Hotărârea nr. 389/2016

Hotãrârea nr. 389 privind aprobarea folosirii terenurilor de sport aparţinând unităţilor de învăţământ preuniversitar din Ploieşti, in afara programului şcolar

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

*

HOTĂRÂREA NR. 389 privind aprobarea folosirii terenurilor de sport aparținând unităților de învățământ preuniversitar din Ploiești, in afara programului școlar

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Având în vedere Expunerea de motive a consilierilor locali Neagu Florin Daniel, Andrei Gheorghe, Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Botez George-Sorin-Niculae, Dragulea Sanda, Enache Cristina Ana-Maria, Ganea Cristian-Mihai, Hodorog Bogdan, Mateescu Marius-Nicolae, Minea Constantin-Gabriel, Neagu Daniel-Puiu, Pană George, Popa Gheorghe, Sîrbu-Simion Gheorghe, Staicu Zoia, Stanciu Marilena, Sorescu Florina-Alina, Tudor Aurelian-Dumitru, Tudor Eduard-Emilian, Ursu Răzvan-Ion, Văduva Sorin și Vîscan Robert-Ionuț și Raportul de specialitate al Direcției Tehnic -Investiții prin care se propune aprobarea folosirii terenurilor de sport aparținând unităților de învățământ preuniversitar din Ploiești, în afara programului școlar;

Ținând cont de avizul Comisiei nr. 6 pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport din data de 23.11.2016;

în conformitate cu prevederile art.2 si art.3 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. d), alin.(6), lit.a), pct. 6 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Artl. Aprobă utilizarea terenurilor de sport aparținând unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Municipiului Ploiești, care au organizat serviciu de paza permanent - propriu sau contractual - de către locuitorii orașului, în scopul petrecerii timpului liber prin activități exclusiv sportive, în următoarele condiții:

 • a) Pe perioada vacanțelor școlare, a zilelor libere și a sărbătorilor legale, precum și după terminarea programului de activitate școlară, după caz, dar nu mai târziu de ora 23:00, respectiv ora 21:30 în lunile de iarnă.

 • b) în scopul prevenirii unor incidente cu consecințe nedorite, pentru care autoritatea publică locală nu poate fi răspunzătoare, este obligatorie prezentarea a cel puțin unui act de identitate personalului care asigură paza sau persoanei desemnate de conducerea unității de învățământ și semnarea în registrul de acces; personalul de pază sau persoana desemnată de conducerea unității de învățământ va înscrie într-un registru de acces numele și prenumele persoanei care s-a legitimat, adresa acestuia, numărul și seria actului de identitate, data, ora de începere și de terminare a activităților sportive.

 • c) în situația în care sunt mai multe grupuri ce desfășoară concomitent activități sportive distincte, obligația de evidențiere de la lit. b) revine fiecăruia dintre grupuri.

 • d) Persoanele cu vârsta sub 14 ani vor fi însoțite, individual sau în grup, de o persoană adultă, cu respectarea obligației de la lit, b;

 • e) Fără perturbarea ordinii si liniștii publice, în acest context fiind interzise accesul persoanelor în stare de ebrietate, accesul cu băuturi alcoolice sau alte substanțe nocive, violența, limbajul trivial.

Art.2. La data prezentei, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 175/27.07.2006 își încetează aplicabilitatea.

Art.3. Direcția Tehnic - Investiții va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri și organelor abilitate care asigură ordinea și liniștea publică în Municipiul Ploiești.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 noiembrie 2016

A

Președinte de ședință, orge-Sorin-Niculae Botez

Geo


Contrasemnează Secretar,

4 V Georgiana Popa


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE




la proiectul de hotărâre privind aprobarea folosirii terenurilor de sport aparținând unităților de învățământ pr ^universitar din Ploiești, în afara programului școlar


Practicarea educației fizice și sportului

de stat.

Pentru combaterea sedentarismului și

pentru tinerele generații, este necesară susținerea activităților sportive. Obezitatea infantilă tinde să ia


este un drept al persoanei, fără nicio discriminare, garantat


asigurarea unei stări corespunzătoare de sănătate, mai ales


proporții alarmante în Uniunea Europeană, unde 14 milioane de copii sunt supraponderali și numărul acestora crește anual cu 400.000.

Conform datelor Centrului de calcul ș

CCSS), aproximativ 30% din populație suferă Je obezitate și 20% este supraponderală; cele mai afectate sunt persoanele cu vârsta între 15-64 de ani


i statistică sanitară din cadrul Ministerului Sănătății (fostul


numărul copiilor supraponderali este cu 18% mai mare în


ultimii zece ani; 40% dintre copii sunt supraponderali, în timp ce 60% dintre adulți sunt supraponderali, iar 30% sunt obezi; procentul bărbaților obezi este

De altfel, inclusiv autoritățile publice


de 27%, iar cel al femeilor de 29%.

locale au obligația să sprijine sportul pentru toți, asigurând condițiile organizatorice și materiale de praclicare a educației fizice și a sportului în comunitățile locale (art.3. din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000). Mai mult, autoritățile au obligația să asigure cu prioritate copiilor de vârsta preșcolară, tinerilor și persoanelor în vârstă condiții pentru practicarea exercițiului fizic în vederea integrării sociale (ait.2 din Legea 69/2000).

Astfel, în vederea susținerii activităț lor sportive în Municipiul Ploiești și asigurării unei stări adecvate de sănătate, considerăm necesară și )portună promovarea unui proiect de hotărâre care să vizeze accesul liber al ploieștenilor pe terenurile de sț ort din unitățile de învățământ, în afara orelor de școală.

sport aparținând unităților de învățământ preuniversitar de


Se propune ca utilizarea terenurilor de pe raza Municipiului Ploiești, de către locuitorii orașului, în scopul petrecerii timpului liber prin activități exclusiv sportive, să se poată face în urmatoar

 • a)      Pe perioada vacanțelor școlare, a zilelor libere și a sărbătorilor legale, precum și după terminarea programului de activitate școlară, cupă caz, dar nu mai târziu de ora 23:00, respectiv ora 21:30 în lunile de iarnă.

 • b)      în scopul prevenirii unor incidente cu consecințe nedorite, pentru care autoritatea publică locală nu poate fi răspunzătoare, este obligato ie prezentarea a cel puțin unui act de identitate personalului care asigură paza sau persoanei desemnate d ; conducerea unității de învățământ și semnarea în registrul de acces; personalul de pază sau persoana desemnată de conducerea unității de învățământ va înscrie într-un registru de acces numele și prenumele persoanei care s-a legitimat, adresa acestuia, numărul și seria actului de identitate, data, ora de începere și d

 • c)

distincte, obligația de evidențiere de la lit. b) re

 • d)

cu respectarea obligației de la lit, b;

 • e)       Fără perturbarea ordinii si liniș în stare de ebrietate, accesul cu băuturi alcooli

Date fiind cele prezentate, supun spre


île condiții:


? terminare a activităților sportive.

în situația în care sunt mai multe grupuri ce desfășoară concomitent activități sportive vine fiecăruia dintre grupuri.

Persoanele cu vârsta sub 14 ar i vor fi însoțite, individual sau în grup, de o persoană adultă,



ii publice, în acest context fiind interzise accesul persoan :e sau alte substanțe nocive, violența, limbajul^trivial. aprobare prezentul


DIRECȚIA TEHNIC- INVESTIȚII


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea folosirii terenurilorcâe sport  aparținând unităților de învățământ preuniversitar din Pldiești/' < în afara programului școlar                  '■ /

■ț


începând din anul 2001 imobilele în care funcționează unitățile de învățământ preuniversitar de stat au trecut în patrimoniul Municipiului Ploiești, fiind incluse în domeniul public conform Hotărârii Guvernului nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

în conformitate cu prevederile art.36 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date, prin lege, în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

Educația fizică și sportul sunt activități de interes național sprijinite de stat, care recunoaște și stimulează acțiunile organizatorice și de promovare a educației fizice si sportului, desfășurate de autoritățile administrației publice și, după caz, de organismele neguvemamentale de profil în învățământ, în structuri ale apărării naționale, ordinii publice, siguranței naționale, în sănătate, în societăți comerciale, precum și în alte sectoare ale vieții sociale, potrivit reglementărilor legale.

Practicarea educației fizice și sportului este un drept al persoanei, fără nicio discriminare, garantat de stat.

Activițațile sportive in aer liber sunt o componența importantă a educației, dar si a unui stil de viata sănătos, fiind singurele care au ramas de necontestat: articulații sănătoase, musculatură fermă, sănătate pură. Sportul amplifica imunitatea corpului, oferind energie si sănătate, iar celor mici le anulează hiperactivitatea și ii dezvoltă armonios.

Pentru combaterea sedentarismului și asigurarea unei stări corespunzătoare de sănătate, mai ales pentru tinerele generații, este necesară susținerea activităților sportive.

Obezitatea infantilă tinde să ia proporții alarmante în Uniunea Europeană, unde 14 milioane de copii sunt supraponderali și numărul acestora crește anual cu 400.000. Conform datelor Centrului de calcul și statistică sanitară din cadrul Ministerului Sănătății, aproximativ 30% din populație suferă de obezitate și 20% este supraponderală, cele mai afectate sunt persoanele cu vârsta între 15-64 de ani, numărul copiilor supraponderali este cu 18% mai mare în ultimii zece ani, 40% dintre copii sunt supraponderali, în timp ce 60% dintre adulți sunt supraponderali, iar 30% sunt obezi. Procentul bărbaților obezi este de 27%, iar cel al femeilor de 29%.

Conform art.3 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile administrației publice, unitățile și instituțiile de învățământ, instituțiile sportive, precum și organismele neguvemamentale de profil au obligația să sprijine sportul pentru toți și sportul de performanță și să asigure condițiile organizatorice și materiale de practicare a educației fizice și sportului în comunitățile locale.

Mai mult, autoritățile administrației publice și instituțiile prevăzute mai sus, au obligația să asigure, cu prioritate, copiilor de vârsta preșcolară, tinerilor și persoanelor în vârsta condiții pentru practicarea exercițiului fizic, în vederea integrării sociale. De asemenea, au obligația să asigure condiții pentru practicarea educației fizice și sportului de către persoane cu handicap fizic, senzorial, psihic.și mixt, în scopul dezvoltării personalității lor și integrării în societate, precum și mijloacele care să permită sportivilor cu handicap participarea la competiții naționale și internaționale destinate lor.

Având in vedere cele precizate mai sus, în vederea susținerii activităților sportive în Municipiul Ploiești și asigurării unei stări adecvate de sănătate, considerăm necesară și oportună promovarea unui proiect de hotărâre care să vizeze accesul liber al ploieștenilor pe terenurile de sport din unitățile de învățământ, în afara orelor de educație fizica.

Astfel, se propune ca utilizarea terenurilor de sport aparținând unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Municipiului Ploiești, de către locuitorii orașului, în scopul petrecerii timpului liber prin activități exclusiv sportive, să se poată face în următoarele condiții:

 • a) Pe perioada vacanțelor școlare, a zilelor libere și a sărbătorilor legale, precum și după terminarea programului de activitate școlară, după caz, dar nu mai târziu de ora 23:00, respectiv ora 21:30 în lunile de iarnă.

 • b) In scopul prevenirii unor incidente cu consecințe nedorite, pentru care autoritatea publică locală nu poate fi răspunzătoare, este obligatorie prezentarea a cel puțin unui act de identitate personalului care asigură paza sau persoanei desemnate de conducerea unității de învățământ și semnarea în registrul de acces. Personalul de pază sau persoana desemnată de conducerea unității de învățământ va înscrie într-un registru de acces numele și prenumele persoanei care s-a legitimat, adresa acestuia, numărul și seria actului de identitate, data, ora de începere și de terminare a activităților sportive.

 • c) In situația în care sunt mai multe grupuri ce desfășoară concomitent activități sportive distincte, obligația de evidențiere de la lit.b) revine fiecăruia dintre grupuri.

 • d) Persoanele cu vârsta sub 14 ani vor fi însoțite, individual sau în grup, de o persoană adultă, cu respectarea obligației de la lit. b).

 • e) Fără perturbarea ordinii si liniștii publice, în acest context fiind interzise accesul persoanelor în stare de ebrietate, accesul cu băuturi alcoolice sau alte substanțe nocive, violența, limbajul trivial.

Prin urmare, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.

Director Executiv,                         Director Executiv Adjunct,

Sorina Gabriela ȘOM

Mădălina


AVIZAT,

Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții

Pi

Di

AN4            IU



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


COMISIA DE SPECIALITATE NR. 6

COMISIA PENTRUINVATAMANT, SANATATE, STIINTA, CULTURA, CULTE, TINERET SI SPORT

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea folosirii terenurilor de sport aparținând unităților de învățământpreuniversitar din Ploiești, in afara programului școlar



PREȘEDINTE,

SECRETAR


Stan’ciirMarilena

Bazavan Larjsa