Hotărârea nr. 405/2016

Hotãrârea nr. 405 privind aprobarea rectificarii bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat si bugetelor activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii ale institutiilor de invatamant preuniversitar de stat, pe anul 2016. Anexe

ROMANIA

entru

ATE

TARJUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 405


privind aprobarea rectificării bugetelor de cheltuieli avârfd ca finanțare bugetul local ale instituțiilor de învățământ preuniversitâr de stat si bugetelor activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de invatamant preuniversitâr de stat, pe anul 2016

Consiliul Local al municipiului Ploiești

văzând Expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin Dobre si a consilierilor din comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze: Alexandru Paul Palas, Gheorghe Simion Sarbu, Gheorghe Andrei, Sanda Dragulea, Zoia Staicu si Raportul de specialitate al Direcției Economice, prin care se propune rectificarea bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local ale instituțiilor de învățământ preuniversitâr de stat si bugetele activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de invatamant preuniversitâr de stat, pe anul 2016.

Caracterul de urgenta al prezentei rectificări este impus de:

înscrierea în bugetul local a sumelor repartizate prin „Fișa cu indicatori pentru bugetul local alocați din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2016” conform Deciziei Directorului General al Direcției Generale Regionale Finanțe Publice Locale Ploiești nr. 9384/05.12.2016;

Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 86/23.11.2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016, art.28 alin.(6);

- Legea nr.339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016, art.5 alin.(l) si alin (6);

Art.2 alin.(10) din Hotararea Guvernului nr 423/2016 privind repartizarea pe județe a sumelor aprobate prin lege pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, precum și metodologia de alocare a acestor sume unităților de învățământ de masă, pentru anul 2016;

prevederile art. 19 si art. 49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 14.12.2016.

în temeiul art. 36 alin. 4 lit.a și art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001-republicată, privind administrația publică locală, republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetelor pe anul 2016 a următoarelor instituții de învățământ preuniversitâr de stat:

 • -  Centrul Județean de Excelentă Prahova, conform Anexei nr. 1


 • -  Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, conform Anexei nr. 2

 • -  Colegiul Național „Al. I .Cuza”, conform Anexei nr. 3

 • -  Colegiul Național „I.L.Caragiale”, conform Anexei nr. 4

 • -  Colegiul Național „Jean Monnet”, conform Anexei nr. 5

 • -  Colegiul Național „Mihai Viteazul”, conform Anexei nr. 6

 • -  Colegiul Național „Nichita Stanescu”, conform Anexei nr. 7

 • -  Colegiul „Spiru Haret”, conform Anexei nr. 8

 • -  Colegiul Tehnic „Elie Radu”, conform Anexei nr. 9

 • -  Colegiul Tehnic „Lazar Edeleanu”, conform Anexei nr. 10

 • -  Colegiul Tehnic „Toma Socolescu”, conform Anexei nr. 11

 • -  Grădiniță cu program prelungit „Dumbrava Minunată”, conform Anexei nr. 12

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.21, conform Anexei nr. 13

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.23, conform Anexei nr. 14

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.28, conform Anexei nr. 15

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.30, conform Anexei nr. 16

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.32, conform Anexei nr. 17

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.33, conform Anexei nr. 18

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.35, conform Anexei nr. 19

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.38, conform Anexei nr. 20

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.40, conform Anexei nr. 21

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.47, conform Anexei nr. 22

 • -  Grădiniță cu program prelungit „Scufița Roșie”, conform Anexei nr. 23

 • -  Grădiniță cu program prelungit „Sf. Mucenic Mina”, conform Anexei nr. 24

 • -  Grădiniță cu program prelungit „Sfanțul Arhanghel Mihail si Gavril”, conform Anexei nr. 25

 • -  Grădiniță cu program prelungit si program normal „Crai Nou”, conform Anexei nr. 26

 • -  Grădiniță cu program prelungit „Licurici, conform Anexei nr. 27

 • -  Grădiniță step by step cu program prelungit și program normal „Rază de Soare”, conform Anexei nr. 28

 • -  Colegiul de Arta „Carmen Sylva”, conform Anexei nr. 29

Liceul Tehnologic Administrativ și de Servicii „Victor Slavescu” conform Anexei nr. 30

 • -  Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”, conform Anexei nr. 31

 • -  Liceul Tehnologic de Servicii „Sfântul Apostol Andrei”, conform Anexei nr. 32

 • -  Liceul Tehnologic de Transporturi, conform Anexei nr. 33

 • -  Liceul Tehnologic „1 Mai”, conform Anexei nr. 34

 • -  Liceul Tehnologic „Ludovic Mrazek”, conform Anexei nr. 35

 • -  Școala gimnazială „Andrei Muresanu”, conform Anexei nr. 36

 • -  Școala gimnazială „Anton Pann”, conform Anexei nr. 37

 • -  Școala gimnazială „Candiano Popescu”, conform Anexei nr. 38

 • -  Școala gimnazială „Elena Doamna”, conform Anexei nr. 39

 • -  Școala gimnazială „George Coșbuc”, conform Anexei nr. 40

 • -  Școala gimnazială „George Emil Palade”, conform Anexei nr. 41

 • -  Școala gimnazială „Grigore Moisil”, conform Anexei nr. 42

 • -  Școala gimnazială „Henri Mathias Berthelot”, conform Anexei nr. 43

 • -  Școala gimnazială „I.A.Bassarabescu”, conform Anexei nr. 44

  Școala gimnazială „Ioan Grigorescu”, conform Anexei nr. 45

  Școala gimnazială „Mihai Eminescu”, conform Anexei nr. 46

  Școala gimnazială „Nicolae Bălcescu”, conform Anexei nr. 47

  Școala gimnazială „Nicolae Iorga”, conform Anexei nr. 48


Școala gimnazială „Nicolae Titulescu”, conform Anexei nr. 49

Școala gimnazială „Profesor Nicolae Simache”, conform Anexei nr. 50

Școala gimnazială „Radu Stanian”, conform Anexei nr. 51

Școala gimnazială „Rares Vodă”, conform Anexei nr. 52

Școala gimnazială „Sfânta Vineri”, conform Anexei nr. 53

Școala gimnazială „Sfântul Vasile”, conform Anexei nr. 54

Școala gimnazială „Toma Caragiu”, conform Anexei nr. 55

Art. 2 Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate din bugetul local și răspund de angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 14 decembrie 2016


Președinte de ședință, George
JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetelor de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local si bugetele activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat, pe anul 2016

In conformitate cu prevederile Legii nr.339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016 și Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, bugetele de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016 au fost aprobate conform Hotărârii Consiliului Local nr.45/01.02.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 218/28.07.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 262/30.08.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 307/29.09.2016, Dispoziției Primarului nr. 25189/30.09.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 340/31.10.2016 si Hotărârii Consiliului Local nr. 376/29.11.2016

Caracterul de urgenta al prezentei rectificări este impus de:

înscrierea în bugetul local a sumelor repartizate prin „Fișa cu indicatori pentru bugetul local alocați din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2016” conform Deciziei Directorului General al Direcției Generale Regionale Finanțe Publice Locale Ploiești nr.9384/05.12.2016, sume cu care se vor majora bugetele instituțiilor invatamantului preuniversitar de stat pe anul 2016;

Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.86/23.11.2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016, art.28 alin.(6);

Legea nr.339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016, art.5 alin.(l) si alin (6);

Art.2 alin.(10) din Hotararea Guvernului nr 423/2016 privind repartizarea pe județe a sumelor aprobate prin lege pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, precum și metodologia de alocare a acestor sume unităților de învățământ de masă, pentru anul 2016;

prevederile art. 19 si art.49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Bugetul de cheltuieli al instituțiilor învățământului preuniversitar de stat în sumă de 154.838,09 mii lei se majorează cu suma de 2.024,65 mii lei astfel: 2.020,10 mii lei la cheltuieli de personal; 4,13 mii lei la asistenta sociala si 0,42 mii lei la alte cheltuieli.

Bugetul de venituri si cheltuieli al activitatii finanțate integral ;sau partial ^iK venituri proprii al instituțiilor învățământului preuniversitar de stat la ve '


de 9.188,96 mii lei se majorează cu suma de 2,00 mii lei si la cheltuimr^iV;su§â dgz> / 10.573,36 mii lei se maioreaza cu suma de 2,00 mii lei la cheltuieli de pers'ohâl.^Z7N7^KX/

Față de cele prezentate, supun spre aprobarea Consiliului Local, rectificările bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, bugetul activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, pe anul 2016.


Comisia de buget finanțe, control administrarea domeniului


Gheorghe Sinp


Zoia Staicuoze


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICA


RAPORT PE SPECIALITATE


la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetelor de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local si bugetelor activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat, pe anul 2016

In conformitate cu prevederile Legii nr.339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016 și Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, bugetele de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016 au fost aprobate conform Hotărârii Consiliului Local nr.45/01.02.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 218/28.07.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 262/30.08.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 307/29.09.2016, Dispoziției Primarului nr. 25189/30.09.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 340/31.10.2016 si Hotărârii Consiliului Local nr. 376/29.11.2016.

Caracterul de urgenta al prezentei rectificări este impus de:

înscrierea în bugetul local a sumelor repartizate prin „Fișa cu indicatori pentru bugetul local alocați din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2016” conform Deciziei Directorului General al Direcției Generale Regionale Finanțe Publice Locale Ploiești nr.9384/05.12.2016, sume cu care se vor majora bugetele instituțiilor invatamantului preuniversitar de stat pe anul 2016;

Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.86/23.11.2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016, art.28 alin.(6) „Economiile înregistrate la plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială în favoarea personalului din unitățile de învățământ special, din centrele de resurse și asistență educațională și din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, precum și cele înregistrate la plata drepturilor stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 85/2016, din unitățile de învățământ special, din centrele de resurse și asistență educațională și din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, pot fi utilizate pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizațiilor și a altor drepturi salariate în bani stabilite prin lege, precum și pentru plata contribuțiilor aferente acestora, pentru aceeași categorie de personal. ”

Legea nr.339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016, art.5 alin.(l) „Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 4 alin. (1) Ut. a), sunt destinate”: alin (6) „Pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) și ..., autoritățile administrației publice locale alocă pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și sume din bugetele locale ale acestora

Art.2 alin.(10) “în vederea asigurării fondurilor necesare, unitățile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale pot contribui la finanțarea acestor cheltuieli cu sume din veniturile proprii ale acestora sau din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ” din Hotararea Guvernului nr 423/2016 privind repartizarea pe județe a sumelor aprobate prin lege pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale


integrați în învățământul de masă, precum și metodologia de alocare a unităților de învățământ de masă, pentru anul 2016;

prevederile art. 19 si art.49 din Legea nr. 273/2006 finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul

Suma alocata din bugetul local in anul 2016 Invatamantu prezentei rectificări va fi de 156.862,74 mii lei, structurata astfel:

 • -  la cheltuieli de personal - suma de 129.375,10 mii lei;

 • -  la bunuri si servicii - suma de 21.205,34 mii lei, din care suma de 2.274,60 mii lei reparații curente;

 • -  la transferuri către instituții publice ( subvenții pentru internat, cămine si cantine pentru elevi) - suma de 215,00 mii lei;

 • -  finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat - suma de 927,98 mii lei;

- proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile - suma de 1.540,00 mii lei;

 • -  la asistenta sociala - suma de 788,47 mii lei;

 • -  alte cheltuieli - suma de 1.146,15 mii lei;

 • -  cheltuieli de capital - suma de 1.664,70 mii lei;

Bugetul de venituri si cheltuieli al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii, in urma rectificării conform prezentei hotarari va fi:

Invatamant:

Venituri - in suma de 9.190,96 mii lei

Cheltuieli - in suma de 10.575,36 mii lei, structurate astfel:

 • -  cheltuieli de personal - suma de 834,16 mii lei;

 • -  bunuri si servicii - suma de 9.376,70 mii lei;

 • -  proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile - suma de 100,00 mii lei;

 • -  cheltuieli de capital - suma de 264,50 mii lei.

Deficit - in suma de 1.384,40 mii lei, care va fi acoperit din excedentul înregistrat la finele anului 2015.

Bugetele de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local si bugetele activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat, rectificate conform prezentei hotarari se prezintă astfel:

Centrul Județean de Excelenta Prahova (anexa nr. 1)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 672,59 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 330,82 mii lei

bunuri si servicii      - suma de 96,87 mii lei

asistenta sociala      - suma de 120,00 mii lei

alte cheltuieli ( burse) - suma de 124,90 mii lei

Colegiul Economic „Virgil Madgearu”(anexa nr. 2)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul loca^^6^Lul-201^ in suma de 5.199,40 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 4.584,18 mii lei

bunuri si servicii - suma de 583,35 mii lei                   \;

asistenta sociala - suma de 1,87 mii lei                V

alte cheltuieli (burse) - suma de 30,00 mii lei

' O C

Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprirperifru anul 2016, la venituri in suma de 510,00 mii lei si in suma de 561,14 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

cheltuieli de personal - suma de 22,00 mii lei;

bunuri si servicii - suma de 429,14 mii lei

proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile - suma de 100,00 mii lei

cheltuieli de capital - suma de 10,00 mii lei, deficitul de 51,14 mii lei, va fi acoperit de excedentul inregistrat la finele anului 2015.

Colegiul National „Al. I .Cuza” (anexa nr. 3)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 4.279,14 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 3.721,81 mii lei

bunuri si servicii     - suma de 514,32 mii lei

asistenta sociala      - suma de 1,21 mii lei

alte cheltuieli ( burse) - suma de 41,80 mii lei

Colegiul National „I.L.Caragiale”(anexa nr. 4)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 7.353,99 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 6.379,65 mii lei bunuri si servicii - suma de 886,54 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 87,80 mii lei

Colegiul National „Jean Monnet”(anexa nr. 5)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 5.247,39 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 4.760,66 mii lei

bunuri si servicii     - suma de 454,56 mii lei

asistenta sociala      - suma de 3,43 mii lei

alte cheltuieli ( burse) - suma de 28,74 mii lei

Colegiul National „Mihai Viteazul” (anexa nr. 6)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 6.857,76 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 5.773,58 mii lei

bunuri si servicii      - suma de 998,12 mii lei

asistenta sociala      - suma de 40,00 mii lei

alte cheltuieli (burse) - suma de 46,06 mii lei

Colegiul National „Nichita Stanescu” (anexa nr. 7)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 3.900,92 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 3.476,74 mii lei

bunuri si servicii - suma de 383,00 mii lei

asistenta sociala - suma de 3,37 mii lei

alte cheltuieli (burse) - suma de 37,81 mii lei

Colegiul „Spiru Haret” ( anexa nr. 8)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul suma de 5.494,92 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 4.862,61 mii lei

bunuri si servicii - suma de 599,57 mii lei


asistenta sociala - suma de 3,74 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 29,00 mii lei

Colegiul Tehnic „Elie Radu” ( anexa nr. 9)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 4.950,17 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 4.235,03 mii lei bunuri si servicii     - suma de 681,62 mii lei

asistenta sociala      - suma de 1,08 mii lei

alte cheltuieli ( burse) - suma de 32,44 mii lei

in


in


in


in


Colegiul Tehnic „Lazar Edeleanu” ( anexa nr. 10)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, suma de 4.696,95 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 4.115,44 mii lei

bunuri si servicii - suma de 560,33 mii lei

alte cheltuieli ( burse) - suma de 21,18 mii lei

Colegiul Tehnic „Toma Socolescu” (anexa nr. 11)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, suma de 4.786,29 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 4.181,04 mii lei bunuri si servicii     - suma de 562,52 mii lei

asistenta sociala      - suma de 20,99 mii lei

alte cheltuieli (burse) - suma de 21,74 mii lei

Grădiniță cu program prelungit „Dumbrava Minunata” (anexa nr. 12)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, suma de 1.529,49 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.196,75 mii lei bunuri si servicii asistenta sociala active nefinanciare

 • - suma de 300,85 mii lei

 • - suma de 3,89 mii lei

 • - suma de 28,00 mii lei


Grădiniță cu program prelungit nr. 21 (anexa nr. 13)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, suma de 868,89 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 755,87 mii lei bunuri si servicii - suma de 113,02 mii lei

Grădiniță cu program prelungit nr. 23 (anexa nr. 14)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.643,14 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.424,27 mii lei

bunuri si servicii asistenta sociala


 • - suma de 217,45 mii lei

 • - suma de 1,42 mii lei


Grădiniță cu program prelungit nr. 28 (anexa nr. 15)         i

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul. 2016, / suma de 1.389,95 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.171,89 mii lei

bunuri si servicii - suma de 218,06 mii lei

Grădiniță cu program prelungit nr. 30 (anexa nr. 16)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 785,90 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 666,88 mii lei bunuri si servicii - suma de 119,02 mii lei

Grădiniță cu program prelungit nr. 32 (anexa nr. 17)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 890,02 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 713,86 mii lei bunuri si servicii - suma de 176,16 mii lei

Grădiniță cu program prelungit nr. 33 (anexa nr. 18)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 790,06 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 660,50 mii lei bunuri si servicii - suma de 129,56 mii lei

Grădiniță cu program prelungit nr. 35 (anexa nr. 19)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 813,39 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 691,69 mii lei bunuri si servicii - suma de 121,70 mii lei

Grădiniță cu program prelungit nr. 38 (anexa nr. 20)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.009,91 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 911,21 mii lei bunuri si servicii - suma de 98,70 mii lei

Grădiniță cu program prelungit nr. 40 (anexa nr. 21)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.230,78 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.007,86 mii lei bunuri si servicii - suma de 222,92 mii lei

Grădiniță cu program prelungit nr. 47 (anexa nr. 22)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.333,25 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.138,62 mii lei bunuri si servicii - suma de 194,63 mii lei

Grădiniță cu program prelungit „Scufița Roșie” (anexa nr. 23)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe^hul,20^6^ in suma de 954,91 mii lei, structurat astfel:                              &?.•

cheltuieli de personal - suma de 807,10 mii lei

bunuri si servicii - suma de 145,48 mii lei                V / k

asistenta sociala - suma de 2,33 mii lei

Grădiniță cu program prelungit „Sfanțul Mucenic Mina” (anexa nr. 24)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.371,99 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.189,49 mii lei

bunuri si servicii - suma de 182,50 mii lei

Grădiniță cu program prelungit "Sfinții Arhangheli Mihail si Gavril” (anexa nr. 25)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.044,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 861,53 mii lei

bunuri si servicii - suma de 182,47 mii lei.

Grădiniță cu program prelungit si program normal „Crai Nou” (anexa nr. 26)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016,

in suma de 1.398,46 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.191,99 mii lei

bunuri si servicii - suma de 204,99 mii lei

asistenta sociala - suma de 1,48 mii lei

Grădiniță step by step cu program normal „Licurici” (anexa nr. 27)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.349,42 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.162,27 mii lei

bunuri si servicii - suma de 187,15 mii lei

Grădiniță step by step cu program prelungit si program normal „Raza de Soare” (anexa nr. 28)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.409,99 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.195,42 mii lei

bunuri si servicii - suma de 209,08 mii lei

asistenta sociala - suma de 5,49 mii lei

Liceul de Arta „Carmen Sylva” (anexa nr. 29)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016,

in suma de 6.348,86 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 5.926,94 mii lei

bunuri si servicii - suma de 381,01 mii lei

alte cheltuieli (burse) - suma de 40,91 mii lei

Liceul Tehnologic Administrativ si de Servicii „ Victor Slavescu^ (anexa nr. 30)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local^'e^hul^20^ suma de 3.302,68 mii lei, structurat astfel:


••

«'.1


cheltuieli de personal - suma de 2.919,34 mii lei bunuri si servicii - suma de 338,00 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 45,34 mii lei

2.'-


Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” (anexa nr. 31)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 2.902,40 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 2.590,94 mii lei bunuri si servicii - suma de 287,42 mii lei asistenta sociala - suma de 18,38 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 5,66 mii lei

Liceul Tehnologic de Servicii „Sfanțul Apostol Andrei” ( anexa nr. 32)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 3.498,77 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 2.923,66 mii lei bunuri si servicii - suma de 501,14 mii lei asistenta sociala - suma de 38,13 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 35,84 mii lei

Liceul Tehnologic de Transporturi (anexa nr. 33)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 2.830,82 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 2.389,63 mii lei

bunuri si servicii - suma de 419,16 mii lei asistenta sociala - suma de 15,98 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 6,05 mii lei

Liceul Tehnologic „1 Mai” (anexa nr. 34)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 4.143,78 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 2.922,60 mii lei

bunuri si servicii     - suma de 1.205,23 mii lei

asistenta sociala      - suma de 4,65 mii lei

alte cheltuieli ( burse) - suma de 11,30 mii lei

Liceul Tehnologic „Ludovic Mrazek” (anexa nr. 35)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.543,67 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.329,19 mii lei

bunuri si servicii - suma de 197,89 mii lei asistenta sociala - suma de 6,05 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 10,54 mii lei

Școala gimnaziala „Andrei Muresanu” (anexa nr. 36)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.310,20 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.046,37 mii lei

bunuri si servicii - suma de 230,95 mii lei asistenta sociala - suma de 23,51 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 9,37 mii lei


Școala gimnaziala „Anton Pann” (anexa nr. 37)

inBugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul loc^r;pevânul,.2016, 'pLoi^'.

suma de 1.258,64 mii lei, structurat astfel: cheltuieli de personal - suma de 1.008,22 mii lei bunuri si servicii - suma de 190,88 mii lei asistenta sociala - suma de 16,24 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 43,30 mii lei


Școala gimnaziala „Candiano Popescu” (anexa nr. 38)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.534,06 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.225,28 mii lei bunuri si servicii - suma de 252,93 mii lei asistenta sociala - suma de 10,89 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 44,96 mii lei

Școala gimnaziala „Elena Doamna” (anexa nr. 39)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.262,61 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.069,82 mii lei bunuri si servicii - suma de 178,28 mii lei asistenta sociala - suma de 3,95 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 10,56 mii lei

Școala gimnaziala „George Cosbuc” (anexa nr. 40)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.633,08 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.354,07 mii lei bunuri si servicii - suma de 247,00 mii lei asistenta sociala - suma de 20,97 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 11,04 mii lei

Școala gimnaziala „George Emil Palade” (anexa nr. 41)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 3.085,03 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 2.724,90 mii lei bunuri si servicii - suma de 320,50 mii lei asistenta sociala - suma de 12,55 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 27,08 mii lei

Școala gimnaziala „Grigore Moisil” (anexa nr. 42)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 3.366,39 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 2.963,43 mii lei bunuri si servicii - suma de 354,28 mii lei asistenta sociala - suma de 27,03 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 21,65 mii lei

Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii^peatru anul 2016. la venituri in suma de 103,71 mii lei si in suma de 122,QQ^miKjei^la5X cheltuieli, structurate astfel:                                                                     'A

cheltuieli de personal - suma de 39,00 mii lei;                               \ t,

bunuri si servicii - suma de 83,00 mii lei, deficitul de 18,29 mii lei,?>ya^ .......

fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2015.
Școala gimnaziala „Henri Mathias Berthelot” (anexa nr. 43)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 2.390,59 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 2.127,14 mii lei bunuri si servicii - suma de 213,65 mii lei asistenta sociala - suma de 17,97 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 31,83 mii lei

Școala gimnaziala „I.A.Bassarabescu” (anexa nr. 44)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 2.723,15 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 2.452,54 mii lei bunuri si servicii - suma de 245,94 mii lei asistenta sociala - suma de 7,99 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 16,68 mii lei

Școala gimnaziala „Ioan Grigorescu” (anexa nr. 45)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.317,27 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.079,53 mii lei bunuri si servicii - suma de 209,73 mii lei asistenta sociala - suma de 10,41 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 17,60 mii lei.

Școala gimnaziala „Mihai Eminescu” (anexa nr. 46)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 2.143,44 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.901,45 mii lei bunuri si servicii - suma de 202,20 mii lei asistenta sociala - suma de 17,42 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 22,37 mii lei

Școala gimnaziala „Nicolae Balcescu” (anexa nr. 47)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 2.051,95 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.756,94 mii lei bunuri si servicii - suma de 251,43 mii lei asistenta sociala - suma de 19,63 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 23,95 mii lei

Școala gimnaziala „Nicolae Iorga” (anexa nr. 48)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 2.569,14 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 2.268,81 mii lei bunuri si servicii - suma de 246,00 mii lei

asistenta sociala - suma de 30,57 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 23,76 mii lei


Școala gimnaziala „Nicolae Titulescu” (anexa nr. 49)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local p suma de 1.771,57 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.461,88 mii lei bunuri si servicii     - suma de 247,66 mii lei

asistenta sociala      - suma de 22,73 mii lei

alte cheltuieli (burse) - suma de 39,30 mii lei

Școala gimnaziala „Profesor Nicolae Simache” (anexa nr. 50)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 3.200,39 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 2.698,59 mii lei bunuri si servicii - suma de 439,51 mii lei asistenta sociala - suma de 28.99 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 33,30 mii lei

Școala gimnaziala „Radu Stanian” (anexa nr. 51)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.981,75 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.717,55 mii lei bunuri si servicii - suma de 201,31 mii lei asistenta sociala - suma de 22,74 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 40,15 mii lei

Școala gimnaziala „Rares Vodă” (anexa nr. 52)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.693,53 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.389,25 mii lei bunuri si servicii - suma de 241,44 mii lei asistenta sociala - suma de 36,34 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 15,50 mii lei active nefinanciare - suma de 11,00 mii lei

Școala gimnaziala „Sfanta Vineri” (anexa nr. 53)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 4.034,85 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 3.651,66 mii lei bunuri si servicii - suma de 355,74 mii lei asistenta sociala - suma de 15,10 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 12,35 mii lei

Școala gimnaziala „Sfanțul Vasile” (anexa nr. 54)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 3.913,62 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 3.492,41 mii lei bunuri si servicii - suma de 323,90 mii lei asistenta sociala - suma de 16,22 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 15,99 mii lei active nefînanciare - suma de 65,10 mii lei

Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016, la venituri in suma de 31,97 mii lei si in suma de cheltuieli, structurate astfel:


bunuri si servicii - suma de 49,00 mii lei              /

cheltuieli de capital - suma de 11,00 mii lei, deficitul de fi acoperit de excedentul inregistrat la finele anului 2015.

Școala gimnaziala „Toma Caragiu” (anexa nr. 55)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 2.367,07 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 2.028,97 mii lei bunuri si servicii - suma de 269,69 mii lei asistenta sociala - suma de 40,11 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 28,30 mii lei

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleța Craciunoiu

A


SEF SERVICIU BUGET, ÎMPRUMUTURI,

Laura Erji Stanciu

VIZAT

Direcția Ad-tie Publica, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte DIRECTOR EXECUTIV,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, bugetul activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat, pe anul 2016PREȘEDINTE,


SECRETAR,ROMANIA

entru

ATE

TARJUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 405


privind aprobarea rectificării bugetelor de cheltuieli avârfd ca finanțare bugetul local ale instituțiilor de învățământ preuniversitâr de stat si bugetelor activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de invatamant preuniversitâr de stat, pe anul 2016

Consiliul Local al municipiului Ploiești

văzând Expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin Dobre si a consilierilor din comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze: Alexandru Paul Palas, Gheorghe Simion Sarbu, Gheorghe Andrei, Sanda Dragulea, Zoia Staicu si Raportul de specialitate al Direcției Economice, prin care se propune rectificarea bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local ale instituțiilor de învățământ preuniversitâr de stat si bugetele activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de invatamant preuniversitâr de stat, pe anul 2016.

Caracterul de urgenta al prezentei rectificări este impus de:

înscrierea în bugetul local a sumelor repartizate prin „Fișa cu indicatori pentru bugetul local alocați din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2016” conform Deciziei Directorului General al Direcției Generale Regionale Finanțe Publice Locale Ploiești nr. 9384/05.12.2016;

Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 86/23.11.2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016, art.28 alin.(6);

- Legea nr.339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016, art.5 alin.(l) si alin (6);

Art.2 alin.(10) din Hotararea Guvernului nr 423/2016 privind repartizarea pe județe a sumelor aprobate prin lege pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, precum și metodologia de alocare a acestor sume unităților de învățământ de masă, pentru anul 2016;

prevederile art. 19 si art. 49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 14.12.2016.

în temeiul art. 36 alin. 4 lit.a și art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001-republicată, privind administrația publică locală, republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetelor pe anul 2016 a următoarelor instituții de învățământ preuniversitâr de stat:

 • -  Centrul Județean de Excelentă Prahova, conform Anexei nr. 1


 • -  Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, conform Anexei nr. 2

 • -  Colegiul Național „Al. I .Cuza”, conform Anexei nr. 3

 • -  Colegiul Național „I.L.Caragiale”, conform Anexei nr. 4

 • -  Colegiul Național „Jean Monnet”, conform Anexei nr. 5

 • -  Colegiul Național „Mihai Viteazul”, conform Anexei nr. 6

 • -  Colegiul Național „Nichita Stanescu”, conform Anexei nr. 7

 • -  Colegiul „Spiru Haret”, conform Anexei nr. 8

 • -  Colegiul Tehnic „Elie Radu”, conform Anexei nr. 9

 • -  Colegiul Tehnic „Lazar Edeleanu”, conform Anexei nr. 10

 • -  Colegiul Tehnic „Toma Socolescu”, conform Anexei nr. 11

 • -  Grădiniță cu program prelungit „Dumbrava Minunată”, conform Anexei nr. 12

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.21, conform Anexei nr. 13

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.23, conform Anexei nr. 14

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.28, conform Anexei nr. 15

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.30, conform Anexei nr. 16

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.32, conform Anexei nr. 17

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.33, conform Anexei nr. 18

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.35, conform Anexei nr. 19

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.38, conform Anexei nr. 20

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.40, conform Anexei nr. 21

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.47, conform Anexei nr. 22

 • -  Grădiniță cu program prelungit „Scufița Roșie”, conform Anexei nr. 23

 • -  Grădiniță cu program prelungit „Sf. Mucenic Mina”, conform Anexei nr. 24

 • -  Grădiniță cu program prelungit „Sfanțul Arhanghel Mihail si Gavril”, conform Anexei nr. 25

 • -  Grădiniță cu program prelungit si program normal „Crai Nou”, conform Anexei nr. 26

 • -  Grădiniță cu program prelungit „Licurici, conform Anexei nr. 27

 • -  Grădiniță step by step cu program prelungit și program normal „Rază de Soare”, conform Anexei nr. 28

 • -  Colegiul de Arta „Carmen Sylva”, conform Anexei nr. 29

Liceul Tehnologic Administrativ și de Servicii „Victor Slavescu” conform Anexei nr. 30

 • -  Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”, conform Anexei nr. 31

 • -  Liceul Tehnologic de Servicii „Sfântul Apostol Andrei”, conform Anexei nr. 32

 • -  Liceul Tehnologic de Transporturi, conform Anexei nr. 33

 • -  Liceul Tehnologic „1 Mai”, conform Anexei nr. 34

 • -  Liceul Tehnologic „Ludovic Mrazek”, conform Anexei nr. 35

 • -  Școala gimnazială „Andrei Muresanu”, conform Anexei nr. 36

 • -  Școala gimnazială „Anton Pann”, conform Anexei nr. 37

 • -  Școala gimnazială „Candiano Popescu”, conform Anexei nr. 38

 • -  Școala gimnazială „Elena Doamna”, conform Anexei nr. 39

 • -  Școala gimnazială „George Coșbuc”, conform Anexei nr. 40

 • -  Școala gimnazială „George Emil Palade”, conform Anexei nr. 41

 • -  Școala gimnazială „Grigore Moisil”, conform Anexei nr. 42

 • -  Școala gimnazială „Henri Mathias Berthelot”, conform Anexei nr. 43

 • -  Școala gimnazială „I.A.Bassarabescu”, conform Anexei nr. 44

  Școala gimnazială „Ioan Grigorescu”, conform Anexei nr. 45

  Școala gimnazială „Mihai Eminescu”, conform Anexei nr. 46

  Școala gimnazială „Nicolae Bălcescu”, conform Anexei nr. 47

  Școala gimnazială „Nicolae Iorga”, conform Anexei nr. 48


Școala gimnazială „Nicolae Titulescu”, conform Anexei nr. 49

Școala gimnazială „Profesor Nicolae Simache”, conform Anexei nr. 50

Școala gimnazială „Radu Stanian”, conform Anexei nr. 51

Școala gimnazială „Rares Vodă”, conform Anexei nr. 52

Școala gimnazială „Sfânta Vineri”, conform Anexei nr. 53

Școala gimnazială „Sfântul Vasile”, conform Anexei nr. 54

Școala gimnazială „Toma Caragiu”, conform Anexei nr. 55

Art. 2 Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate din bugetul local și răspund de angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 14 decembrie 2016


Președinte de ședință, George
JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetelor de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local si bugetele activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat, pe anul 2016

In conformitate cu prevederile Legii nr.339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016 și Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, bugetele de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016 au fost aprobate conform Hotărârii Consiliului Local nr.45/01.02.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 218/28.07.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 262/30.08.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 307/29.09.2016, Dispoziției Primarului nr. 25189/30.09.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 340/31.10.2016 si Hotărârii Consiliului Local nr. 376/29.11.2016

Caracterul de urgenta al prezentei rectificări este impus de:

înscrierea în bugetul local a sumelor repartizate prin „Fișa cu indicatori pentru bugetul local alocați din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2016” conform Deciziei Directorului General al Direcției Generale Regionale Finanțe Publice Locale Ploiești nr.9384/05.12.2016, sume cu care se vor majora bugetele instituțiilor invatamantului preuniversitar de stat pe anul 2016;

Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.86/23.11.2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016, art.28 alin.(6);

Legea nr.339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016, art.5 alin.(l) si alin (6);

Art.2 alin.(10) din Hotararea Guvernului nr 423/2016 privind repartizarea pe județe a sumelor aprobate prin lege pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, precum și metodologia de alocare a acestor sume unităților de învățământ de masă, pentru anul 2016;

prevederile art. 19 si art.49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Bugetul de cheltuieli al instituțiilor învățământului preuniversitar de stat în sumă de 154.838,09 mii lei se majorează cu suma de 2.024,65 mii lei astfel: 2.020,10 mii lei la cheltuieli de personal; 4,13 mii lei la asistenta sociala si 0,42 mii lei la alte cheltuieli.

Bugetul de venituri si cheltuieli al activitatii finanțate integral ;sau partial ^iK venituri proprii al instituțiilor învățământului preuniversitar de stat la ve '


de 9.188,96 mii lei se majorează cu suma de 2,00 mii lei si la cheltuimr^iV;su§â dgz> / 10.573,36 mii lei se maioreaza cu suma de 2,00 mii lei la cheltuieli de pers'ohâl.^Z7N7^KX/

Față de cele prezentate, supun spre aprobarea Consiliului Local, rectificările bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, bugetul activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, pe anul 2016.


Comisia de buget finanțe, control administrarea domeniului


Gheorghe Sinp


Zoia Staicuoze


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICA


RAPORT PE SPECIALITATE


la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetelor de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local si bugetelor activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat, pe anul 2016

In conformitate cu prevederile Legii nr.339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016 și Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, bugetele de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016 au fost aprobate conform Hotărârii Consiliului Local nr.45/01.02.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 218/28.07.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 262/30.08.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 307/29.09.2016, Dispoziției Primarului nr. 25189/30.09.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 340/31.10.2016 si Hotărârii Consiliului Local nr. 376/29.11.2016.

Caracterul de urgenta al prezentei rectificări este impus de:

înscrierea în bugetul local a sumelor repartizate prin „Fișa cu indicatori pentru bugetul local alocați din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2016” conform Deciziei Directorului General al Direcției Generale Regionale Finanțe Publice Locale Ploiești nr.9384/05.12.2016, sume cu care se vor majora bugetele instituțiilor invatamantului preuniversitar de stat pe anul 2016;

Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.86/23.11.2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016, art.28 alin.(6) „Economiile înregistrate la plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială în favoarea personalului din unitățile de învățământ special, din centrele de resurse și asistență educațională și din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, precum și cele înregistrate la plata drepturilor stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 85/2016, din unitățile de învățământ special, din centrele de resurse și asistență educațională și din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, pot fi utilizate pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizațiilor și a altor drepturi salariate în bani stabilite prin lege, precum și pentru plata contribuțiilor aferente acestora, pentru aceeași categorie de personal. ”

Legea nr.339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016, art.5 alin.(l) „Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 4 alin. (1) Ut. a), sunt destinate”: alin (6) „Pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) și ..., autoritățile administrației publice locale alocă pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și sume din bugetele locale ale acestora

Art.2 alin.(10) “în vederea asigurării fondurilor necesare, unitățile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale pot contribui la finanțarea acestor cheltuieli cu sume din veniturile proprii ale acestora sau din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ” din Hotararea Guvernului nr 423/2016 privind repartizarea pe județe a sumelor aprobate prin lege pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale


integrați în învățământul de masă, precum și metodologia de alocare a unităților de învățământ de masă, pentru anul 2016;

prevederile art. 19 si art.49 din Legea nr. 273/2006 finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul

Suma alocata din bugetul local in anul 2016 Invatamantu prezentei rectificări va fi de 156.862,74 mii lei, structurata astfel:

 • -  la cheltuieli de personal - suma de 129.375,10 mii lei;

 • -  la bunuri si servicii - suma de 21.205,34 mii lei, din care suma de 2.274,60 mii lei reparații curente;

 • -  la transferuri către instituții publice ( subvenții pentru internat, cămine si cantine pentru elevi) - suma de 215,00 mii lei;

 • -  finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat - suma de 927,98 mii lei;

- proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile - suma de 1.540,00 mii lei;

 • -  la asistenta sociala - suma de 788,47 mii lei;

 • -  alte cheltuieli - suma de 1.146,15 mii lei;

 • -  cheltuieli de capital - suma de 1.664,70 mii lei;

Bugetul de venituri si cheltuieli al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii, in urma rectificării conform prezentei hotarari va fi:

Invatamant:

Venituri - in suma de 9.190,96 mii lei

Cheltuieli - in suma de 10.575,36 mii lei, structurate astfel:

 • -  cheltuieli de personal - suma de 834,16 mii lei;

 • -  bunuri si servicii - suma de 9.376,70 mii lei;

 • -  proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile - suma de 100,00 mii lei;

 • -  cheltuieli de capital - suma de 264,50 mii lei.

Deficit - in suma de 1.384,40 mii lei, care va fi acoperit din excedentul înregistrat la finele anului 2015.

Bugetele de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local si bugetele activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat, rectificate conform prezentei hotarari se prezintă astfel:

Centrul Județean de Excelenta Prahova (anexa nr. 1)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 672,59 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 330,82 mii lei

bunuri si servicii      - suma de 96,87 mii lei

asistenta sociala      - suma de 120,00 mii lei

alte cheltuieli ( burse) - suma de 124,90 mii lei

Colegiul Economic „Virgil Madgearu”(anexa nr. 2)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul loca^^6^Lul-201^ in suma de 5.199,40 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 4.584,18 mii lei

bunuri si servicii - suma de 583,35 mii lei                   \;

asistenta sociala - suma de 1,87 mii lei                V

alte cheltuieli (burse) - suma de 30,00 mii lei

' O C

Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprirperifru anul 2016, la venituri in suma de 510,00 mii lei si in suma de 561,14 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

cheltuieli de personal - suma de 22,00 mii lei;

bunuri si servicii - suma de 429,14 mii lei

proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile - suma de 100,00 mii lei

cheltuieli de capital - suma de 10,00 mii lei, deficitul de 51,14 mii lei, va fi acoperit de excedentul inregistrat la finele anului 2015.

Colegiul National „Al. I .Cuza” (anexa nr. 3)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 4.279,14 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 3.721,81 mii lei

bunuri si servicii     - suma de 514,32 mii lei

asistenta sociala      - suma de 1,21 mii lei

alte cheltuieli ( burse) - suma de 41,80 mii lei

Colegiul National „I.L.Caragiale”(anexa nr. 4)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 7.353,99 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 6.379,65 mii lei bunuri si servicii - suma de 886,54 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 87,80 mii lei

Colegiul National „Jean Monnet”(anexa nr. 5)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 5.247,39 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 4.760,66 mii lei

bunuri si servicii     - suma de 454,56 mii lei

asistenta sociala      - suma de 3,43 mii lei

alte cheltuieli ( burse) - suma de 28,74 mii lei

Colegiul National „Mihai Viteazul” (anexa nr. 6)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 6.857,76 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 5.773,58 mii lei

bunuri si servicii      - suma de 998,12 mii lei

asistenta sociala      - suma de 40,00 mii lei

alte cheltuieli (burse) - suma de 46,06 mii lei

Colegiul National „Nichita Stanescu” (anexa nr. 7)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 3.900,92 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 3.476,74 mii lei

bunuri si servicii - suma de 383,00 mii lei

asistenta sociala - suma de 3,37 mii lei

alte cheltuieli (burse) - suma de 37,81 mii lei

Colegiul „Spiru Haret” ( anexa nr. 8)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul suma de 5.494,92 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 4.862,61 mii lei

bunuri si servicii - suma de 599,57 mii lei


asistenta sociala - suma de 3,74 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 29,00 mii lei

Colegiul Tehnic „Elie Radu” ( anexa nr. 9)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 4.950,17 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 4.235,03 mii lei bunuri si servicii     - suma de 681,62 mii lei

asistenta sociala      - suma de 1,08 mii lei

alte cheltuieli ( burse) - suma de 32,44 mii lei

in


in


in


in


Colegiul Tehnic „Lazar Edeleanu” ( anexa nr. 10)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, suma de 4.696,95 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 4.115,44 mii lei

bunuri si servicii - suma de 560,33 mii lei

alte cheltuieli ( burse) - suma de 21,18 mii lei

Colegiul Tehnic „Toma Socolescu” (anexa nr. 11)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, suma de 4.786,29 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 4.181,04 mii lei bunuri si servicii     - suma de 562,52 mii lei

asistenta sociala      - suma de 20,99 mii lei

alte cheltuieli (burse) - suma de 21,74 mii lei

Grădiniță cu program prelungit „Dumbrava Minunata” (anexa nr. 12)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, suma de 1.529,49 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.196,75 mii lei bunuri si servicii asistenta sociala active nefinanciare

 • - suma de 300,85 mii lei

 • - suma de 3,89 mii lei

 • - suma de 28,00 mii lei


Grădiniță cu program prelungit nr. 21 (anexa nr. 13)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, suma de 868,89 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 755,87 mii lei bunuri si servicii - suma de 113,02 mii lei

Grădiniță cu program prelungit nr. 23 (anexa nr. 14)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.643,14 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.424,27 mii lei

bunuri si servicii asistenta sociala


 • - suma de 217,45 mii lei

 • - suma de 1,42 mii lei


Grădiniță cu program prelungit nr. 28 (anexa nr. 15)         i

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul. 2016, / suma de 1.389,95 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.171,89 mii lei

bunuri si servicii - suma de 218,06 mii lei

Grădiniță cu program prelungit nr. 30 (anexa nr. 16)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 785,90 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 666,88 mii lei bunuri si servicii - suma de 119,02 mii lei

Grădiniță cu program prelungit nr. 32 (anexa nr. 17)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 890,02 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 713,86 mii lei bunuri si servicii - suma de 176,16 mii lei

Grădiniță cu program prelungit nr. 33 (anexa nr. 18)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 790,06 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 660,50 mii lei bunuri si servicii - suma de 129,56 mii lei

Grădiniță cu program prelungit nr. 35 (anexa nr. 19)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 813,39 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 691,69 mii lei bunuri si servicii - suma de 121,70 mii lei

Grădiniță cu program prelungit nr. 38 (anexa nr. 20)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.009,91 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 911,21 mii lei bunuri si servicii - suma de 98,70 mii lei

Grădiniță cu program prelungit nr. 40 (anexa nr. 21)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.230,78 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.007,86 mii lei bunuri si servicii - suma de 222,92 mii lei

Grădiniță cu program prelungit nr. 47 (anexa nr. 22)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.333,25 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.138,62 mii lei bunuri si servicii - suma de 194,63 mii lei

Grădiniță cu program prelungit „Scufița Roșie” (anexa nr. 23)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe^hul,20^6^ in suma de 954,91 mii lei, structurat astfel:                              &?.•

cheltuieli de personal - suma de 807,10 mii lei

bunuri si servicii - suma de 145,48 mii lei                V / k

asistenta sociala - suma de 2,33 mii lei

Grădiniță cu program prelungit „Sfanțul Mucenic Mina” (anexa nr. 24)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.371,99 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.189,49 mii lei

bunuri si servicii - suma de 182,50 mii lei

Grădiniță cu program prelungit "Sfinții Arhangheli Mihail si Gavril” (anexa nr. 25)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.044,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 861,53 mii lei

bunuri si servicii - suma de 182,47 mii lei.

Grădiniță cu program prelungit si program normal „Crai Nou” (anexa nr. 26)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016,

in suma de 1.398,46 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.191,99 mii lei

bunuri si servicii - suma de 204,99 mii lei

asistenta sociala - suma de 1,48 mii lei

Grădiniță step by step cu program normal „Licurici” (anexa nr. 27)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.349,42 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.162,27 mii lei

bunuri si servicii - suma de 187,15 mii lei

Grădiniță step by step cu program prelungit si program normal „Raza de Soare” (anexa nr. 28)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.409,99 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.195,42 mii lei

bunuri si servicii - suma de 209,08 mii lei

asistenta sociala - suma de 5,49 mii lei

Liceul de Arta „Carmen Sylva” (anexa nr. 29)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016,

in suma de 6.348,86 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 5.926,94 mii lei

bunuri si servicii - suma de 381,01 mii lei

alte cheltuieli (burse) - suma de 40,91 mii lei

Liceul Tehnologic Administrativ si de Servicii „ Victor Slavescu^ (anexa nr. 30)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local^'e^hul^20^ suma de 3.302,68 mii lei, structurat astfel:


••

«'.1


cheltuieli de personal - suma de 2.919,34 mii lei bunuri si servicii - suma de 338,00 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 45,34 mii lei

2.'-


Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” (anexa nr. 31)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 2.902,40 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 2.590,94 mii lei bunuri si servicii - suma de 287,42 mii lei asistenta sociala - suma de 18,38 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 5,66 mii lei

Liceul Tehnologic de Servicii „Sfanțul Apostol Andrei” ( anexa nr. 32)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 3.498,77 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 2.923,66 mii lei bunuri si servicii - suma de 501,14 mii lei asistenta sociala - suma de 38,13 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 35,84 mii lei

Liceul Tehnologic de Transporturi (anexa nr. 33)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 2.830,82 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 2.389,63 mii lei

bunuri si servicii - suma de 419,16 mii lei asistenta sociala - suma de 15,98 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 6,05 mii lei

Liceul Tehnologic „1 Mai” (anexa nr. 34)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 4.143,78 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 2.922,60 mii lei

bunuri si servicii     - suma de 1.205,23 mii lei

asistenta sociala      - suma de 4,65 mii lei

alte cheltuieli ( burse) - suma de 11,30 mii lei

Liceul Tehnologic „Ludovic Mrazek” (anexa nr. 35)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.543,67 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.329,19 mii lei

bunuri si servicii - suma de 197,89 mii lei asistenta sociala - suma de 6,05 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 10,54 mii lei

Școala gimnaziala „Andrei Muresanu” (anexa nr. 36)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.310,20 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.046,37 mii lei

bunuri si servicii - suma de 230,95 mii lei asistenta sociala - suma de 23,51 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 9,37 mii lei


Școala gimnaziala „Anton Pann” (anexa nr. 37)

inBugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul loc^r;pevânul,.2016, 'pLoi^'.

suma de 1.258,64 mii lei, structurat astfel: cheltuieli de personal - suma de 1.008,22 mii lei bunuri si servicii - suma de 190,88 mii lei asistenta sociala - suma de 16,24 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 43,30 mii lei


Școala gimnaziala „Candiano Popescu” (anexa nr. 38)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.534,06 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.225,28 mii lei bunuri si servicii - suma de 252,93 mii lei asistenta sociala - suma de 10,89 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 44,96 mii lei

Școala gimnaziala „Elena Doamna” (anexa nr. 39)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.262,61 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.069,82 mii lei bunuri si servicii - suma de 178,28 mii lei asistenta sociala - suma de 3,95 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 10,56 mii lei

Școala gimnaziala „George Cosbuc” (anexa nr. 40)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.633,08 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.354,07 mii lei bunuri si servicii - suma de 247,00 mii lei asistenta sociala - suma de 20,97 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 11,04 mii lei

Școala gimnaziala „George Emil Palade” (anexa nr. 41)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 3.085,03 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 2.724,90 mii lei bunuri si servicii - suma de 320,50 mii lei asistenta sociala - suma de 12,55 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 27,08 mii lei

Școala gimnaziala „Grigore Moisil” (anexa nr. 42)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 3.366,39 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 2.963,43 mii lei bunuri si servicii - suma de 354,28 mii lei asistenta sociala - suma de 27,03 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 21,65 mii lei

Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii^peatru anul 2016. la venituri in suma de 103,71 mii lei si in suma de 122,QQ^miKjei^la5X cheltuieli, structurate astfel:                                                                     'A

cheltuieli de personal - suma de 39,00 mii lei;                               \ t,

bunuri si servicii - suma de 83,00 mii lei, deficitul de 18,29 mii lei,?>ya^ .......

fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2015.
Școala gimnaziala „Henri Mathias Berthelot” (anexa nr. 43)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 2.390,59 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 2.127,14 mii lei bunuri si servicii - suma de 213,65 mii lei asistenta sociala - suma de 17,97 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 31,83 mii lei

Școala gimnaziala „I.A.Bassarabescu” (anexa nr. 44)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 2.723,15 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 2.452,54 mii lei bunuri si servicii - suma de 245,94 mii lei asistenta sociala - suma de 7,99 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 16,68 mii lei

Școala gimnaziala „Ioan Grigorescu” (anexa nr. 45)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.317,27 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.079,53 mii lei bunuri si servicii - suma de 209,73 mii lei asistenta sociala - suma de 10,41 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 17,60 mii lei.

Școala gimnaziala „Mihai Eminescu” (anexa nr. 46)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 2.143,44 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.901,45 mii lei bunuri si servicii - suma de 202,20 mii lei asistenta sociala - suma de 17,42 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 22,37 mii lei

Școala gimnaziala „Nicolae Balcescu” (anexa nr. 47)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 2.051,95 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.756,94 mii lei bunuri si servicii - suma de 251,43 mii lei asistenta sociala - suma de 19,63 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 23,95 mii lei

Școala gimnaziala „Nicolae Iorga” (anexa nr. 48)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 2.569,14 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 2.268,81 mii lei bunuri si servicii - suma de 246,00 mii lei

asistenta sociala - suma de 30,57 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 23,76 mii lei


Școala gimnaziala „Nicolae Titulescu” (anexa nr. 49)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local p suma de 1.771,57 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.461,88 mii lei bunuri si servicii     - suma de 247,66 mii lei

asistenta sociala      - suma de 22,73 mii lei

alte cheltuieli (burse) - suma de 39,30 mii lei

Școala gimnaziala „Profesor Nicolae Simache” (anexa nr. 50)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 3.200,39 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 2.698,59 mii lei bunuri si servicii - suma de 439,51 mii lei asistenta sociala - suma de 28.99 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 33,30 mii lei

Școala gimnaziala „Radu Stanian” (anexa nr. 51)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.981,75 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.717,55 mii lei bunuri si servicii - suma de 201,31 mii lei asistenta sociala - suma de 22,74 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 40,15 mii lei

Școala gimnaziala „Rares Vodă” (anexa nr. 52)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.693,53 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.389,25 mii lei bunuri si servicii - suma de 241,44 mii lei asistenta sociala - suma de 36,34 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 15,50 mii lei active nefinanciare - suma de 11,00 mii lei

Școala gimnaziala „Sfanta Vineri” (anexa nr. 53)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 4.034,85 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 3.651,66 mii lei bunuri si servicii - suma de 355,74 mii lei asistenta sociala - suma de 15,10 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 12,35 mii lei

Școala gimnaziala „Sfanțul Vasile” (anexa nr. 54)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 3.913,62 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 3.492,41 mii lei bunuri si servicii - suma de 323,90 mii lei asistenta sociala - suma de 16,22 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 15,99 mii lei active nefînanciare - suma de 65,10 mii lei

Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016, la venituri in suma de 31,97 mii lei si in suma de cheltuieli, structurate astfel:


bunuri si servicii - suma de 49,00 mii lei              /

cheltuieli de capital - suma de 11,00 mii lei, deficitul de fi acoperit de excedentul inregistrat la finele anului 2015.

Școala gimnaziala „Toma Caragiu” (anexa nr. 55)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 2.367,07 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 2.028,97 mii lei bunuri si servicii - suma de 269,69 mii lei asistenta sociala - suma de 40,11 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 28,30 mii lei

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleța Craciunoiu

A


SEF SERVICIU BUGET, ÎMPRUMUTURI,

Laura Erji Stanciu

VIZAT

Direcția Ad-tie Publica, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte DIRECTOR EXECUTIV,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, bugetul activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat, pe anul 2016PREȘEDINTE,


SECRETAR,