Hotărârea nr. 4/2016

Hotãrârea nr. 4 privind acordarea scutirii de la plata obligaţiilor bugetare către diverse entități prevăzute la art. 469 alin. (1) lit. g din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul fiscal 2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 4 privind acordarea scutirii de la plata obligațiilor bugetare către diverse entități prevăzute la art. 469 alin.(l) lit g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul fiscal 2016

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Viceprimarului cu atribuții de Primar al Municipiului Ploiești - dl Cristian Ganea și Raportul de specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești prin care se propune acordarea de faciliăți fiscale pentru mijloacele de transport ale persoanelor juridice care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localități, dacă tariful de transport este stabilit în condiții de transport public, pentru anul fiscal 2016;

Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.l”Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze a Consiliului Municipiului Ploiești din data de 26 ianuarie 2016;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.516/15.12.2015 privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești;

A

In conformitate cu dispozițiile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificata prin Legea nr. 199/1997 ;

în conformitate cu prevederile art.456 alin.(l) lit.f) și art. 469 alin.(l) lit g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiilor art.4 din Legea nr.92/2007 privind serviciile de transport public local;

A

In temeiul prevederilor art.5 alin.(l) lit. a), art.27 și ale art.30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată ;

A

In baza dispozițiilor prevederilor art. 36 alin. 4 lit.”c” și art. 45 alin.(2) lit. “c” din Legea nr.215/2001 administrației publice locale, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Ia act de scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localitati dacă tariful de transport este stabilit în condiții de transport public, și care sunt înscrise pe licențele de traseu, respectiv în anexa nr. 1 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport pentru un număr de 11 (unsprezece) mijloace de transport deținute de către SC LICRIF IMPEX SRL - cod fiscal 15038852 -pentru perioada ianuarie-decembrie 2016.

Facilitatea acordată constă în scutire de la plata sumei de 4.848 lei reprezentând impozit pe mijloace de transport.

Art.2. Ia act de scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localitati dacă tariful de transport este stabilit în condiții de transport public, și care sunt înscrise pe licențele de traseu, respectiv în anexa nr. 1 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport pentru un număr de 4 (patru) mijloace de transport deținute de către SC ATOMIC IMPEX SRL - cod fiscal 6611127 -pentru perioada ianuarie-decembrie 2016.

Facilitatea acordată constă în scutire de la plata sumei de 2.952 lei reprezentând impozit pe mijloace de transport.

Art.3. Ia act de scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localitati dacă tariful de transport este stabilit în condiții de transport public, și care sunt înscrise pe licențele de traseu, respectiv în anexa nr.l la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport, pentru un număr de 6 (șase) mijloace de transport deținute de către deținute de către SC MARIN STELIAN TRANSPORT INTERNAȚIONAL MARFĂ ȘI PERSOANE SRL - cod fiscal 6696891- pentru perioada ianuarie-decembrie 2016.

Facilitatea acordată constă în scutire de la plata sumei de 5.892 lei reprezentând impozit pe mijloace de transport.

Art.4. Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 29 ianuarie 2016

PREȘEDINTE DE sfthntăROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


EXPUNERE DE MOTIVE


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI privind acordarea scutirii de la plata obligațiilor bugetare către diverse entități prevăzute la art. 469 alin.(l) lit g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul fiscal 2016

In conformitate cu principiul autonomiei locale, care coresunde Cartei europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificata prin Legea nr. 199/1997 ;

Potrivit dispozițiilor art. 469 alin.(l) lit g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

/X

In temeiul prevederilor art. 5 alin.(l) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată ;

Potrivit dispozițiilor art.4 din Legea nr.92/2007 privind serviciile de transport public local;

In temeiul prevederilor art. 5 alin.(l) lit. a),art.27 și ale art.30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată ;

In baza dispozițiilor prevederilor art. 36 alin. 4 lit.”c” și art. 45 alin.(2) lit. “ c ” din Legea nr.215/2001 administrației publice locale, republicată și actualizată;

Având în vedere prevederile legale menționate mai sus, precum și Raportul de specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, prin care se propune acordarea de faciliăți fiscale pentru mijloacele de transport ale persoanelor juridice care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localități, dacă tariful de transport este stabilit în condiții de transport public, pentru anul fiscal 2016, propun Consiliului Local al municipiului Ploiești spre aprobare, prezentul proiect de hotărâre.

VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE PRIMAR,

CRISTIAN MIHAI GANEA

MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

RAPORT DE SPECIALITATE

privind acordarea scutirii de la plata obligațiilor bugetare către diverse entUaț la art. 469 alin.(l) lit g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul fiscal 2016

Potrivit art.469 alin.(l) lit.g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, impozitul pe mijloacele de transport nu se aplica pentru mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localități, dacă tariful de transport este stabilit în condiții de transport public.

Având în vedere dispozițiile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, serviciul de transport public local asigură cerințele de deplasare a cetățenilor, în funcție de cererea de transport și de capacitatea disponibilă si se efectuează numai pe raza teritorial-administrativa a unei localitati, in cazul transportului local, sau numai intre localitățile unui județ, in cazul transportului județean.

Efectuarea serviciului de transport public local pe raza județului Prahova, se face cu respectarea cumulativă a următoarelor condiții:

 • a) se efectuează de către un operator de transport rutier, astfel cum acesta este definit și licențiat conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare;

 • b) se efectuează numai între localitățile județului Prahova;

 • c) se execută pe rute și cu programe de circulație prestabilite de către Consiliul Județean Prahova;

 • d) se efectuează de către operatorul de transport rutier cu mijloace de transport în comun, respectiv cu autobuze, deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing, înmatriculate sau înregistrate, după caz, în județul Prahova;

 • e) persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixe prestabilite, denumite stații sau autogări, după caz;

 • f) pentru efectuarea serviciului, operatorul de transport rutier percepe de la persoanele transportate un tarif de transport pe bază de legitimații de călătorie individuale eliberate anticipat, al căror regim este stabilit de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare;

 • g) transportul cu autobuzele se efectuează numai pe bază de licențe de traseu și caiete de sarcini, elaborate și eliberate în condițiile stabilite prin Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 al ministrului internelor și reformei administrative;

La sediul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești au fost înregistrate umnumăr

de 3 (trei) cereri care au avut ca obiect scutirea de la plata impozitului asupra mijloacelor


de transport, contribuabili care respectă cumulativ condițiile prezentate mai susf.T;.. ; \ A roFJ             V* I

 • 1. SC LICRIF IMPEX SRL - cu sediul în Ploiești, str.Dâmbovița nr.34, cod fiscal 15038852, a depus cererea nr.4378/12.01.2016;

 • 2. SC ATOMIC SRL- cu sediul în Ploiești, str.Aleea Iezerului nr.9, &odvfiscal 6611127, a depus cererea nr.5099/13.01.2016;

 • 3. SC MARIN STELIAN TRANSPORT INTERNAȚIONAL MARFĂ ȘI PERSOANE SRL - cu sediul în Ploiești, str.Zăvoiului, cod fiscal 6696891, a depus cererea înregistrată sub nr.7927/19.01.2016.

Precizăm faptul că cererile au fost însoțite de următoarele documente:

 • - act adițional la contract cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate;

 • - licență de traseu valabile pentru perioada 2014-2019;

 • - caiet de sarcini al licenței de transport;

 • - lista cu vehiculele utilizate în transportul public de persoane;

-copie după cărțile de identitate a vehiculelor utilizate în transportul public de persoane.

Prin adresa Ministerului Administrației și Internelor înregistrată la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești sub nr. 81939/04.08.2011, s-a făcut precizarea că, contribuabilii persoane juridice care au ca profil de activitate servicii de transport public de pasageri, în regim urban sau suburban, sunt scutiți de la plata impozitului pe mijloacele de transport numai pentru autobuze, autocare și microbuze, utilizate exclusiv în scopul transportului public local de călători în condițiile Legii nr.92/2007 privind serviciile de transport public local.

In aceste condiții, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind acordarea de facilități fiscale, pentru perioada ianuarie-decembrie 2016, pentru mijloacele de transport aparținând persoanelor juridice care sunt utilizate exclusiv în scopul transportului public local și care sunt înscrise pe licențele de traseu, respectiv în anexa nr.l la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate

DIJKffCTORJEXECUTIV,

ION A DOLNICEANU-VIȘEAN


Avizat,

Compartiment juridic Cristiana Zamfir


întocmit.

Florentina Zejescu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DO

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata obligațiilor bugetare către diverse entități prevăzute la art. 469 alin.(l) lit g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul fiscal 2016

și a emis:

A

1'^ ofta C/ff

1


SECRETAR,