Hotărârea nr. 392/2016

Hotãrârea nr. 392 privind aprobarea închirierii prin licitaţii publice deschise cu strigare a unor spaţii excedentare aparţinând unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR.392

privind aprobarea închirierii prin licitații publice deschise cu strigare a unor spații excedentare aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a consilierilor Stanciu Marilena, Dinu Marius Andrei, Sorescu Florina Alina, Văduva Sorin, Băzăvan Larisa și Raportul de Specialitate al Direcției Tehnic - Investiții prin care se propune aprobarea închirierii prin licitații publice deschise cu strigare a unor spații excedentare aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești;

In conformitate cu art.108, alin.(l) și art.112, alin.(2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, actualizată;

Având în vedere prevederile art.21 alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

In conformitate cu art.14, art.15 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

In conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 192/30.05.2013 privind stabilirea tarifelor minimale pe mp, ca preț de pornire pentru închirierea spațiilor și terenurilor excedentare aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat și de sănătate publică de pe raza Municipiului Ploiești;

în baza adresei nr.40897/24.10.2011 a Ministerului Educației, Cercetării Tineretului și Sportului.

în baza solicitărilor transmise de unitățile de învățământ;

Ținând cont de raportul din data de 23.11.2016 al Comisiei nr. 6 pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport;

în temeiul prevederilor art.36 alin.(l) si alin.(2) lit.c, art.45 alin.(3), precum si ale art.123 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă închirierea prin licitații publice deschise cu strigare a spațiilor/terenurilor excedentare aflate în administarea unităților de învățământ, cuprinse în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Aprobă Caietul de sarcini cadru pentru închirierea prin licitație publică deschisă cu strigare, Anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.3. Aprobă Contractul de închiriere, Anexa nr.3 la prezenta hotărâre și împuternicește directorii unităților de învățământ să semneze contractele de închiriere.

Art.4. Direcția Tehnic-Investiții și unitățile de învățământ cu personalitate juridică deținătoare de spații (enumerate în anexa nr.l) vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 noiembrie 2016


î                   ață,

Geo                j Botez


Contrasemnează Secretar, Georgiana Popa
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin 1deschise cu strigare unor spații excedentare aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești

“Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” însușit


Imobilele compuse din clădirile și terenurile aferente acestora, în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești fac parte din domeniul public al localității și figurează în prin Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

Principiul autonomiei locale, stipulat expres în art.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, precizează că ,,autoritatea administrației publice locale are dreptul și capacitatea efectivă de a soluționa și de a gestiona, în numele și în interesul colectivității locale pe care o reprezintă, treburile publice, în condițiile legii”.

Potrivit art.108 alin.(l) din Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale, actualizată, „unitățile de învățământ preuniversitar de stat pot obține venituri proprii din activități specifice, conform legii, din donații, sponsorizări sau din alte surse legal constituite”, veniturile proprii nu diminuează finanțarea de bază, complementară sau suplimentară și sunt utilizate conform deciziilor consiliului de administrație.

Ținând cont de cele menționate și de prevederile contractelor de administare încheiate cu Municipiul Ploiești, unitățile de învățământ deținătoare de spații excedentare, au depus la Municipiul Ploiești solicitări privind demararea procedurii de închiriere a spațiilor/terenurilor excedentare.

Având în vedere necesitatea obținerii de venituri extrabugetare, venituri care sunt folosite pentru procurarea de obiecte de inventar, materiale didactice necesare desfășurării activității instructiv-educative procesului educațional al elevilor precum și al profesorilor, se impune valorificarea spațiilor excedentare prin închirierea acestora prin licitație publică deschisă cu strigare, pentru o durată de un an, cu drept de prelungire cu acordul ambelor părți pană la patru ani.

Prin urmare, supunem spre adoptare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECȚIA TEHNIC - INVESTIȚn
«                                                                                                                                                                       ♦! F                    •■‘'Vy               1

Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin Hcitâțn public^


deschise cu strigare unor spații excedentare aparținânâ^nită|ilo£,®^ învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiuluiȚIoieșțL^


Potrivit principiului autonomiei locale, stipulat expres în art.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, precizează că „autoritatea administrației publice locale are dreptul și capacitatea efectivă de a soluționa și de a gestiona, în numele si în interesul colectivității locale pe care o reprezintă, treburile publice, în condițiile legii ”,

Conform art.119 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, constituie patrimoniu al unității administrativ - teritoriale bunurile mobile și imobile care aparțin domeniului public al unității administrativ teritoriale, domeniului privat al acesteia, precum și drepturile și obligațiile cu caracter patrimonial.

Potrivit prevederilor art.123 alin.(l) și (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, cu modificările și completările ulterioare, consiliile locale hotărăsc ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat de interes local să fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, să fie concesionate ori să fie Închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vanzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local, în condițiile legii. Vanzarea, concesionarea și închirierea se fac prin licitație publică, organizată în condițiile legii.

Terenurile și clădirile unităților de educație timpurie, de învățământ preșcolar, școlilor primare, gimnaziale și liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învățământ din cadrul acestora, înființate de stat, fac parte din domeniul public local.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.94/2009 clădirile și terenurile în care acestea își desfășoară activitatea au fost transmise în administrarea consiliilor de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar, încheindu-se în acest sens contracte de administrare între Municipiul Ploiești, în calitate de proprietar și Consiliile de administrație al unităților de învățământ, în calitate de administrator, având ca obiect darea în administrare a bunurilor in care isi desfasuara activitatea.

Astfel, ținând cont de prevederile contractelor de administrare, unitățile de învățământ (prezentate in anexa nr.l) deținătoare de spații/terenuri excedentare, au depus la Municipiul Ploiești solicitări pentru demararea procedurii de închiriere a spațiilor/terenurilor excedentare.

(Ținând cont de adresele nr.2728/R]/8.10.2014 transmisa de Inspectoratul Școlar Prahova si nr.40897/24.10.2011 a Ministerului Educației, Cercetării Tineretului și Sportului, prin care precizează ca toate elemnetele legate de organizarea si desfasurarea licitațiilor in vederea închirierilor spațiilor/terenurilor excedentare aparținând unităților de învățământ se stabilesc si se aproba in conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998

privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare si nu necesita aviz conform.                                X / r~?n7“l

Având în vedere necesitatea obținerii de venituri extrabugetare, ve&ituffi care sunt desfășurării activității instructiv-educative al procesului educațional al elevilor preptjin


Având în vedere necesitatea obținerii de venituri extrabugetare, v< ‘ folosite pentru procurarea de obiecte de inventar, materiale didactice.'i.?fi^s^1 _ _ .£•?_____• •    .  _ j          ~         •       j          . •           1          . •             1                         i •        1          , •           1 i ' i <    • i x

și al profesorilor, se impune valorificarea spațiilor excedentare prin închirierea' ac^ștofa.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 192/2013 au fost aprobate tarife minimale pe mp, ca preț de pornire pentru închirierea spațiilor și terenurilor excedentare aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat și de sănătate publică de pe raza Municipiului Ploiești, ea fiind completata si modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr.330/2013.

In conformitate cu art.16, alin.(l) si (2) din Legea 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată «sumele încasate din închirierea sau din concesionarea bunurilor proprietate publică se fac, după caz, venit la bugetul de stat sau la bugetele locale. In cazul în care contractul de închiriere se încheie de către titularul dreptului de administrare, acesta are dreptul sa încaseze din chirie o cota-parte între 20-50%, stabilita, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului județean, a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local prin care s-a aprobat închirierea».

Având in vedere cele menționate mai sus, unitățile de invatamant incaseaza 50% din veniturile percepute cu titlu de chirie, suma ce reprezintă venit propriu. Restul de 50% vor fi virate in contul ordonatorului principal de credite si se fac venit la bugetul local.

După aprobarea proiectului de hotarare de către Consiliului Local al Municipiului Ploiești, Direcția Tehnic-Investiții procedează la organizarea licitației. Anunțul privind organizarea licitației va fi adus la cunoștința publicului atat în presa locală cat și pe site-ul oficial al Municipiului Ploiești.

închirierea spațiilor menționate în anexa nr.l se face în condițiile legii, prin licitații publice cu strigare, conform prevederilor cuprinse în caietul de sarcini.

După adjudecarea licitațiilor se vor încheia contracte de închiriere, iar unitățile de învățământ cu personalitate juridica vor răspunde de modul de derulare al acestora.

Față de cele menționate avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

Director Executiv, Sorina SOM


Director Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUN


AVIZAT,Direcția Administrație Publică,

Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte Director Executiv, .

Anabell MANTQJU//

Situația spatiilor/terenurilor excedentare de la unitati de invatamant preuniversitar din Municipiul Ploiești

Nr. crt.

Unitate de invatamant cu personalitate juridica

Adresa poștala

Suprafața spațiu propusa a fi închiriata

Activitate desfasurata

Preț pornire licitație

Garanție participare licitație

1.

Colegiul Spira Haret

str. Constructorilor nr.8

spațiu =30 mp

activitate comerț

996,00

1.992 lei

2.

Școala Gimnaziala „Toma Caragiu"

str. Minerva nr.4

spațiu (sala de clasa) = 74,40 mp

activitate complementare actului de invatamant

476,16

952,32 lei

Pas licitare: 50 lei


CAIET DE SARCINIpentru inchirierea prin licitație publica deschisa cu strigare spatiului/terenului situat in Ploiești, str.............nr

1. Temeiul juridic:

In conformitate cu:


Prevederile art.14, alin.(2), art.15 si art.125 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

Hotararea nr.192/30.05.2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, privind stabilirea tarifelor minimale pe mp, ca preț de pornire pentru închirierea spațiilor și terenurilor excedentare, aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat și de sănătate publică de pe raza Municipiului Ploiești;

 • 2. Obiectul licitației:

Spațiul excedentar scos la licitație in vederea Închirierii aparține domeniului public al Municipiului Ploiești.

 • 3. Informații generale despre spatiul/terenul excedentar scos la licitație in vederea închirierii

Spațiul excedentar scos la licitație in vederea Închirierii se afla in administrarea unitatii de invatamant,...........................

Spațiul excedentar are o suprafața de ... si este destinat activitatii de................

 • 4. Documentele necesare participării la licitație si condiții de eligibilitate.

O        La licitație poate participa, in număr nelimitat, orice persoana juridica de drept

privat sau persoana fizica autorizata in condițiile in care este declarata calificata de către comisia de licitație, după analizarea documentelor din dosarul de participare la licitație.

Dosarul de participare la licitație trebuie sa cuprindă in mod obligatoriu următoarele documente:

 • a) Adresa de inaintare a documentelor de participare la licitație, cu nominalizarea spațiului pentru care se licitează si destinația acestuia - OPIS.

 • b) Documente specifice, in funcție de incadrarea juridica a ofertantului:

 • - copie după certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului si Comerțului,

copie de pe actul constitutiv inclusiv de pe toate actele adiționale relevante din care sa rezulte ca are ca obiect de activitate...................;

 • - copie după certificatul constator de la Oficiul Registrului Comerțului;

 • - copie codul unic de înregistrare fiscala;

 • c) Certificat fiscal privind achitarea obligațiilor la bugetul local emis de Serviciul Public Finanțe Locale, valabil la data licitației (original sau copie legalizata).


 • d) Certificat fiscal privind achitarea obligațiilor la bugetul statului emis^de^Directia

Generala regionala a Finanțelor Publice Prahova (str. Aurel Vlaicu^^ala^ll^dătaj. licitației (original sau copie legalizata).                                              /Jv

 • e) Dovada achitării caietului de sarcini (chitanța in original);

 • f) Dovada achitării garanției de participare la licitație (chitanța original);

 • g) Mandatul acordat persoanei ce reprezintă ofertantul la licitație (daca este cazul), mandatul va fi prezentat de reprezentantul ofertantului in ziua desfășurării licitației;

 • h) Dosarul va cuprinde, de asemenea si contractul de inchiriere semnat de către ofertant, ceea ce va face dovada insusirii de către ofertant a clauzelor contractuale.

 • i) Declarație pe proprie răspundere, in form autentica (notariala), din care sa rezulte ca documentele prezentate sunt valabile, iar fotocopiile acestora sunt conforme cu originalele.

Toate documentele si informațiile solicitate reprezintă condiții eliminatorii. Comisia de licitație are dreptul sa descalifice orice oferta care nu îndeplinește prin documentele prezentate condițiile de participare la licitație.

5. Condiții generale de contractare si elemente de preț

5.1 Prețul de pornire a licitației publice cu strigare este.................lei.

Nota: Acesta a fost stabilit avană in vedere Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 192/30.05.2013, anexa nr.l, iar prețul de adjudecare a licitației va deveni preț in contract. Plata chiriei se va efectua conform contractului de inchiriere, anexa la caietul de sarcini.

 • 5.2. Termenul de inchiriere al spațiului este de 1 (unu) an, cu posibilitatea prelungirii O pana la patru ani prin incheierea de acte adiționale anuale, doar cu aprobarea scrisa a

unitatii de invatamant (si in condițiile in care chiriașul si-a indeplinit obligațiile contractuale).

 • 5.3. Pasul de licitare pentru activitati de comerț este de 50 lei.

 • 5.4. Garanția de participare la licitație este in suma de..............lei (preț de pornire la

licitație x 2, conform anexei nr.l).

 • 5.6. Contravaloarea caietului de sarcini este de 50 lei si va fi achiziționat de la unitățile de invatamant - Serviciul secretariat/contabilitate.

 • 5.7. Chiriașul are obligația, de comun acord cu conducerea unitatii de invatamant de a amenaja spațiul inchiriat, pe cheltuiala proprie in conformitate cu legislația in vigoare si cu respectarea destinației pentru care a fost aprobat, fara pretenții de recuperare a sumelor cheltuite in acest sens. Nerespectarea prevederilor de mai sus duce la incetarea de drept fara nicio notificare prealabila a contractului de inchiriere.

 • 5.8. Chiriașul se obliga sa plateasca taxele si impozitele locale prevăzute de lege.  de


Licitațiile publice deschise, cu anunțarea ofertei prin strigare vor a1 ...... ora .............,  la sediul Primăriei Municipiului Ploiești in cc

Hotararea Consiliului Local nr......./..........

 • A. Condiții de eligibilitate

1 .La licitație pot participa, in număr nelimitat de persoane fizice sau juridice de drept privat sau persoana fizica autorizata, care îndeplinesc condițiile specificate la pct.3 al prezentului caiet de sarcini, in situația in care sunt declarate calificate de către comisia de licitație după analiza documentelor din dosarul de participare la licitație.

 • 2. La licitație vor fi calificați ofertantii care au depus toate documentele solicitate U prin caietul de sarcini si fac dovada achitării la zi a obligațiilor fiscale către bugetul

local si bugetul general consolidat.

 • 3. Comisia de licitație are dreptul sa descalifice orice oferta care nu îndeplinește, prin documentele prezentate condițiile de eligibilitate.

 • 4. Fiecare ofertant poate depune o singura oferta pentru fiecare spațiu licitat.

 • 5. Documentele redactate in limba romana semnate si stampilate se vor depune intr-un plic semnat si stampilat de către ofertant. Oferta are valabilitate 30 zile de la data depunerii ei.

 • 6. Revocarea ofertei după înregistrarea acesteia si înainte de adjudecare atrage după sine pierderea garanției de participare.

 • B. Garanția de participare la licitație

 • 1. Garanția de participare la licitația organizata pentru închirierea spatiului/terenului este

Q in suma de..........lei (preț de pornire la licitație x 2) lei.

Nota: Daca un ofertant participa la licitarea mai multor spatii/terenuri, este obligatoriu sa faca dovada constituirii garanției de participare pentru fiecare spatiu/teren pentru care licitează.

 • 2. Garanția de participare la licitație se poate achita cu numerar la casieria/contabilitatea unitatii de invatamant sau prin virament bancar in contul unitatii de invatamnat.

 • 3. Ofertantul va pierde garanția de participare daca isi retrage oferta după înregistrarea acesteia si înainte de adjudecare si de desemnarea câștigătorului.

 • 4. Garanția de participare a ofertantului declarat câștigător si a celui clasat pe locul al doilea va fi reținuta de unitatea de invatamant pana la momentul încheierii contractului de închiriere de către câștigătorul licitației.

In momentul încheierii contractului de închiriere, garanția de participare constituita de titularul contractului de închiriere va fi transformata in garanție de buna execuție a contractului, iar garanția celui clasat pe locul al doilea va fi restituita.

Ofertantilor declarați necastigatori li se restituie garanția de participare depusa, in maxim 10 (zece) zile de la data Încheierii contractului de inchierere declarat câștigător.                                                                           \

[/1J  / I--~---\

t,j r . .p

fiind câștigătorul licitației, nu se prezintă pentru incheierea cowactplui;ode inchiriere in termen de 10 (zece) zile lucratoare de la adjudecare;


 • 5. Garanția de participare la licitație se pierde in cazurile in care ofertantul:^

- revoca oferta după adjudecare;

- nu se prezintă personal sau printr-un reprezentant imputemicit la ședința de licitație, excepție facand cazurile de forța majora invocate in scris in 48 de ore de la producere.

Celorlalți ofertanti declarați necastigatori li se restituie garanția de participare depusa, pe baza unei cereri de restituire semnate de aceștia.

C. Modul de prezentare a documentelor

 • 1. Documentele in plic inchis, sigilat, semnat si stampilat si se depun la Registratura

Primăriei Municipiului Ploiești, pana la data de............., ora........

 • 2. Plicul trebuie sa conțină un dosar cu documentele prevăzute la cap.3 din prezentul caiet de sarcini. Pe plic se vor menționa următoarele:

 • - numele ofertantului si sediul acestuia;

 • - denumirea licitației si a spatiului/terenuluipentru care se depune oferta;

 • - „A nu se deschide inainte de data...............................”

 • 3. In cazul in care pana la expirarea termenului limita de primire a ofertelor nu se depun cel puțin doua oferte, procedura licitației publice se va relua.

 • 4. Ofertele nu vor fi primite si înregistrate după termenul limita de primire precizat in anunțul publicitar.

5.Ofertantul va numerota, va semna si stampila fiecare fila cuprinsa in dosarul de participare la licitație si va înscrie pe ultima fila numărul acestora, de asemenea sub semnătură si stampila proprie. Daca acest fapt nu este îndeplinit, organizatorul licitației nu va purta nicio răspundere pentru eventualele consecințe ce vor decurge si care vor fi stabilite de către comisia de licitație.

6.Ofertantul va suporta toate cheltuielile aferente intocmirii si prezentării dosarului de participare la licitație.

D. Organizarea si desfasurarea licitației

 • 1. La data si ora anunțata pentru desfasurarea licitației vor fi prezenti membrii comisiei de licitație constituita conform Dispoziției primarului Municipiului Ploiești si reprezentanții ofertantilor (care vor prezenta si documentele de imputemicire si actele de identitate) si după caz, alti specialiști si invitați.


 • 2. La deschiderea ședinței de licitație, președintele comisiei sau un membri

acesta va prezenta membri comisiei de licitație si va anunța num^e Plicurile inchise si sigilate vor fi predate comisiei de licitație in vedere^ eykliWmB? ț)upa-j deschiderea plicurilor comisia de licitație verifica totalitatea document 1,5         ’

depuse si elimina ofertantii care nu indeplinesc condițiile de eligibilitate.

 • 3. După analizarea de către membri comisiei a conținutului plicurilor si a documentelor

depuse, comisia de licitație va intocmi un proces-verbal in care se va consemna rezultatul analizei, numele ofertantilor respinși si motivul respingerii lor, precum si ofertantii care indeplinesc condițiile de eligibilitate. Procesul-verbal se semnează de

către membrii comisiei si ofertantii prezenti.

 • 4. Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație, la prima ședința de licitație, este necesar ca după verificarea dosarelor ofertantilor, cel puțin doua oferte sa întrunească condițiile prevăzute in documentația de atribuire. Cea de a doua ședința de licitație se va putea desfasura cu un singur ofertant calificat.

 • 5. Președintele comisiei anunța prețul de pornire al licitației, pasul de licitare si eventualele notificări cu privire la modificarea caietului de sarcini (daca este cazul).

 • 6. Licitația se desfasuara după regula „licitației competitive”, respectiv la un preț in

urcare.

 • 7. Astfel, in cazul in care exista cel puțin doua oferte calificate, se pleaca de la prețul de pornire al licitației, președintele comisiei de licitație va solicita creșterea prețului cu cate un pas de licitare sau multiplu al acestuia pana când unul dintre ofertanti oferă un preț majorat cu un pas de licitație sau multiplu al acestuia si nimeni nu oferă un preț mai

mare.

 • 8. Orice incercare a unui ofertant sau acțiunile corelate ale acestora care au drept scop perturbarea ședinței de licitație poate avea ca rezultat respingerea ofertei si

O descalificarea ofertantilor respectivi.

 • 9. Președintele comisiei repeta de trei ori prețul oferit de ofertant si daca nici un alt ofertant nu majoreaza prețul strigat, spatiul/terenul se adjudeca ofertantului care a oferit ultimul preț. Prețul de adjudecare al spatiului/terenului este prețul cel mai mare acceptat de ofertant.

 • 10. Comisia va intocmi procesul-verbal de adjudecare in care se vor consemna

denumirea ofertantilor, denumirea ofertantului câștigător si a ofertei cu care acesta a castigat licitația. Pentru inchirierea spatiului/terenului cu activitate de ...................,

denumirea oferatantului clasat pe locul al doilea si oferat acestuia. Procesul-verbal de adjudecare va fi semnat obligatoriu de către membrii comisiei de licitație si de reprezentanții ofertantilor.

 • 11. Se consemnează, daca este cazul, refuzul semnării procesului-verbal de adjudecare de către unul dintre ofertanti.

 • 12. In anexa procesului-verbal de adjudecare vor fi consemnați pașii de licitație, asa cum au fost anunțați, prin strigare, in cadrul ședinței de licitație de

incepand de la prețul de pornire al licitației.                               /

 • 13. Documentele apartinand ofertantilor care au transmis notifickri; de1 retrag^ej documentele intarziate sau cele care nu prezintă garanție de participarM^liqit^tie^^^ inapoiate ofertantilor respectivi.

 • 14. După ședința de licitație toate documentele licitației se vor arhiva la sediul^nitatilor de invatamant.

 • 15. Rezultatul licitației se cunoaște la momentul Încheierii procesului-verbal de adjudecare al ședinței de licitație.

 • 16. Eventualele contestații ale participantilor se vor depune in scris, la sediul unitatii de invatamant in termen de 24 ore de la data Încheierii licitației. Contestațiile vor fi soluționate in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la depunerea lor, de către o comisie

0 desemnata de Primarul municipiului Ploiești.

 • 17. Câștigătorul licitației va fi anuntat de către unitatea de invatamant, in scris in maxim 3 (trei) zile lucratoare de la data soluționării eventualelor.

 • 18. Data rezolvării contestațiilor reprezintă data la care rezultatele raman definitive.

 • 19. In cazul in care câștigătorul licitației nu se prezintă in termen de 10 (zece) zile lucratoare de la anunțarea rezultatului in vederea incheierii contractului de inchiriere, acesta va pierde garanția constituita pentru participarea la licitație, câștigător al licitației fiind desemnat al doilea ofertant licitator, clasat pe acest loc in conformitate cu procesul - verbal incheiat in urma ședinței de licitație. In aceasta situație, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la expirarea termenului acordat primului ofertant clasat, pentru incheierea contractului de inchiriere, organizatorul licitației are obligația de a transmite celuilalt ofertant invitația de a incheia contractul. Daca nici in acest caz, ofertantul

0 licitator nu se prezintă in termenul legal de a incheia contractul, acesta va pierde, de

asemenea, garanția legal constituita, iar licitația se anuleaza, urmând a fi reprogramata ulterior.

19.1n cazul in care licitația publica deschisa cu strigare nu a condus la desemnarea unui câștigător, se va organiza o noua ședința de licitație. Daca la ce-a de-a doua ședința de licitație organizata, in cazul in care pana la expirarea termenului limita de depunere a ofertelor a fost depusa o singura oferta sau mai multe oferte, din care una singura este valabila procedura licitației publice va continua.

 • 20. Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după verificarea dosarelor ofertantilor, cel puțin doua oferte sa întrunească condițiile prevăzute in documentația de atribuire.

E. Dispoziții finale

 • 1. Ofertantii care sunt dovediți ca au stabilit cu alti ofertant! intelegeri pentru falsificarea rezultatului licitației vor fi excluși de la licitație.

 • 2. Pentru rezolvarea aspectelor sau situațiilor neprevăzute care ar putea sa apara cu


ocazia desfășurării licitației, comisia de licitație poate lua decizii J competentelor stabilite si in conformitate cu reglementările legale in

*                                                                      *

care vor fi consemnate in procesul-verbal al licitației si notificate in mq

participantilor la licitație.                                                      „ ..

V % .MW/ 7

 • 3. De regula, nu se permite anularea licitației. In mod excepțional, anulaă^J^licifâ^c face in cazul unor abateri grave sesizate ca urmare a unor contestații intem^r^^^^iiîd organizarea si desfasurarea licitației care au afectat loialitatea concurentei, nu au

asigurat transparenta procedurilor de licitație sau au produs discriminări intre ofertanti.

 • 4. Decizia de anulare sau amanare a licitației va fi luata de conducerea unităților de

invatamant Împreuna cu comisia de licitație. In cazul anularii licitației se va comunica tuturor ofertantilor participanti, hotararea de anulare si se va proceda la restituirea garanțiilor de participare la licitație integral.

Anexe la caietul de sarcini:

 • - model de Scrisoare de transmitere a documentelor de participare la licitație - opis;

 • - model contract de inchiriere - cadru


SCRISOARE DE TRANSMITERE A DOCUMENTELOR DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE


OFERTANT:


(denumire si adresa)


Nr.


(ziua, luna, anul)


Către,

UNITATEA DE INVATAMANTCa urmare a anunțului publicitar aparut in _____________________________

_____________________________________________ privind organizarea licitației publice deschise, noi___________________________________________________________

(denumirea ofertantului)

va transmitem alaturat, in termenul limita comunicat de dumneavoastră, următoarele:

o -


La data si ora indicata de dumneavoastră pentru deschiderea publica a ofertelor, din partea noastra va participa un reprezentant deplin autorizat sa ne reprezinte si sa semneze in numele si pentru firma noastra.

Data completării


(ziua, luna, anul)


OFERTANT, (semnătură autorizata si, după caz, stampila societății)


CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

NR............/....................


LPARTILE CONTRACTANTE:

A.„Unitatea de invatamant”, județul Prahova, Municipiul ................................, reprezentat de director ....................... de ...................................in  calitate de contabil-sef, avand contul de virament deschis la..................................., in calitate de Locator.

nr....

si

B. ..

O ........


cu sediul in

................., in calitate de . ordine in registrul comerțului.


,, str................., nr..........., reprezentat de

avand codul fiscal nr......................si nr. de

..., tel./fax ....in calitate de Locatar.

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2.1.Obiectul contractului il constituie inchirierea de către........................a spațiului

in suprafața de..................mp, aflat in administrarea unitatii de invatamant, in vederea

desfășurării activitatii de.................

Art.2.2.Predarea-primirea spatiului/terenului se va face pe baza de proces-verbal, in termen de 5 (cinci) zile de la data incheierii contractului.

 • III. DURATA CONTRACTULUI

Art.3.1. Prezentul contract se incheie pe o perioada de 1 (unu) an, respectiv de la O ...................... pana la.........................

Art.3.2. Contractul poate fi prelungit la expirarea duratei de inchiriere prevăzut la art.3.1 prin act adițional daca locatarul si-a indeplinit anterior obligațiile contractuale, cu acordul locatorului.

Art. 3.3. Intenția de reînnoire a contractului de inchiriere se va notifica in scris cu cel puțin 30 (treizeci) de zile inainte de expirarea duratei de inchiriere.

Art.3.4. In situația in care intervin reglementari de natura patrimoniala, care depasesc limitele de competenta ale locatorului, perioada de inchiriere se poate scurta, părțile convenind asupra modalităților concrete de conciliere.

 • IV. PREȚUL SI MODALITĂȚILE DE PLATA

Art.4.1. Chiria pentru spațiul Închiriat este............lei/luna, conform procesului-verbal

de adjudecare din data de.....................


4.3. Plata chiriei si a utilităților se face in numerar la casieria unitatii de-invatamant^e/ baza de factura emisa de locator sau prin virament bancar in numariiL/dC'.conf.ni’. .................................deschis la Trezoreria Ploiești.                               •

Art.4.4. Neplata la termen a chiriei si/sau a utilităților atrage obligația chiriașului de a plăti penalitati conform prevederilor legale.

Art.4.5. Neplata chiriei si/sau a utilităților pe 2 (doua) luni, precum si nerespectarea destinației pentru care spațiul a fost inchiriat, constituie motiv de incetare de drept fara nici o formalitate prealabila a contractului din inițiativa locatorului si de evacuare necondiționata a chiriașului

Art.4.6. Chiria si penalitățile de Întârziere pot fî modificate potrivit actelor normative si ale Hotărârilor Consiliului Local, ce intervin după incheierea contractului, prin act adițional, cu condiția notificării locatarului cu 10 (zece) zile inainte de aplicarea noilor tarife care se refera la activitatea in speța.

Art. 4.7. Anual chiria se renegociaza in conformitate cu indicele de inflație.

Art. 4.8. Se va excepta de la plata chiriei si utilităților aferente pe perioada vacantelor școlare, locatarii a căror activitate este condiționată de prezenta elevilor, numai daca locatorul a aprobat cererea locatarului.

 • V. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art 5.1. Locatorul se obliga:

 • a. sa pună la dispoziția locatarului spațiul care face obiectul prezentului contract;

 • b. se obliga sa calculeze si sa factureze separat, utilitățile furnizate si consumate lunar de către chiriaș;

 • c. sa permită locatarului amenajarea spatiului/terenului potrivit nevoilor sale de funcționare, cu respectarea legislației in vigoare;

Art 5.2. Locatarul se obliga:

 • a. sa preia spațiul inchiriat si sa-1 folosească potrivit destinației prevăzute in contract;

 • b. sa nu schimbe destinația pentru care a fost inchiriat spatiul/terenul;

 • c. sa achite contravaloarea chiriei si a utilităților aferente utilizării spatiului/terenului in cuantumul si condițiile prevăzute la Capitolul IV;

 • d. sa monteze contoare de curent, de gaze, apometre, acolo unde este cazul, pentru un calcul cat mai exact al cotelor de întreținere;

 • e. sa obțină avizele legale de funcționare, pentru activitatea desfasurata;


 • f. sa nu efectueze nici un fel de modificări, amenajari sau construcții spațiului închiriat, fara aprobarea prealabila și scrisa a locatorului. Cheltuielile suportate, amenajarea spatiului/terenului Închiriat nu sunt opozabile locatoruld^ carefjrțu despăgubi de ele pe locatar. Amplasarea construcției provizori se va fâfect^a^wiOD^ Încheierii contractului fara sa diminueze în nici un fel obligațiile de plij stab:^^îny prezentul contract si vor ramane in propietatea locatorului.

 • g. sa respecte normele sanitare și igienice, normele de prevenire si stingere a incendiilor si de protecție a mediului înconjurător. Pe linia prevenirii si stingerilor incendiilor locatarul isi va procura pe cheltuiala proprie sa stingatoarele de incendiu necesare ce vor fi apoi verificate și reincarcate periodic. De asemenea locatarul isi va procura si celelalte mijloace de P.S.I. (accesorii pentru dotarea hidrantilor, dispozitive de semnalizare a incendiilor etc.) necesare. Verificarea si intretinerea mijloacelor de P.S.I. din spațiul respectiv se va face pe cheltuiala locatarului. Locatarul isi va obține, inainte de începerea activității in spațiul pus la dispoziție, avizul, autorizația, sau punctul de vedere P.S.I. de la organele abilitate.

 • h. obținerea avizelor si/sau autorizațiilor P.S.I. necesare se va face pe cheltuiala locatarului. Locatarul va întocmi planul de evacuare si de organizare a primei intervenții, iar in caz de incendiu asigurarea intervenției se va face de către personalul locatarului existent. Locatarul va purta integral răspunderea in cazul unor eventuale incendii produse in spațiul respectiv sau a altor evenimente ce pot conduce la producerea de pagube sau alte prejudicii unitatii de invatamant.

  i.


sa nu tulbure, sa afecteze sau să blocheze in nici un fel, prin activitatea desfasurata, spațiile comune de acces in cadrul unitatii de invatamant.

sa nu comercializeze produse ce sunt interzise in unitățile de invatamant (de ex. țigări, băuturi alcoolice, substanțe etnobotanice, s.a.), sa nu efectueze trafic de valuta si de droguri sau alte activități ce contravin legilor statului roman;

k. sa protejeze spațiul închiriat contra efracției, paza aparaturii si a obiectelor amplasate in spatiile atribuite revine in totalitate locatarului;

 • l. sa permită accesul reprezentanților locatorului pentru a verifica modul cum este folosit saptiul/terenul închiriat conform contractului de închiriere;

m. sa predea la expirarea contractului saptiul/terenul si dotările pe care le-a preluat conform procesului-verbal de predare-primire;

n. chiriașul se obliga sa declare contractul de închiriere la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești (in 30 de zile de la semnarea acestuia);

o. chiriașul se obliga sa achite plateasca taxele si impozitele locale prevăzute de lege;

p. sa anunțe locatorului orice modificare in statutul juridic, act de infiintare, sediu, etc. in termenul limita de 48 ore;

q. respectare legislația in vigoare cu privire la construcțiile provizorii la obținerea tuturor avizelor si/sau autorizațiilor necesare construcțiilor provizorii re^^^.£o^lita|e locatarului si se va face pe cheltuiala acestuia, ulterior incheierii con^dtului^Jțra^ Sa, diminueze in nici un fel obligațiile de plata stabilite în prezentul contrac^ iibcathrul j|aj purta integral răspunderea in cazul unor eventuale evenimente nedorite. ^r^ffisWdȘ' efectuarea necorespunzătoare a acestor construcții provizorii sau a altone^wim^n^âe pot conduce la producerea de pagube sau alte prejudicii unitatii de invatamant;"^'"

r. sa asigure curățenia si igienizarea spatiului/terenului inchiriat si a pârtilor de folosința

comuna pe toată durata contractului, asigurând permanenta curățenia in spațiul inchiriat efectuând dezinfectia, dezinsectia și deratizarea in conformitate cu normele igienico-

sanitare. Locatarul va asigura evacuarea si transportul reziduurilor rezultate din

prestarea activitati.

VI. GARANȚII

Art.6.1. Locatarul va depune la casieria unitatii de invatamant in termen de 15 (cinsprezece) zile de la semnarea contractului o garanție reprezentând contravaloarea chiriei pe o luna, garanție ce va fi utilizata in cazul rezilierii contractului pe motiv de neplata la termenul stabilit. Locatorul va retine garanția in cazul in care contractul va fi reziliat de drept conform prevederilor de la Capitolul VIII.

Art.6.2. La încetarea contractului prin expirarea termenului, locatarul va elibera garanția constituita. In cazul rezilierii contractului pe motiv de neplata de către locatar, locatorul isi rezerva dreptul de a se dezdauna din suma constituita drept garanție. In afara acestei situații speciale, locatorul nu va proceda la folosirea garanției pentru achitarea debitului, locatarul avand obligația de a achita lunar contravaloarea facturilor emise.

VIL ÎNCETAREA contractului

Art. 7.1. Prezentul contract poate inceta in următoarele situații:

 • a. la sfârșitul perioadei pentru care a fost încheiat;

 • b. prin acordul scris al pârtilor;

 • c. din inițiativa chiriașului cu un preaviz de cel puțin 30 de zile si cu plata la zi a chiriei si a costurilor aferente utilităților pana la data eliberării si predării terenului;

 • d. din inițiativa conducerii unitatii de invatamant cu un preaviz de 5 (cinci) zile lucratoare pentru următoarele motive: chiriașului nu a plătit chiria pe 2 (doua) luni, a schimbat destinația pentru care a fost inchiriat spatiul/terenul, a subinchiriat spatiul/terenul unui tert etc., nu respecta obligațiile ce-i revin din prezentul contract;

 • e. denunțare unilaterala la inițiativa conducerii Primăriei Municipiului Ploiești si a unitatii de invatamant daca aceasta are nevoie de spatiul/terenul inchiriat pentru

VIII. SUSPENDAREA CONTRACTULUI

Art.8.1. Locatarul poate solicita suspendarea contractului doar pentru perioada vacantelor școlare, daca este cazul. Suspendarea isi poate produce efectele exclusiv in condițiile in care cererea este aprobata de locator.

O IX. PACT COMISORIU

Art.9.1. Prezentul contract inceteaza de drept fara nici o alta formalitate prealabila, in cazul nerespectarii de către locatar a clauzelor contractuale.

X. AMENDAMENTE

Art.9.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai in cazul apariției unor circumstanțe care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevăzute la data incheierii contractului.

XI. FORȚA MAJORA

Art.10.1. Forța majora comunicata si dovedita de una din parti, in termen de 5 (cinci) 0 zile de la producerea evenimentului scutește de răspundere partea care o invoca, porivit

legii.

Art.10.2. Forța majora constituie o împrejurare de fapt neobișnuita, cauzata de evenimente imprevizibile si neimputabile niciuneia dintre parti, precum: incendii, inundații, cutremure, războaie,etc.

XII. LITIGII

Art. 11.1. Rezolvarea neintelegerilor ivite intre parti se va face pe cale amiabila, iar in cazul in care acest lucru nu este posibil, părțile vor supune instanțelor judecătorești competente.

XII. CLAUZE SPECIALE

.ta


Art. 12.1. Chiria stabilita pentru Închirierea spatiului/terenului poate f^mpdif unilateral de locator in cazul apariției unor reglementari legale (Hotărâri JejGu Legi sau Hotarari ale Consiliului Local), privind spatiile cu aceasta destihqîi'e Art 12.2. Sunt strict interzise subinchirierea, cedarea sau cesiunea\c&ntra totalitate sau in parte a spatiului/terenului închiriat altor persoane.


Art. 12.3. Prevederile de baza ale contractului, legate de coabitare, intretine        ftTsi

de plata obligațiilor financiare convenite vor fi analizate in comun sau ori de cate ori

este nevoie in vederea aplicării corecțiilor si pentru aducerea lor, neintarziata, la nivelul stabilit.

Art. 12.4. Clauzele contractuale pot fi modificate prin act adițional, potrivit voinței pârtilor.

Art. 12.5. Orice modificări in statutul juridic, act de Înființare, sediu al locatarului vor trebuie anunțate, in termenul limita de 48 ore, locatorului. Locatorul isi rezerva dreptul de a refuza pe viitor inchirierea spatiilor/terenurilor către locatarii care nu isi executa obligațiile contractuale anterioare cu buna credința. La finalizarea contractului, locatorul poate emite recomandări privind executarea contractului cu buna credința de către locatar.

XIII. DISPOZIȚII FINALE

Art. 13.1. Locatorul isi rezerva dreptul de a refuza pe viitor inchirierea spatiilor/terenurilor către locatarii care nu isi executa obligațiile contractuale anterioare cu buna credința. La finalizarea contractului, locatorul poate emite recomandări privind executarea contractului cu buna credința de către locatar.

Art. 13.2. Procesul-verbal de predare-primire a spatiului/terenului reprezintă anexa la prezentul contract si face parte integranta din acesta.

O Art. 13.3. Prezentul contract a fost încheiat în 3 (trei) exemplare, un exemplar pentru fiecare parte contractanta, si unul pentru Municipiului Ploiești in calitate de unitate deținătoare a imobilului.

LOCATOR,                          LOCATAR,

Director,

...................................... Director/Administrator Contabil sef,

VIZAT, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Direcția Tehnic-Investitii                  Direcția Administrație Publica Juridic

Director Executiv                     Contencios, Achiziții publice, Contracte

Director Executiv Adjunct                         Consilier Juridic
Prin prezenta

M.j.OTCh 6 re ferii oare


ro citim

cjfe.un!/.


:! iiuresa înregistrai Jsi Municipiul Pluicsu ia_nr 2U15 -•' rei; procedurii de licitație publica a spațiului .' sălii de clasa din


incinta findinhei nr V>

\’ii comut neam ca este


necesara organizarea HeiUiuei pentru o


singiiii sala, de clasa in74.40 mp,


Va miilrurnini:
CONTABIL. SEE


Ec. Barbv Irina: kiriM-lX)1 CASA SCĂRII

102 HOL

133 DOCTOR CANCELARIE

ÎOA PRIMIRE VESTIAR F1DRU 1C6 CAMERA GRUPA GRĂDINIȚĂ

 • 106 DEPOZIT FftTURÎ

 • 107 SPALATOARE—DUS

ice w. c,

 • 109 OLIȚE

 • 110 CAMERA GRUPA GRĂDINIȚA ni DEPOZIT PATURI

  ÎI2 PRIMIRE VESTIAR

  • 113 SPALATORt

  • 114 WC

  • 115 OLIȚE

  115 CAMERA GRUPA G&

  • 117 DEPOZIT PATURI

  • 118 CORIDOR

  • 119 OFICKJ' GRĂDINIȚĂ

  • 124 LENJERIE

  • 125 SAS


' Școala Gimnaziala TOMA CAEAG11J

Ploiești, str. Minerva nr. 4 CUI 29169530 Telefon/fax: 0244-555460 0720 069 112


MEMORIU

privind utilitatea inchirierii spațiu


Consiliul de Administrație al Scolii Generale Toma Caragiu intrunit in data 29.09.2016 propune scoaterea la licitație a unei clase din Grădiniță nr 39 — structura a Scolii, după orele de program (spațiu liber de sarcini) pentru desfasurarea de activitati recreative.

Spațiul propus inchirierii este situat la parter in incinta Grădiniței nr 39.

Propunerea de scoatere la licitație a spațiului ce urmeaza a fi închiriat se face conform Legii educației naționale nr. 1/2011 art. 108, alin. (1) - Unitățile de învățământ preuniversitar de stat pot obține venituri proprii din activități specifice, conform legii, din donații, sponsorizări sau din alte surse legal constituite.

închirierea este fezabila deoarece prin prin veniturile obținute, grădiniță are un profit care poate fi folosit in scopul bunei funcționari a activităților din unitatea noastra (de ex. procurare de mobilier, echipamente, materiale, lucrări de reparații, sa.). Sumele incasate se vor depune in contul de venituri din inchirieri al unitatii de invatamant, conform legislației in vigoare, urmând ca 50% din venituri sa fie virate către Primăria Ploiești.


închirierea spațiului este destinata organizării de activitati recreative si dezvoltării creativității si aptitudinilor copiilor.

Cheltuielile de intretinere si utilitățile vor fi suportate de către chiriaș.

Prețul de pornire al licitației se va calcula conform Hotărârii nr. 192/30.05.2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, privind stabilirea tarifelor minimale pe mp, ca preț de pornire pentru închirierea spațiilor și terenurilor excedentare, aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat și de sănătate publică de pe raza Municipiului Ploiești.NR cL K &(£


MUNICIPIUL PLOIEȘTI ~ ÎNREGISTRARE 21851 .


CĂTRE,


PRIMĂRIA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Direcția Tehnic-Investitii

Serviciul Dezvoltare,Administrare

Unitati de Invatamant si Sanatate

Va înaintam alaturat dosarul privind documentația întocmită in vederea închirierii spațiului situat in incinta Colegiului Spiru Haret Ploiești, in suprafața de 30 mp,cu rugămintea de a ne sprijini in organizarea unei noi licitații.

Anexam prezentei adrese:

-situația de amplasament al spațiului ce urmeaza a fi închiriat si studiul de fezabilitate; -memoriu privind propunerea de închiriere;

-plan de situație;

O

o


ADMINISTRATOR FINANCIAR

Ilie Mariana Adela

SITUAȚIA

de amplasament a spațiului ce urmeaza a fi închiriat si studiul de fezabilitate

Spațiul disponibil ce urmeaza a fi inchiriat este situat in curtea Colegiului “ Spiru Haret” Municipiul Ploiești, in suprafața de 30 mp, conform schiței anexate, avand destinația amenajării unui punct alimentar dotat cu instalații de apa, canalizare, electricitate, care sa deservească elevii si personalul unitatii.

Cheltuielile de intretinere vor fi suportate de către chiriaș.

închirierea este fezabila, deoarece prin chiria stabilita Colegiul are un profit care poate fi folosit in scopul bunei funcționari a activitatilor din unitatef procurării de mobilier, echipamente si materiale pentru laboratoare si cabinet, lucrări de.reparații). Sumele încasate se vor depune in contul de venituri din inchirieri al unitatii, conform dispozițiilor legale.


Tariful minim de închiriere de la care se propune începerea licitației va fi conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești in vigoare la momentul licitației lei/mp/luna.


DIRECTOR,

Prof.SANDU MIHAICONTABIL SEF,

Ec.ILIE MARIANA ADELA ui
COLEGIUL “SPIRU HARET “ , MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Strada Constructorilor nr.8

Tel./Fax 0244-512161

E-mail spiruh2003@yahoo.comO

MEMORIUprivind utilitatea inchirierii si genul de activitate ce urmeaza a se desfasura


In vederea realizării de venituri extrabugetare, in condițiile unui buget de venituri si cheltuieli restrâns, Consiilu 1 de administrație al Colegiului “ Spiru Haret” Municipiul Ploiești in ședința din data de 27.10.2016, a propus scoaterea la licitație a spațiului disponibil in suprafața de 30 mp pentru a fi inchiriat.


Spațiul fiind situat in curtea unitatii, in clădirea anexa unde funcționează atelierele personalului muncitor de intretinere, magaziile si garajul, va fi utilizat numai de elevii si personalul scolii, persoanele străine neavand acces, neconstituind punct comercial public.Amenajarea acestui spațiu conduce la evitarea plecării elevilor in afara scolii pentru a-si cumpără diferite produse alimentare, de patiserie, evitandu-se astfel accidentele, Întârzierile de la ore si alte situații de acest gen.

Profilul spațiului va fi de comercializare a produselor alimentare ( ex.: patiserie, panificație, răcoritoare), exceptând : băuturile alcoolice, țigări si alte produse interzise a se comercializa in apropierea unităților școlare.


DIRECTOR, .PffWfc'N'QU MIHAI .rV.'țM-"
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE COLEGIUL “SPIRU HARET” PLOIEȘTI

Str. Constructorilor , Nr. 8

Tel./Fax. 0244512161

SPAȚIU DE ÎNCHIRIAT

3
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 6


COMISIA PENTRUINVATAMANT, SANATATE, STIINTA, CULTURA, CULTE, TINERET SI SPORT

RAPORT

O

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitații publice deschise cu strigare unor spații/terenuri excedentare aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Ploiești