Hotărârea nr. 395/2016

Hotãrârea nr. 395 privind aprobarea asocierii intre Municipiul Ploiesti si Judetul Prahova pentru finantarea realizarii “ Strategiei locale de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem productie-transport-distributie la nivelul judetului Prahova pentru Municipiul Ploieşti” in vederea accesarii de fonduri

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR, 395 privind aprobarea asocierii intre Municipiul Ploiești si Județul Prahova pentru finanțarea realizării66 Strategiei locale de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem productie-transport-distributie la nivelul județului Prahova pentru Municipiul Ploiești” in vederea accesării de fonduri

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive a domnului Primar Adrian-Florin Dobre și Raportul de specialitate comun al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Direcției Economice și al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propune aprobarea asocierii intre Municipiul Ploiești si Județul Prahova pentru finanțarea realizării “ Strategiei locale de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem productie-transport-distributie la nivelul județului Prahova pentru Municipiul Ploiești” in vederea accesării de fonduri;

ca urmare a Raportului Comisiei de specialitate nr. 3 - Comisia de utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului din data de 24.11.2016;

în conformitate cu Programul “Termoficare 2006 - 2020, căldură si confort” aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 462/05.04.2006, republicata, cu modificările și completările ulterioare - Hotărârea de Guvern nr. 602/2015;

în baza art. 8 alin.2 lit. ,,f’ lit. „g” si lit.”h” din Legea nr. 325/2006 privind Serviciul Public de alimentare cu energie termica;

în temeiul art. 8 alin.3 lit. „a” din Legea 51/ 2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicata;

în conformitate cu prevederile art.l alin.l si ținând cont de art. 35, art. 36 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

în temeiul art. 36 alin.l si 2 lit.”d” si alin. 6 lit. „a”, pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

ART.l. Aprobă asocierea intre Municipiul Ploiești si Județul Prahova, precum si forma Contractului de asociere pentru finanțarea realizării “Strategiei locale de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem productie-transport-distributie la nivelul județului Prahova pentru Municipiul Ploiești”, in vederea accesării de fonduri, anexa la prezenta hotarare.

ART.2. Aproba finanțarea cotei de participare pentru realizarea „Strategiei locale de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem productie-transport-distributie la nivelul județului Prahova pentru Municipiul Ploiești”, in proporție de 50% Municipiul Ploiești cu asigurarea sumei estimate de 150.000 lei fără TVA, in condițiile in care Județul Prahova va asigura la rândul său suma estimată de 150.000 lei fără TVA.

ART.3. Se mandateaza Primarul Municipiului Ploiești sa semneze Contractul de asociere intre Municipiul Ploiești si Județul Prahova.

ARTA Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția Economică, Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești si Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești.

ART.5. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


Contrasemnează Secretar, Georgiana Popa


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


privind aprobarea asocierii intre Municipiul Ploiești si Județul Prahova pentru finanțarea realizării “ Strategiei locale de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem productie-transport-distributie la nivelul județului Prahova pentru Municipiul Ploiești” in vederea accesării de fonduri

In scopul atingerii standardelor de confort si civilizație ale Uniunii Europene, se impune elaborarea unei strategii locale de alimentare cu energie termica in municipiul Ploiești.

Pe baza analizei actuale a sistemului existent de alimentare centralizata cu energie termica, a resurselor disponibile in perspectiva si ținând seama de considerentele demografice si sociale specifice, de prevederile legislației interne si a cerințelor Directivelor Uniunii Europene si ale strategiilor naționale din sistemul energetic este necesara si oportuna elaborarea „Strategiei locale de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem productie-transport-distributie la nivelul județului Prahova pentru Municipiul Ploiești” in vederea accesării de fonduri, conform adresei Ministerului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice cu nr. 46307/25.05.2016 urmare a solicitării de finanțare pentru accesarea programului “Termoficare 2006 - 2020, căldură si confort” a Consiliul Județean Prahova nr. SP/377/12.05.2016, precum si pentru posibilitatea de aplicare pentru noi programe.

Potrivit dispozițiilor art 8 alin. 2 lit.”a”, “f”, “g”, “h” a Legii serviciului public de alimentare cu energie termica nr. 325/2006, cu modificările si completările ulterioare, înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea si controlul serviciului public de alimentare cu energie termica constituie obligații ale autoritatilor administrației publice locale, care au totodată atribuțiile si responsabilitățile:

 • - de a asigura continuitatea serviciului public de alimentare cu energie termica la nivelul administrativ-teritoriale;

 • - de a aproba programul de dezvoltare, modernizare si contorizare a SACET, care trebuie sa cuprindă atat surse de finanțare, cat si termen de finalizare, pe baza datelor furnizate de operatorii serviciului;

 • - de a asigura condiții pentru întocmirea studiilor privind evaluarea potențialului local al resurselor regenerabile de energie si al studiilor de fezabilitate privind valorificarea acestui potențial;

 • - de a exercita controlul serviciului public de alimentare cu energie termica in condițiile legii.

In baza art 8 alin. 3 lit a) din Legea 51/2006 republicata, in exercitarea competentelor si atribuțiilor ce le revin in sfera serviciilor de utilitati publice, autoritatile administrației publice locale adopta hotarari in legătură cu:

a) elaborarea si aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea’!. Serviciilor, a programelor de reabilitare, extindere si modernizare a sistemelor de utilitati publice existente, precum si a programelor de infiintare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor.                                        y    ' X;      /S s

In urma analizelor aprofundate ce au avut loc pe aceasta tema impfeuna cu operatorul serviciului de alimentare cu energie termica, consider oportun parteneriatuJrtni^^56nsiliul Județean Prahova si Consiliul Local al Municipiului Ploiești in vederea elaborării unei Strategii locale de alimentare cu energie termica de către o instituție specializata, care sa trateze problematica SACET in integritatea ei, strategie intocmita pe cele mai recente informații.

Deoarece beneficiari directi ai acestui obiectiv sunt cetateni ai Municipiului Ploiești, ordonator de credite va fi Primăria Municipiului Ploiești, cotele de participare pentru finanțarea Strategiei se mențin conform Actului Constitutiv Veolia Energie Prahova S.R.L., Cap.III, Art. 6.2 ( Județul Prahova deține din capitalul social al Societății 6,40%, respectiv Municipiul Ploiești 6,40%), adica in proporție de 50% județul Prahova, 50% Municipiul Ploiești, asa cum propune si Consiliul Județean Prahova prin adresa nr. 17715/10.10.2016, inregistrata la RASP Ploiești cu nr. 6592/14.10.2016.

Având in vedere Programul “Termoficare 2006 — 2020, căldură si confort” aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 462/05.04.2006, republicata, cu modificările și completările ulterioare - HG 602/2015 cat si posibilitatea de aplicare a unor noi programe de finanțare si Raportul de specialitate comun al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Direcției Economice și al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, am elaborat si supun spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești prezentul proiect de hotarare.RAPORT DE SPECIALITATEprivind aprobarea asocierii intre Municipiul Ploiești si Județul Prahova pentru finanțarea realizării “ Strategiei locale de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem productie-transport-distributie la nivelul județului Prahova pentru Municipiul Ploiești” in vederea accesării de fonduri

în contextul energetic mondial si a situației existente in serviciile de termoficare si in conformitate cu recomandările Uniunii Europene privind luarea unor masuri pentru stimularea dezvoltării instalațiilor eficiente de cogenerare, Guvernul României a initiat programul „ Termoficare 2006 - 2020, căldură si confort

Acest program a fost aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 462/05.04.2006 republicata, cu modificările și completările ulterioare prin Hotararea de Guvern nr. 602/2015.

Pentru a implementa programul sus-mentionat si pentru a accesa atat fondurile destinate acestuia cat si pentru alte programe, este necesara elaborarea strategiei locale de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem productie-transport-distribuție la nivelul județului Prahova pentru Municipiul Ploiești, in vederea incadrarii in Programul <Termoficare 2006 — 2020, căldură si confort >, conform adresei Ministerului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice cu nr. 46307/25.05.2016 urmare a solicitării de finanțare pentru accesarea programului “Termoficare 2006 — 2020, căldură si confort” a Consiliul Județean Prahova nr. SP/377/12.05.2016, precum si pentru posibilitatea de aplicare pentru noi programe de finanțare.

Pe baza analizei actuale a sistemului existent de alimentare centralizata cu energie termica, a resurselor disponibile in perspectiva si ținând seama de considerentele demografice si sociale specifice, de prevederile legislației interne si a cerințelor Directivelor Uniunii Europene si ale strategiilor naționale din sistemul energetic este oportuna elaborarea „Strategiei locale de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem productie-transport-distributie la nivelul județului Prahova pentru Municipiul Ploiești” in vederea accesării de fonduri.

Aceasta strategie este necesara si datorita influentei la nivel local a diverșilor factori generali, cum ar fi: ultimele tendințe ale legislației Uniunii Europene in domeniul energiei si mediului, evoluția preturilor externe ale țițeiului si gazelor naturale.


în conformitate cu prevederile art. 8, alin. 1 din Legea nr. 51/^C^re^ ită, a serviciilor comunitare de utilități publice -„autoritățile administrațieiau competența exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce privește înfjftn|area; qrganizyea, coordonarea și funcționarea serviciilor de utilități publice, precum și în (cbeaj^e^ri^ește crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea și exploatarea bunurilof^r^priețate^pfiblică sau privată a unităților administrativ - teritoriale aferente sistemelor de utilrtatLp.ubMce.

In baza art 8 alin. 3 lit a) din Legea 51/2006 republicata, in exercitarea competentelor si atribuțiilor ce le revin in sfera serviciilor de utilitati publice, autoritatile administrației publice locale adopta hotarari in legătură cu:

 • a) elaborarea si aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor, a programelor de reabilitare, extindere si modernizare a sistemelor de utilitati publice existente, precum si a programelor de infiintare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor

Potrivit dispozițiilor art 8 alin. 2 lit.”a”, “f“g”, “h” a Legii serviciului public de alimentare cu energie termica nr. 325/2006, cu modificările si completările ulterioare, , înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea si controlul serviciului public de alimentare cu energie termica constituie obligații ale autoritatilor administrației publice locale, care au totodată atribuțiile si responsabilitățile:

- de a asigura continuitatea serviciului public de alimentare cu energie termica la nivelul administrativ-teritoriale,

 • - de a aproba programul de dezvoltare, modernizare si contorizare a SACET, care trebuie sa cuprindă atat surse de finanțare, cat si termen de finalizare, pe baza datelor furnizate de operatorii serviciului;

 • - de a asigura condiții pentru întocmirea studiilor privind evaluarea potențialului local al resurselor regenerabile de energie si al studiilor de fezabilitate privind calorifîcarea acestui potențial

 • - de a exercita controlul serviciului public de alimentare cu energie termica in condițiile legii.

Deoarece beneficiari directi ai acestui obiectiv sunt cetateni ai Municipiului Ploiești, ordonator de credite va fi Primăria Municipiului Ploiești, cotele de participare pentru finanțarea Strategiei se mențin conform Actului Constitutiv Veolia Energie Prahova S.R.L., Cap.III, Art. 6.2 ( Județul Prahova deține din capitalul social al Societății 6,40%, respectiv Municipiul Ploiești 6,40%), adica in proporție de 50% județul Prahova, 50% Municipiul Ploiești, asa cum propune si Consiliul Județean Prahova prin adresa nr. 17715/10.10.2016, înregistrata la RASP Ploiești cu nr. 6592/14.10.2016.

Având în vedere cele prezentate, supunem spre analiză și aprobare consiliului local al municipiului Ploiești, prezentul proiect de hotarare.

R.A.S.P. PLOIEȘTI,

Director*

Ing. Vasile IONESCU

Sef Birou încălzire Urbana, ing. Mih^^IONESCU

Șef B.J.C.A.P.U.C

Jr. Mădălina MINDREANU

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Direcția Administrație Publică,

5                                           5                              ’

Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Director Executiv,

Nicoleta CRACIUNOIU

-lî-2016

ROMANIA

ANEXA Ia HCLJUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL JUDEȚEAN

Nr............/............

CONTRACT DE ASOCIERE


CAPITOLUL I.

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Intre Județul Prahova, reprezentat prin domnul Bogdan Toader - președinte al Consiliului Județean Prahova, cu sediul în Ploiești, B-dul Republicii nr.2-4, pe de o parte


Municipiului Ploiești, reprezentat prin domnul Adrian Florin Dobre - primar, cu sediul in Ploiești, B-dul Republicii, nr.2, județul Prahova, pe de altă parte;

A

In baza Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr...../.......2016    și a Hotărârii

Consiliului Local al Municipiului nr...../.......2016, conform prevederilor art. 36 alin. (7) lit.c)

și art. 91 alin. (6) lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL II.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l - Obiectul contractului de asociere îl constituie finanțarea realizării: „Strategiei locale

O de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem productie-transport-distributie la nivelul județului Prahova pentru Municipiul Ploiești”.

Art.2 - Finanțarea cotelor de participare pentru, realizarea „Strategiei locale de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem productie-transport-distributie la nivelul județului Prahova pentru Municipiul Ploiești” este in proporție de 50% Municipiul Ploiești cu asigurarea sumei estimate de ............ lei fara TVA , 50% Județul Prahova cu asigurarea

sumei estimate de..............lei fara TVA. Suma definitiva fiind cea rezultata din procedura

de achiziție.

Art.3 - Obiectivul Strategiei va fi obținerea unei soluții optime cu privire la efîcientizarea pe termen lung a sistemului de producere, transport si distribuție in mod centralizat de alimentare cu energie termica in municipiul Ploiești, care face parte din domeniul public al Județului Prahova cat si din domeniul public al Municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL III.

DURATA CONTRACTULUI


Art.4 - Prezentul contract intră în vigoare la data aprobării Hotărârii Cdnlîliuluij^^ăl al Municipiului Ploiești respectiv Hotărârii Consiliului Județean Prahova odată; du-'vsemnarea acestuia. Durata contractului este pana la predarea „Strategiei locale de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem productie-transport-distributie la nivelul județului Prahova pentru Municipiul Ploiești” de către agentul economic desemnat câștigător si aprobarea acesteia prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești si Hotararea Consiliului Județean Prahova, dar nu mai mult de 90 de zile.

Procedura de atribuire a contractului se va face conform Legii nr. 98/2016 fiind realizata de către compartimentul de specialitate al Municipiului Ploiești.

CAPITOLUL IV.

O CONTRIBUȚIA PÂRTILOR

Art.5 Contribuția pârtilor contractante in cadrul asocierii este următoarea:

 • -  Județul Prahova: estimat............lei fara TVA

 • -  Municipiul Ploiești: estimat............lei fara TVA

Suma definitiva fiind cea rezultata din procedura de achiziție.

Art.6. Ordonatorul principal de credit va fi Primăria Municipiului Ploiești care va primi suma de bani de la Consiliul Județean Prahova stabilita prin contract si va efectua plata către agentul economic desemnat câștigător. Procedura de atribuire a contractului se va face conform Legii nr. 98/2016, privind achizițiile publice, fiind realizata de către compartimentul de specialitate al Municipiului Ploiești.

Plata se va face după expirarea termenului de 90 de zile, perioada in care, agentul economic desemnat câștigător realizează Strategia.

o CAPITOLUL V

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art.7 - Consiliul Județean Prahova se obligă:

 • a) să asigure transmiterea fondurilor în contul deschis la Trezorerie de Municipiul Ploiești;

 • b) să desemneze un reprezentant al Consiliului Județean Prahova care să participe la predarea-primirea documentației ce constituie obiectul contractului.

Art.8 - Municipiul Ploiești se obligă:

a) să deruleze, sa urmareasca si sa verifice modul cum isi respecta obligațiile agentul economic desemnat câștigător ca urmare a procedurii de achiziție publica pentru realizarea „Strategiei locale de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem productie-transport-distributie la nivelul județului Prahova pentru Municipiul Ploiești”, in calitatea sa de ordonator principal de credite;

b) să utilizeze sumele virate de parteneri conform destmației^Angajarea fondurilor se va efectua numai pe bază de documente justificatix^^iJ.Si^^’p^ctarea dispozițiilor legale în vigoare;c) să gestioneze sumele totale destinate finanțării acbșfui .-dorje^iv j Ș|trivit  normelor în vigoare. Decontarea facturilor se va face proporțional cutumele stabQ-ițe prin


prezentul contract.


CAPITOLUL VI.

MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art.9. Nicio parte contractanta nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea contractului poate interveni numai prin acordul de voința exprimat al pârtilor, prin act adițional.

Q CAPITOLUL VII

ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.10 - încetarea prezentului contractul de asociere poate avea loc în următoarele cazuri:

 • a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;

 • b) înainte de expirarea termenului, prin acordul comun al celor doua parti, la inițiativa uneia dintre ele, cu precizarea motivelor care au stat la baza încetării

 • c) prin nerespectarea clauzelor contractuale, constatarea făcându-se de organele de control abilitate prin lege.

CAPITOLUL VIII

Q ALTE CLAUZE

Art.ll - Părțile prezentului contract răspund, în condițiile legii, de utilizarea sumelor primite pentru realizarea obiectului contractului.

Art.12 - Derularea proiectului în cadrul acestui parteneriat se supune regulilor din domeniul achizițiilor publice, reglementate prin Legea nr.98/2016 - privind achizițiile publice.

Art.13 - Situația de forță majoră exonerează părțile de răspundere în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

Art.14 - Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5 zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

CAPITOLUL IX.

DISPOZIȚII FINALE


# /x\ f°c/              p" fi

%! fa.-.  ■■ fa/ ; fa

W fa \ fa ' A' /  '</;

X1'- 7- C ■■/-' /fa £

Art.16 - Litigiile de orice fel, decurgând din executarea prezentului contract, se vor soluționa, în principal, pe cale amiabilă și, în subsidiar, de către mstanțelejjudedăîorești competente.

Art.17 - Dispozițiile prezentului contract se vor completa cu prevederile legale în materie.

Art.18 - Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi___________________

JUDEȚUL PRAHOVA PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMAR, Adrian Florin Dobre


Bogdan Toader

DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECȚIA TEHNICĂ DIRECTOR EXECUTIV,


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC-CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV,

VIZAT PENTRU LEGALITATE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 3

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PR


RAPORT

Comisia a luat în discuții privind aprobarea asocierii intre Municipiul Ploiești si Județul Prahova pentru finanțarea realizării “ Strategiei locale de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem productie-transport-distributie la nivelul județului Prahova pentru Municipiul Ploiești” in vederea accesării de fonduri

si a emis:

5                                           ,                                                        4

Cyy/2-/


SECRETAI^,

Data: 2.4-    - 2 O/L