a rețelei edilitare specifice” Municipiul Ploiești, județul Prahova - Centru de excelenta in afaceri pentru tinerii intreprinzatori».

Având in vedere constatările consemnate in procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.21760/31.10.2016 (anexele 1, 2, 3) se impune elaborarea documentației Expertiza Tehnica - Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest, inclusiv a cailor de acces si a rețelei edilitare specifice” Municipiul Ploiești, județul Prahova - Centru de excelenta in afaceri pentru tinerii intreprinzatori».

Astfel, pentru demararea procedurii de achiziție a serviciului mai sus menționat, este necesara asigurarea finanțării serviciului.

Suma propusa in proiectul de buget pentru anul 2016 este de 25.000 lei.

Director Executiv,                       Director Executiv Adjunct,

Sorina SOM


Madalina


CIUNDIRECTIAGENERALA REGIONALA A FINANȚELOR PUBLICE PLOIEȘTI

ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA

Anexa la Decizie Director General D.G.R.F.P. Ploiești nr. 9800/08,12,2016


Anexa


FISA CU INDICATORI PENTRU BUGETUL LOCAL

ALOCAȚI DIN UNELE VENITURI ALE BUGETULUI DE STAT PE ANUL 2016

CF. DECIZIA DIRECTORULUI GENERAL AL D.G.R.F.P. Ploiești Nr. 9800/08,12,2016

PENTRU PRIMĂRIA PLOIEȘTI

502

mii lei

1 ■ Buget inițial      .■ cf. Legea bugetului de stat nr. 339/18.12.2015,Scrisoarea M.F.P. nr. 420400/24,12,2015 Dectzia Directorului General nr. 916/28.01.2016,Hotarare Consiliul Județean nr, 3/27.01.2016

If ■ Rectificări: Decizie 1903/18,02,2016,2166/14,03,2016,8454/25,03,2016,2500/29,03,2016,8500/04,04,2016, 2865/31,05,8016,2927/09,06,2016, 3049/27,06,2016,3304/22,07/2016,3391/02,08,2016,3407/04,08.2016,3605/30,08,2016, 3660/02,09,21 HI - Buget rectificat

Nr. cri

INDICATOR

PREVEDERI

din care:

Denumire

Cod/Cont

an 2016

trim. 1

trim. II

trim. III

trim. IV

1

Cote defalcate din impozitul pe venit

TOTAL

04.02.01

i

190.476,00

47.619,00

47.619,00

47.619,00

47.619,00

1!

-6.462,00

-2.939,00

■3.523,00

III

184.014,00

47.619,00

47.619,00

44.680,00

44.096,00

2

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea Bugetelor Locale.

TOTAL, din care:

04.02.04

1

1.621,00

405,00

405,00

405,00

406,00

II

-25,00

-25,00

III

1.596,00

405,00

405,00

405,00

381,00

cota de 27% pentru buqetul județului

0,00

cota de 20%

0,00

cota de 80%

1.596,00

405,00

405,00

405,00

381,00

3

Sume defalcate din T.V.A. pt. finanțarea cheltuielilor descentralizate ia nivelul județelor

TOTAL

11.02.01

l

0,00

11

0,00

III

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Sume defalcate din T.V.A. ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municip., prin Decizie Dir. GeneralD.G.R.F.P. Ploiești, TOTAL, d.c.:

11.02.02

1

151.506,00

38.962,00

40.657,00

37.269,00

34.618,00

II

19.815,15

-23,38

-860,00

10.636,00

10.062,53

III

171.321,15

38.938,62

39.797,00

47.905,00

44.680,53

cheit salariile si contrib af, ale instit. invat. preuniv. de stat

116.037,00

28.924,00

29.445,00

26.399,00

31.269,00

cheli cf ari 104 al. 2, lit. b)-d) din Legea Ed Nat nr.1/2011 actual.

14.160,00

3.700,00

3.861,00

3.508,00

3.091,00

drepturi asist pers cu handicap qrav sau indemniz lunare

25.000,00

5.449,00

5.685,00

5.767,00

8.099,00

drepturi stabilite de Leqea nr. 248/2015

167,15

93,62

73,53

alte cheli, cf. art.5 alin. (3),Legea 339/18,12,2015

3.063,00

772,00

806,00

738,00

747,00

cf. L. nr. 85/2016 - personal didactic pensionat

8.015,00

5.692,00

462,00

5.339,00

2.323,00 23,00 -945,00

cf. L. nr. 85/2016 5%

485,00

restante aferente titluri executorii ce trebuiau plătite pana la 31,12,2015

4,394,00

5

Sume defalcate din T.V.A. pentru drumurile județene si comunale

prin Hotarare Consiliul Județean Prahova

11.02.05

1

0,00

0,00

0,00

0,00

II

0,00

III

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale

TOTAL, din care:

11.02.06

1

724,00

724,00

0,00

0,00

0,00

II

235,00

235,00

III

959,00

724,00

0,00

0,00

235,00

cota de 27% pentru bugetul județului

0,00

cota de 20% pt achitare arierate progr dezv si infrastruct - prin H.C.J.

250,00

250,00

0,00

0,00

0,00

cota de 80%

709,00

474,00

0,00

0,00

7

Sume defalcate din T.V.A. ptfmantarea cheltuielilor/^ Fi'i Tc/j invatamantului particular sau confesional acreditat.         F/fa

/o-

Cj/L02.09

A

1

925,00

285,00

281,00

281,00

/Z'V&OV

H

0,00

/Ă       '

11!

925,00

285,00

281,00

281,00

//^:'78. 00.

cheit salariile si contrib af. Inv particular sai/cdrifesipfiaj'ric^diiat.

837,00

258,00

254,00

254,00

I-5?/ 71,00.

cheit cu bunuri si serv pt. unitati inv pârtie 3âu cp1

88,00

27,00

27,00

27,00

*■! ‘J-'i \- 7,00

se vorxr~

SEF£&Ar£ ' Ion Chirci


CONSILIER^°&

Atis Melnic
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice PloiesStr. Aurel Vteucu nr. 22 Ploiești - Judelui Prahova Tel.: 0244/407710 Fax: 0244/513610


Către


In atentia


Referitor

LKiv.

; * " • 1. ; ■


De la


Data


Nr. înregistrare


: MUNICIPIUL/ ORASUL/COMUNA


: Domnului / Doamnei Primar


: Modificare repartizare sume si cote defalcate din unele venituri ale r bugetului tfeștatpe/ăriul::2016’;pe unitati administrativ teritoriale conform : .Decizie.il DirecțoruIuLGeneraia D.G .R.F.P. Ploiești țțr,98Q0/08.12.2016


: Director General

Domnul Marinei RIZEA


: 13.12.2016


: BCP 14403


T’/


• Aiaturat va trimitem “Fisa >cu. Surpe defalcate daunele venituri ale bugetului de stat pe anul 2016” - Anexa la Decizia Directorului Generala!' D.G.R/F.P. Ploiești rir. ’ 9800/0’8.12.2016, care cuprinde repartizarea sumelor si cotelor defalcate .din, unele venituri ale bugetului de stat pe an si pe trimestre, conform Deciziei Directorului Generai âl D.G.R.F.P. Ploiești nr. 9800/08.12.2016, care a fost publicata pe.site-ul Direcției Generale. Regionale a Finanțelor Publice, PloiesțU ......    .,7      ...4

procedați ia aprobata ibugețeior/ jpcaie /j^ntru^nu I "si sâ trarisrriiteti’cate'un* exerrijplar din formulareIe


Motivat de cele de Jmărsuș Ava rggam" sa‘ 2016 in conformitate cu prevederile iegâle’ih vigoare aferente jțnprșuna cu anexele .corespunzătoare ;la Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Ploiești -‘Serviciul Sinteza $i AsistențaElaborării/si .Execuției Bugetelor si la Trezoreria locala de care aparțineți.                                 ...... ’     :              ’


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

a $1 1'.'          $-4

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

R_A_P_O_R_T

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării

bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016