Hotărârea nr. 403/2016

Hotãrârea nr. 403 privind constituirea unei comisii de negociere pentru reglementarea situaţiei imobilului situat în Ploieşti, str. Democraţiei nr.41A

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA                       [

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 403 privind constituirea unei comisii de negociere pentru reglementarea situației imobilului situat în Ploiești, str. Democrației nr.41A

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu privind constituirea unei comisii de negociere pentru reglementarea situației imobilului situat în Ploiești, str. Democrației nr. 41 A;

în conformitate cu Raportul din data de 28.11.2016 al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

în temeiul art. 36, alin.(l) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l) Aprobă constituirea unei comisii de negociere pentru reglementarea situației imobilului situat în Ploiești, str. Democrației nr. 4IA, în următoarea componență :

  • - Doamna Marilena Stanciu

  • - Domnul Sorin Văduva

  • - Domnul Eduard-Emilian Tudor

  • - Doamna Zoia Staicu

  • - Domnișoara Cristina Ana-Maria Enache

5

(2) Secretariatul comisiei prevăzute la alin.(l) va fi asigurat de persoane desemnate prin dispoziție a Primarului municipiului Ploiești.

Art.2. Comisia va funcționa pe o perioadă de 2 luni, la finalul căreia va prezenta un raport cu propuneri concrete.

Art.3. Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind constituirea unei comisii de negociere pentru reglementarea situației imobilului situat în Ploiești, str.Democrației nr.41 A

Prin adresa nr. 155/05.01.2016 SC Fai-Trans SRL reprezentata de dl.Scoruș Fernando(asociat unic) a comunicat faptul ca, in calitate de proprietar al imobilului situat in Ploiești, str.Democratiei nr.41 A, compus din teren-183,50 mp si locuința, a prezentat situația acestui imobil precizând, printre altele, ca a solicitat in mai multe rânduri eliberarea autorizației de construire a unei clădiri cu destinație comerciala. La aceste solicitări a primit răspuns ca nu se poate elibera autorizație de construire deoarece terenul figurează expropriat, conform Decretului nr.417/1986. Având in vedere cele prezentate, dl.Scoruș Fernando a solicitat ca in regim de urgenta, pentru imobilul situat in Ploiești, str.Democratiei nr.41 A, sa se acorde de urgenta despăgubiri si sa se realizeze exproprierea conform reglementarilor legale in vigoare.

Situația a fost prezentata si analizata in ședințele din data de 19.01.2016 si data de 02.02.2016 ale Comisiei nr.2 - a Consiliului Local al municipiului Ploiești -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale care, potrivit Procesului Verbal din data de 02.02.2016 a solicitat „inițierea unui H.C.L- pentru recomandarea exproprierii (in vederea exproprierii) sau schimb teren".

Având in vedere faptul ca la ședința din data 02.02.2016 a Comisiei nr.2 reprezentantul SC Fai-Trans SRL - dl.Scoruș Fernando - a precizat faptul ca a solicitat si un eventual schimb de terenuri, prin adresa nr. 155/09.02.2016 acesta a solicitat la schimb terenul situat in Ploiești, str.Gh.Gr.Cantacuzino nr.31.

Ca atare, s-a procedat la verificarea acestui teren, solicitandu-se informații si documente serviciilor de specialitate din cadrul instituției noastre.

Situația a fost reanalizata in ședința din data de 23.02.2016 Comisiei nr.2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale care, potrivit Procesului verbal, a “propus transmiterea solicitărilor către Direcția Tehnic Investiții pentru intocmirea unui proiect, pentru exproprierea acestui imobil".

Prin adresa nr.44/07.03.2016 s-au transmis Direcției Tehnic Investirii documentele menționate mai sus in vederea intocmirii proiectului solicitat de Comisia nr.2. Prin aceasta adresa s-a solicitat Direcției Tehnic Investirii comunicarea in regim de urgenta Direcției Administrație Publica, Juridic - Contencios, Achiziții


Publice, Contracte a informațiilor despre lucrările de construire propuse a durata realizării si valoarea acestora, avand in vedere prevederile Legfi^ privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica pentru cauza de si Hotărârii nr.583/1994 de aprobare a Regulamentului privind procefeti^^^m^acomisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile in vederea decmm^^fflS^ii^ publice pentru interes național sau de interes local.

De asemenea, dosarul menționat mai sus a fost remis, in original. Direcției Administrație Publica, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin adresa nr.155/07.03.2016 cu prezentarea situației si a tuturor etapelor parcurse in cadrul Direcției noastre.

Prin adresa DT/1544/14.03.2016 Direcția Tehnic Investiții a comunicat următoarele:

“In lista obiectivelor de investiții pe perioada 2016-2019 nu exista nici un obiectiv de investiții care sa afecteze terenul situat in strada Democrației nr.41.

Referitor la “întocmirea unui proiect pentru exproprierea imobilului” sus-mentiont, va informam ca in cadrul Direcției Tehnic Investita nu se întocmesc proiecte pentru exproprieri de terenuri. ”

Situația a fost reanalizata in ședința din data de 05.04.2016 a Comisiei nr.2 - a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale care, potrivit Procesului Verbal a propus „înaintarea cererii către S.C.Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., societate care administrează parcurile si spatiile verzi ale municipiului Ploiești pentru un punct de vedere privind oportunitatea amenajării-extinderii parcului din vecinătate

Prin adresa nr.8225/09.05.2016 S.C.Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L a comunicat punctul de vedere privind amenajarea-extinderea parcului din zona Piața Anton:

-«conform ctr.de delegare a gestiunii .., S.C.Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. are dreptul si oblicatia de a intretine si amenaja par cururile, grădinile publice.... »

-« drept urmare, nu avem obiectiuni privind acest demers, consideram oportuna extinderea parcului respectiv in beneficiul locuitorilor zonei, in condițiile in care exista aceasta posibilitate;

- precizam ca aplicarea acestei masuri nu depinde de opinia societății noastre, punctul nostru de vedere avand caracter consultativ ;

-decizia asupra necesității realizării in interes public a proiectului de extindere spatii verzi este stabilita de concendent, respectiv Municipiul Ploiești, in cazul in care agreaza aceasta soluție ».

Dosarul a fost repus in data 05.07.2016 pe ordinea de zi a Comisiei nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale a Consiliului Local al Municipiului care, potrivit Procesului verbal incheiat in data 05.07.2016, a acordat aviz favorabil pentru schimb teren - sa se faca o evaluare a suprafeței după realizarea contractului de intabulare.

Ca atare, in vederea aducerii la indeplinire a celor menționate mai sus, prin adresa nr.143/06.07.2016 s-a solicitat Serviciului Intabulari Bunuri lansarea unei comenzi către firma de specialitate in vederea intocmirii documentației cadastrale pentru imobilul situat in Ploiești str.Cantacuzino nr.31-33, lotul 2 in vederea includerii acestuia ca poziție distincta in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc patrimoniul municipiului Ploiești”, si ulterior inscrierii in Cartea Funciara a municipiului Ploiești.

Având in vedere prezenta in data de 02.11.2016 la audiente la Comisia 2 a


Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești care sa ofere informații privind rolul fiscal


d-lui Scoruș Femando - reprezentantul SC Fai-Trans S.R.L., d-nii consilieri au solicitat prezenta in viitoarea ședința a Comisiei nr.2 a unui reprezentant al al imobil situat in Ploiești, str.Democratiei nr.41 A (teren si construcții).

Dosarul a fost reanalizat in ședința din data 16.11.2016 a Comisiei nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale a Consiliului Local al Municipiului care, potrivit Procesului verbal incheiat in data 16.11.2016, a "propus inițierea unui proiect de hotarare de consiliu local pentru o comisie de negociere

In conformitate cu prevederile art.22 din Regulamentul de Organizare si Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Ploiești, aprobat prin Flotararea Consiliului Local nr.425/2014: „Consiliul Local al Municipiului Ploiești poate organiza, din proprie inițiativa sau la inițiativa primarului, după caz, comisii -speciale (analiza si verificare, licitații, negociere etc.) - potrivit nevoilor si intereselor sale ’

Având in vedere nenumăratele solicitări ale d-lui Scoruș Fernando -reprezentantul SC Fai-Trans S.R.L. si desele prezentări ale acestuia la audientele susținute de conducerea instituției si de membrii Consiliului Local al Municipiului Ploiești, perioada mare de timp de când se incearca reglementarea situației imobilului situat in str.Democratiei nr.41 A, pentru evitarea unei eventuale stări conflictuale, se constata necesitatea promovării prezentului proiect de hotarare in regim de urgenta.

Direcția Gestiune Patrimoniu

Director Executiv, Carmen Daniela Bucur


Director Executiv Adj un;

Amedeo Florin Tabir'caSef Serviciu S.I.E.B

Gabriela Mîndruțiu

AVIZAT,Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte,


Direcția EconomicaOlimpia Anabell Mahtoiu


iu


Director Executiv, Nicoleta Craciunoiu


întocmit,

Gabriela Mindrutiu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind constituirea unei comisii de negociere pentru reglementarea situației imobilului situat în Ploiești, str.Democrației nr.41A

In conformitate cu prevederile art.36 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, consiliul local are inițiativa si hotărăște, in condițiile legii, in toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date, prin lege, in competenta altor autoritati ale administrației publice locale sau centrale.

Prin adresa nr. 155/05.01.2016 SC Fai-Trans SRL reprezentata de dl.Scoruș Fernando ( asociat unic ) a comunicat faptul ca, in calitate de proprietar al imobilului situat in Ploiești, str.Democratiei nr.41A, compus din teren-183,50 mp si locuința, a prezentat situația acestui imobil precizând, printre altele, ca a solicitat in mai multe rânduri eliberarea autorizației de construire a unei clădiri cu destinație comerciala. La aceste solicitări a primit răspuns ca nu se poate elibera autorizație de construire deoarece terenul figurează expropriat, conform Decretului nr.417/1986. Având in vedere cele prezentate, dl.Scoruș Fernando a solicitat ca, pentru imobilul situat in Ploiești, str.Democratiei nr.41A, sa se acorde de urgenta despăgubiri si sa se realizeze exproprierea conform reglementarilor legale in vigoare.

Situația a fost prezentata si analizata in ședințele din data de 19.01.2016 si data de 02.02.2016, fiind repusa in data de 23.02.2016 si data de 05.04.2016 pe ordinea de zi a Comisiei nr.2 - a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale.

Dosarul a fost repus, de asemenea, in discuție in data 05.07.2016 pe ordinea de zi a Comisiei nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale a Consiliului Local al Municipiului care, potrivit Procesului verbal incheiat, a acordat aviz favorabil pentru un schimb de terenuri conform prevederilor legale in vigoare.

Dosarul a fost reanalizat in ședința din data 16.11.2016 a Comisiei nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale a Consiliului Local al Municipiului care, potrivit Procesului verbal incheiat in data 16.11.2016, a “propus inițierea unui proiect de hotarare de consiliu local pentru o comisie de negociere

In conformitate cu prevederile art.22 din Regulamentul de Organizare si Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Ploiești, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.425/2014: „Consiliul Local al Municipiului Ploiești poate organiza, din proprie inițiativa sau la inițiativa primarului, după caz, comisii -speciale (analiza si verificare, licitații, negociere etc.) - potrivit nevoilor intereselor sale”.

Fata de cele de mai sus, supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.

Văduva Sorin


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI,

SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat in discuție Proiectul de hotărâre privind constituirea unei comisii de negociere pentru reglementarea situației imobilului situat în Ploiești, str.Democrației nr.41A

si a emis:PREȘEDINTE,

Ștefan DănescuSECRETAR,

Marilena,Ștanciii

Data:             _______