Hotărârea nr. 398/2016

Hotãrârea nr. 398 privind aprobarea schimbării locuinţelor atribuite unor chiriaşi cu alte locuinţe vacante de aceeaşi categorie

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 398

privind aprobarea schimbării locuințelor atribuite unor chiriași cu alte locuințe vacante de aceeași categorie

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a consilierilor locali Vîscan Robert Ionuț, Dragulea Sanda, Marilena Stanciu, Dănescu Ștefan, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan precum și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu privind aprobarea schimbării locuințelor atribuite unor chiriași cu alte locuințe vacante de aceeași categorie;

Luând act de faptul că apartamentele 7,8,30 situate in Ploiești, blocul 86, str. Domnișori nr.95 și apartamentul 7 situat în Ploiești, blocul 85, str. Domnișori nr. 93, potrivit H.G. nr. 587/22.05.2009 aparțin domeniului privat al statului;

Luând act de faptul că apartamentele 3,8, situate in Ploiești, blocul TI, apartamentul 1, situat in Ploiești, blocul T9, str. Amauti nr.2, aparțin domeniului public al statului conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 150/2015 si apartamentul 9 situat în Ploiești, blocul 12B, str. Sabinelor nr. 18, aparține domeniului public al municipiului Ploiești potrivit Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.213/2005;

Luând în considerare raportul din data de 16.11.2016 al Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale precum și procesele verbale ale Comisiei sociale pentru analizarea cererilor privind repartizarea de locuințe pentru tineri destinate închirierii din datele de 18.10.2016 și 20.10.2016;

Având în vedere art. 8, alin. 6 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Nționale pentru Locuințe, precum și art. 15 alin. (15) și (19) din H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

în temeiul art. 36, alin. 1, alin. 5, lit. a, alin 6, lit. a, pct.17, art. 123, lit. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă schimbarea locuinței situată în Ploiești, strada Sabinelor nr.18, bl.l2B, et.4, ap.9 deținută de dna. Moș Mihaela în baza contractului de închiriere nr. 10584/22.08.2012 cu modificările si completările ulterioare, cu locuința vacantă situată în Ploiești, str. Domnișori bl. 86, et.2, ap. 8;

Art.2. Aprobă schimbarea locuinței situată în Ploiești, strada Amăuți nr.2, bl.Tl, et.l ap. 3 deținută de dl. Mihalca Gabriel Gheorghe în baza contractului de închiriere nr. 10493/08.07.2015cu modificările si completările ulterioare, cu locuința vacantă situată în Ploiești, str. Domnișori bl. 85, et.l, ap.7;

Art.3. Aprobă schimbarea locuinței situată în Ploiești, strada Arnăuți nr.2, bl.Tl, ap.8, mansarda deținută de dl. Ștefan Cristinel în baza contractului de închiriere nr. 287275/01.06.2004 cu modificările si completările ulterioare, cu locuința vacantă situată în Ploiești, str. Domnișori bl. 86, et.l, ap.7;

Art.4. Aprobă schimbarea locuinței situată în Ploiești, strada Arnăuți nr.2, bl.T9, ap.l, parter, deținută de dl. Cristudor Valentin în baza contractului de închiriere nr. 10440/15.08.2006 cu modificările si completările ulterioare, cu locuința vacantă situată în Ploiești, str. Domnișori bl. 86, et.7, ap.30;

Art. 5. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze documentele necesare potrivit prevederilor articolelor 1,2,3 și 4 din prezenta hotărâre.

Art. 6. Direcția de Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte vă aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 noiembrie 2016

Președinte de ședință, George-Sorin-Niculae BotezContrasemnează Secretar, Georgiana Popa


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbării locuințelor atribuite unor chiriași cu alte locuințe vacante de aceeași categorie

în exercitarea atribuțiilor stabilite la art. 3 6 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, Consiliul Local asigură potrivit competenței sale, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale și celelalte unități locative aflate în administrarea sa.

în blocurile ANL deținute de Municipiul Ploiești exista locuințe vacante eliberate pe parcursul exploatării (prin predare de către foștii chiriași, în urma unor sentințe etc).

Ca atare, în vederea valorificării acestora, Comisia socială numită prin Dispoziția Primarului Municipiului Ploiești nr. 25115/20.09.2016 s-a întrunit în mai multe ședințe și a solicitat puncte de vedere autorităților de la nivel central.

Această procedură s-a impus întrucât în urma modificărilor Legii nr. 152/1998 art. 8 alin. 6 stabilește „ La prelungirea contractelor de închiriere, autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale și ale sectoarelor municipiului București, precum și autoritățile administrației publice centrale din domeniul învățământului, respectiv din domeniul sănătății, reevaluează starea civilă a chiriașilor și numărul de persoane aflate în întreținerea lor și, la solicitarea acestora, pot să realizeze un schimb de locuințe cu asigurarea exigențelor minimale prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Schimbul de locuințe se realizează doar în cazul imobilelor aflate în exploatare, fiind exceptate locuințele noi. Unitățile locative supuse schimbului trebuie să facă parte din aceeași categorie de locuințe construite de A.N.L., iar schimbul reprezintă o convenție/un acord între doi chiriași. Autoritățile administrației publice locale/ale sectoarelor municipiului București și/sau centrale pot dispune, cu respectarea prevederilor Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, schimbarea locuinței atribuite unui chiriaș cu o altă locuință vacantă de aceeași categorie. ”

In vederea efectuării unor astfel de schimburi, la Registratura Primăriei Ploiești au fost înregistrate mai multe cereri din partea unor titulari ai unor contracte de închiriere dintre care o parte au fost respinse întrucât nu se încadrau în prevederile legale.

Conform proceselor verbale din 18.10.2016 si 20.10.2016, Comisia socială a aprobat efectuarea a șase schimburi între locuințele deținute in prezent de către persoanele îndreptățite și locuințele vacante din patrimoniul Municipiului Ploiești situate, de asemenea, în blocuri ANL.

Situația acestora se prezintă astfel:

l.S-a aprobat schimbul între locuința situată în Ploiești, strada Lupeni nr.9, bl. M5A, et.2 ap.6 deținută de dl. Roșea Adrian în baza contractului de închiriere nr.21248/02.11.2015 cu modificările si completările ulterioare, cu locuința vacantă situată în Ploiești, str. Domnișori bl. 86 et.3. an. 12:

Pentru efectuarea acestui schimb dl. Roșea Adrian a depus cer^espnr>2J248 /02.11.2015, motivul acestei solicitări fiind faptul că având în vedere comj a familiei (3 membri), în prezent locuința pe care o deține nu îndedme^ minimale ale locuinței.                                                 S Ș


^rerea^nFiZ J 24 b i^SMța 'actuală

li» fe I

Prin adresa nr.21248/20.10.2016 Primăria Municipiului Plol^k

acestei persoane hotărârea adoptată și i s-a solicitat punctul de ve(&^^|n^a^sa nr.21077/25.10.2016 dl. Roșea Adrian a renunțat la acest schimb datoă^^fulm că imobilul se află într-o stare avansată de deteriorare și având în vedere faptul că diferența de suprafață între cele două imobile este foarte mică, fără însă a renunța la solicitarea de schimb cu un apartament cu o suprafață mult mai mare.

  • 2. S-a aprobat schimbul între locuința situată în Ploiești, strada Arnăuți nr.2, bl.Tl 1, et.l ap.4 deținută de dna. Ramulescu Maria în baza contractului de închiriere nr. 15914/20.12.2006 cu modificările si completările ulterioare, cu locuința vacantă situată în Ploiești, str. Domnișori bl. 86, parter, ap. 3;

Pentru efectuarea acestui schimb dna. Ramulescu Maria a depus cererea nr. 24512/14.12.2015 motivul acestei solicitări fiind faptul că având în vedere componența actuală a familiei (4 membri) în prezent locuința pe care o deține nu îndeplinește exigențele minimale ale locuinței conform prevederilor legale.

Prin adresa nr.24512/20.10.2016 Primăria Municipiului Ploiești a comunicat acestei persoane hotărârea adoptată și i s-a solicitat punctul de vedere, sens în care dna Rămulescu Maria a refuzat schimbul din motive medicale ( fetița aceștia avand astm bronșic si dumneaei având spondiloză cervicală) fără însă a renunța la solicitarea de schimb cu un alt apartament vacant.

  • 3. S-a aprobat schimbul între locuința situată în Ploiești, strada Sabinelor nr.18, bl.l2B, et.4, ap.9 deținută de dna. Moș Mihaela în baza contractului de închiriere nr. 10584/22.08.2012 cu modificările si completările ulterioare, cu locuința vacantă situată în Ploiești, str. Domnișori bl. 86, et.2, ap. 8;

Pentru efectuarea acestui schimb dna. Moș Mihaela a depus cererea nr.3657 /18.02.2016 motivul acestei solicitări fiind faptul că având în vedere componența actuală a familiei (4 membri) în prezent locuința pe care o deține nu îndeplinește exigențele minimale ale locuinței conform prevederilor legale.

Prin adresa nr. 3657/20.10.2016 Primăria Municipiului Ploiești a comunicat acestei persoane hotărârea adoptată și i s-a solicitat punctul de vedere, sens în care dna Moș Mihaela a fost de acord cu repartizarea apartamentului sus menționat.

  • 4. S-a aprobat schimbul între locuința situată în Ploiești, strada Arnăuți nr.2, bl.Tl, et.l ap. 3 deținută de dl. Mihalca Gabriel Gheorghe în baza contractului de închiriere nr. 10493/08.07.2015cu modificările si completările ulterioare, cu locuința vacantă situată în Ploiești, str. Domnișori bl. 85, et.l, ap.7;

Pentru efectuarea acestui schimb dl. Mihalca Gabriel Gheorghe a depus cererea nr. 9514/11.05.2016 motivul acestei solicitări fiind faptul că având în vedere componența actuală a familiei (4 membri) în prezent locuința pe care o deține nu îndeplinește exigențele minimale ale locuinței conform prevederilor legale.

Prin adresa nr. 9514/20.10.2016 Primăria Municipiului Ploiești a comunicat acestei persoane hotărârea adoptată și i s-a solicitat punctul de vedere, sens în care dl. Mihalca Gabriel Gheorghe a fost de acord cu repartizarea apartamentului sus menționat.

  • 5. S-a aprobat schimbul între locuința situată în Ploiești, strada Arnăuți nr.2, bl.Tl, ap.8, mansarda deținută de dl. Ștefan Cristinel în baza contractului de închiriere nr. 287275/01.06.2004 cu modificările si completările ulterioare, cu locuința vacantă situată în Ploiești, str. Domnișori bl. 86 et.l, ap.7;

Pentru efectuarea acestui schimb dl. Ștefan Cristinel a depus cererea nr. 9581/12.05.2016 motivul acestei solicitări fiind faptul că având în vedere componența actuală a familiei (3 membri) în prezent locuința pe care o deține nu îndeplinește exigențele minimale ale locuinței conform prevederilor legale.

Prin adresa nr. 9581/20.10.2016 Primăria Municipiului Ploiești a comunicat acestei persoane hotărârea adoptată și i s-a solicitat punctul de vedere, sens în care dl. Ștefan Cristinel a fost de acord cu repartizarea apartamentului sus menționat.

  • 6. S-a aprobat schimbul între locuința situată în Ploiești, strada Amăuți nr.2, bl.T9, ap.l, parter, deținută de dl. Cristudor Valentin în baza contractului de închiriere nr. 10440/15.08.2006 cu modificările si completările ulterioare, cu locuința vacantă situată în Ploiești, str. Domnișori bl. 86, et.7, ap.30;

Pentru efectuarea acestui schimb dl. Cristudor Valentin a depus cererea nr. 14395/25.07.2016 motivul acestei solicitări fiind faptul că având în vedere componența actuală a familiei (4 membri) în prezent locuința pe care o deține nu îndeplinește exigențele minimale ale locuinței conform prevederilor legale.

Prin adresa nr. 14395/20.10.2016 Primăria Municipiului Ploiești a comunicat acestei persoane hotărârea adoptată și i s-a solicitat punctul de vedere, sens în care dl. Cristudor Valentin a fost de acord cu repartizarea apartamentului sus menționat.

Conform prevederilor art. 36 alin. 1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV,

Carmen Daniela Bucur

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

Amedeo Florin Tăbîrcă

AVIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE


PUBLICĂ, JURIDIC


DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR EXECUTIV,


CONTENCIOS,ACHIZIȚII PUBLICE

7                         5


CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV,


Nicoleta Craciunoiu


TIV, ntoiu


Anabell Olrnwiâ^MântoiuRed:C. Dragomir/A. Ionescu


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbării locuințelor atribuite unor chiriași cu alte locuințe vacante de aceeași categorie

O

în înfăptuirea atribuțiilor conferite de Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local hotărăște ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat de interes local, să fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate.

Locuințele pentru tineri destinate închirierii au fost realizate în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și Hotărârii Guvernului României nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare.

A

In blocurile ANL deținute de Municipiul Ploiești exista locuințe vacante eliberate pe parcursul exploatării (prin predare de către foștii chiriași, în urma unor sentințe etc).

Ca atare, în vederea valorificării acestora, Comisia socială numită prin Dispoziția Primarului Municipiului Ploiești nr. 25115/20.09.2016 s-a întrunit în mai multe ședințe și a solicitat puncte de vedere autorităților de la nivel central.

Această procedură s-a impus întrucât în urma modificărilor Legii nr. 152/1998 art. 8 alin. 6 stabilește „..... Autoritățile administrației publice locale/ale sectoarelor

municipiului București și/sau centrale pot dispune, cu respectarea prevederilor Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, schimbarea locuinței atribuite unui chiriaș cu o altă locuință vacantă de aceeași categorie. ”

Conform proceselor verbale din 18.10.2016 si 20.10.2016 Comisia socială pentru analizarea cererilor privind repartizarea de locuințe pentru tineri destinate închirierii a aprobat efectuarea a șase schimburi între locuințele deținute in prezent de către persoanele îndreptățite și locuințele vacante ale patrimoniului Municipiului Ploiești situate, de asemenea, în blocuri ANL, dintre care doar pentru patru solicitări s-au primit acordurile scrise alepersoanelor îndreptățite.

Celelalte două persoane au refuzat locuințele propuse pentru schimb, solicitând să rămână în evidențe pentru eventuale schimburi viitoare.

Având în vedere aceste aspecte, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești prezentul proiect de hotărâre având ca obiect efectuarea a patru schimburi de locuințe ANL.

Dragulea Sanda

Marilena Stanciu

Mateescu Marius Nicolae

Văduva Sorin

Hodorog Bogdan

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICUL PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT


Comisia a luat în discuție Proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbării locuințelor atribuite unor chiriași cu alte locuințe vacante de aceeași categorie și a emis:
SECRETAR,

Marilena Stanciu