Hotărârea nr. 394/2016

Hotãrârea nr. 394 privind aprobarea Studiului de oportunitate şi a dobândirii în sistem leasing operaţional a 50 de autobuze noi DIESEL EURO VI

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 394 privind aprobarea Studiului de oportunitate și a dobândirii în sistem leasing operațional a 50 de autobuze noi DIESEL EURO VI

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești și Raportul de specialitate comun al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Direcției Economice și al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, prin care se propune aprobarea Studiului de oportunitate pentru achiziționarea de autobuze noi în sistem leasing;

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 3 - „Comisia de utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului” din data de 24.11.2016;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Guvern nr. 51/1997 privind operațiuni de leasing și societăți de leasing coroborate cu art. 5 alin. 3 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de art. 3 lit. d,e Cap. III din contractul nr. 018579/04.11.2013 - “Contractul de Delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești”, anexă la H.C.L.nr. 425/2013;

/X

In temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, art. 36 alin. 1 și alin. 2, lit. d coroborat cu art. 36 alin. 6 pct. 14;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Aprobă “STUDIUL DE OPORTUNITATE44 privind dobândirea de 50 autobuze noi de către Municipiul Ploiești, conform Anexei nr. I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Aprobă dobândirea de către Municipiul Ploiești a 50 de autobuze noi, Diesel EURO VI, în sistem de leasing operațional, cu avans 0% și posibilitate de achiziționare la sfârșitul perioadei de leasing, respectiv de 76 luni.

ART. 3. Achiziția se va realiza din veniturile proprii ale bugetului local, în trei etape, pe parcursul anului 2017, după cum urmeaza: 30 bucăți până la 30.03.2017, 10 bucăți până la 30.06.2017 și 10 bucăți până la 30.08.2017, în conformitate cu “Studiul de oportunitate44.

ARTA Condițiile de achiziție, precum și caietul de sarcini și întreaga documentație de atribuire, vor fi aprobate ulterior prin hotărâre de consiliu local.

Art. 5 Termenele prevăzute la art. 3 se pot prelungi, dacă procedurile legale de achiziție publică o impun.

ART. 6. Ordonatorul principal de credite, Direcția Economică și Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART. 6. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezenței hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 noiembrie 2016

Președinte de ședință, GeorgetSorin-Niculae Botez

Contrasemnează Secretar, Georgiana Popa

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE privind aprobarea Studiului de oportunitate și a dobândirii în leasing operațional a 50 de autobuze noi DIESEL EURO VI

Serviciul de transport public de persoane în Municipiul Ploiești este asigurat de S.C. T.C.E. S.A. Ploiești.

în vederea îmbunătățirii condițiilor de transport, asigurării necesarului de mijloace de transport, este necesară extinderea și înlocuirea bazei de mijloace de transport.

Conform contractului cadru de delegare a gestiunii nr. 18579/04.11.2013 la Cap. III, Art. 3 Obiectivele Municipiului se prevede la lit. d) „asigurarea modernizării infrastructurii aferente transportului public local de persoane respectiv lit. e) „asigurarea finanțării necesare dezvoltării componentelor sitemului de transport public local de persoane...”.

De asemenea în prevederile Contractului de delegare, la Art. 7 Municipiul are următoarele obligații printre care la lit. m) „să finanțeze, sau, după caz, să contracteze sau să garanteze, în condițiile legii, împrumuturile pentru realizarea programelor de investiții vizând dezvoltarea și efîcientizarea serviciului de transport...”

Din informațiile prezentate Consiliului Local al Municipiului Ploiești rezultă că gradul de uzură al autobuzelor folosite de către S.C. T.C.E. S.A. este de aproximativ 216,6%, iar durata normală de funcționare este depășită. Urmare acestui fapt, reînnoirea parcului auto se impune cu necesitate.

Ținând cont de importanța reînnoirii parcului de mijloace de transport, in vederea asigurarea mobilității populației în condiții de siguranță și confort precum și de încadrarea în indicatorii de performanță, este necesar conform legii, ca serviciul de transport public local să se efectueaze de către operatorul de transport cu mijloace de transport în comun, respectiv cu autobuze, troleibuze, tramvaie sau metrou, deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing.

Atractivitatea transportului public nu este determinata doar de calitatea și cantitatea ofertei în ceea ce privește frecvența curselor, viteză, curățenia, siguranță, informația furnizată etc. Tarifele de călătorie accesibile, corelate cu gradul de confort și siguranță, fac de asemenea parte dintre factorii care joacă un rol important în determinarea alegerii mijlocului de transport.

Transportul urban trebuie să fie accesibil din punct de vedere financiar chiar și pentru persoanele cu venituri scăzute. Utilizatorii vor recurge mai mult la transportul public de călători, care face concurență automobilului, numai în condițiile unei oferte de calitate cu tarife accesibile. Acest obiectiv va putea fi atins numai în condițiile creșterii continue a eficienței transportului public de

călători. Dacă se va ajunge la o optimizare gradul de recuperare a cheltuielilor.

în acest domeniu, va putea creșteși creșterea atractivității transportului prin îmbunătățirea condițiilor de sini de oraș european municipiuluiToate aceste aspecte vor conduce la public pentru cetățenii orașului Ploiești, transport și crearea în acest fel a unei ima_ Ploiești.

Se propune achiziționarea a 50 autobuze noi Diesel Euro VI (cu yaloare unitară estimată de 210 000 euro inel. TVA) , cu finanțare din veniturile proprii ale bugetului local, printr-o procedura de leasing operațional.

în anul 2016 nu se vor înregistra cheltuieli. Se va demara procedura de achiziție publică , în conformitate cu prevederile Legii 98/2016, cu avans 0 % , cu rate egale pe parcursul celor 76 de luni, ( perioada este propusă că reprezentând 80 % din durata de viață a bunurilor conform catalogului de amortizare a mijloacelor fixe ) și cu posibilitate de cumpărare la sfârșitul perioadei de 76 luni. Valoarea maxima estimată este de 49 500 000 lei.

Taxele de înmatriculare, asigurările, lucrările de întreținere, reparații, managementul anvelopelor vor fi incluse în rată lunară fixă de leasing operațional.

Față de cele prezentate mai sus, propun spre aprobare Consiliului Local acest proiect de hotărâre.

Primar, Adrian Florin Dobre

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI Regia Autonomă de Servicii Publice


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate și a dobândirii în sistem leasing operațional a 50 de autobuze noi DIESEL EURO VI

Serviciul de transport public de persoane în Municipiul Ploiești este asigurat de S.C. T.C.E. S.A. Ploiești. Activitatea se realizează că urmare a delegării gestiunii serviciului de transport public local de persoane de către U. A.T. Ploiești, potrivit Contractului de delegare a gestiunii nr. 018579/04.11.2013 aprobat prin H.C.L. 425/25.10.2013 și având în vedere Legea 92/2007 a serviciilor de transport public local și Ordinul A.N.R.S.C. 263/2007 referitor la aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local.

S.C. T.C.E. S.A. Ploiești a luat ființă că urmare a reorganizării administrative a Regiei Autonome de Transport Ploiești în baza H.C.L. nr. 220/27.06.2013 și H.C.L. nr. 289/13.08.2013.

Pentru desfășurarea activității de transport în conformitate cu Structura rețelei de transport cu o lungime de aprovimativ 300 km și a Programelor de circulație aprobate de către U.A.T. Ploiești, S.C. T.C.E. S.A. Ploiești dispune de un parc auto variat și uzează de mijloace de transport auto și electric precum autobuze, troleibuze și tramvaie.

Conform contractului cadru de delegare a gestiunii nr. 18579/04.11.2013 la Cap. III, Art. 3 Obiectivele Municipiului se prevede la lit. d) „asigurarea modernizării infrastructurii aferente transportului public local de persoane respectiv lit. e) „asigurarea finanțării necesare dezvoltării componentelor sitemului de transport public local de persoane,...”.

De asemenea, în prevederile Contractului de delegare la art. 7 Municipiul are următoarele obligații lit. m) “să finanțeze , sau, după caz, să contracteze sau să garanteze, în condițiile legii, împrumuturile pentru realizarea programelor de investiții vizând dezvoltarea și eficientizarea serviciului de transport...”

Performanța serviciului de transport public local de persoane desfășurat de către S.C. T.C.E. S.A. Ploiești este reflectată de gradul de îndeplinire al Indicatorilor de performanță

 • a) un număr mai mare de 80 % de mijloacele de transport au o vechime mai mare de 10 ani, ceea ce implică nerespectarea valorii indicatorului respectiv și

 • b) gradul de uzură al mijloacelor de transport este foarte ridicat, situându-se la un grad mediu de uzură pe autobuze de 216,6 %.

Din informațiile prezentate Consiliului Local al Municipiului Ploiești de către S..C T.C.E. S.A., rezultă că aproximativ 96.10% din parcul auto are durata normala de funcționare depășită.

în cazul în care acesta să va reînnoi cu 50 de autobuze, se va putea respecta indicatorul de performanță nr. 7 (referitor la vechimea mijloacelor de transport) stabilit prin Anexa nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii. Astfel, parcul auto va avea un număr de 60 mijloace de transport cu vechime mai mică de 10 ani, din totalul de 258 bucăți.

Pentru asigurarea unei activități de transport performantă, bazată pe criterii economice și tehnice care să asigure înregistrarea unor cheltuieli de exploatare cât mai reduse, un grad de confort ridicat pentru cetățeni precum și respectarea normelor de protecția a mediului, este necesară reînnoirea cu prioritate a parcului de mijloace de transport.

Se propune achiziționarea a 50 autobuze noi (cu valoare unitară estimată de 210 000 euro inel. TVA ), cu finanțare din veniturile proprii ale bugetului local, printr-o procedura de leasing operațional.

în anul 2016 nu se vor înregistra cheltuieli. Se va demara procedura de achiziție publică , în conformitate cu prevederile Legii 98/2016, cu avans 0 %, cu rate egale pe parcursul celor 76 de luni,( perioada este propusă ca reprezentând 80 % din durata de viață a bunurilor conform catalogului de amortizare a mijloacelor fixe și care va fi egală cu perioada de garanție).

Taxele de înmatriculare, asigurările, lucrările de întreținere, reparații, managementul anvelopelor vor fi incluse în rată lunară fixă de leasing operațional.

Valoarea estimată a leasingului operațional este de maxim 49 500 000 lei.

Premisele stabilirii sumei sunt:

- Mijloace auto/ autobuze noi Diesel Euro VI, cu o lungime de aproximativ lOm -13m.


Un număr de 50 autobuze noi, achiziționate în trei tranșe: 30 buc. la dată de 30.03.20E 10 buc. la dată de 30.06.2017 și 10 buc. la dată de 30.08.2017.

'''"i                /N

Se va solicita în caietul de sarcini posibilitatea achiziționării acestora la sfârșitul perioadei de 76 luni, la valoarea reziduala.

Cursul valutar a fost estimat la 4,5 lei/euro .


- Valoarea estimată este una propusă; valoarea reală va fi obținută după realizarea procedurii de achiziție, în conformitate cu prevederile Legii 98/2016.

Având în vedere cele prezentate, supunem spre analiză și aprobare prezentul proiect de hotărâre.

R.A.S.P.Ploiești

Directoh

Vasile Ionescu

B.M.T.P.U

Șef birou,

Mihaela Iamandi

i ;


VUAT,

Direcția Administrație Publică,/uridic-Contencios, Achiziții publice,        cte

Director Exe

AnabelVIZAT,

Direcția Economică,

Director Executiv

Nicoleta Crăciunoiu a

2 4 -11- 2016


Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate și a dobândirii în sistem leasing operațional a 50 de autobuze noi DIESEL EURO VI

și a emis:
glQNetj


REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

Adresa Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova

Telefon: +4 0244-541.071                             L Net țj

Fax:    +4 0244-513.S70

E-mail: serviciipublice@rasp.ro                     Xsswrfgr f

Web:   www.rasp.ro

; A r' ■

ISO 14OOl|QHSAS18001jlSO90O1
STUDIU DE OPORTUNITATE


PRIVIND

DOBÂNDIREA IN SISTEM LEASING OPERATONAL

A 50 AUTOBUZE NOI DIESEL EURO VI

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


1. INTRODUCERE / OBIECTIVE

România este amplasată în sud-estul Europei și se învecinează cu partea de vest, Ucraina și Republica Moldova în partea de nord-est și Bulgar partea de est, România are ieșire la Marea Neagră pe o lungime de 245 km, între brațul Chilia al Dunării - golful Musura (frontiera cu Ucraina) și localitatea Vama Veche (frontiera cu Bulgaria). Ieșirea la mare înlesnește legăturile cu țările din bazinul Mării Negre și, prin intermediul acesteia, cu restul lumii. In partea de sud, România este străbătută de Dunăre, al doilea fluviu ca mărime în Europa, pe o lungime de 1.075 km. Din punct de vedere al structurii teritoriale, România este împărțită în patruzeci și două de județe , inclusiv municipiul București clasat la rang de județ, sau în opt regiuni de dezvoltare . Populația României este repartizată uniform pe întreg teritoriul, excepție făcând zona municipiului București. în 2009, România avea o populație de aproximativ 21,5 milioane de locuitori, fiind clasată pe locul 7 între statele Uniunii Europene cu cea mai mare populație. Capitala țării, municipiul București, este cel mai mare oraș cu o populație de aproximativ 1,9 milioane de locuitori, care reprezintă 9% din totalul populației și 16,1 % din populația urbană a țării. Orașele cu o populație de peste 300.000 locuitori sunt: Iași, Cluj-Napoca, Timișoara, Constanța și Craiova. Alte orașe importante din punct de vedere al populației sunt: Galați, Brașov, Ploiești, Brăila și Oradea. Dintre țările din Europa Centrală și de Est (Bulgaria, Cehia, Croația, Polonia, Slovacia, Slovenia și Ungaria), România este a doua țară atât în ceea ce privește populația, cât și suprafața teritoriului. Cu o suprafață de aproximativ 238.391 kmși o densitate medie a populației de aproximativ 90,2 de locuitori pe km2, România se clasează pe locul 6 printre țările din ECE în ceea ce privește densitatea medie a populației.


Regiunea NUTS-3 Prahova Regiunea NUTS-3 Prahova este una dimr^/regifînil^^^ reprezintă nucleul industrial din Romania, care devine evidenta prin contribuțiile marixaie-''\ sectorului industrial la VBA regional, ca si prin faptul ca mai mult de jumătate?dintre angajași r J/ lucrează in sectorul industrial. Prahova este centrul României in productiâ> de pctrol^sj^ industria petroliera - cea mai mare rafinărie de petrol din Romania este localizata inȘȘxazMa sud de Ploiești. Sectorul serviciilor si, in special, sectorul agricol joaca un rol relativ mic in comparație cu media naționala. PIB per capita in Prahova este moderat sub media naționala. Situația demografica in Prahova dezvăluie o contribuție relativ ridicata de persoane in varsta si o contribuție comparativ mai scăzută de locuitori tineri. Raport Final - Ploiești 32 Previziunile regionale ale CNP pentru perioada de timp dintre 2005 si 2010 arata o tendința demografica ușor peste media naționala. Dezvoltarea previzionata a PIB-ului real si angajarii este in mare măsură in linie cu tendința naționala. Prahova este una dintre regiunile cu cea


mai buna performanta din Romania in ceea ce privește dotarea cu infrastructura feroviara si rutiera. In ceea ce privește C&D, unitățile educaționale si culturale, ca si sistemul de sanatate, performanta Prahovei este sub medie. Performanta globala a regiunii privind dotarea cu infrastructuri este sub media naționala. Rezumând analizele, rezultatele in ceea ce privește tendințele economice pentru Prahova sunt apropiate de dezvoltarea medie economica din Romania. Numărul de angajați se asteapta sa descreasca ușor in perioada dintre 2015 si 2027; aceasta dezvoltare se datoreaza presupunerii ca numărul de locuitori va descrește. Populația Prahovei se previzioneaza ca va descrește cu 3,2% in perioada 2005-2015 si cu 7,1% in perioada 2005-2027. PEB-ul real se asteapta sa se dezvolta mai departe intrun pas in linie cu tendința naționala, rezultând rate medii de creștere de 5,8% p.a. (2005-2015) si respectiv 5,0% p.a. (2005-2027). Numărul angajatilor se pevizioneaza ca va creste intre 2005 si 2015 cu 0,9%, si cu 0,1% in perioada 2005-2027. Motorizarea se prevede ca va scadea la 275 mașini de pasageri la 1.000 locuitori in 2015 si 393 mașini de pasageri la 1.000 locuitori 2027.

Populația municipiului Ploiești (in 2012) era de 224 406 locuitori (fara comunele inconjuratoare), are cea de a noua cea mai mare populație dintre orașele din Romania si este al doilea cel mai dens populat după București.

Numărul de locuitori ai municipiului Ploiești are tendința sa descreasca in mod continuu, de la aproximativ 259.000 in 1991 la aproximativ 231.600 in 2006 si 224.406 in 2012. Descreșterea proeminenta este intre 2001 si 2002 si se explica probabil prin plecări către alte orașe sau străinătate.

Clima Ploiestiului este temperat continentala cu o umiditate relativa a aerului de 78%. Precipitațiile sunt in linie cu media anuala a pârtii de sud a tarii, cu precipitații anuale de aproximativ 588 mm, cu 30-40 mm in ianuarie si 88 mm in iunie. In medie, exista 104 zile de ploaie pe an, 26 de zile de zapada, 112 zile cu cer senin, 131 zile cu cer noros si 122 zile cu cer temporar noros. Vânturile bat in principal in partea de nord-est (40 %) si sud-est (23 %), cu o viteza medie de 3,1 m/sec. In medie exista 11 zile pe an cu vânturi cu viteze de peste 11 mm/s si doar 2 zile cu vânturi cu viteze de sub 16 mm/s. Presiunea atmosferica este de 748,2 mm.

Flora si fauna salbatica sunt specifice zonei de câmpie fiind compuse din păduri mici, formate din amestecuri de Quercus robur (stejar), Carpinus betulus (carpen) si Tillia


tomentosa, si fauna este compusa in principal din Lepus europaeus (iepuri) si^asarrgecăm^’X agricol, cum ar fi Phasianus cochicus colchicus (fazanul) etc. In municipiul |l^sti^^^a\^ j include copaci ornamentali si copaci de-a lungul străzilor, cum ar fi Aesc (castani) si Plopulus sp. Exista 85,5 ha de spațiu liber. In oraș exista endemice protejate de lege, cum ar fi Squoia dendron giganteum, Ficus cativa copaci foarte batrani ce aparțin speciei Quercus robur. In cartierele vechi IcJCuîtorii planteaza pomi roditori, cum ar fi Prunus cerasus (vișini), Prunus avium (cireși), Juglans regia (nuci) etc., legume si flori.

Monumente naturale si istorice, valori de patrimoniu cultural, istoric si natural Lista


Monumentelor Istorice a fost aprobata prin Ordinul Ministerial nr. 2314/08.07.2004, de către Ministerul Culturii si Cultelor, si publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, anul 172 (XVI), Nr. 646 bis in 16 iulie 2004. In Ploiești exista multe monumente culturale si arhitecturale incluzând: Raport Final - Ploiești 49 „ Palatul Cultelor - Cel mai impresionant monument de Arhitectura Clasica din SudEstul României. „ Muzeul Ceasurilor - care este unic in Europa - o colecție impresionanta de ceasuri de perete si ceasuri de mana adunate de Nicolae Simache. „ Muzeul Hagi Prodan - care dateaza din 1785 si este proprietatea unui negustor pe nume Ivan Hagi Prodan. Acesta conține elemente de arhitectura romaneasca veche. Este considerat casa istorica a Ploiestiului, la scurt timp după Primul Război Mondial găzduind primul muzeu din Ploiești numit „Muzeul Prahovei”. „ Muzeul de Arta din Ploiești - Clădirea a fost donata de Familia Quintus si găzduiește multe opere de arta naționale si internaționale. Exista de asemenea un muzeu dedicat industriei petrolului numit „Muzeul Petrolului”.

Geologia si Hidrologia. Campia Ploiești este acoperita in principal de sol brun si brun-roscat cu grosimi de 30-60 cm, sub care exista un strat gros de nisip ce ajunge pana la 80 m adâncime in unele zone (Buda). Stratul vegetal este compus din argila brun-inchis traversata de rădăcini de plante. Grosimea variaza intre 0.2 m si 0.35 m. Compoziția solului si a subsolului este determinata de locația pe vechea structura a canalizării pe albia râului Prahova. Astfel, campia Ploiești este acoperita la suprafața de un strat subțire de cernoziom ce acopera nisipul teraselor care drenează apele subterane si de ploaie. Adâncimea apelor subterane in zona este necunoscuta, totuși prezenta corpurilor de apa de suprafața in interiorul a lOOOm de la poziție poate indica ape subterane fara adâncime asociate cu sistemele acvifere cu mai multe straturi care sunt tipice câmpiei aluviale.

Hidrologia. Municipiul Ploiești se afla in bazinul hidrografic Buzău-Ialomița. Bazinul hidrografic Buzău-Ialomița are o suprafața de 23.874 km2 si o lungime a rețelei hidrografice de 5619 km. Bazinul, din punct de vedere administrativ acopera aproape in intregime județele Buzău, Prahova, Brăila, Calarasi, Ialomița si parțial județele Dâmbovița, Brașov, Covasna, Ilfov. Resursa teoretica de apa a bazinului hidrografic Buzău-Ialomița este de 4331,7 mii. m3 /an, si resursa specifica este de 1.653 m3 /locuitor/an, plasandul sub media pe județ. Municipiul Ploiești este localizat intre doua mari râuri, râul Prahova la sud-vest, doar atingând orașul prin comuna vecina Brazi si al doilea rau Teleajen, traversând orașul prin nord si est prin comunele vecine Blejoi, Bucov, Berceni. Orașul este localizat pe râul Dâmbul care isi are originea in zona dealului orașului Băicoi, traversează orașul si doua comune vecine inainte de a se revărsă in râul Teleajen prin comuna Râfov. 4.2.9 Zonele protejate Zonele protejate sunt zonele terestre sau marine dedicate protejării si menținerii


// \ biodiversitatii prin mijloace legale. Raport Final - Ploiești 50 Municțpii^'PloipsțricșI localizat aproape de pasajul de migrare Central - European - Bulgar al pa^H^or/ln^Ipies nu exista zone protejate, deoarece acesta constituie un ecosistem urban prezintă niciun criteriu necesar declarării ca zona protejata, dar exista speci^<proțej.a;țe^pfi^ lege.

Solul. Plasat intr-o zona de câmpie inalta - Campia Ploiești, municipiul Ploiești este caracterizat in principal de cernoziom si cernoziom Cambrian brun si brun-inchis, soluri mixte brun-roscate, formate pe argila si depozite de nisip. Datorita condițiilor de stepa umeda a avut loc un proces intens de formare de humus rezultând un amestec de humus cu calciu cu

strat mineral.

Zgomotul si vibrațiile. In 2006 după monitorizarea zgomotului in diferite puncte ale municipiul Ploiești, aproape 71% dintre valorile inregistrate erau peste pragul stabilit de standardul STAS 10009/88. In principal, zgomotul este asociat cu traficul rutier, traficul feroviar si activitatile industriale. Decizia Guvernamentala nr. 321/2005, privind evaluarea si administrarea zgomotului ambiental, Stabilește obligația autoritatilor de a dezvolta harți de zgomot pentru zonele urbane cu peste 250.000 locuitori, termenul fiind 30 aprilie 2007. Cele noua orașe cu peste 250.000 de locuitori sunt București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara, Constanta, Craiova, Galați, Brașov si Ploiești. Conform actului normativ numit, aceste harți evalueaza nivelul de zgomot calculate si/sau concluziile harților acustice, stau la baza dezvoltării planurilor de acțiune care au ca scop reducerea nivelului de zgomot urban.

Calitatea aerului. In ceea ce privește calitatea aerului ambiental, APM Prahova monitorizează calitatea aerului in 6 statii automate: 2 statii de tip industrial (PH4- Primăria comunei Brazi si PH6 - Str. Mihai Bravu), 2 statii de tip trafic (PH1- Sediu APM, Str. Gh. Gr. Cantacuzino si PH5 - Bulevardul București), o statie de fond urban (PH2 - Piața Victoriei) si o statie de fond suburban (PH3- Primăria Blejoi) si 4 statii manuale amplasate in Municipiul Ploiești, in punctele: Palatul Culturii, Sediu APM Prahova, Statia Poliserv, Statia Vega.

A.P.M. Prahova monitorizează in permanenta (24 de ore din 24 de ore) cu ajutorul Sistemului automat de monitorizare a calității aerului, indicatorii stabiliți prin Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator - oxizi de azot, oxizi de sulf, monoxid de carbon, ozon, pulberi in suspensie fracția PM10 si PM2.5, BTEX (benzen, toluen, etilbenzen, orto, meta si para-xilen). In perioada 01-30 septembrie 2016, valorile măsurate ale indicatorilor monitorizați cu echipamentele funcționale din stațiile automate nu au depășit VLE (valorile limita de emisie). Menționam ca in intervalul august - septembrie a.c., la statia automata de monitorizare a calitatii aerului PH2, la indicatorul benzen, valorile orare măsurate au fost mai ridicate fata de tendința zonei, dar nu au depășit VLE ( Valoarea limita medie anuala pentru benzen este de 5 pg/m3 ).

Statutul economic si social. Localizat la o răscruce veche de drumuri comerciale, orașul Ploiești este astazi si o confluenta importanta de cai ferate si drumuri. Prin Ploiești trec drumuri internaționale (E60), conectandu-1 cu Bucurestiul (60 km) si Brașovul (111 km), drumul național IA, conectandu-1 cu aceleași orașe, drumul național 72, către Târgoviste (51 km), drumul național 1B, către Buzău (64 km), drumul național 1D, către Urziceni (65 km). Economia este caracterizata de companii industriale mari. Principalele ramuri industriale


sunt: Petrol; Producția de automobile; Materiale de construcții; Ceramica; chi Tutun.

Planurile de dezvoltare regionala sunt emise o data la fiecare cinefili. , dezvoltate de Agenția Regionala de Dezvoltare si aprobate de ConsiliuEU Dezvoltare. Agențiile regionale de dezvoltare sunt formate pentru fiecare dintre cel^8jfegU1^9 de dezvoltare ale României. Nu exista niciun regim administrativ pentru aceste regiumTprin

urmare agențiile sunt conduse de Consiliul Regional de Dezvoltare. Consiliul este format din președinții consiliilor județene incluse in regiune. Managementul consiliului este asigurat,

prin rotatie in fiecare an, de un președinte al unui consiliu județean. Planurile regionale de dezvoltare au un rol strategic: ele stabilesc viziunile comune pentru dezvoltarea sociala si

economica a regiunii. Ele stabilesc de asemenea acțiunile si masurile care vor fi luate, cu care cade de acord intreaga regiune (prin reprezentanții întregii regiuni). Acțiunile efective, asa cum sunt propuse in plan, sunt apoi implementate la nivelul fiecărui județ. Ploiești este parte a Regiunii 3 - Muntenia de Sud împreuna cu următoarele județe: Argeș, Calarasi, Dambovita,

Giurgiu, Ialomița, Prahova si Teleorman.

Zonele de transport Zonele de transport pentru Ploiești au fost adoptate pe baza unui model de transport VISUM istoric. Figurile care urmeaza prezintă sistemul local de zone si sectoare. Sectoarele sunt folosite pentru tipare agregate de călătorie si ajuta procesul planificării strategice.


Consiliul Local al Municipiului Ploiești, are obligația de a stabili si de a aplica strategia pe termen mediu si lung pentru extinderea, dezvoltarea si modernizarea serviciilor de transport public local de persoane, ținând seama de planurile de urbanism si amenajarea teritoriului, de programele de dezvoltare economico - sociala a localității si de cerințele de transport public local, evoluția acestora, precum si de folosirea mijloacelor de transport cu consumuri energetice reduse si emisii minime de noxe.


Globalizarea comerțului și a transporturilor. Unul dintre cele /maDimportant fenomene constatate în secolul al XXI-lea este extinderea globalizării care pr^sppune irițe^ârea « internațională a piețelor de bunuri și servicii, a piețelor de capital, accesul 1 ibeF și neîngrădit pg baze comerciale, la resursele de materii prime și energie.                           j              '

în contextul actual al majorării prețurilor la combustibil, multe companii considerând este evidentă necesitatea mutării centrelor de producție mai aproape de consumatorii finalî pentru reducerea costurilor și menținerea prețurilor la un nivel scăzut. Prin urmare, ca rezultat al globalizării, se înregistrează o semnificativă creștere în ceea ce privește produsele finite comercializate, datorită investițiilor străine directe în regiuni cu un cost redus al forței de muncă și cu acces la rutele comerciale, creștere care se preconizează că se va accentua în următorii ani. în ceea ce privește domeniul transporturilor, principalul efect al fenomenului de globalizare este corelația dintre creșterea economică și creșterea transportului de mărfuri și persoane.

Dezvoltarea transporturilor a urmat îndeaproape dezvoltarea economică mondială, care a impus sporirea continuă a volumului de mărfuri transportate. Acest fapt a condus la creșterea numărului de vehicule rutiere de marfa, costuri adiționale, poluare, accidente și efecte sociale adverse.

Necesitatea decuplării creșterii economice de creșterea volumului de transport, în scopul obținerii în continuare a beneficiilor creșterii economice fără a avea însă efecte adverse, capătă noi valențe prin promovarea modurilor de transport „prietenoase cu mediul” și mai sigure.

în plus, competiția internațională și expansiunea geografică a piețelor forțează producătorii și exportatorii să se concentreze pe tehnologiile de producție integrată și pe logistica transporturilor cu scopul de a reduce costurile, și în același timp, de a oferi servicii de calitate.

Există în prezent un larg consens privind faptul că actuala tendință de dezvoltare a transporturilor are repercursiuni dramatice asupra climei. De asemenea, este unanim recunoscut faptul că sistemul de transport, este sistemul care poate atinge obiectivele dezvoltării durabile, poate stabili prețuri corespunzătoare care să reflecte adevăratele costuri ale diferitelor moduri de transport și poate asigura condiții competitive adecvate față de toate modurile de transport. Nu este astfel întâmplător, faptul că una din formele principale de finanțare luate în considerare prin prezenta strategie și anume POS-T (axa prioritară 3, domeniul major de intervenție 3.1) se referă tocmai la modernizarea sectorului de transport în scopul îmbunătățirii mediului, a sănătății umane și a siguranței pasagerilor. Impactul asupra mediului devine astfel un element cheie al acestei strategii asigurând un transport de suprafață durabil care să permită creșterea economică și coeziunea socială, dar să reducă sau să elimine congestia și poluarea. Decuplarea degradării mediului față de creșterea economică a devenit principalul obiectiv, iar intemalizarea costurilor externe ale transportului trebuie să fie principalul instrument de lucru.

în cadrul unei analize cost - beneficiu pot fii cuantificate următoarele categorii de costuri și beneficii. Anumite categorii sunt și costuri și beneficii. Câteva exemple:

 • • Realizarea unei investiții atrage cheltuieli de întreținere a obiectivului respectiv, dar reduce sau elimină costurile de întreținere pentru construcția existentă;

 • • Creșterea vitezei de rulare și/sau a punctualității transportului public (TP) reduce costurile TP dar atrage mai mulți pasageri, ceea ce duce la creșterea costurilor TP și poate atrage

mai mulți utilizatori de mașini personale, ceea ce poate duce la scăderea cheltuieUd^^eJ&^'dț^' automobilele personale. - întreținerea - Exploatarea - Viteza de deplasare/-/E)js Punctualitatea transportului public - Protecția mediului - Siguranța circulației.


Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate cu a reglementat de următoarele acte normative:

 • - Legea nr. 92/10 aprilie 2007, a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 353/ 23 noiembrie 2007, al         pentru aprobarea Normelor de aplicare

a Legii nr.92/2007;

 • - Ordinul nr. 263 /6 decembrie 2007 a Președintelui A.N.R.S.C. privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii servicilor de transport public local;

  ■o


 • - Legea nr.51 /8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr.972 /3 octombrie 2007 al Ministrului Transporturilor privind aprobarea Regulamentului -cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru;

- Ordinul nr.272 /12 decembrie 2007 al Președintelui A.N.R.S.C. pentru aprobarea Normelor - cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local.

Directive Europene

Ca regula de bază (criterii de bază) vehiculele achiziționate în scopul transportului public (autobuze), trebuie să respecte standardele de vehicule ecologic (EEV), care sunt definite în Directiva 2005/55/CE și sunt alcătuite din criterii de mediu precum NOx, CO, NHMC, PM și alte emisii.

Pentru a îndeplini criteriile cuprinzătoare, autobuzele trebuie să fie conforme cu standardul EURO VI privind emisiile (așa cum sunt definite în Regulamentul Comisiei 582/2011/EU), precum și cu alte cerințe, cum ar fi:

 • • Locul de amplasare a conductei de evacuare (în altă parte decât pe ușa de pasageri),


 • • Utilizarea de uleiuri lubrifiante (de exemplu uleiurile lubrifiante de motor cu vâscozitate scăzută cu, spre exemplu, un aport de substanțe biodegradabile și conținut de carbon din materii prime regenerabile), și

 • • Valoarea maximă a rezistenței la rulare și etichetă la pneuri (cu precizarea zgomotului de rulare) sa fie prestabilite.

Se pot acorda puncte suplimentare, de exemplu, pentru utilizarea combustibililor alternativi (inclusive pentru sisteme hibride), niveluri mai mici de emisie de zgomot decât cele cerute de lege, sistem de monitorizare a presiunii pneurilor și gaze de aer condiționat cu GWP (Potențial de IncălzireGlobală) mai scăzut de 2500 într-un orizont de timp de 100 ani. Puncte în plus se acordă și pentru utilizarea în vehicul a materialelor reciclate sau regenerabile sau pentru deținerea unui sistem de start și oprire.

In privința achiziției directe sunt necesare criterii similare pentru serviciile de furnizare a transportului public (autobuz). în plus față de criteriile de bază, cuprinzătoare și de atribuire, Toolkit-ul APE prevede clauze de executare a contractului, cum ar fi: rapoarte cu privire la consumul de combustibil, instruirea șoferilor și debarasarea corespunzăto^^^Vulâu^h>r lubrifiante și a anvelopelor.

Numărul estimat de locuințe (rotunjite la sute), precum și școli și spitale^pusela-zgorjffi^ț ambiental generat de traficul rutier pe străzile principale se poate observa iifla'beluldemăi jof 9 (sursa: Raport III - Evaluarea datelor obținute - httptUwww. rasp. r&Bdi'roul-prote’ct^-mediului!516-harți-de-zgomot)

Numărul estimat de locuințe rotunjite la sute precum si scoli si spitale expuse la zgomot ambiental generat de traficul rutier pe străzile principale ale Municipiului Ploiești:


Lzsn dB{A)

expunere la traficul rutier sute)

zgomot ambiental generat de pe străzile principale estimat (în

Suprafața afectata

Kma

Locuințe

Școli, Educație

Spitale, clinici, sanatorii

Peste

Pîna la

Lzsn

Ln

Lzsn

Ln

Lzsn

Ln

Lzsn

Ln

55.0

59.0

98

12

0

0

0

0

27,34

11,62

60.0

64,0

91

32

0

0

0

0

65.0

69.0

64

4

0

0

0

0

8,75

1,77

70.0

74.0

14

6

0

0

0

0

75.0

1

0

0

0

0

0

1,00

0,03Valorile limită stabilite atât pentru cartografierea strategică a zgomotului din Aglomerarea Ploiești, cât și pentru elaborarea Planului său de Acțiune au fost cele stabilite în ORDINUL nr. 152/558/1119/532 din 2008 al Ministrului mediului și dezvoltării durabile, al Ministrului transporturilor, al Ministrului sănătății publice și al Ministerului internelor și reformei administrative pentru aprobarea Ghidului privind adoptarea valorilor-limită și a modului de aplicare a acestora atunci când se elaborează planurile de acțiune, pentru indicatorii L zsn și L noapte, în cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale și în aglomerări, traficul feroviar pe căile ferate principale și în aglomerări, traficul aerian pe aeroporturile mari și/sau urbane și pentru zgomotul produs în zonele din aglomerări unde se desfășoară activități industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2006.

Lzsn - dB (A)

Lnoapte - dB (A)

Surse de zgomot

Ținta de atins pentru valorile maxime permise

Valori maxime permise

Ținta de atins pentru valorile maxime permise

Valori maxime permise

Străzi, drumuri si autostrăzi

65

70

50

60


Rezultatele trasării hărții strategice de zgomot pentru traficul motorizat arată că cele mai mari nivele sonore se înregistrează pe principalele căi de comunicare ale localităților: mari bulevarde, drumuri Județene și Drumuri Naționale. Conform datelor obținute în urma realizării hărții de zgomot pentru traficul rutier la nivelul Municipiului Ploiești se evidențiază următoarele străzi:

BULEVARDUL BUCUREȘTI

BULEVARDUL LIBERTĂȚI

DC 91

DN IA

DRUM NATIONAL 1B

SOSEAUA VESTULUI

STR. 23 AUGUST

STR. ACVILEI

STR. ANDREI MURESANU

STR. AZUGA

STR. BARBU ȘTIRBEI

STR. BOBALNA

STR. BRAZDEI

STR. BUZĂULUI

STR. CANARULUI

STR. CARPENULUI

STR. CORLATESTI

STR. COZIA

STR. CRÂNGULUI

STR. DEPOULUI


BULEVARDUL GĂRII

BULEVARDUL PETROLULUI

DI 102

DN 1B

E60

STR. NICOLAE IORGA

STR. 8 MARTIE

STR. AL.LAPUSNEANU

STR. ARCAȘI

STR. BAICOI

STR. BARCANESTI

STR. BODOCULUI

STR. BUNAVESTIRE

STR. CALARASI

STR. CANDIANO POPESCU

STR. CAVALULUI

STR. CORNATEL

STR. CPT AV POPESCU

CIOCĂNEL

STR. CRISTIANUL

STR. DUMBRAVEI

BULEVARDUL INDEPENDENTEI

BULEVARDUL REPUBLICII

DN 1

DRUM NATIONAL IA

SOSEAUA NORDULUI

STR. 1907

STR. ABRUD

STR. ALEXANDRU ODOBESCU

STR. ARMAȘI

STR. BANATULUI

STR. BERZEI

STR. BRÂNDUȘELOR

STR. BUSTENARI

STR. CALTUNASILOR

STR. CAPSUNELOR

STR. CLOPOTE!

STR. COSTACHE NEGRUZZI

STR. CRĂIȚELOR

STR. DEMOCRAȚIEI

STR. ELENA DOAMNA


Exemple de harți ale nivelului de zgomot ve diferite zone ale Municipiului Ploiești:

3. JBld. Independentei, pana la intersecția cu Str. Anul 1948

In prezent activitatea de transport public local de persoane in municipiul Ploiești este realizata ca urmare a Delegării gestiunii serviciului de transport public local de transport persoane de către UAT Ploiești in temeiul HCL 425/25.10.2013, conform prevederilor Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, ce are ca obiect stabilirea cadrului juridic privind înființarea, autorizarea, organizarea, exploatarea, gestionarea, finanțarea și controlul funcționării serviciilor de transport public în comune, orașe, municipii, județe și în zonele asociațiilor de dezvoltare comunitară si Ordinul ANRSC 263/2007 referitor la aprobarea Normelor-cadru


privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor public local.

SC Transport Calatori Express SA Ploiești (TCE) este Operatorul de tran^o/t ruț|et^re executa serviciul de transport public local in municipiul Ploiești, sub autoritate?

^ciministratiei


publice locale, prin Contracul de delegare nr. 018579/04.11.2013 si Caietul d^șarcihi ■'anbxa^: nr.l la contract.

SC TCE SA Ploiești a luat ființa ca urmare a reorganizării administrative a^Kegiei

Autonome de Transport Ploiești in baza HCL 220/27.06.2013 si HCL 289/13.08.2013.

Pentru desfasurarea activitatii de transport in conformitate cu structura rețelei de transport cu o lungime de aprovimativ 300 km si a Programelor de circulație aprobate de către UAT Ploiești, SC TCE SA Ploiești dispune de un parc auto variat si uzeaza de mijloace de transport auto si electric precum Autobuze, Troleibuze si Tramvaie, structura si starea tehnica a acestora fiind sintetizata conform anexa nr.l atașata la prezentul studiu.

Activitatea de transport desfasurata de către SC TCE SA Ploiești este reflectata de gradul de indeplinire al Indicatorilor de performanta la activitatea de transport, indicatori stabiliți si aprobați de către UAT Ploiești si constituie anexa la Contractul de delegare a gestiunii

Având in vedere analiza valorilor raportate de către SC TCE SA Ploiești privind gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta, realizați in anii 2014, 2015 si semestrul I 2016, la activitatea de transport public local de persoane prin curse regulate, precum si analiza situației actuale privind structura si componenta parcului auto (anexai la prezentul studiu), observam gradul de uzura ridicat al mijloacelor de transport (grad de uzura/autobuze/ 216,6 %).

Gradul de uzura al mijloacelor de transport maxim se înregistrează in cazul autobuzelor IKARUS 28 0, de 356,4 % si al autobuzelor IKARUS 260 de 314,1 %. Datele menționate se pot observa in anexa nr 1 cu date puse la dispoziție de către SC TCE SA PLOIEȘTI.

Din cele mai sus expuse, rezulta importanta reînnoirii parcului de mijloace de transport Astfel se vor asigur ara condiții de transport in siguranța si comfortul utilizatorilor acestui serviciu.

In conformitate cu art 40 cap VI al contractului de delegare au fost stabilit! indicatorii de performanta.

Din raportările aferente anului 2016 se remarca un număr mai mare de 80 % de mijloace de transport cu o vechime mai mare de 10 ani, cee ace implica nerespectarea valorii indicatorului respectiv.

In cazul in care se vor reinnoi 50 de autobuze, se va respecta indicatorul de performanta nr. 7 (referitor la vechimea mijloacelor de transport) din anexa nr. 3 la prezentul Studiu ( anexa 5 la “ Contractul de delegare a gestiunii ti)-Parcu^ auto va avea un număr de 60 mijloace de transport cu vechime mai mica de 10 ani , din totalul de 258 bucăți ( cu condiția casarii a 50 mijloace de transport).

In baza legii 92/2007 autoritatile administrației publice au obligația de a stabili și de a aplica strategia pe termen mediu și lung pentru extinderea, dezvoltarea și modernizarea serviciilor de transport public local, ținând seama de planurile de urbanism și amenajarea teritoriului, de programele de dezvoltare economico-socială a localităților și de cerințele de

transport public local, evoluția acestora, precum și de folosirea mijloacelor de.transporPcu^^ consumuri energetice reduse și emisii minime de noxe.                  / /GSZlVX

Z' §7             (!| \ Ij

Pentru asigurarea unei activitati de transport cat mai performante, bazata pe^ criterii fi economice si tehnice care sa asigure un grad de comfort ridicat precum si respectarea normefor de protecția a mediului, pentru înregistrarea unor cheltuieli de exploatare cat mai deduse jsi^care ^z sa vina in completarea ultimelor reglementari europene in acest sens, trebuiesc m'deplihite anumite cerințe din punct de vedere tehnic si al nivelului de dotări de către un mijloc de transport persoane, cum ar fi:

- Caroseria si structura de rezistenta confecționate din materiale rezistente la

coroziune si diferente de temperatura, asamblate in variante modulare ușor de inlocuit, atat la exterior cat si la interior in salonul calatori;

~ Dotări de confort de ultima generatie(sisteme de climatizare automate, sisteme audio video de informare, sisteme de taxare si localizare electronice interactive cu software de management transport) sau similare

- Propulsor cu un raport echilibrat privind capacitatea cilindrica si puterea dezvoltata astfel incat sa corespunda configurației rețelei de transport actuale si viitoare.

In vederea realizării transportului public de călători în municipiul Ploiești, în condiții de siguranță și de calitate, concretizate prin reducerea costurilor de întreținere și exploatare, reducerea imobilizărilor provenite din cauze tehnice, creșterea satisfacției călătorilor, precum și protecția asupra mediului înconjurător și a vieții de ansamblu a comunității ploieștene, vă solicităm să aprobați achiziția următoarelor produse:


Denumire

Cantitate necesară

Valoare estimată

Euro, inel TVA

1.

Autobuze pentru transportul urban, 10-13 metri, cu podea coborâtă

50 buc

210.000 euro/buc


Necesitatea achiziționării produselor solicitate se justifică prin luarea în considerare a următoarelor motivații:

l.Uzura avansată a autobuzelor existente.

Din datele înregistrate, rezultă că uzura medie a parcului de autobuze este de 216,6 %, din care 183 de autobuze . Acestea sunt reprezentate în principal, de IKARUS 280 (articulate), IKARUS 260 (scurte), DAC 112 UDM, ISUZU, MAN și BMC. Uzura acestor autobuze creează probleme în procesul de mentenanță curentă, dar și preventivă.

Pentru a putea asigura necesarul zilnic de autobuze se fac eforturi deosebite, acestea menținându-se într-o stare tehnică și de confort (prin revizii tehnice periodice, reparații curente, reparații curente dezvoltate etc), care nu întotdeauna satisfac cerințele călătorilor referitoare la serviciului de transport.

Structura și uzura parcului de vehicule la data de 30.09.2016 este

1 la prezentul studiu.

 • 2. Reducerea costurilor de întreținere si exploatare este detalia

3. Creșterea satisfacției călătorilor.

Din ancheta de determinare a satisfacției clientului (calatorului) efectuata in data de 5.11.2012 pentru anul 2012, extragem următoarele concluzii:

dintre caracteristicile specifice ale transportului in comun de calatori (punctualitate, ritmicitate, confort, siguranța, informare), calatorii intervievați au apreciat ca principalele direcții in care trebuie intervenit cu prioritate sunt siguranța si confortul;

din perspectiva calatorilor, rezultă necesitatea de a se achiziționa autobuze noi, care sa confere calatorilor Încredere si conștientizarea stării de siguranța a călătoriei;

deprecierea de percepție a caracteristicii confort este cauzata de conștientizarea publica a faptului ca s-ar impune optimizări ale condițiilor de deplasare referitoare la zgomot, «O              iluminare, vibrațiile caroseriei, accesibilitatea in salon, canapele mai confortabile, aerisire

etc.

Totodată trebuie menționat că ultimii ani au crescut numărul de reclamații din partea călătorilor. Reclamațiile se referă la lipsa unui confort corespunzător, lipsa căldurii in mijloacele de transport, canapele rupte, burdufuri rupte, geamuri / trape blocate, pătrunderea gazului de eșapament în interior.

în consecință, pentru buna derulare a serviciului public local de transport și asigurarea unui nivel calitativ corespunzător pentru acest serviciu public, este necesară achiziționarea autobuzelor solicitate.

4. Impactul pozitiv asupra factorilor de mediu, prin dotarea parcului auto de transport in comun cu autobuze noi

Oportunitatea acestui proiect derivă și din necesitatea adoptării unor măsuri care sa conducă la reducerea emisiilor de GES (gaze cu efect de sera) din sectorul transporturi. Așa cum prevede și Strategia Națională a României privind Schimbările Climatice 2013 - 2020, măsurile necesare pentru sectorul transporturilor au în vedere reducerea emisiilor de GES așa cum sunt prezentate în capitolul 5 - Aspecte relevante ale stării actuale a mediului și ale evoluției sale probabile din situația neimplementării Mașter Planului General de Transport, subcapitolul Schimbări climatice.

Modernizarea parcului auto de transport in comun in municipiul Ploiești are ca efecte principale:

diminuarea efectelor negative a poluării aerului asupra sănătății populației și a mediului, ca urmare a emisiilor de gaze de eșapament de la autoturisme, cu nivel de poluare foarte ridicat și menținerea nivelului emisiilor în limitele admise conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător,

- imbunatatirea valorii emisiilor pentru încadrarea în valorile limită admise la nivel european pentru aerul ambiental,

susține dezvoltarea durabilă, sistemul de transport fiind eficient dm punct dd^yeâe£e consumului de energie, conservând rezervele naturale pentru generațiile/Viftoare-prinx consumul redus al noilor vehicule,                                          k șț ■' ’’i'^


creează condiții pentru adoptarea la scară mărită a transportului publicai reducere^ Â transportului privat, cu efecte benefice atât asupra fluidizării circulației in\medjLul cât și de reducerea impactului negativ asupra factorilor de mediu biodiversiate.

2. VALOAREA ESTIMATĂ

Valoarea unitară estimată a unui atobuz cu caracteristicile specificate, este de 210.000 euro / buc, inel. TVA.

Valoarea estimată a acodrului cadru, pentru cantitatea maximă de 50 buc, este de 10.500.000 euro cu TVA.


3. MODALITATI DE FINANȚARE

In vederea innoirii parcului auto si incadrarea in indicatorii de performanta stipulate in prevederile contractului de delegare, se pot obține cele 50 de autobuze in doua modalitati, astfel: achiziție de produse prin cumpărare

leasing (cf. legii 98/2016 se incadreaza tot Ia Achiziție de Produse)

Potrivit Legii nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice, conform Art. 3, lit. n) Contractul de Achiziție Publica de Produse este “contractul de achiziție publica care are ca obiect achiziția de produse prin cumpărare, inclusiv cu plata in rate, inchiriere, leasing cu sau fara opțiune de cumpărare ori prin orice alte modalitati contractuale in temeiul carora autoritatea contractanta beneficiază de aceste produse, indiferent daca dobândește sau nu proprietatea asupra acestora; contractul de achiziție publica de produse poate include, cu titlu accesoriu, lucrări ori operațiuni de amplasare si de instalare;”

Prevederi fiscale referitoare la leasingul financiar și leasingul operațional

Codul Fiscal clasifica tipurile de leasing după cum urmeaza:

A. Contract de Leasing Financiar este orice contract de leasing care indeplinește cel puțin una dintre următoarele condiții:

 • a) Riscurile și beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul leasingului sunt transferate utilizatorului la momentul la care contractul de leasing produce efecte;

 • b) Contractul de leasing prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului ce face obiectul leasingului către utilizator la momentul expirării contractului;

 • c) Utilizatorul are opțiunea de a cumpăra bunul la momentul expirării contractului, iar valoarea reziduală exprimată în procente este mai mică sau egală cu diferența dintre durata normală de funcționare maximă și durata contractului de leasing, raportată la durata normală de funcționare maximă, exprimată în procente;

 • d) Perioada (durata) de leasing depășește 80% din durata normală de funcționare maximă a bunului care face obiectul leasingului; în înțelesul acestei definiții, perioada de leasing include orice perioadă pentru care contractul de leasing poate fi prelungit; • e) Valoarea totală a ratelor de leasing, mai puțin cheltuielile accesorii, este mai mai^^e|allă^i^ valoarea de intrare a bunului.                                                      !V

B. Contractul de Leasing Operațional se incheie intre locator (fin&t^pr)^^^ir^~ (utiliza tor! beneficiariclient), care transferă locatorului riscurile și beneficii "^re^feîpC'-k^o/  proprietate, mai puțin riscul de valorificare a bunului la valoarea reziduaî^^și'' care îndeplinește niciuna dintre condițiile prevăzute la lit. b)-e) de mai sus; riscul de valorificarea bunului la valoarea reziduală există atunci când opțiunea de cumpărare nu este exercitată la

începutul contractului sau când contractul de leasing prevede expres restituirea bunului la momentul expirării contractului.

ATENȚIE: In cadrul cheltuielilor aferente vehiculelor rutiere motorizate supuse limitării fiscale se cuprind cheltuielile direct atribuibile unui vehicul, inclusiv cele înregistrate ca urmare a derulării unui contract de leasing, cum sunt: impozitele locale, asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, inspecțiile tehnice periodice, rovinieta, chiriile, partea nedeductibilă din taxa pe valoarea adăugată, dobânzile, comisioanele, diferențele de curs valutar etc.

Tratament fiscal

Potrivit Codului Fiscal, Art. 29. Contracte de leasing

“(l)In cazul leasingului financiar, utilizatorul este tratat din punct de vedere fiscal ca proprietar, in timp ce in cazul leasingului operațional, locatorul are această calitate.

 • (2) Amortizarea bunului care face obiectul unui contract de leasing se face de către utilizator, in cazul leasingului financiar, și de către locator, in cazul leasingului operațional, cheltuielile fiind deductibile, potrivit art. 28.

 • (3) In cazul leasingului financiar, utilizatorul deduce dobânda, iar in cazul leasingului operațional, locatarul deduce chiria (rata de leasing).”

Comparație intre Leasing Operațional si Leasing Financiar

In continuare vom trata diferentele dintre Leasingul Operațional si Leasingul financiar. Vom prezenta avantajele si dezavantajele celor doua servicii care prin definiție permit achiziționarea vehiculelor fara a bloca fonduri substanțiale.

Leasingul Operațional: eficienta financiara si mobilitatea crescută


Eficienta financiara provine din predictibilitatea care vine odata cu Leasingul Operațional când beneficiem de un sistem de rate fixe in cadrul unui contract de leasing fara avans. Acest lucru ne va permite sa gestionam cu ușurința resursele, cheltuielile neprevăzute si investițiile.

In cazul Leasingului Financiar se percepe avans si toate cheltuielile de întreținere ale mașinii, împreuna cu timpul dedicat acestora, revin Utilizatorului in totalitate.

Mobilitatea crescută se datoreaza faptului ca firma de Leasing Operațional este responsabila cu executarea tuturor operațiunilor necesare pentru remobilizarea autovehiculelor (programare la service, gestionarea actelor, preluare si predare), asistenta la drum sau alte servicii neprevăzute.

In cadrul Leasingului Financiar managementul flotei este responsabilitatea Utilizatorului si nu beneficiem de toate serviciile menționate anterior.

Motivul principal insa, pentru care instituții de toate mărimile apeleaza la serviciul de Leasing Operațional se datoreaza economisirii pe termen lung a unei sume semnificative de bani (costul autovehiculului) si externalizării costurilor aferente flotei respective către o companie

experimentata in astfel de procese. Acest serviciu se adreseaza tuturor institutiilog^imârf/mțci sau mijlocii - datorita flexibilității cu care sunt customizate si concepute cojnfaGtfele...pentrif a^ servi nevoile fiecărui client in parte.

Responsabilități si Atribuții:

LF


_____u :

s;

n’OV.L '

Clientul este responsabil in întregime de mentenanta si de managementul flotertîefinute sau a autovehiculului. Tot clientul este responsabil de gestionarea si achitarea costurilor aferente unui vehicul: plata taxelor si a asigurărilor, întreținere si reparații, schimbarea anvelopelor, etc.

LO
 • > Clientul folosește bunul finanțat fara sa isi asume nîcî unul din riscurile aferente. Mașina, flota, si toate serviciile sau cheltuielile necesare sunt responsabilitatea directa a firmei de Leasing Operațional. Prin externalizarea acestor sarcini către o companie specializata se reduc riscurile aferente managementului unei flote.

Timpul:

LF

> Finanțatorul se ocupa de actele inițiale iar după primirea autovehiculului, cumpărătorul ramane singurul responsabil.

 • >  In cazul unui defect sau accident, clientul este singurul responsabil pentru soluționarea situației. Mașina poate ajunge in service pentru o perioada îndelungata caz in care tot clientul trebuie sa gaseasca o mașina pentru a o înlocui pe cea avariata.

LO
 • >  Firma de Leasing Operațional se ocupa de actele inițiale, ulterioare, si finale astfel încât utilizatorul este scutit de birocrația specifica deținerii unui vehicul.

 • >  In cazul unui defect sau accident firma de Leasing Operațional intervine pentru a rezolva orice probleme specifice situației. Reprezentanți ai firmei se vor ocupa sa programeze mașina pentru revizii, service, reparații, etc. Pentru a menține mobilitatea exista posibilitatea ca tot firma de Leasing Operațional sa gaseasca o variant de înlocuire pentru continuarea activitatii cat timp vehiculul este indisponibil.

Autovehicul (bunul finanțat):

LF
 • > La sfârșitul contractului de finanțare autovehiculul ii revine cumpărătorului ca bun personal, acesta fiind responsabil in continuare de mentenanta lui si de valorificarea acestuia pentru o eventuala re-vanzare.

LO
 • >  La incheiarea contractului beneficiarul are mai multe opțiuni. Poate reinnoi contractul de leasing fara avans si poate păstră autovehiculul in continuare (pe o perioada care se


Planificarea Financiara:

LF

> Rata poate creste si se percepe un avans obligatoriu. Deoarece veh

de leasing, gestionarea resurselor financiare este ingreunata de posibilitatea unor cheltuieli neprevăzute.

• LO

> Rata stabilita ramane fixa de la semnarea contractului de leasing fara avans. Autovehiculul si toate cheltuielile aferente sunt in grija firmei de Leasing Operațional, iar utilizatorul are oportunitatea unei planificări financiare mai eficiente, fara grija unor cheltuieli neprevăzute, fluctuații de preț sau curs valutar, modificări de taxe sau impozite.

Beneficiile Leasingului Operațional fara avans

Beneficii financiare

Rate fixe si avans 0. Eliminarea cheltuielilor neprevăzute printr-un plan clar de rate fixe si deductibile in intregime, pe toata durata contractului. Serviciul poate fi accesat fara avans, fara costuri ascunse si fara valoare reziduala a flotei auto.

Bugetare predictibila si disponibilitate de capital. Deoarece nevoile de mobilitate vor fi acoperite fara avans, printr-o rata fixa lunara, resursele financiare vor ramane libere, gata sa fie reinvestite.

Timpul costa bani. Prin preluarea contabilității, firmele de leasing operațional eliberează din timpul serviciilor contabile si financiare, pentru a putea fi alocat celorlalte atribuții.

Flexibilitatea financiara. Specialiștii firmelor de leasing operațional vor ajuta la alegerea optima a mașinilor din flota conform nevoilor de transport. In funcție de autovehiculele alese si de perioada contractuala, ratele se pot adapta oricărui buget.

Beneficii operaționale

Un parc auto nou si potrivit. Prin leasing operațional fara avans facilitează alegerea exacta a mașinilor, adaptarea si personalizarea acestora, in funcție de nevoile specifice de transport. Astfel autovehiculele flotei vor fi noi si potrivite pentru activitatile respective.

Mobilitate asigurata. Prin serviciile de management al flotei oferite de firmele de leasing operațional mobilitatea va fi intotdeauna asigurata.

Birocrație redusa. Specialiștii de leasing operațional se vor ocupa de documentele necesare finanțării, managementul flotei, revizii periodice sau intervenții neprevăzute.

4. CONCLUZII

Ținând cont de necesitatea înnoirii Parcului Auto si de încadrarea in indicatorii de performanta este necesara dobândirea a 50 autobuze noi.

Menționam ca autobuzele IKARUS au cel mai inalt grad de uzura din parcul auto, de peste 300 %, conform datelor puse la dispoziție de S.C. T.C.E. S.A. si nu pot face obiectul investițiilor pe fonduri europene.

Valoarea estimata a acestora este de aproximativ 10.500.000 euro, ceea ce ar y

O sX A însemna o cheltuiala majora pentru Bugetul Local al Municipiului Ploiești.

Din acest motiv, consideram ca singura varianta practica la data prezentului Studiu' de Oportunitate, este LEASINGUL OPERAȚIONAL, CU AVANS 0 %.

In anul 2016 nu se vor înregistra cheltuieli. Se va demara procedura de achiziție publica, in conformitate cu prevederile Legii 98/2016, cu avans 0 % , cu rate egale pe parcursul celor 76 de luni, ( perioada este propusa ca reprezentând 80 % din durata de viata a bunurilor conform catalogului de amortizare a mijloacelor fixe ).

Taxele de înmatriculare, asigurările, lucrările de întreținere, reparații, managementul anvelopelor vor fi incluse in rata lunara fixa de leasing operațional.

Valoarea estimata a leasingului operațional va fi de maxim 49 500 000 lei, valoare care ar conduce la o rata totala lunara de aproximativ 650 000 lei. Premisele stabilirii sumei sunt:

Mijloace auto/ autobuze noi Diesel Euro VI , cu o lungime de aproximativ lOm -13m.

Un număr de 50 autobuze noi, achiziționate in trei transe : 30 buc. la data de 30.03.2017, 10 buc . la data de 30.06.2017 si 10 buc. la data de 30.08.2017.

Se va solicita in caietul de sarcini posibilitatea achiziționării acestora la sfârșitul perioadei de 76 luni, la valoarea ramasa de amortizat.

Cursul valutar a fost estimat Ia 4,5 lei/euro si cheltuieli aferente (taxe, impozite, asigurări, managementul flotei, întreținere si reparații, managementul anvelopelor, comisioane , etc) incluse in rata.

Valoarea estimata este una propusa ; valoarea reala va fii obtinuta după realizarea procedurii de achiziție , in conformitate cu prevederile Legii 98/2016.

O'


R.A.S.P. Ploiești

Directqr,

ing. Vasile/Jonescu

B.M.T.P.U.

Sef Birou,

ing. Mihaela IamandiStructura Parc Inventar al mijloacelor de transport petfsoanW fl . I V-’} ■ii


al SC TCE SA Ploiești Semestrul 12016 - Autobuz^

Nr crt

Tip autobuz

Buc

Locuri / bucata

Durata normala / bucata

Dutata consumata / total

după perioada amortizare

z

Uzura

%

ANI

LUNI

ANI

LUNI

1

DAC 112UDM

1

99

8

96

21.2

254

13.2

264.6

2

IKARUS 280

33

143

8

96

28.5

11290

20.5

356.4

3

IKARUS 260

18

97

8

96

25.1

5428

17.1

314.1

4

ISUZU

20

44

8

96

18.3

4400

10.3

229.2

5

KAROSAB931

1

94

8

96

18.6

224

10.6

233.3

6

MAN SL 222

15

100

8

96

16.3

2940

8.3

204.2

7

MAN SL 283

5

95

8

96

13.8

830

5.8

172.9

8

MAN SL 223

30

95

8

96

13.5

4845

5.5

168.2

9

BMC 215 SCB

50

70

8

96

11.7

7024

3.7

146.3

10

MAN NG 312

2

152

8

96

6.8

164

0

85.4

11

MAN NG 313

1

168

8

96

6.8

82

0

85.4

12

MAN NL 313

7

100

8

96

6.8

574

0

85.4

TOTAL

183

Total capacitate / total autobuze

16821 locuri
Structura Parc Inventar al mijloacelor de transport persoane


al SC TCE SA Ploiești Semestrul 12016


Tramvaie

Nr

crt

Tip

tramvai

Buc

Locuri / bucata

Durata normala / bucata

Dutata consumata / total

Diferența după perioada

Uzura

%

ANI

LUNI

ANI

LUNI

amortizare

1

V3A

1

300

14

168

26

312

12

185.7

2

KT 4D TW

32

169

14

168

23.8

1

19.8

170

TOTAL

33

Total capacitate / total tramvaie

5708 locuri


Troleibuze

Nr

crt

Tip autobuz

Buc

Locuri / bucata

Durata normala / bucata

Dutata consumata / total

Diferența după perioada amortizare

Uzura

%

ANI

LUNI

ANI

LUNI

1

ROCAR E312

2

94

8

96

19.1

229.5

11.1

239.1

2

Berliet Renault

1

96

8

96

18.5

223

10.5

232.3

3

FBW 91 GTS

15

159

8

96

13.4

160.8

5.4

167.5

4

NeoplanN6121

24

123

8

96

10

120.6

2

126

TOTAL

42

Total capacitate / total troleibuze

5621 locuri

R.A.S.P. Ploiești

Director,

ing. Vasilejonescu

B.M.T.P.U.

Sef Birou,

ing. Mih^aela Iamandi

ec. Cristina Minea


(I

ec. Alexandru Zielinschi >


I. Situația reducerilor de costuri materiale si umane ale SC TCE SA in cațulscoaterii din circulație a unui număr de 50 de autobuze

Nr. crt.

Tip autobuz

Nr.autobuze scoase din circulație

1. Economie -cheltuieli materiale, piese, altele,in medie lunara (lei/luna)

2.Economie -cheltuieli cu combustibil (lei/luna)

3. Economie-cheltuieli cu asigurarea (lei/luna)

4.Economie -cheltuieli cu personalul-ore garaj soferi(lei/lu na)

5.Economie -cheltuieli cu personalul-"— muncitori (lei/luna)

Total economie (lei/luna)

1.

Ikarus 280

33

206.250,00

34.650,00

7.590,00

17.068,00

43.325,00

308.883,00

2.

Ikarus 260

17

106.250,00

17.850,00

3.910,00

8.792,00

13.539,00

150.341,00

3.

Total

50

312.500,00

52.500,00

11.500,00

25.860,00

56.864,00

459.224,00

Nota:


Estimarea a fost făcută avand la baza cheltuielile inregistrate de SC TCE SA in 6 luni/2016 pe un număr de 170 autobuze din total de 183 de autobuze/parc (conform adresa SC TCE nr.DF 19384/22.09.2016)

 • 1. Cheltuieli materiale, piese altele in medie lunara: 1.062.555 lei

Media cheltuielilor pe autobuz: 1.062.555 lei / 170autobuze = 6.2501ei / autobuz

Pentru 33 autobuze economia = 6250 x 33 = 206.250, OOlei

Pentru 17 autobuze economia = 6250 x 17 = 106.250, OOlei

 • 2. Cheltuieli cu combustibilul pentru un nr.mediu zilnic de 115 autobuze active:

603.8801ei / luna x 115autobuze = 52511ei/autobuz, consum auto vechi46% - consum autobuze noi 20% = 20%

525llei x 20% economie = 1050 lei economie/autobuz

10501ei x 33 autobuze = 34.650 lei 10501ei x 17 autobuze = 17.850 lei

 • 3. Chelt. asigurare: 2301ei/luna x 33autobuze = 7590 lei/luna; 2301ei x 17autobuze = 3910 lei/luna

 • 4. Cheltuieli cu personalul:

 • a) Ore garaj șoferi: 20ore/sofer x 66 șoferi xl2, 93 lei/ora =17.067, 60 lei

ore garaj șoferi: 20ore/sofer x 34 șoferi xl2,93 lei/ora = 8.792,40 lei

 • b) Personal muncitor: 16 salariati X 22001ei/Luna x 1, 23081= 43.324,51 lei (coresp. la 33 autobuze); Personal muncitor: 5 salariati x 22001ei/luna x 1,23081= 13.538,911ei (coresp. La 17 autobuze)

  R.A.S.P. Ploiești Director, ing. Vasile  B.M.T.P.U.

  Sef Birou,

  ing. Mihaela Iamandi


  7T d


  ing. Bogdan Scortean

  ec. Cristina Minea

  ec. Alexandru ZielinschiII. Structura, uzura si evoluția parcului inventar de vehicule IKARUS la data de 30.09.2016

Nr. crt.

Tip autobuz

Nr.bucăți

Locuri/buc.

Total locuri

Total durata normala

Total durata consumata

Uzura %

ani

luni

1.

Ikarus 280

33

143

4671

264

3168

11290

356,4

2.

Ikarus 260

18

97

1595

144

1728

5428

314,1

--------

ANEXA NR. 3 LA STUDIUL DE OPORTUNITATE \

Hf /.’. w L*j

Indicatorii de performanta ai activitatii de transport public de persoane efectuata de către SC

TCE SA Ploiești                  V / %       W

Nr crt

Denumirea indicatorului

Nivelul Indicatorului %

Nivel stabilit conform Contract Delegare (Anexa 5)

1

Numărul de curse pe care Operatorul a suspendat sau intarziat mai mult de 3 minute, din vina proprie, executarea transportului fata de programul de execuție;

Max 10% luna

2

Numărul de trasee pe care Operatorul nu a efectuat, din vina proprie, transportul public local de calatori pe o perioada mai mare de 24 ore;

Max 5% luna

3

Numărul de calatori estimați ca fiind afectați de situațiile prevăzute la pct.l si 2, determinat pe baza fluxurilor de calatori inregistrate;

Max 10%/luna din total calatori transportați

4

Numărul total de mijloace de transport utilizate zilnic comparativ cu numărul necesar pentru realizarea programului de transport;

Min 90% / zi

5

Numărul de reclamatii ale calatorilor privind calitatea transportului, din care:

 • 5.1

Numărul de reclamatii justificate din total reclamatii inregistrate;

 • 5.2

Numărul de reclamatii rezolvate din total reclamatii justificate;

 • 5.3

Numărul de reclamatii la care calatorii nu au primit răspuns;

Max 40%

Min 95%

Max 5/an

6

Numărul autovehiculelor atestate euro 3 sau euro 4 raportat la numărul de autovehicule necesar pentru realizarea programului de circulație;

Min 40%

7

Mijloace de transport cu vechime mai mica de 10 ani si dotările de confort pentru calatori;

Min 20%

8

Despăgubirile plătite de către Operator pentru nerespectarea conditiilorde calitate si de mediu privind desfasurarea transportului;

Max 15/an

9

Numărul abaterilor constatate si sancționate de personalul imputernicit privind nerespectarea prevederilor legale;

Max 50/an

10

Numărul de accidente de circulație produse din vina personalului propriu sau a Operatorulu.i

Max 45% din total accidente de circulație inregistrate

R.A.S.P. Ploiești

Director, /

B.M.T.P.U.

Sef Birou,

ing. Vasile/onescu

ing. Mihaela Iamandi

f7

X

/


ing. Bogdan Scorteanu


ec. Alexandru Zielinschi