Hotărârea nr. 400/2016

Hotãrârea nr. 400 privind transmiterea dreptului de folosinţă gratuită a unui spaţiu în suprafaţă de 16 mpdin incinta Colegiului National ,,Alexandru Ioan Cuza’’ către «Asociaţia parinţilor Colegiului Naţional Alexandru Ioan Cuza Ploiesti»pentru desfăşurarea activităţii administrative

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 400 privind transmiterea dreptului de folosință gratuită a unui spațiu în suprafață de 16 mp din incinta Colegiului Național „Alexandru Ioan Cuza” către «Asociația părinților Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza Ploiești» pentru desfășurarea activității administrative

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului primar, Adrian Florin Dobre și Raportul de Specialitate comun al Direcției Tehnic - Investiții și Direcției Gestiune Patrimoniu, prin care se propune aprobarea transmiterii în folosință gratuită către «Asociația părinților Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza Ploiești» a unui spațiu în suprafață de 16 mp din incinta unității de învățământ, Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” pentru desfașurărea activității administrative a asociației;

/X

In conformitate cu art.l 12, alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011;

în baza adresei înregistrată la Municipiul Ploiești cu nr.23271/18.11.2016 a Colegiului Național „Alexandru Ioan Cuza”;

Ținând cont de raportul favorabil al Comisiei nr. 6 pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport din data de 28.11.2016;

în temeiul art.36, alin.(2), lit „c” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă transmiterea în folosință gratuită către «Asociația părinților Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza Ploiești» a unui spațiu în suprafață de 16 mp din incinta Colegiului Național „Alexandru Ioan Cuza” din str. Trei Ierarhi nr.10, pe o perioadă de 5 (cinci) ani, pentru desfășurarea activității administrative;

Art.2. Aprobă contractul de comodat, Anexa nr.l la prezenta hotărâre, ce are ca obiect folosința gratuită de către «Asociația părinților Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza Ploiești» a spațiului în suprafață de 16 mp din incinta Colegiului Național „Alexandru Ioan Cuza” din str. Trei Ierarhi nr.10;

Art.3. împuternicește directorul Colegiului Național „Alexandru Ioan Cuza” să semneze contractul de comodat, în calitate de administrator al spațiului;

Art.4. împuternicește reprezentanți ai aparatului de specialitate al primarului să vizeze contractul de comodat;

Art.5. Direcția Tehnic-Investiții și Colegiului Național „Alexandru Ioan Cuza” vor asigura aducerea la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 noiembrie 2016Contrasemnează Secretar

Georgiana Popa
ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosință gratuită a unui spațiu în suprafață de 16 mp din incinta Colegiului Național „Alexandru Ioan Cuza” către

«Asociația părinților Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza Ploiești» pentru desfășurarea activității administrative

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, clădirile si terenurile in care îsi desfasoara activitatea consiliul local, primăria, instituții publice de interes local, fac parte din domeniul public al localității.

Conform Hotărârii de Guvern nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova precum si al municipiilor, orașelor si comunelor din județul Prahova, unitățile de invatamant preuniversitar de stat au trecut în patrimoniul municipiului Ploiești, fiind incluse in domeniul public.

Potrivit art.112 alin (2) din Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale: „terenurile si clădirile unităților de educație timpurie, de invatamant preșcolar, școlilor primare, gimnaziale si liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de invatamant din cadrul acestora, infiintate de stat, fac parte din domeniul public local si sunt administrate de către consiliile locale”.

In contextul tendințelor actuale, in mai multe unitati de invatamant de stat din Municipiul Ploiești s-au infiintat asociații care au caracter educativ, social, democratic, independent, non-profit si apolitic.

înființarea asociației in cadrul Colegiului National „Al. I. Cuza” are ca scop implicarea mult mai profunda a părinților alaturi de cadrele didactice in a sprijini performanta in sport si educație.

Prin adresa inregistrata la Municipiul Ploiești cu nr.23271/18.11.2016, conducerea Colegiului National „Al. I. Cuza” solicita acceptul Municipiului Ploiești pentru punerea la dispoziție prin folosința gratuita a unui spațiu in suprafața de 16 mp către asociația de părinți, «Asociația părinților Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza Ploiești» in vederea desfășurării activitatii administrative (ședințe, adunari generale, s.a.).

Prin urmare, supun spre adoptare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECȚIA TEHNIC- INVESTIȚII


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de folps unui spațiu în suprafață de 16 mp din incinta Colegiului Național „Alexandru Ioan Cuza” cătr «Asociația părinților Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza Ploie^ desfășurarea activității administrative

Potrivit art.l 12 alin (2) din Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale: „Terenurile și clădirile unităților de educație timpurie, de învățământ preșcolar, școlilor primare, gimnaziale și liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învățământ din cadrul acestora, înființate de stat, fac parte din domeniul public local și sunt administrate de către consiliile locale”.

începând din anul 2001 imobilele în care funcționează unitățile de invatamant O preuniversitar de stat au trecut în patrimoniul Municipiului Ploiești, fiind incluse în domeniul public conform Hotărârii Guvernului nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum si al municipiilor, orașelor si comunelor din județul Prahova. Printre bunurile ce aparțin domeniului public al Municipiului Ploiești se numără și imobilul situat Ploiești, str. Trei Ierarhi nr.10 imobil aflat în administratrea Colegiului National „Al. I. Cuza”.

In contextul tendințelor actuale, in mai multe unitati de invatamant din municipiu s-au înființat asociații de părinți care au caracter educativ, social, nonguvemamental, democratic, independent, non - profit si apolitic.

Prin adresa inregistrata la Municipiul Ploiești cu nr.23271/18.11.2016, conducerea Colegiului National „Al. I. Cuza” solicita acceptul Municipiului Ploiești pentru punerea la dispoziție prin folosința gratuita a unui spațiu in suprafața de 16 mp către asociația de părinți «Asociația părinților Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza Ploiești» in vederea desfășurării activitatii administrative (ședințe, adunari generale, s.a.).

O        Caracterul de urgenta al proiectului de hotarare mai sus menționat il constituie

demararea proiectelor propuse de colegiu prin asociația de părinți.

înființarea asociației de părinți in cadrul Colegiului Național „Alexandru Ioan Cuza” Ploiești are ca scop implicarea părinților alaturi de cadrele didactice in următoarele activitati:

-susținerea, modernizarea, eficientizarea si imbunatatirea calitatii continue a invatamantului in concordanta cu standardele Uniunii Europene si specificul societății romanești, in interesul elevilor din colegiu;

-susținerea si promovarea intereselor școlarilor si a părinților din invatamantul școlar in relația cu cadrele didactice, Inspectoratul Județean Școlar Prahova, Consiliul Local al municipiului Ploiești, federații ale părinților, alte organizații naționale si Internationale si societatea civila;

-obținerea si gestionarea de fonduri si bunuri materiale in vederea sprijinirii materiale a activitatii instructiv-educative si extracurriculare desfășurate de către unitatea de invatamant;


Principalele obiective ale «Asociației părinților Colegiului Național Alexandri.

Cuza Ploiești» sunt:                                                         /fc

-susținerea colegiului in activitatea de consiliere si orientare socio-.pț integrare sociala a școlarilor;

- sprijinirea parteneriatelor educaționale dintre colegiu si instituțiile dw-rdi;educativ pe plan intern si internațional;


 • - identificarea de surse de finanțare extrabugetare si implicarea directa in imbunatatirea, modernizarea si intretinerea bazei materiale a colegiului;

 • - susținerea conducerii unitatii de invatamant si participarea la organizarea si desfasurarea festivităților organizate;

 • - conlucrarea cu comisiile de ocrotire a minorilor, cu organele de autoritate tutelara sau cu organizațiile non-guvernamentale cu atribuții in acest sens, in vederea soluționării situației copiilor care au nevoie de ocrotire sau oricare fel de ajutor.

Mijloacele financiare si materiale ale asociației pot proveni din cotizația membrilor, dobânzi si dividente rezultate din plasarea sumelor disponibile, donații, sponsorizări si alte venituri aprobate in Adunarea Generala a Asociației.

Prin urmare, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII


DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU


Director Executiv, Sorina Gabriela ȘOM

I

Director Executiv Adjunct,

MădălinaAVIZAT,


Director Executiv, Carmen Daniela BUCURDirector Executiv Adjunct Amedeo Florin TĂBJDirecția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, ContracteAnexa nr.l la HCL nfa-


CONTRACT DE COMODAT nr.           din


A

încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local nr.

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • I. Colegiul National „Al. I. Cuza” cu sediul în Ploiești, str. Trei Ierarhi nr.10, județul

Prahova, reprezentat de doamna director..........................în calitate de comodant, pe de o

parte,

Și

O 2. Asociația părinților Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza Ploiești, cu sediul în Ploiești nr......, cod fiscal .............., cont nr.................... deschis la ...............,

reprezentat de ............ în calitate de comodatar, au convenit să încheie prezentul

contract de comodat, cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2.1. Comodantul transmite în folosință gratuită comodatarului, spațiul in suprafața de

16 mp (4h/luna) situat în Ploiești, spațiu unde isi desfasoara activitatea.

ni. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3.1. Contractul de comodat este valabil pe o perioada de 5 (cinci) ani, începând cu data înregistrării acestuia, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional.

Art. 3.2. Predarea-primirea spațiului se face pe baza de proces-verbal ce se va încheia în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea contractului.

IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4.1. Obligațiile comodatarului sunt următoarele:

a. Să folosească spațiul potrivit destinației prevăzute în contract;

O b. Să nu schimbe destinația spațiului dat în comodat;

 • c. Să nu efectueze nici un fel de modificări, amenajări sau construcții clădirii pentru orice lucrare de reparație (curentă său capitală) necesară pentru buna desfășurare a activității centrului, fără aprobarea scrisă a comodantului. Lucrările vor fi executate pe cheltuiala comodatarului și vor rămâne la încheierea contractului de comodat, fără plată compensatorie (indemnizație) în proprietatea comodantului;

 • d. Să nu afecteze structura de rezistență a imobilului din care face parte spațiul dat în comodat, răspunde dacă clădirea se deteriorează din vina sa;

 • e. Să respecte normele sanitare și igienice, normele de prevenire și stingere a incendiilor și de protecție a mediului înconjurător.

Pe linia prevenirii și stingerii incendiilor comodatarul iși va procura pe cheltuiala sa, stingătoarele de incendiu necesare ce vor fi verificate și reîncărcate periodic.

De asemenea, comodatarul iși va procura și celelalte mijloace de P.S.I. (accesorii pentru dotarea hidranților, dispozitive de semnalizare a incendiilor etc.) necesare. Verificarea și întreținerea mijloacelor de P.S.I. din spațiul respectiv se va face pe cheltuiala comodatarului.

Comodatarul iși va obține, înainte de începerea activității în spațiul pus la dispoziție,

liălâ^ arul'

sau a anor evenimente ce pot conduce la producerea de pagube sau alte prejumc^>iinixatif de?"/ învățământ;

 • f. Să informeze imediat pe comodant asupra oricăror accidente și stricăciuni c^e^au produs asupra clădirii;

 • g. Să protejeze clădirea contra efracției, asigurarea bunurilor și obiectelor proprii din clădire, revenindu-i în totalitate comodatarului;

 • h. Să-și asume propria răspundere civilă față de terți pentru evenimente produse în incinta clădirii;

 • i. Să predea spațiul liber și dotările pe care le-a preluat conform procesului-verbal, (anexa la contract) la terminarea sau rezilierea contractului de comodat în buna stare de funcționare, ținându-se cont de uzura normală;

 • j. Să permită accesul reprezentanților comodantului în spațiu pentru a verifica folosirea Q spațiului conform contractului;

 • k. Să plătească taxele și impozitul pentru spațiul dat în comodat prevăzute de lege, dacă este cazul;

 • l. Să nu afecteze sau să blocheze în nici un fel, prin activitatea sa, spațiile comune din cadrul unității de învățământ în care se află spațiul dat în comodat;

 • m. Să anunțe comodantului orice modificare în statutul juridic, act de înființare, etc. în termenul limita de 48 ore;

r. Să efectueze reparațiile curente necesare în spațiul dat în comodat și să asigure curățenia, igienizarea spațiului și a părților de folosință comună pe toată durata contractului. Comodatarul va asigura permanent curățenia în spațiul folosit efectuând dezinfecția, dezinsecția și deratizarea în conformitate cu normele igienico-sanitare, toodată asigurând evacuarea și transportul reziduurilor rezultate din prestarea activității.

Art. 4.2. Obligațiile comodantului sunt următoarele:

 • a) se obligă să pună la dispoziție comodatarului spațiul dat în comodat;

 • b) să permită comodatarului instalarea unui post telefonic la cererea scrisă și pe cheltuiala O acestuia;

V. ÎNCETAREA contractului

Art. 5.1.

 • a) prin acordul scris al părților;

 • b) distrugerea clădirii;

 • c) în caz de forță majoră cum este definită de legea română;

Art. 5.2. Pactul comisoriu: în caz de neexecutare culpabila a unei obligații de către una din părți, contractul se va desființa de drept fără necesitatea îndeplinirii oricărei alte formalități.

Art. 5.3. Comodatarul se obligă ca la încetarea prezentului contract să elibereze și să predea comodantului spațiul în termen de 48 de ore;

Art. 5.4. în situația în care intervin reglementări de natură patrimonială, care depăseșc limitele de competență ale comodantului, durata contractului se poate scurta, părțile convenind asupra modalităților concrete de conciliere.

Art. 5.5. Denunțare unilaterală la inițiativa conducerii Primăriei Municipiului Ploiești și a unității de învățământ, dacă aceasta are nevoie de clădire pentru procesul instructiv-educativ sau pentru nevoi cu caracter social sau dacă actele normative emise ulterior de organele ierarhic superioare vor prevedea aceasta;

Art. 5.6. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului^onhact'-o' va\ notifica celeilalte părți, cu cel puțin 10 (zece) zile înainte de data la care încet^ea^mează1 ;v\ sa-și producă efectele.                                                                         i

VI. CLAUZE SPECIALE                                             /

Art. 6.1. Sunt strict interzise subînchirierea, cedarea sau cesiunea contractuluf/îh^tdtalîtat?:y/ sau in parte altor persoane.

Art. 6.2. Prevederile de baza ale contractului, legate de coabitare, întreținere curentă și de plată a obligațiilor financiare convenite vor fi analizate în comun sau ori de câte ori este nevoie în vederea aplicării corecțiilor și pentru aducerea lor, neîntârziată, la nivelul stabilit.

Art. 6.3. Clauzele contractuale pot fi modificate prin act adițional, potrivit voinței părților. Vn. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

Art. 7.1. In accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresă/sediul prevăzut în partea Q introductivă a prezentului contract.

Art. 7.2. în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

VIII. LITIGII

Art. 8.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract, să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

Art. 8.2. în cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

Art. 8.3. Contractul de comodat va fi interpretat în conformitate cu dreptul român;

IX. CLAUZE FINALE

Art. 9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Art. 9.2. Prezentul contract a fost încheiat în trei exemplare, un exemplar pentru fiecare parte contractanta si unul pentru Municipiului Ploiești in calitate de unitate deținătoare a imobilului.

COMODANT,

Director,


COMODATAR,

Președinte,

VIZAT, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Direcția Tehnic- Investiții Director Executiv,


Direcția Gestiune Patrimoniu Director Executiv,


Director Executiv Adjunct,                        Director Executiv Adjunct,

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achizitiții

Publice, Contracte,

Director Executiv,wwwJiccuza.ro mail:liccuza@gmail.com Telefon/fax 0344802070

NR.3581/I8.11.2016

Ml.’NICfPIțj'ț PLQIESTi I

republicii, nr.2,

-—---

23271

18 -11- 2516


Către Primăria Municipiului Ploieștî~ Direcția Tehnic - Investiții

Prin prezenta vă solicităm aprobare pentru încheierea unui contract de comodat cu Asociația de părinți C.N „Alexandru Ioan Cuza „ Ploiești ( Asociația Părinților din colegiu) pentru un spațiu în suprafață de 16 mp din incinta Colegiului Național „ Alexandru Ioan Cuza „ Municipiul Ploiești, în care să-și desfășoare activitatea administrativă Asociația Părinților , pentru creșterea calității seviciilor educaționale oferite beneficiarilor directi și indirect!.

r*3                                                                     3                                                                             *    *                    9

înființarea Asociației Părinților în cadrul colegiului are ca scop implicarea părinților alături de cadrele didactice în următoarele activități:

Susținerea, modernizarea , eficientizarea și îmbunătățirea calității continue a învățământului în concordanță cu standardele europene și specificul societății românești în interesul elevilor din colegiu ;

Susținerea și promovarea intereselor elevilor și părinților în relația cu cadrele didactice , Inspectoratul Școlar județean Prahova , Consiliul Local al Municipiului Ploiești , federații ale părinților , alte organizații naționale și internaționale;

 • -   Obținerea și gestionarea de fonduri și bunuri materiale în vederea sprijinirii materiale a activității instructiv-educative și extracurriculare desfășurate de către colegiu;

Principalele obiective ale Asociației de Părinți C.N „Alexandru Ioan Cuza„ Ploiești sunt:

 • -   Susținerea colegiului în activitatea de consiliere și orientare socio-profesională de integrare socială a elevilor;

Sprijinirea parteneriatelor educaționale dintre colegiu și instituțiile cu rol educativ pe plan local, național și internațional;

 • -   Identificarea de surse de finanțare extrabugetare și implicarea directă în înbunătățirea, modernizarea și întreținerea bazei materială a colegiului;

 • -   Susținerea conducerii colegiului și participarea la organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare și extrașcolare;

Conlucrarea cu comisiile de ocrotire a minorilor, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizațiile non-guvemamentale cu atribuții în acest sens , în vederea soluționării situației copiilor care au nevoie de ocrotire sau oricare fel de ajutor;

Mijloacele financiare și materiale ale asociației pot proveni din cotizația membrilor , dobânzi și dividente rezultate din plasarea sumelor disponibile , donații , sponsorizări și alte venituri aprobate în Adunarea Generală a Asociației.COLEGIUL NAȚIONAL “ALEXANDRU IOAN CUZA” Municipiul Ploiești, Județul Prahova Str.Trei Ierarhi Nr.10 , cod 100010

Nr. 3663/28.11.2016


Către Primăria Municipiului Ploiești

Serviciul Tehnic Investiții

9

Prin prezenta vă rog să solicitați Consiliului Local cuprinderea în ordinea de zi a ședinței de consiliu din data de 29.11,2016 la punctul 41 „Diverse „ a solicitării noastre cu privire la aprobarea alocării unui spațiu cu titlu de folosință gratuită pentru ASOCIAȚIA PĂRINȚILOR COLEGIULUI NATIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA PLOIEȘTI din următoarele motive:

 • - Constituirea ASOCIAȚIEI PĂRINȚILOR COLEGIULUI NATIONAL

9                                     9                                                                                 9

ALEXANDRU IOAN CUZA PLOIEȘTI este o oportunitate pentru toți benericiarii directi si indirecti ai educației oferite de C.N.AL.I.CUZA Ploiești;

9     9                          9                              9                                                                                                              9     7

 • - Hotărârea constituirii acestei asociații s-a fînaliizat după o lungă perioadă de negocieri între părinți ;

 • - Ne aflăm la sfârșitul anului calendaristic ;

 • - Sunt proiecte în derulare care necesită sprijin financiar extrabugetar;

 • - Sunt identificate câteva resurse de sprijin financiar pentru finalul anului financiar 2016 în vederea modernizării bazei materiale a colegiului;

 • - De la începutul anului școlar nu am mai fost sprijiniți de părinți cu privire la asigurarea protecției elevilor cu gardieni publici lucru imperios necesar având în vedere faptul că nu avem în organigrama instituției decât 2 paznici care sigură paza și protecția patrimoniului colegiului.

 • - Amânarea soluționării problemei pentru o altă dată a ședinței de Consiliu Local va întârzia cu mult intrarea în drepturi ale Asociației Părinților pe de-o parte și stagnarea derulării proiectelor colegiului și pierederea sprijinelor financiare extrabugetare pe de altă parte.

Atașăm alăturat și punctul de vedere al părinților reprezentat de către Avocat Anghel Georgeta, din Baroul Prahova, cu sediul profesional în Ploiești, str.Persani, nr.l, bloc.90, sc.A, ap.2, jud.Prahova, România si birou de lucru in Ploiești, str. Maramureș, nr.12, etaj.3, cam. 114, jud.Prahova, Romania, având Cod de

/X înregistrare Fiscală 28158435.

Mulțumesc anticipat!


UNIUNEA NATjONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA BAROUL PRAHOVA


GEORGETA ANGHEL

CABINET DE AVOCAT

NR. 36/28.11.2016

Către,


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Domnului PRIMAR

Subscrisa, ASOCIAȚIA PĂRINȚILOR COLEGIULUI NATIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA PLOIEȘTI, asociație in procedura de obținere a personalității juridice, legal reprezentata în cursul procedurii de către Avocat Anghel Georgeta, din' Baroul Prahova, cu sediul profesional în Ploiești, str.Persani, nr.l, bloc.90, sc.A, ap.2, jud.Prahova, România si birou de lucru in Ploiești, str. Maramureș, nr.12, etaj.3, cam.114, jud.Prahova, Romania, având Cod de înregistrare Fiscală 28158435.avand in vedere solicitarea Colegiului National Alexandru loan Cuza Ploiești, prin Director , Profesor Rodîca Popescu, cu privire la aprobarea alocării unui spațiu cu titlu de folosința gratuita in scopul declarării sediului Asociației Părinților, susținem ca aceasta solicitare sa fie supusa aprobării in ședința de Consiliu Local programata in data de 29.11.2016 avand in vedere următoarele motive:

' ‘          ■' procedura de obținere a personalității juridiceare patru etape in fata a patru instituții ale statului :

 • - In fata Ministerului de Justiție - pentru obținerea disponibilității denumirii

 • - In fata Consiliului Local al Municipiului Ploiești - pentru obținerea aprobării alocării unui spațiu pentru sediu

 • - In fata Judecătoriei'Ploiești - pentru înregistrarea in Registrul Special al Fundațiilor si Asociațiilor

 • - In fata AJFP -Prahova - pentru obținerea codului fiscal si înregistrarea fiscala

♦ Este important ca procedura de obținere a personalității juridice sa se finalizeze pana la sfârșitul anului 2016, pentru ca Asociația sa poata obține venituri din sponsorizările pe care firmele le pot face, virând 20% din impozitul pe profit, precum si pentru sponsorizările individuale ale persoanelor fizice care pot dona cei 2% din* impozitul pe venit obținui in 2016

♦ Toate veniturile Asociației vor fi folosite in susținerea materiala a Colegiului National Alexandru loan Cuza Ploiești, acoperind anumite necesitați ce apar in cursul anului școlar.

 • ♦  Singura etapa in care putem beneficia de un sprijin real, de soluționarea cu celeritate a solicitării noastre' este cea desfasurata in fata Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

 • ♦  Asociația Părinților nu a solicitat acestei instituții sprijin material, ci doar susținerea pentru declararea sediului"Asociației, considerând ca este posibila soluționarea rapida a acestei solicitări

♦ Daca solicitarea noastra ar fi supusa spre aprobare in ședința de Consiliu din 20.12.2016, am fi in situația de a rata unele sponsorizări ce reprezintă venituri ale Asociației.

♦ Având in vedere ca pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Ploiești, stabilita prin Dispoziția Primarului Municipiului Ploiești nr. 32595/25.11.2016 exista si punctul 41 "Diverse", avem respectuoasa.rugăminte de a aproba includerea pe ordinea, de zi si a solicitării.noastre, formulata prin ințermeridjul Colegiului National Alexandru loan Cuza, întrucât prin aprobarea solicitării noastre la 29.11.201.6,, Asociația ar fi susținuta in a finaliza cu celeritate procedura de obținere a personalității juridice si de a reuși sa obțină sponsorizările susmenționate.

In speranța soluționării favorabile a solicitării.noastre, va asiguram de întreaga.noastra considerație!

Cu stima,


ASOCIAȚIA PĂRINȚILOR COLEGIULUI NATIONAL Prin Avocat Anghel Georgeta
ANGHEL

SW^Â^ICUZA PLOIEȘTI,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 6COMISIA PENTRUINVATAMANT, SANATATE, STIINTA, CULTURA, CULTE, TINERET SI SPORT

RAPORT

O

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosință gratuită a unui spațiu în suprafață de 16 mp din incinta Colegiului Național „Alexandru Ioan Cuza” către «Asociația părinților Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza Ploiești» pentru desfășurarea activității administrative