Hotărârea nr. 393/2016

Hotãrârea nr. 393 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 219/2010 referitoare la înfiinţarea Societăţii Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.A., cu modificările şi completările ulterioare

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 393 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 219/2010 referitoare la înființarea Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A., cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Ploiești - domnul Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate al Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești SRL, prin care se propune completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 219/2010, în sensul modificării Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010;

având în vedere măsura nr. 13 dispusă de Curtea de Conturi a României-Camera de Conturi Prahova prin Decizia nr. 81/14.01.2016 privind înlăturarea deficiențelor constatate și consemnate în Raportul de Control nr. 25392/17.12.2015;

ținând cont de Procesul-verbal al Comisiei de Specialitate nr. 2, pentru valorificarea patrimoniului, servicii către poulație, comerț, turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale, din data de 15.09.2016 și de raportul comisiei, din data de 27.10.2016;

în temeiul art. 17 și art. 36 alin. 2 lit. a) si alin. 3 lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Aprobă modificarea anexei la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010, ce cuprinde lista cu bunurile aparținând domeniului public și privat al Municipiului Ploiești transmise în concesiune către Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL, anexă aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare, în sensul eliminării bunurilor prevăzute în Anexa nr. 1 la această Hotărâre.

ART. 2 - Aproba actul adițional nr. 35 la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782-25.08.2010, încheiat între municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., care constituie Anexa nr. 2 la această hotărâre.

ART. 3 - împuternicește Primarul Municipiului Ploiești sa semneze actul adițional nr. 35 la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782-25.08.2010. încheiat între municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

ART. 4 - Predarea-primirea terenului se face pe bază de proces-verbal de predare-primire. Terenul se consideră preluat de proprietar și hotărârea de consiliul local pusă în practică, la data semnării procesului verbal de predare-primire de către ambele părți.

ART. 5 - Direcția de Gestiune Patrimoniu și Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART. 6 - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 noiembrie 2016

Președinte de ședință, George-Sorin-Niculae Botez


Contrasemnează Secretar, \ Georgiana Popa


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L

RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.219/2010 referitoare la înființarea Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A., cu modificările și completările ulterioare

Potrivit prevederilor art.36, alin.l din Legea nr.215/2001, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local,cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

O           Prin Hotărârile de Consiliu Local nr.219/2010 și nr.306/2010 s-a aprobat

înfiițarea SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL, prin reorganizarea Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești și parțială a Oficiului Public Proiect, având ca asociat unic Municipiul Ploiești.

Prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 279/30.08.2016, Consiliul Local a hotărât preluarea terenurilor agricole din concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. către proprietar- Municipiul Ploiești , cu excepția tarlalei T35 A493.

Având în vedere că societatea noastră nu dispune de logistica și prevederea bugetară necesară cultivării și întreținerii terenurilor arabile, Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL a fos nevoită să le arendeze. La momentul predării-primirii prin HCL 392/2012, terenurile erau cultivate, iar până la data arendării acestora (august 2013), SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL nu a obținut venituri, înregistrând în schimb cheltuieli, constând în taxa pe teren.

De asemenea, ținând cont de măsura nr.13, dispusă de Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi Prahova, prin decizia nr.81/14.01.2016 (înregistrată la SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL cu nr. 1163/19.01.2016), privind înlăturarea deficiențelor constatate și consemnate în raportul de control nr.25392/17.12.2015, care prevede predarea terenurilor agricole aflate în concesiunea societății noastre către proprietar-Municipiul Ploiești, până la data de 30 septembrie 2016.


în ceea ce privește terenurile arabile, comparativ cu situația clar nefavorabilă în care se află SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL. Mai mult decât atât, trebuie avut în vedere și faptul că, în final, prin menținerea acestor terenuri în concesiunea SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL, ar fi prejudiciat chiar Municipiul Ploiești ca asociat unic al acestei societăți, îndreptățit la primirea dividendelor, mult diminuate într-o astfel de situație.

Față de aceste aspecte, apreciem ca fiind oportună retransmiterea terenurilor agricole către Municipiul Ploiești, proprietarul de drept al acestora.

Astfel, în ședința Comisiei de specialitate nr. 2, din 15.09.2016, s-a revenit cu solicitarea de scoatere din concesiunea societății noastre a tarlalei T35 A493, obtinându-se aviz favorabil.

9

Față de această situație, fiind singura tarla rămasă in concesiunea societății noastre, propunem spre aprobare, prezentul proiect de hotărâre.Compartiment Juridic

Loredana OneaDirector Proiectare, întreținere Domeniu Pu


rector Proiectare, inere Doi^eniu Public

Marius pin^itfex

Sef Serviciu Proiectare,

Dană âelaru

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.


EXPUNERE DE MOTIVE

Ia proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.219/2010 referitoare la înființarea Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A., cu modificările și completările ulterioare

Potrivit prevederilor art.36, alin.l din Legea nr.215/2011, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale centrale.

Prin Hotărârile de Consiliu Local nr.219/2010 și nr.306/2010 s-a aprobat înfiițarea SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL, prin reorganizarea Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești și parțială a Oficiului Public Proiect, având ca asociat unic Municipiul Ploiești.

Prin Hotărârile de Consiliu Local nr.392/2012 și nr.317/2013 Consiliul Local a hotărât darea in concesiune a terenurilor agricole către Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. In acest sens, a fost necesară predarea-primirea efectivă a terenurilor agricole respective.

Prin măsura nr.13, dispusă de Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi Prahova, prin decizia nr. 81/14.01.2016 (înregistrată la SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL cu nr.l 163/19.01.2016), privind înlăturarea deficiențelor constatate și consemnate în raportul de control nr.25392/17.12.2015, care prevede predarea terenurilor agricole aflate în concesiunea societății noastre, către proprietar-Municipiul Ploiești, până la data de 30 septembrie 2016.

Menținerea acestor terenuri în concesiunea SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL, apare ineficientă atât pentru societate, care înregistrează cheltuieli fără a obține venituri, cât și pentru municipalitate, care ar putea să le utilizeze în alte scopuri.


Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 279/30.08.2016 s-au prej^^^jurile agricole din concesiunea SC Servicii de Gospodărire Urbană PloiMf SjftjtWre i proprietar- Municipiul Ploiești, mai puțin tarlaua T35 A493.W


In acest sens, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre referitoare^ modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.219/2010.

VICEPRIMAR, CRISTIAN MI HAI GANEATerenuri agricole aflate în concesiunea Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești șî retransmise către Municipiul Ploiești

Nr. crt.

Denumirea bunului

Suprafața

Observații

*

1

Teren arabil T35A493

40,29 ha

Arendat SC Biotehnica Valea Călugărească SRL contract nr. 19722/26.08.2013 modificat prin acte adiționale


ANEXA nr. 2 la HCL nr./.fi.. J2016


ACT ADIȚIONAL NR. 35

la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010

Al

In baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr................

A

Intre:

Municipiul Ploiești, prin Consiliul Local al Municipiului Ploiești, cu sediul în Ploiești, Bulevardul Republicii, nr. 2, reprezentat prin Primar Adrian Florin Dobre, în calitate de concedent, pe de o parte

Și

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. cu sediul în Ploiești, str. Văleni, nr. 32, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub nr. J29/121/01.10.2010, cod unic de înregistrare 27449967, reprezentată de Director General - Donald Nicolae Constantin și Director Economic - ec. Elena Trican, în calitate de concesionar, pe de altă parte,

a intervenit prezentul act additional, care modifică contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a servicului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010, după cum urmează:

ART. 1. Se modifică anexa la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010, cu modificările și completările ulterioare, în sensul eliminării terenului agricol prevăzut la art. 1 al prezentei hotărâri, având în vedere măsura nr. 13, dispusă de Curtea de Conturi a României Camera de Conturi Prahova, prin Decizia nr. 81/14.01.2016 (înregistrată la SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL cu nr. 1163/19.01.2016), privind înlăturarea deficiențelor constatate și consemnate în Raportul dey^i^o^jQr. yA 25392/17.12.2015, care prevede predarea terenurilor agricole aflate îriL^'nc^^m i * societății noastre, către proprietar municipiul Ploiești, până la

septembrie 2016.                                              V

ART. 2. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 și a fost încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

CONCEDENT,

Municipiul Ploiești

o

PRIMAR

Adrian Florin Dobre

Direcția Gestiune Patrimoniu

Director Executiv

Carmen Daniela Bucur

Direcția Economică

Director Executiv

Nicoleta Crăciunoiu

O

CONCESIONAR,

SC Servicii de Gospodărire

Urbană Ploiești SRL


DIRECTOR GENERAL

Donald Nicolae Constantin

Director Economic

Ec. Elena Trican

Direcția Juridic-Contencios

și Resurse Umane

Gheorghe Constantin

Direcția Proiectare, întreținere

Domeniu Public


Vizat,

Serviciul Juridic-Contencios, Contracte


Marius Panainte

ui. z -vaiviuivoiva xouimvmuiw,

• Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale


Comisia este compusa din domnii consilieri: panescu Ștefan; Stanciu Marilena, Vîscan Robert, Dragulea Sanda, Mateescu Marius, Vaduva Sorin, Hodorog Bogdan.

La ședința au participat reprezentanții Direcției Gestiune Patrimoniu..

SECHEMEA A - PROIECTE DE_HQTARARIALEiCawAflB^^ âUMUNICIPIULUI PLOIEȘTI

SECȚIUNEA B-SOLICITĂRI DIVERSE

o-


CAPITOLUL I - COMPARTIMENTUL EVIDENTA SIjj)MINISTRARE FOND LOCATIV                                j ;

LCu privire la cererea PFA. Ion Ștefan, înregistrata la municipiului Ploiești cu nr.20401/13.01.2016, avand in vedere solicitarea dnei Urse fi$haela Dulcineea, coproprietara a cota de y2 din imobilul situat in Ploiești, str. Gheorghepoja, nri!03f de a iest din indiviziune pe cale aăminîstrativd va comunicăm :

Imobilul situat in Ploiești, str. Gheorghe Doja, nr.103, a trecut in proprietatea statului in baza Decretului de naționalizare nr.92/1950, poziția' 114, de la proprietar Dumitrescu Ion.

Avand in vedere cererea notificata nr. 7996/11.03.2001, a petiționarilor Dumitrescu Mircea (moștenitor al fostului proprietar Dumitrescu Ion), decedat, avand^ ca moștenitori pe Dumitrescu                                .                    ’ .             *      ‘       .

Otilia Mihaela, Dumitrescu Gabriela Luiza si Dutu Ligia prin care se solicita acordarea diferenței dintre valoarea actuala si despăgubirile primite conform pegii nr.112/1995,- pentru cota de 1/2 din imobilul (construcție si teren) situat in Ploiești, str. Gfe.Dojanr.103 ;

Luând in considerare procesele-verbale nr.48/14.07.2005 si nr,50/19.10.2005 ale Comisiei pentru analizarea si soluționarea notificărilor formulate conform Legii nr. 10/2001, prin care se propune restituirea in natura a pârtii .din imobil ce se afla in proprietatea Consiliului Local Ploiești si acordarea masurilor reparatorii prin echivalent constând in depagubiri pentru partea de imobil imposibil de restituit in natura, cu respectarea cotei de 1/2 din imobil care le revine notificantilor conform documentelor depuse la dosar in susținerea notificării;

Luând act ca.petențele au depus toate documentele prevăzute de art 22 si art. 23 din Legea nr. 10/2001, repubîidatâ, tu modificările-ăi completările ulțerio^e si de faptul ca

_ COMISIE

Aviz

i .pozitiv..

. Aviz

Abținere

---------:-------------—x?

Av     v     uw//   Zf>

Dânescu Ștefan

V

Stanciu Marilena

X

—7—~ -------

Vîscan Robert

y

A’...........

Dragulea Sanda

X

Mateescu Marius

y

fix

Văduvă Sorin

X

/

Hodorog Bogdan

k.

x

4. Cu privire la adresa nr.5203/18.03.2016 înaintata de către SC Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești SRL, va comunicam următoarele:

Prin adresa nf.5203/18.03.2016 (înaintata Direcției Gestiune Patrimoniu in data de 18.03.2016 ), S C Serviciile Gospodărire UrbanaPloiqști SRL revine.la;solicitarea de a

‘ se retrage din concesiunea sa,* suprafața de 10 ha din tarlaua 135 A4$3, solicitare’ care a primit aviz negativ de la Comisia nr.2 in ședința din 16.02.2016.

Se menționează armatoarele: „suprafața (de lOha) a fost preluata ocupata deja de deșeuri din construcții si demolări provenite din activitatea de reabilitare străzi si ■ canalizare Cartier Bariera București/ - situație care, se susține ca a fost comunicata proprietarului (Municipiul Ploiești).

De asemenea, se afirma faptul ca s-a plătit impozit de.către SGU pentru acest teren neproductiv, si pentru „a evita situația de a fi in imposibilitate^ de. plata a acestui impozit, solicitam sprijinul, in rezolvarea acestei probleme care afecieaza in aceeași măsură proprietarul, concesionarul dar si pe cetățenii acestui oraș.

Având in vedere faptul ca Municipiul Ploiești este in plin proces de dezvoltare urbana, considerai ca se poate găsi o soluție pentru eliminarea acestei „rampe de gunoi ’ ’ ce s-a înființai in zona de sud a orașului

• A. fost                                  de 7.-14L529$8S lei- (eu-TVA) .pentru

! curatarea terenuIuLgi transportul deșeurilor la rampa (aproximativ 56.000 tone).

■■ Nota: adresa nr.l658/26.01.2016‘inregistrata la Municipiul Ploiești sub numărul 1881/27.02.2016, prin care SC Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești SRL a informat ca tarlaua T35 A493 este ocupata de; gunoaie si solicita „scoaterea din concesiunea SC SGU Ploiești SRL a unei suprafete.de ccalOha din âceasta tarla"’ a fost analizata do Comisia nr.2 in ședința din data de 16.02.2016 care a acordat „Aviz negativ" \

■ Tarlaua T35 A493 se afla in domeniul privat v.al Municipiului Ploiești potrivit Titlului de proprietate 1596/1993.                            ....A...

Aceasta tarla s-a aflat in administrarea A.D.P.P. si ulterior, ' prin Hotararea nr. 175/2011 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești a fost-transmisa in concesiunea SC SGU Ploiești SRL.                                  ;   (   /

A fost preluata din concesiune potrivit HCL nr.l 11/28.02.2012 iar prin Hotararea nr.392/31.10.2012 a. fost din nou transmisa in concesiunea SC Servicii de Gospodărire •- Urbana Ploiești SRL.*'•* ’’r”: ' d-v-- ■ ...

In ședința din, data de 19.07.2016, Comisia a iuat in discuție aceasta solicitare in prezenta reprezentanților SGU si a hotarat amanarea acesteia „ pana la clarificarea situației^.                                       '       •.


Prin adresa nr.15641/25.07.2016 Înregistrata la municipiul Ploiești^ 14423/25.07.2016, SC Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești SRL. a si a transmis in copie Procesul-verbal nr.5184/20.03.2012 prin care au ^ps^^i^ către municipiul Ploiești terenurile agricole de la SGU (in baza HCLnr.l 1 l/2Sf024gți(_

-Se precizează faptul ca' „f# acest proces vdrbaresie-ihehtibndt făptui "dă'lardată încheierii acestuia, 19.03.2012, in tarlaua T35 A493, pe 6 suprafața de 5 ha erau depozitate gunoaie si material rezultat din executarea lucrărilor de asfaltare din zona"

...Se arata astfel faptul ca, in momentul retransmiterii acestor terenuri către SGU in baza' HCL nr.392/30.10.2012 h,respectiv prin procesul verbal de predare —primire ' nr.28328/05.12.2012 aceste gunoaie si deșeuri erau in aceeași locație, tarlaua T35 A493 ’1

In adresa se menționează faptul ca in prezent, „ .gunoaiele si deseurile sunt împrăștiate si âfecteaza o întindere de 10 ha, iar suprafața ocupata cu aceste depozite compacte este de aprox. 6 ha-6,5 ha ( din care moloz aprox f ha si gunoi menajer aprox 1,5 ha). Pe zona afectata cu moloz se afla grămezi înalte de 2,5 m~3m, intre grămezile de ; . moloz existând zone a căror cota este cota terenului 'natural.      '

Ca atare, se revine cu solicitarea de scoatere din concesiune a tarlalei T35 VA493.          .                    . - ;                                              ’ i

Întocmit: Ana Petru Măritiș ' '    .....-   ' - -                     <

COMISIE .

1

Aviz pozitiv.

Aviz negativ

Abținere

Precizări

Danescu Ștefan

. X

Stanciu Marilena

X

•5 .                         .....              ‘

VîscânRobert

■ y ■

!

Dragulea’Sanda f

X

Mateescu Marius /

%

;

Vadțiva Sorin . \

X

-                    ■                                                                      i

Hodprog Bogdan? J

-

Z-—--.

5. Cu primire la adresa înregistrata la municipiul Ploiești sub nf. 14361/2016


fv transmisa de cațr.e. doamna Cosma Elena, va comunicam armatoarele:

Elena, a solicitat acordarea acceptului in vederea obținerii autorizației de construire pentru realizarea “Branșament apa-separatie tehnica” pentru locul de consum situat in Ploiești, str. Mihail Kogalnicbanu nr.40.

Menționam faptul’ ca suprafața de teren ce urmeaza sa fie afectată de aceasta face parte din str. Mîhaiî Kogalniceanu, fiind identificata pe planul Theotop cu indicativul Dtr. ’                                                            ’           ”           .

Potrivit prevederilor Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare si a Hotărârii de Guvern hr.548/08.07.1999, străzile si trotuarele aferente .fac parte din domeniul public al localității si figurează in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, insusit prin Hotararea Guvernului nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor si comunelor din județul Prahova.

.Str. Mihail Kogalniceanu' figurează in ,7frivehtai‘ur! bunurilor ’ care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, anexa A, anexa Al, pag.68, poz.301;

Prin adresa’iiiregistrata'la municipiul’ Ploiești sub nr. 1'4361/2016,’ doamna CpsmâConsilieriVîscan Robert__-
îâ


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 219/2010 referitoare la înființarea Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A., cu modificările și completările ulterioare

si a emis: