Hotărârea nr. 390/2016

Hotãrârea nr. 390 privind constituirea unei comisii speciale pentru identificarea modalităţilor şi formularea propunerilor de asigurare a unui pachet de facilităţi destinate medicilor specialişti din afara judeţului care doresc să lucreze în Spitalul Municipal Ploieşti şi Spitalul de Pediatrie Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 390 privind constituirea unei comisii speciale pentru identificarea modalităților și formularea propunerilor de asigurare a unui pachet de facilități destinate medicilor specialiști din afara județului care doresc să lucreze în Spitalul Municipal Ploiești și Spitalul de Pediatrie Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Având în vedere Expunerea de motive a consilierului local Neagu Florin Daniel și Raportul de specialitate comun al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și al Direcției Economice prin care se propune constituirea unei comisii speciale pentru identificarea modalităților și formularea propunerilor de asigurare a unui pachet de facilități destinate medicilor specialiști din afara județului care doresc să lucreze în Spitalul Municipal Ploiești și Spitalul de Pediatrie Ploiești,

Văzând raportul comisiei nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 28.11.2016;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) și alin.(6), lit.a), pct. 3 și alin. (6) lit.b) și ale art. 54 alin. (7) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE.

5

Art.l. (1) Se constituie comisia specială pentru identificarea modalităților și formularea propunerilor de asigurare a unui pachet de facilități destinate medicilor specialiști din afara județului care doresc să lucreze în Spitalul Municipal Ploiești și Spitalul de Pediatrie Ploiești, cu următoarea componență:

- Membri: 1. Domnul Cristian-Mihai Ganea - viceprimar;

 • 2. Domnul Marius-Andrei Dinu - consilier local;

 • 3. Domnul Gheorghe Sîrbu-Simion - consilier local;

 • 4. Domnul Sorin Văduva - consilier local;

 • 5. Doamna Larisa Băzăvan - consilier local;

(2) Comisia va fi completată cu câte un funcționar public din cadrul Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte (care asigură și secretariatul comisiei), Direcției Economice, Direcției de Gestiune Patrimoniu și Direcției Tehnic - Investiții, numiți prin dispoziția primarului.

Art.2. Comisia specială constituită potrivit art.l are următoarele atribuții:

 • a) analizează și verifică facilitățile care pot fi acordate medicilor specialiști din afara județului care doresc să lucreze în Spitalul Municipal Ploiești și Spitalul de Pediatrie Ploiești (acordarea unei locuințe de serviciu, a unei mașini de serviciu prin parteneriate cu agenți economici și a unui abonament gratuit la un serviciu de telefonie mobilă, precum și altele), modalitățile legale de acordare a acestora;

 • b) dintre oportunitățile identificate, propune plenului Consiliului Local al Municipiului Ploiești un pachet de facilități, ținând cont de posibilitățile reale, de modul și timpul de rezolvare;

 • c) ia toate măsurile în vederea asigurării desfășurării corespunzătoare a activității sale.

Art.3. în îndeplinirea obiectivului său, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, comisia specială va prezenta raportul, cu propuneri concrete.

Art.4. Pentru activitatea desfășurată în cadrul comisiei nu se acordă indemnizații. Art. 5. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce prezenta hotărâre la cunoștința persoanelor interesate.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 noiembrie 2016

Președinte de ședință,                  Contrasemnează Secretar,

GeorgUSorin-Niculae Botez         ® f?' Georgiana Popa

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

9


EXPUN


ERE DE MOTIVE
r specialiști care își desfășoară activitatea în Ploiești este


Având în vedere faptul că numărul medicilci mult mai mic decât cel necesar, apreciez că șeordarea unui set de facilități, în condițiile legii, poate determina specialiștii din afara județului să lucroze în Spitalul Municipal Ploiești și Spitalul de Pediatrie Ploiești, contribuind la asigurarea asistenței medi :ale la parametri corespunzători, în beneficiul comunității.

In anul 2015 am susținut acest proiect de hotărâre în calitate de simplu cetățean al Ploieștiului, iar în momentul de față, constat că acesta nu a avut nic < în calitate de consilier, consider că acest proiect aprobarea Consiliului Local pentru ca, de dati aceasta, să și aibă efectele scontate inițial. In urma audiențelor pe care le-am acordat, la care au participat atât cadre medicale care se confruntă cu probleme generate de lipsa unui număr suficient de perse nai sanitar care să acopere nevoile populației, dar și ca urmare a nenumăratelor sesizări primite de la ploieșteni, am ajuns la concluzia că este necesar să găsim o soluție care să ducă la remedierea, de urgență, a acestei situații grave ale cărei consecințe se răsfrâng asupra tuturor categoriilor de vârstă și clasă socială, de Di asupra tuturor ploieștenilor, prin atragerea și păstrarea profesioniștilor din sistemul medical în Ploiești.

în consecință. în baza prevederilor art. 36 aii ale art.54 alin.(7) din Legea nr. 215/2001 privinc și completările ulterioare, se propune constituirea formularea propunerilor de asigurare a unui pa județului care doresc să lucreze în Spitalul Municipial Ploiești și Spitalul de Pediatrie Ploiești. Comisia ar urma să fie condusă de un viceprimar, având în funcționari publici din cadrul Direcției Admi Contracte (care asigură și secretariatul comisiei), Direcției Tehnic-lnvestiții. Funcționarii publici primarului. Comisia specială va analiza și veriiica facilitățile ce pot fi acordate medicilor specialiști din afara județului care doresc să lucreze în Spitalul Municipiul Ploiești și Spitalul de Pediatrie Ploiești (printre altele, acordarea unei locuințe de serviciu, a unei mașini de serviciu prin parteneriate cu agenți economici și a unui abonament gratuit la un serviciu de telefor ie mobilă, modalitățile legale de acordare a acestora, apoi, dintre oportunitățile identificate, va propune plenului Consiliului Local al Municipiului Ploiești un pachet de facilități, ținând cont de posibilitățile reale, de modul și timpul de rezolvare.

Activitatea comisiei se va desfășură timp de maximum 60 de zile, acesta fiind termenul în care va prezenta raportul, însoțit de propuneri concrete.

Pentru activitatea desfășurată în cadrul comisiei nu se vor acorda indemnizații.

Date fiind acestea, am elaborat și supun spre


o finalitate. Acum, când am posibilitatea de a mă exprima important trebuie readus în atenția publică și supus spre


in.(l), alin.(6) lit.a) punctul 3 și alin.(6) lit. b), precum și administrația publică locală, republicată, cu modificările unei comisii speciale pentru identificarea modalităților și tchet de facilități destinate medicilor specialiști din afara


componență și patru consilieri locali, împreună cu patru listrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, , Direcției Economice, Direcției de Gestiune Patrimoniu și care vor completa comisia vor fi numiți prin dispoziția


aprobare prezentul proiect de hotărâre.la proiectul de hotărâre privind constituirea unei comisii speciale pentru identificarea modalităților și formularea propunerilor de asigurare a unui pachet de facilități destinate medicilor specialiști din afara județului care doresc să lucreze în Spitalul Municipal Ploiești și Spitalul de Pediatrie Ploiești

Potrivit art. 54, alin. 7) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, actualizată și completată, „Consiliile locale pot organiza, din proprie inițiativă sau la inițiativa primarului, după caz, comisii speciale de analiză și verificare, pe perioadă determinată. Componența comisiei speciale de analiză și verificare, obiectivele și perioada de desfășurare a activității acesteia se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. Membri comisiei acționează în limitele stabilite prin hotărâre”, respectiv art. 36, alin. 6, lit. b) „Consiliul Local are atribuții și hotărăște acordarea unor sporuri și altor facilități, potrivit legii, personalului sanitar și didactic”.

în baza prevederilor art. 36, alin. 1), alin. 6) lit. a) pct. 3 și alin. 6) lit. b), precum și ale art. 54, alin. 7) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se propune constituirea unei comisii speciale pentru identificarea modalităților și formularea propunerilor de asigurare a unui pachet de facilități destinate medicilor specialiști din afara județului care doresc să lucreze în Spitalul Municipal Ploiești și Spitalul de Pediatrie Ploiești.

Comisia specială va analiza și verifica facilitățile ce pot fi acordate medicilor specialiști din afara județului care doresc să lucreze în Spitalul Municipal Ploiești și Spitalul de Pediatrie Ploiești (printre altele, acordarea unei locuințe de serviciu, a unei mașini de serviciu prin parteneriate cu agenți economici și a unui abonament gratuit la un serviciu de telefonie mobilă), modalitățile legale de acordare a acestora, apoi, dintre oportunitățile identificate, va propune plenului Consiliului Local al Municipiului Ploiești un pachet de facilități, ținând cont de posibilitățile reale, de modul și timpul de rezolvare.

Activitatea comisiei se va desfășura timp de maximum 60 de zile, acesta fiind termenul în care va prezenta raportul, însoțit de propuneri concrete.

în anul 2015, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 287, a fost constituită o comisie specială pentru identificarea modalităților și formularea propunerilor de asigurare a unui pachet de facilități destinate medicilor specialiști din afara județului care doresc să lucreze în Spitalul Municipal Ploiești și Spitalul de Pediatrie Ploiești.

în urma alegerilor locale din data de 05 iunie 2016, componența Consiliului Local al Municipiului Ploiești a fost modificată, fiind validat un nou Consiliu Local prin Hotărârea Consiliului Local nr. 192/2016.

Ca urmare, se propune constituirea unei noi comisii speciale pentru identificarea modalităților și formularea propunerilor de asigurare a unui pachet de facilități destinate medicilor specialiști din afara județului care doresc să lucreze în Spitalul Municipal Ploiești și Spitalul de Pediatrie Ploiești.

Față de cele expuse, avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

Director executiv,

Anabell-Olimpia Mântoiu

Director executiv, Nicoleta CrăciunoiuROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 287


privind constituirea unei comisii speciale pentru identificarea modalităților si formularea propunerilor de asigurare a unui pachet de facilități destinate medicilor care doresc să lucreze în

Spitalul Municipal Ploiești si Spitalul de Pediatrie Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

Având în vedere Expunerea de motive a consilierilor locali Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Drăgusin Paulica, Enache Cristina Ana-Maria, Popa Gheorghe si Sârbu Simion George, precum și Raportul de specialitate comun al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte și al Direcției Economice privind constituirea unei comisii speciale pentru identificarea modalităților si formularea propunerilor de asigurare a unui pachet de facilitați destinate medicilor care doresc să lucreze în Spitalul Municipal Ploiești si Spitalul de Pediatrie Ploiești,

Văzând raportul comisiei nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 27.08.2015;

în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 89/13.03.2015 privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (6) lit. a) pct. 3 si alin. (6) lit. b), precum si ale art. 54 alin. (7) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se constituie comisia specială pentru identificarea modalităților si formularea propunerilor de asigurare a unui pachet de facilități destinate medicilor care doresc să lucreze în Spitalul Municipal Ploiești si Spitalul de Pediatrie Ploiești, în următoarea componență:

 • - Președintele comisiei: 1. Râul Petrescu - viceprimar;

 • - Membri:               2. Robert Vîscan - consilier local;

 • 3. Răzvan Ursu - consilier local;

 • 4. Larisa Băzăvan - consilier local;

 • 5. Paulica Drăgusin - consilier local.

(2) Comisia va fi completată cu câte un funcționar public din cadrul Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte (care asigură si secretariatul comisiei), Direcției Economice, Direcției de Gestiune Patrimoniu si Direcției Tehnic-Investitii, numiți prin dispoziția viceprimarului desemnat cu preluarea atribuțiilor primarului.

Art.2. Comisia specială constituită potrivit art.l are următoarele a^ib'utii: .

 • a)     analizează si verifică facilitățile care pot fi acord/te, medicilor care :

doresc să lucreze în Spitalul Municipal Ploiești si Spitalul de Pediatrie ploiești (acordarea -unei locuințe de serviciu, a unei mașini de serviciu prin parteneriate cu ăgenti economici si a unui abonament gratuit la un serviciu de telefonie mobilă, precum si altele), modalitățile legale de acordare a acestora;                                         -. 2 ' •

 • b)    dintre oportunitățile identificate, propune plenului Consiliului Local al Municipiului Ploiești un pachet de facilități, ținând cont de posibilitățile reale, de modul si timpul de rezolvare;

 • c)    ia toate măsurile în vederea asigurării desfășurării corespunzătoare a activității sale.

Art.3. în îndeplinirea obiectivului său, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri comisia specială va prezenta raportul, cu propuneri concrete.

Art.4. Pentru activitatea desfășurată în cadrul comisiei nu se acordă indemnizații. Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce prezenta hotărâre la cunoștința persoanelor interesate.

Dată în Ploiești astăzi, 31 august 2015


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂRE

Privind constituirea unei comisii speciale pentru identificarea modalităților și formularea propunerilor de asigurare a unui pachet d e facilități destinate medicilor specialiști din afara județului care doresc să lucreze în Spitalu Municipal Ploiești și Spitalul de Pediatrie Ploiești

ești,


Consiliul Local al Municipiului Plo '

Având în vedere:

Expunerea de motive a consilierului local Neagu Florin Daniel, privind constituirea unei comisii speciale pentru identificarea modalităților și formularea propunerilor de asigurare a unui pachet de facilități destinate medicilor specialiști din afara județului care doresc să lucreze în Spitalul Municipal Ploiești și Spitalul de Pediatrie Ploiești,          ’

Raportul de specialitate nr....../......

Achiziții Publice, Contracte și raportul de specialitate;

în temeiul prevederilor art.36 alin.(l)

ale art. 54 alin.(7) din Legea nr,: modificările și completările ulterioare,                i

.........al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, nr......../.............al Direcției Economice,

și alin.(6), lit.a), pct. 3 și alin.(6) lit.b), precum și

,215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu


HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se constituie comisia speci ală pentru identificarea modalităților și formularea propunerilor de asigurare a unui pachet de facilități destinate medicilor specialiști din afara județului care doresc să lucreze în Spitalul Municipal Ploiești și Spitalul de Pediatrie Ploiești, cu următoarea componență:

Președintele comisiei: 1.........................

Membri:             2.........................1

 • 3 ..........................

 • 4 ..........................<

 • 5 ..........................

(2) Comisia va fi completată,

..................................- viceprimar; .................................- consilier local; .................................- consilier local; ................................- consilier local; .................................- consilier local; cu câte un funcționar public din cadrul Direcției Administrație


Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte (care asigură și secretariatul comisiei), Direcției Economice, Direcției de Gestiune Patrimoniu și Direcției Tehnic- Investiții, numiți prin dispoziția primarului.

Art.2. Comisia specială constituită potrivit art.l are următoarele atribuții: a)


b)


c)


analizează și verifică facilitățile care pot fi acordate medicilor specialiști din afara județului care doresc să lucreze în Spitalul Municipal Ploiești și Spitalul de Pediatrie Ploiești (acordarea unei locuințe de serviciu, a unei mașii abonament gratuit la un serviciu acordare a acestora;

dintre oportunitățile identificate, propune plenului Consiliului Local al Municipiului Ploiești un pachet de facilități, ținând cont de posibilitățile reale, de modul și timpul de rezolvare;

ia toate măsurile în vederea asigirării desfășurării corespunzătoare a activității sale.


ni de serviciu prin parteneriate cu agenți economici și a unui de telefonie mobilă, precum și altele), modalitățile legale de


Art.3. în îndeplinirea obiectivului sau, în termen de 60 de zile de Ia intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, comisia specială va prezenta raportul, cu propuneri concrete.

Art.4. Pentru activitatea desfășurată îp cadrul comisiei nu se acordă indemnizații.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce prezenta hotărâre la cunoștința persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR


Dată în Ploiești astăzi,..................

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAM AȚII

RAPORT


Comisia a luat în discuții Proiectul de hotărâre privind constituirea unei comisii speciale pentru identificarea modalităților și formularea propunerilor de asigurare a unui pachet de facilități destinate medicilor specialiști din afara județului care doresc să lucreze în Spitalul Municipal Ploiești și Spitalul de Pediatrie Ploiești


INTE,


p ifș

GeorgeiSoijiii Niculae Botez


SECRETAR,


Gheorghfc Andrei


Data:           > Ăp