Hotărârea nr. 404/2016

Hotãrârea nr. 404 privind transmiterea in comodat, cu titlu gratuit, pe durata existentei investitiei, a postului de transformare aferent obiectivului de investitii „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIESTI VEST INCLUSIV A CAILOR DE ACCES SI A RETELEI EDILITARE SPECIFICE – CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII INTREPRINZATORI”, catre FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord SA

ROMÂNIAJUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA NR. 404 privind transmiterea in comodat, cu titlu gratuit, pe durata existentei investiției, a postului de transformare aferent obiectivului de investiții „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST INCLUSIV A CAILOR DE ACCES SI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE - CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII ÎNTREPRINZĂTORI”, către FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord SA

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive a domnului primar, Adrian Florin Dobre si Raportul de Specialitate al Direcției Relații Internationale, Direcției Tehnic - Investiții privind transmiterea in comodat, cu titlu gratuit către FDEE Electrica Distribuitie Muntenia Nord SA, a postului de transformare aferent obiectivului de investiții „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST INCLUSIV A CAILOR DE ACCES SI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE - CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII ÎNTREPRINZĂTORI”;

In conformitate cu Raportul din data de 28.11.2016 al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

în baza prevederilor art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul nr. 31/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind reglementarea condițiilor pentru preluarea de capacități energetice de distribuție a energiei electrice;

In baza prevederilor art. 2146 din noul Cod civil;

In temeiul art. 36 alin.l din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

9

Art.l. Aproba includerea in patrimoniul Municipiului Ploiești a postului de transformare aferent obiectivului de investiții „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST INCLUSIV A CAILOR DE ACCES SI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE - CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII ÎNTREPRINZĂTORI”.

Art.2. Aproba transmiterea in comodat, cu titlu gratuit, pe durata existentei investiției, a postului de transformare aferent obiectivului de investiții „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST INCLUSIV A CAILOR DE ACCES SI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE - CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII ÎNTREPRINZĂTORI”, către FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord SA.

Art.3. împuternicește Primarul municipiului Ploiești sa semneze orice documente necesare punerii in aplicare a prevederilor prezentei hotarari.

Art.4. Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Tehnic Investiții, Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte si Direcția Economica din cadrul municipiului Ploiești vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.5. Direcția Administrație Publica, Juridic- Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 noiembrie 2016

MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind transmiterea in comodat, cu titlu gratuit, pe durata existentei investiției, a postului de transformare aferent obiectivului de investiții „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST INCLUSIV A CAILOR DE ACCES SI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE - CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII ÎNTREPRINZĂTORI”, către FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord SA

Potrivit Hotărârii nr. 115/29.04.2010 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești s-a aprobat “Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Ploiești- Prahova ” in care este inclus si proiectul „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST INCLUSIV A CAILOR DE ACCES SI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE -CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII ÎNTREPRINZĂTORI”.

Prin Hotararea nr. 375/28.10.2010 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești s-a aprobat Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru proiectul „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST INCLUSIV A CAILOR DE ACCES SI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE - CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII ÎNTREPRINZĂTORI” si cheltuielile legate de implementarea proiectului. Aceasta hotarare a fost modificata prin Hotararea nr. 477/31.10.2011, care a actualizat Studiul de de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici si valoarea totala a cheltuielilor.

Prin Hotararea nr. 426/07.12.2010 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, s-a aprobat trecerea imobilului-teren situat in tarlaua T52, parcela A666, in suprafața de 421 671 mp, cu număr cadastral 106679 inscris in Cartea Funciara nr. 63216 a unitatii administrativ-teritoriale Ploiești din domeniul privat in domeniul public al municipiului Ploiești in vederea realizării obiectivului de investiții “Centru de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători” si “Parc municipal Ploiești Vest”.

Obiectivul de investiții „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST INCLUSIV A CAILOR DE ACCES SI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE -CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERE ÎNTREPRINZĂTORI” a fost realizat in baza contractului de finanțare nr. 3747/28.06.2016, prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbana”. Contractul a fost incheiat intre Ministerul Dezvoltării Regionale si

irj^f          v J

H cH

Administrației Publice prin Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia,sF^^j^afea/^^ administrativ-teritoriala Municipiul Ploiești si s-a derulat pana la data de 31.10.2016.. . .. .

Obiectivul de investiții a fost recepționat prin procesul verbal de T&^pri^,Ja/z terminarea lucrărilor nr. 21760/31.10.2016.

Pentru asigurarea funcționalității proiectului, trebuie asigurata alimentarea cu energie electrica a obiectivului.

Prin adresa nr. 19387/03.10.2016, Municipiul Ploiești si-a exprimat intenția către FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord SA - Sucursala de distribuție Ploiești, de a preda in comodat postul de transformare, după finalizarea proiectului „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST INCLUSIV A CAILOR DE ACCES SI A

REȚELEI EDILITARE SPECIFICE - CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII ÎNTREPRINZĂTORI”.

A fost emis de către FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord SA - Sucursala de distribuție Ploiești Avizul tehnic de racordare nr. 30101695335/31.10.2016.

Precizam faptul ca obiectivul de investiții va ramane in administrarea autoritarii publice locale, urmând ca administrarea, gestionarea si intretinerea sa fie realizate de Compartimentul „Centrul de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători”, infiintat in cadrul Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiești Vest, prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 2015/22.07.2016.Avizat


Direcția Administrație Publica,

Juridic- Contencios,

Achiziții Publice, Contracte

Director Executiv

Anabell CHimpia MANTOIU

Direcția Economica


Director Executiv

Nicoleta CRACIUNOIU


l 9 -11- 2016

Obiectivul de investiții „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI ) VEST INCLUSIV A CAILOR DE ACCES SI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE -CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII ÎNTREPRINZĂTORI” a fost realizat in baza contractului de finanțare nr. 3747/28.06.2016, prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbana”. Contractul a fost incheiat intre Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice prin Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia si Unitatea administrativ-teritoriala Municipiul Ploiești si s-a derulat pana la data de 31.10.2016.

Obiectivul de investiții a fost recepționat prin procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 21760/31.10.2016.

Pentru asigurarea funcționalității proiectului, trebuie asigurata alimentarea cu energie electrica a obiectivului.

Prin adresa nr. 19387/03.10.2016, Municipiul Ploiești si-a exprimat intenția către FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord SA - Sucursala de distribuție Ploiești, de a preda in comodat postul de transformare, după finalizarea proiectului „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST INCLUSIV A CAILOR DE ACCES SI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE - CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII ÎNTREPRINZĂTORI”.

A fost emis de către FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord SA - Sucursala de distribuție Ploiești Avizul tehnic de racordare nr. 30101695335/31.10.2016.

Precizam faptul ca obiectivul de investiții va ramane in administrarea autoritatii publice locale, urmând ca administrarea, gestionarea si intretinerea sa fie realizate de Compartimentul „Centrul de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători”, infiintat in cadrul Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiești Vest, prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiestinr. 2015/22.07.2016.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

100066, Bd Republicii nr. 2-4

Ploiești, Prahova, România

19387 ‘3'>2D1B


Către: Filiala de Distribuție a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD SA

In atentia: Domnului Director Marius RADUTA

Ref: Proiect „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest, inclusiv a cailor de acces si a rețelei edilitare specifice - Centru de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători” - str. Marasesti, nr. 285 B, cod postai 100238

3

Prin prezenta va solicitam revenirea la Avizul tehnic de racordare nr. 30101469338/19.12.2014 eliberat de SC Filiala de Distribuție a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD SA SUCURSALA de DISTRIBUȚIE PLOIEȘTI pentru obiectivul de investiții „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest, inclusiv a cailor de acces si a rețelei edilitare specifice - Centru de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători”, situat pe strada Marasesti, nr. 285 B.

Facem aceasta solicitare deoarece instalațiile electrice proiectate si executate conform contractului de lucrări nr. 13118/17.07.2014 incheiat cu SC ICIM SA - in baza contractului de finanțare nr. 3747/28.06.2013 - devin proprietatea Municipiului Ploiești după efectuarea recepției.

Cu aceasta ocazie ne manifestam intenția de a va preda in comodat aceste instalații, după finalizarea proiectului „Realizarea Parcului Municipal Ploiești J        Vest, inclusiv a cailor de acces si a rețelei edilitare specifice - Centru de

Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători”, cu respectarea prevederilor legale si emiterea unei Hotarari de Consiliu Local in acest sens.

Menționam ca, acest obiectiv de investiții este realizat cu fonduri europene si de aceea se impune finalizarea acestuia in regim de urgenta.

Cu considerație,


Mana Mihaela'Responsabil tehnic Madalina CRĂCIUNCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR.2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat in discuție Proiectul de hotarare privind transmiterea in comodat, cu titlu gratuit, pe durata existentei investiției, a postului de transformare aferent obiectivului de investiții „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST INCLUSIV A CAILOR DE ACCES SI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE - CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII ÎNTREPRINZĂTORI”, către FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord SA

si a emis: