Hotărârea nr. 401/2016

Hotãrârea nr. 401 privind includerea bunurilor aferente obiectivului de investiţii „Schimbare de destinaţie din cazarmă în cămin de bătrâni, recompartimentare interioară’’ în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploieşti” şi transmiterea acestora în administrarea Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 401


privind includerea bunurilor aferente obiectivului de investiții

„Schimbare de destinație din cazarmă în cămin de bătrâni, recompartimentare interioară” în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești - domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu la proiectul de hotărâre privind includerea bunurilor aferente obiectivului de investiții „Schimbare de destinație din cazarmă în cămin de bătrâni, recompartimentare interioară' ’ în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

Având în vedere că bunurile ce fac obiectul prezentei hotărâri fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, conform prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare și au fost recepționate potrivit Procesului Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.23776/24.11.2016;

A

In conformitate cu Raportul din data de 28.11.2016 al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

In baza prevederilor art.3 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36 alin.2 lit.c) si art.123 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. însușește în proprietatea publică a Municipiului Ploiești și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești obiectivul de investiții „Schimbare de destinație din cazarmă în cămin de bătrâni, recompartimentare interioară"', conform Procesului Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.23776/24.11.2016 - Anexa nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Aprobă includerea în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești” a bunurilor aferente obiectivului de investiții „Schimbare de destinație din cazarmă în cămin de bătrâni, recompartimentare interioară’’, potrivit prevederilor art. 1.

Art.3. Aprobă transmiterea în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești a bunurilor aferente obiectivului de investiții „Schimbare de destinație din cazarmă în cămin de bătrâni, recompartimentare interioară”, potrivit prevederilor art. 1.

Art.4. Aprobă modificarea corespunzătoare a anexelor la Hotărârea nr.43/2007 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, cu modificările și completările ulterioare și a anexelor la contractul de administrare nr.4654/2007 încheiat cu Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, potrivit prevederilor art.3.

Art.5. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze Actul adițional corespunzător la contractul de administrare nr.4654/2007 încheiat între Municipiul Ploiești și Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

Art.6. Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică, Direcția Tehnic Investiții și Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.7. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 noiembrie 2016

Președinte de ședință, George-Șorin-Niculae BotezMUNICIPIUL PLOIEȘTI


PROCES VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINARE A

Nr...2.3z7..6.......U..:j1- 2018


privind lucrarea “Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentare

interioara”, situara in municipiul Ploiești, str. Cosminele nr. 1 IA, județul Prahova, executata in cadrul

contractelor de lucrări încheiate de Municipiul Ploiești cu următorii operatori economici:

- contract lucrări nr. 6331/04.04.2012 - 5.C. GAN TFIREX SISTEM GRUP S.R.L.Buzau


 • -  contract lucrări nr. 10853/13.06.2014 - S.C. INSCONS S.R.L. Ploiești

 • -  contract lucrări nr. 17101/24.09.2014 - S.C. SCUTCONSTRUCTS.R.L. Ploiești

- contract lucrări nr. 20102/11.10.2016 - S. C. CONSTRUCTIIERBASUS.R.L. București

 • 1. Lucrările au fost executate in baza autorizațiilor de construire emise de Primarul municipului Ploiești, avand nr. 710/2010 si nr. 595/05.11.2013, cu valabilitate pana la 05.11.2017, eliberate de Primăria municipiul Ploiești.


 • 2. Comisia de recepție si-a desfasurat activitatea in intervalul 31.10.2016 - ZA /A^C/6  , fiind

formata din:

PREȘEDINTE: D-na Stochita Mariana - sef serviciu, Direcția Tehnic-Investitii

MEMBRI:     Dl. Medelean Cornel - inspector in construcții ia I.J. C. Prahova;

Dl. Popescu Aurelian - reprezentant Inspectoratul pentru Situații de Urgenta „Serban Cantacuzino” al județului Prahova

D-na. Loghin Diana - consilier, Direcția Relații Internationale;

D-na Goga Daniela - consilier, Serviciul Tehnic întreținere Patrimoniu, A.S.S.C;

D-na. Toma Elena - consilier, Direcția Economica;

Dl. Constantinescu Alin - sef serviciu Cămin Batrani;

Dl. Tabarca Florin Amedeo - director adjunct la Direcția Gestiune Patrimoniu;

D-na. Cursaru Lavinia - consilier la Direcția Generala de Dezvoltare Urbana.

SECRETARIAT COMISIE:

Dl. Diculescu Marius - diriginte șantier - S.C. ViaCarpatia Consult S.R.L.

Dl. Oprea Sorin - S. C. Via Carpatia Consult S.R.L.


 • 3, Au mai participat la recepție reprezentanți ai constructorilor, proiectantului, detinatirj^

  r-


cum urmeaza:                                                                 /.

//^

Dl, Anghel Costin - reprezentant executant, S.C. SCUT CONSTRUCTS.R.L.; ||.- £

ii

D-na Toader Gerogiana - reprezentant executant, S.C. CONSTRUCȚII ERBASUS.

DI, Visoiu Viorel -sefproiect, reprezentant proiectant general S.C. PROVISCO

Reprezentant! deținători rețele:

S.C. Apa Nova S.R,L, Ploiești

S.C, Distrigaz Sud Rețele

S.C, Electrica Muntenia S.A.

S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L.

 • 4. Constatările comisiei de recepție:

  • 4.1 Din documentația scrisa si desenata, necesar a fi prezentata, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse in lista Anexa nr.l.

.................................................nu este cazul...........................................................................................

 • 4.2 Cantitatile de lucrări cuprinse in lista Anexa nr. 2 nu au fost executate sau necesita remedieri/completari.

 • 4.3 Lucrările cuprinse in lista- Anexa nr. 3 nu respecta prevederile proiectului.

.................................................nu este cazul...........................................................................................

 • 4.4 Valoarea lucrărilor executate : 2.119.004,05 lei fara TVA

 • 5. Comisia de recepție, in urma constatărilor făcute, propune:

ADMITEREA RECEPȚIEI

cu obiectiunile din Anexa nr, 2

 • 6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

 • - Lucrările sunt executate in conformitate cu: autorizațiile de construire amintite, proiectul tehnic si dispozițiile de șantier emise pe durata execuției, contractele de execuție, cu excepția obiecțiunilor consemnate în Anexa nr. 2,

 • - Lucrările executate respectă actele normative si reglementările tehnice specifice domeniului construcțiilor in vigoare, fiind asigurate cerințele fundamentale ale construcțiilor, fapt consemnat si in referatele proiectantilor de specialitate si al proiectantului general privind modul de executate al lucrărilor.

-A fost întocmită si predata către investitor Cartea Tehnica a Construcției, ce cuprinde in cap. A -documentația privind proiectarea si cap.B - documentele privind execuția, conform prevederilor H.G.R. nr, 273/1994 cu modificările ulterioare.

7. Comisia de recepție recomanda următoarele:

Organizarea si efectuarea activitatii privind urmărirea comportării in in timp (exploatar^a-conSt^ictiei

* " —- ..t\


si completarea la zi a Jurnalului evenimentelor, in conformitate cu prevederile legislatiei specifi.ee in o vigoare.                                                                                 ;

Amenajarea unei pante de racordare a nivelului pardoselii interioare a clădirii (cotai ±‘;b,6b)^^^.ul trotuarului amenajat (cota - 0,15) pe baza unei soluții date de proiectant.            ' / < -

In zona de intrare a cablurilor electrice in clădire se va confecționa o masca metalica de protecție prevăzută cu usa de vizitare.


8. Prezentul proces-verbal conține 3 file, a fost încheiat astazi exemplare.

PREȘEDINTE: D-na Stochita Mariana.....

MEMBRI:    Dl, Medelean Cornel.........

DL Popescu Aurelian........

D-na, Loghin Diana..........

D-na Goga Daniela...........

D-na. Tonta Elena ............

DL Constantinescu Alin.....

Dl, Tabarca Florin Amedeo D-na. Cursaru Lavinia.......

SECRETARIAT COMISIE:

DL Diculescu Marius

Dg SANPfp


S.C CONSTRUCȚII ERBA

S,C PHOVISCO

S, C, Apa Nova S,R,L,

S. C. Distrigaz Sud Ret

S.C. Electrica Muntenia S,

S.C. Veolia Energie Prahova S,R,L,

43

la procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.................17./......pentru obiectivul

SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN CAZARMA IN CĂMIN DE BATRANI, RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA

situat In municipiul Ploiești, str. Cosminele nr. 11A, județul Prahova


Probleme identificateretuș lavabil pereți_________________________________________________________________________________________

chituire plinta gresie baie- zona calorifer+chîuveta dreapta_________________________________________

finisaje glafuri usa_________________________________________________________________________________________

retușuri finisaje interioare (zona calorifer+glaf usa)___________________________________________________

retușuri usa baie glaf faianța parte superioara__

retușuri finisaje Interioare deasupra ușii__

ferestrele nu se rabateaza pe verticala; de înlocuit cheder usa baie, retușuri pereți bale____________

lipsa bagheta tamplarie fereastra baie; retușuri pereți baie_________________________________________

mâner fereastra stanga defect; retușuri pereți bale________________________________________________

refacere finisaje glaf usa baie; retușuri pereți baie____________________________________________________

retușuri coltare faianța baie__

refacere chedere fereastra__

retușuri lavabil baie; retușuri finisaje bale-zona calorifer;__

retușuri glaf fereastra baie; retușuri finisaje zona calorifer camera_________________________________

ferestre remedieri rabatarea pe vertical a+re medieri finisaje prize__________________________________

înlocuire/verificare corp iluminat__

verificare calorifer__

reglaj fereastra mâner dreapta__

finisaje plinta gresie__

de înlocuit sifon scurgere chiuveta (este fisurat)___________________________________________________

calorifere de înlocuit__________________________________________________________________________________

glaf nefinisat la usa de acces, cheder usa acces de remediat__

înlocuit pane! usa ars, finisaj glaf usa, retuș chit faianța_______________________________________________

Chituire faianța In zona glafului ușii__

de chîtuit faianța de la partea superioara a ușii de acces la baie, in zona de sub chiuveta si in zona vasului de WC pe langa nisa pt instalații; finisaje lavabil baie; reglajul fereastrei bale pentru deschidere pe verticala; suport (cuier) prosop rupt________________________________________________

fereastra din stanga-reglaj pe verticala____________________________________________________________

finîsajețchituire faianța) zona glaf usa baie; WC-nu are colac; montare bare susținere__

refacere cheder usa acces baie; montare bare susținere__

finisaje (chituire faianța) zona glaf fereastra baie; bazin WC-curge - garnitura defecta; glaf fereastra baie; refacere cheder usa bale________________________________________________________

finisaje planseu zona fereastra Velux; piinta gresie de chîtuit sub calorifer; finisaje (chituire faianța) zona nisa instalație WC jos; finisaje zona profil parte superioara faianța____________________________

Referitor la tamplaria exterioara:


5, 6,14,15,19,2

33, 60,68,70,72


 • 1. Se vor finisa si etanșa corespunzător toate părțile laterale ale pervazelor exterioare (racord perete-pervaz), fixarea pervazelor si înlocuirea celor neconforme (prea scurt talate)

 • 2. Se vor monta toate elementele exterioare pentru scurgerea apei din condens aferente ferestrelor

de tip termopan________________________________________________________

Referitor usl duble montate pt grupuri sanitare

 • l.reglare sistem de blocare usi._________

Referitor la mobilierul sanitar

1. Toate vasele de WC vor fi fixate in pardoseala cu șuruburi si silicona

 • 3. Măștile de la cazi se vor fixa corespunzaror            _______________

Referitor corpuri de încălzire Se vor monta la toate caloriferele robînetii termostatati "tur"________________

Referitor trape fum montate în șarpanta

 • 1. Se vor realiza remedieri la juguri după refacerea legaturilor

 • 2. Se vor reface toate finisajele interioare in jurul acestora

 • 3. Se va reface sistemul de acționare automata si manuala a trapelor de fum.

Referitor chepeng acces pod se va ignifuga Referitor camera modul termic 1. Refacere invelitoare acoperiș cu tabla tip țigla

38

Referitor camera modul termic

 • 1. Refacere învelîtoare acoperiș cu tabla tip țigla

 • 2. Refacere plafon camera modul si refacere sapa cu etansarea zonelor descoperite

-

-/O

"tj

39

Referitor extindere hol acoperit cu polîcarbonat

l,Se va înlocui geamul spart

 • 2. se vor remedia zonele de îmbinări la plinte si linoleum.

 • 3. Refacerea glafului ușilor de acces

40

Referitor arhitectura

l.ln zona Intrărilor In clădire se vor reface finisajele conform proiect si se va monta un prag

 • 2. se vor revizui etansarlle jgheaburilor si vor fi fixate corespunzător burlanele pe zona extinderii

 • 3. reparare locala pazie unde este afectata

 • 4. curatare fațada strict local si remedieri tencuiala decorativa

 • 5. montat grile aerisire ventilație subsol

 • 6. Completări borduri trotuar garda+remedieri zone rosturi borduri.

-

41

Referitor subsol Refacere tencuieli

42

Rețea canalizare refacere tronson afectat

43

Referitor zona bucatarie-vestiare

Refacere glafurl usi,mici retușuri lavabil pereți si completarea rosturilor (chituire in specia! îmbinările dintre pardoseala si perete)

44

Referitor balustrade si lambriu

Finisarea mâinii curente din lemn prin smlrgheluire si retacuirea acesteia; fixare lambriu zona hol polîcarbonat

45

Referitor la instalația de ventilație

Străpungere in acoperiș cu toate lucrările aferente


NOTA: SC CONSTRUCȚII ERBASU SRL va executa remedierea aferenta punctelor: 1,3,7,8,9,10,30/ 35,38,39,40,42,43,44

SC SCUT CONSTRUCT SRL va executa remedierea aferent         r: 1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,

14,15,16,17,18,19,20,21, 22,23,24, 25, 26, 27,2&^9?30,^?;     3,34,35,36,37,39,40,41,

43,44,45

Termen remedieri: 15 zile


PREȘEDINTE: d-na Mariana STOCHITA MEMBRI: DI. Medelean Cornel
SECRETARIAT COMISIE: Dl. Dlculescu Marius


OMÂN1A - M.D.R.T. - i.S.C.

D1CU CU NIAFtiUS

TE DE ȘANTIER <50022094 / 00029065 /O0G2S3O4 NMSUBDOMENll AUTORIZATE;

1CR;2.3;3.3;6;8.2_______


O/-

o» CO 7 «S? o?

O


EA SORINEI VASILE

E DE ȘANTIER

WR. 00020576/00028025

MENII/SUBDOMENIk

; 3.2; 6; 8.1; 8.2; 8.3; 9.1; 9.4MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU


\ AVIZAT/^ \ VICEPRI țTistian Mih

RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind includerea b

obiectivului de investiții „Schimbare de destinație din ca rmă în cămin de bătrâni, recompartimentare interioară’ ’ în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești ” și transmiterea acestora în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Potrivit prevederilor Legii nr.213/1998 privind privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniul public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Imobilul situat in Ploiești, str.Cosminele nr.l IA a fost preluat in patrimoniul municipiului Ploiești potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 1151/2004 si a fost inclus in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.l85/2004. Acesta a fost compus din construcții in suprafața de 3677 mp si teren in suprafața de 40367,53 mp. Cu ocazia inscrierii in Cartea Funciara a dreptului de proprietate al municipiului Ploiești asupra imobilului situat in str.Cosminele nr.lIA s-a constatat ca suprafața totala de teren din acte (inclusiv construcții) este de 44.044,53 mp, iar suprafața din măsurători este de 45.346,21 mp.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.67/2008 s-a aprobat trecerea din domeniul public in domeniul privat al localității a suprafeței de 11988 mp din terenul in suprafața totala de 45346,21 mp, situat in Ploiești, str.Cosminele nr.l IA, in vederea realizării de locuințe prin “Programul guvernamental de dezvoltare a construcțiilor de locuințe prin credit ipotecar si acordarea de facilitate tinerilor pentru cumpărarea acestora” si transferul fara plata către Agenția Naționala pentru Locuințe.

In acest sens, a fost realizata documentația de dezlipire, după cum urmeaza:

-Lotul 1 - teren in suprafața de 11.988 mp - transmis in folosința gratuita către Agenția Naționala pentru Locuințe;

-Lotul 2 - teren in suprafața de 33.358 mp - proprietar Municipiul Ploiești.

Potrivit Hotărârii nr.236/29.07.2009 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești s-a aprobat transmiterea in administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești a Pavilionului B3 - Popota (construcție C7) in suprafața construita de 1303 mp (1300 mp din acte), număr inventar 1409 si a terenului aferent in suprafața de 7390 mp situat in strada Cosminele nr.lIA, din Lotul 2 ce a ramas in proprietatea Municipiului Ploiești, in vederea amenajăriiunui centru rezidențial pentru persoanele de varsta a treia, p: fondurilor structurale.                                                  i

Acest obiectiv de investiții a fost finalizat si recepționat, fapt atestat Procesul Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.23776/24.11.2016.;. < '

Având in vedere faptul ca imobilul in care isi va desfasur^j^dfiăW^tea, căminul de batrani se afla deja in administrarea Administrației Serviciilof ^^eiăfe Comunitare Ploiești, se impune ca si bunurile aferente acestui obiectiv de investiții sa fie transmise tot in administrarea acestei instituții, in vederea unei gestionari corespunzătoare. In acest sens, urmeaza sa se modifice corespunzător anexele la Hotărârea nr.43/2007 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, cu modificările și completările ulterioare și a anexelor la contractul de administrare nr.4654/2007 încheiat cu Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

După stingerea obiectiunilor la Procesul Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.23776/24.11.2016 si după inregistrarea tuturor facturilor aferente acestui obiectiv de investiții, urmeaza sa se inregistreze in evidentele contabile valoarea finala a acestuia, defalcata pe elementele componente. In baza acestor înregistrări se va promova un proiect de hotarare corespunzător prin care se va actualiza cu poziții noi ‘‘Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești”. După aprobarea acestui proiect de hotarare, acesta va fi transmis către Consiliul Județean Prahova in vederea actualizării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, insusit prin Hotararea Guvernului României nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

Director Executiv,

Carmen Daniela Bucur cv


Director Executiv Adjunct, Amedeo FloriAVIZAT,

Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte,  Director Exfecutiv,

Olimpia AnaDirecția Economică,Director Executiv, Nicoleta Crăci oiuDirecția Tehnic Investiții, Director Executiv

Sorina ȘomCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind includerea bunurilor

obiectivului de investiții „Schimbare de destinație din cazarmă în cai^iȘ^S^ bătrâni, recompartimentare interioară’ ’ în inventarul bunurilor care alcătuiesc

domeniul public al Municipiului Ploiești ” și transmiterea acestora în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Potrivit prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Potrivit Hotărârii nr.236/29.07.2009 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești s-a aprobat transmiterea in administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești a Pavilionului B3 - Popota (construcție C7) in suprafața construita de 1303 mp (1300 mp din acte), număr inventar 1409 si a terenului aferent in suprafața de 7.390 mp situat in strada Cosminele nr.HA, din Lotul 2 ce a ramas in proprietatea Municipiului Ploiești, in vederea amenajării unui centru rezidențial pentru persoanele de varsta a treia, prin accesarea fondurilor structurale.

Prin Hotararea nr.272/24.08.2009 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești s-a aprobat Studiul de Fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Schimbare de destinație din cazarmă în cămin de bătrâni, recompartimentare interioară”- imobil ce face parte din patrimoniul public al Municipiului Ploiești, aflat in administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, iar prin Hotararea nr.273/24.08.2009 s-a aprobat proiectul menționat mai sus si cheltuielile legate de acesta.

In urma realizării obiectivului de investiții menționat si a receptionarii lucrărilor executate, s-a incheiat Procesul Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.23776/24.11.2016, conform legislației in vigoare.

Având in vedere faptul ca imobilul in care isi va desfasura activitatea căminul de batrani se afla deja in administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, se impune ca si bunurile aferente acestui obiectiv de investiții sa fie transmise tot in administrarea acestei instituții, modificandu-se corespunzător anexele la Hotărârea nr.43/2007 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, cu modificările și completările ulterioare și a anexelor la contractul de administrare nr.4654/2007 încheiat cu Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

După stingerea obiectiunilor la Procesul Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.23776/24.11.2016 si după inregistrarea tuturor facturilor aferente acestui obiectiv de investiții, urmeaza sa se inregistreze in evidentele contabile valoarea finala a acestuia, defalcata pe elementele componente. In baza acestor inregistrari se va promova un proiect de hotarare corespunzător prin care se va actualiza cu poziții noi ‘Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești

Având in vedere cele prezentate anterior, supun spre analiza si aprobare consiliului local proiectul de hotarare alaturat.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotarare privind includerea bunurilor aferente obiectivului de investiții „Schimbare de destinație din cazarmă în cămin de bătrâni, recompartimentare interioară” în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

și a emis: