Hotărârea nr. 399/2016

Hotãrârea nr. 399 privind retragerea dreptului de folosinţă al domnului Ghica Valentin asupra terenului situat în Ploieşti, str. Ghighiului nr.2, lot 88, drept ce a fost deţinut în baza contractului de comodat nr.20062/2010

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 399 privind retragerea dreptului de folosință al domnului Ghica Valentin asupra terenului situat în Ploiești, str. Ghighiului nr.2, lot 88, drept ce a fost deținut în baza contractului de comodat nr.20062/2010

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu, prin care se propune retragerea dreptului de folosință al domnului Ghica Valentin ce îl deținea asupra terenului situat în Ploiești, str. Ghighiului nr.2, lot 88 în baza contractului de comodat nr. 20062/2010;

Potrivit prevederilor art.2 și art.6 alin.l și alin.2 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală;

Luând în considerare încheierea de respingere nr.64584/08.08.2015 a cererii cu privire la imobilul cu nr. cadastral 88196/88, înscris în cartea funciară 134941a UAT Ploiești, încheiere emisă de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova;

Având în vedere art. 28 alin.7 din Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 16.11.2016;

In baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.(2), litera “c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă retragerea dreptului de folosință al domnului Ghica Valentin asupra terenului, în suprafață de 278 mp situat în Ploiești, str. Ghighiului nr.2, lot 88, drept ce a fost deținut în baza contractului de comodat nr. 20062/2010.

Art.2. Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 noiembrie 2016


Președinte de ședință,

Contrasemnează Secretar, Georgiana Popa


Georg&rSorin-Niculae Botez

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință al domnului Ghica Valentin asupra terenului situat în Ploiești, str. Ghighiului nr.2, lot 88, drept ce a fost deținut în baza contractului de comodat nr.20062/2010


Potrivit Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Toate celelelate bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

In baza prevederilor art.2 din Legea nr. 15/2003 “privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală ” se pot atribui tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani din terenurile aflate în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale, pentru construirea unei locuințe proprietate personală suprafețe de teren “cuprinse între 150 m2 și 300 m2 în municipii și sectoarele municipiului București..


Imobilul teren situat în Ploiești, str. Ghighiului nr.2, lot 88 aparține domeniului privat potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 375/24.11.2009, a fost cuprins în lista terenurilor disponibile care au fost atribuite în folosință gratuită tinerilor pentru construcția de locuințe proprietate personală și se identifică cu numărul cadastral 88196/88, fiind înscris în cartea funciară 134941a UAT Ploiești.

Astfel, imobilul teren a fost atribuit în folosință gratuită potrivit legii sus menționate domnului Ghica Valentin, sens în care a fost încheiat contractul de comodat nr. 20062/10.11.2010, în vederea construirii unei locuințe proprietate personală.

întrucât titularul dreptului de folosință nu a reușit să realizeze construcția în termenul legal, prin adresa nr. 4075/20.02.2013, acesta a solicitat predarea terenului către municipiul Ploiești, fiind încheiat, procesul-verbal de predare-primire al terenului nr. 4075/07.03.2013, conform prevederilor contractului de comodat.

Prin Hotărârea nr. 467/29.11.2013, Consiliul Local a aprobat atribuirea terenului în cauză, către domnul Bălan Beniamin, încheindu-se între acesta și Municipiul Ploiești contractul de comodat nr. 21296/17.12.2013.

Ca urmare a solicitării de notare în cartea funciară a contractului de comodat încheiat între municipiul Ploiești și domnul Bălan Beniamin pentru terenul sus menționat, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova luând act de faptul că „nu a fost prezentată hotărârea emisă de Consiliul Local al Municipiului Ploiești prin care i s-a retras lui Ghica Valentin dreptul de folosință atribuit asupra terenului”, a emis încheierea de respingere nr.64584/26.06.2015.

Prin adresa nr. 11199/16.06.2016, municipiul Ploiești a revenit asuprasolicitării către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova de a efectua operațiunea de „notare doar a contractului de comodat nr. 21296/17.12.2013, încheiat intre municipiul Ploiești și domnul Bălan Beniamin nu și dreptul de folosință în favoarea domnului Ghica Valentin”. Ca răspuns la acestă solicitare, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Prahova a invocat prevederile art.6 al.l și al.2 al Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală potrivit cărora „ ...prin hotărâre a consiliului local i se retrage beneficiarului dreptul de folosință asupra terenului atribuit”.

Conform adresei nr. 5162/248 din 18.07.2016, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Prahova a precizat: „în consecință, în baza hotărârii se va radia dreptul de folosință înscris în cartea funciară, în favoarea dl. Ghica Valentin, iar dreptul de folosință se va înscrie în favoarea dl. Bălan Beniamin, în baza contractului de comodat nr. 21296/17.12.2013”.

z\

In vederea îndeplinirii formalităților de înscriere în cartea funciră a dreptului de folosință în favoarea noului beneficiar, situația a fost prezentată Comisiei nr.2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale care, conform Procesului Verbal din data de 16.11.2016, a avizat favorabil propunerea inițierii unui proiect de hotărâre referitor la retragerea dreptului de folosință al domnului Ghica Valentin asupra terenului situat în Ploiești, str. Ghighiului nr.2, lot 88, drept ce a fost deținut în baza contractului de comodat nr.20062/2010.

Direcția Gestiune Patrimoniu

Director Executiv, Carmen Daniela BucurDirector Executiv Adjunct, Amedeo FlorinJPăbîrcă


Șef Serviciu Intabulări Bunuri,

Mădălin Negoită

AVIZAT,

Direcția Administrație Publică,

Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte,  Director Executiv, Măntoiu Anabell Oii


Direcția Economică,Director,


Nicoleta Crăciunoiu

2 2 -11- 2016


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotarare privind retragerea dreptului de folosință al domnului Ghica Valentin asupra terenului situat în Ploiești, str. Ghighiului nr.2, lot 88, drept ce a fost detinut în baza contractului de comodat nr.20062/2010

O

Potrivit Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Toate celelelate bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

In baza prevederilor art.2 din Legea nr. 15/2003 “privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală ” se pot atribui tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani din terenurile aflate în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale, pentru construirea unei locuințe proprietate personală suprafețe de teren “cuprinse între 150 m2 și 300. m2 în municipii și sectoarele municipiului București..

Astfel imobilul teren, în suprafață de 287 mp situat în Ploiești, str. Ghighiului nr.2, lot 88 ce aparține domeniului privat al localității în baza Hotărârii Consiliului O Local nr.375/24.11.2009, a fost atribuit în folosință gratuită potrivit legii sus menționate domnului Ghica Valentin, sens în care a fost încheiat contractul de comodat nr. 20062/10.11.2010.

întrucât, titularul dreptului de folosință nu a reușit să realizeze construcția în termenul legal, prin procesul-verbal de predare-primire nr.4075/07.03.2013, acesta a procedat la predarea terenului sus menționat către municipiul Ploiești.

Prin Hotărârea nr.467/29.11.2013, Consiliului Local a aprobat atribuirea terenului în cauză, către domnul Bălan Beniamin, încheindu-se între acesta și Municipiul Ploiești contractul de comodat nr. 21296/17.12.2013.

Ca urmare a solicitării de notare în cartea funciară a contractului de comodat încheiat între municipiul Ploiești și domnul Bălan Beniamin, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova a emis încheierea de respingere nr.64584/26.06.2015 cu motivația că: „nu a fost prezentată hotărârea emisă de Consiliul Local al Municipiului Ploiești prin care i s-a retras lui Ghica Valentin dreptul de folosință atribuit asupra terenului”.


A

.. - ■ A

Având în vedere cele precizate mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local prezentul proiect de hotarare privind retragerea dreptului de folosința a domnului Ghica Valentin asupra terenului situat în Ploiești, str. Ghighiului nr.2, lot 88, drept ce a fost deținut în baza contractului de comodat nr.20062/2010.
Dosarul nr. 64584/18-06-2015

ÎNCHEIERE DE RESPINGERE Nr. 64584

REGISTRATOR Sora Mari a

ASISTENT REGISTRATOR Stafie Dumitrache Oana Raluca


Asupra cererii introduse de BALAN BENIAMIN domiciliat in Romania, Jud. PRAHOVA, Loc. Ploiești, Str.               | Nr. Posta! privind intabula re sau înscriere provizorie in cartea funciara , in baza:

  • - act administrativ nr. 4075/07-03-2013 emis de PRIMĂRIA MUN PLOIEȘTI, act administrativ nr. 13244/02-07-2015 emis de PRIMĂRIA MUN PLOIEȘTI; act administrativ nr. 467/29-11-2013 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUN. PLOIEȘTI; act administrativ nr. 021296/17-12-2013 emis de MUNICIPIUL PLOIEȘTI;

pentru care s-a achitat tariful in suma de 120 iei, cu documentul de plata:

  • - chitanța nr. PHP188288/18-06-2015 in suma de 60 iei; chitanța nr. PHP189528/02-07-2015 in suma de 60 lei;

pentru serviciul avand codul 232,242, avand in vedere nota de respingere a inspectorului de cadastru anexata prezentei încheieri si/sau referatul asistentului registrator in sensul ca exista impedimente la înscriere, se constata următoarele:

din verificările efectuate se constata faptul ca nu s-a răspuns in totalitata solicitărilor comunicate prin referatul de completare, respectiv nu a fost prezentata hotararea emisa de Consiliul Local al Municipiului Ploiești prin care i s-a retras lui Ghica Valentin dreptul de folosința atribuit asupra terenului ce face obiectul cererii cu numărul de mai sus, in conformitate cu dispozițiile prevăzute de art.6(2) din Legea nr. 15/2003, republicata, nefiind astfel îndeplinite dispozițiile prevăzute de art.29 din Legea nr.7/1996, republicata.

Vazand referatul asistentului registrator din care rezulta faptul ca exista impedimente la înscriere in sensul celor aratate;

pentru motivele de mai sus, in baza art. 30 din Legea Cadastrului si Publicității Imobiliare nr.7/1996, republicata


DISPUNE

Respingerea cererii cu privire la :

  • - imobilul cu nr. cadastral 8819/88, înscris in cartea funciara 134941 (provenita din cartea funciara de pe hârtie cu numărul 8265/S) UAT Ploiești avand proprietarii: Consiliul Local Ploiești in cota de 1/1 de sub B.l;

  • - se respinge cererea de înscriere întrucât nu s-au soluționat integral cerințele din referatul de completare sub C.4 din cartea funciara 134941 (provenita din cartea funciara de pe hârtie cu numărul 8265/S) UAT Ploiești;

Prezenta se va comunica pârtilor:

Balan Beniamin,

GHICA VALENTIN,

Consiliul Local Ploiești.

~..A


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI,

SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE


RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiectul de hotarare privind retragerea dreptului de folosință a domnului Ghica Valentin asupra terenului situat în Ploiești, str. Ghighiului nr.2, lot 88, drept ce a fost deținut în baza contractului de comodat nr.20062/2010 și a emis: