Hotărârea nr. 396/2016

Hotãrârea nr. 396 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 277/2016 referitoare la modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 248/2016 privind aprobarea măsurilor pentru asigurarea activităţilor de salubrizare în municipiul Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 396 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 277/2016 referitoare la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 248/2016 privind aprobarea măsurilor pentru asigurarea activităților de salubrizare în municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Gheorghe Sîrbu, Gabriel Minea, Aurelian Tudor, Florin Neagu, Sanda Dragulea, Andrei Gheorghe din cadrul Colectivului de coordonare și supervizare, desemnat prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 248/28.06.2016 și completat prin Dispoziția Primarului nr. 24758/03.08.2016 și Raportul de specialitate comun al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, Direcției Economice și Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte, prin care se propune modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 277/2016 care modifică Hotărârea de Consiliu Local nr. 248/2016 privind aprobarea măsurilor pentru asigurarea activităților de salubrizare în municipiul Ploiești;

ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 3 - Utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului din data de 24.11.2016;

având în vedere Procesul verbal nr. 7 din data de 17.11.2016 al Colectivului de coordonare și supervizare, desemnat prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 248/28.07.2016 și completat prin Dispoziția Primarului nr. 24758/03.08.2016;

luând în considerare prevederile art. 1 din Hotărârea de Consiliu Local nr. 277/30.08.2016;

în conformitate cu prevederile Secțiunii 1.3.1 din Ghidul pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrări publice și servicii în România, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1517/27.05.2009, actualizat și Ordinul Autorității Naționale de Reglementare și Monitorizare a Achizițiilor Publice nr. 9574/16.07.2009, actualizat;

luând în considerare prevederile art. 3, alin. 1, art. 8, alin. 1, 2 și 3, lit. a), d), art. 39, alin. 3 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată și actualizată;

în conformitate cu prevederile art. 6, alin. 1, lit. e) din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată și actualizată;

în temeiul prevederilor Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;

având în vedere prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

ținând cont de prevederile Hotărârii de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

în temeiul art. 36 alin. 1, alin. 2, litera d) și alin. 6, litera a), punctul 14 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. Se aprobă modificarea prevederilor articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 277/30.08.2016, care va avea următorul conținut: „Se prelungește termenul de elaborare a documentațiilor în vederea atribuirii contractelor de delegare de gestiune a activităților de dezinsecție, deratizare, dezinfecție, colectarea, transportul și neutralizarea cadavrelor de animale de pe domeniul public, curățenia căilor publice și deszăpezirea, în Municipiul Ploiești, pe o durată de 90 de zile, până la data de 28.02.2017.”

ART.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 277/30.08.2016 rămân neschimbate.

ART.3. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 noiembrie 2016

Președinte de ședință, George-Sorin-Niculae Botez


Contrasemnează Secretar, Georgiana PopaRomânia

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 277/2016 referitoare la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 248/2016 privind aprobarea măsurilor pentru asigurarea activităților de salubrizare în municipiul Ploiești

Ca urmare a ședințelor de lucru din datele de 11.08.2016, 17.08.2016, 24.08.2016, 01.09.2016, 20.10.2016, 03.11.2016, Colectivul de coordonare și supervizare, desemnat prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 248/2016 și completat prin Dispoziția Primarului nr. 24758/03.08.2016 a elaborat studiile de fundamentare privind oportunitatea delegării de gestiune a activităților de deratizare, dezinsecție, dezinfecție și separat a activității de colectare a cadavrelor de animale de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare în municipiul Ploiești.

Având în vedere că nu a fost finalizată documentația în vederea atribuirii contractelor de delegare de gestiune a activităților de curățenie căi publice și deszăpezire, Colectivul de Q coordonare și supervizare desemnat prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 248/2016 și completat prin Dispoziția Primarului nr. 24758/03.08.2016, a propus în ședința din data de 17.11.2016, modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 277/2016, prin prelungirea termenului de elaborare a documentației în vederea atribuirii contractelor de delegare de gestiune a activităților de dezinsecție, deratizare, dezinfecție, colectarea, transportul și neutralizarea cadavrelor de animale de pe domeniul public, curățenia căilor publice și deszăpezirea, în Municipiul Ploiești, pe o durată de 90 de zile, până la data de 28.02.2017.

Pentru aceste considerente, supunem aprobării Consiliului Local Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.


Colectivul de coordonare și supervizare


Palas Alexandru Paul —

3
REGIA AUTONOMĂ DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

RAPORT DE SPECIALITATE


W > !>■—     \>//

--------------------------------------------- P'ArlO^.v la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr^2®/2016 referitoare Ia modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 248/2016 privind aprobarea măsurilor pentru asigurarea activităților de salubrizare în municipiul Ploiești

Prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 248/2016, s-a aprobat constituirea Colectivului de coordonare și supervizare pentru elaborarea documentației în vederea atribuirii O contractelor de delegare de gestiune a activităților de deratizare, dezinsecție, dezinfecție, colectarea, transportul și neutralizarea cadavrelor de animale de pe domeniul public, curățenia căilor publice și deszăpezirea. Totodată, potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) din această hotărâre, Colectivul de coordonare și supervizare va întocmi documentația prevăzută mai sus, în termen de 30 de zile, pentru a fi înaintată spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 277/2016, s-a prelungit termenul de elaborare a documentațiilor în vederea atribuirii contractelor de delegare de gestiune a activităților de dezinsecție, deratizare, dezinfecție, colectarea, transportul și neutralizarea cadavrelor de q animale de pe domeniul public, curățenia căilor publice și deszăpezirea, în Municipiul Ploiești, pe o durată de 90 de zile, până la data de 30.11.2016.

Ca urmare a ședințelor de lucru din datele de 11.08.2016, 17.08.2016, 24.08.2016, 01.09.2016, 20.10.2016, 03.11.2016, Colectivul de coordonare și supervizare, desemnat prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 248/2016 și completat prin Dispoziția Primarului nr. 24758/03.08.2016 și în baza noilor prevederi legale apărute (Legea nr. 100/2016, Legea nr. 98/2016, Hotărârea de Guvern nr. 395/2016), a elaborat studiile de fundamentare privind oportunitatea delegării de gestiune a activităților de deratizare, dezinsecție, dezinfecție și separat a activității de colectare a cadavrelor de animale de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare în municipiul Ploiești.

s/''A

Având în vedere că nu a fost finalizată documentația în vederea atribuirii contractelor :ăp'ezire; (studiu de t.            /5r/

fost adoptate K JljQpilbMoâte in


de delegare de gestiune a activităților de curățenie căi publice și de: fundamentare, caiet de sarcini, contract, fișa de date), precum si faptul câ/au f( Normele metodologice pentru Legea 100/2016, iar in prezent acestea nu Monitorul Oficial, Colectivul de coordonare și supervizare desemnat prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 248/2016 și completat prin Dispoziția Primarului nr. 24758/03.08.2016, a propus în ședința din data de 17.11.2016 modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr.

277/2016, prelungirea termenului de elaborare a documentației în vederea atribuirii contractelor de delegare de gestiune a activităților de dezinsecție, deratizare, dezinfecție,

colectarea, transportul și neutralizarea cadavrelor de animale de pe domeniul public, curățenia căilor publice și deszăpezirea, în Municipiul Ploiești, pe o durată de 90 de zile, până la data de 28.02.2017.

In consecință, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiul Ploiești prezentul proiectul de hotărâre.


R.A.S.P. PLOIEȘTI


Directa^,

ing. VasileJlojiescuSef Birou Salubritate

9

Florentin IlieMUNICIPIUL PLOIEȘTI

Direcția Administrație Publică,

9           19         7

Juridic-Contencios, Achizitjfi Publice, Contracte Director E

Anabell


Direcția Economică

9

Director Executiv Nicoleta Crăcinnoiu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3

V.SHlL' li» s voii 1*4


. £ v> /<o/

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA

MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 277/2016 referitoare la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 248/2016 privind aprobarea măsurilor pentru asigurarea activităților de salubrizare în municipiul Ploiești

si a emis:

5Data: 2^