Hotărârea nr. 402/2016

Hotãrârea nr. 402 referitoare la completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 270/2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

9


HOTĂRÂREA Nr. 402 referitoare la completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 270/2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Consiliul Local al MunicipiuluiPloiești:

Văzând Expunerea de Motive a Primarului municipiului Ploiești domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de Specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești prin care se propune completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 270/2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 233/2016 prin care au fost aprobate organigrama și statele de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999, republicată în 2007, privind Statutul Funcționarilor Publici, modificată și completată ulterior, coroborate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor - cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 7 Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 28.11.2016;

în temeiul art.36, alin.(2) lit.“a” si alin(3) lit ”b” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art.l. - Completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 270/2016 -Regulamentul de Organizare și Funcționare al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, cu anexa nr. 4 - Căminul de Batrani, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 noiembrie 2016

Președinta de ședință, George^Sorin-Niculae Botez


<57

Contrasemnează Secretar,

Georgiana Popa


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre referitor Ia completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 270/2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 273/2009 Consiliul Local al municipiului O Ploiești a aprobat proiectul „Schimbare destinație din cazarmă în cămin de bătrâni, recompartimentare interioară” și cheltuielile legate de proiect. Ca urmare a implementării proiectului este organizat și funcționează în municipiul Ploiești serviciul social sus menționat.

In conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, furnizorii publici și privați de servicii sociale au obligația de a elabora, pentru fiecare tip de serviciu social aflat în administrare, regulamente proprii de organizare și funcționare, pe care le aprobă prin hotărăre/decizic a organului de conducere prevăzut de lege”, astfel că a fost elaborat regulamentul propriu de organizare și funcționare cu respectarea modelului-cadru al regulamentului aplicabil, a legislațiilor specifice pentru Căminul de bătrâni, ca fiind anexa la Regulamentul de Organizare și Funcționare al instituției actualizat.

Având în vedere aceste considerente propun spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre anexat.


ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE


RAPORTDESPECIALITATE la proiectul de hotărâre referitor la completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 270/2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești este serviciu public cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiești înființată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 307/2002,

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 273/2009 Consiliul local al municipiului Ploiești a aprobat proiectul „Schimbare destinație din cazarmă în cămin de bătrâni, recompartimentare interioară” și cheltuielile legate de proiect. Ca urmare a implementării și finalizării proiectului este organizat și funcționează în municipiul Ploiești serviciul social sus menționat. De asemenea, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 233/2016 a fost aprobată și organigrama și statul de funcții al instituției.

Prin urmare se impune actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, în concordantă cu organigrama aprobată, cu atribuțiile, sarcinile si responsabilitățile stabilite pentru serviciul social nou creat.

In conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale,” furnizorii publici si privați de servicii sociale au obligația de a elabora, pentru fiecare tip de serviciu social aflat în administrare, regulamente proprii de organizare și funcționare, pe care le aprobă prin hotărâre/decizie a organului de conducere prevăzut de lege”.

Astfel, a fost elaborat regulamentul propriu de organizare și funcționare cu respectarea modelului-cadru al regulamentului aplicabil, a legislațiilor specifice pentru

Căminul de bătrâni, ca anexa nr. 4 la Regulamentul de Organizare ;,si TRunc’'riqnare al instituției.                                                                      A?

Având in vedere aceste considerente, avizăm favorabil proiectul dejhotărârcompletarea Hotărârii Consiliului Local nr. 270/2016 privind Regulameri^^cfu și Funcționare al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.


Administrația Serviciilor Sociale Corn unita re Ploiești


Director General,

Ion Dan
-Sef Serviciu Juridic, Autoritate

Chiva Daniela Simona

-Șef ServiciuSecuritatea Muncii, / Situații Urgentă, Resurse Ujnane

Bălăci Cristian

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE CĂMINULUI DE BĂTRÂNI PLOIEȘTI

ART. 1 Definiție

 • (1) Regulamentul de organizare și- funcționare este un document propriu al serviciului social Căminul de bătrâni, care funcționează în subordinea Adminstrației Serviciilor Sociale Comunitare, serviciul public de asistență socială înființată prin HCL nr. 307/2002 în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

Căminul de bătrâni a fost înființat ca urmare a implementării proiectului „Schimbare destinație din cazarmă în cămin de bătrâni, recompartimentare interioară” în cadrul programului operațional regional, al axei prioritare 3- îmbunătățirea infrastucturii sociale, domeniul de intervenție: reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale.

Prin HCL nr. 273/2009 Consiliul local al municipiului Ploiești a aprobat proiectul „ Schimbare destinație din cazarmă în cămin de bătrâni, recompartimentare interioară” si cheltuielile legate de proiect.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

ART. 2 Identificarea serviciului social

Serviciul social „Căminul de bătrâni”, cod CAEN 8730 este organizat și funcționează în cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare, furnizor de servicii sociale acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 001468/23.07.2014.

Căminul pentru persoane vârstnice funcționează în spa Cosminele nr. 11 A- pavilionul B3, transmis în administrarea Sociale Comunitare Ploiești prin HCL nr. 185/03.12.2004


ART. 3 Scopul serviciului social

Scopul serviciului social „Căminulde bătrâni” este de a furniza servicii de cazare, îngrijire și asistență socială și asistență medicală/recuperatorie pentru persoane vârstnice în regim rezidențial sau temporar.

Căminul dispune de un număr de 24 de locuri permanente, din care 4 locuri sunt alocate persoanelor vârstnice cu dizabilitați.

Scopul căminului este acela de a răspunde nevoilor sociale precum și a nevoilor speciale, individuale ale categoriilor de beneficiari indicați în alineatul precedent, în vederea depășirii situațiilor de dificultate în care aceștia se află, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții.

ART. 4 Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

 • (1) Serviciul social „Căminul de bătrâni” funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările ulterioare, Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, ’ republicată precum și alte acte normative secundare aplicabile domeniului.

 • (2) Standard minim de calitate aplicabil: Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca și cămine pentru persoane vârstnice, aprobate prin Anexa nr. 1 a Ordinului nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și a altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentr serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale.

 • (3) Serviciul social „Căminul de bătrâni” este organizat și funcționează în cadrului Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, înființată prin HCL 307/2002. Prin HCL nr. 273/2009 Consiliul local al municipiului Ploiești a aprobat proiectul „ Schimbare destinație din cazarmă în cămin de bătrâni, recompartimentare interioară” și cheltuielile legate de proiect. Ca urmare a implementai' organizat și funcționează în municipiul Ploiești serviciul social sus menții

ART. 5 Principiile care stau la baza acordării serviciului social • (1) Serviciul social "Căminul de bătrâni" se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Căminului de bătrâni sunt următoarele:

 • a)  respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu

 • h) facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe,

după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta           a           dezvoltat           legături           de           atașament;

 • i)  promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;


  j) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei ^beneficiare^

  k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare îif;fanfilîe<sau^ după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a servibnlor^uriAba-za potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi Vnd&P£nd~ew

  • l) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicăl^i^cBve^a acestora


  în


  m)

  n)

  o)


  soluționarea          situațiilor

  intervenții profesioniste, prin confidențialității și a


  asigurarea unei asigurarea primordialitatea responsabilității persoanei, familiei


  de


  echipe

  eticii


  dificultate; pluridisciplinare; profesionale;


  cu privire la dezvoltarea


propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

p) colaborarea centrului cu serviciul public de asistență socială

r) resepctarea drepturilor omului

s) asigurarea autonomiei

ș) asigurarea intimității

t) asigurarea dreptului de a alege

ț) recunoașterea valorii fiecărei ființe umane și valorizării ei, indiferent de vârstă.

ART. 6 Beneficiarii serviciilor sociale

 • (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Căminul de bătrâni” sunt:

Pentru serviciile sociale de tip rezidențial:

 • - persoane vârstnice cu domiciliul în municipiul Ploiești

Pentru        serviciile        sociale        cu        caracter        temporar:

 • - persoane vârstnice cu domiciliul în Ploieștisau din zone limitrofe ale municipiului Ploiești.

Pentru a beneficia de servicii sociale în cadrul Căminului este obligatorie încadrarea în criteriile de eligibilitate stabilite prin prezentul regulament.

Potrivit prevederilor art. 1 alin. (4) din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt considerate persoane vârstnice persoanele care au împlinit vârsta stabilită de lege pentru

pensionare.

(2) Condițiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:a) ACTELE NECESARE


■ Cerere de admitere care este redactată și semnată de către soîTbu&g inător legal. în cazul în care starea de sănătate a solicitantului nu permite obținerea consimțământului acestuia pentru acordarea serviciilor de îngrijire și/sau nu sunt identificați aparținători legali, decizia se ia de către Comisia de admitere, în baza anchetei sociale, recomandărilor medicale făcute de medicul de familie, prin consultarea și de către medicul specialist.

- Buletin/Carte de identitate [persoana vârstnică, susținători (soț, soție, copii),

reprezentanți legali]


- Certificat de naștere;


 • -  Certificat de căsătorie (dacă este cazul);

 • -  Certificat de deces al soțului/soției/copil/copiisau sentința de divorț după caz;

 • -  Declarație notarială pe proprie răspundere a solicitantului din care să rezulte că acesta nu are familie/reprezentant și/sau susținători legali, sau dacă aceștia există care este motivul pentru care nu pot îngriji persoana vârstnică aflată în dificultate.

 • -  Declarație notarială pe proprie răspundere a susținători legali ai persoanei vârstnice aflate în dificultate că refuză să o îngrijească.

în cazul în care nu sunt găsiți aparținătorilor ai solicitanților, personalul administrativ al Căminului de bătrâni se va Poliției municipiului Ploiești în vederea identificării aparținătorilor.

- Acte medicale: scrisoare medicală eliberată de medicul de familie care să

cuprindă diagnostic, istoric, tratamente efectuate, recomandări, cu specificarea faptului dacă este deplasabil sau nu;

 • -  Analize medicale: RBW, aviz pneumologie, test I-IIV,sifilis, coprocultură și coproparazitologic;

 • -  Adeverință medicală care să ateste că nu suferă de boli contagioase.

 • -  Aviz psihiatric eliberat de medicul psihiatru din care să rezulte că persoana vârstnică nu prezintă afecțiuni psihice și tulburări de comportament care periclitează buna desfășurare a activității Căminului.


Anchetă socială și grilă de evaluare socio-medicală efectuată specialitate al Căminului.

Dovezi care privesc veniturile solicitantului/susținătorilor. ta

solicitantul/susținătorii nu au venit vor prezenta o declarație no^rj acest fapt.

*Prin sintagma venit se înțeleg toate veniturile nete provenind din salarii și din alte drepturi salariale, pensii, ajutor de șomaj, ajutor de integrare profesională, alocație de sprijin, ajutoare și indemnizații cu caracter permanent acordate potrivit legii, încasări de la societățile și asociațile agricole, veniturile obținute din activitățile de valorificare a produselor agricole și a celor provenit din industria casnică și meșteșugărească prin exercitarea meseriilor, din vânzări și închirieri de locuințe și terenuri, prestări servicii precum și din orice alte venituri realizate.

- Adeverință venit impozabil eliberată de Agenția Națională de Administrare Fiscală.

 • -  Dacă au fost identificați susținători legali se va solicita acestora o declarație notarială din care să rezulte că, în caz de deces al beneficiarului vor suporta cheltuielile de înmormântare.

 • -  Documente privind situația locativă (contract de vânzare cumpărare/ închiriere, certificat de atestare fiscală eliberat de Serviciul Finanțe Publice Locale etc).

 • -  Copie după actul care atestă existența unui loc de veci (dacă este cazul).

Personalul centrului va solicita serviciilor specializate din cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești informații existente în bazele de date administrate cu privire la solicitant.

în cazul în care există aparținători care realizează venituri, declarație autentificată pe proprie răspundere că se angajează să suporte cheltuielile de înmormântare ale persoanei vârstnice îngrijite.

Actele enumerate mai sus nu sunt limitative, Comisia de admintere/ieșire în/din centru putând cere și acte în completare, în mod justificat, care sunt relevante pentru analiza fiecărui caz în parte.

b) CRITERII DE ELIGIBILITATE ALE BENEFICIARILOR

Criteriile de eligilibitate ale beneficiarilor sunt următoarele :


 • 1) Are domiciliul stabil în Ploiești, condiție obligatorie pentru pe^oănele“^i^ beneficiază de servicii sociale în sistem rezidențial.

 • 2) Este o persoană vârstnică în sensul Legii nr. 17/2000 privind asi^a4ț^S^^ persoanelor vârstnice, adică este o persoană care a împlinit vârsta d stabilită de lege.

 • 3) Există locuri disponibile în cămin. Selecția are în vedere respectarea identității, integrității, demnității și a nevoilor de îngrijire ale persoanei vârstnice solicitante.

 • 4) Nu are familie sau nu se află în întreținerea unei/unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozițiilor legale. în cazul în care se constată că există susținători legali, persoana vârstnică poate beneficia de servicii sociale în cadrul Căminului doar dacă susținătorii legali prezintă o declarație notarială din care rezultă că refuză să îi acorde sprijin și îngrijire.

 • 5) Nu are locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit pe baza resurselor proprii. Nu vor beneficia de servicii sociale de îngrijire în cămin persoanele vârstnice care au închieat un contract cu clauză de întreținere și/sau drept de abitație viageră.

 • 6) Nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare. în dosarul depus în vederea internării în Căminul de bătrâni pentru evaluarea stării de eligibilitate pot fi depuse și documente justificative cu privire la cheltuielile cu medicația necesară afecțiunilor de care suferă, facturi cu cheltuieli curente etc.

 • 7) Nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijirespecializată care poate fi asigurată de personalul căminului.

 • 8) Se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile socio-medicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice.

Dobândirea calității de beneficiar al serviciilor căminului se realizează în următoarele condiții:

îngrijirea persoanelor vârstnice în cămine reprezintă o măsură de asistență socială și poate fi dispusă numai pentru persoanele care îndeplinesc cumulativ criteriile de eligibilitate de lapct. 1-3 și alte două criterii de lapct. 4-8.

Accesul unei persoane vârstnice în cămin se face avându-se în vedere următoarele criterii de prioritate:

 • a) Necesită îngrijire medicală permanentă deosebită care nu poate fi asigurată la domiciliu și poate fi asigurată în cămin;


 • b) Nu se poate gospodări singură;

 • c) Este lipsită de susținători legali;

 • d) Nu are locuință și nu realizează venituri proprii.

în cazul în care mai multe persoane îndeplinesc simultan criteriile mSnjSmate mai sus, Comisia de admitere va întocmi un referat cu propunere de respingere/admitere ce va fi înaintat Primarului municipiului Ploiești,urmând ca acesta să emită dispoziția de respingere/admitere în Căminul de bătrâni.

Nu pot fi internate în cămin persoanele vârstnice care au afecțiuni psihice și/sau persoane cu tulburări de comportament care ar periclita buna desfășurare a activității sociale în instituție.

c) MODALITATEA PROCEDURALĂ DE ADMITERE/IEȘIRE ÎN/DIN CĂMIN

 • I. (1) Documentele menționate la art.l din prezenta procedurăse vor depune lasediul Căminului de bătrâni de către solicitant / aparținător legal/susținător legal.

 • (2) Serviciile sociale de îngrijire în cămin sunt complementare celor reglementate prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

 • II. (1) Cererile depuse împreunăcu actele necesare , vor fi analizate de către ocomisie constituită la nivelul AS SC Ploiești -Comisia deAdmitere/Ieșire în/din Căminul de bătrâni, denumită în continuare Comisia.

 • (2) Comisia este formată din cinci membri titulari.

 • (3) Membrii Comisiei sunt numiți prin dispoziția directorului general ASSC Ploiești.

 • (4) Comisia va verifica și analiza dosarul în maxim 30 zile calendaristice de la data înregistrării cererii, sau în regim de urgență (5 zile lucrătoare) în situațiile în care se impune acest lucru.

 • III. (1) Ședințele Comisiei se desfășoarălunar, fiind consemnate într-un proces verbal.

(2) La ședințele Comisiei pot participa, cu acordul majorității membrilor comisiei, persoanele vârstnice solicitante de îngrijire în cămin, asistenții sociali ale căror cazuri sunt discutate, specialiști cooptați sau orice alte persoane care pot formula un punct de vedere argumentat, util și pertinent cererii care se analizează.


 • (3) Prin grija secretarului Comisiei se va consemna în procesul verbal al ședinței.^prezenta persoanelor participante și punctele lor de vedere, urmate de semnăturile persoanelor

... .

pai ticipante.


 • (4) Punctele de vedere consemnate ale persoanelor participante pre^zuțe valoare consultativă pentru membrii comisiei.

 • (5) Propunerile Comisiei se formulează în urma votului majorității membrilor din componența ei, cu motivarea opiniei divergente.

 • (6) Comisia va întocmi un referat de respingere/admitere/ieșire în/din Cămin care va fi înaintată Primarului municipiului Ploiești, pentru emiterea dispoziției de admitere/respingere/ieșire în/din cămin.

 • (7)Șeful Căminului de bătrâni va comunica solicitantului in termen de 5 zile lucrătoare dela emitere dispoziția referitoare la admitere/respingere/suspendare sau de reluare a serviciilor sociale acordate de Cămin.

IV. încetarea serviciilor

Constituie motive de încetare a dreptului la servicii privind îngrijirea în cămin următoarele:

 • a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod direct sau prinreprezentant;.

 • b) acordul părților privind încetarea contractului;

 • c) nerespectarea în mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de ordine interioara al Căminului de bătrâni;

 • d) retragerea autorizației de funcționare sau a acreditării Căminului de bătrâni;

 • e) limitarea domeniului de activitate pentru care Căminul a fost acreditat, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale; Art 12. Ord 73/2005-model contract;

 • f) schimbarea obiectului de activitate al Căminului de bătrâni, dacă prin aceasteste afectata acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale;

 • h) expirarea duratei pentru care a fost stabilită internarea temporară (conform cererii de finanțare trebuie sa internam pe o perioada nedeterminata sau temporara);

 • i) forța majora, daca este invocata((cataclisme naturale, apariția unui focar de infecție epidemică etc.);

 • j) decesul beneficiarului;

 • k) orice situație în care contractul de acordare servicii de îngrijire înc reziliat.


Extern a rea/transferul din Cămin se va face numai:

 • 1. din rațiuni de ordin medical (agravarea stării de sănătate a beneficiari^®

 • 2. la dorința beneficiarului sau Ia cererea familiei care-i asigura in continua^^gS^I

 • 3. pentru comportamente ce sunt un pericol pentru beneficiar sau pentru ceilalți beneficiari;

 • 4. pentru comportamente care prejudiciază sau deranjează rutinele zilnice ale activităților Căminului;

 • 5. în cazul în care cerințele de reabilitare ale beneficiarului depășesc posibilitățile de servicii ale Căminului;

d) CONTRIBUȚIA PERSOANELOR VÂRSTNICE SAU A SUSȚINĂTORILOR LEGALI AI ACESTORA

Persoanele vârstnice îngrijite în Căminul de bătrâni care realizează venituri proprii de orice natură, sunt obligate la plata contribuției lunare de întreținere care nu poate depăși costul mediu lunar de întreținere stabilit de Consiliul Local al Municipiului Ploiești prin hotărâre.

La calculul veniturilor realizate de persoana vârstnică îngrijită nu se iau în considerare drepturile bănești care se suspendă pe perioada de îngrijire în cămin.De exemplu, potrivit Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, la art. 42 este reglementată posibilitatea obținerii unei indemnizații de însoțitor sau unui asistent personal. Pe perioada internării în Cămin vor fi suspendate aceste drepturi.

Potrivit Legii 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, art. 25 alin.

 • (l)-(8) contribuția persoanelor vârstnice este stabilită astfel:

 • -  Costul mediu lunar este aprobat anual de către Consiliul Local

 • -  Costul mediu lunar de întreținere este se stabilește în funcție de gradul de dependență al persoanei vârstnice îngrijite și are în vedere totalitatea cheltuielilor curente anuale ale Căminului,

 • -  Costul mediu lunar de întreținere asigură îndeplinirea standardelor minime de calitate și nu poate fi mai mic decât standardul minim de cost aprobat prin hotărâre a Guvernului, în condițiile legii;

- Acoperirea valorii integrale a contribuției lunare se stabilește

l.-'p


 • a) Persoanele vârstnice care au venituri și sunt îngrijite în cămin dato^eaza/^^^ufeA

ii©!              F"*!

lunară de întreținere în cuantum de până la 60% din valoarea ven'terma^^^ftW^J lunare, fără a se depăși costul lunar de întreținere

 • b) Diferența până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de înBSmere se

va plăti de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămine, dacă realizează venit lunar, pe membru de familie, în cuantum mai mare de 782 lei (cuantumul se indexează prin hotărâre a Guvernului, în funcție de indicele de creștere a prețurilor de consum prognozat an/an anterior);

 • c) Susținătorii legali pot acoperi din veniturile proprii contribuția lunară integrală printr-un angajament de plată

 • d) Dacă prin aplicarea cotei prevăzute la alin, a) se acoperă valoarea totală a contribuției lunare , susținătorii legali nu mai sunt ținuți de obligația susținerii plății diferenței de contribuție.

 • e) Obligația de plată a contribuției lunare de întreținere în sarcina persoanei vârstnice și/sau susținătorilor legali se stabilește prin angajamentul de plată semnat de persoana vârstnică, de reprezenantul său legal, după caz, de susținătorul legal. Angajamentul de plată constituie titlu executoriu.

 • f) Obligația de plată a contribuției lunare în sarcina susținătorilor legali se poate stabili și prin hotărâre judecătorească.

ART. 7

Activități și funcții

Principalele funcții ale serviciului social "Căminul de bătrâni” sunt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele activități:

 • 1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • 2.     găzduire pe o perioadă nedeterminată sau temporară;

 • 3. îngrijire personală;

 • 4. îngrijire medicală.

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publicașipublifeMX larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următofra6r/ca®Mwă]tl^jft

 • 1. elaborarea de materiale informative pe suport scris ( fluturași) care smîf

comun itate;                                                                      fî

o.iLȘg^

 • 2. elaborarea de materiale informative pe suport electronic (fotografii, date de informare sau publicitare) care sunt postate pe site-ul ASSC Ploiești;

 • 3. elaborarea de comunicate de presă și articole pentru Monitorul Primăriei;

 • 4. elaborarea          de          rapoarte          de          activitate;

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități: 1 .Măsurarea gradului de satisfacției* a beneficiarilor prin completarea unor chestionare.

 • 2.aplicarea prevederilor Codului de etică;

3.organizarea sesiunilor de informare privind drepturile și obligațiile beneficiarilor, drepturile și obligațiile furnizorului de servicii, posibilitatea de semnalare a sesizărilor/reclamatiilor, identificarea, semnalarea si soluționarea cazurilor de abuz si neglijență.

 • d)de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:


 • 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • 3. realizarea Raportului Informativ privind Chestionarul de verificare a satisfacției beneficiarilor;

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. întocmirea propunerilor pentru Planul Anual de Achiziții al furnizorului de servicii sociale;

 • 2. întocmirea de propuneri pentru investiții;

 • 3. întocmirea de referate de necesitate;

 • 4. întocmirea Planului de Amenajare și Adaptare a Mediului Ambiant;


 • 5. întocmirea de propuneri privind Planul de formare/perfecționa/^^jfefc^ personalului;

 • 6. întocmirea de propuneri/referate privind

ART. 8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

 • (1) Serviciul social "Căminul de bătrâni" funcționează cu un număr de 24 posturi,

conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr............, din care:

 • a)    personal de conducere:    Șef Serviciu Cămin de bătrâni.;

 • b) personal de specialitate de îngrijire și asistență; personal de specialitate și auxiliar: 15;

 • c) personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire:8;

 • d) voluntari 0 .

 • (2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/1.

ART. 9

Personalul de conducere

(1) Personalul de conducere este :

 • a) Șef de serviciu

(2)         Atribuțiile        personalului         de         conducere        sunt:

 • a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • b)  elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • d) colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale

societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii pczrqî|inbi]țe instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, pre celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor


 • e)          întocmește          raportul         anual

 • f) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajați! serviciului®^.

 • g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • h) desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

 • i) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

 • j) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului            de            organizare            și            funcționare;

 • 1) reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu

autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum                         și                         în                         justiție;

m) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

n) numește și eliberează din funcție personalul din cadrul serviciului, în condițiile legii;

o) întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului și contul de încheiere a

exercițiului                                                                           bugetar;

p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

r)   alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

 • (4) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

ART. 11


Personalul de specialitate de

(1) Personalul de specialitate este:

 • a) asistent medical generalist (325901)-5 posturi

 • b) asistent social (263501)- 2 posturi

 • c) infirmieră (532103)-9 posturi

(2)        Atribuții        ale        personalului        de        specialitate:

 • a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • b) colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor;

identificării                       de                       resurse                       etc.;

 • c)    monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

 • d) sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;

 • e)   întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • f) face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și

respectării                                                                               legislației;

 • g)   alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

Principalele atribuții ale asistenților medicali.

 • 1. Este direct răspunzătoare de administrarea tratamentelor către beneficiari în timpul serviciului sau;

 • 2. Administratează tratamentul oral și parenteral beneficiarilor (injecții, perfuzii conform recomandărilor medicilor menționate în foile de observație). Ia toate măsurile ce se impun pentru a avea certitudinea că beneficiarul a primit și a luat corect tratamentul. Urmărește (în mod deosebit) comportamentul beneficiarilor care sunt refractari la administrarea tratamentului, urmăresc ca beneficiarii să nu „mimeze” administrarea tratamentului, să nu-și provoace vărsături la scurt timp după administrarea medicației sau să folosească alte metode de evitare a administrării tratamentului sau diminuării afectului acesteia;

 • 3. Urmărește în permanență efectele tratamentului prescris de către medic și aduce la cunoștința acestuia, dar și la cunoștința șefului ierarhic superior, observațiile făcute asupra evoluției făcute asupra evoluției beneficiarului (medicul poate


decide modificări ale dozelor medicamentelor prescrise), la toate^rtiăăJri impun pentru a rezolva situațiile de agitație psiho-motorie sau cphflictifif^dinffd beneficiari prin alte metode decât cele terapeutice (acolo unde se poate),' peptr evita suplimentarea nejustificată a medicației. Medicația săff doZel^^ administrare se pot modifica numai în baza prescripției medicale^^fta^i menționată în foaia de observație (în sensul ajustării dozei).

 • 4, în timpul serviciului este direct răspunzătoare de medicația neadministrată și găsită asupra beneficiarului sau în cutia cu medicamente a acestuia. Pentru deficiențele constatate în acest sens de către conducerea centrului sau de către organele de control abilitate, asistenții medicali vor fi sancționați;

Asigurarea îngrijirilor medicale :

 • 5. Urmărește evoluția funcțiilor vitale ale beneficiarilor (puls, tensiune arterială, temperatură, respirație, tranzit intenstinal, diureză) și le notează în foile de observație a beneficiarilor;

 • 6. Recoltează produsele biologice și patologice pentru analize, asigura transportul acestora la laborator și aduce rezultatele;

 • 7. Efectuează pansamentele și bandajele necesare (pentru escoriații, plăgi, entorse, luxații, fracturi, imobilizări provizorii etc);

 • 8. îngrijește escarele conform prescripțiilor medicale și menționează în raportul de tură evoluția acestora;

 • 9. în absența medicului solicită ori de câte ori este nevoie serviciul de ambulanță și menționează în raportul de tură motivele solicitării și care este rezultatul acesteia (diagnostic, tratamentul administrat, recomandat și orice alte sugestii făcute de către personalul ambulanței).

 • 10. Efectuează mobilizări active sau pasive ale beneficiarilor sau ale articulațiilor or anumitor părți ale corpului beneficiarilor. Aceste manevre se vor executa cu blândețe, profesionalism, în conformitate cu indicațiile primite din partea medicului;

11.Supraveghează manipularea echipamentelor și a instrumentarului medical, răspunde de depozitarea seringilor, acelor, materialelor tăioase/înțepătoare folosite în cutii și în spațiile special amenajate. Răspunde de depozitarea materialelor infectate, a deșeurilor clinice și a altor materiale sau instrumente cu potențial biologic sau contagios, periculos conform legislației în vigoare;

 • 12. însoțește beneficiarul la efectuarea examenelor clinice/paraclinice de specialitate (consult interdisciplinar de specialitate efectuat în afara centrului, controale medicale diverse, control oftalmologie- ochelari, consult sau lucrări stomatologice, protezare etc);

 • 13. în cazul decesului unui beneficiar anunță medicul centrului/serviciile medicale acreditate în vederea constatării decesului și eliberarea certificatului de deces;

Supravegherea stării generale a beneficiarilor:


 • 14.Urmărește în permanență care este starea generală, relațiilor interumane între beneficiari sau benefîciari-salariați șf^l cunoștința medicului observațiile privind evoluția sau modificările stării de sănătate ale acestora. Menționează în raportul de tură evoluțiile nefavorabile sau toate modificările observate în comportamentul beneficiarilor (legate de evoluția bolii/administrarea tratamentului) și atitudinea terapeutică/ verbală/

comportamentală pe care au urmat-o;


 • 15. Adu ce la cunoștință medicului modificările stării generale prin îmbolnăvirile intercurente ale beneficiarilor, asigurarea izolarea bolnavului suspectat sau diagnosticat cu o boală contagioasă. Anunță medicul la apariția unor probleme medicale urgente care poate periclita sănătatea beneficiarilor. în situații sau cazuri deosebite în care este depășită profesional sau ca posibilitate de intervenție și în absența medicului din unitate, solicitată asistența medicală prin apelarea numărului unic de urgență 112.

 • 16. Asigură, răspunde și ia măsurile ce se impun pentru a controla comportamentul și atitudinea beneficiarilor pe durata transportului acestora;

Coordonarea activitățiilor infirmierilor :

 • 17. Controlează și răspunde de activitatea desfășurată de infirmier, repartizând la intrarea în tură fiecare infirmier pe dormitoare/alte spații în care va efectua curățenia și dezinfecția. Organizează, instruiește periodic, supervizează și răspunde de activitatea infirmierilor din subordine (de folosirea corectă a materialelor de curățenie, dezinfecție și igienă, supravegherea beneficiarilor și toate aspectele din domeniul de activitate pe toată perioada de lucru);

 • 18. Verifică dacă infirmierii cunosc, aplică și respectă prepararea corectă și concentrațiile substanțelor dezinfectante care sunt folosite pentru mobilier, suprafețele din saloane, holuri, grupuri sanitare etc.

 • 19. Verifică modul în care infirmierii respectă regulile de igienă la efectuarea băii corporale generale, tuns, bărbierit, tăierea unghiilor, la mâini și picioare ale beneficiarilor dependenți. La efectuarea băii corporale generale asistentul medical trebuie să fie prezent și să observe orice modificare somatică, tegumentară, sau a diverselor segmente ale corpului beneficiarilor, pe care ulterior le aduce la cunoștință superiorului/medicului de familie al beneficiarului.

 • 20. Verifîcă modul în care a fost efectuată schimbarea pampers-ilor în conformitate cu procedura operațională în acest sens. Verifică modul în care se face colectarea și depozitarea lor.


 • 21. Supraveghează modul în care infirmierii asigură și efectuează alimer a beneficiarilor dependenți.

 • 22. Verifică zilnic sau ori de câte ori este nevoie dacă infirmierii au curățeniei în spațiile de depozitare personale ale beneficiarilor sub saltea etc.).

 • 23. Verifică zilnic sau ori de câte ori este nevoie dacă se aduce la patul plosca sau urinarul (după caz). Verifică apoi dacă s-a efectuat evacuarea, spălarea, dezinfectarea și depozitarea corespunzătoare a acestora în spațiile special amenajate.

Coordonează și supravehează activitatea blocului alimentar

 • 24. Verifică din punct de vedere calitativ și cantitativ mâncarea beneficiarilor, verifica dacă mâncarea pregătită a fost apreciată pozitiv/negativ de către beneficiari și le notează în raportul de tură al bucătarului.

 • 25. Este prezent la eliberarea alimentelor din magazie, participă, supraveghează, verifică și semnează pentru conformare, dacă acestea corespund din punct de vedere cantitativ, calitativ, în momentul eliberării din magazia unității.

 • 26. Verifică și răspunde de modul în care personalul de la bucătărie cunoaște și folosește corect concentrațiile substanțelor dezinfectante (afișarea lor la loc vizibil) care sunt folosite la dezinfectarea veselei, a vaselor de bucătărie și respectării timpilor de execuție. Verifică și răspunde de modul în care se respectă circuitele funcționale în acest compartiment, de efectuarea corespunzătoare a curățeniei în blocul alimentar și consemnează în raportul de tură al bucătarului aspectele constantate.

 • 27. Menționează în raporul de tură dacă au fost corect efectuate spălarea cloraminarea, uscarea, depozitarea a vaselor și echipamentelor din bucătărie. Comunică orice alte nereguli constatate conducerii Căminului.

Alte atribuții:

 • 28. Respectă programul de lucru în conformitate cu graficul de lucru, aprobat de conducerea Căminului și folosește integral timpul de lucru pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nu părăsește instituția fără anunțarea în scris a conducerii centrului;

 • 29. Asigura predarea și primirea serviciului în mod corespunzător faptic și scriptic-pe baza de semnătură. Menționează în raportul de tură activitatea pe care a desfașurat-o din care să reiasă tratamentul efectuat, evoluția beneficiarilor și alte evenimente medicale importante/deosebite petrecute în timpul serviciului. Are obligația să comunice imediat conducerii Căminului sau medicului de familie/sistemul național unic de urgență 112 orice eveniment care pune în pericol siguranța beneficiarilor.


 • 30. Notează personal în raportul de tură activitatea medicală desfășurată, o^bser^â^ asupra evoluției stării de sănătate a beneficiarilor, alte observații și/s®tfefii®^

jî ** răspunzători pentru însemnările făcute sau pentru ceea ce nuta. trebuia să fie menționat.

 • 31. La sfârșitul raportului de tură fiecare asistent medical va semna pef^ic

 • 32. Cunoaște condiția și legislația persoanelor cu dizabilități, posibilitățile acestora de

adaptare în cadrul Căminului, dar și în societate și participă la activitatea de integrare a beneficiarului, conform programelor individuale de servicii.

 • 33. Cunoaște și respecta codul profesional și legislația specifică funcției deținute. Răspunde de luarea de decizii în domeniul său de activitate.

 • 34. Respectă modul de completare a registrelor de serviciu (caietul de raport de tură, caietul de control igienico-sanitar bloc alimentar, caietul de sterilizare etc.)

 • 35. Are interdicția de a părăsi locul de muncă până la sosirea schimbului. în caz de neprezentare a schimbului, anunță conducerea Căminului pentru a fi luate măsurile necesare.

 • 36. Răspunde de viața, securitatea, sănătatea fizică și morală a persoanelor încredințate, pe toată perioada programului de lucru.

 • 37. Respectă drepturile beneficiarilor și sesizează orice abuz comis de personal asupra beneficiarilor.

 • 38. Acordă îngrijire în situații de urgență, însoțește beneficiarii la spital în toate cazurile.

 • 39. Completează documentele de evidență a medicamentelor și documentele de evidență a beneficiarilor.

 • 40. Realizează educația sanitară pentru menținerea stării de sănătate, supraveghează și răspunde de condițiile igienico-sanitare de mediu.

 • 41. Respectă reglementările privind controlul, prevenirea și combaterea infecțiilor nosocomiale.

 • 42. Participă la întocmirea propunerii săptămânale de meniu (ținând cont ca meniul să fie variat de la o zi la alta și ținându-se cont pe cât posibil și de preferințele beneficiarilor).

 • 43. Participă la întocmirea necesarului de medicamente, supraveghează calitatea igienico-sanitare a alimentelor.

 • 44. Verifică daca meniul zilnic este afișat, se asigură că pentru beneficiarii care urmează un anumit regim alimentar se oferă o alimentație pe baza recomandărilor medicului de familie sau a medicului specialist.

 • 45. Participă la evaluarea beneficiarului admis în centru din punct de vedere al stării de sănătate și gradului de autonomie păstrată, nevoilor speciale de tratament, riscurilor posibile și consemnează în fișa de evaluare/reevaluare a beneficiarului toate detaliile.

Principalele atribuții ale infirmierilor:

 • 1. își desfășoară activitatea numai sub îndrumarea și supraveglie^e^fvfsistentT medicali, șefului centrului sau medicului de familie/specialist.


 • 2. Preia persoanele nou internate și ajută la pregătirea lor în vedere


 • 3. Pregătește paturile și schimbă lenjeria persoanelor internate.

 • 4. Transportă lenjeria de pat și de corp la containerele special^^^gpg  depozitând-o pe cea curată în containere speciale, cu respectarelMk; igienice.

 • 5. Efectuează dezinfecția zilnică a mobilierului din camere, a podelelor și grupurilor sanitare.

 • 6. Pregătește saloanele pentru dezinfecție ori de câte ori este nevoie.

 • 7. Efectuează dezinfecția și curățenia căriucioarelor și a altor echipamente care servesc la deplasarea persoanelor imobilizate.

 • 8. Colectează în recipiente speciale materialele sanitare și instrumentarul de unică folosință utilizat și asigură transportul acestora în spațiile amenajate pentru a fi ridicat de firma responsabilă cu incinerarea deșeurilor medicale.

 • 9. Efectuează toaleta zilnică a persoanelor internate imobilizate, ori de câte ori este necesar, cu respectarea normelor de igienă sub îndrumarea asistenților medicali.

 • 10. Se ocupă de schimbarea lenjeriei de pat și de corp, asigurarea condițiilor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice, schimbarea poziției etc.

11.Supraveghează și asigură alimentarea persoanelor dependente.

 • 12. Respecta graficul de ture stabilit de conducerea Căminului.

 • 13. Respecta codul de etică

 • 14. își desfășoară activitatea în mod responsabil în conformitate cu reglementările profesionale și cerințele postului

 • 15. Pregătește persoana avută în îngrijire în cazul în care aceasta necesită internare spitalicească.

 • 16. Este atentă la igiena personală (referitor la halat, papuci, bentiță/bonetă de păr)

 • 17. Răspunde cu promptitudine solicitărilor bolnavilor.

 • 18. Respecta normele igienico-sanitare și de protecția muncii.

 • 19. Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul și combaterea infencțiilor nosocomiale.

 • 20. Pastreaza confidențialitatea cu privire la situația socio-medicală a beneficiarilor; are o atitudine permanent non-discriminatorie.

 • 21. Asigură utilizarea și păstrarea în bune condiții a inventarului pe care îl au în primire.

 • 22. Trebuie să utilizeze echipamentele de protecție din dotare (mănuși, halate, bonete etc).

 • 23. Trebuie să păstreze echipamentele de protecție în bună stare.

 • 24. Trebuie să respecte instrucțiunile de securitate a muncii și situații de urgență.

 • 25. Trebuie să fie prezenți la toate manifestările din centru unde este necesară supravegherea beneficiarilor.


Principalele atribuții ale asistenților sociali.

 • 1. întocmește evaluarea inițială pentru cazurile care solicită interna^ de bătrâni.

 • 2. Ține evidența dosarelor, copiilor și oricăror altor acte ale beneficiarilor^

 • 3. Consililiază beneficiarii cu nevoi sociale sau speciale în toate activitățile (ex: menținerea, luarea legăturii cu familia, obținerea unor drepturi/acte, facilitarea accesului la unele servicii, instituții)\

 • 4. Completează dosarele beneficiarilor în conformitate cu standardele specifice de

calitate

 • 5. Aduce la cunoștință conducerii instituției orice disfuncții întâlnite care pot aduce prejudicii sănățății beneficarilor Căminului de bătrâni.

 • 6. Realizează consiliera personalului cu planul individual de intervenție P.I.I., Programul individual de recuperare.

 • 7. Participă activ la munca de echipă în vederea soluționării cazurilor.

 • 8. Participă la activitățile de terapie ocupațională și de socializare și în echipă la evaluarea deprinderilor de viață independentă ale beneficiarilor din Cămin

 • 9. Realizează bio-psiho-sociale ale beneficiarilor pentru identificarea și defnirea problemelor/nevoile/difîcultăților cu care se confruntă, efectuează anchete

■ sociale.

 • 10. Realizează și reactualizează permanent baza de date cu beneficiarii cu nevoi sociale sau speciale din instituție și face demersuri pentru clarificarea situației acestora.

 • 11. Aduce la cunoștința beneficiarului cu nevoi speciale sau sociale în concordanță cu nivelul lui de înțelegere și cu gradul de dizabilitate/handicap, orice informație pertinentă referitoare la P.I.I precum și a modalitățile de aplicare propuse.

ART. 12

Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

Personalului administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, achiziții etc. și poate fi:

 • a) magaziner-1 post

 • b) muncitor calificat-5 posturi

 • c) muncitor necalificat-2 posturi


Principalele atribuții ale bucătarilor

 • 1. Asigură pregătirea mâncărurilor conform prescripțiilor alimentelor specificate de asistenți/medicul de familie/specialist.

 • 2. Primește alimentele de la magazie, verificând cantitatea acestora și le transportă în condiții corespunzătoare de igienă respectând circuitele special amenajate ale blocului alimentar

 • 3. Respectă orarul de distribuire al mesei și răspunde de cantitatea și calitatea porțiilor repartizate

 • 4. Răspunde de ridicarea și păstrarea probelor de alimente.

 • 5. Răspunde de aplicarea normelor de igienă impuse și de igiena personală.

 • 6. Răspunde împărțirea corectă a mâncării conform numărului de porții existent.

 • 7. Asigură transportul mâncării în vase corespunzătoare acolo unde se distribuie masa.

 • 8. Transportă resturile alimentare și ambalajele la locurile special amenajate.

 • 9. Răspunde de buna funcționare și tehnica de utilizare a aparaturii și utilajelor din dotare și igienizarea acestora.

 • 10. Răspunde de păstrarea și depozitarea produselor alimentare, semipreparatelor și preparatelor alimentare în blocul alimentar cu respectarea normelor igienico-sanitare în vigoare.

 • 11. Participă activ la întreținerea ustensilelor de bucătărie și a echipamentului din dotare.

 • 12. Răspunde de păstrarea în bune condiții a inventarului dat în folosință, ustensile și aparatură.

 • 13. Răspunde de respectarea normelor de igienă și securitate a muncii.

 • 14. Răspunde de utilizarea resurselor existente inclusiv în interesul unității.

 • 15. Poartă echipamentul de protecție prevăzut de regulamentul de ordine interioară, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal (halat, bonetă, încălțăminte).

 • 16. își desfășoară activitatea în mod responsabil conform reglementărilor profesionale și cerințelor postului

 • 17. Respectă programul de lucru.


Principalele atribuții ale magazinerului

 • 1. Are obligația să îndeplinească cu profesionalism, loialitate, mod conștiincios îndatoririle de serviciu ce îi revin.

 • 2. Nu înstrăinează mijloace și bunuri aparținând Căminului fără acordul prealabil al șefului ierarhic.

 • 3. Păstrează în bune condiții inventarul.

 • 4. Cunoaște și respecta procedurile în ceea ce primește predarea-primirea produselor din gestiune.

 • 5. Nu permite accesul în depozit persoanelor străine sau a personalului decât într-un scop de serviciu determinat.

 • 6. încuie și supraveghează permanent depozitele.

 • 7. întocmește și completează documente specifice.

 • 8. întocmește un registru de gestiune referitor la stocuri.

 • 9. Participă activ la operațiunile de încărcare/descărcare a mărfii la/din magazia căminului.

 • 10. Realizează recepția bunurilor dacă acestea corespund calitativ și cantitativ cu datele înscrise în documentele de însoțire.

 • 11. întocmește documente necesare la constatarea diferențelor sau deficiențelor calitative de orice proveniență (ambalare, manipulare, transport) în prezența persoanei de la care primește marfa.

 • 12. Răspunde de mărfurile stocate.

 • 13. îndeplinește orice alte sarcini de serviciu primite de la șeful ierarhic.

Principalele atribuții ale instalatorului

 • 1. Efectuează lucrări de reparații și întreținere la instalațiile sanitare din dotarea Căminului de bătrâni.

 • 2. Efectuează lucrări de verificare periodică a scurgerilor pluviale, a vanelor din subsoluri și rețelelor de alimentare și transport a apei și a agentului termic.

  • 3.

  • 4.

  • 5.

  • 6.Execută lucrări de racordare la rețeaua de apă a utilajelor și aparaturi) căminului.

Respectă sarcinile primite de la șeful ierarhic.

Păstrează ordinea și curățenia la locul de muncă.

Participă la activități aflate în afara sferei de activitate solicitate de seitfi^Le^B^

 • 7. Răspunde de respectarea termenelor stabilite în derularea activității de reparații și

întreținere a instalațiilor sanitare.

 • 8. Să întrețină ustensilele de lucru, mașinile și alte echipamente.

Principalele atribuții ale muncitorilor necalificați/personalul pentru curățenie

 • 1. Asigură curățenia zilnică în curtea căminului

 • 2. Mătură aleile, greblează și întreține curățenia spațiilor verzi.

 • 3. Pe timpul iernii îndepărtează zăpada și gheața de pe alei, asigurând căile de acces către cămin.

 • 4. Pe timpul verii asigură întreținerea periodică a zonelor verzi și a celor plantate (cosire, desburuienire, săpare, udare, tăiat crengi, tratament dăunători).

 • 5. Evacuează gunoiul și alte reziduri și îl depozitează la locul indicat, asigură curățenia platformelor de gunoi menajer.

 • 6. Transportă gunoiul și alte reziduri la tancul de gunoi în condiții corespunzătoare, răspunde depunerea lor corectă în recipiente separate.

 • 7. Ajută în caz de urgență la transportul beneficiarilor.

 • 8. Ajută la transportul și depozitarea în magazie a dacă magazinerul îi solicită ajutorul.

 • 9. Ajută la mutarea mobilierului, transportul de materiale de reparații la construcții etc.

 • 10. Ajută la încarcarea/descărcarea și transportul mărfurilor, materialelor și echipamentelor în incinta căminului.

 • 11. Execută dezinsecția și dezinfecția căminului sub îndrumarea șefului ierarhic superior.

 • 12. Curăță terasele clădirilor căminului asigurând funcționarea scurgerilor pluviale.

 • 13. Primește și răspunde de materialele necesare curățeniei.

 • 14. îndeplinește întocmai toate indicațiile șefului direct privind curățeniei, salubrității, dezinfecției și dezinsecției.


 • 15. Respectă permanent regulile de igienă personală.

 • 16. Poartă în permanență echipamentul de protecție stabilit.

 • 17. Respectă normele de protecție și tehnică a securității muncii.

ART. 13

Finanțarea căminului

Q         (1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea

resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

(2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • a)  contribuția persoanelor beneficiare sau a întreținătorilor acestora, după caz;

 • b) bugetul local al al municipiului Ploiești;

 • c) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

 • d)fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

 • e)alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

O

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7


COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII


RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre referitor la completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 270/2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești