Hotărârea nr. 397/2016

Hotãrârea nr. 397 privind repartizarea unei locuinte sociale

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 397 privind repartizarea unei locuințe sociale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a domnilor consilieri Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Paulica Drăgușin, Cristina Ana -Maria Enache, Tudor Eduard Emilian și Raportul de Specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune repartizarea unei locuințe sociale;

ținând cont de Raportul Comisiei de Specialitate nr. 5, pentru protecție și asistență socială din data de 15.11.2016;

în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 388/30 octombrie 2015, privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a criteriilor de repartizare a locuințelor sociale și Hotărârea Consiliului Local nr. 15/29 ianuarie 2016, privind aprobarea Listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale;

având în vedere prevederile art. 43 din Legea nr. 114/1996, republicată și actualizată, Legea privind locuințele și prevederile art. 22 din Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000, actualizată, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței;

în temeiul art. 36, alin. 6, lit. a ), pct. 17 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă repartizarea unei unități locative cu destinația de locuință socială conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


Nr. crt.

Nume și Prenume

Nr. Cameră

Observații

1.

Stan Elena

12, în suprafață de 19,34 mp. și dependințe în folosință comună.

Unitatea locativă a devenit liberă în urma renunțării la beneficiul de contract de către fosta chiriașă, Cristescu Maria. D-na. Stan ocupă poziția 13 în Lista cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale pe anul 2016.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE Serviciul Locuințe Sociale


m

^7.) ......

la proiectul de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale

RAPORT DE SPECIALITATE


Potrivit art. 43 din Legea nr. 114 / 1996, Legea privind locuințele, republicată și actualizată, coroborat cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1275 / 2000, actualizată privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114 / 1996, locuințele sociale se repartizează de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

In sensul conferit de Legea nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, legea privind locuințele, prin termenul de locuință socială se înțelege locuința care se atribuie cu chirie subvenționată unor persoane sau familii a căror situație economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 15 / 29.01.2016 s-a aprobat lista cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale valabilă pe anul 2016.

Comisia nr. 5 a Consiliului Local Ploiești, privind protecția și asistența socială, în ședința din data de 15.11.2016 a analizat situația locativă și social - economică a solicitanților de locuințe sociale și, în temeiul Listei de priorități privind locuințele sociale valabilă pentru anul 2016, a formulat următoarea propunere de repartizare:

- Unitatea locativă numărul 12 situată în Ploiești, str. Mihai Bravu, nr. 231, compusă din o cameră în suprafață de 19,34 mp. și dependințe în folosință comună, d-nei Stan Elena. Locuința socială a devenit liberă în urma renunțării la beneficiul de contract de către fosta chiriașă, Cristescu Maria. D-na Stan s-a născut în municipiul Ploiești, jud. Prahova, în data de 17.11.1975 și locuiește împreună cu cei doi copii gemeni, Călin Marian și Călin Marius, în vârstă de 16 ani. Veniturile familiei se compun din salariul d-nei Stan în valoare de 860 lei și alocații, în valoare de 368 lei. D-na Stan Elena ocupă poziția 13 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2016 pentru locuințele sociale și și-a exprimat în scris acordul pentru repartizarea acestei unități locative.


DIRECTQR GENERAL,ȘEF SERVICIU,

Ovidiu Bădulescu


SERVICIUL JURIDIC, AUioklTATE TUTELARĂ, Daniela Simlna Ghiva


VIZAT

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENCIOS,

EXPUNERE DE MOTIVE

Ia proiectul de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sdrc.ia1e\

’O/

în exercitarea atribuțiilor ce-i revin în baza Legii nr. 215 / ZOOlS'-’țepubi^Wși) *, actualizată Consiliul Local asigură, potrivit competențelor sale și în conformitate cu lfegeaJr J cadrul necesar furnizării serviciilor publice de interes local privind locuințele^o;‘eial^y^vi>X în conformitate cu art. 43 din Legea nr. 114 / 1996 și a Hotărârii de OuVem^rîr. 1275 / 2000, actualizată privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996, locuințele sociale se repartizează de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 15 / 29.01.2016 s-a aprobat lista cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale valabilă pe anul 2016.

Comisia nr. 5 a Consiliului Local Ploiești, privind protecția și asistența socială, în ședința din data de 15.11.2016, a analizat situația locativă și social - economică a solicitanților de locuințe sociale și, în temeiul Listei de priorități privind locuințele sociale valabilă pentru anul 2016, am formulat următoarea propunere de repartizare:

- Unitatea locativă numărul 12 situată în Ploiești, str. Mihai Bravu, nr. 231, compusă din o cameră în suprafață de 19,34 mp. și dependințe în folosință comună, d-nei Stan Elena. Locuința socială a devenit liberă în urma renunțării la beneficiul de contract de către fosta chiriașă, Cristescu Maria. D-na Stan ocupă poziția 13 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2016 pentru locuințele sociale și și-a exprimat în scris acordul pentru repartizarea acestei unități locative.

Față de cele expuse supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.


Constantin Gabriel Paulica Dragușin, Cristina Ana - Maria Enache,

Tudor Eduard Emilian.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 5

COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂRAPORT


Domnule Director,


Subsemnatul ( a ) Ș'TfiH                                ,

domiciliat in Ploiești, str.                                , nr. <L 6 ,

bl.______, ap. _____, C.N.P.                         J, ocupant al

poziției 7S in Lista cu ordinea de prioritate privind repartizarea de ^^^locuinte sociale valabila pe anul 2016, prin prezenta declar(ca^șun£de (Racord} nu sunt de acord cu propunerea repartizării unei unitati locative

in imobilul de locuințe sociale situat in Ploiești, str.           rtVI         Va mulțumesc,

Data: f®,


Semnătură:


Domnului Director al A.S.S.C. PloieștiDOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul(a)             M&pA- __________________________

domiciliat(a) in Ploiești, str.^^^A^___________________nr.^________________
bloc          ap. // CNP.                 ______________> ocupant al poziției nr. /£> in Lista cu ordinea de prioritate privind repartizarea de locuințe sociale valabila pe anul 2015, prin prezenta declar ca

propunerea repartizării unei locuințe locative in imobilul de locuințe

: in Ploiești, str. luiiHfo        W__________________ nr.2?^

bloc_____________, camera I^L .

Va mulțumesc!


Data io £.€>16


h ocej- -Mp/icw! ©ce

<CL ?&ig

!\)

4/t


nre. pA-rta

(M        ©<x Od ©xf/P>©a© 7&Z?    s'VMof

©)o<y©Uf                        ?0l£ t

Uac6^ ^/-e> /' \F«       r.eu™/An£' <©'!■'& ’

OdT

/rt

CM stârre ^e/?7rct a.

# Cern /L.A-y '


PAt^ Mfcz/M <j&cS&-fa~ X/AA^^^^a SA©©©

• //.         f /©r

ecfczctâi          C>A^Cf^^r7A^rr_

r"Ce>ca^ P©1©                 .

DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul(a)                                   ________

domiciliat(a) in Ploiești, str.                       _____________nr. 7^________________

bloc         , ap.^t? CNP.                      //?     , ocupant al

poziției nr. in Lista cu ordinea de prioritate privind repartizarea de locuințe sociale valabila pe anul 2016, prin prezenta declar ca s^^Ete=^g®rd/nu sunt

| de acord cu propunerea repartizării unei locuințe locative in imobilul de locuințe sociale situat in Ploiești, str.                  f_______________ nr. Ty

ț bloc. I/7L4- camera_ (p

’          Va mulțumesc!

O

£

Semnătură

Domnule Director,Subsemnatul ( a )                                             ?

domiciliat in Ploiești, str.                                 , nr. ,

bl.M , ap. , C.N.P.                                ocupant al

poziției in Lista cu ordinea de prioritate privind repartizarea de , locuințe sociale valabila pe anul 2016, prin prezenta declar ca sunt de O W acord /^n^^^de-aem^-cu propunerea repartizării unei unitati locative i         in imobilul de locuințe sociale situat in Ploiești, str. m

î ț 7Y x? \ l 3             . /2-
Domnului Director al A.S.S.C. Ploiești