Hotărârea nr. 388/2016

Hotãrârea nr. 388 privind numirea unui funcţionar public în funcţia de membru provizoriu în Consiliul de Administraţie al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA                        |v;

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTII K L,


HOTĂRÂREA NR. 388 privind numirea unui funcționar public în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești, domnul Adrian-Florin Dobre și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte privind numirea unui funcționar public în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești;

Ținând cont de adresa S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești nr.J.23 852/17.11.2016, înregistrată la Municipiul Ploiești cu nr. 23254/17.11.2016;

Având în vedere raportul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 28.11.2016;

Luând act de prevederile art. 3, punctul 2 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;

In baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 220/27.06.2013 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești în societate comercială pe acțiuni, modificată si completată;

Luând în considerare Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 51 / 08.03.2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, modificată și completată; Legea nr. 92 / 10.04.2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările si completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată și actualizată și ale art. 94 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, modificată și completată;

în temeiul art. 36, alin 2, lit „a” din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Ia act de demisia doamnei Oana Cristina Iacob din funcția de membru al Consiliului de Administrație al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

Art. 2 Aprobă numirea în funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, începând cu data de 5 decembrie 2016, a doamnei Măntoiu Anabell Olimpia.

Art. 3 Mandatul administratorului provizoriu nominalizat la art. 2 este încredințat până la numirea noului administrator în urma finalizării procedurilor de selecție a candidaților, dar nu mai mult de 4 luni de la desemnarea acestuia ca administrator provizoriu.

Art. 4 Orice altă dispoziție contrară prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 5 Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 noiembrie 2016MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind numirea unui funcționar public în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

Prin adresa nr. J23852/17.11.2016 înregistrată la Municipiul Ploiești cu nr.23254/17.11.2016 s-a adus la cunoștința autorității publice tutelare că la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești au survenit 4(patru) posturi vacante din rândul administratorilor prin demisia domnului Anghel Paul, doamnei Iacob Oana Cristina, domnului Iordache Marian și a domnului Ion Ionică.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 4/28.01.2015 a fost numită în funcția de membru al Consiliului de Administrație, din partea autorității publice tutelare, doamna Iacob Oana Cristina - funcționar public, secretar al Municipiului Ploiești, pentru un mandat de 4 ani.

Conform art. 3, punctul 2 lit. b din OUG nr. 109/2011, autoritatea publică tutelară, are competență privind propunerile, în numele unității administrativ-teritoriale a candidaților pentru funcțiile de membri ai Consiliului de administrație cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție.

Având în vedere că una dintre competențele autorității publice tutelare de maximă importanță este cea de a propune candidați pentru funcția de membru în Consiliul de administrație ( inclusiv membru provizoriu), cu respectarea condițiilor de calificare profesională, propun ca din partea autorității publice tutelare să fie desemnată o persoană din rândul funcționarilor publici cu pregătire juridică.

Față de cele expuse, supun spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind numirea unui funcționar membru provizoriu în Consiliul de Administrați al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

Prin adresa nr. J.23 852/17.11.2016 înregistrată la Municipiul Ploiești cu nr.23254/17.11.2016 s-a adus la cunoștința autorității publice tutelare că la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești au survenit 4 (patru) posturi vacante din rândul administratorilor prin demisia domnului Anghel Paul, doamnei Iacob Oana Cristina, domnului Iordache Marian și a domnului Ion Ionică.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, în exercitarea atribuțiilor ce-i revin, Consiliul Local hotărăște în numele unității administrativ teritoriale asupra tuturor aspectelor privind funcționarea serviciilor publice pe care le are în subordine, inclusiv cu privire la componența consiliilor de administrație a regiilor autonome, a comitetelor de coordonare sau structura Adunării Generale a Acționarilor la societățile comerciale pe care le-a înființat.

Astfel, Consiliul Local hotărăște asupra înființării și reorganizării regiilor de interes local, înființează instituții publice, societăți comerciale și servicii publice de interes local și instituie norme de organizare și funcționare a acestora.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 4/28.01.2015 a fost numită în funcția de membru al Consiliului de Administrație, din partea autorității publice tutelare, doamna Iacob Oana Cristina - funcționar public, secretar al Municipiului Ploiești, pentru un mandat de 4 ani.

în conformitate cu prevederile art. 3, pct. 2 din OUG nr. 109/2011, privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea 111/2016, autoritatea publică tutelară are următoarele competențe:

 • -  să numească reprezentanții statului sau, după caz, ai unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor sau asociaților și să aprobe mandatul acestora;

 • -  să propună, în numele statului sau al unității administrativ-teritoriale acționar, candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;

 • -  să întocmească scrisoarea de așteptări și să o publice pe pagina proprie de internet pentru a fi luată la cunoștință de candidații la postul de administrator sau director înscriși pe lista scurtă;

 • -  să monitorizeze și să evalueze prin reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor performanța consiliului de administrație, pentru a se asigura, în numele statului sau al unității administrativ-teritoriale acționar, că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății;

 • -  să asigure transparența politicii de acționariat a statului în cadruJ^_Giet|tilor față de care exercită competențele de autoritate publică tutelară;

 • - să mandateze reprezentanții săi în adunarea generală a acțion^^<^săȚn|go^eze și

să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefmanci|?LpeiSwhsiiH4|de administrație;                                              1

 • - să monitorizeze și să evalueze prin structurile de guvernanțMs^m^^v^roprii indicatorii de performanță financiari și nefmanciari anexați f^Wtfactul de mandat;

 • -  alte atribuții prevăzute de lege.

Potrivit art. 28, alin. 5, autoritatea publica locală nu poate numi mai mult de 2 membrii din rândul funcționarilor publici, iar potrivit art. 641 alin. 4, autoritatea publică tutelară va putea prezenta adunării generale a acționarilor propuneri de candidați.

Prin prezentul proiect de hotărâre, se propune numirea pentru funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, a unui funcționar public, cu pregătire juridică, cu toate drepturile și obligațiile prevăzute și reglementate de legislația incidență în vigoare.

Referitor la starea de incompatibilitate, Legea nr. 171 din 14 mai 2004 pentru completarea articolului 94 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, precizează că: „Nu se află în situație de incompatibilitate,....., funcționarul public care :

 • a) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condițiile legii, să reprezinte interesele statului în legătură cu activitățile desfășurate de operatorii economici cu capital ori patrimoniu integral sau majoritar de stat, în condițiile rezultate din actele normative în vigoare;

 • b) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condițiile legii, să participe în calitate de reprezentant al autorității ori instituției publice în cadrul unor organisme sau organe colective de conducere constituite în temeiul actelor normative în vigoare;

 • c) exercită un mandat de reprezentare, pe baza desemnării de către o autoritate sau instituție publică, în condițiile expres prevăzute de actele normative în vigoare.

Din interpretare rezultă că „Funcționarii publici pot deține alte funcții și pot desfășura alte activități, remunerate sau neremunerate, după cum urmează:

a) în cadrul autorităților sau instituțiilor publice;

c) în cadrul regiilor autonome, societăților comerciale ori în alte unități cu scop lucrativ din sectorul public. ”

Având în vedere prevederile art. 94 punctul 2 și 2Aldin Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea ■ demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, modificată și completată de Legea nr. 171 din 14 mai 2004 pentru completarea articolului 94 ; coroborat cu art .28 alin ldin O.U.G. nr. 109/2011

privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, se poate numi un funcționar public în Consiliul de Adminpsțrati^.al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, cu condiția să fie desemnat pnritAiip, act fi' O /fi          \

administrativ, emis în condițiile legii, respectiv Hotărâre de Consiliu Localfi \     \

Irit /

>'-■ wki

Durata mandatului membrului provizoriu în consiliul de adîhihi luni.Față de cele expuse, avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.


Mfrar S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

'                      str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova          ?      5Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro; www.ratph.roJ23852/17.11.2016/O1 7 -11- 2016


In atentla: Domnului Primar Adrian Florin DobreINFORMARE

privind necesitatea inițierii procedurii de numire Administratori provizorii

Subscrisa SC Transport Calatori Express SA, cu sediul în str. Găgeni nr. 88, jud. Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J29/326/1991, cod unic 1355770, prin reprezentanții sai legali, va aduce la cunoștința demisia Dl. Anghel Paul’ Dna. lacob Oana ’DI. lordache Marian( Dl. Ion Ionica - membrii in Consiliul de Administrație al societății.

Ca urmare a înregistrării cererilor de demisie- Adunarea Generala a Acționarilor, a S.C.Transport Calatori Express S.A, conform art.1 din Hotararea nr. 18 din data de 15.11.2016 cu unanimitate de voturi :

„Art.1. la act de demisia membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Transport Calatori Express S.A, după cum urmeaza:

 • - Dl. Anghel Paul, cerere de demisie nr. CA 23286/10.11.2016, începând cu data de 10.11.2016;

 • - Dna. lacob Oana, cerere de demisie nr. CA 23579/15.11.2016, începând cu data 15.11.2016;

 • - Dl. lordache Marian, cerere de demisie nr. CA 23580/15.11.2016, începând

cu data 15.11.2016;

 • - Dl. Ion Ionica, cerere de demisie nr. CA 23582/15.11.2016, începând cu data

 • 15.11.2016.

Scurt Istoric


Procedura de evaluare/selectie pentru numirea membrilor Consiliul de Z^foijHstratțe^ * al SC Transport Calatori Express SA s-a făcut in doua etape:

 • 1. Selecția dosarelor de înscriere;

 • 2. Evaluarea candidaților selectați (Interviul).

Conform prevederilor art 3 punctul 2 lit. b coroborat cu art. 2 punctul 2T

art 29 punctul 5 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice cu modificările si completările ulterioare, autoritatea publică tutelară, Municipiul Ploiești în numele acționarului - unitate administrativ-teritorială, a propus candidații pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație, al SC

Transport Calatori Express SA.

Propunerile pentru Evaluarea candidaților pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație, al SC Transport Calatori Express SA. s-au făcut de expert independent, persoana fizica specializata in recrutarea resurselor umane, ale cărei servicii au fost contractate de Municipiul Ploiești, in calitate de autoritate publica tutelară prin Contractul înregistrat cu nr. 21264/20.11.2014, în conformitate cu art. 29 alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a întreprinderilor publice cu modificările si completările ulterioare- pentru inițierea si derularea procedurii de Selecție a candidaților pentru 5 funcții de administratori in Consiliul de Administrație al S.C. Transport Calatori Express SA.

Având in vedere prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice cu modificările si completările ulterioare; expertul independent, persoana fizica specializata in recrutarea resurselor umane a întocmit Anunțul privind procedura de Selecție/Evaluare in vederea desemnării a 5 membri in Consiliul de administrație al S.C. Transport Calatori Express S.A., după cum urmeaza:

 • - 4 membri cu experiența in administrarea/managementul a/al unor întreprinderi publice ori a/al unor societăți comerciale profitabile din domeniul de activitate al S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiești inclusiv a unor societăți comerciale din sectorul privat;dintre care unul obligatoriu aiba studii economice si experiența in domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani;

 • - 1 membru din cadrul autoritarii publice tutelare - funcționar public sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;

Rezultatele analizei, documentele candidatiilor, depuse individual in plicul de participare, sunt consemnate in documentul de admitere a eligibilității, emis pentru fiecare participant-candidat, ce constituie anexa la Procesului-verbal privind rezultatul Selecției, înregistrat sub nr. 26073/18.12.2014, intocmit de expertul independent, persoana fizica specializata in recrutarea resurselor umane in 2 exemplare, unul
Adunarea Generala a Acționarilor a initiat si derulat procedura de Evaluare a candidaților declarați admiși în etapa de Selecție pentru ocuparea funcțiilor de membrii ai Consiliului de Administrație al S.C. Transport Călători Express S.A, întreaga procedura fiind consemnata in Procesul-verbal privind rezultatul derulării procedurii de Evaluare a candidaților pentru 5 funcții de Administratori in Consiliul de administrație al S.C. Transport Calatori Express S.A.

Conform art.1 din Hotararea nr. 9 din data de 19.12.2014 membrii Adunării Generale a Acționarilor, cu unanimitate de voturi au desemnat începând cu data de 01.01.2015, componența Consiliului de Administrație al S.C. Transport Călători Express S.A., conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; iar pentru funcția de 1 membru in Consiliu de administrație al SC Transport Calatori Express SA, din cadrul autoritatii publice tutelare - funcționar public, pe doamna Oana Cristina lacob, (funcționar public), Secretar al Municipiului Ploiești.

Având in vedere prevederile art.94 punctul 2A1din Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea

demnităților publice, a funcțiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si

Q sancționarea corupției, actualizata, se impunea ca doamna Oana Cristina lacob, sa fie desemnata printr-un act administrativ, emis in condițiile legii, in calitate de membru in Consiliul de Administrație al S.C. Transport Calatori Express S.A.

Astfel, numirea in funcția de membru al Consiliului de Administrație a dnei. lacob Oana s-a făcut prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 4/28 ianuarie 2015 privind numirea unui funcționar public in funcția de membru al Consiliului de Administrație al SC. Transport Calatori Express SA, declarata admisa/eligibila în cele doua etape ale procedurii de numire selectîe/evaluare a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Transport Calatori Express S.A.

Precizam ca la data prezentei Consiliul de Administrație al S.C. Transport Calatori Express S.A are in componenta un singur membru- Dna Aurora Aldescu, în

calitate de Administrator provizoriu - ( cu studii superioare si experiența in domeniul economic, contabilitate, audit sau financiar de minim 5 ani, funcție vacanta ) - urmare a demisiei dlui. Marius Măselușă, desemnata prin art.1 din Hotărârea nr. 27.09.2016 a Adunării Generale a Acționarilor.                                      x


Totodată va comunicam ca Adunarea Generala a Acționarilor, a aprobat inițierea

v WT' ''v/ si demararea procedurii de numire a Administratorilor Provizorii, membrii ai^onsiliului de Administrație al SC Transport Calatori Express SA. si a stabilit data de orele 14,00 pentru derularea procedurii de numire a Administratorilor proviMrjij funcțiile vacante.

In concluzie, va rugam sa luati act de vacantarea celor 4 posturi de Administratori ai societății si sa desemnați in funcția de Administrator provizoriu in Consiliu de administrație al SC Transport Calatori Express SA - un funcționar public, in conformitate cu legislația incidența in vigoare.

Alăturat va anexam:

 • - Hotararea Adunării Generale a Acționarilor nr. 18 din data de 15.11.2016;

 • - Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 12 din data de 27.09.2016;

- Hotararea Adunării Generale a Acționarilor nr. 9 din data de 19.12.2014;

- Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 4/28 ianuarie 2015 privind numirea unui funcționar public in funcția de membru al Consiliului de Administrație al SC. Transport Calatori Express SA;

 • - Dl. Anghel Paul, cerere de demisie nr. CA 23286/10.11.2016, incepand cu data de 10.11.2016;

 • - Dna. lacob Oana, cerere de demisie nr. CA 23579/15.11.2016, incepand cu data 15.11.2016;

 • - Dl. lordache Marian, cerere de demisie nr. CA 23580/15.11.2016, incepand cu data 15.11.2016;

 • - Dl. Ion Ionica, cerere de demisie nr. CA 23582/15.11.2016, incepand cu data

 • 15.11.2016.


Sef Birou Juridic, cons. jr. Chirita Gabriela


S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești


str. Gâgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova

Telefon: 0244 543751. Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro: www.ratph.rp,.

Hotararea nr. 18 din 15.11.2016 a

}  ahoM£


Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, a S.C.Transport Calatori Expre

Adunarea Generala a Acționarilor a S.C. Transport Calatori Express S.A., societate înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub nr. J29/326/1991, CUI RO 1355770, prin membrii sai, respectiv dl. Florin Neagu, dl. Tudor Aurelian Dumitru si dna.Trican Elena; in temeiul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. O         220/27.06.2013 cu modificările si completările ulterioare; a Ordonanței de Urgenta a

Guvernului nr.109/2011 aprobata cu completările ulterioare de Legea nr. 111/2016; a Legii nr. 31/1990 cu modificările si completările ulterioare, cu întreaga legislație incidența —          in vigoare, intruniti la sediul în Ploiești, str. Găgeni nr. 88, in data de 15.11.2016, începând

cu ora 14,00 cu unanimitate de voturi, adopta următoarea :

HOTARARE:

Art.1. la act de demisia membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Transport Calatori Express S.A, după cum urmeaza:

 • - Dl. Anghel Paul, cerere de demisie nr. CA 23286/10.11.2016, începând cu data de 10.11.2016;

 • - Dna. lacob Oana, cerere de demisie nr. CA 23579/15.11.2016, începând cu

Q        data 15.11.2016;

 • - Dl. lordache Marian, cerere de demisie nr. CA 23580/15.11.2016, începând cu data 15.11.2016;

 • - Dl. Ion Ionica, cerere de demisie nr. CA 23582/15.11.2016, începând cu data

 • 15.11.2016.

Art.2 Având in vedere ca numirea in funcția de membru al Consiliului de Administrație a dnei. lacob Oana s-a făcut prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 4/28 ianuarie 2015 privind numirea unui funcționar public in funcția de membru al Consiliului de

Administrație al SC. Transport Calatori Express SA, Secretarul tehnic al Adunării Generale a Acționarilor - cons.jr. Chirita Gabriela va face toate dem^sO^iJeFheGes^re către autoritatea publica tutelara in vederea emiterii unui act administrșW/coceș'' situației in conformitate cu legislația incidența in vigoare.


Art.3 Aproba inițierea si demararea procedurii de numire a Administrafor^pPMviwiit membrii ai Consiliului de Administrație al SC Transport Calatori Express SA.^^â^^

Stabilește data de 21.11.2016 orele 14,00 pentru derularea procedurii de numire a Administratorilor provizorii- pe funcțiile vacante.

Art.4 împuternicește pe dna. ec. lonelia Enescu in calitate de Director General, cu

domiciliul in localitatea Gageni,nr.467,posesor CI, seria PX nr. 182252, eliberat de SPCLEP Ploiești, la data de 10.07.2013 și pe cons.jr.Monica Manea, domiciliată în Ploiești, str. Ștefan Greceanu nr. 10, bl. J6, et 4, ap. 19, identificată cu C.l. seria PX nr. 311727 eliberat

de SPCLEP Ploiești la data de 19.12.2014, pentru efectuarea tuturor procedurilor și formalităților necesare înregistrării prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului, de pe lângă Tribunalul Prahova.

i                   i

Adunarea Generala a Acționarilor, a S.C. Transport Calatori Express S.A.:


Reprezentanții Municipiului g|£j^ști:


ReprezentantuKȘ-G.iy. Ploiești S.R.L:
S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieș

str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova

Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro; www.ratph.ro

Hotărârea nr. 20 din 25.11.2016 a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Transport Călători Express S.A.

Adunarea Generala a Acționarilor a S.C. Transport Calatori Express S.A., societate înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub nr. J29/326/1991, CUI RO 1355770, prin membrii sai, respectiv dl. Florin Neagu, dl. Tudor Aurelian Dumitru si dna.Trican Elena; in temeiul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 220/27.06.2013 cu modificările si completările ulterioare; a Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 aprobata cu completările ulterioare de Legea nr. 111/2016; a Legii nr. 31/1990 cu modificările si completările ulterioare; in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv; cu întreaga legislație incidența in vigoare, întruniți la sediul în Ploiești, str. Găgeni nr. 88, in data de 25.11.2016, începând cu ora 10,00 cu unanimitate de voturi, adopta următoarea:

HOTĂRÂRE:

Art1. In urma votului secret, se numesc ca Administratori provizorii in cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Transport Călători Express S.A următorii:

 • 1) Dna Mantoiu Anabell Olimpia domiciliata în Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 208, bloc 25A, sc. A, et. 4, ap. 18 jud.Prahova, posesor CI seria PH nr. 994715 emis de SPCLEP Ploiești la data de 9.12.2012,CNP 2751217293133, pentru o perioada de 4 luni, cu posibilitatea de prelungire.

 • 2) DI. Varlan Alexandru domiciliat în Ploiești, str. Democrației nr. 101, blocl.etaj 3,apt.23, jud.Prahova, posesor CI seria PH nr.806438 emis de SPCLEP Ploiești la data 4.12. 2008,CNP 17307072931 pentru o perioada de 4 luni, cu posibilitatea de prelungire.

Art. 2 Aprobă încheierea Contractelor de mandat (administrare) cu Administratorii provizorii- membrii ai Consiliului de Administrație, conform modelului din Anexa nr. 1 la prezenta.


Art.3 Proroga punctul 4 de pe Ordinea de zi pana la completafâa^nurrR membri ai Consiliului de Administrație al S.C. Transport Călători E Administratori provizorii.

Art.4 Stabilește cuantumul indemnizației fixe lunare a Administratorilor provizorii membrii ai Consiliului de Administrație, în sumă de 1.000 lei /net lunar, indiferent de numărul de ședințe.

Art.SJmputerniceste pe dna. ec. lonelia Enescu in calitate de locțiitor de drept al Directorului General, cu domiciliul in localitatea Gageni,nr.467, posesor CI, seria PX nr. 182252, eliberat de SPCLEP Ploiești, la data de 10.07.2013 și pe cons.jr.Monica Manea, domiciliată în Ploiești, str. Ștefan Greceanu nr. 10, bl. J6, el 4, ap. 19, identificată cu C.l. seria PX nr. 311727 eliberat de SPCLEP Ploiești la data de 19.12.2014, pentru efectuarea tuturor procedurilor și formalităților necesare înregistrării prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului, de pe lângă Tribunalul Prahova.

Art.6. Se prelungește termenul de depunere dosare candidați - Administratori provizorii, pana in data de 5.12.2016.

Art.7. Inițierea procedurii legale in vederea numirii membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Transport Călători Express S.A, in condițiile Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 aprobata cu completările ulterioare de Legea nr^J11/2016.

Adunarea Generala a Acționarilor, a S.C. Transport Calatori Express S.A.:


Reprezentanții Municipiulukploiești:


Dl. Florin Neagu


Reprezentantul S.CȘ.U. Ploiești S.R.L:


Dl. Tudor Aurelian Dumitru


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 7


COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA

LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMA

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiectul de hotărâre privind numirea unui funcționar public în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești