Hotărârea nr. 391/2016

Hotãrârea nr. 391 privind transmiterea dreptului de folosinţă gratuită a unui spaţiu în suprafaţă de 8,40 mpdin incinta Şcolii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu’’ către «Asociaţia pentru sport şi educaţie şcolara Mihai Eminescu Ploieşti» pentru desfăşurarea activităţii administrative

ROMÂNIAJUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 391

privind transmiterea dreptului de folosință gratuită a unui spațiu în suprafață de 8,40 mp din incinta Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” către «Asociația pentru sport și educație școlara Mihai Eminescu Ploiești» pentru desfășurarea activității administrative

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Stanciu Marilena, Băzăvan Larisa, Sorescu Florina Alina, Dinu Marius Andrei, Văduva Sorin și Raportul de Specialitate comun al Direcției Tehnic - Investiții și Direcției Gestiune Patrimoniu, prin care se propune aprobarea transmiterii în folosință gratuită către «Asociația pentru sport și educație școlara Mihai Eminescu Ploiești» a unui spațiu (anexă contabilitate) în suprafață de 8,40 mp din incinta unității de învățământ, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” pentru desfașurărea activității administrative a asociației.

In conformitate cu art.l 12, alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011;

In baza adresei înregistrată la Municipiul Ploiești cu nr. 21228/26.10.2016 a Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu”;

Ținând cont de raportul favorabil al Comisiei nr. 6 pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport din data de 23.11.2016;

în temeiul art. 36, alin. (2), lit „c” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă transmiterea în folosință gratuită către «Asociația pentru sport și educație școlara Mihai Eminescu Ploiești» a unui spațiu (anexă contabilitate) în suprafață de 8,40 mp situat la parterul Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” din Bdul Petrolului nr. 25A, pe o perioadă de 5 (cinci) ani, pentru desfășurarea activității administrative;

Art.2. Aprobă contractul de comodat, Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, ce are ca obiect folosința gratuită de către «Asociația pentru sport și educație școlara Mihai Eminescu Ploiești» a spațiului (anexa contabilitate) în suprafață de 8,40 mp situat la parterul Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” din Bdul Petrolului nr.25A;

Art.3. împuternicește directorul Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” să semneze contractul de comodat, în calitate de administrator al spațiului;

Art.4. împuternicește reprezentanți ai aparatului de specialitate al primarului să vizeze contractul de comodat;

Art.5. Direcția Tehnic-Investiții și Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 noiembrie 2016


P             ședință,

Geoi           culae BotezROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosință gratuită a unui spațiu în suprafață de 8,40 mp din incinta Scolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” către «Asociația pentru sport și educație școlara Mihai Eminescu Ploiești» pentru desfășurarea activității administrative

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, clădirile si terenurile in care îsi desfasoara activitatea consiliul local, primăria, instituții publice de interes local, fac parte din domeniul public al localității.

Conform Hotărârii de Guvern nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova precum si al municipiilor, orașelor si comunelor din județul Prahova, unitățile de invatamant preuniversitar de stat au trecut în patrimoniul municipiului Ploiești, fiind incluse in domeniul public.

Potrivit art.112 alin (2) din Legea nr.1/2011 - Legea educației naționale: „terenurile si clădirile unităților de educație timpurie, de invatamant preșcolar, școlilor primare, gimnaziale si liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de invatamant din cadrul acestora, infiintate de stat, fac parte din domeniul public local si sunt administrate de către consiliile locale”.

In contextul tendințelor actuale, in mai multe unitati de invatamant de stat din Municipiul Ploiești s-au infiintat asociații care au caracter educativ, social, democratic, independent, non-profit si apolitic.

înființarea asociației in cadrul Scolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” are ca scop implicarea mult mai profunda a părinților alaturi de cadrele didactice in a sprijini performanta in sport si educație.

Prin adresa înregistrata la Municipiul Ploiești cu nr.21228/26.10.2016, conducerea Scolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” solicita acceptul Municipiului Ploiești pentru punerea la dispoziție prin folosința gratuita a unui spațiu in suprafața de 8,40 mp către asociația de părinți «Asociația pentru sport și educație școlara Mihai Eminescu Ploiești», in vederea desfășurării activitatii administrative (ședințe, adunari generale, s.a.).

Prin urmare, supunem spre adoptare Consiliului Local al Municipiului Ploiești

proiectul de hotărâre alăturat.

Dna Stanciu Marilena

Dna Bazavan Larisa

Dna Sorescu Florina Alina

Dnul Dinu MariusAndrei

Dnul Văduvă Sorin


DIRECȚIA TEHNIC- INVESTIȚII


âv

.;Wl i /S-

RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosiîrță^^

gratuită a unui spațiu în suprafață de 8,40 mp din incinta Scolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” către «Asociația pentru sport și educație școlara Mihai

Eminescu Ploiești» pentru desfășurarea activității administrative

Potrivit art.l 12 alin (2) din Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale: „Terenurile și clădirile unităților de educație timpurie, de învățământ preșcolar, școlilor primare, gimnaziale și liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învățământ din cadrul O acestora, înființate de stat, fac parte din domeniul public local și sunt administrate de către consiliile locale”.

începând din anul 2001 imobilele în care funcționează unitățile de invatamant preuniversitar de stat au trecut în patrimoniul Municipiului Ploiești, fiind incluse în domeniul public conform Hotărârii Guvernului nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum si al municipiilor, orașelor si comunelor din județul Prahova.

Printre bunurile ce aparțin domeniului public al Municipiului Ploiești se numără și imobilul situat Ploiești, Bdul București nr.25A imobil aflat în administratrea Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu”.

In contextul tendințelor actuale, in mai multe unitati de invatamant din municipiu s-au infiintat asociații de părinți care au caracter educativ, social, nonguvemamental, Q democratic, independent, non - profit si apolitic.

Prin adresa înregistrata la Municipiul Ploiești cu nr.21228/26.10.2016, conducerea Scolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” solicita acceptul Municipiului Ploiești pentru punerea la dispoziție prin folosința gratuita a unui spațiu in suprafața de 8,40 mp către asociația de părinți «Asociația pentru sport și educație școlara Mihai Eminescu Ploiești», in vederea desfășurării activitatii administrative (ședințe, adunari generale, s.a.).

înființarea asociației de părinți in cadrul Scolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” are ca scop implicarea părinților alaturi de cadrele didactice in următoarele activitati:

-susținerea, modernizarea, eficientizarea si imbunatatirea calitatii continue a invatamantului in concordanta cu standardele Uniunii Europene si specificul societății romanești, in interesul elevilor din unitatea de invatamant;

- susținerea si promovarea intereselor școlarilor si a părinților din invatamantul școlar in relația cu cadrele didactice, Inspectoratul Județean Școlar Prahova, Consiliul Local al municipiului Ploiești, federații ale părinților, alte organizații naționale si internaționale si societatea civila;

-obținerea si gestionarea de fonduri si bunuri materiale in vederea sprijinirii materiale a activitatii instructiv-educative si extracurriculare desfășurate de către unitatea de invatamant;


cu rol educativ pe plan intern si internațional;

 • - identificarea de surse de finanțare extrabugetare si implicarea directa in imbunatatirea, modernizarea si intretinerea bazei materiale a unitatii de invatamant;

 • - susținerea conducerii unitatii de invatamant si participarea la organizarea si desfasurarea festivităților organizate;

 • - conlucrarea cu comisiile de ocrotire a minorilor, cu organele de autoritate tutelara sau cu organizațiile non-guvernamentale cu atribuții in acest sens, in vederea soluționării situației copiilor care au nevoie de ocrotire sau oricare fel de ajutor.

Mijloacele financiare si materiale ale asociației pot proveni din cotizația membrilor, dobânzi si dividente rezultate din plasarea sumelor disponibile, donații, sponsorizări si alte venituri aprobate in Adunarea Generala a Asociației.

Prin urmare, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII


DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU


Director Executiv, Sorina Gabriela ȘOM


Director Executiv, Carmen Daniela BUCUR


Director Executiv Adjunct, Mădălina CRĂCIUN


Director Executiv Adjunct Amedeo Florin TĂBÂRC^AVIZAT,

Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte


Director Executiv,

ANABELL MĂNȚCI


întocmit: Nittrîncheiat în baza Hotărârii Consiliului Local nr. /____________

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1. Școala Gimnaziala „Mihai Eminescu” cu sediul în Ploiești, Bdul București nr.25A,

județul Prahova, reprezentat de doamna director..........................în calitate de comodant, pe

de o parte,

n și

 • 2. Asociația pentru sport și educație școlara Mihai Eminescu Ploiești, cu sediul în

Ploiești nr......, cod fiscal.............., cont nr...................., deschis la..............., reprezentat

de............în calitate de comodatar, au convenit să încheie prezentul contract de comodat,

cu respectarea următoarelor clauze:

H. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2.1. Comodantul transmite în folosință gratuită comodatarului, spațiul in suprafața de 8,40 mp mp (4h/luna) situat în Ploiești, spațiu unde isi desfasoara activitatea.

 • III. DURATA CONTRACTULUI

Art 3.1. Contractul de comodat este valabil pe o perioada de 5 (cinci) ani, începând cu data înregistrării acestuia, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional.

Art. 3.2. Predarea-primirea spațiului se face pe baza de proces-verbal ce se va încheia în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea contractului.

 • IV. OBLIGATHLE PĂRȚILOR

Art. 4.1. Obligațiile comodatarului sunt următoarele:

Q a. Să folosească spațiul potrivit destinației prevăzute în contract;

 • b. Să nu schimbe destinația spațiului dat în comodat;

 • c. Să nu efectueze nici un fel de modificări, amenajări sau construcții clădirii pentru orice lucrare de reparație (curentă său capitală) necesară pentru buna desfășurare a activității centrului, fără aprobarea scrisă a comodantului. Lucrările vor fi executate pe cheltuiala comodatarului și vor rămâne la încheierea contractului de comodat, fără plată compensatorie (indemnizație) în proprietatea comodantului;

 • d. Să nu afecteze structura de rezistență a imobilului din care face parte spațiul dat în comodat, răspunde dacă clădirea se deteriorează din vina sa;

 • e. Să respecte normele sanitare și igienice, normele de prevenire și stingere a incendiilor și de protecție a mediului înconjurător.

Pe linia prevenirii și stingerii incendiilor comodatarul iși va procura pe cheltuiala sa, stingătoarele de incendiu necesare ce vor fi verificate și reîncărcate periodic.

De asemenea, comodatarul iși va procura și celelalte mijloace de P.S.I. (accesorii pentru dotarea hidranților, dispozitive de semnalizare a incendiilor etc.) necesare. Verificarea și întreținerea mijloacelor de P.S.I. din spațiul respectiv se va face pe cheltuiala comodatarului. Comodatarul iși va obține, înainte de începerea activității în spațiul pus la dispoziție, avizul, autorizația, sau punctul de vedere P.S.I. de la organele abilitate.


Obținerea avizelor și/sau autorizațiilor P.S.I. necesare

comodatarului, iar comodatarul are obligația de a întocmi planul de evaciiarg. Comodității va purta integral răspunderea în cazul unor eventuale incendii produse în'^âțitif^eș^^45’ sau a altor evenimente ce pot conduce la producerea de pagube sau alte prejudîcn^hiiațiFae învățământ;

 • f. Să informeze imediat pe comodant asupra oricăror accidente și stricăciuni care s-au produs asupra clădirii;

 • g. Să protejeze clădirea contra efracției, asigurarea bunurilor și obiectelor proprii din clădire, revenindu-i în totalitate comodatarului;

 • h. Să-și asume propria răspundere civilă față de terți pentru evenimente produse în incinta clădirii;

 • i. Să predea spațiul liber și dotările pe care le-a preluat conform procesului-verbal, (anexa la contract) la terminarea sau rezilierea contractului de comodat în buna stare de funcționare,

O ținându-se cont de uzura normală;

 • j. Să permită accesul reprezentanților comodantului în spațiu pentru a verifica folosirea spațiului conform contractului;

 • k. Să plătească taxele și impozitul pentru spațiul dat în comodat prevăzute de lege, dacă este cazul;

 • l. Să nu afecteze sau să blocheze în nici un fel, prin activitatea sa, spațiile comune din cadrul unității de învățământ în care se află spațiul dat în comodat;

 • m. Să anunțe comodantului orice modificare în statutul juridic, act de înființare, etc. în termenul limita de 48 ore;

r. Să efectueze reparațiile curente necesare în spațiul dat în comodat și să asigure curățenia, igienizarea spațiului și a părților de folosință comună pe toată durata contractului. Comodatarul va asigura permanent curățenia în spațiul folosit efectuând dezinfecția, dezinsecția și deratizarea în conformitate cu normele igienico-sanitare, toodată asigurând evacuarea și transportul reziduurilor rezultate din prestarea activității.

Q Art. 4.2. Obligațiile comodantului sunt următoarele:

 • a) se obligă să pună la dispoziție comodatarului spațiul dat în comodat;

 • b) să permită comodatarului instalarea unui post telefonic la cererea scrisă și pe cheltuiala acestuia;

V. ÎNCETAREA contractului

Art. 5.1.

 • a) prin acordul scris al părților;

 • b) distrugerea clădirii;

 • c) în caz de forță majoră cum este definită de legea română;

Art 5.2. Pactul comisoriu: în caz de neexecutare culpabila a unei obligații de către una din părți, contractul se va desființa de drept fără necesitatea îndeplinirii oricărei alte formalități.

Art. 5.3. Comodatarul se obligă ca la încetarea prezentului contract să elibereze și să predea comodantului spațiul în termen de 48 de ore;

Art. 5.4. în situația în care intervin reglementări de natură patrimonială, care depăseșc limitele de competență ale comodantului, durata contractului se poate scurta, părțile convenind asupra modalităților concrete de conciliere.

Art 5.5. Denunțare unilaterală la inițiativa conducerii Primăriei Municipiului

a unității de învățământ, dacă aceasta are nevoie de clădire pentru proc^^l/^sțmctiv^ educativ sau pentru nevoi cu caracter social sau dacă actele normative emisb ulterior/ de, organele ierarhic superioare vor prevedea aceasta;                          woa\

Art. 5.6. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului\cpntract o Va,/ notifica celeilalte părți, cu cel puțin 10 (zece) zile înainte de data la care încetarea urhiează sa-și producă efectele.

VI. CLAUZE SPECIALE

Art. 6.1. Sunt strict interzise subînchirierea, cedarea sau cesiunea contractului în totalitate sau în parte altor persoane.

Art. 6.2. Prevederile de baza ale contractului, legate de coabitare, întreținere curentă și de plată a obligațiilor financiare convenite vor fi analizate în comun sau ori de câte ori este nevoie în vederea aplicării corecțiilor și pentru aducerea lor, neîntârziată, la nivelul stabilit. Art. 6.3. Clauzele contractuale pot fi modificate prin act adițional, potrivit voinței părților. VII. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

A

Art. 7.1. In accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresă/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

A

Art. 7.2. In cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

vin. litigii

Art. 8.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract, să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

Art. 8.2. în cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

Art. 8.3. Contractul de comodat va fi interpretat în conformitate cu dreptul român;

IX. CLAUZE FINALE

Art. 9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Art. 9.2. Prezentul contract a fost încheiat în trei exemplare, un exemplar pentru fiecare parte contractanta si unul pentru Municipiului Ploiești in calitate de imitate deținătoare a imobilului.

COMODANT,

Director,


COMODATAR,

Președinte,

VIZAT,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Direcția Tehnic- Investiții                          Direcția Gestiune Patrimoniu

Director Executiv,                                 Director Executiv,

Director Executiv Adjunct,                        Director Executiv Adjunct,

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achizitiții

Publice, Contracte,

Director Executiv,TELEFON 0244-577588

NR.        DIN 25.10.2016


Tmu n Ic 1 jpTîTTTLoîEșTî™!

ÎNREGISTRARE

21228 |

.........................-.................. i

26 -«>- w .


_                       CĂTRE

O

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Ca urmare a hotărârii Consiliului de Administrație al Scolii Gimnaziale Mihai Eminescu Ploiești din data de 14.10.2016 va solicitam aprobarea unui Contract de comodat pentru spațiul aflat in incinta Scolii Gimnaziale Mihai Eminescu Ploiești, B-duI București, nr.25A, in suprafața de 8,40 mp, parter "Anexa contabilitate" pentru desfasurarea activitatii " Asociația pentru sport si educație școlara Mihai Eminescu Ploiești".

Anexam rezervarea de denumire si hotararea Consiliului de Administrație al Scolii Gimnaziale Mihai Eminescu Ploiești de alocare a spațiului in incinta scolii.

DIRECTOR,ȘCOALA GIMNAZIALA MIHAI EM1NESCU PLOIEȘTI


B-DUL BUCUREȘTI, NR.25A

TELEFON 0244/577588

NR. 2^4^ DIN 01.11.2016ÎNREGISTRAR£^,i .

-.....21989     |


1 CĂTRE

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Având in vedere adresa nr. 1978/25.10.2016 prin care Școala Gimnaziala Mihai Eminescu solicita încheierea unui contract de comodat va comunicam ca timpul de utilizare al spațiului este de 2 ore/luna exceptând lunile de vacanta.

Scopul asociației este de a sprijini performata in sport si educație.

DIRECTOR ,

PROF. STOICA LAURA MARIANADOVADA DISPONIBILITĂȚII DENUMIRII

1. Solicitantul:

Numele /denumirea : VOI NEA MARI LENA

Domiciliul/sediul: PLOIEȘTI, BDUL BUCUREȘTI, NR. 10, BL. 5A, AP. 7, JUD. PRAHOVA

1

2. Data înregistrării


23.09.2016


 • 3. Categoria de persoana juridica fara scop patrimonial (asociație, fundație, federație) pentru care s-a efectuat verificarea disponibilității de denumire ASOCIAȚIE

 • 4. Denumire propusa ASOCIAȚIA PENTRU SPORT SI EDUCAȚIE ȘCOIjARĂ MIHAl EMINESCU PLOIEȘTI

• Este disponibila O Nu este disponibila

 • a. a fost înscrisa o alta ASOCIAȚIE , sub nr. din Registrul National


 • b. a fost anterior rezervata pana la data de

5. Denumiri asemanatoare

- ASOCIAȚIA PENTRU EDUCAȚIE-ȘCOLARĂ COMPLEMENTARĂ CRESC

6. Numărul


155912


si data eliberării


26.09.2016


 • 7. Rezervarea este valabila pana la

*


^26.03.2017 • 8. Semnătură si stampila emitentulif:

 • 9. Rezervarea denumirii se prelunges^a^țkgciata defZa'. ,.. ..£ ț§j !ÂS^\ ,L c- ■!■ ■'■•„aHi\\Paa a::a >-Aii! jy ¥^ss4

J~ &

&O.


J^ML ...           .......A. ... <•&«£ Cstdi _

^-ț

<^'Q. 5K


. <A<r.......(^.'^Zcu<xc

,ac^<?&^44xx

$&X£A. . . .                                      

-'^'^ (^d^d^AsC j ............................ .......

).        <L /wm               ..           <Z’./Vt<Z

Zo      / ah   . ‘z^^izc-^..,. Z&x. ,,/u^^/a

.           . ^U4CÂu\ ...               ........&54^A..

' . . .........

cZz- £ A-tCt... . d ■'.      ... J^/Va . ^/ciA.C^ rfțArtSLOL

■'i.s./c''. .. ^a/t                      ■C'M

. . . . /Z”...             - - ^azAA                       c/^t/ .


olt & Zt A ^&CCcAc^                 &l) ^.cLu.

---------             . z- ......   .......r" 7), .fc^i^ua^cțc            s............

e

C&AsC &WL

f                                ..                  ........

< ......_____

. . .. J^J^Zz


^țJA^G-Ut. .               ....


.. ...L&VAVț-o^.....

^^VMZ . MA^ . (fyyh-C Qa-^lA. . ,

i el' -C. fycf&t&l .$)

'C&wfytA.. ,........ Â' £ .....              ' L

^.- /

Al. ■*—''     •           » H ^~~ i & 1

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR, 6


COMISIA PENTRUINVATAMANT, SANATATE, STIINTA, CULTURA, CULTE, TINERET SI SPORT


RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosință gratuită a unui spațiu în suprafață de 8,40 mp din incinta Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” către «Asociația pentru sport și educație școlara Mihai Eminescu Ploiești» pentru desfășurarea activității administrative

PREȘEDINTE, Stanciu. Marilena

SECRETAR /

Bazavan Larisa